Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

3.6. Fundusz remontowy

Ewa Hrebin biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator spółdzielczy

W pozycji pasywów B.III. Fundusze specjalne spółdzielnie powinny – moim zdaniem – wyodrębnić jako poz. B.III.2a stan niewykorzystanego na dzień bilansowy funduszu remontowego. (W dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawniane są przychody i koszty funduszu remontowego, odrębnie dla każdej nieruchomości, gdyż jest to istotna informacja dla lokatorów).

Gdyby konto 85 „Fundusze specjalne – fundusz remontowy” wykazywało saldo Wn, co oznacza, że poniesione wydatki na remont nieruchomości zaliczanej do zasobów mieszkaniowych przekroczyły wysokość funduszu, wówczas saldo takie wykazuje się w aktywach bilansu w poz. B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe albo w poz. B.III.2a pasywów Fundusz remontowy ze znakiem przeciwnym (wielkość ujemna). To drugie rozwiązanie jest lepsze, gdyż wyraźnie odzwierciedla stan faktyczny. W obu przypadkach celowe jest omówienie tej pozycji w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

[1] Spółdzielnia może zaliczać do kosztów podatkowych odpisy na fundusz remontowy dokonane od lokali użytkowych, ale nie może nimi obciążać kosztów gzm w rozumieniu art. 17 ust. 11 pkt 44 updop – interpretacja ogólna MF z 2.04.2015 r. (DD6.8201.1.2015.1.MZG), DzUrz MF z 2015 r. poz. 23 oraz pismo MF z 21.01.2016 r. (DD10.8221.123.2015.MZG).

[2] Po nowelizacji uosm wszystkie te osoby stają się członkami spółdzielni, z wyjątkiem właścicieli lokali, którzy mogą, ale nie muszą być członkami spółdzielni. Mimo to w art. 4 i art. 6 ust. 3 uosm, określających zobowiązanych do wnoszenia opłat za lokale, w tym na fundusz remontowy, nadal jest mowa o osobach niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

[3] Odpowiedź Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 23.05.2013 r. na interpelację poselską nr 4299 ws. rozliczania funduszu remontowego w spółdzielniach mieszkaniowych.

[4] Ustawa z 7.07.1994 r. (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1333).

[5] W myśl uchylonego art. 61 ust. 5 uosm modernizacja to trwałe ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego budynku lub lokalu, zwiększające wartość użytkową budynku lub lokalu.

Fundusz remontowy powstaje głównie z odpisów obciążających koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości[1], w wysokości ustalonej przez spółdzielnię stosownie do potrzeb (nie są to zatem wpływy), i ew. z innych źródeł okreś­lonych w uosm, w tym z podziału nadwyżki bilansowej.

Obowiązek wpłat na fundusz (w praktyce przypadająca na lokal część odpisu na fundusz objęta jest opłatą za lokal) ciąży na członkach spółdzielni, właś­cicielach lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobach niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze włas­nościowe prawa do lokali[2].

Spółdzielnia tworzy w zasadzie jeden fundusz remontowy. Może jednak także tworzyć fundusze remontowe odrębne dla poszczególnych nieruchomości, jeżeli przewidują to postanowienia statutu[3]. Gdy spółdzielnia tworzy jeden fundusz remontowy dla wszystkich nieruchomości, wówczas w jego ramach obowiązana jest do jego ewidencji oraz rozliczenia według nieruchomości.

Jak stwierdził SA w Warszawie w wyroku z 4.12.2018 r. (V ACa 1541/17), z porównania przepisów art. 6 ust. 3 i art. 4 ust. 41 pkt 2 uosm nie wynika, że ma być tworzony jeden fundusz remontowy lub że spółdzielnia powinna prowadzić odrębne fundusze remontowe dla każdej nieruchomości, stanowiące niejako części większej całości, nazwanej w art. 6 ust. 3 uosm funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych. Istotna treść tych przepisów oznacza, że spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek prowadzenia odrębnych dla poszczególnych nieruchomości ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego w ramach jednego funduszu remontowego albo może utworzyć odrębne fundusze remontowe dla poszczególnych nieruchomości. Przepis art. 6 ust. 3 w powiązaniu z dodanym art. 4 ust. 41 uosm nie narzuca spółdzielni mieszkaniowej formuły statutowej zorganizowania obligatoryjnego funduszu remontowego, nakazuje jedynie jego prowadzenie.

