Ryczałt za nocleg za granicą nie może być niższy od określonego w rozporządzeniu

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Osoba fizyczna zakłada firmę transportową o profilu transport krajowy i zagraniczny. W umowach o pracę z kierowcami chciałaby ustalić ryczałt 50 euro za dobę w podróży zagranicznej (w skład wchodziłby ryczałt za nocleg i dieta). Diety krajowe rozliczałaby na podstawie rozporządzenia o podróżach służbowych. Ryczałt wypłacałaby wraz z wynagrodzeniem po kursie z dnia poprzedzającego dzień wypłaty.
Czy to prawidłowe rozwiązanie?

Nie. Osobie wykonującej na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub jej stałe miejsce pracy (podróż służbowa), przysługują należności na pokrycie kosztów tej podróży (art. 775 § 1 Kp). Wysokość i warunki ustalania wskazanych należności dla zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej określa rozporządzenie MPiPS z 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU poz. 167, dalej rps).

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Kp – Kodeks pracy
  • SN – Sąd Najwyższy

Zasady wypłacania tych świadczeń pracodawcy spoza sektora finansów publicznych mogą określić w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania, a jeśli nie są objęci układem albo nie muszą tworzyć regulaminów płacowych (gdyż zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników) – w umowach o pracę. Postanowienia odpowiednio układowe, regulaminowe albo umowne nie mogą ustalić diet krajowych i zagranicznych na poziomie niższym niż dieta krajowa (obecnie 30 zł za dobę delegacji w Polsce). Jeżeli natomiast układ, regulamin płac bądź pracownicze angaże nic nie mówią na ten temat, do zatrudnionych stosuje się rps (art. 775 § 3–5 Kp).

Regulacje te dotyczą odpowiednio kierowców przewozu drogowego, którym w czasie podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów tych podróży, ustalane na zasadach określonych w art. 775 § 3–5 Kp (art. 21a ustawy z 16.04.2004 o czasie pracy kierowców, DzU z 2012 poz. 1155).

Należności z tytułu podróży u prywatnego pracodawcy

Do pracowników prywatnych zakładów pracy stosuje się rps, chyba że w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania lub umowach o pracę określiły one wyższe, korzystniejsze należności. Wyjątkowo diety zagraniczne wolno im obniżyć do poziomu krajowych.

Pracodawcy prywatni powszechnie źle interpretują przepisy art. 775 § 3–5 Kp, co wielokrotnie podkreślał SN. Są w błędzie, bo wydaje im się, że mają dowolność we wskazywaniu reguł obliczania świadczeń delegacyjnych, byleby diety (krajowe i zagraniczne) nie były niższe od diet krajowych. Wolno im zatem w układzie, regulaminie czy umowach o pracę przyjąć wysokości mniejsze niż wynikające z rps.

Tymczasem wg SN należności zawarte w rps (akcie powszechnie obowiązującym) mają charakter minimalnych standardów, poniżej których prywatne zakłady pracy absolutnie nie mogą zejść (np. uchwała SN z 12.06.2014, II PZP 1/14).

W układach zbiorowych, regulaminach płac czy umowach o pracę jest zatem dopuszczalne ich podniesienie na korzyść pracowników, ale nie obniżenie. Wyjątkiem są tylko diety zagraniczne, które wolno zredukować do limitu diet krajowych (wyrok SN z 3.03.2016, II PK 3/15). Przepisy wykonawcze ustalają minimalny standard wszystkich świadczeń z tytułu podróży służbowych (diet oraz zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków), które w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo umowie o pracę mogą być uregulowane korzystniej dla pracownika (...). W razie braku takich regulacji lub uregulowania mniej korzystnego dla pracownika zastosowanie będą miały przepisy wykonawcze – czytamy w uzasadnieniu przywołanego wyroku.

Wskazane w pytaniu rozwiązanie jest wadliwe pod względem prawnym z kilku powodów. Po pierwsze modyfikacje należności z tytułu delegacji zatrudnionych pracodawca spoza budżetówki ma prawo określić w umowach o pracę tylko wtedy, gdy nie jest objęty układem zbiorowym i nie jest zobowiązany do wprowadzenia regulaminu płac (gdy zatrudnia poniżej 50 pracowników). Po drugie w grę wchodzą wyłącznie modyfikacje korzystne dla pracowników (z wyjątkiem diet zagranicznych); nie wolno zatem w umowach o pracę wskazywać należności niższych od wynikających z rps.

Po trzecie wątpliwości budzi chęć ustalenia w angażach jednolitego ryczałtu zagranicznego w kwocie 50 euro, który obejmowałby ryczałt za nocleg i dietę. Za nocleg podczas podróży służbowej poza granicami kraju przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w zał. do rps. Dla przykładu limit na nocleg w Belgii to 160 euro, w Czechach – 120 euro, a w Rosji – 200 euro.

