Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Barbara Misterska-Dragan Biegły rewident, zastępca prezesa PIBR, prezes zarządu Misters AudytorAdviser sp. z o.o.
Joanna Żukowska-Kalita biegły rewident, zastępca dyrektora Biura Badania Sprawozdań Finansowych i innych usług biegłego rewidenta, Doradca sp. z o.o. w Lublinie
W artykule omówiono zasady sporządzania sprawozdania z badania zgodnie z obowiązującymi KSB i uobr. Przybliżono też zagadnienia związane z komunikowaniem przez biegłych rewidentów wyników badania sf i zwrócono uwagę na zmiany, jakie wprowadzają wiążące obecnie KSB (Z).

Sprawozdanie finansowe (sf) jednostki jest podstawowym źródłem informacji o jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowym, z którego korzys-ta wielu różnych użytkowników.

[1] Wymogi niezależności określają art. 69–73 uobr oraz zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów przyjęte uchwałą KRBR nr 2042/38/2018 z 13.03.2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

[2] DzUrz UE L 158 z 27.05.2014 r. oraz DzUrz UE L170 z 11.06.2014 r.

[3] Jzp zdefiniowane w art. 2 pkt 9 uobr.

Prawdziwość i zgodność danych sf z obowiązującymi przepisami uwiarygadnia sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sf. Badanie takie wymaga przeprowadzenia przez sprawdzonego, niezależnego[1] fachowca – biegłego rewidenta – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami badania i kontroli jakości, przy zachowaniu zawodowego sceptycyzmu i zasad etyki zawodowej.

Sprawozdanie z badania biegły rewident sporządza, wykorzystując wiedzę o jednostce oraz dokumentacji zgromadzonej i opracowanej w toku wykonywania badania przez zespół działający pod jego kierunkiem.

Podstawy prawne sprawozdania biegłego rewidenta z badania

 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • jzp – jednostka zainteresowania publicznego
 • MSB – Międzynarodowe Standardy Badania

Istotne znaczenie dla wiarygodności i przydatności sprawozdania z badania dla użytkownika mają:

 • standaryzacja metod badania stanu faktycznego przez biegłego rewidenta,
 • identyczność stosowanych przez biegłych rewidentów zasad oceny stwierdzonego stanu,
 • jednolitość zakresu i postaci komunikatu o wyniku badania sf, w tym stosowanego do przekazania opinii.

Ułatwia to użytkownikom sprawozdań z badania porównanie rezultatów badania różnych sf, istnieje bowiem pewność, że zakres, metody badania oraz sposób oceny i przekazania ich wyników są w każdym przypadku jednakowe. Tę jednolitość – oprócz wiedzy i doświadczenia biegłego rewidenta – zapewnia stosowanie i przestrzeganie przepisów regulujących badanie, w tym dotyczących postaci, formy i treści sprawozdania z badania.

Obowiązujące przepisy

Formę i treść sprawozdania z badania regulują:

1) ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU poz. 1089, dalej uobr),

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE[2] – dotyczące treści sprawozdania z badania sf jednostek zainteresowania publicznego (jzp)[3] – dalej rozporządzenie 537/2014,

3) zmienione KSB przyjęte przez KRBR uchwałą nr 2039/37a/2018 z 19.02.2018 r. – „KSB (Z)”, obejmujące m.in.:

  • KSB 700 (Z) w brzmieniu MSB 700 (zmienionego) – Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego,
  • KSB 701 w brzmieniu MSB 701 ‒ Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
  • KSB 705 (Z) w brzmieniu MSB 705 (zmienionego) – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
  • KSB 706 (Z) w brzmieniu MSB 706 (zmienionego) – Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
  • KSB 720 (Z) w brzmieniu MSB 720 (zmienionego) – Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji,

Wyświetlono 8% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....