Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje KSR

Sprawozdanie z działalności – informacje w związku z COVID-19


[1] Wskazówki co do pożądanych cech, zawartości, układu szd i zasad jego sporządzania omawia kompleksowo Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z działalności.

[2] Minimalny zakres wymaganych informacji w skonsolidowanym szd określa art. 55 ust. 2a ustawy i jest on analogiczny do zakresu sprawozdania z działalności jednostki.

1. Zgodnie z ustawą jednostki, o których mowa w art. 49 ust. 1, zobowiązane są sporządzić i dołączyć do sprawozdania finansowego szd. Zakres informacji, które należy zamieścić w szd jednostki określa art. 49 ust. 2 ustawy[1]. Ponadto, w przypadku pewnych jednostek należy odnieść się także do przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy.

Niniejsze opracowanie omawia zakres wymogów art. 49 ust. 2 ustawy w kontekście COVID-19 bez odnoszenia się do przepisów dotyczących skonsolidowanego szd[2] ani przepisów szczególnych wydanych dla pewnych jednostek na podstawie ustawy, a dotyczących szd.

2. COVID-19 należy potraktować jako zdarzenie na tyle istotne z punktu widzenia osiągniętych wyników finansowych, sytuacji w zakresie płynności, czy sytuacji majątkowo-finansowej jednostki, oraz stanowiące istotny czynnik ryzyka w przyszłości, że przekazywanie oceny skutków, w tym możliwych skutków, jest zasadne, a wręcz pożądane. Tym bardziej, że z pandemią wiążą się także zmiany prawno-regulacyjne, wpływające na całą gospodarkę.

3. W przypadku, gdy COVID-19 w ocenie kierownika jednostki nie miała istotnego wpływu na jednostkę, ani też zgodnie z tą oceną, jej wpływ w przyszłości najprawdopodobniej nie będzie istotny, zasadnym jest, dla przejrzystości, przedstawienie wyjaśnienia, dlaczego kierownik jednostki uważa, że wpływ pandemii nie miał istotnego wpływu na jednostkę i jej wyniki finansowe oraz, że pozostanie on nieistotny w przyszłości oraz zawarcie krótkiego wyjaśnienia tego osądu, w tym także opisu ewentualnych działań zarządu, dzięki którym negatywny wpływ był nieistotny i sądzić można, że pozostanie nieistotny w przyszłości. W tym przypadku pożądanym jest jednakże wskazać na potencjalne ryzyka wynikające z rozwoju sytuacji związanej z pandemią w przyszłości na otoczenie, w którym działa jednostkach jak i, o ile to możliwe, na jednostkę.

4. W większości przypadków wpływ epidemii jest mniej lub bardziej istotny w zależności od sektorów gospodarki/ branży i wydaje się, iż taki pozostanie w przyszłości. Stąd możliwe skutki pandemii na otoczenie, w którym działa jednostka, jak i bezpośrednio na jednostkę należy przedstawiać w sposób przejrzysty i umożliwiający użytkownikom całościowy ogólny osąd co do sytuacji, jej rozwoju, ryzyk i niepewności w tym zakresie.

5. Szd ma zindywidualizowany charakter. Odpowiednia szczegółowość, ale zarazem i przejrzystość opisów założeń, oceny sytuacji i niepewności w zakresie możliwych skutków COVID-19 dokonana przez kierownika jednostki powinna pozwolić użytkownikom tych sprawozdań na lepsze zrozumienie sytuacji jednostki i dać im możliwość przeprowadzenia niezależnej oceny racjonalności przedstawionych osądów i założeń.

6. Biorąc pod uwagę wymogi ustawy zaleca się przedstawić obszary działalności, na jakie COVID-19 miała przełożenie omawiając wyniki i sytuację za okres, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, w uzupełnieniu do ujawień zawartych w sprawozdaniu finansowym – zarówno we wprowadzeniu, jak i w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Zasadnym jest wskazanie także na co stan pandemii może mieć przełożenie w dającej się przewidzieć przyszłości przy założeniu różnych scenariuszy. Należy zwrócić przy tym uwagę, że dla potrzeb oceny kontynuacji działalności kierownik jednostki powinien rozważać negatywne, ale nadal realne scenariusze (tzw. stres-testy, o których mowa w rozdziale II). Analiza powinna skupiać się na kluczowych dla jednostki obszarach działalności i kluczowych założeniach ze wskazaniem źródeł niepewności i ryzyka.

