Standardowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie chroni przed błędną poradą prawną

Aleksander Woźniak

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów – przypomniał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z 10.04.2019 (VIII Ga 277/18).

Być może wyrok byłby inny, gdyby powód – klient biura rachunkowego – domagał się wypłaty ubezpieczenia z tytułu czynności doradztwa podatkowego niezastrzeżonych wyłącznie dla profesjonalnych pełnomocników oraz biegłych rewidentów, tj. gdyby wskazał na czynności wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o doradztwie podatkowym:

  • US – urząd skarbowy
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • prowadzenie ­– w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów – ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie – w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów – zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Czynności te – mimo że wymienione w ustawie o doradztwie podatkowym – mogą być wykonywane również przez biura rachunkowe niemające odpowiednich, zawodowych uprawnień.

W tej sprawie jednak klient obrał inną strategię i uparcie twierdził, że udzielono mu porady prawnej. A że okazała się ona błędna, poniósł szkodę. Tylko z ostrożności procesowej dodał, że nawet gdyby uznać, iż właściciel biura nie był uprawniony do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, to szkoda wynikała także z nieprawidłowego prowadzenia ewidencji VAT oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

Sądy obu instancji nie miały wątpliwości, że wykupiona przez biuro rachunkowe polisa nie mogła obejmować udzielania porad z zakresu prawa podatkowego, bo jest to zastrzeżone wyłącznie dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów.

Chodziło o odliczenie VAT naliczonego przy zakupie i eksploatacji tzw. bankowozu. Klient biura rachunkowego twierdził, że zdecydował się na zakup tego pojazdu tylko dlatego, że skusiła go wizja odliczenia całego VAT zawartego w jego cenie i cenie paliwa. O takiej możliwości – jak mówił – poinformował go pracownik salonu samochodowego, a potem potwierdził ją także właściciel biura rachunkowego.

Po roku naczelnik US zakwestionował te odliczenia. Ostatecznie spór ze skarbówką skończył się przegraną podatnika w WSA w Bydgoszczy na kwotę przekraczającą 38 tys. zł.

Na dodatek inny sąd – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – uznał podatnika winnym popełnienia przestępstwa skarbowego i ukarał grzywną 1600 zł, a także obciążył kosztami postępowania procesowego.

Podatnik ocenił, że wskutek – jak to określał – błędnej porady podatkowej poniósł szkodę przekraczającą 40 tys. zł i takiego odszkodowania zażądał od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony był właściciel biura rachunkowego. Towarzystwo odmówiło jednak wypłaty odszkodowania. Argumentowało, że zawarta między nim a właścicielem biura umowa dotyczyła wyłącznie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a nie czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych.

Tak samo orzekły sądy obu instancji. Stwierdziły, że udzielanie porad nie mieściło się w zakresie uprawnień biura rachunkowego. Sąd Okręgowy podkreślił, że choć ustawa deregulacyjna (z 9.05.2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, DzU poz. 768) rozszerzyła katalog czynności doradztwa podatkowego o prowadzenie ksiąg rachunkowych, to jednak nadal pewne czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wpisane na listę doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych lub biegłych rewidentów. Do takich czynności należy udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

W tej sprawie nie było wątpliwości ani sporu co do tego, że właściciel biura nie był doradcą podatkowym, adwokatem, radcą prawnym ani biegłym rewidentem.

Z tego powodu Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił w całości powództwo klienta biura. Co prawda Sąd Okręgowy uznał apelację podatnika częściowo za zasadną, ale tylko w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Nie zgodził się z sądem I instancji, że podatnik nie wskazał precyzyjnie wysokości odsetek, które miały związek z nieprawidłowym wypełnieniem przez biuro ewidencji VAT oraz deklaracji podatkowych. Zdaniem Sądu Okręgowego wielkość szkody w tym zakresie nie budziła wątpliwości, bo kwota odsetek wynikała wprost z dokumentów, w tym z pokwitowań wpłat.

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

  • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

  • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Wyższe limity podatkowe na 2020

Anna Koleśnik
Przedsiębiorcy, których sprzedaż z 2019 nie przekroczy 8 747 000 zł, mogą w przyszłym roku korzystać z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym będzie w 2020 podatnik o sprzedaży nieprzekraczającej 5 248 000 zł.

Małym podatnikiem w rozumieniu updof i updop oraz ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonego limitu. W 2019 limit był jeden i wynosił równowartość w złotych 1,2 mln euro. W tej wysokości obowiązuje również w 2020 – jednak tylko na gruncie VAT. Dla celów podatku dochodowego został on zwiększony do 2 mln euro (zmiana wprowadzona ustawą z 9.11.2018, DzU poz. 2244).


PIT

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Aleksander Woźniak
Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Zmiany mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.


Usługowe prowadzenie ksiąg

Certyfikacja osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe – czy jest potrzebna, a jeśli tak, jak ma wyglądać (artykuł dyskusyjny)

Teresa Cebrowska
Na tle oceny aktualnego stanu w artykule przedstawiono problemy, które wymagają rozwiązania w razie objęcia usług księgowych urzędowym poświadczeniem kwalifikacji (bez cofania deregulacji).

Temat kompetencji oraz odpowiedzialności księgowych za sprawozdania finansowe (sf), księgi rachunkowe i podatki co pewien czas wraca jak bumerang. W prasie i mediach społecznościowych szczególnie aktywni są ostatnio niektórzy doradcy podatkowi. Dbając o swój wizerunek, przedstawiają się jako „strażnicy budżetu” i sugerują, że korzystanie z ich wsparcia daje przedsiębiorcom dodatkowe preferencje ze strony organów skarbowych.


Sprawozdawczość

Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. II)

Radosław Ignatowski
Artykuł przedstawia cel, strukturę i składowe sprawozdania prezentującego szeroko rozumiany wynik (dochód), powstały w rezultacie działalności podmiotu w okresie, a także zasady jego sporządzania w myśl MSSF.

Zgodnie z przyjętym przez IASB podejściem – w zasadzie – wszystkie dochody i koszty powinny być prezentowane w sprawozdaniu z zysków i strat. Jeśli zatem jakiś zysk transakcyjny został pierwotnie zaliczony do całkowitego dochodu jako inny składnik całkowitego dochodu, to później (w okresach następnych lub nawet w tym samym okresie) powinien być zaliczony do wyniku okresu (i wykazany w sprawozdaniu z zysku lub straty).


Podatki

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja zapobiegająca unikaniu opodatkowania

Ryszard Kubacki
Od 1.01.2019 r. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” stało się pojęciem znanym nie tylko na gruncie VAT. Może ono obciążyć także podatników innych podatków, w tym m.in. podatników podatku dochodowego naruszających przepisy o cenach transferowych. Zasady wymierzania tej sankcji i jej wysokość regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Powoli, lecz konsekwentnie ustawodawca wzmaga represyjność systemu podatkowego. Jedną z najistotniejszych regulacji zmieniających w tym kierunku stan prawny w 2019 r. była ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....