Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT dla czynności spółdzielni

Ewa Hrebin biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator spółdzielczy

Będąc czynnym podatnikiem VAT w zakresie podstawowej działalności (eksploatacja i utrzymanie nieruchomości mieszkalnych), spółdzielnia stosuje zwolnienia przedmiotowe okreś­lone w:

1) art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT,

[1] Rozporządzenie z 20.12.2013 r. (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1983).

[2] Ustawa z 20.07.2017 r. (DzU poz. 1596).

2) § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (dalej rozporządzenie z 20.12.2013 r.)[1].

Pierwsze ze zwolnień (art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT) dotyczy czynności wykonywanych na rzecz:

  • członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
  • członków spółdzielni będących właś­cicielami lokali mieszkalnych,
  • właś­cicieli lokali mieszkalnych, niebędących członkami spółdzielni,

za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 uosm.

Jednoznacznie z tego wynika, że zwolnieniem objęte są jedynie opłaty, o których mowa w przywołanych przepisach uosm, wnoszone przez ww.

grupę podmiotów korzystających z lokalu mieszkalnego.

Do tych podmiotów nie zostały zaliczone osoby, które korzystają z lokalu mieszkalnego i są członkami spółdzielni, ale oczekują na ustanowienie na ich rzecz prawa spółdzielczego bądź odrębnej włas­ności lokalu. Wnoszą one opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 3 uosm, niepodlegające wskazanemu zwolnieniu (obejmuje je zwolnienie na innej podstawie – będzie o tym mowa dalej).

Drugie zwolnienie (§ 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z 20.12.2013 r.) dotyczy z kolei niewymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT czynności wykonywanych na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze włas­nościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 uosm.

Ponieważ od 9.09.2017 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze[2] osoby, którym przysługuje spółdzielcze włas­nościowe prawo do lokalu mieszkalnego, stają się członkami spółdzielni z mocy ustawy, to § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z 20.12.2013 r. stał się de facto martwy.

Definicje lokalu i lokalu mieszkalnego

W myśl art. 2 ust. 1 uosm lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w ustawie o własności lokali.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 uosm lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Lokalem mieszkalnym jest także pomieszczenie pomocnicze, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w szczególności piwnica, strych, komórka, a nawet garaż, w sytuacji gdy są one nierozerwalnie związane z przydziałem mieszkania, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal (art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali).

Opisane zwolnienia nie obejmują czynności związanych z lokalami użytkowymi, w tym garażami lub miejscami postojowymi (będzie o tym mowa dalej), a jedynie związane z lokalami mieszkalnymi.

Do czynności zwolnionych z VAT, o których mowa w art. 4 ust. 5 uosm, zalicza się również wnoszone jedynie przez członków spółdzielni opłaty na poczet zwrotu kosztów (wydatków) związanych z prowadzoną przez spółdzielnię działalnością społeczną, oświatową i kulturalną. Jednak – jak wynika z pisma KIS z 7.06.2018 r. (0112-KDIL1-3.4012.211.2018.2.KB) – zwolnienie z VAT nie ma zastosowania, gdy spółdzielnia odpłatnie świadczy usługi kulturalno-oświatowe: Pobierane należności nie są zatem opłatami, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 uosm, ponieważ są one „opłatami indywidualnymi” pobieranymi od uczestników tych zajęć. Zatem wykraczają one poza opłaty wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia [z 20.12.2013 r.].

Dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia nie ma znaczenia to, że opłaty pobierane od osób korzystających z zajęć prowadzonych przez Domy Kultury są jedynie zwrotem w części ponoszonych przez spółdzielnię kosztów oraz że spółdzielnia nie czerpie zysków z tytułu prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Zwolnienie od podatku wskazane w powyższych przepisach przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy za wykonywane czynności są pobierane opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 uosm. Pobieranie od uczestników zajęć opłat innych niż wskazane w tym przepisie uniemożliwia zastosowanie zwolnienia od podatku dla tych czynności.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, dotyczy także opłat z tytułu zwrotu za media. IS w Poznaniu w piśmie z 9.11.2016 r. (3063-ILPP3.4512.87.2016.1.HW) potwierdziła, że zwolnienie obejmuje również opłaty z tytułu sprzedaży mediów (wody, wywozu nieczystości, centralnego ogrzewania), które pobierane są łącznie z innymi opłatami na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 uosm. W odniesieniu do czynności wykonywanych na rzecz osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej włas­ności lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 uosm, stosuje się zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy [o VAT] (…). Dotyczy to również kosztów mediów zużywanych przez poszczególne lokale, jeżeli są rozliczane przez spółdzielnię w ramach opłat tzw. czynszowych, wnoszonych przez osoby władające lokalami mieszkalnymi, jako że opłaty te są de facto ściśle związane z eksploatacją tych lokali (…).

Na opodatkowanie ww. opłat nie ma wpływu sposób rozliczenia tych mediów przyjęty przez spółdzielnię (według faktycznego zużycia lub według wartości ustalonych ryczałtowo). Koszty tzw. mediów stanowią bowiem opłaty za czynność „zarządzania” lokalami przez spółdzielnię, związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Do opłat lokatorów, o których mowa w art. 4 uosm, nie zalicza się opłat za usługi dostępu do internetu, stąd ta część opłaty czynszowej – w kwotach refakturo­wanych – zarówno dla lokali mieszkalnych, jak i użytkowych podlega stawce VAT w wysokości 23%.

WSA w wyroku z 11.07.2007 r. (I SA/Sz 107/07) uznał, że dla prawidłowej kwalifikacji wydatków związanych z eksploatacją wewnętrznej sieci oraz nabyciem usług internetowych od dostawcy zewnętrznego bez znaczenia pozostaje fakt, iż opłaty za usługi internetowe pobierane są przez spółdzielnię od jej członków w ramach czynszu. Czynsz bowiem jest wynagrodzeniem za zajmowanie lokalu, a dostęp do internetu jest odrębną usługą, a ew. obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i eksploatacji mienia spółdzielni musiałby wynikać ze stosownych postanowień statutu. Usługi związane z dostępem do internetu (…) podlegają opodatkowaniu według stawki okreś­lonej w art. 41 ust. 1 [ustawy o VAT].


LinkedIn