Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2019

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od nowego roku minimalne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące pełnoetatowych pracowników wzrośnie o 150 zł. Podwyżka ta wpływa na wysokość wskaźników potrzebnych do rozliczania listy płac oraz niektórych świadczeń ze stosunku pracy.

W 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu wyniesie 2250 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2018 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019, DzU poz. 1794).

 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Kp – Kodeks pracy
 • RM – Rada Ministrów

Jednak osoba zatrudniona na pełnym etacie, opłacana wg płacy minimalnej, za pracę w grudniu 2018 powinna otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2100 zł za miesiąc – nawet jeśli wypłata wynagrodzenia nastąpi w styczniu.

Gdy w umowie o pracę takiego pracownika figuruje kwota 2100 zł brutto miesięcznie, to trzeba zmodyfikować umowę z mocą od 1.01.2019. Wystarczy aneks do angażu, jeśli zainteresowany go podpisze (porozumienie stron), a jeżeli nie – konieczne będzie wypowiedzenie zmieniające.

Zdarza się, że umowa o pracę nie określa konkretnej kwoty, lecz zawiera sformułowanie „minimalne wynagrodzenie za pracę”. Wówczas jej zmiana jest zbędna, podobnie jak w przypadku, gdy w umowie wskazano kwotę minimalnej pensji (np. 2100 zł brutto miesięcznie), ale jednocześnie zastrzeżono jej coroczną waloryzację, w ślad za wzrostem minimalnej płacy.

Minimalne wynagrodzenie netto

Pracodawcy będą w 2019 wypłacać wyższe kwoty „na rękę” pracownikom opłacanym wg najniższej stawki. Przypominamy, że pracownicze koszty uzyskana przychodów (podstawowe 111,25 zł i podwyższone 139,06 zł) pozostaną bez zmian.

Dodatki za pracę w nocy

Wraz ze wzrostem minimalnej płacy zwiększą się również dodatki za pracę w nocy. Dodatek nocny wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – uzyskanej przez podzielenie minimalnej pensji przez nominał (wymiar) czasu pracy obliczony zgodnie z art. 130 Kp (interpretacja MPiPS z 23.01.2008).

Wymiary czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2019 wynoszą:

 • 152 godz. – w czerwcu i listopadzie,
 • 160 godz. – w lutym i grudniu,
 • 168 godz. – w marcu, kwietniu, maju, sierpniu i wrześniu,
 • 176 godz. – w styczniu,
 • 184 godz. – w lipcu i październiku.

Minimalne wynagrodzenia netto dla pełnego etatu w 2019 (w zł)

Płaca minimalna brutto (2250) Bez PIT-2 i zwykłe kup[*] PIT-2 i zwykłe kup Bez PIT-2 i wyższe kup PIT-2 i wyższe kup
Podstawa wymiaru składek społecznych 2250,00
Składki społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego (13,71%) ● emerytalna (9,76%) – 219,60
● rentowe (1,5%) – 33,75
● chorobowa (2,45%) – 55,13
łącznie (13,71%) – 308,48
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1941,52
Pełna składka zdrowotna (9%) 174,74
Składka zdrowotna potrącana z zaliczki PIT (7,75%) 150,47
Koszty uzyskania przychodów 111,25 139,06
Podstawa opodatkowania 2250,00 – 308,48 – 111,25 = 1830,27, w zaokrągleniu 1830,00 2250,00 – 308,48 – 139,06 = 1802,46, w zaokrągleniu 1802,00
Pełna zaliczka na PIT 329,40
283,07
324,36
278,03
Zaliczka na PIT przekazywana do US 178,93, w zaokrągleniu 179,00 132,60, w zaokrągleniu 133,00 173,89, w zaokrągleniu 174,00 127,56, w zaokrągleniu 128,00
Płaca minimalna netto 1587,78 1633,78 1592,78 1638,78

[*] Koszty uzyskania przychodów.

