Rozłożenie na raty składek niepodlegających umorzeniu w celu skorzystania z abolicji

Barbara Staszyńska

Przedsiębiorca zalegający z zapłatą składek społecznych za okres od marca 2008 do kwietnia 2009 otrzymał 3.09.2015 decyzję o warunkach abolicji. Wynika z niej, że w terminie 12 miesięcy od jej uprawomocnienia powinien opłacić wszelkie należności niepodlegające abolicji. Do 15.07.2016 należności za marzec oraz kwiecień 2009 nie zostały opłacone, płatnik nie opłacił też składki za czerwiec 2016.
Czy istnieje szansa na umorzenie w trybie ustawy abolicyjnej, jeżeli przedsiębiorca nie ma wystarczających środków, aby uregulować do 3.10.2016 wszystkie należności niepodlegające abolicji?

Tak. Rozłożenie na raty składek niepodlegających abolicji, których uregulowanie jest warunkiem umorzenia pozostałych należności na koncie płatnika, wydłuża termin spłaty tych należności (umowa ratalna musi zostać zawarta przed upływem terminu wyznaczonego do spłaty, wynikającego z decyzji o warunkach abolicji).

Zgodnie z art. 1 ust. 11 ustawy z 9.11.2012 o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU poz. 1551, tzw. ustawa abolicyjna) należności niepodlegające abolicji podlegają spłacie w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia decyzji o warunkach abolicji. W razie rozłożenia na raty należności niepodlegających abolicji lub odroczenia terminu płatności warunek ten uznaje się za spełniony po opłaceniu tych należności w terminie wynikającym z zawartej umowy o spłacie należności w ratach lub w odroczonym terminie płatności (art. 1 ust. 12).

  • FP – Fundusz Pracy
  • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • US – urząd skarbowy

W omawianym przypadku 12-miesięczny termin upłynie 4.10.2016 (12 miesięcy od uprawomocnienia decyzji o warunkach abolicji). Przedsiębiorca musi zatem jak najszybciej wystąpić do ZUS z wnioskiem o zawarcie umowy o spłacie należności niepodlegających abolicji (w tym przypadku należności za marzec i kwiecień 2009 oraz czerwiec 2016) w ratach. Stosowna umowa musi zostać podpisana przed upływem wyznaczonego 12-miesięcznego terminu, tj. najpóźniej 4.10.2016. Zawarcie umowy o spłacie zadłużenia w ratach nie gwarantuje jeszcze umorzenia należności objętych abolicją. Oznacza jedynie, że dla należności niepodlegających abolicji wyznaczone zostały nowe terminy płatności w postaci harmonogramu spłaty. Układ ratalny zostaje spłacony w dacie terminowego uregulowania ostatniej raty wynikającej z harmonogramu. 

Co podlega abolicji

Umorzeniu (abolicji) w trybie ustawy abolicyjnej podlegają wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne za okres od 1.01.1999 do 28.02.2009 należne za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Ich umorzenie jest równoznaczne z umorzeniem należnych od nich odsetek, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych (w tym także należnych naczelnikowi US lub komornikowi sądowemu). Umorzenie należności z tytułu składek społecznych za dany miesiąc powoduje także umorzenie nieopłaconych za ten miesiąc składek zdrowotnych oraz na FP wraz z odsetkami i kosztami.

O warunkach abolicji była mowa w artykule „Abolicja – kiedy mimo upływu terminu składania wniosków można ubiegać się o umorzenie długu wobec ZUS” w „RiP” nr 8/2016

Przedsiębiorca zalegający ze spłatą składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP za okres od stycznia do grudnia 2008 decyzję o warunkach abolicji otrzymał 12.02.2015. Uprawomocniła się ona 13.03.2015. Zaległość za wskazany okres obejmowała także składki za pracowników, które jako niepodlegające abolicji przedsiębiorca zobowiązany był uregulować do 13.03.2016.

7.01.2016 podpisano umowę o spłacie zadłużenia za pracowników w 5 ratach. Płatnik terminowo spłacał raty oraz opłacał w terminie składki bieżące (te, których termin płatności przypadał po dacie zawarcia umowy). Ostatnią ratę uregulował terminowo 12.05.2016. W dniu 29.05.2016 wydano decyzję o umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP należnych za przedsiębiorcę za okres od stycznia do grudnia 2008.

