Sprzedaż internetowa dla nabywców krajowych i zagranicznych – rozliczenie VAT

Łukasz Chłond partner w TaxTone

Przedsiębiorca zamierza uruchomić sklep internetowy i wysyłać towary do klientów w Polsce oraz wybranych krajach UE. Zamówienia będą realizowane za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi podpisze odpowiednie umowy o współpracy. Płatności za zamówienia będą przyjmowane w formie przedpłaty na rachunek bankowy, przy użyciu usługi PayPal albo za pobraniem (tylko w Polsce).
Jak rozliczać VAT od takiej sprzedaży?

Sposób rozliczenia VAT od tej działalności zależy od tego, gdzie zakupiony towar będzie wysyłany i do jakiego klienta (konsumenta czy przedsiębiorcy).

Sprzedaż wysyłkowa na rzecz konsumentów

 • IS – izba skarbowa
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • Kc – Kodeks cywilny
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Sprzedaż krajowa

Sprzedaż krajowa jest dostawą towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaną na zasadach ogólnych, wg stawki VAT obowiązującej na dany towar.

Z punktu widzenia sprzedającego istotne jest ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Co do zasady jest to chwila dokonania dostawy towarów, czyli przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na nabywcę (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Przeniesienie prawa do rozporządzania wiąże się z przejściem wszelkich ciężarów i korzyści rzeczy sprzedanej na nabywcę, które następuje w momencie wydania towaru kupującemu. Jednak w przypadku konsumentów o wydaniu towaru możemy mówić dopiero w momencie faktycznego jego przekazania, co wynika z art. 548 § 3 zd. 1 Kc, a zatem w chwili przekazania towaru przez kuriera kupującemu.

Gdy jednak konsument wcześniej zapłacił za towar, jeszcze przed jego dostawą, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania tej zapłaty (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Moment powstania obowiązku podatkowego uzależniony jest więc od metody płatności wybranej przez konsumenta. Powstanie on:

 • od dostawy realizowanej za pobraniem – z chwilą wydania towaru nabywcy,
 • od przedpłaty za pośrednictwem przelewu bankowego (albo usługi PayPal) – z chwilą otrzymania przez firmę zapłaty.

Sprzedaż do innego kraju UE

Zgodnie z ogólnymi zasadami VAT od transakcji z konsumentami z innych krajów UE należy rozliczyć w kraju przeznaczenia, czyli w państwie, do którego towary są wysyłane. Jednak sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju uznaje się za dokonaną w Polsce, jeżeli całkowita wartość netto towarów (innych niż wyroby akcyzowe) wysyłanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych towarów (art. 23 ust. 2 ustawy o VAT).

Przedsiębiorca realizujący sprzedaż wysyłkową na rzecz konsumentów do krajów UE będzie zatem zobowiązany wykazywać dostawę krajową i opodatkować ją właściwą stawką VAT w Polsce, o ile łączna wartość netto towarów sprzedawanych do każdego z osobna kraju UE nie przekroczy limitu wyznaczonego przez dany kraj.

W momencie gdy limit sprzedaży wysyłkowej do danego kraju zostanie przekroczony, pierwszą dostawę po jego przekroczeniu należy opodatkować w kraju dostawy. W tym celu trzeba zarejestrować się dla potrzeb VAT w danym kraju UE i opodatkowywać każdą kolejną dostawę na zasadach przewidzianych dla dostaw w tym kraju.

Celem wyłączenia takiej sprzedaży od opodatkowania VAT w Polsce podatnik zobowiązany jest gromadzić dokumenty, o których mowa w art. 23 ust. 14 i ust. 15 ustawy o VAT, tj. dokumenty:

 • przewozowe otrzymane od przewoźnika,
 • potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju,
 • inne otrzymywane przez podatnika w tego rodzaju dostawie towarów, w szczególności: korespondencję handlową z nabywcą, w tym jego zamówienie lub dokument potwierdzający zapłatę za towar.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów do innych krajów UE ma obowiązek dokumentować tę sprzedaż fakturami zawierającymi wszystkie elementy obligatoryjne, o których mowa w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Podatnik powinien ujmować je w ewidencji VAT, która w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej powinna być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie wartości sprzedaży do każdego z krajów UE.

Sprzedaż wysyłkowa na rzecz przedsiębiorców

Sprzedaż krajowa

Zasady opodatkowania są tu podobne jak przy sprzedaży towaru na rzecz polskiego konsumenta – z jednym wyjątkiem. W przypadku dostawy dla innego przedsiębiorcy o wydaniu towaru można mówić już w chwili powierzenia go przewoźnikowi i jest to również moment dostawy towaru w rozumieniu art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z tym obowiązek podatkowy powstanie w zależności od ustalonej metody płatności pomiędzy przedsiębiorcami z chwilą:

 • wydania towaru przewoźnikowi – gdy dostawa realizowana jest za pobraniem,
 • otrzymania przez firmę zapłaty – w przypadku przedpłaty przelewem bankowym.

