Różnice kursowe ustalane metodą bilansową ujmowane per saldo w przychodach/kosztach podatkowych

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na potrzeby CIT ustala różnice kursowe metodą rachunkową (bilansową).
Czy jest uprawniona do rozliczenia tych różnic – dla celów podatkowych – poprzez wykazanie ich per saldo (ujęcie w kosztach/przychodach podatkowych wynikającej z ksiąg rachunkowych nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu)?

Jak wynika z art. 9b ust. 2 updop, podatnicy, którzy wybrali metodę bilansową ustalania różnic kursowych, odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów dla celów PIT bądź CIT, zaliczają ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe:

  • IS – izba skarbowa
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • z tytułu transakcji walutowych (w związku z otrzymywaniem należności i spłatą zobowiązań),
  • wynikające z wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej,
  • wynikające z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych,

ustalone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Pojęcie „przepisy o rachunkowości” obejmuje wszelkie regulacje prawne dotyczące rachunkowości, mające zastosowanie do danej jednostki, a więc przede wszystkim uor, akty wykonawcze do niej, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 z 19.07.2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (DzUrz UE L z 2002 poz. 243) oraz interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Jak potwierdziła IS w Warszawie w interpretacji z 27.02.2017 (1462-IPPB6.4510.620.2016.1.AM), dla celów podatkowych powinny być rozpoznane jedynie te różnice kursowe, które ujmowane są na kontach wynikowych i wpływają na rachunek zysków i strat jednostki. Wynika to z obowiązku zachowania spójności wyniku podatkowego oraz wyniku rachunkowego w tym zakresie, bowiem (...) to właśnie rozwiązania wynikające z rachunkowości określają skutek w CIT związany z różnicami kursowymi, a zasada ta nie jest modyfikowana innymi przepisami updop. (...) W takim ujęciu różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej odnoszone na bilans (np. na kapitał własny) nie wpłyną na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Organy podatkowe wskazują przy tym na konieczność przyporządkowania różnic kursowych przez podatnika CIT do właściwego źródła przychodów („zyski kapitałowe” lub „inne źródła”; jak wiadomo, to ostatnie obejmuje przychody z działalności operacyjnej jednostki).

Jedną z konsekwencji stosowania metody rachunkowej jest możliwość ujmowania dla celów podatkowych różnic kursowych per saldo, a zatem po dokonaniu kompensaty ogółu uprzednio ustalonych dodatnich i ujemnych różnic kursowych właściwych dla danego okresu, ujętych w księgach rachunkowych. Jak już o tym była mowa, są to różnice kursowe rozliczone wynikowo (dodatnie i ujemne, zrealizowane i niezrealizowane) wpływające jako wynik operacji finansowych na rachunek zysków i strat (zob. np. interpretacje KIS z 10.05.2019, 0111-KDIB1-3.4010.108.2019.1.BM, i 10.12.2018, 0114-KDIP2-2.4010.530.2018.1.AG).

Wynikająca z ksiąg rachunkowych nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi stanowi wówczas koszt uzyskania przychodów, natomiast nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi jest ujmowana w przychodach podatkowych.

Nie zmienia to faktu, że – zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych – z ogólnej wartości różnic kursowych podatnicy CIT powinni wyłączyć te, których źródłem powstania są zyski kapitałowe, i wykazać je jako przychody/koszty podatkowe w ramach źródła „zyski kapitałowe” (por. pismo KIS z 6.03.2019, 0111-KDIB1-2.4010.3.2019.1.AW).

Należy tu dodać, że podatnicy prowadzący działalność na terenie SSE, uzyskujący przychody zarówno z działalności zwolnionej (strefowej), jak i opodatkowanej, ustaloną rachunkowo per saldo nadwyżkę:

  • ujemnych różnic kursowych, której nie można jednoznacznie przyporządkować do jednej z tych dwóch kategorii działalności – powinni jako koszt wspólny rozliczać w kosztach podatkowych proporcjonalnie, w myśl art. 15 ust. 2a updop,
  • dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, wiążącą się z obydwoma rodzajami działalności – powinni w całości zakwalifikować do przychodów z działalności opodatkowanej (choć w pewnej proporcji odnoszą się również do działalności strefowej), ponieważ updop nie przewiduje zasad alokacji przychodów związanych jednocześnie z działalnością opodatkowaną i zwolnioną

(zob. np. interpretacje KIS z 10.05.2019, 0111-KDIB1-3.4010.117.2019.1.BM, 10.10.2018, 0111-KDIB1-3.4010.492.2018.1.PC, 19.07.2018, 0111-KDIB1-1.4010.211.2018.1.BK).

