Spółka osobowa i wspólnik mogą stosować różne metody ustalania różnic kursowych

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Podatnik jest wspólnikiem w spółce komandytowej, która w 2017 zamierza wybrać rachunkową metodę ustalania różnic kursowych. Jednocześnie prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, ewidencjonując przychody i koszty tej działalności w pkpir.
Czy możliwe jest ustalanie przez spółkę różnic kursowych metodą rachunkową, skoro do różnic kursowych z działalności indywidualnej będzie stosowana metoda podatkowa?

Tak. Dochód z udziału w spółce komandytowej i dochód z działalności indywidualnej należą do jednego źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza osoby prowadzącej ją w tych 2 formach (spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego). Tym niemniej księgi podatkowe prowadzone są osobno dla spółki (w tym przypadku są to księgi rachunkowe) i osobno dla wspólnika (tu pkpir).

  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów

W pkpir prowadzonej dla działalności indywidualnej nie wykazuje się ani przychodów, ani kosztów, ani też dochodu z udziału w spółce osobowej, a jedynie przychody, koszty i dochód z działalności indywidualnej (zob. interpretacje IS w Bydgoszczy z 7.07.2016, ITPB1/4511-422/16-4/PSZ i Łodzi z 15.06.2016, 1061-IPTPB1.4511.243.2016.1.AG). Nie zmienia to faktu, że dochód z udziału w spółce i dochód z działalności indywidualnej łączy się w celu obliczenia zaliczki na PIT i w zeznaniu rocznym w celu obliczenia ostatecznego podatku.

Konsekwencją tego, że spółka komandytowa prowadzi własne księgi, a wspólnik własne dla działalności indywidualnej, jest też możliwość wyboru przez spółkę rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, podczas gdy wspólnik ustala je metodą podatkową (tylko taka wchodzi w grę przy pkpir) i odwrotnie (co byłoby możliwe, gdyby wspólnik prowadził dla działalności indywidualnej księgi rachunkowe).

Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych (np. pisma IS w: Łodzi z 15.06.2016, 1061-IPTPB1.4511.245.2016.1.AG, Warszawie z 15.02.2015, IPPB1/415-1289/14-2/ES, Poznaniu z 6.08.2014, ILPB1/415-478/14-2/AMN). Jak czytamy w tym pierwszym piśmie, w obrocie prawnym spółka osobowa (…) stanowi odrębny podmiot gospodarczy od firmy prowadzonej przez wnioskodawcę indywidualnie. Każdy z tych podmiotów obowiązany jest prowadzić (…) księgi podatkowe. Na podstawie tych ksiąg, każdy z podmiotów ustala dochód osiągnięty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz inne dane niezbędne do ustalenia obowiązku podatkowego. Każdy z tych podmiotów ma prawo do wyboru, najkorzystniejszej w jego ocenie, metody ustalania różnic kursowych.

Przy czym wspólnik spółki niebędącej osobą prawną w przychodach bądź kosztach uzyskania przychodów powinien uwzględniać różnice kursowe, które powstały w związku z działalnością tej spółki. Natomiast w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie uwzględnia się różnice kursowe powstałe w związku z tą działalnością.

(…) Zasadnie wnioskodawca uznał, że dokonany przez spółkę wybór rachunkowej metody ustalania różnic kursowych w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę nie może wpływać na prawo wnioskodawcy do wyboru podatkowej metody ustalania różnic kursowych w zakresie działalności gospodarczej, którą wnioskodawca prowadzi we własnym imieniu, i w ramach której prowadzi własne ewidencje dla celów podatkowych.

Różnice kursowe w pkpir

Dodatnie różnice kursowe, które w myśl updof zalicza się do przychodów, są wykazywane w kolumnie 8 pkpir jako pozostałe przychody. Natomiast ujemne różnice kursowe, będące kosztami uzyskania przychodów są księgowane w kolumnie 13 jako pozostałe wydatki. Podstawą do ich zaksięgowania (pod datą dokonania operacji powodującej powstanie różnicy, np. zapłaty za fakturę) jest dowód wewnętrzny.

W dokumentacji księgowej należy zachować wyciąg bankowy czy potwierdzenie wymiany waluty (z kantoru, internetowego serwisu płatności). Można je podpiąć do dowodu wewnętrznego.

Opisany sposób księgowania nie dotyczy różnic kursowych związanych z nabyciem środków trwałych, naliczonych do dnia przekazania ich do użytkowania. Nie wykazuje się ich w pkpir, a zwiększają one wartość początkową środka trwałego będącą podstawą naliczania amortyzacji.

Więcej na temat: „Książka Przychodów i Rozchodów”
Księga przychodów i rozchodów

Korekta kosztów po przeniesieniu przedsiębiorstwa spółki cywilnej do indywidualnej działalności

Likwidacja spółki cywilnej małżonków oraz przekazanie materiałów i towarów handlowych do działalności gospodarczej jednego z nich wymaga odpowiednich zapisów w księdze przychodów i rozchodów.

Podatnik i jego żona są jedynymi wspólnikami spółki cywilnej o profilu produkcyjnym. Istnieje między nimi rozdzielność majątkowa. Spółka prowadzi działalność w lokalu stanowiącym odrębną własność męża. Ani nieruchomości, ani ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach nie stanowią majątku spółki. Tworzą go natomiast: wyroby, których produkcja i sprzedaż są przedmiotem działalności spółki, materiały służące do produkcji, środki trwałe (maszyny, samochody, sprzęt komputerowy itp.), a także wyposażenie.