Dodatki za pracę w nocy w 2019 (w zł)

Miesiąc Kwoty dodatków nocnych brutto
czerwiec i listopad 2250 : 152 × 20% = 2,96
luty i grudzień 2250 : 160 × 20% = 2,81
marzec, kwiecień, maj, sierpień i wrzesień 2250 : 168 × 20% = 2,68
styczeń 2250 : 176 × 20% = 2,56
lipiec i październik 2250 : 184 × 20% = 2,45

Jeśli pracodawca wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca, za każdą godzinę pracy wykonanej w grudniu 2018 musi zapłacić nie mniej niż 20% stawki wynikającej z minimalnej płacy obowiązującej w 2018. Nowe kwoty dodatków nocnych stosuje się, począwszy od pracy świadczonej nocą w styczniu 2019.

Od 2017 dodatków nocnych nie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku (w zł)

2018 2019
1812,09
(2100 – 13,71% z 2100)
1941,52
(2250 – 13,71% z 2250)

Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2019 dla pełnego etatu[*] (w zł)

Rodzaj obowiązkowego potrącenia Bez PIT-2 i zwykłe kup PIT-2 i zwykłe kup Bez PIT-2 i wyższe kup PIT-2 i wyższe kup
świadczenia niealimentacyjne (100%) 1587,78 1633,78 1592,78 1638,78
zaliczki pieniężne (75%) 1190,84 1225,34 1194,59 1229,09
kary pieniężne (90%) 1429,00 1470,40 1433,50 1474,90

[*] Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę są proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2019 dla pełnego etatu i części etatu[*] (w zł)

Rodzaj obowiązkowego potrącenia Bez PIT-2 i zwykłe kup PIT-2 i zwykłe kup Bez PIT-2 i wyższe kup PIT-2 i wyższe kup
należności pracodawcy (100%) 1587,78 1633,78 1592,78 1638,78
należności innych podmiotów (80%) 1270,22 1307,02 1274,22 1311,02

[*] Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę nie są proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

W wyniku wzrostu minimalnej pensji wzrosną również od 1.01.2019 kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są to najniższe kwoty, jakie pracodawca musi zostawić w każdym miesiącu pracownikowi-dłużnikowi, dokonując potrąceń z jego poborów. Kwoty wolne wynoszą stosowny odsetek minimalnego wynagrodzenia netto.

Nowe, wyższe kwoty wolne, czyli obliczone na podstawie podwyższonej płacy minimalnej, stosuje się od 1.01.2019, niezależnie od tego, czy potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia należnego za jeden z miesięcy 2018, czy z przysługującego już za nowy rok kalendarzowy (pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 26.01.2011, GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP).

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Podstawa wymiaru zasiłku pracownika zatrudnionego na pełnym etacie jest równa przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, po odliczeniu 13,71% tego wynagrodzenia. Również najniższą podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego ustala się tak, jak zasiłek chorobowy.

Zwiększone podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku dotyczą także pracowników, którzy chorowali na przełomie 2018 i 2019 – począwszy od 1.01.2019.

Dodatkowe świadczenia ze stosunku pracy

Od 1.01.2019 maksymalna odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wypłacana na podstawie ustawy z 13.03.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2018 poz. 1969), tj. 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, wynosi 33 750 zł brutto. O jej wysokości decyduje data rozwiązania stosunku pracy. Osobie, której stosunek pracy uległ rozwiązaniu do 31.12.2018 z przyczyny jej niedotyczącej, należy się „stara” maksymalna odprawa (31 500 zł brutto), choćby została wypłacona w styczniu 2019.

Najniższe odszkodowania – z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d Kp) oraz dla zatrudnionego, który rozwiązał stosunek pracy na skutek mobbingu (art. 943 § 4 Kp) – wzrosły też z 2100 do 2250 zł brutto.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Wynagrodzenia

Koszty pracownicze przy dwóch listach płac

Renata Majewska
Pracodawca chce, aby co miesiąc dla pracownika sporządzać dwie listy płac – z rozliczeniem wynagrodzenia zasadniczego oraz premii za dobre wyniki.
Czy na obu listach należy odliczyć koszty uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł i ulgę miesięczną 46,33 zł? A co z zatrudnionym na dwóch umowach o pracę, w dwóch różnych firmach – czy obaj pracodawcy mogą stosować zryczałtowane koszty i ulgę miesięczną?

