Różnice kursowe u ryczałtowca

Marcin Sądej

Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykonuje także usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych, w związku z czym otrzymuje zapłatę w walutach obcych (przeważnie w euro).
Czy w takim przypadku należy ustalać różnice kursowe? Jak je prawidłowo rozliczyć (wg jakiej stawki ryczałtu)?

W myśl art. 6 ust. 1 uzpd opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 updof. Wspomniany art. 14 w ust. 2 pkt 3 wskazuje, że przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są również różnice kursowe. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1c uzpd do przychodów ewidencjonowanych z tytułu różnic kursowych stosuje się odpowiednio art. 24c updof, z tym że ujemne różnice kursowe zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice.

  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Uzpd w zakresie ustalania różnic kursowych odsyła więc do updof. Na podstawie art. 24c ust. 1 updof różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

W odniesieniu do podatników opodatkowanych w formie ryczałtowej zastosowanie mają jedynie te przepisy updof, które odnoszą się do różnic kursowych związanych z uzyskanym przychodem. Podatnicy ryczałtu, nie biorąc pod uwagę kosztów podatkowych, nie ustalają też różnic kursowych związanych z ponoszonymi wydatkami.

W świetle art. 24c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 updof różnice kursowe powstają:

  • dodatnie – jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote wg kursu średniego NBP jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
  • ujemne – jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote wg kursu średniego NBP jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Jak potwierdziła IS w Warszawie w piśmie z 9.07.2010 (IPPB1/415-410/10-5/RS), w przypadku podatników ryczałtu ujemne różnice kursowe z oczywistych względów nie powiększają kosztów (bo takich przecież nie ma), lecz zmniejszają przychód dla celów podatkowych. Natomiast dodatnie różnice kursowe na ogólnych zasadach zwiększają przychody.

Podatnicy ryczałtu są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. Powstałe różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) wykazują w kolumnie, w której zaewidencjonowali przychód należny ze sprzedaży, w związku z którym różnice te ustalili. Wpisu należy dokonać w dacie zrealizowania danej różnicy kursowej, a zatem w dniu otrzymania należności od kontrahenta. Obowiązuje taka sama stawka podatkowa, jaką podatnik stosuje do przychodu, który tę różnicę wygenerował.

Dodatnie różnice kursowe zawsze powodują zwiększenie przychodów podatnika. Natomiast ujemne należy wpisać w odpowiedniej kolumnie ze znakiem minus. Jeżeli jednak w danym miesiącu podatnik nie osiągnie żadnych innych przychodów, to nie będzie mógł odjąć ujemnych różnic. Nie zostaną one również rozliczone w kolejnych miesiącach roku, ponieważ ryczałt jest płatny za dany miesiąc, a nie w sposób narastający.

Podatnik zachowuje jednak prawo do pomniejszenia przychodu o ujemne różnice kursowe po zakończeniu roku podatkowego (w zeznaniu rocznym). Jak bowiem wynika z przywołanego art. 6 ust. 1c uzpd, ujemne różnice kursowe zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice.

Jeśli chodzi o ustalenie odpowiedniego kursu waluty obcej służącej do przeliczania wartości przychodu należnego oraz faktycznie otrzymanego, to w myśl:

  • art. 11a ust. 1 updof – przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu,
  • art. 24c ust. 4 updof – przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży walut obcych oraz otrzymania należności (np. gdy waluta wpływa na rachunek złotowy przedsiębiorcy); w pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu (np. waluta wpływa na rachunek walutowy przedsiębiorcy), stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Przyjmując kurs faktycznie zastosowany, należy pamiętać, że na podstawie art. 24c ust. 5 updof może być on zakwestionowany przez organy podatkowe, jeśli odbiega „w górę” lub „w dół” o 5% od kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty. Organ podatkowy może wówczas wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty, bo inaczej określi ten kurs, opierając się na kursach walut ogłaszanych przez NBP.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – oprócz opisanych wyżej różnic transakcyjnych na przychodach – ustalają także różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updof). Jak czytamy w interpretacji IS w Katowicach z 23.01.2013 (IBPBI/1/415-1349/12/KB), u wnioskodawcy mogą powstawać także różnice kursowe do środków własnych, wynikające z przemieszczania środków pieniężnych na jego koncie walutowym, w związku z wydatkowaniem przez niego środków z tego rachunku. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż jako przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie pomniejsza uzyskanych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodu. (…) Gdy w wyniku realizacji płatności za pośrednictwem konta walutowego dojdzie do powstania dodatnich różnic kursowych od środków własnych, ich wartość powiększy wysokość przychodu wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast ujemne różnice kursowe będą pomniejszać wartość tego przychodu.

Należałoby uznać, że do różnic tych zastosowania nie ma stawka ryczałtu właściwa dla działalności, w związku z którą powstają.

Więcej na temat: „Ryczałt ewidencjonowany”
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korekta przychodów nie przywróci utraconego prawa do ryczałtu

Aleksander Woźniak
Zmniejszenie przychodów w drodze korekty, która nastąpiła po upływie terminu złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, nie skutkuje przywróceniem prawa do rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tak wynika z wyroku NSA z 28.11.2018 (II FSK 3382/16).