Uosm nie okreś­la, na jakiego typu roboty remontowe fundusz może być wykorzystany. Na przykład w myśl art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego[4] remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Z kolei uosm – do 30.07.2007 r. – zawierała pojęcie „modernizacji”[5] i zobowiązywała (w przypadku modernizacji budynku) członków, którym przysługiwało spółdzielcze lokatorskie lub włas­nościowe prawo do lokalu, do uzupełnienia wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego.

Uchylenie tego przepisu uosm wskazywałoby, że ulepszenie (modernizacja) nieruchomości wchodzącej w skład zasobu mieszkaniowego następuje w ramach wykorzystania środków funduszu remontowego. Mimo że zgodnie z przepisami uor oraz updop ulepszenie – co do zasady – zwiększa wartość początkową nieruchomości, to biorąc pod uwagę specyfikę spółdzielni, jest ono – gdy dotyczy zasobów mieszkaniowych – traktowane jako remont i pokrywane z funduszu remontowego. (Umorzenie zasobów mieszkaniowych zmniejsza fundusz, z którego nieruchomości te były sfinansowane; skoro ulepszenie, a więc zwiększenie wartości nieruchomości, nie wymaga już zwiększenia wkładów; oznacza to, że wydatki te wymagają pokrycia z funduszu remontowego).

[6] Odpowiedź z 9.02.2017 r. na interpelację poselską nr 8910.

[7] DzU poz. 201; wszedł w życie 10.02.2015 r.

Takie też stanowisko zajął Minister Infrastruktury i Budownictwa[6], wyjaśniając: od 31.07.2007 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej uosm, wszytko to, co dotychczas było modernizacją, mieści się w kategorii „remont”. W związku z tym stało się możliwe pokrywanie kosztów robót modernizacyjnych ze środków funduszu remontowego (…); z funduszu remontowego mogą zostać sfinansowane działania, których celem jest m.in. ulepszenie (unowocześnienie).

Z funduszu remontowego nie można natomiast pokrywać kosztów bieżącej konserwacji („konserwacja” – zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego – to zabiegi mające na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie).

Fundusz remontowy można przeznaczyć m.in. na:

  • remont dachu, elewacji budynku lub jego elementów,
  • remont klatki schodowej, np. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymianę instalacji gazowej, elektrycznej czy kanalizacji, która jest częścią wspólną nieruchomości,
  • remont części wspólnych, np. strychu, piwnicy,
  • termomodernizację budynku.

Sposób gospodarowania funduszem remontowym przez spółdzielnię okreś­la regulamin uchwalony przez właś­ciwy organ stanowiący na podstawie postanowień statutu spółdzielni. Okreś­la on przede wszystkim wysokość wpłat na fundusz remontowy (co do zasady jest to opłata od 1 m2 lokalu). Środki pieniężne funduszu są wydatkowane przez zarząd spółdzielni na podstawie rocznego planu gospodarczego uchwalonego przez radę nadzorczą (art. 46 § 1 pkt 1 Ps). Wysokość opłat (świadczeń) na fundusz remontowy powinna być ustalona w sposób zapewniający pokrycie planowanych kosztów robót remontowych, w tym modernizacyjnych, z uwzględnieniem ew. środków obcych (np. kredytów bankowych).

Warto w regulaminie szczegółowo wskazać wydatki pokrywane z funduszu, a także przesądzić, czy środki funduszu jednej nieruchomości mogą być wykorzystane do sfinansowania remontów wykonywanych w innej nieruchomości, a jeśli tak, to na jakich zasadach.

Do tej kwestii – ale w odniesieniu do stanu prawnego sprzed nowelizacji uosm – odniósł się TK w wyroku z 5.02.2015 r. (K 60/13)[7]: obowiązek ewidencjonowania wpłat na fundusz remontowy w podziale na nieruchomości nie oznacza nakazu przeznaczania zgromadzonych środków na remonty wyłącznie tej nieruchomości, której lokatorzy dokonywali wpłat. Finansowanie remontów z tego funduszu odbywa się w sposób zbliżony do zasady solidarności i współdziałania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Może być także wspomagane zyskami spółdzielni, środkami z funduszy zewnętrznych lub kredytami.

