Spóźnione rozliczenie zakupu usług reklamowych z zagranicy

Edyta Głębicka doradca podatkowy

Przedsiębiorca (osoba fizyczna), niezarejestrowany jako czynny podatnik VAT (korzystający ze zwolnienia podmiotowego), prowadzący pkpir, kupił w 2018 usługi reklamowe z zagranicy – od podmiotów z Irlandii (Google, Facebook). Daty wystawionych przez nie faktur to 30.09.2018, 24.10.2018 i 31.10.2018. Kwoty są mało istotne, żadna nie przekracza 40 zł. Faktury nie zostały ujęte w rozliczeniach VAT i PIT.
Jak rozliczyć zakup tych usług, gdyby zdecydowano się na to teraz? Przedsiębiorca ma certyfikaty rezydencji podatkowej obu podmiotów.

Zakładając, że zakupione usługi miały związek z działalnością gospodarczą – a więc przedsiębiorca ma prawo zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów oraz powinien je uwzględnić w rozliczeniach VAT – do rozważenia są 2 kwestie i związane z nimi skutki:

 • czy wystąpił import usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz
 • czy powstał obowiązek poboru podatku u źródła w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym?

VAT

Zgodnie z ustawą o VAT miejscem świadczenia usług reklamowych jest miejsce siedziby/zamieszkania usługobiorcy (art. 28b ust. 1). Import usług zaś to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, jeżeli spełnione są 2 warunki:

 • MF – Minister Finansów
 • IS – izba skarbowa
 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • usługodawcą jest podatnik nieposiadający w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (nawet jeżeli z uwagi na szczególne regulacje jest zarejestrowany w Polsce do celów VAT),
 • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (czyli m.in. osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), posiadający w Polsce siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

Jeżeli zatem osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nabywa – na swoje potrzeby – usługi od podatnika, który spełnia ww. warunki, staje się podatnikiem VAT z tytułu importu usług.

Uwaga: niektóre firmy zagraniczne mają swoje oddziały czy miejsca prowadzenia działalności w Polsce, a nawet są tutaj zarejestrowane, jednak niekoniecznie te „polskie miejsca” świadczą i rozliczają w Polsce wszystkie usługi, które wykonuje jednostka macierzysta z siedzibą za granicą. Jeżeli więc faktury za usługi reklamowe zostały wystawione bez polskiego numeru VAT i polskiego podatku, a ponadto znajduje się na nich informacja o tzw. odwrotnym obciążeniu, to należy zakładać, że zostały zakupione usługi z zagranicy. Będzie to zatem import usług.

Przed importem pierwszej usługi podatnik powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, aby zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. Należy w nim zaznaczyć odpowiednie pola, wskazując na zamiar importu usług.

Obowiązek rejestracji dotyczy również podatników zwolnionych podmiotowo od VAT, z uwagi na niewielkie obroty – mają oni bowiem obowiązek zapłaty podatku od importu usług. Zwolnienie – dla czynności krajowych – zostaje zachowane, ale jednocześnie poprzez rejestrację przedsiębiorca uzyskuje status podatnika VAT-UE na potrzeby importu usług.

Uwaga: nie istnieje żadna kwota wolna, po której przekroczeniu dany podmiot staje się podatnikiem VAT od importu usług i ma obowiązek deklarowania go. Jeżeli więc podatnik planuje zakup z zagranicy usługi, która zgodnie z przepisami o VAT ma podlegać opodatkowaniu w Polsce, to niezależnie od jej wartości powinien zarejestrować się jako podatnik VAT-UE i rozliczyć VAT należny od „pierwszej złotówki”.

W zgłoszeniu rejestracyjnym trzeba wskazać datę przewidywanego rozpoczęcia importu usług, która – logicznie rzecz biorąc – powinna być przynajmniej o dzień późniejsza niż dzień złożenia lub wysłania zgłoszenia VAT-R.

Co w sytuacji, gdy VAT-R zostanie złożone z opóźnieniem, już po dokonaniu importu usług? Czy powinna być w nim wskazana data, w której faktycznie doszło do pierwszego importu usług? Skoro podatnik ma rozliczyć zaległość, data rozpoczęcia czynności opodatkowanych VAT (tu importu usług), podana w zgłoszeniu, powinna być wcześniejsza niż data złożenia tego zgłoszenia. Praktyka pokazuje jednak, że organy podatkowe nie akceptują rejestracji wstecz.

Równocześnie brak rejestracji na VAT-UE nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia podatku od importu usług. Jeżeli zatem polski przedsiębiorca nie planuje dalszego importu usług, to uważam, że może rozważyć rezygnację z rejestracji. Gdy import usług w przyszłości nie jest wykluczony, powinien – w myśl praktyki organów – zaznaczyć w VAT-R datę nie wcześniejszą niż data złożenia zgłoszenia.

Obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje – co do zasady – w dacie wykonania usługi, chyba że podatnik zapłacił za nią „z góry” – w całości lub części (wtedy w dacie płatności). Trzeba więc precyzyjnie ustalić moment powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od tego, kiedy wpłynie faktura od usługodawcy, a czasami niezależnie od daty jej wystawienia. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy wynagrodzenie na fakturze jest wykazane w walucie obcej – należy bowiem przeliczyć podstawę opodatkowania po właściwym kursie (z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi lub dokonania zapłaty).

Od ustalonej podstawy opodatkowania polski nabywca usługi oblicza VAT należny, który odprowadza do właściwego US. Usługi reklamowe objęte są stawką 23%.

Dla czynnego podatnika VAT podatek należny od importu usług stanowi jednocześnie podatek naliczony, zatem finalnie rozliczenie powinno być neutralne podatkowo. Warunkiem odliczenia jest oczywiście, by zakup importowanej usługi miał związek z działalnością opodatkowaną VAT. Podatek należny musi być rozliczony w prawidłowym okresie, tzn. nie później niż w ciągu 3 mies. od daty powstania obowiązku podatkowego (art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT). Jeśli import usług miałby być rozliczony z większym opóźnieniem, to VAT należny trzeba wówczas zadeklarować w miesiącu/kwartale powstania obowiązku podatkowego (a więc poprzez korektę deklaracji), natomiast VAT naliczony podlega odliczeniu w deklaracji za bieżący okres rozliczeniowy, co powoduje powstanie zaległości podatkowej w VAT (ze wszystkimi tego konsekwencjami).

Inaczej jest u podatników zwolnionych z VAT, którzy z tytułu importu usług składają deklaracje VAT-9M, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (deklarację składa się tylko w przypadku, gdy w danym miesiącu wystąpił import usług). W tym samym terminie wpłacają należny VAT.

Dla osoby fizycznej właściwy jest ten US, na terenie którego wykonuje ona działalność. Podatnik zwolniony nie ma prawa do odliczenia zadeklarowanego i wpłaconego VAT. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 updof podatek ten stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów (o czym mowa dalej). Analogiczny przepis znajduje się w updop (art. 16 ust. 1 pkt 46).

Importu usług nie wykazuje się w tzw. informacjach podsumowujących VAT-UE (sam import usług nie powoduje więc powstania obowiązku złożenia tej informacji).

Reasumując: w opisanym przypadku podatnik powinien złożyć zaległe miesięczne deklaracje VAT-9M za wrzesień i październik 2018, wpłacając równocześnie do US zaległy podatek wraz z ew. odsetkami od zaległości podatkowych (odsetek nie płaci się, gdy ich kwota nie przekracza 3-krotności opłaty za list polecony). Do zaległych deklaracji powinien dołączyć tzw. czynny żal, w którym wyjaśni przyczyny popełnienia tego wykroczenia. Odrębną kwestią jest decyzja o zarejestrowaniu się na VAT-UE tylko dla celów rozliczania importu usług (faktycznie tylko na przyszłość).

Podstawa opodatkowania VAT w razie „ubruttowienia” należności

W przypadku gdy od należności za usługę powinien być pobrany w Polsce podatek dochodowy u źródła, a z różnych powodów nie jest możliwe jego potrącenie, to polski usługobiorca będący płatnikiem tego podatku powinien „ubruttowić” wynagrodzenie kontrahenta i odprowadzić podatek z własnych środków. W uproszczeniu oznacza to, że podatek u źródła zawiera się w wynagrodzeniu kontrahenta.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania, także importu usług, obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę, jaką ma otrzymać usługodawca, a obejmuje także:

 • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
 • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Organy podatkowe wskazują, że jeżeli usługobiorca z własnych środków zapłaci podatek u źródła, to wartość zapłaconego podatku powinna zostać uwzględniona w podstawie opodatkowania importu usług (zob. interpretacje IS w Warszawie z 31.03.2015, IPPP3/4512-72/15-4/JF, oraz KIS z 28.02.2019, 0114-KDIP1-2.4012.89.2019.1.RD).

Podatek dochodowy

Kupując niektóre usługi (np. reklamowe, doradcze, prawne) od zagranicznego kontrahenta (nieposiadającego w Polsce siedziby, czyli mającego tzw. ograniczony obowiązek podatkowy), polski przedsiębiorca ma obowiązek poboru podatku dochodowego (CIT lub PIT, w zależności od statusu kontrahenta), tzw. podatku u źródła  – niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Występując w charakterze płatnika podatku, powinien go potrącać z należności płaconej kontrahentowi i odprowadzać do US. Jeżeli – z różnych powodów – potrącenie nie jest możliwe, to (jak już wskazano wyżej) powinien „ubruttowić” należność kontrahenta i zapłacić podatek u źródła z własnych środków.

