Sprzedaż towaru w promocji – podatki i ewidencja księgowa

Aneta Szwęch

Sprzedaż towarów po promocyjnej cenie (niższej od regularnej ceny stosowanej przez sprzedawcę, ceny rynkowej lub ceny zakupu) bądź wręcz za symboliczną złotówkę jest często stosowanym narzędziem marketingowym służącym pozyskaniu nowych klientów oraz zatrzymaniu dotychczasowych.
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób rozliczyć ją dla celów VAT oraz podatku dochodowego, i jak ująć w księgach rachunkowych.

W poniższych rozważaniach przyjęto założenie, że nie jest to transakcja między podmiotami powiązanymi, a jej oczekiwanym rezultatem ma być zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz zysków przedsiębiorcy.

Podstawa opodatkowania VAT

 • IS – izba skarbowa
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W przypadku sprzedaży towarów po promocyjnej cenie podstawę opodatkowania VAT ustala się na zasadach ogólnych. Jest nią wszystko, co stanowi zapłatę (z wyjątkiem kwoty VAT), którą dostawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy lub od osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych przez podatnika (art. 29a ust. 1 i 6 pkt 1 ustawy o VAT). Tak ustalona podstawa opodatkowania nie obejmuje udzielonych nabywcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży, już w fakturze lub w paragonie fiskalnym (art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT).

Prowadzi to do wniosku, że podstawą opodatkowania jest rzeczywista kwota należna lub otrzymana od nabywcy z tytułu sprzedaży promocyjnej, pomniejszona o kwotę VAT. Dotyczy to także sprzedaży premiowej za tzw. symboliczną złotówkę (zob. np. interpretacje KIS z 12.07.2019, 0112-KDIL4.4012.143.2019.4.JS, 28.06.2019, 0114-KDIP1-3.4012.208.2019.1.RMA, 6.03.2019, 0114-KDIP4.4012.842.2018.5.KM, oraz 10.01.2018, 0114-KDIP1-1.4012.646.2017.1.AO).

W ostatnim z ww. pism czytamy: podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów, realizowanej w ramach organizowanych przez wnioskodawcę akcji promocyjnych, będzie kwota faktycznie zapłacona/należna spółce za te towary od kontrahentów, czyli uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku, również w sytuacji gdy po uwzględnieniu rabatu cena ta będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej tych towarów, w tym wynosić 1 zł/1 gr netto plus podatek VAT.

Zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne podkreślają jednak, że stosowanie znacznych opustów cenowych/rabatów jest niedopuszczalne, jeżeli ma służyć obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania. Tak więc każdy opust/rabat powinien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić do osiągnięcia celu, jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku.

Takie wnioski wynikają m.in. z wyroku NSA z 21.04.2016 (I FSK 1904/14): sprzedaż za „symboliczną złotówkę” odpowiednio udokumentowana nie jest sprzeczna z prawem. (...) Istotne jest jednak, aby cena ta była uzasadniona względami ekonomicznymi towarzyszącymi danej transakcji, np. gdy stanowi to element strategii podatnika, który ma doprowadzić do umocnienia jego pozycji na rynku, do zwiększenia wolumenu sprzedaży czy uzyskania innych ekonomicznych korzyści z tak realizowanej transakcji.

Prawo do odliczenia VAT

Przy nabyciu lub wytworzeniu towarów służących działalności gospodarczej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT. Przepisy o VAT nie ograniczają zakresu tego prawa, jeżeli podatnik sprzedaje towary po promocyjnych cenach.

Potwierdzeniem tego jest interpretacja KIS z 11.04.2019 (0115-KDIT1-2.4012.80.2019.2.AJ), w której – odnosząc się do zakupu towarów sprzedawanych w promocji po cenie odbiegającej od ceny rynkowej, tj. obniżonej nawet o 99% (wynoszącej np. 1 zł lub 1 gr netto plus podatek) – organ wskazał, że spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów sprzedawanych w ramach strategii marketingowej np. za 1 zł, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie występują/nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

KIS wyjaśniła, że choć koszt (cena) nabycia towarów sprzedawanych w ramach promocji przewyższa cenę sprzedawanych towarów, to jednak pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez spółkę działalnością. Skoro przyjęta strategia marketingowa ma na celu wygenerowanie wyższej sprzedaży opodatkowanej VAT, to należy uznać, że zakup towarów sprzedawanych w promocyjnych cenach jest związany z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Podobne stanowisko KIS zaprezentowała także w pismach z 12.07.2019 (0112-KDIL4.4012.143.2019.4.JS) oraz 10.01.2018 (0114-KDIP1-1.4012.709.2017.1.AO).