Podatnik wg pierwotnej deklaracji PIT-28 uzyskał w 2014 przychód przekraczający ustawowy limit (obecnie jest to 250 tys. euro), co skutkowało utratą warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1.01.2015 miał obowiązek zaprowadzenia właściwych ksiąg i opłacania PIT na ogólnych zasadach.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany w przepisach dotyczących ryczałtu ewidencjonowanego w 2019

Marcin Sądej Krzysztof Hałub
W ramach uproszczeń w przepisach podatkowych wprowadzono kilka zmian ułatwiających rozliczenia podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – i to zarówno z działalności gospodarczej, jak i z najmu składników prywatnego majątku.

Opisane poniżej zmiany wynikają z ustaw z:

  • 4.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2126),
  • 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159),
  • 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244),
  • 9.11.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU poz. 2246).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Amortyzacja u ryczałtowca i po przejściu na ogólne zasady opodatkowania

Marcin Sądej
Podatnik korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego ma obowiązek ewidencjonowania oraz amortyzowania składników majątku trwałego, ale wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych nie stanowi dla niego kosztu uzyskania przychodów. Odpisy będą natomiast takim kosztem po zmianie formy opodatkowania na zasady ogólne – jednak tylko te dokonywane na bieżąco.

Ryczałt ewidencjonowany

Limit 100 tys. zł dla przychodów z najmu u małżonków - jak liczyć

Krzysztof Hałub
O prawie do obniżonej stawki decydują łączne przychody małżonków korzystających z różnych form opodatkowania najmu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korekta przychodu nie przywróci utraconego prawa do ryczałtu

Aleksander Woźniak
Korekta przychodu dokonana w następnym lub kolejnym roku podatkowym nie może wpływać na ustalenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Kto w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnie przychód przekraczający ustawowy limit, musi założyć pkpir oraz płacić PIT na ogólnych zasadach.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zryczałtowane opodatkowanie przy obrocie kryptowalutami

Marcin Sądej
Czy przychody uzyskiwane z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nieodpłatne świadczenia u ryczałtowca

Aleksander Woźniak
Przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykorzystuje do niej pokój, który został mu użyczony.
Czy nieodpłatne użyczenie jest przychodem, a jeśli tak, to według jakiej stawki jest on opodatkowany? Czy również 8,5%?

Obrót kryptowalutami a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przychody uzyskiwane z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt ewidencjonowany

Opłata recyklingowa od reklamówek u podatnika ryczałtu ewidencjonowanego

Anna Koleśnik
Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową w zakresie handlu opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Czy pobieraną od kupujących opłatę recyklingową od toreb foliowych powinien uwzględnić po stronie przychodów objętych ryczałtem, mimo że ma ona niedefinitywny charakter, tzn. podlega wpłacie do budżetu państwa?

Tak. Od 1.01.2018 przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego pobierają opłatę recyklingową od lekkich torb na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczonych do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Opłata stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek budżetu do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana (art. 40c ustawy z 13.06.2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, DzU z 2018 poz. 150).


Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałtowe opodatkowanie przychodów serwisu komputerowego

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący serwis komputerowy rozważa zmianę formy opodatkowania (obecnie jest to podatek liniowy) na ryczałt.
Czy taka zmiana jest możliwa, a jeżeli tak, jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do osiąganych przez niego przychodów?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać m.in. podatnicy wymienieni w art. 8 ust. 1 uzpd. Wyłączenie nie dotyczy jednak podatników osiągających przychody ze świadczenia usług serwisów komputerowych, tj. klasyfikowanych na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 w grupowaniu o symbolu 95.11.10.0 (obejmującym usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych).


Ryczałt ewidencjonowany

Przychody z wynajmu objęte wyższym ryczałtem

Krzysztof Hałub
Osoby, które z tzw. prywatnego wynajmu uzyskają przychody przewyższające 100 tys. zł, od nadwyżki zapłacą zryczałtowany podatek wg stawki 12,5%.

W 2017 przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – o ile umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej – mogą być objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów na podstawie art. 6 ust. 1a uzpd. Stawka ryczałtu wynosi 8,5% przychodów, bez względu na ich wielkość (art. 12 ust. 3 pkt 1 lit. a uzpd).


Ryczałt ewidencjonowany

Opodatkowanie najmu prywatnego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu

Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą. Jako jeden z przedmiotów działalności w CEIDG wpisany jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Działalność prowadzona jest na zasadach ogólnych – podatek liniowy. Podatnik ma nieruchomość prywatną, nieuwzględnioną w ewidencji środków trwałych firmy.
Czy jej wynajem może być opodatkowany ryczałtem?

Ryczałt ewidencjonowany

Wynajem lokalu użyczonego przez kontrahenta a korzystanie z ryczałtu

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzysta z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeden z jego kontrahentów zaproponował, że w rozliczeniu za wierzytelność (w miejsce zapłaty za usługę) odda mu do użytkowania lokal, który przedsiębiorca będzie mógł wynajmować.
Czy przychody z wynajmu może on opodatkować w formie ryczałtu?

Ryczałt ewidencjonowany

Usługi transportowe w działalności – różne stawki ryczałtu

Grzegorz Gębka
Nasz klient prowadzi jednoosobową działalność w zakresie usług transportowych – wozi ładunki ciężarówką. Jeździ też taksówką osobową.
Czy z PIT może rozliczać się ryczałtem, stosując różne stawki do tych usług?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....