Spółdzielnia nie powinna uzależniać podejmowania prac w danej nieruchomości od zgromadzonych środków pochodzących z wpłat jej mieszkańców, lecz kierować się realnymi potrzebami i kolejnością prac przyjętą w planie remontów. Wynika stąd, że nakłady na remonty realizowane przez spółdzielnię w niektórych nieruchomościach mogą znacznie przekraczać środki zaewidencjonowane i pochodzące z wpłat jej mieszkańców. Środki zgromadzone na funduszu remontowym, niezależnie od przypisania do danej nieruchomości, mogą być angażowane w remonty innych nieruchomości. Wyłączona jest zasada pełnej ekwiwalentności dokonywanych wpłat do podjętych prac remontowych w danej nieruchomości.

W razie konieczności zasilenia funduszu remontowego właś­ciwe organy spółdzielni mogą na niego przeznaczyć nadwyżkę bilansową bądź jej część, zaciągnąć kredyt bankowy, np. zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości, jednak spełniając warunki okreś­lone w art. 6 ust. 4 i 5 uosm. Mogą również – zdaniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, wyrażonym w piśmie z 20.07.2017 r. – przeznaczyć nadwyżki funduszu remontowego jednej nieruchomości na pokrycie potrzeb remontowych innej nieruchomości: Ustawa nie zawiera wyraźnego postanowienia, że wpływy z danej nieruchomości na fundusz remontowy mają być przeznaczone na remonty tylko tej nieruchomości, te kwestie mogą zostać uregulowane w statucie. Z kolei środki zaewidencjonowane na poszczególnych nieruchomościach mogą być traktowane jako pomocniczy mechanizm bilansowania całego funduszu.

Wydaje się również, iż ustawodawca przyjął zasadę, zgodnie z którą spółdzielnia będzie mogła dokonywać prac finansowanych ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym względem danej nieruchomości przy zachowaniu obowiązku rozliczenia tego funduszu z uwzględnieniem poszczególnych nieruchomości. Oznacza to, że każda nieruchomość de facto będzie miała włas­ny fundusz remontowy, niemniej jednak ustawa nie zawiera wyraźnego postanowienia, że wpływy z danej nieruchomości na fundusz remontowy mają być przeznaczone na remonty tylko tej nieruchomości. Przyjęcie takiej zasady mogłoby wynikać z postanowień statutu, gdyż ułatwiałoby dokonywanie rozliczeń w przypadku art. 241 i 26 uosm.

[8] W praktyce albo na pierwszy, albo na ostatni dzień miesiąca, w którym ustało członkostwo.

[9] Zgodnie z art. 241 ust. 5 uosm spółdzielnia jest zobowiązana niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) rozliczyć z właścicielami lokali zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości.

[10] W odniesieniu do ewidencji funduszu remontowego ustawodawca stosuje określenie „wpływy i wydatki”, podczas gdy w przypadku eksploatacji i utrzymania nieruchomości stosuje określenie „przychody i koszty”. Zakładając racjonalność postępowania ustawodawcy, oznaczałoby to, iż oczekuje, że ewidencję gospodarki remontowej, objętej funduszem, prowadzi się, stosując zasadę kasową, podczas gdy uor nakazuje stosowanie zasady memoriału. Moim zdaniem wiążą przepisy uor (będzie o tym mowa dalej).

Gdy częścią zasobów mieszkaniowych spółdzielni zarządza wyodrębniona wspólnota mieszkaniowa, wówczas od 9.09.2017 r. istnieje obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków funduszu remontowego każdemu członkowi (nie zaś wspólnocie mieszkaniowej), według stanu na dzień ustania jego członkostwa[8] – art. 241 ust. 5 uosm[9].

Wiąże się z tym dodatkowy wymóg zapewnienia odrębnej ewidencji wpływów i wydatków funduszu, dotyczących każdej nieruchomości (art. 4 ust. 4 pkt 2 uosm)[10], a od 9.09.2017 r. także ich rozliczenie.

Z art. 4 ust. 41 pkt 2 uosm nie wynika, na czym ma polegać rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego. Jak się wydaje, chodzi o ustalenie, czy na funduszu remontowym powstała nadpłata (rozumiana jako różnica między kwotą wniesioną przez lokatora a kwotą nakładów poniesionych na daną nieruchomość przez spółdzielnię w części przypadającej na jego udział w tej nieruchomoś­ci), czy jest to niedobór.

Owo rozliczenie będzie jednak konieczne dopiero wtedy, gdy zaistnieją sytuacje okreś­lone w art. 241 ust. 3–5 i art. 26 ust. 4 uosm, dotyczące ściśle okreś­lonych lokatorów.