Jeżeli kwota należności wyrażona jest w walucie obcej, w celu obliczenia podatku należy zastosować średni kurs NBP waluty z dnia poprzedzającego dzień wypłaty należności na rzecz kontrahenta (np. interpretacje IS w Warszawie z 17.02.2016, IPPB5/4510-1118/15-2/MK, i Katowicach z 23.09.2016, 2461-IBPB-1-1.4510.285.2016.1.EN).

Dla usług reklamowych określono w updop i updof stawkę podatku u źródła w wysokości 20%. Możliwe jest jednak zastosowanie korzystniejszych postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), przewidujących niższą stawkę podatku lub z niego zwalniających, pod warunkiem że polski usługobiorca ma certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta.

Co istotne, certyfikat musi być ważny na moment dokonywania zapłaty (tzn. musi potwierdzać rezydencję podatkową kontrahenta na ten moment). Ponadto władze skarbowe wymagają papierowego oryginału certyfikatu (chyba że przepisy danego kraju przewidują wydawanie elektronicznych certyfikatów rezydencji, wyłącznie lub na równi z formą papierową). Żaden skan, w tym pobrany ze strony internetowej kontrahenta, czy inna kopia (nawet poświadczona przez zagranicznego notariusza) – w świetle interpretacji organów podatkowych – nie „zwolni” płatnika ze stosowania stawki podatku określonej w updop czy updof.

Dodajmy jednak, że od 2019 ustawy te dopuszczają posługiwanie się niebudzącą wątpliwości kopią certyfikatu rezydencji podatkowej, ale tylko dla płatności za tzw. usługi niematerialne (m.in. usługi reklamowe), nieprzekraczające w odniesieniu do danego kontrahenta 10 tys. zł w skali roku (art. 26 ust. 1n updop i art. 41 ust. 9e updof).

Pobrany podatek wpłaca się do US właściwego miejscowo dla płatnika. Termin wpłaty zależy od statusu kontrahenta – gdy jest on osobą prawną, upływa 7. dnia, a w przypadku osoby fizycznej – 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

Wypłaty przekraczające 2 mln zł

Od 2019 zasadą jest, że jeżeli suma wypłat dla danego nierezydenta, z tytułów objętych podatkiem u źródła, przekroczy w roku 2 mln zł, to płatnik musi odprowadzać podatek u źródła, niezależnie od istnienia okoliczności zwalniających go z tego obowiązku (przestają działać wszelkie preferencje wynikające np. z upo). Wyjątki od tej zasady określają rozporządzenia MF z 31.12.2018 (DzU poz. 2541 i 2545); dla usług reklamowych zawieszono jej stosowanie do końca czerwca 2019.

Jeżeli suma płatności nie przekracza ww. kwoty, stosuje się dotychczasowe reguły poboru podatku u źródła, jednak poza wymogiem posiadania certyfikatu rezydencji płatnik musi wykazać się tzw. należytą starannością przy ocenie istnienia obowiązku pobrania podatku (niestety, nie jest ona w żaden sposób zdefiniowana czy opisana).

Płatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego faktycznie pobrali i odprowadzili CIT/PIT u źródła, po jego zakończeniu obowiązani są do sporządzenia zbiorczej rocznej deklaracji (CIT-10Z bądź PIT-8AR). Pierwszą przesyła się do US właściwego ws. opodatkowania osób zagranicznych, drugą – do US właściwego dla płatnika (gdy nie było obowiązku pobrania i odprowadzenia podatku u źródła, nie składa się zerowych deklaracji rocznych).

Dodatkowo płatnicy sporządzają imienne informacje IFT, o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego w Polsce przez nierezydenta i pobranego podatku (dla osób fizycznych IFT-1R – do końca lutego roku następnego, a dla osób prawnych IFT-2R – do końca marca). Obowiązek ten istnieje także w przypadku „ubruttowienia” należności kontrahenta i odprowadzenia podatku z własnych środków, jak również, gdy podatku nie trzeba było odprowadzać do polskiego US (bo np. zastosowano zwolnienie na podstawie upo). Informacje przesyła się nierezydentom, których dotyczą, oraz US właściwym ws. opodatkowania osób zagranicznych.

