Sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom – rozmowa „Rachunkowości” z Franciszkiem Walą, prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Z naszych obserwacji wynika, że w 2016 r. wzmogła się aktywność działań Stowarzyszenia. Czy wiąże się to z przygotowaniami do obchodów 110. rocznicy powstania organizacji księgowych na ziemiach polskich?

Stowarzyszenie w swojej działalności zawsze stara się być aktywne, chociaż jest zjawiskiem naturalnym w każdej organizacji społecznej i zawodowej, że występują okresy wzmożonej aktywności. Jeżeli Czytelnicy „Rachunkowości” zauważyli większą aktywność SKwP, jest to zapewne spowodowane nagromadzeniem się w ostatnim okresie wielu przedsięwzięć publicznych z udziałem Stowarzyszenia. Jako przykłady można wymienić konferencje naukowe objęte patronatem SKwP, organizowane na uczelniach wyższych, m.in. „Normy Rachunkowości” na UE we Wrocławiu, „Abakus” na UMK w Toruniu czy Zjazd Katedr Rachunkowości na UE w Katowicach. Natomiast oddziały okręgowe Stowarzyszenia zorganizowały wiele konferencji zawodowych dla księgowych, a także dla osób ze służb ekonomicznych oraz przedsiębiorców. Tematyka tych konferencji coraz częściej wykracza poza sprawy rachunkowości i podatków. Niemniej obie te dziedziny dominują, są bowiem ściśle powiązane z ekonomiką i organizacją przedsiębiorstw, sposobami zarządzania nimi, a także z ryzykiem, na jakie narażona jest działalność gospodarcza. Zwiększenie liczby konferencji i roboczych seminariów czy warsztatów dla księgowych i kadr menedżerskich wynika też z licznych zmian przepisów prawa.

  • IFAC – Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants)

Spośród ostatnio odbywających się konferencji chciałbym w szczególności wyróżnić tę zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości SGH i Radę Naukową SKwP pod hasłem „Cyberprzestrzeń a rachunkowość”, gdyż problematyka ta nabiera coraz większego znaczenia, a zarazem jest niezmiernie złożona. Coraz powszechniejsza informatyzacja zarówno zdarzeń składających się na działalność gospodarczą, jak i wielu czynności w naszym życiu jest „znakiem firmowym” współczesności i nośnikiem postępu, stwarza wiele możliwości dynamizowania rozwoju, ale także niesie wielkie zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i ochrony mienia.

Także w dziedzinie rachunkowości informatyzacja jest dobrodziejstwem, gdyż ułatwia i przyspiesza wykonywanie wielu operacji, zapewnia wysoką jakość i zwielokrotnienie możliwości przetwarzania danych, a zatem stwarza coraz lepsze warunki dla realizowania funkcji informacyjnej i kontrolnej przez rachunkowość.

Równolegle jednak występuje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa danych. Coraz częściej dowiadujemy się o atakach na systemy komputerowe, których skutkiem jest przejęcie lub zniekształcenie danych albo bezpośrednia kradzież środków finansowych.

Tej ważnej problematyce bezpieczeństwa danych gromadzonych w księgach rachunkowych poświęcamy w Stowarzyszeniu coraz więcej uwagi. Poprzez różne formy szkolenia chcemy przekazać odpowiednią wiedzę i praktyczne umiejętności postępowania, aby w maksymalnym stopniu ograniczać ryzyko utraty lub zniekształcenia danych bądź ingerencji w systemy informatyczne. Obecnie przecież wiele danych otrzymujemy w formie elektronicznej, a te „przychodzące” w papierowej przekształcamy na postać elektroniczną. Wykonujemy na nich różne operacje, emitujemy je lub archiwizujemy. Każdy etap tego procesu musi być bezpieczny, aby zapewnić sprawność działania i rzetelność danych dostarczanych przez rachunkowość. Dlatego problematyka cyberbezpieczeństwa jest tak ważna zarówno dla osób zajmujących się rachunkowością, jak i korzystających z jej danych.

Czy można zatem uznać, że krąg oddziaływania Stowarzyszenia rozszerzył się na inne niż księgowi środowiska zawodowe?

Zawód księgowego i inne zawody pokrewne rachunkowości mają funkcję służebną wobec działalności gospodarczej i są ważnym elementem wsparcia, m.in. poprzez dostarczanie informacji potrzebnych do zarządzania. Dlatego Stowarzyszenie zawsze wiązało swoją działalność z potrzebami szeroko rozumianego otoczenia. Występuje tu także sprzężenie zwrotne, mianowicie jednostki gospodarcze są zainteresowane działalnością SKwP, a jednym z tego przejawów jest przystępowanie do niego członków wspierających, których jest prawie 3 tys.