Księga przychodów i rozchodów

Zapłata dostawcom za otrzymane w spadku towary handlowe – czy jest kosztem podatkowym

Tomasz Krywan
W marcu 2019 zmarła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Towary handlowe należące do jej firmy przejął w spadku syn. Za część z nich zmarły nie zapłacił, w związku z czym syn poniósł ten koszt.
Czy może go uznać za swój koszt uzyskania przychodów?

Księga przychodów i rozchodów

Remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego do odsprzedaży – ujęcie w księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup usług budowlanych dotyczących remontu mieszkania będącego towarem handlowym należy ująć w kolumnie 10 pkpir.

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie wydatków na zakup metali formularzem przyjęcia odpadów

Tomasz Krywan
Podatnik prowadzi skup złomu. Czy jego zakup od osób fizycznych może dokumentować – w celu ujęcia w pkpir – za pomocą formularza przyjęcia odpadów metali?

Zmiana rozporządzenia pkpir

Nie trzeba zawiadamiać US o remanencie w trakcie roku

Anna Koleśnik
Likwidacja przepisów określających obowiązek sporządzania spisu z natury w trakcie roku oraz zawiadamiania US o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów to główne zmiany w rozporządzeniu pkpir, które weszły w życie 15.09.2018.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów przedmiotów kolekcjonerskich nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna od ponad 20 lat kolekcjonuje monety. Zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będzie sprzedawać je przez internet.
Czy nabyte wcześniej monety może ująć w remanencie początkowym, skoro nie ma dokumentów ich zakupu? Jeżeli tak, to czy będzie dopuszczalna wycena tych monet we własnym zakresie na podstawie aktualnych cen rynkowych?

Ewidencje

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – zmiana rozporządzenia

Likwidacja przepisów określających obowiązek zawiadamiania US o prowadzeniu księgi, a także o sporządzaniu spisu z natury w trakcie roku to główne zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które weszły w życie 15.09.2018.

Księga przychodów i rozchodów

Kwity autostradowe jako dowody księgowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca odbywa podróże służbowe samochodem osobowym stanowiącym środek trwały w prowadzonej działalności. Ponosi m.in. koszty przejazdów płatnymi polskimi autostradami, udokumentowane kwitami autostradowymi. Czy na podstawie tych kwitów może ujmować koszty w pkpir?

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów zakupu „zielonych certyfikatów”

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz obrotu tzw. zielonymi certyfikatami.
W jakiej kolumnie pkpir należy księgować zakupy zielonych certyfikatów w celu odsprzedaży?

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie kosztów zakupu złota i srebra w celu ujęcia w pkpir

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży wyrobów ze złota i srebra. Ewidencjonuje przychody i koszty w pkpir.
Czy zakupy tych metali od ludności mogą być dokumentowane dowodami wewnętrznymi?

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie na potrzeby pkpir zakupu aluminiowych puszek

Tomasz Krywan
Firma prowadzi skup złomu oraz puszek aluminiowych.
Czy koszty zakupu puszek od osób prywatnych można księgować w pkpir na podstawie dowodów wewnętrznych?

Księga przychodów i rozchodów

Remanent w zakładzie fryzjerskim – jak wycenić częściowo zużyte kosmetyki

Tomasz Krywan
Naczelnik US zarządził sporządzenie remanentu przez osobę fizyczną prowadzącą zakład fryzjerski (na pkpir).
Na jakich zasadach sporządza się taki spis? Czy trzeba w nim ująć otwarte materiały, np. żele, szampony, odżywki (nieprzeznaczone do odsprzedaży)? Jeżeli tak, jaką ich wartość przyjąć?

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w pkpir duplikatu faktury, która nie wpłynęła do firmy

Tomasz Krywan
Pod koniec kwietnia 2018 przedsiębiorca otrzymał duplikat faktury za usługę transportową, wystawionej 28.11.2017. Jej oryginał nie dotarł do przedsiębiorcy (zaginął).
Jak ująć otrzymany duplikat w pkpir i ewidencji VAT?

Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir kosztów paliwa dotyczących konkretnych zleceń

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. W wielu przypadkach może przypisać koszty zużytego paliwa do poszczególnych zleceń.
Koszty te powinny być księgowane w kolumnie 10 czy 13 pkpir? Czy paliwo należy wykazywać w remanencie?

Księga przychodów i rozchodów

Remanent w trakcie roku a zaliczka na PIT

Aleksander Woźniak
Przedsiębiorca prowadzi pkpir. W ubiegłym roku kupił towar, a wydatek zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Towaru jednak nie sprzedał i na koniec roku, wskutek przeprowadzonego remanentu, musiał wykluczyć ten wydatek z kosztów. Towar sprzedał w bieżącym roku. Nie chciałby czekać z remanentem na koniec roku, tylko zrobić go już teraz, żeby móc ponownie zaliczyć wydatek do kosztów i uwzględnić go w bieżącej zaliczce na PIT.
Czy może tak postąpić, a jeśli tak, to czy musi powiadomić US o remanencie?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....