Tzw. usługi niematerialne, do których należą m.in. usługi reklamowe, na mocy upo podlegają opodatkowaniu tylko w kraju siedziby usługodawcy, jako tzw. zyski przedsiębiorstw. Zatem posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej w kraju, z którym umowa przewiduje taką właśnie zasadę, „zwalnia” należność od podatku u źródła w Polsce. Tak jest m.in. w przypadku Irlandii.

Gdyby jednak firma z siedzibą w Irlandii prowadziła działalność w Polsce przez położony tu zakład, jej zyski mogłyby być opodatkowane w Polsce, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogłyby być przypisane temu zakładowi. Irlandzka firma musiałaby wówczas przedłożyć certyfikat rezydencji wraz z pisemnym oświadczeniem, że dane należności są związane z działalnością jej zakładu położonego w Polsce. Zakładam, że nie dotyczy to analizowanych usług reklamowych.

Pozostaje kwestia samego ujęcia wydatku w ewidencji dla celów PIT. Jeżeli faktura jest wystawiona w walucie obcej, należy ją przeliczyć na złote i po przeliczeniu zaksięgować w pkpir. Co do zasady koszty w pkpir ujmuje się zgodnie z datą wystawienia dokumentu przez kontrahenta. Wyznacza ona datę poniesienia kosztu. Koszt należy więc przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia zagranicznej faktury.

Jako że przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT, koszt powinien być wpisany do pkpir w „kwocie brutto” (wartość z faktury plus doliczona kwota VAT). Wynika to wprost z art. 23 ust. 1 pkt 43 updof – należny VAT od importu usług stanowi koszt uzyskania przychodów, gdy nie można go odliczyć jako podatku naliczonego.

W analizowanej sytuacji podatnik chce jednak rozliczyć fakturę dotyczącą kosztów pośrednich i wystawioną znacznie wcześniej, niż zamierza ją zaksięgować. Gdyby zdążył z tym przed rocznym rozliczeniem PIT za 2018, to powinien ująć ją w pkpir z datą ostatniego dnia 2018 (okresem rozliczeniowym PIT jest rok kalendarzowy). Natomiast po dacie rozliczenia rocznego powinien sporządzić korektę zeznania PIT za 2018, w której wykaże zwiększone koszty uzyskania przychodów za ten rok.

Problematyczne może być ujęcie w tych kosztach zaległego podatku u źródła, zarówno co do samej możliwości, jak i momentu. Skłaniałabym się jednak do uznania go za koszt uzyskania przychodów (na taką możliwość wskazują interpretacje KIS z 26.05.2017, 0111-KDIB1-1.4010.10.2017.1.BS, 31.05.2017, 0111-KDIB1-3.4010.26.2017.1.PC, 2.01.2018, 0114-KDIP2-1.4010.335.2017.1.AJ, 28.03.2019, 0114-KDIP2-1.4010.540.2018.1.MW).

Jeżeli chodzi o moment ujęcia tego kosztu, to należy przypomnieć, że tzw. koszty pośrednie (niezwiązane bezpośrednio z przychodami) potrącane są w momencie poniesienia kosztu, tj. wystawienia faktury czy rachunku lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu – art. 22 ust. 6b updof. Mimo że kwoty wydatków widniejące na zagranicznych fakturach powinno się ująć w kosztach w 2018 (data wystawienia faktur), to jednak dokument potwierdzający zapłatę podatku pojawi się w 2019. Jakkolwiek wynagrodzenie kontrahenta zostanie „ubruttowione” o – mówiąc w uproszczeniu – podatek u źródła, podstawa do ujęcia tej części wynagrodzenia w kosztach 2018 (dowód, dokument) jeszcze nie istniała. Bezpieczniejsze podatkowo będzie przyjęcie, że podatek u źródła powinien zostać uznany za koszt uzyskania przychodów na zasadzie kasowej.

Podobne wątpliwości – jeśli chodzi o moment ujęcia w kosztach podatkowych – można mieć w odniesieniu do zaległego należnego VAT od importu usług. Nie stanowi on przy tym elementu „ubruttowionego” wynagrodzenia kontrahenta, jest samodzielnym zobowiązaniem podatkowym, własnym obowiązkiem nabywcy usługi. Mimo że ma związek z kosztem rozliczonym podatkowo w datach wystawienia zagranicznych faktur, to jednak jak w przypadku podatku u źródła, zaległe zobowiązanie zostanie zapłacone w 2019 i pojawi się dowód poniesienia kosztu w postaci przelewu bankowego. Jest to argument, by podatek ten również uznać za koszt 2019, w dacie jego zapłaty.

Podsumowując: zakup usług reklamowych od wskazanych w pytaniu podmiotów podlegał moim zdaniem w 2018 podatkowi u źródła. Za mało prawdopodobne uznaję, że polski nabywca miał oryginalne certyfikaty rezydencji podatkowej tych podmiotów, a zatem powinien był odprowadzić podatek do US (stawka 20%).

