Obowiązuje od 2017-06-03

§ 1. Dane sklepu

Podmiotem prowadzącym oraz właścicielem Serwisu Internetowego "Rachunkowość", działajego pod adresem: rachunkowosc.com.pl jest Rachunkowość Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Tamka 18 m. 29; 00-349 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000042871. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 50000,00 PLN w całości opłacony; NIP: 526-025-01-62 Regon: 011055350.

§ 2. Definicje

1. Regulamin zakupu – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego działającego pod adresem: sklep.rachunkowosc.com.pl Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod adresem rachunkowosc.com.pl; za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie;

2. Klient – osoba fizyczna, pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Usługodawca – właściciel sklepu Rachunkowość Spółka z o.o. świadcząca usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym;

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób zapłaty;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, za pomocą serwisu internetowego Sklepu;

7. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje Towary z zamówienia i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

8. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

9. Producent/ Dostawca/ Partner – firma będąca właścicielem lub uprawniona do dystrybucji oprogramowania/ aktualizacji oprogramowania/ usługi oferowanej w Sklepie.

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

12. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jed.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631).

§ 3. Wymagania sprzętowe

W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

a. posiadanie dostępu do Internetu,

b. posiadanie adresu e-mail,

c. zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,

d. akceptacja plików Cookie,

§ 4. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.rachunkowosc.com.pl

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zamówienia.

4. Sklep internetowy Usługodawcy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Usługodawcy są fabrycznie nowe.

6. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

a. posiadanie dostępu do Internetu,

b. posiadanie adresu e-mail,

c. zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,

d. akceptacja plików Cookie,

e. włączona obsługa Java Script,

f. włączona wtyczka Flash Player.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna-sprzedaży zamawianych Towarów z Usługodawcą.

2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

1. wyboru zamawianych towarów lub usług,

2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (w przypadku różnych adresów),

3. wyboru sposobu płatności.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe tj. imię, nazwisko, telefon, e-mail, a ponadto ulicę, numer domu, kod pocztowy, miasto - w przypadku Klienta będącego osobą prywatną, albo nazwę firmy, ulicę, NIP, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj - w przypadku, gdy Klientem jest osoba prawna.

4. Po wypełnieniu formularza Zamówienia, a przed złożeniem Zamówienia wyświetlane są wszystkie wprowadzone przez Klienta dane.

1. W celu finalizacji złożenia Zamówienia należy przycisnąć przycisk: „Potwierdź zakup”, który oznacza obowiązek zapłaty za zamówione Towary.

2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mailową na podany w formularzu adres e-mail, w której przekazane zostaną informacje dotyczące Zamówienia. Wysłanie przez Sklep wiadomości e-mail, jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

5. Wysyłka zakupionego Towaru realizowana jest w zależności od rodzaju Towaru. W przypadku gdy zamówionym towarem są publikacji wydawców (książki, miesięczniki) termin wysyłki wynosi od 3 dni roboczych, przy czym czas ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie bankowym Usługodawcy. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Klient może odebrać zakupione Towary w godzinach pracy Usługodawcy (dni robocze 8:00-16:00). Natomiast w przypadku zamówienia towarów cyfrowych termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni od momentu potwierdzenia płatności na koncie bankowym Usługodawcy. Istnieje możliwość elektronicznego przekazania kodów licencji po uprzednim kontakcie z Usługodawcą (po zaksięgowaniu płatności).

6. W przypadku, gdy po złożeniu Zamówienia okaże się, że Towar jest niedostępny Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, poinformuje o tym fakcie Klienta i zwróci zapłaconą przez niego kwotę.

7. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, nastąpi anulowanie złożonego Zamówienia.

8. Do każdego zakupu dołączana jest faktura VAT. Faktura VAT standardowo jest załączona do wysyłanej przesyłki lub w przypadku informacji od Klienta może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.

§ 6 Sprzedaż towarów cyfrowych

1. Sprzedaż towarów cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Poprzez towary cyfrowe należy rozumieć dane cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).

3. W umowach o dostarczanie towarów cyfrowych Rachunkowość Sp. z o.o. działa wyłącznie jako dystrybutor. Rachunkowość Sp. z o.o. nie jest licencjodawcą dystrybuowanych towarów cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych towarów cyfrowych.

4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem następuje w drodze akceptacji umowy licencyjnej podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

5. Rachunkowość Sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za wady nośnika. Rachunkowość Sp. z o.o. nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

6. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, Rachunkowość Sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika. Rachunkowość Sp. z o.o. nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

7. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

8. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.

9. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7 Rejestracja

1. Klient może zarejestrować konto na stronie: rachunkowosc.com.pl. W celu rejestracji Konta Klient wpisuje w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail, a ponadto ulicę, numer domu, kod pocztowy, miasto - w przypadku Klienta będącego osobą prywatną, albo nazwę firmy, ulicę, numer NIP, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj - w przypadku, gdy Klientem jest osobą prawną.

2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia bez konieczności zakładania Konta, jednak w takim przypadku podczas dokonywania zamówienia niezbędne jest uzupełnienie formularza zamówienia o następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail a ponadto ulicę, numer domu, kod pocztowy, miasto - w przypadku Klienta będącego osobą prywatną, lub też nazwę firmy, ulicę, numer NIP, numer domu, kod pocztowy, miasto - w przypadku Klienta będącego osobą prawną. Ponadto w formularzu Zamówienia można wpisać inny adres wysyłki niż podany wcześniej oraz dodatkowe uwagi. W celu złożenia Zamówienia Klient obowiązany jest zaakceptować warunki Regulaminu poprzez zaznaczenie ikony znajdującej się przy klauzuli akceptacji Regulaminu.

3. Dodatkowo Klient może zaakceptować, że wyraża zgodę marketingową poprzez kliknięcie ikony znajdującej się przy klauzuli „Zgoda marketingowa”. Dzięki akceptacji klauzuli Klient umożliwia sobie uczestniczenie w akcjach promocyjnych organizowanych przez Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o.

4. Ponadto Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w sklepie: www.rachunkowosc.com.pl.

5. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera może zrezygnować z tej opcji w dowolnym czasie.

§ 8 Ceny towarów

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. zawierają podatek VAT,

c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 9 Forma płatności za zamówienia

1. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności za zamówione Towary:

a. przedpłata przelewem bankowym,

b. za pobraniem w chwili odbioru towaru od kuriera.

2. W przypadku przedpłaty przelewem bankowym płatność powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia otrzymania Zamówienia towaru przez Sklep. Jeżeli Klient nie dokona płatności we wskazanym powyżej terminie, umowa sprzedaży zostaje rozwiązana.

3. W przypadku wyboru opcji zapłaty „za pobraniem”, Klient obowiązany jest zapłacić za Towar gotówką w momencie odbioru Towaru od kuriera.

4. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient powinien najpierw dokonać przedpłaty przelewem bankowym. Usługodawca nie obsługuje płatności gotówkowych przy odbiorze.

5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest imienny dowód zakupu (faktura).

§ 10 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod wskazany w formularzu Zamówienia adres.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej SA Istnieje również możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Usługodawcy.

3. Wszystkie dostępne Towary typu publikacje przekazujemy firmie doręczającej w ciągu trzech dni roboczych od:

a. złożenia zamówienia, jeżeli formą zamówienia jest pobranie,

b. wpływu środków na konto Usługodawcy, jeżeli formą zapłaty jest przedpłata. Publikacje niedostępne w bieżącej sprzedaży (są w przygotowaniu lub czekamy na dodruk) przekazujemy firmie doręczającej w ciągu trzech dni roboczych od chwili otrzymania ich z drukarni.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Klient może się zapoznać z kosztami w każdej chwili klikając zakładkę „Jak zamawiać”, punkt 3. „Wybór sposobu płatności oraz rodzaju dostawy”.

§ 11 Reklamacje i Zwroty

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Klient powinien zgłosić Reklamację w formie e-mailowej na adres pren@rachunkowosc.com.pl lub papierowej.

2. W powyższym przypadku Klient powinien również odesłać Towar przesyłką pocztową na adres Usługodawcy:

Rachunkowość Sp. z o.o.

ul. Tamka 18 m. 29

00-349 Warszawa

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej zgłoszenia.

4. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą przez niego za Towar.

5. Koszty związane z odesłaniem Towaru Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 7 dni roboczych. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

6. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres: pren@rachunkowosc.com.pl.

7. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres Usługodawcy wymieniony w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku skorzystania przez Klienta z wyżej wymienionego uprawnienia zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

9. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

§ 12 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Rachunkowość Sp. z o. o ., z siedzibą przy ul. Tamka 18 m. 29; 00-349 Warszawa.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres pren@rachunkowosc.com.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4.Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogło zostać zrealizowane zamówienie i dostawa zakupionego Towaru.

5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Usługodawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

§ 13 Zmiana Regulaminu

1. „Regulamin zakupów” jest prezentowany z datą od kiedy obowiązuje.

2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu zakupów, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian w „Regulaminie zakupów” będą realizowane według postanowień „Regulaminu zakupów” obowiązującego w momencie składania zamówienia.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy Kodeks cywilny.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....