W każdej umowie o spłacie zadłużenia w ratach wskazane są okoliczności powodujące jej rozwiązanie. W przypadku płatników spłacających ratalnie należności niepodlegające abolicji szczególnie ważne jest niedopuszczenie do wystąpienia takich przesłanek, ponieważ rozwiązanie układu ratalnego przed pełną spłatą należności niepodlegających abolicji (o ile nastąpi to po upływie 12 miesięcy od uprawomocnienia decyzji o warunkach abolicji) automatycznie oznacza niespełnienie warunków i odmowę umorzenia należności podlegających abolicji.

Przedsiębiorca zalegający ze spłatą składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP za okres od stycznia do grudnia 2008 decyzję o warunkach abolicji otrzymał 12.02.2015. Uprawomocniła się ona 13.03.2015. Zaległość za wskazany okres obejmowała także składki za pracowników, które jako niepodlegające abolicji przedsiębiorca zobowiązany był uregulować do 13.03.2016.

7.01.2016 podpisano umowę o spłacie zadłużenia za pracowników w 5 ratach. Płatnik dokonywał terminowej spłaty rat, jednak do 5.05.2016 nie opłacił bieżącej składki za marzec 2016 (termin płatności przypadał na 15.04.2016). W umowie z 7.01.2016 ustalono, że ulega ona rozwiązaniu m.in. w przypadku gdy płatnik przez okres dłuższy niż 14 dni spóźnia się z opłaceniem składek bieżących. W związku z tym umowę rozwiązano i z uwagi na nieopłacenie w wymaganym terminie należności niepodlegających abolicji wydano decyzję o odmowie umorzenia należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP należne za przedsiębiorcę za okres od stycznia do grudnia 2008.

Jeśli okoliczności powodujące rozwiązanie umowy o spłacie należności w ratach zostaną spowodowane ważnymi, niezależnymi od płatnika przyczynami, to ma on możliwość wnioskowania o utrzymanie w mocy umowy o spłacie zadłużenia w ratach pomimo wystąpienia przesłanek do jej rozwiązania. Składając taki wniosek, należy pamiętać o usunięciu skutków wystąpienia takiej przesłanki, np. niezwłocznie uregulować należności, których nieopłacenie spowodowało rozwiązanie umowy.

Przedsiębiorca spłacający w ratach należności niepodlegające abolicji 8.05.2016 otrzymał zawiadomienie z ZUS, że z uwagi na wystąpienie przesłanki powodującej rozwiązanie umowy o spłacie należności w ratach (nieopłacenie bieżących składek za marzec 2016 do 5.05.2016) umowa ta została rozwiązana. Przedsiębiorca przed upływem 7 dni od otrzymania zawiadomienia uregulował składkę za marzec 2016 i złożył wniosek o utrzymanie w mocy ww. umowy, powołując się na fakt, że nieopłacenie bieżących składek wynikało z niezależnych od niego przyczyn (opóźnienie w realizacji płatności przez jednego z głównych klientów). ZUS, uznając okoliczności wskazane we wniosku za ważne i niezależne od płatnika, wyraził zgodę. Kolejne raty oraz składki bieżące regulowane były w terminie, więc po opłaceniu ostatniej raty zgodnie z harmonogramem spłaty wydana została decyzja o umorzeniu należności podlegających abolicji.

Uwaga! W dacie wejścia w życie ustawy abolicyjnej należności finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek (część składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, składki na ubezpieczenia chorobowe oraz zdrowotne) nie podlegały ulgom, tj. nie mogły zostać odroczone ani rozłożone na raty. Od grudnia 2015 ograniczenie to zniesiono. Obecnie wszystkie należności (także w części finansowanej przez ubezpieczonych) mogą być przedmiotem umów o spłacie należności w ramach układów ratalnych, także te niepodlegające abolicji.

Temat: „ZUS - działalność”
ZUS przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za składki po śmierci płatnika

Magdalena Januszewska
Na długi składkowe nie pomoże zniesienie wspólności majątkowej, jeśli owdowiały małżonek przyjmie spadek.

Przedsiębiorczy były policjant-rencista nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Magdalena Januszewska
Były policjant ma ustalone prawo do renty inwalidzkiej z systemu zaopatrzenia. Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą.
Czy w związku z tym ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne?

Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.


Koronawirus

ZUS odroczy składki przedsiębiorcom, którzy stracili wskutek epidemii

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie płatności składek albo o zawieszenie układów ratalnych. Na razie tylko za 3 mies.

