Skutki wzrostu minimalnej pensji od 1.01.2021

Izabela Nowacka

W przyszłym roku pracownicy zarobią nie mniej niż 2800 zł/mies., a zleceniobiorcy co najmniej 18,30 zł/godz.

Tak wynika z rozporządzenia RM z 15.09.2020 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 (DzU poz. 1596).

 • Kp – Kodeks pracy
 • RM – Rada Ministrów

Pracownicze minimalne

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok kalendarzowy w rozporządzeniu RM.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, ale bez takich pozycji, jak:

 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • dodatek za staż pracy.

Sumuje się więc poszczególne składniki uzyskane przez pracownika za dany miesiąc (bez powyższych wyłączeń) i sprawdza, czy przy pełnym przepracowaniu obowiązującego go wymiaru czasu pracy uzyskał co najmniej wynagrodzenie minimalne.

Na wynagrodzenie pracownika może się składać wiele różnych elementów, jak dodatki, premie, prowizje, nagrody, a wynagrodzenie zasadnicze to nie to samo, co minimalne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik jest wynagradzany tylko jednym składnikiem miesięcznym. Wówczas musi to być przynajmniej obowiązujące minimum krajowe.

Wynagrodzenie minimalne w 2021 wzrośnie z obecnych 2600 do 2800 zł. Na poziomie brutto jest to o 200 zł więcej. Natomiast po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na PIT, w przyszłym roku pracownikowi pełnoetatowemu pozostanie do dyspozycji 2061,67 zł, czyli o 141,05 zł więcej niż obecnie. Jest to kwota uzyskana przy uwzględnieniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2) i bez wpłaty na PPK – patrz lista płac.

Lista płac w 2021 (w zł)

1. Wynagrodzenie 2800,00
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 2800,00
3. Składki:
– emerytalna 9,76%
– rentowe 1,5%
– chorobowa 2,45%

273,28
42,00
68,60
4. Razem składki społeczne finansowane przez pracownika 383,88
5. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (wiersz 2 – 4) 2416,12
6. Składka zdrowotna:
a) należna do ZUS (poz. 5 × 9%)
b) do odliczenia od PIT (poz. 5 × 7,75%)

217,45
187,25
7. Przychód 2800,00
8. Koszty uzyskania przychodów 250,00
9. Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 7 – 8 – 4) 2166,00
10) Zaliczka na PIT:
a) obliczona (wiersz 9 × 17%) – 43,76 zł
b) należna do US po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 10a – 6b)

324,46
137,00
11. Kwota do wypłaty (wiersz 1 – 4 – 6a – 10b) 2061,67

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Ustala się ją w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość aktualnego minimalnego wynagrodzenia dla pełnego etatu.

Pracownica jest zatrudniona na 3/4 etatu, za wynagrodzeniem minimalnym. W styczniu 2021 powinna uzyskać je w wysokości 2100 zł, co wynika z następującego obliczenia uwzględniającego wymiar czasu pracy na styczeń, dla 3/4 etatu, tj. 114 godz. (pełen wymiar – 152 godz.):

[(2800 zł × 114 godz.) : 152 godz.] = 2100 zł.

Minimalne z PPK

W przyszłym roku już wszystkie podmioty zatrudniające będą pod rządami ustawy z 4.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (DzU z 2020 poz. 1342). Trzeba pamiętać, że wpłaty na PPK mają wpływ na rozliczenie listy płac.

Oto najważniejsze kwestie:

 • wpłatę podstawową finansuje pracownik oraz pracodawca; wynosi ona odpowiednio 2 i 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wpłata finansowana przez pracodawcę podlega PIT, ale nie oskładkowaniu,
 • wpłata finansowana przez pracownika jest potrącana z jego dochodu po opodatkowaniu.

W przypadku pracownika zarabiającego ustawowe minimum, będącego uczestnikiem PPK, wpłaty podstawowe wyniosą:

 • 42 zł (2800 zł × 1,5%) – pracodawca,
 • 56 zł (2800 zł × 2%) – pracownik.

