Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

4.6. Wykazanie ubiegłorocznych nadwyżek/niedoborów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości

Ewa Hrebin biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator spółdzielczy

Po poz. Koszty finansowe (H lub K) wskazane jest zamieszczenie w rzis dwóch par pozycji:

nadwyżka (+) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku poprzedzającym
niedobór (–)

(poz. I i J w rzis w wariancie porównawczym lub poz. K i L w rzis w wariancie kalkulacyjnym)

oraz

nadwyżka (–) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w ro­ku obrotowym, przechodzące na rok następny
niedobór (+)

(poz. Ł i M w rzis w wariancie porównawczym lub poz. N i O w rzis w wariancie kalkulacyjnym).

Są to dlatego pary pozycji, gdyż – jak była już o tym mowa – w rzis celowe jest wykazanie tych nadwyżek i niedoborów w „rozwiniętym szyku”, spółdzielnia nie jest bowiem uprawniona do pokrywania niedoboru z eksploatacji i utrzymania jednej nieruchomości nadwyżką z tego tytułu dotyczącą innej nieruchomości.

Do pierwszej pary wierszy przenosi się nadwyżki – z konta 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” – i niedobory z roku poprzedzającego (2020) z konta 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”.

[1] Jeżeli rsf za rok 2019 i/lub 2020 nie zostanie zatwierdzone do czasu zatwierdzania rsf za 2021 r., co może się wydarzyć z uwagi na pandemię – i z tego powodu brak będzie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za rok 2019 i/lub 2020, to skutki tego podziału zostaną uwzględnione dopiero w rsf za 2022 r.

Jeżeli w ramach podziału wyniku finansowego za rok poprzedzający rok obrotowy (2020) na konta te odniesiono[1]:

  • koszty podatku dochodowego od lokali użytkowych znajdujących się w domach mieszkalnych (Wn konto 84 lub 65, Ma konto 82) – por. dalej,
  • zyski netto z pożytków z części wspólnych nieruchomości (Wn konto 82, Ma konto 84 lub 65),
  • część nadwyżki bilansowej wygospodarowanej przez spółdzielnię, przeznaczoną na zwiększenie nadwyżki lub pokrycie niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (Wn konto 82, Ma konto 84 lub 65),

to salda kont 84 i 65 różnią się od kwoty przenie­sionej w roku poprzedzającym na konta 84 i 65, i wykazanej w rzis za 2020 r. w drugiej parze wierszy, a w bilansie za 2020 r. – jako nadwyżka w poz. B.IV.1 pasywów lub niedobór w poz. B.IV.1 aktywów.

Tabela 6. Podział przychodów i kosztów finansowych na kwalifikujące się do przychodów i kosztów gzm (nieopodatkowanych) oraz pozostałej działalności (opodatkowanych)

Lp. Rodzaj przychodu/kosztu Podział Stanowisko organów podatkowych i sądów
1
a
Odsetki:
● za nieterminowe wpłaty opłat za lokale mieszkalne

gzm
Odsetki dla celów bilansowych zalicza się do przychodów w dacie ich naliczenia, natomiast dla celów CIT są przychodem w dacie ich otrzymania (art. 12 ust. 4 pkt 2 updop).
Przychody uzyskane (…) z tytułu naliczonych i zapłaconych odsetek od nieterminowych płatności właścicieli lokali mieszkalnych, przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, mogą korzystać ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 updop (pismo IS w Bydgoszczy z 11.09.2014 r., ITPB3/423-310/14/KK, a także pismo KIS z 10.01.2018 r., 0114-KDIP2-3.4010.317.2017.1.MC)
b ● od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym gzm/pozostała Odsetki gromadzone na bieżącym rachunku bankowym, jeżeli pochodzą z gzm, tj. ich bezpośrednim źródłem są wpływy z opłat (zaliczek) bądź z innych tytułów związanych z lokalami mieszkalnymi i innymi pomieszczeniami do nich przynależnymi, stanowiącymi zasoby mieszkaniowe, będą miały wpływ na wysokość dochodu osiąg­niętego z gzm, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop podlega zwolnieniu od podatku dochodowego (pismo IS w Bydgoszczy z 5.03.2014 r., ITPB3/423-591b/1/PS). Jeżeli nie jest to wyodrębniony rachunek bankowy służący wyłącznie do gromadzenia opłat, to odsetki te – jeżeli nie jest możliwe ustalenie, w jakiej części pochodzą z gzm – nie stanowią przychodu z gzm
2
a
Odsetki:
● od kredytu inwestycyjnego w okresie po zakończeniu inwestycji