W ramach jednego stosunku pracy można potrącać zryczałtowane koszty ze stosunku pracy do miesięcznego limitu. Zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę – bez względu na to, czy u tego samego pracodawcy, czy u różnych  – potrącane są podwójne koszty. Tzw. ulgę miesięczną stosuje ten pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie PIT-2.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Wynagrodzenia

W jaki sposób potwierdzać liczbę godzin pracy zleconej

Renata Majewska
Mam wątpliwości co do obowiązującego od stycznia 2017 wymogu potwierdzania godzin wykonywania zleconych czynności na potrzeby minimalnej stawki godzinowej.
Czy wystarczy oświadczenie zleceniobiorcy, że w danym miesiącu przepracował 15 godz. (bez rozbicia na poszczególne dni), czy jednak trzeba sporządzać tzw. listy obecności, na których wykonawca na bieżąco wpisuje liczbę godzin? Czy dobrym rozwiązaniem jest zastrzeżenie w treści umowy zlecenia, że zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zadania (np. sprzątanie pomieszczeń handlowych) przez 15 godz. w miesiącu?

Wynagrodzenia

Czy należy się pensja, gdy chory nie przepracował ani dnia, a „chorobowe” dostał tylko za część miesiąca

Renata Majewska
Nowo zatrudnionemu pracownikowi (w pełnym wymiarze czasu pracy), wynagradzanemu wyłącznie minimalną stawką zasadniczą (2250 zł brutto), 1.02.2019 i 2.02.2019 przypadły ostatnie dni tzw. okresu wyczekiwania, a za okres od 3.02.2019 do 28.02.2019 pobierał on wynagrodzenie chorobowe (80% pensji).
Czy przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w lutym? Program kadrowy wyliczył ponad 70 zł.

Wynagrodzenia

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop przy długiej chorobie

Renata Majewska
Pracownik zatrudniony na pełnym etacie 1.02.2019 był na urlopie wypoczynkowym, a od 2.02.2019 do 28.02.2019 – na zwolnieniu lekarskim (pobierał wynagrodzenie chorobowe). Otrzymuje tylko pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej 3200 brutto. Program płacowy obliczył, że za jeden dzień urlopu w lutym należy mu się ponad 300 zł. To chyba pomyłka?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Opodatkowanie wypłaty wynagrodzenia na rzecz spadkobierców wykonawcy dzieła

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zawarła umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W jej wyniku w grudniu 2018 r. powstał utwór w rozumieniu prawa autorskiego, do którego spółka nabyła autorskie prawa majątkowe. 13.02.2019 r. wykonawca zmarł. Ponieważ nie otrzymał przed śmiercią umówionego wynagrodzenia, spółka zamierza wypłacić je spadkobiercom, po przedstawieniu jej prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po wykonawcy dzieła.
Czy powinna pobrać zaliczki na PIT od kwot wypłaconych spadkobiercom wykonawcy? Zarówno zmarły, jak i spadkobiercy są polskimi rezydentami podatkowymi.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, zawartą w art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz od których zaniechano jego poboru.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).


Wynagrodzenia

Nowe zasady dokonywania potrąceń ze zlecenia

Renata Majewska
Zmienione od 1.01.2019 przepisy o egzekucji z umów cywilnoprawnych budzą wiele wątpliwości. Jest też coraz więcej głosów za tym, by do zleceniobiorców-dłużników stosować jednak kwotę wolną.
 • Zatrudnienie tylko na zlecenie
 • Zatrudnienie jednocześnie na umowę o pracę i zlecenia
 • Egzekucja administracyjna

Refundacje

Większe dofinansowania od starosty w 2019

Renata Majewska
W ślad za podniesieniem do 2250 zł minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2019 wzrosły także refundacje przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem bezrobotnych.

Podstawą do ich wypłaty są przepisy ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2018 poz. 1265 ze zm., dalej upz).


Prawo pracy

Wypłata pensji w gotówce tylko na wniosek pracownika

Grażyna Ordak
Od stycznia 2019 przelew na konto płatnicze będzie dominującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jeśli jednak pracownik sobie zażyczy, pobory otrzyma np. w kasie firmy.

Wynagrodzenia

Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy w 2019 wyższa o złotówkę

Renata Majewska
Od 1.01.2019 wzrasta minimalna stawka godzinowa osób wykonujących pracę na umowę zlecenia lub o oświadczenie usług (w tym samozatrudnionych) – z 13,70 do 14,70 zł (brutto).