Uczestnik PPK z tymi samymi wskaźnikami jak w powyższej liście płac otrzyma „do ręki” o 63 zł mniej, tj. 1998,67 zł. Poza samą wpłatą potrącaną z jego wynagrodzenia (56 zł) pracodawca odliczy wyższą o 7 zł zaliczkę na podatek z tytułu dodatkowego przychodu (42 zł × 17%). Zaliczka wyniesie 144 zł.

Minimalne dla pracowników do ukończenia 26. roku życia

Zwolnione od PIT są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, stanowiących przychód z działalności wykonywanej osobiście, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Osoba zarabiająca minimum, czyli 2800 zł brutto miesięcznie, korzystająca z powyższej ulgi, otrzyma do wypłaty:

 • 2198,67 zł – bez PPK,
 • 2184,67 zł – z PPK.

Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu wyłącznie o składki społeczne oraz pełną składkę zdrowotną, a u uczestnika PPK jeszcze o 56 zł.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Pochodną wynagrodzenia minimalnego jest wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Pracownikowi wykonującemu taką pracę przysługuje dodatek za każdą godzinę, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek oblicza się, dzieląc minimalną stawkę przez wymiar czasu pracy ustalony dla każdego miesiąca zgodnie z art. 130 Kp.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2021

Miesiąc Kwota dodatku za godz. (w zł) Obliczenie
Styczeń 3,68 (2800 zł : 152 godz.) × 20%
Luty 3,50 (2800 zł : 160 godz.) × 20%
Marzec 3,04 (2800 zł : 184 godz.) × 20%
Kwiecień 3,33 (2800 zł : 168 godz.) × 20%
Maj 3,68 (2800 zł : 152 godz.) × 20%
Czerwiec 3,33 (2800 zł : 168 godz.) × 20%
Lipiec 3,18 (2800 zł : 176 godz.) × 20%
Sierpień
Wrzesień
Październik 3,33 (2800 zł : 168 godz.) × 20%
Listopad 3,50 (2800 zł : 160 godz.) × 20%
Grudzień 3,18 (2800 zł : 176 godz.) × 20%

Kwoty wolne od potrąceń

Ochrona pracowniczego wynagrodzenia polega m.in. na stosowaniu kwot wolnych od potrąceń. Wysokość kwoty wolnej zależy od rodzaju potrącenia, parametrów podatkowych, wymiaru czasu pracy, a także faktu bycia – lub nie – uczestnikiem PPK.

Zgodnie z art. 871 Kp wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu: składek społecznych, zdrowotnej, zaliczki na PIT oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

2) 75% wynagrodzenia z pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

3) 90% wynagrodzenia z pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone powyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kwoty wolne dla potrąceń przymusowych (1/1 etatu, bez PPK, bez ulgi „dla młodych”) (w zł)

Rodzaj należności Koszty zwykłe, PIT-2 Koszty zwykłe, bez PIT-2 Koszty wyższe, PIT-2 Koszty wyższe, bez PIT-2
Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych 2 061,67 2 017,67 2 069,67 2 026,67
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi 1 546,25 1 513,25 1 552,25 1 520,00
Kary pieniężne porządkowe 1 855,50 1 815,90 1 862,70 1 824,00

Należności inne niż ww. (a także sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych) mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia netto – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
 • 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia netto – przy potrącaniu innych należności.

Kwoty wolne dla potrąceń dobrowolnych (1/1 etatu, bez PPK, bez ulgi „dla młodych”) (w zł)

Rodzaj należności Koszty zwykłe, PIT-2 Koszty zwykłe, bez PIT-2 Koszty wyższe, PIT-2 Koszty wyższe, bez PIT-2
Należności na rzecz pracodawcy 2 061,67 2 017,67 2 069,67 2 026,67
Należności inne niż na rzecz pracodawcy 1 649,34 1 614,14 1 655,74 1 621,34

Minimalna podstawa zasiłków

Podstawa wymiaru zasiłków z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą stopie procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika.

U zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy podstawa ulega odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Powyższe zasady mają zastosowanie przy ustalaniu podstawy wymiaru: wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.

Najniższa podstawa wymiaru zasiłków nie odnosi się do ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, np. pracowników młodocianych, a także do zleceniobiorców czy osób prowadzących działalność gospodarczą.