Współpracę z przedsiębiorcami cenimy bardzo wysoko i dążymy zarówno do jej poszerzenia merytorycznego, jak i wzbogacenia form. Świadczy też o tym powołanie Rady Pracodawców działającej przy Zarządzie Głównym SKwP. Jej wnioski i rekomendacje służą m.in. wzbogacaniu i lepszemu dostosowywaniu do potrzeb gospodarki tematyki prowadzonego przez nas szkolenia kadr księgowych oraz profilowaniu kierunków szkolenia oferowanego kadrze menedżerskiej.

W sferze współdziałania Stowarzyszenia z przedsiębiorcami godne podkreślenia jest upowszechnianie zasad Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości – już ponad 2 tys. jednostek zostało sygnatariuszami tego dokumentu, a zatem potwierdziło przyjęcie tych zasad do stosowania.

Współdziałanie Stowarzyszenia z osobami związanymi zawodowo z rachunkowością, a także z przedsiębiorcami przynosi obopólne korzyści. Czy SKwP nawiązuje również współpracę nieprzynoszącą bieżących korzyści partnerom?

Oczywiście, choć zakres i formy współpracy na innych płaszczyznach są bardzo różne. Oto niektóre przykłady: w trosce o przyszłość zawodu księgowego i innych zawodów związanych z rachunkowością staramy się współpracować ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których naucza się rachunkowości – z nauczycielami i młodzieżą. Nasze jednostki organizacyjne udzielają wsparcia m.in. młodzieżowym kołom zainteresowań rachunkowością, popierając tę ideę i patronując konkursom wiedzy z rachunkowości.

Podobnie nasze oddziały utrzymują kontakty z kołami naukowymi rachunkowości studentów uczelni wyższych i ich opiekunami, wspierając różne inicjatywy, w tym konferencje i konkursy wiedzy z rachunkowości. Dla młodych pracowników nauki cenne są stworzone przez Stowarzyszenie możliwości publikowania artykułów w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości” wydawanych pod patronatem Rady Naukowej SKwP.

Jeśli chodzi o inne płaszczyzny współdziałania wspomnę jeszcze, nie rozwijając dzisiaj tej tematyki, że Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji państwowej, m.in. przy opiniowaniu projektów aktów prawnych. Bardzo cenimy sobie funkcję społecznego konsultanta.

Wreszcie SKwP rozwija i utrzymuje również kontakty zagraniczne. W 2016 r. podpisaliśmy umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych (ACCA).

Czy w związku ze zmianą ustawy Prawo o stowarzyszeniach przewiduje Pan konieczność wprowadzenia zmian do statutu SKwP?

Tak. Prace na projektem zmian statutu są bardzo zaawansowane i zakładamy, że będą uchwalone przez zwołany w tym celu nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w I półroczu br. Mamy jeszcze do rozstrzygnięcia pewne wątpliwości w sprawach, które w zmienionej ustawie nie są ściśle określone. Ich interpretacja rodzi problemy.

Przewidujemy, że w statucie zostaną wprowadzone liczne zmiany. Oprócz tych wynikających ze zmienionej ustawy Zarząd Główny proponuje m.in. poszerzenie zasad wewnętrznej demokracji w Stowarzyszeniu przez zapewnienie większych możliwości bezpośredniego wpływania jego członków na działalność jednostek organizacyjnych i organów władz. Znacznie szerzej zostaną ujęte w statucie zagadnienia działalności edukacyjnej SKwP, do czego stwarza możliwości nowo wprowadzony do ustawy przepis.

Jako stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, mające wieloletnie doświadczenie i niezaprzeczalny dorobek w działalności edukacyjnej, chcemy formalnie usankcjonować – przez ujęcie w statucie – prawo do wydawania certyfikatów poświadczających poziom kwalifikacji zawodowych absolwentów prowadzonego przez nas nauczania – po odpowiednich szkoleniach i egzaminach sprawdzających ich wiedzę i umiejętności. Stowarzyszenie wprowadziło już w 2007 r. wewnętrzny system certyfikacji zawodowej, który zyskał pozytywne opinie księgowych i pracodawców. Obecnie prowadzimy prace nad wejściem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji regulowanego ustawowo. Dlatego konsekwentnie zamierzamy ująć w statucie zasady naszej działalności edukacyjnej.