Potwierdza to interpretacja IS w Łodzi z 7.01.2016 (IPTPP3/4512-488/15-2/BM).

Sprzedawca ma obowiązek udokumentować fakturą każdą sprzedaż na rzecz nabywcy będącego podatnikiem VAT (art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Sprzedaż do innego kraju UE

Jeżeli sprzedaż towarów i ich wysyłka do innego kraju UE następują na rzecz nabywcy będącego podatnikiem VAT zarejestrowanym tam dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (podatnik VAT-UE), mamy do czynienia z WDT. Podlega ona stawce 0%, o ile podatnik przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy zgromadzi dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE (art. 42 ustawy o VAT).

Takimi dowodami mogą być m.in. specyfikacja wysłanych towarów, list przewozowy wystawiony przez przewoźnika, potwierdzenie zapłaty za towar, zestawienie przesyłek dostarczonych przez firmę kurierską do adresatów. W razie braku dowodów potwierdzających faktyczny wywóz towaru do innego kraju UE przedsiębiorca ma obowiązek opodatkować dostawę stawką VAT właściwą dla dostawy towaru w kraju. Uwaga: opodatkowana nie jest sama przedpłata na poczet WDT.

Fakturę dokumentującą WDT wystawia się w terminie do 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury przez sprzedającego, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następnego po tym, w którym dokonano dostawy.

Gdy odbiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ale niezarejestrowany jako podatnik VAT-UE, zastosowanie mają przedstawione wyżej zasady dotyczące sprzedaży wysyłkowej na rzecz konsumentów. Wynika to z definicji sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, zawartej w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem należy przez nią rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT, o którym mowa w art. 9.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „VAT”
Interpretacja

Czy jest VAT od towarów niesprzedanych przez przedsiębiorstwo w spadku

Krzysztof Hałub
Przedsiębiorstwo w spadku nie sporządza spisu z natury i nie opodatkowuje VAT towarów pozostałych na moment wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego bądź uprawnienia do powołania zarządcy, jeżeli mają być one przeznaczone do działalności gospodarczej, a nie do konsumpcji.

Potwierdził to MF w interpretacji ogólnej z 4.06.2020 (PT3.8101.1.2020).


VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe – dostosowanie do przepisów dyrektywy

Łukasz Chłond
1.07.2020 weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca do polskiego porządku prawnego tzw. quick fixes, czyli zmiany w unijnym VAT dotyczące tran‑ sakcji wewnątrzwspólnotowych.

Chodzi o ustawę z 28.05.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1106).


Procedury

Uproszenia w rozliczaniu VAT od importu towarów

Tomasz Krywan
Od 1.07.2020 wszyscy zarejestrowani czynni podatnicy VAT mogą rozliczać podatek należny od importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT.

Pod warunkiem jednak, że dokonują zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Warunek dokonywania zgłoszeń przez przedstawiciela nie odnosi się jedynie do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, bądź status upoważnionych przedsiębiorców, tzw. AEO.


Koronawirus

Nowy JPK_VAT dopiero od października

Po raz kolejny przesunięto termin wdrożenia – tym razem przez wszystkich przedsiębiorców – przekształconych plików JPK_VAT, składających się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Chodzi o JPK_V7M i JPK_V7K, które od lipca 2020 miały być składane przez wszystkich przedsiębiorców zamiast deklaracji VAT i obecnego pliku JPK_VAT.


Koronawirus

Kasy fiskalne on-line w gastronomii i u fryzjera w 2021

MF przesunął termin na wdrożenie kas rejestrujących on-line dla podatników, u których obowiązek posiadania tych kas pierwotnie miał powstać 1.07.2020 i 1.01.2021.

Chodzi o świadczących usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne), w tym również sezonowo, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedawców węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Mogą oni prowadzić ewidencję w kasach starego typu (z elektronicznym lub z papierowym zapisem kopii) do końca 2020. Kasy on-line wdrożą od 1.01.2021 zamiast od 1.07.2020.


VAT

Nieodpłatne udostępnianie lokali pracownikom – opodatkowanie VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zatrudnia pracowników (także zleceniobiorców) spoza Polski, którym oferuje bezpłatne zakwaterowanie na cały czas trwania zatrudnienia (bez tego miałaby problemy z pozyskaniem pracowników).
W tym celu zawiera umowy najmu, a następnie wynajęte lokale (bądź domy) udostępnia nieodpłatnie pracownikom.
Czy spółka musi z tego tytułu naliczać należny VAT?

VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W ściśle określonych przypadkach przyjmuje się, że także nieodpłatne świadczenie usług spełnia definicję świadczenia odpłatnego, które podlega VAT.


VAT

Opodatkowanie VAT cesji praw do lokalu mieszkalnego

Krzysztof Hałub
Jaką stawkę VAT należy stosować do cesji praw z umowy przedwstępnej i deweloperskiej lokalu mieszkalnego?

W odpowiedzi z 13.05.2020 na interpelację poselską (PT1.054.20.2020.PSG.343) MF przyznał, że nie może jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii. MF wstrzymuje się z wydaniem ogólnej interpretacji przepisów do czasu ukształtowania się linii orzeczniczej NSA.


VAT

E-faktura przesłana do kontrahenta bez jego zgody

Tomasz Krywan
Jeden z kontrahentów spółki bez konsultacji z nią zaczął przesyłać faktury elektroniczne drogą e-mailową, a nie – jak dotychczas – w formie papierowej.
Czy ma do tego prawo?

W myśl art. 106n ust. 1 ustawy o VAT stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury (nie wymaga jej natomiast przesyłanie w formie elektronicznej faktur, które de facto fakturami elektronicznymi nie są). Akceptacja może zostać wyrażona w dowolnej formie, w tym ustnie czy w sposób dorozumiany, np. przez opłacenie faktury przesłanej w formie elektronicznej.


Kasy rejestrujące

Kasy fiskalne on-line w branży gastronomicznej

Krzysztof Hałub
Sklep piekarniczo-cukierniczy, który oferuje usługi gastronomiczne, jest placówką gastronomiczną, objętą obowiązkiem wymiany kas rejestrujących na kasy on-line. Nie można natomiast za taką placówkę uznać piekarni, w której sprzedaż wyrobów jest prowadzona ubocznie w stosunku do produkcji.

Od 1.05.2019 obowiązują zmienione przepisy ustawy o VAT, nakładające na podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 


Koronawirus

Objęcie pracowników ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie skutków COVID-19 – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
Spółka wykupiła roczne ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników, obejmujące zdarzenia powstałe wskutek COVID-19. Koszty ubezpieczenia pokrywa spółka, pracownicy nie są nimi obciążani.
Czy w związku z tym spółka ma obowiązek wykazać – w ewidencji i deklaracji – zwolnione od VAT nieodpłatne świadczenie usług?

Nie. Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), przy czym za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).


Koronawirus

Kolejne zmiany podatkowe niewynikające z tarczy antykryzysowej

Robert Woźniacki
Poluzowanie rygorów przy zapłacie na rachunek spoza „białej listy”, doprecyzowanie przepisów o ulgach IP Box oraz na złe długi, a także wprowadzenie klauzuli przeciwodsetkowej to najważniejsze nowości w ustawach o podatku dochodowym. Nie mają one związku z pandemią koronawirusa. Były planowane już wcześniej, lecz dopiero teraz zostały uchwalone.

Wprowadza je ustawa z 5.06.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1065, dalej ustawa nowelizująca). Oprócz ustaw podatkowych zmienia m.in. regulacje usus odnoszące się do oskładkowania doktorantów.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Robert Woźniacki
Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.


Podatki i prawo gospodarcze

Usługi transportowe świadczone przez zagraniczną firmę – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
Jesteśmy dystrybutorem towarów polskich firm, które odsprzedajemy zarówno w Polsce, jak i w UE. Towary wywożone są jednak zawsze z Polski. Czasami usługi transportowe na nasze zlecenie wykonuje firma zagraniczna, posługująca się NIP nadanym w Holandii. Firma ta zarejestrowana jest również na VAT w Polsce, ale posługując się polskim NIP, wykonuje inne usługi (administracyjne), nietransportowe. Nie mamy z nią umowy. Firma za swoje usługi wystawia faktury, w których obciąża nas także innymi kosztami, tj. postojowego (oczekiwanie na załadunek/wyładunek) i podgrzewania towaru parą (niezbędne do późniejszego rozładunku towaru).
Usługi transportowe wykazujemy jako import usług. Mamy wątpliwość, czy dodatkowe koszty postoju przed rozładunkiem/załadunkiem oraz koszty podgrzania towaru powinniśmy również wykazać jako import usług, traktując wszystkie usługi razem jako usługę kompleksową. Te dodatkowe usługi firma wykazuje na oddzielnych fakturach. Wszystkie je traktowaliśmy jako import usług.
Kiedy powinniśmy wykazać obowiązek podatkowy w imporcie usług – jeżeli miałaby to być usługa kompleksowa – skoro czasami faktura za transport jest wystawiona we wcześniejszym miesiącu niż pozostałe faktury? Zdarza się też, że ta sama firma wykonuje dla nas usługi przewozowe tylko na terenie Polski. Na wystawionych fakturach posługuje się NIP holenderskim i nie nalicza VAT.
Czy wtedy także zakup usług powinniśmy traktować jako import usług?