Skoro tego nie uczynił, istnieje zaległość podatkowa od miesiąca, w którym podatek miał być odprowadzony (październik i listopad 2018). Przedsiębiorca powinien ją uregulować z własnych środków, wraz z ew. odsetkami za zwłokę. Powinien także złożyć deklarację CIT-10Z za 2018 (wraz z czynnym żalem, skoro jest już po terminie) oraz informacje IFT-2R (też z czynnym żalem).

Jeżeli jednak posiadał oryginały certyfikatów rezydencji, to pozostaje tylko złożenie informacji IFT-2R (podatek u źródła nie wystąpił).

Zaległe koszty wynikające wprost z faktur powinny być według mnie ujęte w 2018 (poprzez korektę zeznania za ten rok), zaś zapłacone podatki związane z tymi kosztami dopiero w 2019 na podstawie potwierdzenia przelewów.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „VAT”
Koronawirus

Objęcie pracowników ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie skutków COVID-19 – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
Spółka wykupiła roczne ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników, obejmujące zdarzenia powstałe wskutek COVID-19. Koszty ubezpieczenia pokrywa spółka, pracownicy nie są nimi obciążani.
Czy w związku z tym spółka ma obowiązek wykazać – w ewidencji i deklaracji – zwolnione od VAT nieodpłatne świadczenie usług?

Nie. Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), przy czym za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).


Koronawirus

Kolejne zmiany podatkowe niewynikające z tarczy antykryzysowej

Robert Woźniacki
Poluzowanie rygorów przy zapłacie na rachunek spoza „białej listy”, doprecyzowanie przepisów o ulgach IP Box oraz na złe długi, a także wprowadzenie klauzuli przeciwodsetkowej to najważniejsze nowości w ustawach o podatku dochodowym. Nie mają one związku z pandemią koronawirusa. Były planowane już wcześniej, lecz dopiero teraz zostały uchwalone.

Wprowadza je ustawa z 5.06.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1065, dalej ustawa nowelizująca). Oprócz ustaw podatkowych zmienia m.in. regulacje usus odnoszące się do oskładkowania doktorantów.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Robert Woźniacki
Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.


Podatki i prawo gospodarcze

Usługi transportowe świadczone przez zagraniczną firmę – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
Jesteśmy dystrybutorem towarów polskich firm, które odsprzedajemy zarówno w Polsce, jak i w UE. Towary wywożone są jednak zawsze z Polski. Czasami usługi transportowe na nasze zlecenie wykonuje firma zagraniczna, posługująca się NIP nadanym w Holandii. Firma ta zarejestrowana jest również na VAT w Polsce, ale posługując się polskim NIP, wykonuje inne usługi (administracyjne), nietransportowe. Nie mamy z nią umowy. Firma za swoje usługi wystawia faktury, w których obciąża nas także innymi kosztami, tj. postojowego (oczekiwanie na załadunek/wyładunek) i podgrzewania towaru parą (niezbędne do późniejszego rozładunku towaru).
Usługi transportowe wykazujemy jako import usług. Mamy wątpliwość, czy dodatkowe koszty postoju przed rozładunkiem/załadunkiem oraz koszty podgrzania towaru powinniśmy również wykazać jako import usług, traktując wszystkie usługi razem jako usługę kompleksową. Te dodatkowe usługi firma wykazuje na oddzielnych fakturach. Wszystkie je traktowaliśmy jako import usług.
Kiedy powinniśmy wykazać obowiązek podatkowy w imporcie usług – jeżeli miałaby to być usługa kompleksowa – skoro czasami faktura za transport jest wystawiona we wcześniejszym miesiącu niż pozostałe faktury? Zdarza się też, że ta sama firma wykonuje dla nas usługi przewozowe tylko na terenie Polski. Na wystawionych fakturach posługuje się NIP holenderskim i nie nalicza VAT.
Czy wtedy także zakup usług powinniśmy traktować jako import usług?