W 2017 r. przypada kolejna okrągła rocznica realizacji idei zrzeszania się księgowych w celu rozwoju i ochrony zawodu. Jakie przedsięwzięcia z tym związane przewiduje i podejmuje SKwP?

Nasze Stowarzyszenie jest kontynuatorem idei zawodowych organizacji księgowych, które powstały i działały na ziemiach polskich. W historii ruchu zawodowego księgowych w Polsce, liczącej już ponad wiek, jest wiele ważnych dat, których rocznice można świętować. Oto kilka z nich: 9.06.1907 r. – powołanie Związku Buchalterów w Warszawie (jeszcze w czasach zaborów), 28.06.1926 r. – zmiana jego nazwy na Związek Księgowych w Polsce, 30.07.1946 r. – zarejestrowanie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (jako organizacji odradzającej się po II wojnie światowej), 4.03.1957 r. – zarejestrowanie reaktywowanego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (po przymusowym rozwiązaniu w 1949 r.).

W historii Stowarzyszenia – podobnie jak w historii naszego państwa – były okresy dobre, ale także trudne, po których się ono odradzało. Świadczy to o potrzebie i żywotności idei istnienia i społecznej użyteczności tej zawodowej organizacji.

Za najistotniejszą w historii ruchu zawodowego księgowych uznajemy datę powstania pierwszej organizacji, tj. 9.06.1907 r. Dlatego w 2007 r. obchodziliśmy jubileusz 100-lecia tego ruchu. W 2017 r. przypada 110. rocznica działalności Stowarzyszenia. Chcemy ją zaakcentować, ale – jak na księgowych przystało – w formach użytecznych.

Głównym przedsięwzięciem będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości (I Kongres odbył się w 2007 r.). Przewidujemy, że będzie on dogodną okazją do spojrzenia w przeszłość (zaprezentowania dorobku polskiej nauki i praktyki rachunkowości, a także działalności Stowarzyszenia, głównie edukacyjnej, jako najważniejszej dla rozwoju zawodu) i w przyszłość (uzmysłowienia sobie wyzwań, jakie stoją przed nauką i praktyką księgowości, a także przed naszą organizacją, i wytyczenia kierunków działania).

Chcemy wskazać na konieczność spełniania w praktyce przez rachunkowość coraz bardziej użytecznych funkcji, w tym efektywnego wspierania nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami.

Podejmujemy też inicjatywę wydania w formie reprintów serii wybitnych dzieł polskich z zakresu rachunkowości. W ten sposób chcemy promować dorobek i wkład polskich twórców w rozwój rachunkowości. To niełatwe przedsięwzięcie, ale mamy silną motywację, aby je zrealizować. Prowadząc tak ważną działalność, trzeba dobrze wykonywać zadania bieżące i jednocześnie pamiętać o przeszłości oraz korzystać z wiedzy i doświadczeń poprzedników.

SKwP od 12.05.1989 r. jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), a także utrzymuje bilateralne kontakty z wieloma organizacjami księgowych w innych krajach. Ułatwia to zapoznanie się z dorobkiem i przemyśleniami innych, a zarazem stwarza sposobność do prezentowania naszej działalności i jej efektów na forum międzynarodowym, w tym na Światowych Kongresach Księgowych. Dokonania SKwP wzbudzają duże zainteresowanie. Jako przykład można przytoczyć prośby o udostępnienie naszego Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości i wyrażenie zgody na korzystanie z niego jako wzorca. Z uwagi na wyjątkowość tego dokumentu w skali międzynarodowej został on przez nas przetłumaczony na kilka języków obcych.

Co chciałby Pan przekazać Czytelnikom w podsumowaniu naszej rozmowy?

Czas, w jakim rozmawiamy – przełom kolejnych lat – skłania do refleksji o okresie minionym i wybiegania myślą w przyszłość. Pragnę zatem serdecznie podziękować członkom, działaczom i sympatykom Stowarzyszenia, Czytelnikom „Rachunkowości” oraz wszystkim osobom wspierającym naszą działalność za wspólny wysiłek, który przysparza pożytku osobom wykonującym zawód księgowego i jednocześnie obsługiwanym przez nie jednostkom. A na nadchodzący czas życzę wszelkiej pomyślności.

Dziękujemy za rozmowę.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....