Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej – porównanie formatów XML i InLine XBRL

Agnieszka Baklarz biegły rewident

E-sprawozdania finansowe jednostek sporządzających je według MSR będą wkrótce przygotowywane w formacie Inline XBRL. Czym on się różni od formatu XML, który już teraz stosują pozostałe jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS?

Obowiązujące obecnie przepisy uor (art. 45 ust. 1f) nakazują wszystkim jednostkom sporządzanie sprawozdań finansowych (sf) w postaci elektronicznej oraz ich elektroniczne podpisanie przez określone w uor osoby za pomocą potwierdzonego podpisu zaufanego lub kwalifikowanego. W szczególności sf jednostek:

 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • stosujących uor i wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – co wynika z updof) – sporządza się w ustrukturyzowanym logicznie formacie XML (Extensible Markup Language) zgodnie ze schematami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów; format XML służy do prezentacji danych w ustrukturyzowany sposób, łatwy do interpretacji komputerowej; nie przewiduje on domyślnego sposobu wyświetlania, co powoduje, że w przeglądarce internetowej czy jakimkolwiek innym narzędziu jest on widoczny jako dość nieczytelny tekst, np.:
  jin:Aktywa_A_II
  dtsf:KwotaA>4934916.77dtsf:KwotaA
  dtsf:KwotaB>4256264.59dtsf:KwotaB
  dtsf:KwotaB1>5210121.04/dtsf:KwotaB1,
 • stosujących MSR i wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pozostałych, nieobjętych poprzednim punktem, stosujących uor – sporządza się w dowolnym nieustrukturyzowanym formacie, np. PDF; PDF to otwarty standard plików, służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony przez firmę Adobe Systems; obecnie standard ten jest rozwijany i utrzymywany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną; możliwe jest bezpłatne obejrzenie takich plików na dowolnym urządzeniu.

[1] Final Report on the RTS on the European Single Electronic Format, 18.12.2017 r., www.esma.europa.eu.

[2] www.knf.gov.pl – rozdz. 8.7.

[3] Przykładowe sprawozdanie sporządzone w formacie Inline XBRL można zobaczyć na stronie internetowej: archive.ifrs.org. Natomiast przykładowe interaktywne narzędzie do sporządzania sf w formacie Inline XBRL można obejrzeć na stronie internetowej: www.xbrl.org.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)[1] ogłosił, że wszystkie skonsolidowane sf spółek notowanych na rynkach publicznych UE, sporządzane zgodnie z MSR, za okres rozpoczynający się 1.01.2020 r. i później, będą wymagały sporządzenia w formacie Inline XBRL (więcej o tym formacie dalej). Sf pozostałych spółek notowanych, stosujących MSR, mają być sporządzane w formacie XHTML (Extensible HyperText Markup Language).

XHTML jest językiem służącym do tworzenia stron WWW, bazującym na formacie XML. W przypadku sporządzenia sf w formacie XHTML interesariusze otrzymają stronę internetową, którą będą mogli obejrzeć przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Dane finansowe nie będą jednak musiały być prezentowane według sztywnych schematów, jak w przypadku stosowania formatu Inline XBRL. O wymogu tym przypomniała również Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)[2].

Od 1.01.2020 r. pojawi się więc kolejny format – jako obowiązująca postać sf jednostek stosujących MSR – Inline XBRL (zakładam, że format XBRL będzie w Polsce obowiązywał wszystkie jednostki sporządzające sf zgodnie z MSR).

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) to format oparty na XML, ale ze zdefiniowanymi, standardowymi pozycjami/pojęciami (taksonomiami) – takimi jak depreciation (amortyzacja), liability (pasywa), z ustandaryzowanym oznaczeniem czasu, walut itp. Natomiast Inline XBRL to format XBRL zapisany w taki sposób, aby sf można było odczytać w każdej przeglądarce bez użycia dodatkowych narzędzi[3]. Łączy on cechy XML (sf może być analizowane komputerowo) i PDF (można je wyświetlać na dowolnym urządzeniu bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania do jego odczytania).

