Sprawozdania finansowe sporządzane po 30.09.2018 muszą mieć postać elektroniczną

Krzysztof Hałub

Ministerstwo Finansów po uzgodnieniach z Ministerstwem Sprawiedliwości wycofało się ze stanowiska, że to dzień bilansowy, a nie termin sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) decyduje, czy powinno mieć ono elektroniczną formę. Jest to istotne dla jednostek, których dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018, a które sf sporządzają po tej dacie.

Od 1.10.2018 obowiązują zmienione przepisy uor, nakładające na jednostki obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców (wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a także będących osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe) – w kwalifikowanej formie, określonej przez MF – w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

  • MF – Minister Finansów
  • uor – ustawa o rachunkowości

Wprowadzono je ustawą z 26.01.2018 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 398). Nie zawarto w niej żadnych przepisów przejściowych (jeśli nie liczyć art. 38 ust. 2, dotyczącego sposobu składnia sprawozdań do KRS i stanowiącego, że przesyłanie skanów sprawozdań do KRS jest możliwe tylko do 30.09.2018). Z literalnego brzmienia przepisów można było zatem wywnioskować, że elektroniczną formę powinno mieć każde sf sporządzone po 30.09.2018.

Taką też interpretację przyjęło Ministerstwo Sprawiedliwości, o czym informowało na stronie internetowej KRS. Odmienny pogląd w tej sprawie zajęło jednak Ministerstwo Finansów, wskazując, że decydujące znaczenie ma nie data sporządzenia sf, a data zakończenia roku obrotowego jednostki. e-sprawozdania w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP sporządzają tylko te jednostki, których dzień bilansowy przypada od 1.10.2018. Jeżeli dzień bilansowy przypadł przed 30.09.2018, to nawet jeśli sf jest sporządzane po tej dacie, nie musi mieć kwalifikowanej elektronicznej postaci.

Stanowisku temu dano wyraz w jednej z odpowiedzi na pytania dotyczące e-sprawozdań, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (odpowiedź nr 9), którą przytaczaliśmy w „RiP” nr 11/2018. Była to wykładnia korzystna dla przedsiębiorców, którzy mieli zbyt mało czasu, by odpowiednio przygotować się do wymogu sporządzania ustrukturyzowanych sf.

Niestety, okazało się, że e-portal do bezpłatnego składania dokumentów finansowych, którym zawiaduje Ministerstwo Sprawiedliwości, nie przetwarza zgłoszenia, jeśli nie załączono do niego sf sporządzonego oraz podpisanego wg nowych wymogów obowiązujących od 1.10.2018. Stąd 27.11.2018 Ministerstwo Finansów zmieniło wskazaną wyżej odpowiedź na pytanie. Obecnie brzmi ona tak:

Czy sf sporządzone na dzień bilansowy przypadający w terminie do dnia wejścia przepisów (np. na dzień 30.09.2018) będą sporządzane obowiązkowo w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP, ponieważ faktyczne ich sporządzenie nastąpi po dniu 1 października br., czy też wspomniany obowiązek wystąpi dopiero po dniu wejścia w życie ustawy (tj. gdy dzień bilansowy będzie przypadał na dzień 1 października br. lub później)?

W myśl art. 45 ust. 1f–1g uor sf sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz że sf jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości (pismo Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Wydział Prawa Rejestrów), cyt.:

„(...) Z dniem 1.10.2018 system RDF będzie przyjmował dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym i w szczególności także podpisem zaufanym (dawnej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) (...)”.

„(...) obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej, z zachowaniem ściśle określonej struktury logicznej oraz w ściśle określonym formacie wszedł w życie 1.10.2018 i dotyczy to zarówno:

  • okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1.10.2018, a za które nie zostały jeszcze sporządzone sf,
  • okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1.10.2018, a które zakończą się po tej dacie,
  • jak też przyszłych okresów obrachunkowych.

Od dnia 1.10.2018 przepisy uor (...) nie przewidują żadnego rozróżnienia na okresy obrachunkowe zakończone przed 1.10.2018 i po 30.09.2018”.

„(...) Tym samym decydujące znaczenie ma wyłącznie data sporządzania sf. Brak jest bowiem wyraźnego przepisu przejściowego, który wyłączałby stosowanie ww. nowych regulacji i umożliwiał stosowanie przepisów obowiązujących do 30.09.2018 do sf obejmujących okresy sprawozdawcze, które zakończyły się najpóźniej w dniu 30.09.2018”.

Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się, że jednostki zobowiązane do składania sf wraz z innymi wymaganymi dokumentami powinny kierować się wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości jako odpowiedzialnego za organizację techniczną przyjmowania ww. dokumentów do właściwego rejestru sądowego.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....