7. Szczegółowość przedstawianych w sprawozdaniu z działalności informacji w zakresie dotychczasowych skutków oraz aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej jednostki w związku z COVID-19, jak też co do sytuacji w przyszłości, powinna zależeć od dotychczasowych doświadczeń jednostki (im bardziej istotny wpływ, tym więcej lub bardziej szczegółowe ujawnienia), specyfiki rynku, na którym działa, oceny zagrożeń i ryzyka, co do przyszłości, a także czy jednostka jest jednostką zaufania publicznego (w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i nadzorze publicznym), uwzględniając przy tym interes użytkowników (interesariuszy). Przejrzystość ujawnień jest szczególnie ważna dla jednostek zaufania publicznego.

8. W szd należy uwzględnić informacje do dnia jego sporządzenia i ich wpływ na sprawozdanie finansowe, a zatem powinno się podać także stosowne informacje z roku 2021, a nie tylko te, które miały miejsce w 2020 roku.

9. Poniżej przedstawione zostały zalecenia i wskazówki odnośnie do opisu wpływu COVID-19 w podziale na informacje o stanie majątkowym i aktualnej sytuacji finansowej jednostki, jak i w dalszej części – na rozwój i przewidywaną sytuację finansową, jako istotny czynnik ryzyka.

9.1. Omawiając istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej jednostki pod kątem wpływu COVID-19 zasadnym jest rozważyć poniższe kwestie i aspekty.

9.1.1. Rzeczywista i całkowita skala wpływu COVID-19 jest zapewne trudna, o ile w ogóle możliwa, do oszacowania. Pomimo tego ograniczenia, omawiając aktualną sytuację majątkową i finansową, tj. wyniki i sytuację o stanie majątkowym jednostki za 2020 rok obrotowy (za okres, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe) zaleca się w sposób wyważony i obiektywny przedstawić obszary działalności, na które COVID-19 miała przełożenie, mając na uwadze:

a) zmiany w otoczeniu zewnętrznym:

  • kształtowanie się głównych wskaźników makroekonomicznych w 2020 roku, które miały wpływ na rynek/rynki/segmenty rynku, na których jednostka prowadzi działalność i wpływ pandemii na aktywność/działalność gospodarczą,
  • wskazanie zmian prawno-legislacyjnych istotnych z puntu widzenia jednostki poprzez podanie kluczowych aktów prawnych, wprowadzonych w 2020 roku w związku ze stanem pandemii i działaniami mającymi na celu zwalczanie pandemii lub ograniczenie jej negatywnego wpływu na gospodarkę. Sugeruje się wskazać najważniejsze akty prawne mające wpływ na sektor, w którym działa jednostka, w tym przykładowo, o ile jednostka z nich skorzystała, tzw. „tarcze antykryzysowe” oraz zmiany do ustaw sektorowych związane z pandemią, a dotyczące bezpośrednio jednostki;

b) wpływ pandemii na rentowność i wyniki finansowe jednostki – zaleca się skomentowanie wyników z działalności operacyjnej i wyniku finansowego, ze wskazaniem wpływu jednorazowych transakcji lub operacji, oraz podanie i skomentowanie wskaźników finansowych wyliczonych na bazie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, jako uzupełnienie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w dodatkowych informacjach i objaśnieniach; przykładowo wpływ z tytułu:

  • utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów z powodu COVID-19 (np. utrata wartości zapasów, udziałów w podmiotach nienotowanych, utrata wartości pożyczek udzielonych i należności) (patrz też rozdział VI),
  • obniżenia wolumenów lub zmiana struktury przychodów ze sprzedaży, obniżenia marży zysku z wyjaśnieniem przyczyn np. spadku czy załamania popytu z powodu pandemii lub wzrostu kosztów, udzielenia wsparcia kontrahentom lub klientom – ze zwięzłym objaśnieniem podjętych działań i ich skutków finansowych dla jednostki,
  • zaniechania działalności na określonych segmentach rynku lub rynkach, w tym rynkach zagranicznych (jeśli dotyczy jednostki) w wyniku pandemii i wpływ na wynik finansowy,
  • pozyskania wsparcia ze strony instytucji rządowych lub kredytowych z opisem form wsparcia, kwot ich wykorzystania i wpływu na wyniki z działalności (patrz też rozdział IV),
  • innych skutków COVID-19, które kierownictwo uzna za istotne (zarówno negatywnych skutków pandemii, jak i działań zakończonych pozytywnie dla jednostki, w tym np. rozpoczęta restrukturyzacja);