Porównanie sprawozdań sporządzanych w formatach XML i Inline XBRL

Biorąc pod uwagę, że dwie dominujące ze względu na wielkość i znaczenie grupy jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS będą stosowały dwa różne, choć wywodzące się z jednego pnia formaty sf, celowe wydaje się ich porównanie.

Porównanie sf sporządzonych w formacie XML oraz Inline XBRL można przeprowadzić (pomijając ich stronę merytoryczną, tzn. czy sporządzono je zgodnie z uor, czy MSR) pod kątem:

 • powszechności stosowania formatu, w którym sporządza się sf,
 • dostępności informacji dla różnych interesariuszy,
 • dostępności narzędzi wspomagających sporządzanie sf,
 • innych aspektów.

Powszechność rozwiązania

Format XBRL jest dość powszechnie stosowany do raportowania. Sporządza się w nim obligatoryjnie sf spółek giełdowych m.in. w USA, Chinach, Japonii, Indiach, Kanadzie, Chile, Argentynie, Meksyku, RPA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Danii, Irlandii, we Włoszech i Francji, częściowo też w Niemczech. W wielu innych krajach europejskich trwają przygotowania do wdrożenia tego formatu[4].

W Holandii, od początku 2018 r., obowiązkiem przekazywania sf w formacie XBRL objęto również średnie przedsiębiorstwa. Struktura formatu, opracowana przez rząd holenderski, została włączona do wszystkich programów służących prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sf. W lutym 2018 r. wydano pierwsze opinie z badania sf sporządzonych w tym formacie (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants – odpowiednik PIBR – opracował szczegółową taksonomię do przygotowania sf w formacie XBRL). Spodziewana jest istotna zmiana sposobu przeprowadzania procedur badania – oczekuje się zwiększenia wykorzystania danych elektronicznych. Holandia wypracowała również sposób zapewnienia, że opinia audytora zostanie dołączona do właściwego sf; jest to obecnie rozwiązanie unikatowe[5].

Format XBRL stosuje się nie tylko do raportowania finansowego (taksonomia MSSF) czy podatkowego, lecz także bankowego (COREP, FINREP), ubezpieczeniowego (Solvency II), zrównoważonego rozwoju (GRI), zmian klimatu (Climate Change Reporting).

Warto zauważyć, że na ogół nałożenie obowiązku sporządzania sf w określonym formacie uzasadnia się wymogami obrotu gospodarczego (jednostka jest notowana na giełdzie), a nie potrzebami systemu podatkowego lub prawnego (KRS).

Format XML jest w zasadzie stosowany wyłącznie do przesyłania danych między różnymi programami (systemami) z pominięciem człowieka. OECD[6] przygotowała na podstawie XML Standard Audit File for Tax. Na tej podstawie opracowano w Polsce specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), służącego komunikacji między systemami przedsiębiorstw a administracją podatkową. Format XML został wdrożony w celach podatkowych w kilku krajach europejskich.

W ramach pliku sf można wewnątrz pliku XML dołączyć również pliki zawierające np. dodatkowe informacje i objaśnienia czy też uszczegółowienia związane z wymogami obowiązującymi alternatywne spółki inwestycyjne. Pliki te, zgodnie ze schematami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów (a dokładnie w schematach „StrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd” i „StrukturyDanych/SprFin_v1-1.xsd”), stanowią zakodowaną „zawartość binarną pliku kodowaną w standardzie Base64”. Nie są one czytelne dla człowieka.

Dostępność informacji dla interesariuszy

Format Inline XBRL jest w swojej istocie przygotowany, aby sf mogło być czytane przez zainteresowanych przy użyciu dowolnej przeglądarki, bez konieczności posiadania jakiegokolwiek innego oprogramowania.

Sf sporządzone w formacie XML – bez dodatkowego oprogramowania – stanowi praktycznie nieczytelny plik tekstowy z zakodowaną częścią informacji. Aby móc wyświetlić sf i je odczytać, konieczne jest posiadanie specjalnego oprogramowania.

Dostępność narzędzi wspomagających sporządzanie sf

[7] K. Klimczak, Koszty oraz uwarunkowania implementacji XBRL jako standardu raportowania finansowego na rynkach kapitałowych, cejsh.icm.edu.pl.

