Rozpoczęcie działalności objętej obowiązkiem ewidencjonowania a dalsze zwolnienie od kas pozostałej sprzedaży

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Osoba fizyczna (psycholog) w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi konsultacji psychologicznych. Nie ma kasy fiskalnej, bo jej sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza 20 tys. zł. Zamierza rozszerzyć działalność o świadczenie usług przewozu osób taksówką. Tego rodzaju usługi muszą być bezwzględnie ewidencjonowane w kasie fiskalnej.
Czy w związku z tym będzie musiała ewidencjonować także usługi konsultacji psychologicznych?
  • IS – izba skarbowa
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Tak. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) co do zasady mają obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Wyjątki od tej zasady przewidują § 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od kas. Zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania są m.in. podatnicy, u których obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Zwolnienie traci moc po upływie 2 mies. następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył ten limit (§ 5 ust. 1 rozporządzenia), a ponadto z chwilą wykonania czynności, o których mowa w § 4 rozporządzenia, a więc podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania – co wynika wprost z § 5 ust. 7 rozporządzenia.

Do takich czynności należą m.in. usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami (§ 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia). Bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania nie podlegają natomiast usługi świadczone przez psychologów (w przeciwieństwie do usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, do których się nie zaliczają, zob. pismo IS w Katowicach z 29.05.2015, IBPP3/4512-204/15/KG).

Uważam zatem, że z chwilą wykonania pierwszej usługi przewozu taksówką podatnik utraci prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania. W konsekwencji w zakresie, w jakim nie będą mieć zastosowania zwolnienia przedmiotowe (np. obejmujące świadczenie usług na rzecz osób prywatnych, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub skok – zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 rozporządzenia), będzie obowiązany do ewidencjonowania konsultacji psychologicznych świadczonych na rzecz osób prywatnych.

Odmienne stanowisko w tej kwestii zajęła jednak KIS w piśmie z 19.05.2018 (0111-KDIB3-2.4012.186.2018.2.JM). Stwierdziła, że podatnik rozpoczynający działalność w zakresie świadczenia usług przewozu osób taksówkami z tytułu wykonywania usług w zakresie konsultacji psychologicznych może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do momentu przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 20 tys. zł.

W interpretacji tej organ podatkowy nie uwzględnił jednak treści § 5 ust. 7 rozporządzenia, który w mojej ocenie wyłącza możliwość dalszego korzystania przez osobę fizyczną, o której mowa, ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania. Stanowisko zajęte przez KIS w przytoczonej interpretacji jest więc nieprawidłowe.

Więcej na temat: „Kasy Fiskalne”
Ewidencja sprzedaży

Zmiany w zwolnieniach od kas rejestrujących w 2019

Tomasz Krywan
Zlikwidowano kilka dotychczasowych zwolnień z obowiązku rejestracji obrotu w kasach fiskalnych (m.in. dla firm sprzątających, flisaków i dorożkarzy), wprowadzając nowe – dla kół gospodyń wiejskich.

Kasy rejestrujące

Rezygnacja przez biuro rachunkowe z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
Biuro rachunkowe, które kierując się błędnymi wyjaśnieniami fiskusa, w 2015 kupiło kasę rejestrującą i prowadzi ewidencję usług księgowych świadczonych na rzecz nieprzedsiębiorców, wciąż jeszcze może zrezygnować ze stosowania kasy – w dowolnym miesiącu.

Rozporządzenie

Jakie warunki muszą spełniać kasy fiskalne on-line

Każda kasa fiskalna umożliwi przekaz danych za pośrednictwem internetu lub sieci teleinformatycznej i będzie współpracować z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych.

Kasy rejestrujące

Co z ulgą na zakup kasy fiskalnej po śmierci podatnika

Tomasz Krywan
7.06.2018 zmarła osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która w 2017 skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy jej spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu tej ulgi?

Kasy rejestrujące

Brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towarów a możliwość korekty sprzedaży

Iwona Czauderna
Spółka prowadzi na rzecz konsumentów sprzedaż detaliczną, ewidencjonowaną w kasach rejestrujących. Zdarza się, że klienci zwracają kupione towary.
Czy w razie braku podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru spółka może obniżyć podstawę opodatkowania i należny VAT, jeśli udowodni, że zwrot rzeczywiście nastąpił?

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga na zakup kas rejestrujących po podziale spółki

Iwona Czauderna
Spółka powstała w wyniku podziału spółki kapitałowej A przez wydzielenie. W następstwie podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa A została wydzielona w nową spółkę. Przed wydzieleniem A miała sieć sklepów, w których odbywała się sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podlegająca ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skorzystała z ulgi na nabycie takich kas.
Czy w tej sytuacji spółce powstałej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh (podziału przez wydzielenie) również przysługuje prawo do odliczenia kwot wydatkowanych przez nią na zakup nowych kas rejestrujących?