Jeżeli jednak podatnik może przyporządkować różnice kursowe do działalności opodatkowanej bądź zwolnionej z opodatkowania, to – zgodnie z interpretacją KIS z 21.05.2019 (0111-KDIB1-2.4010.159.2019.1.MM) – w przypadku różnic kursowych przypisanych do działalności:

  • opodatkowanej – nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi powinien w całości kwalifikować do przychodów podatkowych dotyczących działalności opodatkowanej; odpowiednio nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi powinien w całości kwalifikować do kosztów podatkowych dotyczących działalności opodatkowanej,
  • zwolnionej z opodatkowania – nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi bądź ujemnych nad dodatnimi stanowi odpowiednio podatkowe przychody bądź podatkowe koszty, które składają się na wynik działalności zwolnionej z opodatkowania. 
Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
Formularze

Deklaracje na exit tax i przedłużenie terminu wpłaty podatku

Krzysztof Hałub
Ukazały się wzory formularzy potrzebnych do rozliczenia przez podatników CIT i PIT podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

PIT

Ustalenie wartości początkowej auta wykupionego po leasingu

Krzysztof Hałub
Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą chce wprowadzić do majątku firmy samochód osobowy stanowiący współwłasność majątkową małżeńską. Samochód był używany przez żonę przedsiębiorcy w jej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy w 2017 został wykupiony od leasingodawcy na fakturę za 1500 zł i przekazany do użytku prywatnego małżonków. Obecnie mąż chce używać go w swojej działalności jako środek trwały.
Czy wartość początkową samochodu może ustalić w wysokości jego wartości rynkowej (na podstawie średniej ceny rynkowej z ofert sprzedaży takiego samego samochodu i rocznika na rynku wtórnym), wynoszącej 46 tys. zł?

CIT

Kiedy podatek u źródła zapłacony z własnych środków może być kosztem podatkowym

Edyta Głębicka
Spółka z o.o. kupuje od podmiotów zagranicznych usługi objęte w Polsce podatkiem dochodowym u źródła. Niekiedy musi z własnych środków zapłacić ten podatek, bo nie ma możliwości potrącenia go z wynagrodzenia kontrahenta.
Czy ma prawo zaliczyć go do kosztów podatkowych?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zatrudnienie obywateli Ukrainy na zlecenie – pobór zaliczki na PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka podpisuje umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy. Kierując się złożonymi przez nich oświadczeniami (dotyczącymi tzw. ośrodka interesów życiowych) i wiedzą uzyskaną w procesie rekrutacji, dla celów PIT traktuje ich jako polskich rezydentów podatkowych. Zleceniobiorcy deklarują bowiem chęć emigracji (wraz z rodzinami) do Polski w celu poprawy warunków życiowych.
Czy spółka powinna obliczać zaliczki na PIT od dochodów z tych zleceń na ogólnych zasadach (określonych w art. 41 ust. 1 updof)?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nagrody w konkursach dla współpracowników a pobór zryczałtowanego PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka współpracuje z osobami fizycznymi będącymi indywidualnymi przedsiębiorcami. W celu zwiększenia wyników sprzedaży organizuje skierowane do nich konkursy motywacyjne. Nagrody otrzymują wszyscy, którzy uzyskają poziom sprzedaży określony w regulaminie konkursu. Ich wysokość jest uzależniona od wielkości sprzedaży danego uczestnika.
Czy wartość wygranych będzie u laureatów tych konkursów przychodem podlegającym PIT w wysokości 10%, a spółka jako płatnik powinna pobrać ten podatek?

Formularze

Płatności ponad 2 mln zł objęte CIT u źródła dopiero od 2020

MF odroczył o kolejne pół roku obowiązek poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł.

PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Iwona Czauderna
Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?

PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Ryszard Kubacki
Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Zeznanie roczne

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w I połowie br., mają czas na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) do końca października 2019.

CIT i PIT

Wierzytelność otrzymana w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki osobowej – czy jest przychodem

Ryszard Kubacki
Czy otrzymanie wierzytelności, w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki jawnej, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego u byłego wspólnika (osoby fizycznej)? Może przychód ten powstanie w momencie spłaty wierzytelności?

CIT i PIT

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w razie budowy budynku

Krzysztof Hałub
Tylko już istniejące, a nie dopiero wznoszone budynki mieszkalne objęte są ulgą termomodernizacyjną.

CIT i PIT

Odliczenie wydatków na termomodernizację, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW

W ramach programu „Czyste Powietrze” osoba fizyczna otrzymała od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację oraz pożyczkę na wydatki związane z termomodernizacją, niepokryte dotacją.
Czy wydatki sfinansowane z pożyczki mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....