Ze względu na międzynarodową standaryzację formatu XBRL wiele systemów klasy ERP (np. SAP czy Microsoft Dynamics 365/AX/NAV) ma moduły, które pozwalają na sporządzanie sf w takim formacie. Oczywiście przedsiębiorstwa muszą przewidzieć czas i nakłady na przygotowanie szablonów (czasami nakłady na nabycie oprogramowania i przygotowanie danych mogą być znaczne), ale sporządzanie kolejnych sf prawdopodobnie będzie już znacznie prostsze i tańsze. ESMA szacuje, na postawie przeprowadzonych badań[7], że koszty sporządzenia pierwszego sf w formacie Inline XBRL to ok. 13 tys. euro (obejmują one zakup oprogramowania, szkolenie, czas pracy pracowników przygotowujących sf i koszty utrzymania oprogramowania). W kolejnych latach koszty te zmaleją do 4,6 tys. euro.

Na polskim rynku pojawiło się już kilkanaście rozwiązań wspomagających sporządzanie sf w formacie XML. Ceny oprogramowania wahają się od tysiąca do nawet kilkunastu tysięcy złotych netto. Oprogramowanie to obsługuje 14 ustrukturyzowanych formatów opracowanych przez Ministerstwo Finansów.

Również do niektórych polskich programów finansowo-księgowych włączono nowe moduły pozwalające na sporządzanie sf w formacie XML; zazwyczaj ograniczają się one do obsługi sf sporządzanych zgodnie z zał. nr 1, 4, 5 i 6 do uor.

Mimo że początkowo Ministerstwo Finansów informowało na swojej stronie internetowej, że nie przewiduje dostarczenia programu umożliwiającego przygotowywanie ustrukturyzowanego sf, to w połowie marca 2019 r. udostępniło bezpłatnie zainteresowanym oprogramowanie „e-sprawozdania”. Ci, którzy oprogramowania pilnie potrzebowali lub zawierzyli informacjom i kupili program, mogą mieć poczucie, że wydali pieniądze niepotrzebnie.

Oprogramowanie udostępnione przez resort umożliwia obsługę 4 schematów sf: jednostki innej (zał. nr 1 do uor), jednostki mikro (zał. nr 4 do uor), jednostki małej (zał. nr 5 do uor) oraz organizacji pozarządowej (zał. nr 6 do uor). Pozwala na wydrukowanie sf oraz zapisanie go do pliku PDF (choć z oznaczeniem „dokument nie jest sprawozdaniem finansowym”). Nie jest ono przystosowane do sporządzania i odczytywania sf skonsolidowanych ani sf instytucji finansowych. Można więc stwierdzić, że na razie nie ma specjalnego wyboru dla schematów innych sprawozdań niż sf, sporządzanych zgodnie z zał. nr 1, 4, 5 i 6 do uor.

Inne aspekty

Wszystkie badania towarzyszące wdrożeniu XBRL wskazują, że jest ono kosztowne, szczególnie dla małych przedsiębiorstw. Posługiwanie się dokładną taksonomią zawierającą pojęcia zdefiniowane przez organizacje międzynarodowe nie zawsze zapewniałoby zgodność z pojęciami stosowanymi w polskim prawie i polskiej sprawozdawczości.

XBRL nie obsługuje polskiej sprawozdawczości podatkowej. W razie stosowania tego formatu konieczne byłyby odrębne rozwiązania dla celów podatkowych.

Ze względu na strukturyzację pliku sf w formacie XML, służącą przystosowaniu go do automatycznego odczytu, dużym zmianom uległo „Wprowadzenie do sprawozdania”. Jego celem jest – jak wiadomo – dostarczenie użytkownikom zestawu informacji o jednostce, ułatwiających zrozumienie sf (dyrektywa 2013/34/UE takiej części sf nie przewiduje). Obecnie jest to kwestionariusz. Jednostki inne niż banki i ubezpieczyciele, sporządzające sf zgodnie z zał. nr 1 do uor, po ustrukturyzowaniu „Wprowadzenia”, podają następujące informacje:

