Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2019

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od nowego roku minimalne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące pełnoetatowych pracowników wzrośnie o 150 zł. Podwyżka ta wpływa na wysokość wskaźników potrzebnych do rozliczania listy płac oraz niektórych świadczeń ze stosunku pracy.

W 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu wyniesie 2250 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2018 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019, DzU poz. 1794).

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Kp – Kodeks pracy
  • RM – Rada Ministrów

Jednak osoba zatrudniona na pełnym etacie, opłacana wg płacy minimalnej, za pracę w grudniu 2018 powinna otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2100 zł za miesiąc – nawet jeśli wypłata wynagrodzenia nastąpi w styczniu.

Gdy w umowie o pracę takiego pracownika figuruje kwota 2100 zł brutto miesięcznie, to trzeba zmodyfikować umowę z mocą od 1.01.2019. Wystarczy aneks do angażu, jeśli zainteresowany go podpisze (porozumienie stron), a jeżeli nie – konieczne będzie wypowiedzenie zmieniające.

Zdarza się, że umowa o pracę nie określa konkretnej kwoty, lecz zawiera sformułowanie „minimalne wynagrodzenie za pracę”. Wówczas jej zmiana jest zbędna, podobnie jak w przypadku, gdy w umowie wskazano kwotę minimalnej pensji (np. 2100 zł brutto miesięcznie), ale jednocześnie zastrzeżono jej coroczną waloryzację, w ślad za wzrostem minimalnej płacy.

Minimalne wynagrodzenie netto

Pracodawcy będą w 2019 wypłacać wyższe kwoty „na rękę” pracownikom opłacanym wg najniższej stawki. Przypominamy, że pracownicze koszty uzyskana przychodów (podstawowe 111,25 zł i podwyższone 139,06 zł) pozostaną bez zmian.

Dodatki za pracę w nocy

Wraz ze wzrostem minimalnej płacy zwiększą się również dodatki za pracę w nocy. Dodatek nocny wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – uzyskanej przez podzielenie minimalnej pensji przez nominał (wymiar) czasu pracy obliczony zgodnie z art. 130 Kp (interpretacja MPiPS z 23.01.2008).

Wymiary czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2019 wynoszą:

  • 152 godz. – w czerwcu i listopadzie,
  • 160 godz. – w lutym i grudniu,
  • 168 godz. – w marcu, kwietniu, maju, sierpniu i wrześniu,
  • 176 godz. – w styczniu,
  • 184 godz. – w lipcu i październiku.

Minimalne wynagrodzenia netto dla pełnego etatu w 2019 (w zł)

Płaca minimalna brutto (2250) Bez PIT-2 i zwykłe kup[*] PIT-2 i zwykłe kup Bez PIT-2 i wyższe kup PIT-2 i wyższe kup
Podstawa wymiaru składek społecznych 2250,00
Składki społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego (13,71%) ● emerytalna (9,76%) – 219,60
● rentowe (1,5%) – 33,75
● chorobowa (2,45%) – 55,13
łącznie (13,71%) – 308,48
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1941,52
Pełna składka zdrowotna (9%) 174,74
Składka zdrowotna potrącana z zaliczki PIT (7,75%) 150,47
Koszty uzyskania przychodów 111,25 139,06
Podstawa opodatkowania 2250,00 – 308,48 – 111,25 = 1830,27, w zaokrągleniu 1830,00 2250,00 – 308,48 – 139,06 = 1802,46, w zaokrągleniu 1802,00
Pełna zaliczka na PIT 329,40
283,07
324,36
278,03
Zaliczka na PIT przekazywana do US 178,93, w zaokrągleniu 179,00 132,60, w zaokrągleniu 133,00 173,89, w zaokrągleniu 174,00 127,56, w zaokrągleniu 128,00
Płaca minimalna netto 1587,78 1633,78 1592,78 1638,78

[*] Koszty uzyskania przychodów.

Dodatki za pracę w nocy w 2019 (w zł)

Miesiąc Kwoty dodatków nocnych brutto
czerwiec i listopad 2250 : 152 × 20% = 2,96
luty i grudzień 2250 : 160 × 20% = 2,81
marzec, kwiecień, maj, sierpień i wrzesień 2250 : 168 × 20% = 2,68
styczeń 2250 : 176 × 20% = 2,56
lipiec i październik 2250 : 184 × 20% = 2,45

Jeśli pracodawca wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca, za każdą godzinę pracy wykonanej w grudniu 2018 musi zapłacić nie mniej niż 20% stawki wynikającej z minimalnej płacy obowiązującej w 2018. Nowe kwoty dodatków nocnych stosuje się, począwszy od pracy świadczonej nocą w styczniu 2019.

Od 2017 dodatków nocnych nie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku (w zł)

2018 2019
1812,09
(2100 – 13,71% z 2100)
1941,52
(2250 – 13,71% z 2250)

Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2019 dla pełnego etatu[*] (w zł)

Rodzaj obowiązkowego potrącenia Bez PIT-2 i zwykłe kup PIT-2 i zwykłe kup Bez PIT-2 i wyższe kup PIT-2 i wyższe kup
świadczenia niealimentacyjne (100%) 1587,78 1633,78 1592,78 1638,78
zaliczki pieniężne (75%) 1190,84 1225,34 1194,59 1229,09
kary pieniężne (90%) 1429,00 1470,40 1433,50 1474,90

[*] Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę są proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2019 dla pełnego etatu i części etatu[*] (w zł)

Rodzaj obowiązkowego potrącenia Bez PIT-2 i zwykłe kup PIT-2 i zwykłe kup Bez PIT-2 i wyższe kup PIT-2 i wyższe kup
należności pracodawcy (100%) 1587,78 1633,78 1592,78 1638,78
należności innych podmiotów (80%) 1270,22 1307,02 1274,22 1311,02

[*] Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę nie są proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

W wyniku wzrostu minimalnej pensji wzrosną również od 1.01.2019 kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są to najniższe kwoty, jakie pracodawca musi zostawić w każdym miesiącu pracownikowi-dłużnikowi, dokonując potrąceń z jego poborów. Kwoty wolne wynoszą stosowny odsetek minimalnego wynagrodzenia netto.

Nowe, wyższe kwoty wolne, czyli obliczone na podstawie podwyższonej płacy minimalnej, stosuje się od 1.01.2019, niezależnie od tego, czy potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia należnego za jeden z miesięcy 2018, czy z przysługującego już za nowy rok kalendarzowy (pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 26.01.2011, GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP).

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Podstawa wymiaru zasiłku pracownika zatrudnionego na pełnym etacie jest równa przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, po odliczeniu 13,71% tego wynagrodzenia. Również najniższą podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego ustala się tak, jak zasiłek chorobowy.

Zwiększone podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku dotyczą także pracowników, którzy chorowali na przełomie 2018 i 2019 – począwszy od 1.01.2019.

Dodatkowe świadczenia ze stosunku pracy

Od 1.01.2019 maksymalna odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wypłacana na podstawie ustawy z 13.03.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2018 poz. 1969), tj. 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, wynosi 33 750 zł brutto. O jej wysokości decyduje data rozwiązania stosunku pracy. Osobie, której stosunek pracy uległ rozwiązaniu do 31.12.2018 z przyczyny jej niedotyczącej, należy się „stara” maksymalna odprawa (31 500 zł brutto), choćby została wypłacona w styczniu 2019.

Najniższe odszkodowania – z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d Kp) oraz dla zatrudnionego, który rozwiązał stosunek pracy na skutek mobbingu (art. 943 § 4 Kp) – wzrosły też z 2100 do 2250 zł brutto.

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....