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może się zgodzić na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej te limity. Gdy zatrudniony nie przedłoży rachunku za nocleg, należy mu się ryczałt w wysokości 25% podanych limitów na nocleg. Świadczeń tych się nie wypłaca, jeśli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnili darmowy nocleg (§ 16 rps).

Z kolei dieta na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki przysługuje w kwocie obowiązującej dla docelowego państwa wyjazdu służbowego, określonej również w zał. do rps. Przykładowo gdy krajem docelowym jest Portugalia, dieta wynosi 49 euro, Łotwa – 57 euro, Albania – 41 euro.

W świetle Kp pracodawcom prywatnym wolno w umowach o pracę zmniejszyć diety zagraniczne w stosunku do tych z zał. do rps, o ile zostały spełnione 2 warunki:

  • dieta zagraniczna nie może być niższa od krajowej ustalonej w rps,
  • pracownik dostał co najmniej faktyczny zwrot kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków (nie może on do wyjazdu dopłacać z własnej kieszeni).

Reasumując: ustalenie jednolitego ryczałtu dotyczącego noclegu i diet to wariant co najmniej kłopotliwy. Trudno będzie bowiem wydzielić z niego część pokrywającą koszty noclegu, których nie wolno obniżyć w porównaniu do minimalnych standardów z rps, i część odnoszącą się do diety zagranicznej, którą z kolei można zredukować przy zachowaniu wymienionych przesłanek. Po wdrożeniu takiej opcji w umowach o pracę pracodawca znacznie skomplikowałby rozliczanie delegacji zagranicznych, a co za tym idzie – utrudnił prawidłowe naliczanie składek i podatku dochodowego z tego tytułu.

I wreszcie proponowane w pytaniu terminy rozliczania ryczałtu należy uznać za niepoprawne. Wg pracodawcy ryczał za nocleg rozliczałby on wraz z wynagrodzeniem. Wg rps natomiast pracownik rozlicza koszty zagranicznej podróży najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia delegacji (§ 5 ust. 1 rps).

Więcej na temat: „Świadczenia na rzecz pracowników”
Wskaźniki i świadczenia

Większe refundacje i minimalna płaca młodocianych

Renata Majewska
Od 1.03.2019 pracodawcy otrzymują wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Świadczenia pracownicze

Zwrot zleceniobiorcy należności za używanie prywatnego auta do celów służbowych w kwocie poniżej 200 zł – jaki podatek

Mariusz Sobkowiak
Zatrudnialiśmy zleceniobiorcę w okresie od listopada 2018 do lutego 2019 i wypłacaliśmy mu wynagrodzenie powyżej 200 zł za każdy miesiąc. W lutym przedstawił nam ewidencję przebiegu pojazdu, gdyż wykorzystywał prywatny samochód do realizacji zadań z umowy zlecenia (zawarliśmy z nim w tym przedmiocie umowę odrębną od zlecenia). Z ewidencji wynikało, że zwrot za używanie pojazdu wyniósł poniżej 200 zł. Zwrot i wynagrodzenie z umowy zlecenia wypłaciliśmy osobno.
Czy od kwoty zwrotu powinniśmy odprowadzić taki podatek, jak od przychodów do 200 zł, tj. zryczałtowany, czy jak od umowy zlecenia (koszty 20% i zaliczka wg stawki 18%)? Czy przy przelewie podatku podać symbol formularza PIT-8AR, czy PIT-4R?

Świadczenia pracownicze

Udzielenie zniżki na zakup usług przez pracowników – czy powstaje przychód

Marcin Szymankiewicz
Biuro podróży umożliwia pracownikom zakup swoich usług z procentową zniżką (jej wysokość zależy od stażu pracy). Zgodnie z regulaminem uprawnieni do zniżek na imprezy turystyczne są wyłącznie pracownicy biura zatrudnieni na umowę o pracę od co najmniej 6 mies. Zniżka – udzielana na wniosek zatrudnionego – obejmuje jego, osobę towarzyszącą (np. małżonka) oraz dzieci.
Czy pracodawca powinien pobierać zaliczkę na PIT od kwoty udzielonej zniżki?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przejazd zleceniobiorcy na koszt zleceniodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka wysyła do Francji osoby (zamieszkałe w Polsce) zatrudnione na umowy zlecenia do wykonywania usług na jej rzecz (opieka nad osobami starszymi). Kupuje bilety autobusowe na przejazd za granicę, do miejsca wykonywania usług, oraz powrotne.
Czy z racji nieodpłatnego przekazania tych biletów zleceniobiorcom uzyskują oni świadczenie, od którego spółka jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na PIT?

Źródłem przychodu jest m.in. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof). W myśl art. 13 pkt 8 lit. a updof za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się np. przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.