 • numer w rejestrze; jest nim nr KRS – dla podmiotów wpisanych do KRS, lub nr NIP – dla osób fizycznych,
 • pełna nazwa podmiotu,
 • adres w układzie: województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta,
 • okres sprawozdawczy – data od … do …,
 • data sporządzenia sprawozdania; wiąże się z tym problem, jeżeli osoby zobowiązane do złożenia elektronicznego podpisu dokonują tego w różnych dniach; Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że datą sporządzenia sf jest data podpisu osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • podstawowy przedmiot działalności określony numerem PKD (pełny, czyli 4 cyfry i litera); można też podać kilka numerów PKD; jako biegły rewident boleję nad tym, że na tej podstawie nie sposób się dowiedzieć, czym naprawdę (dokładnie) jednostka się zajmuje,
 • czy sf jest sprawozdaniem łącznym (odpowiedzi do wyboru: tak/nie),
 • [8] Jak widać, delikatny i złożony temat możliwości kontynuacji działalności został potraktowany obcesowo; to tak, jakby kogoś zapytać: czy będzie pani/pan żyć, czy nie?

 • czy działalność będzie kontynuowana (odpowiedzi do wyboru: tak/nie)[8],
 • czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności (odpowiedź „nie” oznacza, że wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności, odpowiedź „tak” – okoliczności nie wskazują na takie zagrożenie),
 • jeżeli w poprzednim punkcie odpowiedź brzmi „nie”, to opisania wymagają okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie możliwości kontynuowania działalności,
 • czy nastąpiło połączenie spółek (odpowiedzi do wyboru: tak/nie),
 • jeśli w poprzednim punkcie odpowiedź brzmi „tak”, należy wskazać, czy sf sporządzono przed połączeniem spółek, czy po ich połączeniu, oraz opisać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów),
 • przyjęte zasady rachunkowości, w zakresie, w jakim uor pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
  • metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
  • sposób ustalenia wyniku finansowego,
  • sposób sporządzania sf.

Znacznym zmianom uległa też poz. 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień według zał. nr 1 do uor, służąca rozliczeniu różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem brutto jednostki. Została ona ustrukturyzowana i przewiduje:

 • obowiązkowo:
  • przedstawienie 11 pozycji rozliczeń,
  • dodanie dodatkowych pozycji przychodów i kosztów, jeżeli przekraczają one 20 tys. zł, oraz ich podstawy prawnej,
 • opcjonalnie – rozszerzenie rozliczenia o dane dotyczące źródeł dochodu i dane porównawcze.

Autorzy – zapewne słusznie – uważają, że skoro w art. 45 ust. 1g uor zapisano, że sf jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, to jeżeli struktura przewiduje podanie określonych informacji, trzeba ją wypełnić. Za ukłon pod adresem jednostek sporządzających sf należy uznać nadanie wielu elementom tego rozliczenia charakteru opcjonalnego, co oznacza, że wykazanie sugerowanych informacji zależy od woli jednostki.

Podsumowanie

Jak wynika z porównań, w przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, sporządzających sf zgodnie z uor, a zatem na bazie XML:

 • trudniejszy jest dostęp do oprogramowania, pozwalającego sporządzić sf,
 • na razie brak jest powszechnie dostępnego i bezpłatnego oprogramowania służącego do odczytu wszystkich sf; brak dostępu do informacji o jednostkach nienotowanych na rynku regulowanym, funduszach inwestycyjnych, alternatywnych spółkach inwestycyjnych, skok, podmiotach notowanych na NewConnect i innych podmiotach emitujących np. obligacje,
 • prawdopodobnie koszt sporządzenia sf w formacie XML jest niższy od kosztu stosowania formatu XBRL.

Przy sporządzaniu sf na bazie XBRL (dotyczy to jednostek stosujących MSR):

 • możliwy będzie wybór rozwiązań pozwalających na sporządzenie sf,
 • interesariusze będą mieć bezproblemowy dostęp – za pomocą dowolnej przeglądarki – do sf w postaci czytelnej dla człowieka,
 • koszt oprogramowania będzie wyższy.