gzm/pozostała
Odsetki od kredytu długoterminowego przypadające na niezasiedlone mieszkania, naliczane przez bank po rozliczeniu inwestycji i przyjęciu budynku do eksploatacji, stanowią koszty uzyskania przychodów działalności objętej zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, tj. gzm (pismo IS w Poznaniu z 19.06.2012 r., ILPB4/423-102/12-2/ŁM). W piśmie z 5.02.2015 r. (ILPB3/423588/14-2/JG) ta sama IS stwierdziła: W przypadku gdy zapłacone prowizje i odsetki od kredytów bankowych dotyczą zasobów mieszkaniowych, to stanowią koszty podatkowe z gzm i kształtują wysokość dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Prowizje i odsetki (zapłacone) związane z gospodarowaniem lokalami użytkowymi mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z innej niż gzm działalności spółdzielni i obniżyć dochód do opodatkowania
b ● od kredytu obrotowego pozostała NSA wyrokiem z 18.01.2018 r. (II FSK 130/16) uznał za nieprawidłową ww. interpretację IS z 5.02.2015 r., gdyż orzekł, że do gzm nie można zaliczyć kosztów (prowizji i odsetek) pozyskiwania środków finansowych w postaci kredytów, nawet jeżeli kredyty te mają być przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Czym innym jest bowiem koszt środków finansowych pozyskanych na zewnętrz, na realizację zadań związanych z gzm, czym innym zaś koszt poniesiony bezpośrednio na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, i tylko w tym drugim przypadku mamy do czynienia z kosztami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. (…) Analizowany przepis stanowi bowiem o środkach „w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów”. Prowizje i odsetki są natomiast przeznaczone na cele związane z pozyskaniem środków finansowych; okoliczność, że owe pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na realizację celów związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, niczego tutaj nie zmienia, albowiem pierwotna przyczyna ich poniesienia jest inna. To oznacza, że – według NSA – wszelkie odsetki czy prowizje poniesione przez spółdzielnię na pozyskanie źródeł finansowania – niezależnie, czy środki te służyć będą gzm, czy pozostałej działalności, stanowią koszty uzyskania przychodów pozostałej działalności (por. pismo KIS z 9.07.2018 r., S-ILPB3/423-588/14/18-S/JG, wydane po ww. wyroku). Identycznie WSA w wyroku z 6.03.2018 r. (I SA/Wr 74/18).
Czas pokaże, czy organy podatkowe, w tym KIS, zaakceptują stanowisko NSA
c ● od zobowiązań gzm/pozostała Kosztem uzyskania przychodów, związanym z gzm, są odsetki zapłacone dostawcom rzeczy, mediów i usług nabytych na potrzeby eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych.
Odsetki zapłacone, dotyczące innych zobowiązań, są kosztami działalności opodatkowanej (pozostałej). Odsetki te nie są związane z pozyskiwaniem środków finansowych, o których mowa wyżej, a jedynie pośrednio zwiększają wydatki poniesione na zakupy towarów czy usług wykorzystywanych w danej działalności

drugiej parze wierszy wykazuje się przechodzącą na rok następny (2022) nadwyżkę (poz. Ł w porównawczym wariancie rzis bądź poz. N w kalkulacyjnym wariancie rzis) lub niedobór (odpowiednio poz. M bądź poz. O) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Oblicza się je – w przekroju nieruchomości – jako sumę:

  • nadwyżki lub niedoboru za rok poprzedzający – 2020 (poz. I, J lub poz. K, L – zależnie od wyniku eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wariantu rzis), skorygowanej o skutki podziału wyniku, o których mowa wyżej,

oraz

  • nadwyżki lub niedoboru tej działalności w roku obrotowym, a ‑więc 2021 (poz. C.1a lub poz. C.1b w wariancie porównawczym/poz. E.1a bądź poz. E.1b w wariancie kalkulacyjnym rzis).

Tak ustalone sumy przenosi się na konta biernych (Wn konto 86, Ma konto 84) lub czynnych (Wn konto 65, Ma konto 86) rozliczeń międzyokresowych i wykazuje w bilansie za rok obrotowy (2021) w poz. B.IV.1 pasywów lub poz. B.IV.1 aktywów.

Jeżeli spółdzielnia wybrała proponowany w stanowisku Komitetu wariant 2 wyłączania nadwyżki lub niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, to pierwsza para pozycji (nadwyżka/niedobór z roku poprzedzającego) jest zbędna, a do drugiej pary pozycji przenosi się nadwyżkę z poz. C.1a lub poz. E.1a bądź niedobór z poz. C.1b lub poz. E.1b.


LinkedIn