W tej sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z 20.07.2017 r., w którym czytamy: W ocenie Ministerstwa nowe brzmienie art. 4 ust. 41 pkt 2 uosm nie daje podstaw do żądania zwrotu przez członków spółdzielni środków zgromadzonych na koncie funduszu remontowego. Wyjątek od tej zasady przewidziany został w nowym brzmieniu art. 241 ust. 3–5 oraz art. 26 ust. 4 uosm. Rozliczenie na linii spółdzielnia – właś­ciciel lokalu (były członek) następuje w przypadkach powstania wspólnoty mieszkaniowej w danej nieruchomości (art. 241 ust. 1 i art. 26 uosm). Wówczas bowiem właś­ciciel lokalu staje się współwłaś­cicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym z art. 6 ust. 3 uosm w proporcji wynikającej z art. 241 ust. 3 uosm.

Spółdzielnia ma obowiązek dokonania niezwłocznego rozliczenia z właś­cicielami zaewidencjonowanych wpływów i wydatków funduszu remontowego na tę nieruchomość oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości (art. 241 ust. 5 uosm). Warto zauważyć, że przedmiotem rozliczenia są także wydatki tego funduszu, co oznacza, że nie wolno wykluczać ujemnego salda takiego rozliczenia po stronie właś­ciciela lokalu.

Z kolei: w wyroku TK z 5.02.2015 r., K 60/13, wskazano, że „(…) konieczne jest wprowadzenie przez ustawodawcę odpowiednich regulacji dotyczących zasad i sposobu rozliczania środków zgromadzonych przez byłych członków spółdzielni w funduszu remontowym. Powinny one uwzględniać nie tylko wysokość kwoty zaewidencjonowanej na rachunku występującego członka spółdzielni, ale także nakłady poczynione na remonty nieruchomości, w której znajduje się jego lokal, w tym także zaciągnięte na ten cel i niespłacone kredyty, w szczególności jeżeli zostały zabezpieczone hipoteką na innych nieruchomościach spółdzielni” (…).

Dodać należy, że przepis art. 6 zmieniającej ustawy stanowi, że art. 241 ust. 3 uosm stosuje się w odniesieniu do nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na podstawie art. 27 uosm 5.02.2015 r., to znaczy, że uprawnienie do rozliczania ze spółdzielnią mieszkaniową środków zaewidencjonowanych na funduszu remontowym danej nieruchomości posiadają właś­ciciele lokali, którzy zamieszkiwali w budynku spółdzielni mieszkaniowej zarządzanej w trybie art. 27 uosm w dniu 5.02.2015 r. Przepis odnosi się zatem do wspólnot mieszkaniowych powstałych po 5.02.2015 r.

Mając na uwadze, że w uzasadnieniu do wyroku z 5.02.2015 r., K 60/13, TK stwierdził, że „(…) Wprowadzenie przepisów okreś­lających zasady rozliczania przez ustawodawcę oznacza ich działanie na przyszłość. Nie ma zatem możliwości dokonywania na ich podstawie podziału funduszu remontowego w okresie poprzedzającym ich wejście w życie”, zasadnym wydaje się zatem przyjęcie, aby wskazany przez ustawodawcę dzień 5.02.2015 r. był bilansem otwarcia do rozliczenia środków zaewidencjonowanych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości.

Zdaniem Ministerstwa spółdzielnia powinna zatem rozliczyć wpływy i wydatki z funduszu remontowego (a nie stan funduszu remontowego), jakie nastąpiły od 5.02.2015 r. Z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624) wynika jednak, że datą tą jest 9.09.2017 r., na co wskazują następujące słowa: Należy jednak zastrzec, iż – zgodnie z wyrokiem TK – wprowadzenie przez ustawodawcę przepisów okreś­lających zasady rozliczania oznacza ich działanie na przyszłość, tj. dopiero po wejściu w życie. Nie ma zatem możliwości dokonywania na ich podstawie podziału funduszu remontowego za okres wcześniejszy.

Z żądaniem rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego mogą zatem wystąpić tylko ci właś­ciciele lokali, którzy zamieszkiwali w danej nieruchomości 5.02.2015 r., co potwierdza uzasadnienie wyroku TK z 5.02.2015 r. (K 60/13): Stwierdzenie niezgodności tego przepisu nie stwarza możliwości dochodzenia wypłaty świadczeń uiszczonych na fundusz remontowy przez podmioty, które przestały być członkami spółdzielni przed wejściem wyroku w życie.