Warto podkreślić, że dopuszcza się, aby sf sporządzone zarówno w formacie XML, jak i XBRL zawierały elementy w wersji PDF. Dotyczy to m.in. dodatkowych informacji i objaśnień (bez części podatkowej) czy sprawozdania z działalności. Również w przypadku XBRL zakłada się, że przez pierwsze 2 lata jedynie podstawowe części sf będą sporządzane w tym formacie. Są jednak plany, aby w kolejnych latach całość sf była sporządzana w formacie XBRL.

I na koniec refleksja. Potrzeba przekazywania odbiorcom sf w postaci elektronicznej jest bezsporna. To tendencja ogólnoświatowa, stanowiąca skutek dynamicznie postępującej cyfryzacji wszystkich dziedzin, w tym gospodarki i finansów. Realizacja tej obiektywnej potrzeby niewątpliwie wymaga nałożenia na jednostki sporządzające sf odpowiedniego obowiązku, choć można dyskutować, czy obejmować nim od razu wszystkie jednostki, czy tylko określone ich grupy, jak długo mają trwać przygotowania, by sprostać nowemu obowiązkowi itp.

Nie przesądzając też, czy słuszny był wybór formatu XML, czy też lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie XBRL, zastanawia, w jakim trybie podjęto tak ważne decyzje. Z kim były one konsultowane (np. z KNF, Komitetem Standardów Rachunkowości, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, PIBR, organizacjami przedsiębiorców)? Czy sprawdzono, jak sobie radzą inne, bardziej zaawansowane w tej dziedzinie kraje i jakie są ich doświadczenia? Czy w innych krajach istnieje obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, czy tylko przekazywania go w takiej formie? Chciałoby się mieć informacje na ten temat; przemawia za tym argument przejrzystości stanowienia przepisów i motywacji do działania zgodnego z intencjami decydentów.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Sprawozdanie finansowe”
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje KSR

Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje, które mogą być pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r.

W dokumencie opublikowanym na stronie internetowej www.gov.pl, poruszono następujące zagadnienia:

Rachunkowość

Zaliczki na poczet dywidendy w zestawieniu zmian w kapitale własnym

Jak w zestawieniu zmian w kapitale własnym wykazać podział zysku netto, który w poprzednim roku był zaliczkowo wypłacony w ciągu roku obrotowego?
W poz. 5 „Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu” wykazuje się sumę poz. 5.6 „Strata z lat ubiegłych na koniec okresu” i 5.7 „Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu” zestawioną za zeszły rok, ale co wtedy wykazać w poz. 5.1 „Zysk z lat ubiegłych na początek okresu”? Czy ten zysk wykazuje się po pomniejszeniu o odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego i w zmniejszeniach już nie figuruje wypłacona zaliczkowo dywidenda? Czy właś‑nie w poz. 5.1 pokazuje się zysk bez pomniejszenia o odpisy z zysku (co wywoła niezgodność z poz. 5)?

Pytanie dotyczy zasad prezentacji zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym (dalej zestawienie) sporządzonym za rok następujący po roku, w którym ta wypłata nastąpiła. Zgodnie z uor (art. 48a ust. 1 pkt 1) zestawienie obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy określone, dla podlegających obowiązkowi badania jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, w zał. nr 1 do uor, przy czym jednostki mikro i małe podlegające obowiązkowi badania mogą nie sporządzać zestawienia (art. 48a ust. 3 i 4).

Rachunkowość

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych innych niż roczne

Uor reguluje m.in. kwestie zamykania ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, ich badania oraz zatwierdzania.
Czy każde sporządzone przez jednostkę zgodnie z uor sprawozdanie finansowe traktuje się tak samo, np. czy podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu?
Czy uor reguluje także zasady sporządzania innych sprawozdań finansowych niż roczne?
Czy dane zawarte w każdym sprawozdaniu finansowym wymagają sprawdzenia drogą inwentaryzacji, a jeżeli nie, to kiedy można jej nie przeprowadzać? Co w takich przypadkach z zamknięciem ksiąg rachunkowych (ostatecznym oraz miesięcznym)?