Skutki w podatku dochodowym

Za przychody z działalności gospodarczej zasadniczo uznaje się przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 14 ust. 1 updof oraz art. 12 ust. 3 updop). Przychodem ze sprzedaży towarów po promocyjnej cenie jest kwota faktycznie należna lub otrzymana od nabywcy, pomniejszona o należny VAT. Przychód podatkowy powstaje zatem w wysokości ceny promocyjnej netto sprzedanego towaru.

Każdy przedsiębiorca, w granicach prawa, może swobodnie kształtować swoje operacje gospodarcze, w tym stosować znaczne bonifikaty, jeśli mają one na celu osiągnięcie zamierzonych korzyści ekonomicznych. Akcje promocyjne, których zasady wynikają z regulaminu promocji, polegające na oferowaniu towarów po obniżonej cenie (w tym za symboliczną złotówkę), mają na celu m.in. wzrost rozpoznawalności towarów, budowanie relacji z kontrahentami oraz pozyskiwanie nowych nabywców. Oczekiwanym przez sprzedawcę skutkiem takiego działania jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów i to nie tylko tych objętych promocją, ale także innych – oferowanych z wyższą marżą. Nabywcy towarów promocyjnych „przy okazji” dokonują bowiem innych zakupów. W ten sposób sprzedaż towarów w promocyjnej cenie prowadzi do ogólnego wzrostu przychodów ze sprzedaży.

W tych okolicznościach także organy podatkowe uznają, że wykazanie przez podatnika przychodu w obniżonej wysokości ma ekonomiczne uzasadnienie (o ile nie jest to transakcja między podmiotami powiązanymi) – zob. interpretacje IS w Poznaniu z 12.01.2017 (3063-ILPB2.4510.169.2016.1.JG) oraz KIS z 4.05.2017 (2461-IBPB-1-2.4510.112.2017.1.MM) i 12.04.2019 (0111-KDIB1-1.4010.62.2019.1.SG).

Wydatki poniesione na zakup towarów sprzedawanych po cenie promocyjnej mogą przewyższać przychody uzyskane z ich sprzedaży. Stanowią jednak w całości koszty uzyskania przychodów, jeżeli przeprowadzenie akcji promocyjnej jest ekonomicznie uzasadnione. Przyjmuje się wówczas, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Takie stanowisko zaprezentowała m.in. IS w Poznaniu w ww. interpretacji z 12.01.2017, potwierdzając, że wydatki związane z wytworzeniem produktów sprzedaży premiowej, które będą sprzedawane zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej w promocyjnej cenie (przykładowo 1 zł netto za pakiet tych produktów), będzie można uznać w całości za koszty uzyskania przychodów, gdyż pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez spółkę działalnością i mają na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez spółkę.

Podobne stanowisko wynika również z interpretacji KIS z 19.04.2019 (0112-KDIL3-1.4011.85.2019.2.AGR), 6.10.2017 (0114-KDIP2-2.4010.116.2017.3.AG) i 19.05.2017 (0111-KDIB1-2.4010.79.2017.1.ANK).

Ewidencja księgowa

W księgach rachunkowych przychód ze sprzedaży towarów po promocyjnej cenie oraz wydatki poniesione na nabycie tych towarów ujmuje się zgodnie z ekonomiczną treścią tych zdarzeń (art. 4 ust. 2 uor), czyli przychód jest ujmowany w obniżonej wysokości, natomiast wydatki – w pełnej.

Promocja „Kup 5 produktów, za kolejny zapłacisz 1 zł”

Przedsiębiorca (prowadzący hurtownię materiałów budowlanych) zorganizował promocję polegającą na tym, że przy zakupie 5 t materiału X kolejną tonę można kupić za 1 zł (plus 23% VAT). Regularna cena netto sprzedaży materiału X wynosiła 1000 zł/t, natomiast jego wartość w cenie zakupu – 700 zł/t.

Nabywca, będący podmiotem gospodarczym, przy zakupie 10 t materiału X po cenie jednostkowej 1000 zł/t otrzymał dodatkowo 2 t tego materiału w cenie jednostkowej 1 zł/t. W sumie nabył 12 t materiału X o łącznej wartości netto 10 002 zł (10 t × 1000 zł + 2 t × 1 zł).

Łączna wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu wyniosła 8400 zł (700 zł × 12 t).

