Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2019

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od nowego roku minimalne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące pełnoetatowych pracowników wzrośnie o 150 zł. Podwyżka ta wpływa na wysokość wskaźników potrzebnych do rozliczania listy płac oraz niektórych świadczeń ze stosunku pracy.

W 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu wyniesie 2250 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2018 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019, DzU poz. 1794).

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Kp – Kodeks pracy
  • RM – Rada Ministrów

Jednak osoba zatrudniona na pełnym etacie, opłacana wg płacy minimalnej, za pracę w grudniu 2018 powinna otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2100 zł za miesiąc – nawet jeśli wypłata wynagrodzenia nastąpi w styczniu.

Gdy w umowie o pracę takiego pracownika figuruje kwota 2100 zł brutto miesięcznie, to trzeba zmodyfikować umowę z mocą od 1.01.2019. Wystarczy aneks do angażu, jeśli zainteresowany go podpisze (porozumienie stron), a jeżeli nie – konieczne będzie wypowiedzenie zmieniające.

Zdarza się, że umowa o pracę nie określa konkretnej kwoty, lecz zawiera sformułowanie „minimalne wynagrodzenie za pracę”. Wówczas jej zmiana jest zbędna, podobnie jak w przypadku, gdy w umowie wskazano kwotę minimalnej pensji (np. 2100 zł brutto miesięcznie), ale jednocześnie zastrzeżono jej coroczną waloryzację, w ślad za wzrostem minimalnej płacy.

Minimalne wynagrodzenie netto

Pracodawcy będą w 2019 wypłacać wyższe kwoty „na rękę” pracownikom opłacanym wg najniższej stawki. Przypominamy, że pracownicze koszty uzyskana przychodów (podstawowe 111,25 zł i podwyższone 139,06 zł) pozostaną bez zmian.

Dodatki za pracę w nocy

Wraz ze wzrostem minimalnej płacy zwiększą się również dodatki za pracę w nocy. Dodatek nocny wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – uzyskanej przez podzielenie minimalnej pensji przez nominał (wymiar) czasu pracy obliczony zgodnie z art. 130 Kp (interpretacja MPiPS z 23.01.2008).

Wymiary czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2019 wynoszą:

  • 152 godz. – w czerwcu i listopadzie,
  • 160 godz. – w lutym i grudniu,
  • 168 godz. – w marcu, kwietniu, maju, sierpniu i wrześniu,
  • 176 godz. – w styczniu,
  • 184 godz. – w lipcu i październiku.

Minimalne wynagrodzenia netto dla pełnego etatu w 2019 (w zł)

Płaca minimalna brutto (2250) Bez PIT-2 i zwykłe kup[*] PIT-2 i zwykłe kup Bez PIT-2 i wyższe kup PIT-2 i wyższe kup
Podstawa wymiaru składek społecznych 2250,00
Składki społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego (13,71%) ● emerytalna (9,76%) – 219,60
● rentowe (1,5%) – 33,75
● chorobowa (2,45%) – 55,13
łącznie (13,71%) – 308,48
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1941,52
Pełna składka zdrowotna (9%) 174,74
Składka zdrowotna potrącana z zaliczki PIT (7,75%) 150,47
Koszty uzyskania przychodów 111,25 139,06
Podstawa opodatkowania 2250,00 – 308,48 – 111,25 = 1830,27, w zaokrągleniu 1830,00 2250,00 – 308,48 – 139,06 = 1802,46, w zaokrągleniu 1802,00
Pełna zaliczka na PIT 329,40
283,07
324,36
278,03
Zaliczka na PIT przekazywana do US 178,93, w zaokrągleniu 179,00 132,60, w zaokrągleniu 133,00 173,89, w zaokrągleniu 174,00 127,56, w zaokrągleniu 128,00
Płaca minimalna netto 1587,78 1633,78 1592,78 1638,78

[*] Koszty uzyskania przychodów.

Dodatki za pracę w nocy w 2019 (w zł)

Miesiąc Kwoty dodatków nocnych brutto
czerwiec i listopad 2250 : 152 × 20% = 2,96
luty i grudzień 2250 : 160 × 20% = 2,81
marzec, kwiecień, maj, sierpień i wrzesień 2250 : 168 × 20% = 2,68
styczeń 2250 : 176 × 20% = 2,56
lipiec i październik 2250 : 184 × 20% = 2,45

Jeśli pracodawca wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca, za każdą godzinę pracy wykonanej w grudniu 2018 musi zapłacić nie mniej niż 20% stawki wynikającej z minimalnej płacy obowiązującej w 2018. Nowe kwoty dodatków nocnych stosuje się, począwszy od pracy świadczonej nocą w styczniu 2019.