Uor w rozdz. 2 określa zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w rozdz. 5 – sporządzania sprawozdań finansowych (sf). Sf sporządza się – w myśl art. 45 ust. 1 uor – na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień zwany dniem bilansowym (art. 3 ust. 1 pkt 10 uor). Co do zasady, sf sporządza się na dzień (art. 12 ust. 2 pkt 1–6 uor):

Księgi rachunkowe

Sprawozdanie finansowe za 2019 trzeba zatwierdzić najpóźniej z końcem września

30.09.2020 minie ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ubiegły rok.

Dotyczy on jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W myśl art. 52 ust. 1 uor zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego (sf) przez organ zatwierdzający (w spółkach kapitałowych jest to zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie) powinno nastąpić nie później niż 6 mies. od dnia bilansowego (do końca czerwca, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Księgi rachunkowe

E-sprawozdania finansowego spółki cywilnej nie trzeba przesyłać do organu podatkowego

Spółek cywilnych prowadzących księgi rachunkowe ani ich wspólników nie dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS.

Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił jeden ze wspólników spółki cywilnej, która zgodnie z art. 45 ust. lf uor na 31.03.2020 sporządziła sprawozdanie finansowe (sf) w formie elektronicznej. Po podpisaniu sprawozdania wspólnik nabrał wątpliwości, czy ma obowiązek przekazać je w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie Szefowi KAS.

Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego instytucji kultury

Jesteśmy instytucją kultury (teatrem), a naszym organem założycielskim (organizatorem) jest jednostka samorządu terytorialnego.
Czy roczne sprawozdanie finansowe powinniśmy sporządzić zgodnie z zał. nr 1, czy też nr 6 do uor? Nasza wątpliwość powstała na skutek publikacji wskazujących, że jednostki małe działające w sferze publicznej (kulturowej) mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z zał. nr 6 do uor.

Zasady działania i tworzenia instytucji kultury zostały uregulowane w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Działalność kulturalna – w myśl tej ustawy – polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, a formami organizacyjnymi prowadzenia działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, muzea, biblioteki i domy kultury.

Koronawirus

Dłuższy termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe za 2019 wyjątkowo nie muszą być sporządzone do końca marca, tylko do końca czerwca 2020. Termin ich zatwierdzenia minie z końcem września, a przekazania do KRS – w połowie października 2020.
Koronawirus

Jak pandemia wpływa na treść sprawozdania finansowego za 2019 r. – komunikat SKwP (omówienie)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wydało komunikat, w którym podpowiada, jak w sprawozdaniu finansowym (sf) za 2019 r. poinformować o wywołanych pandemią zagrożeniach kontynuacji działalności przez przedsiębiorców.
Koronawirus

Pandemia a badanie sprawozdań finansowych za 2019 r. – komunikat PIBR (omówienie)

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa planowanie i prowadzenie audytów staje się coraz trudniejsze. Polska Izba Biegłych Rewidentów przedstawiła wskazówki pomocne przy badaniach sprawozdań.

Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez sprzedawców żywności

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności[1] określa nowe obowiązki sprzedawców żywności. Wiąże się z tym konieczność przyjęcia stosownych rozwiązań księgowych w zakresie ewidencji towarów spożywczych zniszczonych (unieszkodliwionych jako odpady) lub nieodpłatnie przekazanych organizacjom pozarządowym oraz opłat za marnowanie żywności.
Sprawozdanie finansowe

Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej

Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nt. zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uor.

Do jednostek małych zalicza się – począwszy od 1.01.2019 r. – jednostki, które w roku obrotowym i poprzedzającym nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 25,5 mln zł,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 51 mln zł,
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.
Sprawozdawczość

Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. II)

Artykuł przedstawia cel, strukturę i składowe sprawozdania prezentującego szeroko rozumiany wynik (dochód), powstały w rezultacie działalności podmiotu w okresie, a także zasady jego sporządzania w myśl MSSF.