Podatki i prawo gospodarcze

Refaktura ubezpieczenia przy najmie nieruchomości – jaka stawka VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zawiera umowy najmu powierzchni biurowych w budynku, którego jest właścicielem. Najemcy poza czynszem ponoszą koszty dodatkowe – opłaty za media, usługi ochrony mienia, podatek od nieruchomości, a także ubezpieczenia wynajmowanych nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – które są na nich refakturowane.
Udział najemcy w kosztach ubezpieczenia jest proporcjonalny do wynajmowanej powierzchni. Nie nabywa on prawa do ew. wypłaty odszkodowania. Umowę ubezpieczenia zawiera spółka i odprowadza z tego tytułu składki. Najemca nie ma wpływu na wybór ubezpieczyciela ani na warunki ubezpieczenia.
Obowiązek ponoszenia przez najemcę kosztów ubezpieczenia nieruchomości jest warunkiem zawarcia umowy najmu. Nie może on zawrzeć umowy ubezpieczenia we własnym zakresie. Umowa najmu nie przewiduje wprost możliwości jej rozwiązania z tytułu zwłoki w zapłacie należności ubezpieczeniowej przez najemców.
Czy spółka na fakturach wystawianych dla najemców prawidłowo wykazuje kwotę ubezpieczenia obciążoną stawką 23% VAT?

Podatek od towarów i usług

Stawka 8% VAT na szafy wnękowe – zmiana interpretacji ogólnej MF

Krzysztof Hałub
Gdy zabudowa meblowa wykonana na indywidualne zmówienie jest trwale połączona z elementami konstrukcyjnymi lokalu, w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, natomiast po demontażu jest niezdatna do użytku jako mebel, mamy do czynienia z kompleksową usługą modernizacji obiektu budowlanego.

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT w przypadku wniesienia przedpłaty

Anna Koleśnik
Spółka kupiła towary w Niemczech od tamtejszej firmy. Całą cenę sprzedaży zapłaciła po złożeniu zamówienia (18.03.2020). Faktura dokumentująca dostawę, wystawiona 30.03.2020, do spółki wpłynęła dopiero w czerwcu 2020. Pierwsza partia towaru została dostarczona do magazynu spółki w Polsce 30.04.2020, a kolejna – 3.06.2020. Dostawa odbywała się na warunkach ex works Incoterms 2010.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego WNT – z chwilą wystawienia faktury przez niemieckiego dostawcę czy w momencie dostarczenia towarów do spółki?

Czynności wykonywane na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii bez VAT

Tomasz Krywan
Lekarz weterynarii prowadzący własną klinikę (i z tego tytułu zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) wykonuje niekiedy czynności na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii.
Według jakiej stawki VAT są one opodatkowane?

Dowody księgowe

Formy dokumentowania dla celów VAT wydatków związanych z podróżami

Aleksander Woźniak
Nie każda opłata związana z podróżami musi być potwierdzona fakturą, by można było odliczyć podatek naliczony. Czasem wystarczy zwykły bilet lub nawet wydruk, niekoniecznie z kasy rejestrującej.

Od 1.01.2020 faktura dla przedsiębiorcy – z NIP nabywcy – może zostać wystawiona na podstawie paragonu fiskalnego tylko, jeżeli jest na nim zamieszczony NIP nabywcy (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT). Paragon fiskalny wystawiany na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) brutto jest sam w sobie fakturą, tyle że uproszczoną (art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT) i nie należy wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu (faktury standardowej) – stwierdziła KIS w interpretacjach z 18.03.2020 (0114-KDIP1-3.4012.61.2020.1.ISK) i 27.04.2020 (0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK).


VAT

Świadczenia kompleksowe – opodatkowanie VAT

Aneta Szwęch
Ustalenie, czy dana transakcja składająca się z kilku elementów stanowi świadczenie kompleksowe (złożone), czy też poszczególne elementy są samodzielnymi świadczeniami, ma istotne znaczenie dla rozliczenia VAT, ponieważ to przedmiot opodatkowania (rodzaj towaru lub usługi) decyduje np. o zastosowaniu określonej stawki VAT czy o dacie powstania obowiązku podatkowego.

Na potrzeby VAT – co do zasady – każda transakcja powinna być uznawana za odrębną i niezależną czynność. Jeżeli jednak transakcja składa się z kilku elementów, tworzących jedno świadczenie w aspekcie ekonomicznym (świadczenie kompleksowe), to nie powinna być sztucznie rozdzielana w celu opodatkowania VAT.


VAT

Zapłata z góry za uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych wraz z odsetkami za opóźnienie – skutki w VAT

Edyta Głębicka
W październiku 2019 r. nasza firma otrzymała od kontrahenta z Belgii, posługującego się holenderskim numerem VAT, dwie faktury za kompleksową usługę uczestnictwa w targach branżowych w Niemczech, obejmującą m.in. zakup powierzchni wystawienniczej, zapewnienie sprzętu, pakiet digital. Targi odbywały się od 24.01.2020 do 26.01.2020 r., promowaliśmy na nich nasze produkty. Organizator usługi wystawił faktury bez podatku z dopiskiem reverse charge i powołał się na art. 44 dyrektywy 2006/122/WE. Były to faktury na przedpłaty. Obowiązek podatkowy od zakupionej usługi wykazaliśmy zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, tj. w dacie zapłaty za usługę (odpowiednio 17.12.2019 i 19.12.2019 r.).
Firma belgijska wykazała dodatkowo na swojej fakturze opłatę należną wówczas, gdybyśmy dokonali płatności po wyznaczonym terminie (30 dni od daty wystawienia faktury). Tak się zdarzyło, więc uwzględniliśmy tę opłatę i przekazaliśmy płatność w wyższej, wskazanej na fakturze kwocie.
Czy prawidłowo rozliczyliśmy usługę zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT oraz czy w podstawie opodatkowania powinniśmy uwzględnić także opłatę za opóźnioną płatność?