c) wpływ pandemii na płynność i/ lub wypłacalność jednostki – zaleca się skomentowanie sytuacji w zakresie płynności lub wypłacalności, gdy płynność jednostki była lub jest zagrożona, z podaniem wskaźników płynności lub wypłacalności na bazie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym wraz z opisem źródeł braku płynności lub czynników ryzyka/powodów zagrożenia utraty płynności (np. wydłużenie terminu spłaty należności handlowych, niewypłacalność kontrahentów, inne). Zaleca się zwięzłe opisanie podjętych działań zarządczych w reakcji na ryzyko płynności/utraty wypłacalności oraz wskazanie celów i skutków tych działań;

d) ocenę sytuacji na rynku/segmentach rynku, na którym jednostka działa lub zamierza działać lub z jakiego się wycofała lub jest w trakcie wycofywania w związku z pandemią i brakiem możliwości przeciwdziałania jej negatywnym skutkom;

e) wpływ pandemii jako czynnika ryzyka i niepewność co do wyceny bilansowej – pożądane jest zwrócić uwagę na COVID-19 jako czynnik ryzyka istniejącego na dzień bilansowy oraz na wynikające z działania w warunkach pandemii zwiększone ryzyko wiarygodności wszelkich wielkości szacunkowych/szacunków księgowych tj. wymagających zastosowania osądu i przyjęcia założeń na potrzeby wyceny bilansowej (szczególnie istotne przy ustalaniu utraty wartości, jak i wartości godziwej aktywów);

f) ocenę ryzyka rynkowego instrumentów finansowych z powodu pandemii: czy wystąpił wzrost ekspozycji na ryzyko rynkowe tj. ryzyko zmian cen czy kursów walutowych, ryzyko kredytowe z powodu COVID- 19 ze wskazaniem niepewności wyceny i wrażliwości na ryzyko, a także ocenę ryzyka utraty płynności, wynikającego z posiadanego portfela instrumentów finansowych;

g) wskazanie przyczyn zaniechania działalności lub istotnego jej ograniczenia w przyszłości z powodu COVID-19;

h) podejmowane działania w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii na sytuację finansową, majątkową czy płynnościową jednostki – przedstawienie podjętych działań jednostki przykładowo: w zakresie ciągłości działania, w tym działań w obszarze zarządzania personelem i organizacji pracy zdalnej w odniesieniu do pracowników czy obsługi klientów, innych działań podejmowanych w reakcji na COVID-19, w tym przykładowo: innowacji produktowych lub technologicznych, które prowadzono w 2020 roku, bądź działań restrukturyzacyjnych.

9.2. Omawiając przewidywany rozwój i przewidywaną sytuację finansową, należy spojrzeć na COVID-19 jako na istotny czynnik ryzyka działalności i czynnik determinujący kształtowanie się wyników finansowych, a także sytuacji płynnościowej jednostki w przyszłości. Zaleca się przy tym rozważyć w szczególności kwestie wskazane poniżej.

9.2.1. Informacje dotyczące przewidywanego rozwoju i przewidywanej sytuacji finansowej jednostki w związku z pandemią powinny być spójne z oceną kontynuacji działalności jednostki dokonaną przez zarząd/kierownika jednostki, a zawartą w sprawozdaniu finansowym we wstępie (kwestie oceny kontynuacji działalności omówiono w rozdziale II).

9.2.2. Należy przedstawić perspektywy rozwoju jednostki uwzględniając w sposób obiektywny i wyważony możliwe negatywne konsekwencje rozwoju pandemii tj. ryzyko związane z dalszym przebiegiem COVID-19 pod kątem jej możliwego wpływu na przewidywaną sytuację finansową, majątkową i płynność oraz na przewidywany rozwój, w tym realizację celów i działań strategicznych i działalność operacyjną. Szacując możliwy wpływ COVID-19 zaleca się wziąć pod uwagę w szczególności:

  • czynniki makroekonomiczne (np. poziom inflacji, bezrobocia, kształtowanie się PKB, stopy procentowe, kursy walutowe – o ile mogą mieć wpływ bezpośredni lub pośredni na jednostkę),
  • rynkowe (trendy i procesy, które mogą mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie sektora/kluczowych rynków np. oferta produktowa, warunki finansowania, łańcuch dostaw, dystrybucja) np. dostępność i koszt kredytu/finansowania/spadki cen,
  • zmiany prawno-legislacyjne, oraz
  • inne czynniki np. przewidywany przez kierownictwo czas trwania restrykcji związanych z pandemią,

które w ocenie kierownika jednostki mogą mieć wpływ na dalszą działalność jednostki i perspektywy dalszego jej rozwoju.

