Różnice kursowe u ryczałtowca

Marcin Sądej

Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykonuje także usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych, w związku z czym otrzymuje zapłatę w walutach obcych (przeważnie w euro).
Czy w takim przypadku należy ustalać różnice kursowe? Jak je prawidłowo rozliczyć (wg jakiej stawki ryczałtu)?

W myśl art. 6 ust. 1 uzpd opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 updof. Wspomniany art. 14 w ust. 2 pkt 3 wskazuje, że przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są również różnice kursowe. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1c uzpd do przychodów ewidencjonowanych z tytułu różnic kursowych stosuje się odpowiednio art. 24c updof, z tym że ujemne różnice kursowe zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice.

  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Uzpd w zakresie ustalania różnic kursowych odsyła więc do updof. Na podstawie art. 24c ust. 1 updof różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

W odniesieniu do podatników opodatkowanych w formie ryczałtowej zastosowanie mają jedynie te przepisy updof, które odnoszą się do różnic kursowych związanych z uzyskanym przychodem. Podatnicy ryczałtu, nie biorąc pod uwagę kosztów podatkowych, nie ustalają też różnic kursowych związanych z ponoszonymi wydatkami.

W świetle art. 24c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 updof różnice kursowe powstają:

  • dodatnie – jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote wg kursu średniego NBP jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
  • ujemne – jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote wg kursu średniego NBP jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Jak potwierdziła IS w Warszawie w piśmie z 9.07.2010 (IPPB1/415-410/10-5/RS), w przypadku podatników ryczałtu ujemne różnice kursowe z oczywistych względów nie powiększają kosztów (bo takich przecież nie ma), lecz zmniejszają przychód dla celów podatkowych. Natomiast dodatnie różnice kursowe na ogólnych zasadach zwiększają przychody.

Podatnicy ryczałtu są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. Powstałe różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) wykazują w kolumnie, w której zaewidencjonowali przychód należny ze sprzedaży, w związku z którym różnice te ustalili. Wpisu należy dokonać w dacie zrealizowania danej różnicy kursowej, a zatem w dniu otrzymania należności od kontrahenta. Obowiązuje taka sama stawka podatkowa, jaką podatnik stosuje do przychodu, który tę różnicę wygenerował.

Dodatnie różnice kursowe zawsze powodują zwiększenie przychodów podatnika. Natomiast ujemne należy wpisać w odpowiedniej kolumnie ze znakiem minus. Jeżeli jednak w danym miesiącu podatnik nie osiągnie żadnych innych przychodów, to nie będzie mógł odjąć ujemnych różnic. Nie zostaną one również rozliczone w kolejnych miesiącach roku, ponieważ ryczałt jest płatny za dany miesiąc, a nie w sposób narastający.

Podatnik zachowuje jednak prawo do pomniejszenia przychodu o ujemne różnice kursowe po zakończeniu roku podatkowego (w zeznaniu rocznym). Jak bowiem wynika z przywołanego art. 6 ust. 1c uzpd, ujemne różnice kursowe zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice.

Jeśli chodzi o ustalenie odpowiedniego kursu waluty obcej służącej do przeliczania wartości przychodu należnego oraz faktycznie otrzymanego, to w myśl:

  • art. 11a ust. 1 updof – przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu,
  • art. 24c ust. 4 updof – przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży walut obcych oraz otrzymania należności (np. gdy waluta wpływa na rachunek złotowy przedsiębiorcy); w pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu (np. waluta wpływa na rachunek walutowy przedsiębiorcy), stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Przyjmując kurs faktycznie zastosowany, należy pamiętać, że na podstawie art. 24c ust. 5 updof może być on zakwestionowany przez organy podatkowe, jeśli odbiega „w górę” lub „w dół” o 5% od kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty. Organ podatkowy może wówczas wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty, bo inaczej określi ten kurs, opierając się na kursach walut ogłaszanych przez NBP.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – oprócz opisanych wyżej różnic transakcyjnych na przychodach – ustalają także różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updof). Jak czytamy w interpretacji IS w Katowicach z 23.01.2013 (IBPBI/1/415-1349/12/KB), u wnioskodawcy mogą powstawać także różnice kursowe do środków własnych, wynikające z przemieszczania środków pieniężnych na jego koncie walutowym, w związku z wydatkowaniem przez niego środków z tego rachunku. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż jako przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie pomniejsza uzyskanych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodu. (…) Gdy w wyniku realizacji płatności za pośrednictwem konta walutowego dojdzie do powstania dodatnich różnic kursowych od środków własnych, ich wartość powiększy wysokość przychodu wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast ujemne różnice kursowe będą pomniejszać wartość tego przychodu.

Należałoby uznać, że do różnic tych zastosowania nie ma stawka ryczałtu właściwa dla działalności, w związku z którą powstają.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....