Podatki 2020

Zmiany w podatkach w 2020 r. z perspektywy biur rachunkowych

Sebastian Goschorski
Rok 2020 przyniósł wiele zmian w podatkach oraz sposobie działania biur rachunkowych. Niektóre z nich – ze względu na złożoność i tempo ich wprowadzania – mogą być dla mniejszych biur, słabiej przygotowanych pod względem technologicznym i organizacyjnym, bardzo trudne do wdrożenia, a nawet mogą zakłócić ich działalność.

Podkreślić należy, że praktycznie każda zmiana przepisów, która weszła w życie z końcem 2019 i początkiem 2020 r., wprowadza lub zwiększa odpowiedzialność karną skarbową osób prowadzących księgi i rozliczenia podatkowe. Na skutek tego księgowi coraz bardziej odczuwają ryzyko wykonywania zawodu. Rośnie też stres związany z odpowiedzialnością materialną, która może ich dotknąć.


Podatki i prawo gospodarcze

Wyrównanie strat związanych z użyciem do produkcji gorszego surowca – skutki w VAT

Edyta Głębicka
Zakupiliśmy od naszej spółki powiązanej surowiec do produkcji zamówionego przez klienta towaru. Spółka powiązana kupiła surowiec od dostawcy zewnętrznego. W toku produkcji okazało się, że surowiec był niepełnowartościowy, co spowodowało wyprodukowanie przez nas towaru gorszej jakości.
Klient kupił go od nas, ale musieliśmy obniżyć cenę (zużyliśmy cały gorszy surowiec). Zamierzamy dochodzić rekompensaty, w wysokości różnicy wartości między ceną pełnowartościowego a ceną niepełnowartościowego surowca oraz z tytułu utraconych korzyści, wobec konieczności sprzedaży towarów po obniżonej cenie. W praktyce będzie to wyglądało tak, że nasza spółka powiązana wystąpi o rekompensatę do pierwotnego dostawcy, a później uzna nas żądaną kwotą. Dodam, że pierwotny dostawca sam zbadał swój surowiec i przyznał nam rację. Faktury sprzedaży zostały już dawno wystawione. W transakcji brały udział polskie firmy.
Jakie dokumenty powinniśmy teraz wystawić w celu rozliczenia reklamacji w aspekcie VAT?

Należałoby tu odróżnić dwa zdarzenia – zakup surowca gorszej jakości (co wyszło na jaw dopiero na etapie produkcji z tego surowca) i obniżenie z tego powodu ceny zakupu oraz zwrot utraconych korzyści ze sprzedaży towaru.


Podatki i prawo gospodarcze

Koszty postojowe z tytułu nieterminowego odbioru towaru – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
Sprzedajemy towary kontrahentowi unijnemu na warunkach DAP. Jest to dla nas WDT. Z uwagi na opóźnienia w odbiorze towaru w magazynie kontrahenta firma transportowa, którą wynajęliśmy, obciąża nas kosztami za przestój. Przewoźnik wystawia nam notę obciążeniową. Umowa z nim przewiduje, że w przypadku przestoju powyżej określonego czasu naliczane są kary i wystawiana jest z tego tytułu nota obciążeniowa. Aby odzyskać środki, którymi obciążył nas przewoźnik, wystawiamy na kontrahenta (odbiorcę towaru) notę debetową. Umowa z nim nie zawiera jednak żadnych zapisów przewidujących obciążanie go dodatkowymi kosztami, np. za nieterminowy odbiór towaru.
Czy postępujemy prawidłowo, wystawiając notę debetową? Może powinniśmy wystawić korektę do faktury za WDT i podwyższyć wartość towaru albo też wystawić fakturę na koszt usługi transportowej (świadczenie usług poza terytorium kraju, poz. 11 deklaracji VAT-7)?

Moim zdaniem postępowanie firmy jest prawidłowe. Z jej punktu widzenia bowiem koszt, którym obciążany jest kontrahent (nabywca towaru), nie stanowi ani elementu wynagrodzenia za WDT, ani wynagrodzenia za usługę (nie mamy tu do czynienia z refakturowaniem kosztu usługi transportowej).