9.2.3. Pożądanym może być wskazanie:

  • na ile COVID-19 może spowodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian lub modyfikacji planów strategicznych jednostki (tj. o ile w wyniku ujawnienia takich informacji podmioty konkurujące nie uzyskają znaczącej nienależnej korzyści),
  • działań z obszaru zmian technologicznych, badań i rozwoju wymuszonych COVID-19 (np. przyspieszenie tempa cyfryzacji i zdalnej obsługi klientów, podjęcie określonych badań rozwojowych, inne) ze wskazaniem możliwych korzyści i zagrożeń, jak i wpływu na wyniki i rentowność jednostki w przyszłości,
  • na ile negatywne skutki zaobserwowane w 2020 roku mogą się utrzymać lub pogłębić, a na ile działania podjęte przez kierownictwo dają szansę na odwrócenie negatywnych skutków lub ich istotne ograniczenie (wskazując możliwy wpływ na prognozowane wyniki operacyjne, wynik finansowy, płynność bądź wypłacalność).

9.2.4. Na ile to możliwe i zasadne, a także przydatne dla użytkowników, zaleca się uwzględnić skutki rozprzestrzeniania się negatywnych skutków pandemii na realizację strategii działalności jednostki poprzez pryzmat prognozowanych wyników finansowych i kluczowych wskaźników operacyjnych lub parametrów płynności/wypłacalności w sposób scenariuszowy, wskazując na oczywiste ograniczenia wypływające z nieodłącznej niepewności w tym zakresie.

Temat: „Sprawozdawczość”
Rachunkowość

Nabycie przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT – wpływ na rachunkowość

Jesteśmy spółką komandytową, nasz rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Od 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których spółki komandytowe od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 r. uzyskują status podatnika CIT, przy czym dano do wyboru różne opcje, jeśli chodzi o moment zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Jak powinniśmy postąpić, jeśli korzystamy z możliwości zmiany sposobu opodatkowania dopiero od 1.05.2021 r.?

Od 1.01.2021 r. obowiązuje ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Na jej mocy dochody spółek komandytowych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 r. przestają podlegać opodatkowaniu na poziomie wspólników (PIT lub CIT zależnie od ich statusu podatkowego). Są opodatkowane na poziomie „spółki”, która staje się podatnikiem CIT (opodatkowanie CIT).

Audytor

Weryfikacja poprawności formatu i struktury e-sprawozdania finansowego

Czy w przypadku badania e-sprawozdania finansowego opatrzonego podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, do obowiązków biegłego rewidenta należy:
• identyfikacja tych podpisów, a jeżeli tak, to co wchodzi w jej zakres (i co w przypadku braku podpisu jednego z członków zarządu badanej jednostki),
• weryfikacja zgodności podlegającego badaniu sprawozdania finansowego z wymaganym formatem i strukturą czy też można poprzestać na weryfikacji zakresu informacyjnego wynikającego z załączników do uor?

Zgodnie z art. 52 ust. 2 uor sprawozdanie finansowe (sf) podpisywane jest, wraz z podaniem daty, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz przez kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. Ew. odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sf. Podpisy na sf mogą mieć postać tylko kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego (uprzednio nazywanego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) lub podpisu osobistego.

Audytor

Odpisy aktualizujące papiery wartościowe

Podczas badania sprawozdania finansowego okazało się, że w aktywach bilansu figurują zarówno udziały, jak i obligacje tej samej spółki. Problem polega na tym, że od udziałów dokonano odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości w wysokości 99%, a od obligacji – odpisu w wysokości 50% ich wartości księgowej. Klient twierdzi, że spółka, której papiery wartościowe posiada, jest od ponad roku w złej kondycji ekonomicznej (ujemne aktywa netto) i stąd prawie pełny odpis wartości udziałów (99%). Jednak w przypadku obligacji termin ich wykupu jeszcze nie upłynął, a klient uznał, że widzi 50% szans na ich wykup (przewidziany za 6 mies.).
Czy utratę wartości dwóch różnych papierów wartościowych, ale wyemitowanych przez tę samą spółkę, można ocenić w różny sposób?

