Różnice kursowe w przypadku równoczesnego podania na fakturze kwot w walucie obcej i w złotych

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Spółka z o.o. wystawia faktury (odbiorcom krajowym i zagranicznym), w których podaje wartość sprzedaży w euro i złotych (po przeliczeniu wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury) w celu ujęcia jej w księgach rachunkowych. Cenę sprzedaży uzgadnia z kontrahentami w euro i w takiej walucie uzyskuje zapłatę.
Czy w związku z tym powstają u niej podatkowe różnice kursowe?

Tak. Jak podkreślają organy podatkowe, z różnicami kursowymi w myśl art. 15a ust. 2 i 3 updop mamy do czynienia, gdy równocześnie spełnione są 3 przesłanki: 

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • należność (przychód) lub zobowiązanie (koszt uzyskania przychodów) są wyrażone w walucie obcej,
  • uregulowanie (realizacja) zobowiązania/otrzymanie należności następuje również w walucie obcej,
  • między dniem powstania zobowiązania/należności a dniem spłaty tego zobowiązania/otrzymania należności wystąpiła różnica w kursie waluty. 

Nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie czy należność wyrażone są w walucie obcej, a uregulowanie (w jakiejkolwiek formie) następuje w złotych lub odwrotnie – zobowiązanie bądź należność wyrażone są w złotych, a zapłata dokonywana jest w walucie obcej (zob. pisma KIS z 21.04.2017, 1061-IPTPB1.4511.153.2017.1.RK, i 28.02.2018, 0114-KDIP2-2.4010.30.2018.1.AG).

W opisanym przypadku należność została wyrażona w walucie obcej i uregulowana poprzez zapłatę w walucie obcej, a zatem u spółki powstają różnice kursowe w rozumieniu updop, stanowiące odpowiednio przychody podatkowe (gdy są dodatnie) lub koszty uzyskania przychodów (gdy są ujemne). 

Jak potwierdziła KIS w interpretacji z 8.02.2019 (0111-KDIB1-3.4010.614.2018.1.BM), jeżeli należność za dostawę została określona w walucie obcej i jednocześnie w tej walucie kontrahent dokonał płatności, to niezależnie od tego, że jednocześnie na fakturze wskazał tę kwotę w polskich złotych, po stronie spółki mogą powstać ujemne/dodatnie różnice kursowe do rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych

Uwaga: gdy na fakturze została wykazana kwota VAT, to do przychodów bądź kosztów podatkowych nie zalicza się powstałych przy zapłacie różnic kursowych od tej części należności/zobowiązania, którą stanowi VAT. VAT – co do zasady – jest neutralny dla podatku dochodowego. Nie wchodzi w skład przychodów podatkowych (art. 12 ust. 4 pkt 9 i 10 updop) ani – poza pewnymi przypadkami – nie jest uznawany za koszt podatkowy (art. 16 ust. 1 pkt 46 updop). Stąd różnice w jego kwocie również nie mogą być uznawane za przychód/koszt uzyskania przychodu (zob. wyrok NSA z 1.10.2014, II FSK 2182/12, pismo KIS z 19.01.2018, 0111-KDIB2-1.4010.318.2017.2.EN).

Więcej na temat: „Różnice kursowe”
CIT i PIT

Zwrot zaliczki – czy powstają podatkowe różnice kursowe

Anna Koleśnik
Spółka otrzymała od kontrahenta zaliczkę w euro na poczet przyszłej dostawy towarów. Niestety, dostawa z przyczyn obiektywnych nie mogła zostać zrealizowana i spółka zwróciła zaliczkę.
Zdarza się też, że spółka otrzymuje zwrot wpłaconych przez siebie zaliczek w walutach obcych na poczet przyszłych dostaw.
Czy w związku z tym powstają podatkowe różnice kursowe?

Różnice kursowe od dywidendy w walucie obcej

Ponieważ dywidenda nie jest kosztem podatkowym, różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania.

Podatki i prawo gospodarcze

Korekta faktury – jaki kurs waluty

Ryszard Kubacki
Spółka sprzedaje towary kontrahentom z państw członkowskich UE, wystawiając faktury w euro. Czasami, z różnych przyczyn, wystawia faktury korygujące.
Jaki w takich przypadkach powinna stosować kurs euro – pierwotny czy aktualny?

Updop nie zawiera szczególnych uregulowań dotyczących zasad przeliczania przychodów wyrażonych w walutach obcych na złote w przypadku korekty tych przychodów. W myśl ogólnej reguły zawartej w art. 12 ust. 2 updop przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg ogłaszanego przez NBP kursu średniego walut obcych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....