VAT

Odliczenie VAT z faktur VAT RR w przypadku potrąceń z należności przekazanej rolnikowi

Aneta Szwęch
Skupujemy produkty rolne od rolników ryczałtowych i jako czynny podatnik VAT mamy z tego tytułu obowiązek wystawiania faktur VAT RR. Regulując należność przysługującą rolnikowi, dokonujemy różnego rodzaju potrąceń z tytułu jego zobowiązań.
Które potrącenia nie powodują utraty prawa do pełnego odliczenia VAT z wystawionej faktury VAT RR, a które to prawo ograniczają?

Mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych (o którym mowa w art. 115–118 ustawy o VAT) polega z jednej strony na obciążeniu nabywcy produktów rolnych, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, obowiązkiem naliczenia i wypłaty kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku według stawki 7%, a z drugiej na przyznaniu mu prawa do odliczenia wypłaconej kwoty podatku. Z założenia więc mechanizm rozliczenia VAT – stworzony w ramach procedury szczególnej przewidzianej dla rolników ryczałtowych – jest neutralny dla podatnika, będącego nabywcą towarów i usług dostarczonych przez rolnika ryczałtowego.


Dowody księgowe

Wystawianie faktury do paragonu dokumentującego sprzedaż na rzecz rolnika ryczałtowego

Aneta Szwęch
Firma sprzedaje towary m.in. na rzecz rolników ryczałtowych. Sprzedaż ta zasadniczo musi być potwierdzona paragonem fiskalnym, który jednak nie zawiera NIP rolnika.
Czy można wystawiać faktury do paragonu bez NIP nabywcy – „na żądanie” lub bez żądania rolnika ryczałtowego – czy też w ten sposób firma naraża się na sankcję w VAT?

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz
 • rolników ryczałtowych

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu zaliczki na usługi zakwaterowania

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach, opodatkowane 8% stawką VAT. Według PKWiU są to „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania” (PKWiU 55.2). Często na ich poczet spółka otrzymuje zaliczki.
Czy powoduje to powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

VAT

Zapłata faktury pro forma z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

Tomasz Krywan
Firma otrzymała od kontrahenta pro formę dotyczącą zakupu towarów z zał. nr 15 do ustawy o VAT z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy trzeba ją opłacić w ten sposób?

VAT

Jak dla celów opodatkowania VAT obliczyć marżę przy sprzedaży używanego samochodu

Mateusz Kaczmarek
Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami, nabywanymi m.in. na aukcjach internetowych. Z VAT rozlicza się na zasadach VAT marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, nie korzystając z przewidzianej w art. 120 ust. 14 ustawy o VAT możliwości stosowania zasad ogólnych).
Aukcje prowadzone są przez ściśle ze sobą powiązane dwie spółki z o.o. – X i Y – przy czym pierwsza jest 100% udziałowcem drugiej. Obie występują na rynku pod wspólną marką. Wygrywający daną aukcję klient, taki jak spółka, otrzymuje fakturę pro forma wystawioną przez Y, dokumentującą całą kwotę należną, tj. cenę samochodu, opłatę aukcyjną i inne opłaty ściśle związane z zakupem. Zgodnie z informacją na pro formie może uregulować należność na konto którejkolwiek ze spółek (X lub Y).
Następnie otrzymuje fakturę wystawioną przez Y za samochód (wystawioną w systemie VAT marża) oraz odrębną fakturę od X za udział w aukcji i inne usługi związane z zakupem (wystawioną na ogólnych zasadach). Udział w aukcji oraz nabycie pozostałych usług to warunek konieczny nabycia samochodu.
Czy przy odsprzedaży tak nabytego samochodu spółka może ustalić podstawę opodatkowania VAT jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży samochodu a kwotą jego nabycia, obejmującą samochód, opłatę aukcyjną i inne usługi z tym nabyciem związane?

CIT i PIT

Kwota rocznej korekty VAT od zakupów związanych z samochodem osobowym a koszty podatkowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący działalność „mieszaną” (zwolnioną z VAT i opodatkowaną) używa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Rozlicza się kwartalnie, więc roczną korektę VAT wykaże dopiero w deklaracji składanej w kwietniu 2020. Wiadomo już, że proporcja rzeczywista za 2019 będzie niższa od stosowanej w trakcie tego roku, a więc w ramach korekty rocznej zmniejszy się kwota odliczonego VAT.
Czy w części dotyczącej zakupów związanych z samochodem, zaliczając kwotę korekty do kosztów uzyskania przychodów, należy stosować ograniczenie kosztów do 75%?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....