Świadczenia pracownicze

Upominek dla pracownika odchodzącego na emeryturę – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Anna Koleśnik
Pracownikowi spółki przechodzącemu na emeryturę wręczono upominek rzeczowy ufundowany przez spółkę z jej środków obrotowych.
Czy w związku z tym na spółce ciążą obowiązki płatnika PIT?

Pracownikowi spółki przechodzącemu na emeryturę wręczono upominek rzeczowy ufundowany przez spółkę z jej środków obrotowych.

Czy w związku z tym na spółce ciążą obowiązki płatnika PIT?

Nie, nie mamy w tym przypadku do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem stanowiącym przychód ze stosunku pracy opodatkowanym PIT, lecz z darowizną objętą przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jak czytamy w wyroku TK z 8.07.2014 (K 7/13), jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać, lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które – nawet nieujęte w umowie o pracę – w praktyce są postrzegane jako jego element.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW może pozbawić rekompensaty pośmiertnej

Renata Majewska
Spółka objęła pracowników (na swój koszt) ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które obejmowało też odszkodowania w razie śmierci zatrudnionego. Wykupienie polisy miało na celu m.in. uwolnienie się od konieczności wypłat wysokich odpraw pośmiertnych bądź ich znaczne zmniejszenie. Jednak niedawno bliscy tragicznie zmarłego pracownika zwrócili się o wypłatę takiej rekompensaty, mimo że od ubezpieczyciela dostali nawet wyższą kwotę. Argumentowali, że zgodnie z Kp tylko ubezpieczenie pracownika na życie pozwala na rezygnację z odprawy pośmiertnej, a ubezpieczenie NNW – nie.
Czy mają rację?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy wartość udostępnionych pracownikom posiłków w zbiorczych pojemnikach stanowi ich przychód

Marcin Szymankiewicz
Spółka udostępnia nieodpłatnie wszystkim pracownikom gotowe posiłki, wystawiane w stołówce w zbiorczych pojemnikach (podgrzewaczach lub garach). Mogą oni wybrać posiłek spośród dostępnych w danym dniu albo zrezygnować z wyżywienia. Zdarza się, że jedzenia nie wystarcza dla wszystkich, bo liczba posiłków jest szacowana na podstawie uśrednionej oczekiwanej frekwencji. Pracownicy nie deklarują wcześniej, czy w danym dniu zamierzają korzystać z wyżywienia. Dlatego spółka nie może obiektywnie określić dokładnej wartości posiłków skonsumowanych przez pracownika.
Celem ich udostępnienia jest zwiększenie motywacji do pracy, poprawa nastroju i komfortu w miejscu pracy, oszczędność czasu i ograniczenie długości przerw w pracy.
Czy pracownicy uzyskują przychód ze stosunku pracy, od którego spółka powinna pobrać zaliczkę na PIT?

W świetle art. 12 ust. 1 updof przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz świadczenia nieodpłatne, mające źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub pokrewnym.

Updof nie definiuje „nieodpłatnego świadczenia”. Przyjmuje się, że jest to każde zdarzenie prawne i zjawisko gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub niezwiązane z kosztami bądź inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) bądź uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków).


Obowiązki płatnika

Przychody z innych źródeł wykazujemy w PIT-11, a nie w PIT-8C

Aleksander Woźniak
Do 31.01.2019 trzeba przesłać do US elektroniczne informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018. W ich nowych wzorach zaszły spore zmiany.

Wzory opublikowano w rozporządzeniu MF z 22.11.2018 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 2237), które weszło w życie 1.01.2019. Stosuje się je już do przychodów/dochodów oraz strat za 2018 (oświadczenia, deklaracje i informacje, złożone przez płatnika jeszcze przed 2019 na dotychczasowych formularzach, pozostają w mocy).

W nowym formularzu PIT-8C podaje się wyłącznie informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach kapitałowych, o których mowa w art. 30b ust. 2 updof.


Świadczenia pracownicze

Zwrot kosztów dojazdu taksówką na lotnisko w celu odbycia podróży służbowej – czy u pracownika powstaje przychód

Krzysztof Hałub
Pracownikom udającym się w zagraniczną podróż służbową spółka pokrywa koszty dojazdu taksówką z miejsca zamieszkania na lotnisko lub dworzec w tej samej miejscowości.
Czy świadczenie to jest wolne od PIT jako zwrot kosztów podróży służbowej?

W świetle stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych pracownik uzyskuje w tym przypadku przychód ze stosunku pracy, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT. Nie ma tu zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof dla należności z tytułu podróży służbowej.