Stosowanie proponowanego w piśmie Ministerstwa terminu 5.02.2015 r., od którego należałoby dokonywać rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego – moim zdaniem – nie leży w interesie ani lokatora, ani spółdzielni. Lokator poniósłby straty (otrzymałby niższy zwrot), gdyby w nieruchomości, w której znajduje się jego lokal, spółdzielnia nie ponosiła znacznych wydatków na remonty; z kolei spółdzielnia i pozostali lokatorzy – gdyby wydatki na remonty nieruchomości były znaczne.

Dlatego – moim zdaniem – jeżeli spółdzielnia dysponuje informacjami dotyczącymi wpływów i wydatków funduszu remontowego za wcześniejsze lata (obowiązuje 5-letni okres przechowywania ksiąg rachunkowych), to zasadne byłoby uwzględnienie ich w rozliczeniu. Przecież obowiązek prowadzenia przez spółdzielnie ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego odrębnie dla każdej nieruchomości obowiązuje od 31.07.2007 r.

Dla zachowania jednolitości postępowania przy rozliczaniu wpływów i wydatków funduszu remontowego organ spółdzielni – który wydał regulamin funduszu remontowego – powinien w nim okreś­lić sposób rozliczenia wpływów i wydatków tego funduszu, a także wskazać dzień, od którego sposób ten stosuje. W regulaminie można by np. przewidzieć, że – w przypadku niewyodrębnienia w opłatach czynszowych opłat na fundusz remontowy – wpłaty lokatora na ten fundusz ustala się jako iloczyn obowiązującej w danym roku stawki opłaty na fundusz remontowy za 1 m2 powierzchni lokalu zajmowanego przez danego lokatora, po pomniejszeniu o stan zaległości we wpłatach na dzień roz­liczenia.

Prawidłowemu rozliczeniu wpływów i wydatków funduszu remontowego nie przeszkadza ujęcie kosztów gospodarki remontowej na koncie funduszu według zasady memoriału. Jej stosowanie, po uwzględnieniu ew. zaleg­łości we wpłatach danego lokatora na fundusz remontowy, zapewnia w pełni realizację prawa występującego ze spółdzielni lokatora do ustalenia i rozliczenia wpływów oraz wydatków funduszu remontowego, od­powiadających przypadającemu na jego lokal udziałowi we współwłas­ności nieruchomości wspólnej, według stanu na dzień ustania członkostwa.

Zgodnie z pismem KIS z 21.02.2019 r. (0115-KDIT21.4011.450.2018.4.DW) zwrot środków z funduszu remontowego nie będzie skutkował powstaniem po stronie członków wspólnoty przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstanie u nich przychód w rozumieniu updof, bowiem (…) Spółdzielnia Mieszkaniowa dokona jedynie rozliczenia wcześniej wniesionych kwot na fundusz remontowy przez ww. osoby.

Natomiast dla celów updop – zdaniem KIS wyrażonym w interpretacji z 27.01.2021 r. (0111-KDIB1-1.4010.525.2020.1.SG) – mamy do czynienia z korektą przychodu z tytułu uprzednio zaliczonych do przychodów wpłat lo­katorów na fundusz remontowy; skoro ustanie członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej powoduje z mocy prawa, że właś­ciciel lokalu staje się współwłaś­cicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym, to zwrot wkładów wniesionych przez niego na ten fundusz remontowy powinien korygować przychód podatkowy Spółdzielni. Skoro bowiem lokator stał się współwłaś­cicielem środków wpłaconych na fundusz remontowy, przysporzenie to utraciło dla Spółdzielni walor definitywności, a więc przestało być przychodem podatkowym.

Choć nie ma takiego obowiązku, zasadne może być gromadzenie środków funduszu remontowego na odrębnym rachunku bankowym (zapis: Wn konto 13 „Rachunek środków funduszu remontowego”, Ma konto 13 „Rachunek bieżący”), pod warunkiem że wpłaty następują równolegle do odpisu tworzącego fundusz. Wyodrębnienie środków funduszu zapewnia, że będą one wykorzystane jedynie na remonty, a zarazem informuje, ile środków na ten cel stoi do dyspozycji. Środki takiego rachunku, łącznie z pozostałymi środkami pieniężnymi, wykazuje się wtedy w poz. B.III aktywów bilansu Inwestycje krótkoterminowe, ew. je wyodrębnia. W praktyce fundusz remontowy często nie ma pełnego pokrycia w środkach pieniężnych, zwłaszcza gdy lokatorzy zalegają z opłatami.


LinkedIn