Tak wynika z zarządzenia Prezesa ZUS z 17.03.2020. Na jego podstawie odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki za okres od lutego do kwietnia 2020. Nie ma znaczenia, że termin na uregulowanie składek za luty 2020 już minął (odpowiednio 10. lub 16. marca), a odroczenie może co do zasady dotyczyć tylko składek bieżących bądź przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W obecnej, wyjątkowej sytuacji ZUS pominie ten warunek.


ZUS przedsiębiorcy

Kiedy składki z kontraktu menedżerskiego, a kiedy z tytułu prowadzenia firmy

Krzysztof Tandecki
Z członkiem zarządu spółka zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski). Prowadzi on działalność gospodarczą zgłoszoną w CEIDG w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
Czy to oznacza, że spółka musi opłacać za niego tylko składkę zdrowotną, a ubezpieczenia społeczne będą obowiązkowe z działalności?

Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy w ramach działalności menedżer osiąga wyłącznie przychód z tytułu świadczenia usług zarządzania, czy również inne przychody.

Dla menedżera, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie zawarł kontrakt menedżerski na zarządzanie, przychód uzyskiwany z tej umowy jest traktowany jak przychód z działalności wykonywanej osobiście, odrębny od przychodów z działalności gospodarczej. Tym samym umowa o zarządzanie jest traktowana jak odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jak umowa wykonywana w ramach działalności pozarolniczej.


Ubezpieczenia

Nowości w formularzach ZUS w 2020

Renata Majewska
Zmiany druków wynikają z konieczności dostosowania do nowych przepisów nakładających na płatników składek dodatkowe formalności. Nastąpią od 1 lutego, 1 marca i 1 czerwca.

Wprowadzają je dwie nowelizacje rozporządzenia MPRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów:


Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nowa wysokość składek ZUS przedsiębiorców w 2020

Począwszy od lutego (za styczeń) przedsiębiorcy płacą składki do ZUS – za siebie i osoby współpracujące – w nowej wysokości. Podstawa ich wymiaru znacznie w tym roku wzrosła, za sprawą wzrostu przeciętnej i najniższej pensji.

Dla zobowiązanych do deklarowania kwoty nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia minimalna podstawa wymiaru wynosi obecnie 3136,20 zł (dotychczas 2859 zł). Dla korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru (przez 24 mies. od rozpoczęcia działalności lub od wyczerpania okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek w ramach tzw. ulgi na start) minimalna podstawa (wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę) to 780 zł (dotychczas 675 zł). Wzrost podstawy przekłada się na wzrost składek społecznych (odpowiednio o prawie 88 zł – przy składkach „zwykłych” i ponad 33 zł – przy preferencyjnych).

Za styczeń 2020 prowadzący działalność na mniejszą skalę mogą opłacić składki od ustalonej indywidualnie podstawy wymiaru – tzw. mały ZUS.


„Mały ZUS” po urodzeniu dziecka

Magdalena Januszewska
Aby skorzystać z „małego ZUS”, trzeba złożyć wniosek z właściwym kodem w 7-dniowym terminie. Po urlopie macierzyńskim może być już na to za późno.

Pani X z tytułu działalności gospodarczej od 13.03.2017 obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jako początkujący przedsiębiorca opłacała preferencyjne składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, obliczane od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (kod ubezpieczenia 05 70 00 – składki na zasadach preferencyjnych).


Składki ZUS

Małżonek zatrudniony na etacie jako zastępca notarialny jest osobą współpracującą

Magdalena Januszewska
Nawet jeśli przepisy narzucają zatrudnienie na umowę o pracę, nie wyklucza to ubezpieczenia społecznego członka rodziny jako osoby współpracującej przy działalności gospodarczej.

Tak wynika z decyzji ZUS z 19.07.2019 (WPI/200000/43/670/2019). O interpretację wystąpił pan X, który jest notariuszem i prowadzi kancelarię notarialną. Chce zatrudnić w niej żonę jako zastępcę notarialnego. X prowadzi z żoną wspólne gospodarstwo domowe (wspólność majątkowa małżeńska). Uznał, że z uwagi na specyfikę zawodu i szczególne przepisy prawa żona powinna zostać zatrudniona na umowę o pracę, a to oznacza, że nie znalazłby zastosowania art. 8 ust. 11 usus, czyli nie doszłoby do współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.


Ubezpieczenia społeczne

Warunki korzystania z „małego ZUS plus” od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Ze zmodyfikowanej wersji „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca (także prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), któremu działalność przyniosła w 2019 nie więcej niż 120 tys. zł przychodu. Składkę będzie naliczał od podstawy równej połowie ubiegłorocznego przeciętnego dochodu.