Uor nie wskazuje, aby w opisanej sytuacji wycena różnych papierów wartościowych wyemitowanych przez tego samego emitenta musiała następować według jednakowych zasad. W zdecydowanej większości przypadków wycena zapewne następuje według takich samych zasad, co nie jest jednak regułą. 

Audytor

Odniesienie się w sprawozdaniu z badania do braku zagrożenia kontynuacji działalności

Kończę badanie sprawozdania finansowego jednego z moich klientów, który prowadzi sprzedaż przez internet. Nie tylko nie został dotknięty negatywnymi konsekwencjami pandemii COVID-19, ale poprawił wyniki w stosunku do ubiegłego roku. Zweryfikowałem zagrożenia kontynuacji działalności i jestem zdania, że spółka nie ma z tym problemu. Kierownik jednostki zwrócił się do mnie z prośbą o zawarcie w sprawozdaniu z badania stwierdzenia, że zdolność jednostki do kontynuowania działalności nie budzi wątpliwości. Prośbę uzasadnia tym, że w okresie pandemii i wywołanego przez nią kryzysu gospodarczego takie stwierdzenie umocni prestiż i pozycję firmy na rynku.
Czy w opisanej sytuacji, w tym szczególnym okresie istnieje konieczność odniesienia się do kwestii (w tym wypadku braku) zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniu z badania? A jeśli nie, to czy jest taka możliwość?

W myśl uobr (art. 83 ust. 3 pkt 14) biegły rewident zamieszcza w sprawozdaniu z badania oświadczenie o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości pod względem zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Jak widać, uobr wymaga jedynie wskazania w sprawozdaniu z badania na istotną niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę. Jeżeli okoliczności takie nie zachodzą, oświadczenie jest zbędne. Szczegółowym kwestiom badania zasadności założenia kontynuacji działalności poświęcony jest KSB 570 (Z) w brzmieniu MSB 570 (zmienionego) Kontynuacja działalności. Zgodnie z jego treścią (pkt 21–23), jeśli sprawozdanie finansowe (sf) badanej jednostki:

Rachunkowość

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych innych niż roczne

Uor reguluje m.in. kwestie zamykania ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, ich badania oraz zatwierdzania.
Czy każde sporządzone przez jednostkę zgodnie z uor sprawozdanie finansowe traktuje się tak samo, np. czy podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu?
Czy uor reguluje także zasady sporządzania innych sprawozdań finansowych niż roczne?
Czy dane zawarte w każdym sprawozdaniu finansowym wymagają sprawdzenia drogą inwentaryzacji, a jeżeli nie, to kiedy można jej nie przeprowadzać? Co w takich przypadkach z zamknięciem ksiąg rachunkowych (ostatecznym oraz miesięcznym)?

Uor w rozdz. 2 określa zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w rozdz. 5 – sporządzania sprawozdań finansowych (sf). Sf sporządza się – w myśl art. 45 ust. 1 uor – na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień zwany dniem bilansowym (art. 3 ust. 1 pkt 10 uor). Co do zasady, sf sporządza się na dzień (art. 12 ust. 2 pkt 1–6 uor):

Rachunkowość zarządcza

Jak utrzymać płynność finansową

Celem artykułu jest przypomnienie znaczenia bieżącej analizy płynności finansowej oraz kształtowania przepływów pieniężnych (wpływów i wydatków) jako narzędzi, które mogą być pomocne w utrzymaniu płynności i przetrwaniu przez przedsiębiorstwa trudnego okresu pandemii SARS-CoV-2, prognozowanego na mniej więcej 2 lata.

Stopniowe wyhamowanie rozwoju gospodarczego (recesja) w parze z niespokojnymi czasami, jakie nastały na skutek pandemii koronawirusa, stawiają ogromne wyzwania przed przedsiębiorstwami. Przypominają m.in. o znaczeniu tych finansowych aspektów działalności, które zapewniają jej niezakłócone prowadzenie.

Umowa o budowę

Oczekiwana strata na długotrwałej umowie budowlanej

W artykule omówiono zasady ustalania wyniku na niezakończonych długotrwałych umowach budowlanych oraz tworzenia rezerwy na oczekiwaną stratę, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19.