W 2021 minimalna podstawa zasiłków wynosi 2416,12 zł (2800 zł – 13,71% × 2800 zł) – dla pełnego etatu.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego a inne świadczenia

Podniesienie stawki minimalnej miesięcznego wynagrodzenia za pracę pociąga za sobą wzrost innych świadczeń ze stosunku pracy, zasiłków, a także podstaw wymiaru składek z różnych tytułów.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także:

 • maksymalna odprawa pieniężna, przysługująca pracownikom z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn innych niż dotyczące pracownika – 42 000 zł (15 × 2800 zł) lub 28 000 zł (10 × 2800 zł) – w razie korzystania z ograniczenia na podstawie tarczy 4.0,
 • odszkodowanie dla pracowników, wobec których pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu – 2800 zł,
 • odszkodowanie dla pracownika, który rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu – 2800 zł,
 • minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju – 2800 zł,
 • wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy – 2800 zł,
 • świadczenie pieniężne z tytułu umowy praktykanckiej – 5600 zł (2 × 2800 zł),
 • minimalna podstawa wymiaru składek społecznych z tytułu umowy zlecenia, w której odpłatności w ogóle nie określono lub określono, lecz inaczej niż kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub w akordowej albo prowizyjnie – 2800 zł,
 • minimalna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych – 2100 zł (75% × 2800 zł).

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2021

Wysokość minimalnej stawki godzinowej z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług również zależy od wysokości miesięcznej stawki wynagrodzenia minimalnego. Wyższa stawka pracownicza przekłada się na wzrost wynagrodzenia za godzinę pracy zleconej. Przy płacy 2800 zł stawka wyniesie 18,30 zł brutto.

Zleceniobiorca Stawka godzinowa netto[*] (w zł)
Z ubezpieczeniami społecznymi, w tym chorobowym 13,37
Z ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, bez chorobowego 13,78
Z ubezpieczeniami społecznymi, w tym chorobowym + ulga „dla młodych” 14,37
Z ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, bez chorobowego + ulga „dla młodych” 14,78
Student/uczeń do 26. roku życia + ulga „dla młodych” 18,30

[*] Z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodów.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Wynagrodzenia

Przy egzekucji ze zleceń nie stosuje się podwyższonej kwoty wolnej

Zwiększona o 25% kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę dotyczy wyłącznie pracowników w rozumieniu Kp. Tak uważa resort sprawiedliwości.

Interpretacja ministerialna odnosi się do art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, dalej tarcza 3.0). To ten przepis przewiduje podwyższenie o 25% kwot wolnych od potrąceń, wskazanych w art. 871 § 1 Kp, na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu. Zastrzega jednocześnie, że to działanie ma być realizowane, gdy z powodu podjętych działań antykoronawirusowych zostało obniżone wynagrodzenie pracownika lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

Prawo pracy

Odszkodowanie przyznane przez sąd za nieprawidłowe zwolnienie z pracy nie podlega limitowi ze specustawy

Pod koniec września 2020 spółka wypłaciła odszkodowanie za nieprawidłowe zwolnienie z pracy, za wypowiedzeniem, pracownika zatrudnionego na stałe i pozostającego w wieku przedemerytalnym, w wysokości 33 tys. zł brutto (za 3 mies.). Tymczasem od 24.06.2020 na podstawie specustawy obowiązuje ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań związanych z rozwiązaniem stosunku pracy do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 26 tys. zł brutto.
Czy słusznie nie obniżyliśmy wypłaconego odszkodowania do wskazanego limitu? Przysługiwało ono z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, dokonanego ponad rok temu.

Do odszkodowań, przyznanych osobie nieprawidłowo zwolnionej z pracy, nie stosuje się górnego limitu odpraw i odszkodowań, określonego ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm., tzw. specustawa), ponieważ podstawą ich przyznania jest wyrok sądowy. Dlatego opisane odszkodowanie należało wypłacić w pełnej orzeczonej wysokości, tj. 33 tys. zł brutto.

Prawo pracy

Zasady obliczania wynagrodzenia za dodatkowy urlop pracownika tymczasowego

Jak ustalać wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego, który ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym?

Wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego oblicza się na takich samych zasadach, jak za urlop podstawowy. Należy zatem zastosować art. 17 ust. 4–7 ustawy z 9.07.2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU z 2018 poz. 594, dalej ustawa o pracownikach tymczasowych).

Wynagrodzenia

Przejście małżonka na urlop wychowawczy nie uzasadnia zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń

Pracownik, którego wynagrodzenie zostało zajęte na poczet zaległych podatków, złożył wniosek o stosowanie większej kwoty wolnej na podstawie art. 52 tarczy 3.0. Uzasadnia to rozpoczęciem przez żonę urlopu wychowawczego, a więc utratą źródła dochodu ze stosunku pracy. Chce podniesienia kwoty wolnej o 50% – na żonę i małoletnią córkę.
Czy powinniśmy uwzględnić ten wniosek?

Nie. Utrata źródła dochodu przez członka rodziny pracownika, dająca mu możliwość wystąpienia o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń, musi być spowodowaną pandemią. Nie da się tak zakwalifikować urlopu wychowawczego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wpływ przestoju i zmniejszenia etatu na wynagrodzenie urlopowe

Niższa płaca za urlop wypoczynkowy – taki jest skutek przestoju i obniżenia wymiaru czasu pracy wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa.

Wynagrodzenie urlopowe to świadczenie gwarancyjne, które zastępuje wynagrodzenie za pracę (por. wyrok SN z 13.11.2018 r., II PK 214/17).

Nowe regulacje dotyczące pracowników delegowanych

Po 12 mies. delegowania do innego kraju UE pracodawca musi zapewnić wysłanemu wszystkie warunki zatrudnienia obowiązujące w państwie przyjmującym.

Nowelizacja dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która nastąpiła na mocy dyrektywy 2018/957 z 28.06.2018 r., wprowadza gruntowną reformę systemu delegowania w obrębie UE. Celem jest wzmocnienie statusu delegowanych pracowników, uporządkowanie przepisów wspólnotowych oraz ukrócenie dumpingu socjalnego.

Wynagrodzenia

Zmienione zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę

Egzekucje z tej samej pensji, z których jedna opiewa na alimenty, trafiają do komornika, a nie według zasady pierwszeństwa zajęcia.

Taka m.in. zmiana zaszła od 31.07.2020 za sprawą nowelizacji z 11.09.2019 kilku ustaw, w tym o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania cywilnego oraz o emeryturach i rentach z FUS (DzU poz. 2070, dalej nowelizacja).

Koronawirus

Co się mieści w pojęciu „wynagrodzenia” objętego antykryzysowymi dopłatami z FP i FGŚP

Jak ustalać wynagrodzenie pracownika przy ubieganiu się o dopłatę z FGŚP lub z FP, w przypadku gdy pracownicy są wynagradzani akordowo bądź prowizyjnie, otrzymują stałe dodatki lub premie regulaminowe, bądź nagrody i premie uznaniowe?

Pracodawca, którego sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (osoby w stosunkach pracy, nakładcy, zleceniobiorcy i zatrudnieni na umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Ma do wyboru złożenie wniosku o dopłatę ze środków:

Rachunkowość

Księgowa ewidencja wynagrodzeń

Wypłaty wynagrodzenia księgujemy na podstawie łącznego zestawienia listy płac. Zbiorcze kwoty są księgowane na poszczególne konta pomocnicze podbudowujące konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”, a obejmujące zaliczkę na PIT, składki ZUS, składkę zdrowotną, rozrachunki z tytułu wynagrodzenia, pozostałe rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzenia.
Nie prowadzimy dla każdego pracownika imiennego konta księgowego, które zawierałoby m.in. informację o saldzie rozrachunków z pracownikiem. Natomiast w ramach programu płacowego prowadzimy dla każdego pracownika imienne karty wynagrodzenia z podziałem na każdy wypłacony mu składnik wynagrodzenia (stawka zasadnicza, godziny nocne, godziny nadliczbowe, za czas usprawiedliwionej nieobecności) oraz potrącenia z wynagrodzenia (m.in. składki ZUS, zaliczki na PIT).
Czy tego rodzaju ewidencja spełnia wymogi uor?