Od 2017 dodatków nocnych nie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku (w zł)

2018 2019
1812,09
(2100 – 13,71% z 2100)
1941,52
(2250 – 13,71% z 2250)

Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2019 dla pełnego etatu[*] (w zł)

Rodzaj obowiązkowego potrącenia Bez PIT-2 i zwykłe kup PIT-2 i zwykłe kup Bez PIT-2 i wyższe kup PIT-2 i wyższe kup
świadczenia niealimentacyjne (100%) 1587,78 1633,78 1592,78 1638,78
zaliczki pieniężne (75%) 1190,84 1225,34 1194,59 1229,09
kary pieniężne (90%) 1429,00 1470,40 1433,50 1474,90

[*] Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę są proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2019 dla pełnego etatu i części etatu[*] (w zł)

Rodzaj obowiązkowego potrącenia Bez PIT-2 i zwykłe kup PIT-2 i zwykłe kup Bez PIT-2 i wyższe kup PIT-2 i wyższe kup
należności pracodawcy (100%) 1587,78 1633,78 1592,78 1638,78
należności innych podmiotów (80%) 1270,22 1307,02 1274,22 1311,02

[*] Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę nie są proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

W wyniku wzrostu minimalnej pensji wzrosną również od 1.01.2019 kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są to najniższe kwoty, jakie pracodawca musi zostawić w każdym miesiącu pracownikowi-dłużnikowi, dokonując potrąceń z jego poborów. Kwoty wolne wynoszą stosowny odsetek minimalnego wynagrodzenia netto.

Nowe, wyższe kwoty wolne, czyli obliczone na podstawie podwyższonej płacy minimalnej, stosuje się od 1.01.2019, niezależnie od tego, czy potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia należnego za jeden z miesięcy 2018, czy z przysługującego już za nowy rok kalendarzowy (pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 26.01.2011, GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP).

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Podstawa wymiaru zasiłku pracownika zatrudnionego na pełnym etacie jest równa przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, po odliczeniu 13,71% tego wynagrodzenia. Również najniższą podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego ustala się tak, jak zasiłek chorobowy.

Zwiększone podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku dotyczą także pracowników, którzy chorowali na przełomie 2018 i 2019 – począwszy od 1.01.2019.

Dodatkowe świadczenia ze stosunku pracy

Od 1.01.2019 maksymalna odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wypłacana na podstawie ustawy z 13.03.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2018 poz. 1969), tj. 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, wynosi 33 750 zł brutto. O jej wysokości decyduje data rozwiązania stosunku pracy. Osobie, której stosunek pracy uległ rozwiązaniu do 31.12.2018 z przyczyny jej niedotyczącej, należy się „stara” maksymalna odprawa (31 500 zł brutto), choćby została wypłacona w styczniu 2019.

Najniższe odszkodowania – z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d Kp) oraz dla zatrudnionego, który rozwiązał stosunek pracy na skutek mobbingu (art. 943 § 4 Kp) – wzrosły też z 2100 do 2250 zł brutto.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Dokumentacja pracownicza

Minimalna pensja w 2020

Najniższe wynagrodzenie za pracę osoby zatrudnionej na pełnym etacie wyniesie w przyszłym roku 2600 zł, czyli o 350 zł więcej niż w 2019. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa osób świadczących pracę na umowy cywilnoprawne – z 14,70 do 17 zł.


Temat miesiąca

Koszty pracownicze w górę, stawka PIT w dół

Renata Majewska
Od 1.10.2019 przy obliczaniu zaliczek na PIT od osób zatrudnionych trzeba uwzględnić zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją updof. Kolejne modyfikacje listy płac nastąpią od 1.01.2020, po zakończeniu 3-miesięcznego okresu przejściowego obowiązującego do końca 2019.

Wynikają one z ustawy z 30.08.2019 nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja).

Docelowo (począwszy od dochodów uzyskanych od 1.01.2020) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej wzrastają do (zmieniony art. 22 ust. 2 updof):


Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Bony i talony pomniejszają limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 120 pracowników, posiada zfśs. Regulamin funduszu pozwala zleceniobiorcom na występowanie o pomoc z tego źródła. We wrześniu komisja socjalna przyznała kilkudziesięciu pracownikom i zleceniobiorcom (wśród tych ostatnich nie ma uczniów ani studentów) bony do supermarketu – po 500 zł. Niektórzy beneficjenci mają poniżej 26 lat i złożyli w sierpniu oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca roku.
Czy wartość bonów pomniejsza limit tego zwolnienia?

Zamówienia publiczne

Skutki wyłączenia dodatku za staż z minimalnej pensji

Renata Majewska
W konsekwencji wyłączenia od 1.01.2020 dodatku stażowego z minimalnej płacy wykonawcy zamówienia publicznego lub innej umowy mogą – już od września 2019 – wnioskować o podniesie zapłaty za usługi.

Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń przy „zerowym PIT”

Renata Majewska
Pracownikom korzystającym z nowego zwolnienia podatkowego w trakcie 2019 ustala się inne kwoty wolne od potrąceń z ich pensji.