Osiągnięcie przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe (wykonawcę) oczekiwanego zysku na realizowanych przez siebie długotrwałych umowach (kontraktach) budowlanych jest obarczone istotnym ryzykiem.

Rachunkowość fundacji i stowrzyszeń

Ewidencja kosztów fundacji i stowarzyszeń

Przystępując do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności (tzw. merytorycznego) fundacje i stowarzyszenia muszą rozliczyć koszty między poszczególne działalności. Podział kosztów, zwłaszcza pośrednich, wpływa zarazem na kwalifikację działalności (statutowa odpłatna lub gospodarcza), z czym wiąże się opodatkowanie lub nieopodatkowanie jej wyniku.

W ciągu ostatnich 15 lat rachunkowość organizacji pozarządowych, którymi są głównie fundacje i stowarzyszenia, podlegała różnym regulacjom zawartym w uor, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej udpp) oraz w rozporządzeniu MF, które zostało uchylone.

Sprawozdawczość

MF przedłużył termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych niektórych jednostek

Więcej czasu na zatwierdzenie swoich sprawozdań finansowych za 2019 zyskały m.in. spółdzielnie mieszkaniowe. Ułatwienie to nie dotyczy spółek kapitałowych ani innych, w których są one jedynymi wspólnikami.

Przypomnijmy, że już raz termin, o którym mowa, został z powodu pandemii odroczony (dla wszystkich jednostek) – do 30.09.2020. Nastąpiło to rozporządzeniem MF z 31.03.2020 w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (DzU poz. 570).

Nowa schema sprawozdania finansowego dla funduszy inwestycyjnych

Od 1.11.2020 r. fundusze inwestycyjne wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS lub niewpisane, ale będące podatnikami CIT, mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej i formacie przygotowanym przez MF.
stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały dwie nowe schemy sprawozdań finansowych (sf).

Księgi rachunkowe

E-sprawozdania finansowego spółki cywilnej nie trzeba przesyłać do organu podatkowego

Spółek cywilnych prowadzących księgi rachunkowe ani ich wspólników nie dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS.

Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił jeden ze wspólników spółki cywilnej, która zgodnie z art. 45 ust. lf uor na 31.03.2020 sporządziła sprawozdanie finansowe (sf) w formie elektronicznej. Po podpisaniu sprawozdania wspólnik nabrał wątpliwości, czy ma obowiązek przekazać je w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie Szefowi KAS.

Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:

Sprawozdawczość finansowa

Jednolity europejski format raportowania ESEF – nowe wyzwanie dla spółek stosujących MSSF

Emitenci, którzy sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, powinni się zapoznać z nowymi wymogami, jakie w tym obszarze stawia UE.

Artykuł przedstawia te wymogi i wyjaśnia zasady ujednolicania (strukturyzacji) treści sprawozdań finansowych za pomocą taksonomii (słownika pojęć przypisanych pozycjom sprawozdań finansowych), a także zapewnienia ich czytelności.

Koronawirus

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w czasie pandemii

Tarcza antykryzysowa wprowadziła w przepisach prawa gospodarczego i prawa administracyjnego wiele istotnych modyfikacji, które wpłyną na działalność przedsiębiorców.

Wynikają one z ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej tarcza), która weszła w życie w tej samej dacie.

Raport zintegrowany

Raport zintegrowany – istota i cele

Raport zintegrowany sporządzony zgodnie z Założeniami koncepcyjnymi Międzynarodowej Rady Sprawozdawczości Zintegrowanej[1](IIRC[2]) służy przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb informacyjnych dawców kapitału. Warunkiem użyteczności takiego raportu jest jednak właściwe jego sporządzenie.

W ostatnich kilku latach obserwujemy systema‑ tyczny wzrost zainteresowania raportowaniem zintegrowanym – nową, innowacyjną postacią rocznych sprawozdań (raportów) spółek giełdowych. Wg najnowszych informacji IIRC raporty zintegrowane publikuje już ponad 1600 organizacji z 65 krajów. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią spółki notowane na giełdzie w Johannesburgu, gdyż dla tych (blisko 400) organizacji raportowanie zintegrowane jest obligatoryjne, zgodnie z zasadą comply or explain (dostosuj się lub wyjaśnij).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....