Zmiana przepisów

Kantory nie muszą instalować kas fiskalnych od 1 kwietnia

Anna Koleśnik
MF zmieni rozporządzenie w sprawie zwolnień od kas i przedłuży dla kantorów zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży do końca 2018.

Kantory jednak bez kas fiskalnych

Minister Finansów przedłuży do końca 2018 zwolnienie dla kantorów od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach rejestrujących. Powstał już projekt stosownego rozporządzenia.

Kasy rejestrujące

Ponowne rozpoczęcie działalności przez osobę fizyczną a ulga na zakup kas

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna na początku 2018 zamierza otworzyć działalność gospodarczą. W przeszłości, tj. w latach 2002–2008, już ją prowadziła. Skorzystała wówczas z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy w ramach nowej działalności będzie mogła ponownie skorzystać z tej ulgi?

Nie. Przepisy o VAT nie określają, jak traktować osoby fizyczne, które po przerwie ponownie rozpoczynają działalność gospodarczą – jako zupełnie nowych podatników VAT czy jako podatników kontynuujących działalność. NSA w wyroku z 7.09.2017 (I FSK 2312/15) orzekł, że w przypadku osób fizycznych będących podatnikami VAT zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w wyniku likwidacji działalności, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym NIP, co oznacza, że wznowienie działalności gospodarczej po przerwie spowodowanej uprzednią likwidacją takiej działalności nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika.


Kasy rejestrujące

Oprogramowanie kasy niepozwalające na zamieszczenie NIP na paragonie fiskalnym

Marcin Szymankiewicz
Spółka zamierza otworzyć sieć sklepów. Kupiła drukarki fiskalne z zaprogramowaną możliwością wprowadzenia do treści paragonu fiskalnego numeru NIP nabywcy. Jednak niezbędny do ich prawidłowego działania program aplikacyjny na to nie pozwala. Czy spółka może w takim razie wydawać paragony bez NIP, mimo żądania klienta?

Nie. Ewidencja może być prowadzona wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że spełniają określone przepisami funkcje oraz kryteria i warunki techniczne (§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas). Określa je rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.08.2013 w sprawie kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (DzU poz. 1076, dalej rozporządzenie MG).


Kasy rejestrujące

Kasa fiskalna w firmie zajmującej się sprzedażą wysyłkową

Łukasz Chłond
Przedsiębiorca zamierza za pośrednictwem sklepu internetowego wysyłać towary do indywidualnych klientów w Polsce i wybranych krajach UE.
Czy powinien mieć kasę fiskalną?

Sprzedaż na rzecz konsumentów podlega co do zasady obowiązkowi rejestracji przy użyciu kasy fiskalnej. Jednak przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju na rzecz konsumentów z innych krajów UE, są zwolnieni z obowiązku jej rejestracji w kasie fiskalnej. Wynika to z tego, że sprzedaż wysyłkowa dokumentowana jest obowiązkowo fakturami (zob. interpretacja dyrektora KIS z 16.05.2017, 1462-IPPP2.4512.127.2017.1.IZ).


Kasy rejestrujące

Fiskalizacja kasy z nieważną homologacją

Krzysztof Hałub
Można ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej, mimo że ma nieważną homologację. Istotne jest, że była ona ważna w dniu zakupu kasy.

Potwierdza to interpretacja dyrektora KIS z 17.03.2017 (1462-IPPP2.4512.45.2017.1.RR). O jej wydanie zwrócił się podatnik, który kupił drukarkę fiskalną w listopadzie 2014 z zamiarem wykorzystania jej do ewidencjonowania sprzedaży w sklepie. W dniu zakupu drukarka miała ważną homologację (wydaną dla tego modelu na okres od 25.09.2012 do 26.09.2015). Nie doszło jednak do otwarcia sklepu, przez co drukarka nie została zafiskalizowana.


Kasy rejestrujące

Salon strzyżenia psów bez kasy fiskalnej

Krzysztof Hałub
Do naszego biura zgłosiła się kobieta, która chce otworzyć salon strzyżenia psów.
Czy wykonując taką usługę, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej do momentu przekroczenia limitu obrotów 20 tys. zł? Nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Tak. W myśl rozporządzenia w sprawie zwolnień od kas wskazane zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (tzw. zwolnienie podmiotowe) nie obejmuje niektórych grup podatników. Nie mogą z niego korzystać m.in. świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne (§ 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia).


Kasy rejestrujące

Płatność w gotówce po zaliczce otrzymanej przelewem a zwolnienie z kasy fiskalnej

Tomasz Krywan
Podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi opłacane przelewem. Zdarza się, że klient płaci zaliczkę na poczet usługi przelewem, a resztę gotówką.
Czy trzeba wówczas wystawiać paragon dokumentujący otrzymaną zaliczkę?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....