Zatrudnienie

Wyższe stawki i refundacje minimalnych wynagrodzeń młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2019 zakłady pracy muszą więcej płacić młodocianym pracownikom, ale też zyskały – już od 1.08.2019 – możliwość podwyższania, co kwartał, refundacji z tytułu ich zatrudniania.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach zwolnienia z tytułu restrukturyzacji – czy jest opodatkowane PIT

Marcin Szymankiewicz
1.07.2019 r. spółka zawarła i podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie zbiorowe (o którym mowa w art. 9 § 1 Kp) w sprawie restrukturyzacji spółki w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 r. Restrukturyzacja będzie skutkowała zwolnieniami grupowymi. Zwalnianym pracownikom – z powodu likwidacji stanowiska – zgodnie z porozumieniem zbiorowym spółka wypłaca odprawę (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[1]) oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
Czy należy pobrać podatek dochodowy od tego dodatkowego odszkodowania wypłaconego z tytułu zwolnienia w ramach restrukturyzacji?

Temat miesiąca

Jak stosować kryteria „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia

Renata Majewska
Nowe zwolnienie podatkowe (wprowadzone od 1.08.2019) przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia limitów – wiekowego i kwotowego. Obowiązki płatników z tym związane są inne w ostatnich 5 mies. 2019 i inne w 2020.

Ulga nazywana „zerowym PIT” (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia i do kwoty 85 528 zł (w 2019 wyjątkowo 35 636,67 zł). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zwolnieniu podlegają przychody z racji wykonywania usług na podstawie takiej umowy otrzymane wyłącznie od:


Ulga w podatku dochodowym

Dochód podatników do 26. roku życia wolny od PIT

Aleksander Woźniak Krzysztof Hałub
Od 1.08.2019 osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów z pracy i umów zlecenia mieszczących się w ustawowym rocznym limicie. Po jego przekroczeniu podatek jest pobierany tylko od nadwyżki przychodów, pomniejszonej o koszty uzyskania.

Wynagrodzenia

Koszty pracownicze przy dwóch listach płac

Renata Majewska
Pracodawca chce, aby co miesiąc dla pracownika sporządzać dwie listy płac – z rozliczeniem wynagrodzenia zasadniczego oraz premii za dobre wyniki.
Czy na obu listach należy odliczyć koszty uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł i ulgę miesięczną 46,33 zł? A co z zatrudnionym na dwóch umowach o pracę, w dwóch różnych firmach – czy obaj pracodawcy mogą stosować zryczałtowane koszty i ulgę miesięczną?

W ramach jednego stosunku pracy można potrącać zryczałtowane koszty ze stosunku pracy do miesięcznego limitu. Zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę – bez względu na to, czy u tego samego pracodawcy, czy u różnych  – potrącane są podwójne koszty. Tzw. ulgę miesięczną stosuje ten pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie PIT-2.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Wynagrodzenia

W jaki sposób potwierdzać liczbę godzin pracy zleconej

Renata Majewska
Mam wątpliwości co do obowiązującego od stycznia 2017 wymogu potwierdzania godzin wykonywania zleconych czynności na potrzeby minimalnej stawki godzinowej.
Czy wystarczy oświadczenie zleceniobiorcy, że w danym miesiącu przepracował 15 godz. (bez rozbicia na poszczególne dni), czy jednak trzeba sporządzać tzw. listy obecności, na których wykonawca na bieżąco wpisuje liczbę godzin? Czy dobrym rozwiązaniem jest zastrzeżenie w treści umowy zlecenia, że zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zadania (np. sprzątanie pomieszczeń handlowych) przez 15 godz. w miesiącu?

Wynagrodzenia

Czy należy się pensja, gdy chory nie przepracował ani dnia, a „chorobowe” dostał tylko za część miesiąca

Renata Majewska
Nowo zatrudnionemu pracownikowi (w pełnym wymiarze czasu pracy), wynagradzanemu wyłącznie minimalną stawką zasadniczą (2250 zł brutto), 1.02.2019 i 2.02.2019 przypadły ostatnie dni tzw. okresu wyczekiwania, a za okres od 3.02.2019 do 28.02.2019 pobierał on wynagrodzenie chorobowe (80% pensji).
Czy przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w lutym? Program kadrowy wyliczył ponad 70 zł.

Wynagrodzenia

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop przy długiej chorobie

Renata Majewska
Pracownik zatrudniony na pełnym etacie 1.02.2019 był na urlopie wypoczynkowym, a od 2.02.2019 do 28.02.2019 – na zwolnieniu lekarskim (pobierał wynagrodzenie chorobowe). Otrzymuje tylko pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej 3200 brutto. Program płacowy obliczył, że za jeden dzień urlopu w lutym należy mu się ponad 300 zł. To chyba pomyłka?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....