Podatki i prawo gospodarcze

Refaktura ubezpieczenia przy najmie nieruchomości – jaka stawka VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zawiera umowy najmu powierzchni biurowych w budynku, którego jest właścicielem. Najemcy poza czynszem ponoszą koszty dodatkowe – opłaty za media, usługi ochrony mienia, podatek od nieruchomości, a także ubezpieczenia wynajmowanych nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – które są na nich refakturowane.
Udział najemcy w kosztach ubezpieczenia jest proporcjonalny do wynajmowanej powierzchni. Nie nabywa on prawa do ew. wypłaty odszkodowania. Umowę ubezpieczenia zawiera spółka i odprowadza z tego tytułu składki. Najemca nie ma wpływu na wybór ubezpieczyciela ani na warunki ubezpieczenia.
Obowiązek ponoszenia przez najemcę kosztów ubezpieczenia nieruchomości jest warunkiem zawarcia umowy najmu. Nie może on zawrzeć umowy ubezpieczenia we własnym zakresie. Umowa najmu nie przewiduje wprost możliwości jej rozwiązania z tytułu zwłoki w zapłacie należności ubezpieczeniowej przez najemców.
Czy spółka na fakturach wystawianych dla najemców prawidłowo wykazuje kwotę ubezpieczenia obciążoną stawką 23% VAT?

Koronawirus

Przegląd kasy fiskalnej w czasie pandemii

Można złożyć do US wniosek o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej, ale tylko przed upływem tego terminu.

Tak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


Podatek od towarów i usług

Stawka 8% VAT na szafy wnękowe – zmiana interpretacji ogólnej MF

Krzysztof Hałub
Gdy zabudowa meblowa wykonana na indywidualne zmówienie jest trwale połączona z elementami konstrukcyjnymi lokalu, w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, natomiast po demontażu jest niezdatna do użytku jako mebel, mamy do czynienia z kompleksową usługą modernizacji obiektu budowlanego.

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT w przypadku wniesienia przedpłaty

Anna Koleśnik
Spółka kupiła towary w Niemczech od tamtejszej firmy. Całą cenę sprzedaży zapłaciła po złożeniu zamówienia (18.03.2020). Faktura dokumentująca dostawę, wystawiona 30.03.2020, do spółki wpłynęła dopiero w czerwcu 2020. Pierwsza partia towaru została dostarczona do magazynu spółki w Polsce 30.04.2020, a kolejna – 3.06.2020. Dostawa odbywała się na warunkach ex works Incoterms 2010.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego WNT – z chwilą wystawienia faktury przez niemieckiego dostawcę czy w momencie dostarczenia towarów do spółki?

Czynności wykonywane na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii bez VAT

Tomasz Krywan
Lekarz weterynarii prowadzący własną klinikę (i z tego tytułu zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) wykonuje niekiedy czynności na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii.
Według jakiej stawki VAT są one opodatkowane?

Dowody księgowe

Formy dokumentowania dla celów VAT wydatków związanych z podróżami

Aleksander Woźniak
Nie każda opłata związana z podróżami musi być potwierdzona fakturą, by można było odliczyć podatek naliczony. Czasem wystarczy zwykły bilet lub nawet wydruk, niekoniecznie z kasy rejestrującej.

Od 1.01.2020 faktura dla przedsiębiorcy – z NIP nabywcy – może zostać wystawiona na podstawie paragonu fiskalnego tylko, jeżeli jest na nim zamieszczony NIP nabywcy (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT). Paragon fiskalny wystawiany na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) brutto jest sam w sobie fakturą, tyle że uproszczoną (art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT) i nie należy wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu (faktury standardowej) – stwierdziła KIS w interpretacjach z 18.03.2020 (0114-KDIP1-3.4012.61.2020.1.ISK) i 27.04.2020 (0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK).


VAT

Świadczenia kompleksowe – opodatkowanie VAT

Aneta Szwęch
Ustalenie, czy dana transakcja składająca się z kilku elementów stanowi świadczenie kompleksowe (złożone), czy też poszczególne elementy są samodzielnymi świadczeniami, ma istotne znaczenie dla rozliczenia VAT, ponieważ to przedmiot opodatkowania (rodzaj towaru lub usługi) decyduje np. o zastosowaniu określonej stawki VAT czy o dacie powstania obowiązku podatkowego.

Na potrzeby VAT – co do zasady – każda transakcja powinna być uznawana za odrębną i niezależną czynność. Jeżeli jednak transakcja składa się z kilku elementów, tworzących jedno świadczenie w aspekcie ekonomicznym (świadczenie kompleksowe), to nie powinna być sztucznie rozdzielana w celu opodatkowania VAT.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....