Tzw. mały ZUS plus to przyjaźniejsza wersja wprowadzonej od 1.01.2019 ulgi nazywanej mały ZUS. Prawie dwukrotnie zwiększono limit przychodu, który decyduje o możliwości skorzystania z tej ulgi. Prawo do małego ZUS w styczniu 2020 miał przedsiębiorca, który z działalności osiągnął w 2019 przychód w wysokości do 67 500 zł. Od lutego 2020 limit przychodu za 2019 wynosi zaś 120 000 zł.


Procedury

Przelew składek do ZUS z rachunku VAT

Krzysztof Tandecki
Od 1.11.2019 składki ZUS można opłacać z rachunku VAT. Należy to robić tradycyjnym przelewem na indywidualny rachunek składkowy w ZUS (NRS).

Tylko minimalna płaca zwalnia ze składek z działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie opłaca z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, bo równocześ- nie pracuje na etacie. Od stycznia 2020 pracodawca chce jej jednak zmniejszyć wymiar czasu pracy, zamiast podnieść wynagrodzenie do nowej stawki minimalnej (2600 zł).
Skoro osoba ta uzyska więcej niż minimalne wynagrodzenie proporcjonalne do etatu, to czy wpłynie to na obowiązek opłacania składek w ZUS?

Obniżone składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców – wzrost podstawy wymiaru od 1.01.2020

Renata Majewska
W nowym roku preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, osiągnie pułap 780 zł (w 2019 było to 675 zł).

ZUS przedsiębiorcy

Niezawinione opóźnienie w zapłacie nie może skutkować utratą ulgi abolicyjnej

Magdalena Januszewska
Układ ratalny to umowa cywilnoprawna. Jeśli zatem przedsiębiorca narusza wskazany w nim termin zapłaty, należy to oceniać w kategoriach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Może on zatem podnosić, że nie jest winny opóźnienia.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Nie podlegają oskładkowaniu kwoty wypłacane z tytułu rozwiązanej umowy zlecenia z osobą, która prowadziła w tym zakresie działalność gospodarczą – decyzja ZUS z 10.05.2019 r. (WPI/200000/43/1508/2017).

Radca prawny prowadzący działalność gospodarczą (zleceniobiorca) w latach 2011–2015 świadczył na rzecz spółdzielni (zleceniodawcy) obsługę prawną na umowę zlecenie. W okresie trwania umowy otrzymywał stałe wynagrodzenie miesięczne płatne na podstawie faktury VAT. Niezależnie od tego był uprawniony do otrzymywania kwoty zastępstwa procesowego brutto – zasądzonego przez sąd lub inne organy orzekające prawomocnym wyrokiem albo przyznanego ugodą – płatnego po wyegzekwowaniu tej kwoty. W 2017 r. przestał wykonywać działalność gospodarczą i przeszedł na emeryturę.


ZUS przedsiębiorcy

Wciąż można pozbyć się starego długu wobec ZUS

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorca, który otrzyma decyzję z naliczoną kwotą nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od 1.01.1999 do 28.02.2009, nadal może wnioskować o ich umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej.

Taką możliwość mają również spadkobiercy i osoby trzecie odpowiadające za dług przedsiębiorcy. Czas na złożenie wniosku to 12 mies. od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Ustawa z 9.11.2012 o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU poz. 1551), nazywana ustawą abolicyjną, obowiązuje od 15.01.2013. Pozwoliła wielu przedsiębiorcom, a także ich spadkobiercom pozbyć się długu z tytułu nieopłaconych składek za okres od stycznia 1999 do końca lutego 2009.


Ulga „na start” a grunty rolne

Magdalena Januszewska
Posiadanie ziemi rolnej nie wyklucza zwolnienia z oskładkowania przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Przystąpienie do spółki z byłym pracodawcą nie pozbawia prawa do ulgowych składek

Magdalena Januszewska
Były pracownik spółki cywilnej, a obecnie jej wspólnik, może korzystać z preferencji składkowych.

Strażak-biznesmen zwolniony od składek ZUS

Magdalena Januszewska
Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej prowadzący działalność gospodarczą nie musi od niej odprowadzać składek społecznych.

ZUS przedsiębiorcy

Abolicja długu wobec ZUS a prawo do świadczenia wypadkowego

Magdalena Januszewska
Płatnik, który ma zadłużenie składkowe, ale korzysta z abolicji lub zawarł układ ratalny, może pobierać zasiłek chorobowy – jednak dopiero, gdy zwróci dług.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....