Zgodnie z przyjętym przez IASB podejściem – w zasadzie – wszystkie dochody i koszty powinny być prezentowane w sprawozdaniu z zysków i strat. Jeśli zatem jakiś zysk transakcyjny został pierwotnie zaliczony do całkowitego dochodu jako inny składnik całkowitego dochodu, to później (w okresach następnych lub nawet w tym samym okresie) powinien być zaliczony do wyniku okresu (i wykazany w sprawozdaniu z zysku lub straty).

Sprawozdawczość

Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. I)

Artykuł przedstawia cel, strukturę i składowe sprawozdania prezentującego szeroko rozumiany wynik (dochód), powstały w rezultacie działalności podmiotu w okresie, a także zasady jego sporządzania w myśl MSSF[1].

Celem artykułu jest omówienie ogólnych zasad prezentacji wyników działalności podmiotów sprawozdawczych (dalej podmiotów) w sprawozdaniu z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu, sporządzanym zgodnie z MSSF. Na tym tle zostaną przedstawione zależności między powszechnie stosowanymi w MSSF pojęciami: dochodu, przychodu, zysku, całkowitego dochodu, kosztu i straty.

Objaśnienia w zakresie cen transferowych

Jak poprawnie przygotować analizę danych porównawczych

MF 14.06.2019 wydał objaśnienia podatkowe do przepisów o cenach transferowych obowiązujących do 31.12.2018. Na podstawie tych regulacji podatnicy sporządzą – do końca września br. – dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi, chyba że zdecydują o stosowaniu nowych przepisów, wprowadzonych od 1.01.2019.

Objaśnienia dotyczą technicznych aspektów przygotowywania:

 • analizy danych porównawczych,
 • opisu zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne,
Rachunkowość

Odmowa złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym przez członka zarządu

Czy członek zarządu spółki, a zwłaszcza jej prezes może nie podpisać sprawozdania finansowego?

W myśl art. 52 ust. 2 uor sprawozdanie finansowe [dalej sf] podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sf.

Rachunkowość

Należności w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej

Prosimy o wyjaśnienie, czy należności państwowej jednostki budżetowej z tytułu sprzedaży środków trwałych ujmować w księgach rachunkowych i prezentować w bilansie jako należności z tytułu dostaw i usług, czy też jako należności pozostałe.
Jeżeli termin płatności należności jest dłuższy niż rok od dnia bilansowego, gdyż spłatę rozłożono na raty, to należności te należy traktować jako krótko-, czy długoterminowe? Mówiąc inaczej: czy na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” ujmować tylko należności, które są płatne w 2020 r. i później (długoterminowe), czy również te ich części, których termin płatności przypada w 2019 r., a tym samym, czy na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” ujmować wyłącznie należności z terminem zapłaty przypadającym na dany (2019) rok, czy też na lata następne (np. 2020)?
Rachunkowość

Prezentacja powiązań z tytułu zaangażowania w kapitale

Czy informacje o stanach aktywów i zobowiązań, wynikających z zaangażowania w kapitale innej jednostki, powinny być prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu:
• dwustronnie, tj. zarówno przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie), jak i jednostkę, w której kapitale zaangażowanie to nastąpiło (jak w przypadku jednostek powiązanych),
• jednostronnie, tj. tylko przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie) w kapitale innej jednostki?

Uor definiuje „zaangażowanie w kapitale” (art. 3 ust. 1pkt 37d) jako jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki (bez określenia jego procentowej wartości), mający charakter trwałego powiązania. Mylące jest tu słowo „jakikolwiek”, może bowiem powstać wątpliwość, czy wyklucza to możliwość stosowania zasady istotności w przypadku posiadania udziałów o znikomej wartości. Naszym zdaniem nie wyklucza.

Rachunkowość

Ujawnianie w informacji dodatkowej informacji o wynagrodzeniu jedynego członka zarządu

W Zamknięciu roku 2018, w opracowaniu „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, w punkcie dotyczącym wynagrodzenia członków zarządu podano, że informacji o wynagrodzeniu – ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych – nie zamieszczają spółki, w których powołano jednoosobowy zarząd.
Jaka jest tego podstawa prawna, tzn. który przepis o ochronie danych osobowych stanowi, że informacje nt. wynagrodzenia są chronione?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....