Sprzedaż przedsiębiorstwa i ujemna wartość firmy – skutki podatkowe

Ryszard Kubacki doradca podatkowy

Sąd rejonowy ogłosił upadłość spółki, w związku z czym zapewne dojdzie do sprzedaży całości jej przedsiębiorstwa. Kwotę, którą prawdopodobnie będzie można otrzymać, oszacowano na ok. 400 tys. zł, tzn. poniżej wartości firmy.
Czy powstanie przychód podlegający CIT, jeżeli w wyniku sprzedaży całości przedsiębiorstwa zostanie ujawniona jego wartość ujemna?

Updop nie zawiera ogólnej definicji przychodu podatkowego. Art. 12 ust. 1 updop wskazuje jedynie przykładowe przysporzenia zaliczane do kategorii przychodów. Każde świadczenie, które powiększa aktywa podatnika w sposób trwały, stanowi dla niego przychód podatkowy. Generalnie przychód powstaje w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść. Przychodem jest takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywny). Natomiast art. 12 ust. 4 updop określa w sposób enumeratywny, które zdarzenia nie stanowią przychodu podatkowego.

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W myśl art. 14 ust. 1 updop przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy określa przychód w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub usługami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo świadczenia.

Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej, organ podatkowy wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określa wartość z uwzględnieniem opinii biegłego. Gdy wartość określona w ten sposób odbiega o co najmniej 33% od umówionej ceny, koszty opinii biegłego ponosi zbywający albo świadczący usługi (art. 14 ust. 3 updop).

W updop nie przewidziano żadnego szczególnego przepisu, który regulowałby kwestie ustalania przychodu z tytułu zbycia przedsiębiorstwa. Zastosowanie mają więc ogólne przepisy dotyczące przychodu ze zbycia składników majątku. Przychodem ze sprzedaży przedsiębiorstwa będzie zatem – zgodnie z przywołanym wyżej art. 14 ust. 1 updop – cena określona w umowie, co potwierdza interpretacja KIS z 29.03.2018 (0111-KDIB1-3.4010.71.2018.1.PC).

W piśmie tym odniesiono się też do kwestii zaliczenia do przychodów podatkowych ujemnej wartości firmy powstałej z tytułu sprzedaży całości przedsiębiorstwa (w myśl przepisów uor powstaje ona, gdy cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego części jest niższa niż wartość godziwa przejętych aktywów; definicja wskazuje, że kategoria ta pojawia się u nabywcy, a nie zbywcy przedsiębiorstwa). KIS wskazała, że pojęcie „ujemna wartość firmy” jest wyłączenie kategorią bilansową i jej ujęcie w księgach rachunkowych nie powoduje bezpośrednio skutków podatkowych. Przepisy updop nie wiążą z faktem wystąpienia ujemnej wartości firmy powstania obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa. Tym samym, jeżeli w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa powstanie ujemna wartość firmy, nie będzie ona podlegała zaliczeniu do przychodów podatkowych.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....