Obszerne argumenty za takim stanowiskiem znajdziemy w prawomocnym wyroku WSA w Gdańsku z 13.10.2015 (I SA/Gd 949/15): Wszystkie koszty związane ze świadczeniem pracy przez pracownika są pokrywane przez pracodawcę. Do takich kosztów z całą pewnością nie należą wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu do portu lotniczego – miejsca rozpoczęcia lub zakończenia podróży służbowej, położonego w tej samej miejscowości, jak miejscowość, która wynika z karty charakterystyki stanowiska pracy, a będąca jednocześnie miejscem zamieszkania pracownika.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Uzyskanie prawa do emerytury długo po rozstaniu z pracodawcą wyklucza wypłatę odprawy emerytalnej

Renata Majewska
Zwolniliśmy pracownika bez wypowiedzenia z uwagi na upływ 3 mies. pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Przez kolejne 3 mies. znowu pobierał on świadczenie rehabilitacyjne, a potem ZUS odmówił jego kontynuacji. Przeszedł więc na zasiłek dla bezrobotnych. Po roku jego pobierania uzyskał prawo do emerytury i wtedy złożył do nas wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej.
Czy mamy obowiązek ją wypłacić?

Nie. Trudno tu bowiem mówić o związku między ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę, który jest warunkiem koniecznym do nabycia uprawnienia do odprawy emerytalnej.

Zatrudnionemu spełniającemu warunki nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy albo emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, należy się pieniężna odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jeśli otrzymał już taką odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 921 Kp). Aby ją uzyskać, muszą zostać łącznie spełnione następujące przesłanki:


Podatki i prawo gospodarcze

Ekwiwalent za pranie odzieży i obuwia roboczego – zwolnienie od PIT i składek ZUS

Renata Majewska
Zgodnie z Kp firma wypłaca ekwiwalenty pieniężne – w równej wysokości – za pranie zakupionej przez nią odzieży roboczej, wszystkim, którzy pracowali w danym miesiącu na stanowisku pracy objętym przydziałem takiej odzieży.
Czy ekwiwalenty te są wolne od podatku dochodowego i ZUS, czy też w celu zachowania prawa do zwolnienia należałoby je zróżnicować – np. w zależności od liczby dni przepracowanych w miesiącu?

Nie ma obowiązku uzależnienia wysokości ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej od liczby dni przepracowanych w danym miesiącu. Ekwiwalenty wypłacane uprawnionym pracownikom w takiej samej wysokości są zwolnione od PIT. Stanowisko ZUS jest bardziej rygorystyczne, ale w razie sporu pracodawca ma duże szanse na wygraną przed sądem.


Świadczenia pracownicze

Polisa wykupiona dla pracownika w związku z podróżą służbową – czy powstaje przychód opodatkowany PIT

Marcin Sądej Krzysztof Hałub
Spółka podjęła decyzję o zakupie polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia pracownika udającego się w dłuższą podróż służbową do USA.
Czy wartość tej polisy należy doliczyć do przychodu pracownika i pobrać zaliczkę na PIT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapomoga losowa wypłacona emerytowi z zfśs – obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Zgodnie z regulaminem wydatkowania środków z zfśs spółka może wykorzystać je na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów, których uprzednio łączył z nią stosunek pracy. Jednym z rodzajów pomocy socjalnej jest bezzwrotna pomoc rzeczowo-finansowa (zapomoga). Spółka w listopadzie 2018 r. przyznała emerytowi, ze środków zfśs, zapomogę pieniężną w wysokości 400 zł, w związku z jego trudną sytuacją materialną.
Emeryt we wniosku o jej przyznanie wskazywał na trudności materialne i zdrowotne, lecz na podstawie dołączonej dokumentacji i opisu sytuacji wniosek zakwalifikowano do zapomogi pieniężnej (nielosowej).
Czy wypłacając tę zapomogę, spółka powinna pobrać – jako płatnik – zryczałtowany 10% PIT, ew. wystawić informację PIT-8C?

Świadczenia pracownicze

Wydatki poniesione za cudzoziemca na legalizację jego pobytu i pracy w Polsce – skutki w PIT

Krzysztof Hałub
Opłacone przez zatrudniającego koszty legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców-zleceniobiorców trzeba doliczyć do ich przychodu jako nieodpłatne świadczenie objęte podatkiem dochodowym.

Świadczenia pracownicze

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. wypłaca pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, w formie ryczałtu, w stałej kwocie, po zakończonym kwartale, zgodnie z art. 237 9 § 3 Kp. Regulamin bhp określa wykaz stanowisk, na których dopuszcza się pranie i konserwację odzieży roboczej przez pracowników we własnym zakresie. Odzież jest dostarczana przez pracodawcę, który ustala kwotę ekwiwalentu na dany rok kalendarzowy w jednakowej wysokości, niezależnie od wysokości wydatków poniesionych przez pracowników i podaje im do wiadomości w formie komunikatu.
Czy ekwiwalent ten stanowi dla pracowników przychód, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....