Ewidencja zdarzeń związanych ze sprzedażą promocyjną materiału X może przebiegać następująco:

1. Faktura – promocyjna sprzedaż materiału X

a) należność od odbiorcy
Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” 12 302,46
b) przychód ze sprzedaży towarów
Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów” 10 002,00
c) należny VAT (10 002 × 23%)
Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” – rozrachunki z US z tytułu VAT należnego 2 300,46

2. Wz – rozchód towarów w cenie zakupu

Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” 8 400,00
Ma konto 33 „Towary” 8 400,00

Dla celów bilansowych i podatkowych:

 • przychodem jest promocyjna wartość sprzedaży: 10 002 zł,
 • kosztem (kosztem uzyskania przychodów) jest rzeczywista wartość zakupionych towarów: 8400 zł.

Promocja „Przy zakupie 5 kg cukierków otrzymasz opakowanie czekolad za 1 zł”

Przedsiębiorca (prowadzący hurtownię artykułów spożywczych) zorganizował akcję promocyjną polegającą na tym, że przy zakupie 5 kg cukierków nabywca otrzymywał opakowanie czekolad (1 op. = 10 szt.) za 1 zł (plus 23% VAT).

W tym celu przedsiębiorca kupił 100 opakowań czekolad za łączną kwotę 2460 zł (wartość netto + VAT = 2000 zł + 460 zł). Wartość netto jednego opakowania czekolady w cenie zakupu wynosiła 20 zł. Ze względu na związek zakupu ze sprzedażą opodatkowaną cały VAT podlegał odliczeniu.

Nabywca, będący podmiotem gospodarczym, przy zakupie 5 kg cukierków za 98,40 zł (wartość netto + VAT = 80 zł + 18,40 zł) otrzymał 1 opakowanie czekolad za 1,23 zł (wartość netto + VAT = 1 zł + 0,23 zł). Wartość netto cukierków w cenach zakupu wynosiła 65 zł.

Ewidencja zdarzeń związanych ze sprzedażą promocyjną cukierków i czekolady może przebiegać następująco:

1. Faktura – zakup 100 opakowań czekolad

a) wartość netto
Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu” 2 000,00
b) podatek naliczony podlegający odliczeniu
Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” – podatek naliczony i jego rozliczenie 460,00
c) wartość brutto
Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” 2 460,00

2. Pz – przyjęcie towarów do magazynu

Wn konto 33 „Towary” 2 000,00
Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu” 2 000,00

3. Faktura – promocyjna sprzedaż cukierków i czekolady

a) należność od odbiorcy
Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” 99,63
b) przychód ze sprzedaży towarów
Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów” 81,00
c) należny VAT (81 × 23%)
Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” – rozrachunki z US z tytułu VAT należnego 18,63

4. Wz – rozchód cukierków w cenie zakupu

Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” 65,00
Ma konto 33 „Towary” 65,00

5. Wz – rozchód czekolady w cenie zakupu

Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” 20,00
Ma konto 33 „Towary” 20,00

Dla celów bilansowych i podatkowych:

 • przychodem jest promocyjna wartość sprzedaży: 81 zł,
 • kosztem (kosztem uzyskania przychodów) jest rzeczywista wartość zakupionych towarów: 85 zł (65 + 20).
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Księgi rachunkowe”
Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Aneta Szwęch
Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?

Dla celów podatkowych motocykl jest uznawany za pojazd samochodowy (samochód osobowy), co powoduje, że wydatki z nim związane mogą być objęte limitami określonymi w ustawie o VAT oraz w updof i updop.

Jeżeli wydatki poniesione na zakup oraz późniejsze używanie motocykla służą wykonywanym przez przedsiębiorcę czynnościom opodatkowanym, to zasadniczo przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Dla celów VAT motocykl jest jednak uznawany za pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka), co powoduje, że w odniesieniu do wydatków z nim związanych stosuje się ograniczenie w odliczeniu VAT do wysokości 50% kwoty podatku.


Inwestycje w nieruchomości

Zakres nieruchomości inwestycyjnych – głos w dyskusji

Jerzy Gierusz
Kluczowym problemem, jaki musi rozwiązać księgowy, aby prawidłowo ująć w księgach i przedstawić w sprawozdaniu finansowym nieruchomości inwestycyjne, jest określenie, co kwalifikować do tej kategorii.