W myśl uor:

 • konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej; prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system kont, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej (art. 16 ust. 1),
Wynagrodzenia

Jak w praktyce stosować nowe kwoty wolne od potrąceń, podwyższone o 25%

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany w kwotach wolnych, stosowanych przy potrąceniach z wynagrodzenia na podstawie Kp. Kwoty te ulegają podwyższeniu, jeśli pracownik stracił na wynagrodzeniu z powodu koronawirusa albo członek jego rodziny został pozbawiony źródła dochodu. W konsekwencji w kieszeni dłużnika zostanie więcej pieniędzy kosztem wierzyciela.

Wynika to z art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się̨ wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, tzw. tarcza 3.0).

Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.
Tarcza antykryzysowa 2.0

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Większa dostępność dopłat i zakaz zwalniania obowiązujący tylko przez 3 mies. – to najnowsze zmiany w systemie dofinansowań do pensji, oferowanych pracodawcom mierzącym się wskutek pandemii ze spadkiem obrotów.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).

Wynagrodzenia

Potrącenia z trzynastej pensji i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych

Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i nie złożył oświadczenia PIT-2. Jego wynagrodzenie netto miesięcznie wynosi 1584,90 zł i jest płatne na koniec każdego miesiąca. 31 marca było wypłacane wynagrodzenie oraz trzynasta pensja za 2019. Pracownik nabył do niej prawo w wysokości 1228,90 zł netto. Ma zajęcie komornicze alimentacyjne na sumę 1085 zł (końcowa kwota zadłużenia) oraz zajęcie z tytułu niespłaconego kredytu – 15 000 zł.
W jaki sposób prawidłowo dokonać potrącenia z tzw. trzynastki i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych?
Wynagrodzenia

Wyrównanie do płacy minimalnej pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne akordowe oraz dodatek stażowy 350 zł zmniejszany proporcjonalnie za okresy niezdolności do pracy. W marcu 2020 był 3 dni na urlopie wypoczynkowym (24 godz., kwota 370,08 zł) oraz 5 dni roboczych na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe 339,41 zł). Przez resztę miesiąca pracował, w tym 8 godz. w ramach godzin dobowych nadliczbowych (za pracę w tym czasie zarobił 164 zł).
Jak rozliczyć marzec, w tym wynagrodzenie za nadgodziny? Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie do płacy minimalnej, jeżeli za czas przepracowany zarobił 1691,20 zł?
Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych poszły w górę

Od 1.06.2020 pracodawcy otrzymują większe dopłaty do szkoleń pracowników podczas kryzysu oraz za zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

To konsekwencje podniesienia o prawie 267 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 – do 5198,58 zł (komunikat Prezesa GUS z 11.02.2020, MP poz. 171) w porównaniu do analogicznego wskaźnika z III kwartału 2019 (4931,59 zł). Zyskają m.in. pracodawcy otrzymujący maksymalne refundacje przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2019 poz. 669).

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Potrącenia egzekucyjne z pensji pracownika uczestnika PPK

Od grudnia 2019 r. nasza spółka zatrudniająca ponad 250 osób odprowadza za nie składki (tylko podstawowe) do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na początku stycznia 2020 r. otrzymaliśmy z US zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności pracownika, który należy do PPK – tytułem zaległych składek społecznych na kwotę 32 tys. zł.
Jak w tym przypadku ustalić podstawę dokonania potrącenia i kwotę wolną od potrąceń?

Podstawę dokonania potrącenia (PDP) należy pomniejszyć dodatkowo o kwotę zaliczki na PIT pochodzącej z wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę oraz o kwotę całej wpłaty podstawowej pokrywanej przez pracownika. Kwota wolna (minimalne wynagrodzenie netto) również podlega zmniejszeniu o te kwoty, ale naliczone od płacy minimalnej.

Grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. to pierwsze miesiące dokonywania wpłat do PPK przez największe podmioty zatrudniające (250+) z sektora prywatnego. Wpłaty te dzielą się na:

 • obligatoryjne (podstawowe) – finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5% podstawy, i przez uczestnika – 2% podstawy,
 • dobrowolne (dodatkowe) – odpowiednio do 2,5 i 2% podstawy.
Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....