Zmiana wynika z rozporządzenia RM z 11.09.2018 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 (DzU poz. 1794). Poniżej przedstawiamy obliczenie minimalnej stawki godzinowej netto.

Zleceniobiorca objęty ZUS: Zakładamy, że:

 • łączne przychody miesięczne zleceniobiorcy (osoba fizyczna) i status zleceniodawcy (przedsiębiorca) uzasadniają pobranie składek na FP i FGŚP,
 • zleceniodawca opłaca składkę wypadkową na poziomie 2% podstawy wymiaru,
 • zleceniobiorca zgłosił się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego.

Wynagrodzenia

Godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Andrzej Radzisław
Wynagrodzenie pracownika wynosi 20 zł/godz. i jest wypłacane w terminie do 10. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pracownik pracuje w spółce od 1.03.2018, przez 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku. Za kwiecień i maj otrzymał dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (odpowiednio 300 i 200 zł). Co miesiąc otrzymuje dodatek stażowy w stałej wysokości 10% należnego mu wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku jest uzależniona od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu.
Od 5.09.2018 do 14.09.2018 pracownik był chory i za ten okres wypłacono mu wynagrodzenie chorobowe. Nie jestem pewna, czy zostało ono prawidłowo obliczone. Proszę o informację, jak w opisanym przypadku należało ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i w jakiej wysokości pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za wrzesień.

W myśl art. 92 Kp pracownik za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy (14 dni, jeżeli ukończył 50 lat) ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Wynagrodzenie to jest finansowane przez pracodawcę, ale zasady jego ustalania regulują przepisy zasiłkowe.

Stosownie do art. 36 ustawy zasiłkowej podstawę wymiaru zasiłku pracownika stanowi wynagrodzenie wypłacone za okres 12 mies. poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Jeżeli okres ten jest krótszy, uwzględnia się wynagrodzenie za pełne miesiące zatrudnienia poprzedzające miesiąc zachorowania. Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku za wrzesień 2018 uwzględnia się wynagrodzenie za okres od marca do sierpnia 2018.


Wynagrodzenia

Czy należy się wynagrodzenie, jeśli z powodu choroby pracownik świadczył pracę tylko przez 1 dzień

Renata Majewska
Pracownik od 2.08.2018 do 31.08.2018 był na zwolnieniu lekarskim i pobierał zasiłek chorobowy. Przepracował tylko 1 dzień (1 sierpnia). Czy za ten dzień należało mu się wynagrodzenie, skoro z odpowiedniego rozporządzenia wynika, że nie? Dodam, że otrzymuje on pensję 3000 zł brutto miesięcznie.

Tak, ponieważ za wykonaną pracę zawsze przysługuje wynagrodzenie. To jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej (jak w pytaniu) trzeba podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a uzyskaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin, jaką zatrudniony przepracował 1 sierpnia.

Sposób obliczania – za przepracowaną część miesiąca – wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej, regulują § 11 i 12 rozporządzenia MPiPS z 29.05.1996 w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU z 2017 poz. 927).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zleceniobiorcy z zagranicy – skutki przekroczenia 183 dni pobytu w Polsce

Piotr Kaim
Spółka budowlana zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną, która jest obywatelem Białorusi. Osoba ta przyjechała do Polski na pobyt czasowy w celach zarobkowych. Nie przedstawiła spółce certyfikatu rezydencji, ale zadeklarowała, że ośrodek jej interesów życiowych jest ulokowany na Białorusi. Jej pobyt na terytorium Polski niebawem przekroczy 183 dni w roku kalendarzowym.
W jaki sposób spółka powinna wypełniać obowiązki płatnika PIT w związku z wypłatą wynagrodzeń na rzecz zleceniobiorcy? Czy od wynagrodzeń za pierwsze 183 dni należy pobierać 20% podatek zryczałtowany, a od wynagrodzeń za następne dni – zaliczkę na PIT na zasadach ogólnych? Jakie informacje i deklaracje należy wypełnić?

Prawo pracy

Podwyżka minimalnej pensji i stawki godzinowej

Od 1.01.2019 wzrośnie wynagrodzenie minimalne. Wyniesie 2250 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa (przy umowach zlecenia) – 14,70 zł brutto.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....