W „Rachunkowości” nr 12/2019 ukazał się artykuł dr Katarzyny Trzpioły „Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnianie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości”. Przedstawione w nim problemy uważam za ważne i zarazem trudne z dwóch powodów:

 • niestabilność rynków finansowych sprawia, że wiele podmiotów lokuje wolne środki pieniężne w nieruchomościach, uznając takie inwestycje za bezpieczniejsze i bardziej zyskowne niż zakup akcji, udziałów czy obligacji,
 • polskie uregulowania w omawianym zakresie, od 2002 r. stopniowo ewoluują w stronę rozwiązań przyjętych w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, jednak wciąż pozostają lakoniczne – nasze prawo bilansowe poświęca nieruchomościom inwestycyjnym niewiele miejsca.

Rachunkowość

Zaliczka otrzymana na poczet dywidendy lub udziału w zysku

Spółka kapitałowa mająca udziały w innej spółce kapitałowej oraz w spółce osobowej otrzymuje zaliczki na poczet dywidendy, a także na poczet udziału w zysku.
Czy wpływ zaliczek (Wn konto 13) wykazać jako:
⋅ przychód finansowy (Ma konto 75-0), czy
⋅ pozostałe rozrachunki i zobowiązania (Ma konto 24)?

Zaliczki na poczet dywidendy oraz na poczet udziału w zysku mają charakter tymczasowy. Jeżeli przekraczają ostateczną wysokość należnej udziałowcowi dywidendy lub udziału w zysku, to podlegają zwrotowi. Dlatego – do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały o sposobie podziału zysku i wysokości dywidendy (udziału w zysku) należnej poszczególnym udziałowcom/wspólnikom – zaliczkę traktuje się jako zobowiązanie (Ma konto 24, Wn konto 13).


Księgi rachunkowe

Opłata wstępna w rozliczeniach międzyokresowych czynnych – skutki bilansowe i podatkowe

Aneta Szwęch
Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. Ze względu na uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości umowa jest uznawana także dla celów bilansowych za leasing operacyjny. Na podstawie obowiązujących w firmie zasad (polityki) rachunkowości opłata wstępna jest rozliczana za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych czynnych.
Czy wobec takiego sposobu księgowego rozliczania opłaty wstępnej firma w tym samym czasie powinna kwalifikować miesięczne odpisy do kosztów podatkowych? Jak ująć opłatę wstępną w księgach rachunkowych i rozliczyć dla celów podatku dochodowego?

Uor nie określa szczegółowo zasad ewidencjonowania oraz rozliczania tej opłaty. Zazwyczaj stanowi ona istotną część sumy opłat leasingowych i na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 uor – jako opłata dotycząca przyszłych okresów – jest odpisywana sukcesywnie w ciężar kosztów przez okres trwania umowy leasingu.

Szczegółowe rozwiązania określa KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa, który w pkt 5.1 i 5.3 stanowi, że opłatę wstępną rozlicza się przez okres leasingu metodą liniową i obciąża nią równomiernie, w jednakowej wysokości, koszty poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu, co może wymagać dokonywania czynnych lub biernych rozliczeń międzyokresowych.


Rachunkowość

Uproszczenia księgowe dla małych jednostek

Które jednostki małe mogą korzystać z uproszczeń polegających na: • rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz odstąpieniu od dokonywania odpisów aktualizujących – art. 7 ust. 2b uor,
• możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w przepisach podatkowych – art. 32 ust. 7 uor,
• nietworzeniu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników – art. 39 ust. 6 uor?

Księgi rachunkowe

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.
Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.

Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego zalicza się – zgodnie z art. 244 Kc – do ograniczonych praw rzeczowych, których cechą charakterystyczną jest, że są to prawa związane z rzeczą-nieruchomością (właścicielem budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy, wykorzystywany na podstawie prawa spółdzielczego, pozostaje spółdzielnia).


Inwestycje

Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnienie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości

Katarzyna Trzpioła
Po prawie dwudziestu latach doświadczeń warto się zastanowić, jak jednostki, sporządzając sprawozdanie finansowe, rozumieją istotę nieruchomości inwestycyjnych i stosują wymogi uor dotyczące ich kwalifikacji i ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania danych. W artykule odniesiono się do wybranych problemów, jakie rodzi ujmowanie i wycena nieruchomości, które mogą być uznane za nieruchomości inwestycyjne.

Od 2002 r. w dziale A bilansu, w ramach grupy IV „Inwestycje długoterminowe”, wyodrębniono poz. 1 „Nieruchomości”. Kolejna nowelizacja uor umożliwiła amortyzację tych obiektów, a więc usankcjonowała ich wycenę w cenie nabycia; następna zaś zmiana – która weszła w życie od 2009 r. – wprowadziła możliwość ich wyceny w wartości rynkowej bądź inaczej ustalonej wartości godziwej.


Rachunkowość

Odroczony podatek dochodowy – czy można go ustalić tylko od wybranych różnic

Jesteśmy spółką z o.o. spełniającą określone w uor kryteria wielkościowe dla jednostki małej. Korzystamy z uproszczenia dotyczącego odroczonego podatku dochodowego i nie ustalamy aktywów ani rezerw z tego tytułu. Okazało się jednak, że wykorzystanie wynikającej z updop możliwości jednorazowego odpisania ceny nabycia:
• składników majątku o cechach środków trwałych lub wnip, nieprzekraczającej 10 tys. zł,
• fabrycznie nowych maszyn i urządzeń do łącznej kwoty 100 tys. zł rocznie,
wpływa ujemnie na wysokość zysku i dywidendy oraz wskaźniki rentowności warunkujące uzyskanie kredytu.
Aby skorzystać ze stwarzanej przez updop możliwości, a zarazem złagodzić skutki, jakie jednorazowe odpisy wywierają na wynik finansowy, chcielibyśmy częściowo stosować podatek odroczony. Dotyczyłby on tylko amortyzacji. Od pozostałych tytułów różnic przejściowych, których wielkości są zresztą nieistotne (np. rezerw na koszty, różnic kursowych, odsetek), nie ustalalibyśmy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku.
Czy rozwiązanie takie byłoby zgodne z uor?

Rachunkowość

Elektroniczne uzgodnienie sald aktywów i pasywów

Agnieszka Baklarz
Jaką postać powinno przybrać i jak powinno przebiegać elektroniczne uzgodnienie sald? Czy wymagany jest elektroniczny podpis?

Księgi rachunkowe

Przelew z rachunku VAT na rachunek US w celu zapłaty zaliczki na CIT – sposób księgowania

Aneta Szwęch
Spółka oprócz rachunku rozliczeniowego w banku ma także rachunek VAT. Dotychczas dość często się zdarzało, że na rachunku VAT znajdowało się więcej środków niż na rachunku rozliczeniowym, ale spółka nie mogła ich rozchodować na cele inne niż związane z VAT.
Podobno pojawiła się możliwość regulowania z rachunku VAT zobowiązań publicznoprawnych innych niż VAT. Jak w takim razie będzie przebiegała np. zapłata zaliczki CIT z tego rachunku?
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Rachunkowość

Sprawdzenie dowodu księgowego (wyciągu bankowego) przez głównego księgowego

Kto (czy główny księgowy) sprawdza w gminnej jednostce budżetowej dowody księgowe mające postać wyciągów bankowych?

Rachunkowość

Ewidencja kosztów tłumaczeń i notarialnych poświadczeń podpisów

Jesteśmy jednostką budżetową. Jak ująć w ewidencji księgowej koszty wykonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na potrzeby postępowania prokuratorskiego oraz notarialnych poświadczeń podpisów pism do ubezpieczycieli o wypłatę kwot gwarancyjnych? Tłumaczenie i poświadczenie podpisów dotyczy zadania, dla którego otwarty jest tytuł inwestycyjny.

Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Wierzycielowi, który po spełnieniu swojego świadczenia nie otrzymał od dłużnika zapłaty w określonym umownie terminie, przysługuje, bez wezwania:

 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro,
 • zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających równowartość 40 euro – gdy faktycznie poniesione koszty odzyskiwania należności przekraczają tę kwotę.

Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Rachunkowość

Jak liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży

Mam wątpliwość, jak obliczyć jeden ze wskaźników finansowych stosowanych przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w corocznie zamieszczanych na łamach „Rachunkowości” wykazach sektorowych wskaźników finansowych.
Chodzi o wskaźnik rentowności sprzedaży. Komisja definiuje rentowność sprzedaży jako wynik ze sprzedaży × 100/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Jak dokładnie rozumieć termin „wynik ze sprzedaży”? Czy chodzi o pozycję „Zysk (strata) ze sprzedaży” z (poz. F) rachunku zysków i strat, czy też o inną wielkość?

Rachunkowość

Sprawdzanie dowodów księgowych

Jednostka budżetowa otrzymała jednocześnie pierwotny dowód księgowy z błędną kwotą i jego korektę.
Czy oba dowody księgowe powinna sprawdzić pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzić do wypłaty i ująć w księgach rachunkowych – wiedząc, że pierwotny dowód jest błędny? Czy też wystarczy wykonać te czynności tylko w odniesieniu do korekty dowodu księgowego?

Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....