Rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej na plus w przypadku podwyższenia ceny

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Czy po wystawieniu faktury korygującej na plus z racji podwyższenia ceny należny VAT rozlicza się na bieżąco w dacie wystawienia tej faktury, czy wstecz w dacie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów lub usług, których cenę następnie podwyższono?

W myśl art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT w przypadku, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury, podatnik wystawia fakturę korygującą.

  • IS – izba skarbowa
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Kwestia rozliczenia przez sprzedawcę VAT z faktur korygujących wystawianych z tytułu podwyższenia ceny nie została uregulowana w szczególny sposób.

Ustawa o VAT określa szczegóły rozliczenia przez sprzedawcę jedynie faktur korygujących zmniejszających podatek lub podstawę opodatkowania (art. 29a ust. 13–16 ustawy o VAT). Z kolei do rozliczania przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania lub podatek w sytuacji, gdy przyczyną korekty jest pomyłka (tj. zaniżenie podstawy opodatkowania lub podatku), odniesiono się w orzecznictwie – sądy administracyjne i organy podatkowe jednolicie przyjmują, że faktura korygująca poprawiająca błąd powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, tj. w terminie rozliczenia faktury pierwotnej (zob. wyrok NSA z 5.12.2013, I FSK 1710/12, interpretacja IS w Łodzi z 21.06.2016, 1061-IPTPP3.4512.183.2016.2.MJ).

Pojawiają się też jednak wątpliwości co do momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku podwyższenia ceny sprzedanego towaru (w części dotyczącej podwyższenia ceny), tj. czy fakturę korygującą na plus należy rozliczyć na bieżąco (w dacie jej wystawienia), czy wstecz (w dacie rozliczenia pierwotnej faktury).

Uważam, że gdy dochodzi do podwyższenia ceny towaru lub usługi, to obowiązek podatkowy (w części dotyczącej podwyższenia ceny) powinien powstawać na bieżąco, tj. w dacie wystawienia stosownej faktury korygującej. Wystawienie faktury korygującej spowodowane jest bowiem okolicznością niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej, a faktura pierwotna była wystawiona poprawnie.

Jest to uzasadnione zwłaszcza, gdy pierwotna umowa nie przewidywała, że cena wzrośnie np. na skutek wzrostu cen materiałów, lecz dopiero później sprzedawca wynegocjował podwyższenie ceny.

Prawidłowość tego stanowiska potwierdzają sądy administracyjne i organy podatkowe, i to także w przypadkach, gdy umowa przewidywała wzrost ceny (zob. np. wyroki NSA z 5.12.2013, I FSK 1710/12, i WSA w Gdańsku z 23.05.2012, I SA/Gd 287/12, pisma IS w Warszawie z 26.04.2016, IPPP1/4512-171/16-3/AW, i Łodzi z 21.06.2016, 1061-IPTPP3.4512.183.2016.2.MJ).

Niekiedy prezentowany jest też jednak pogląd przeciwny – że w razie podwyższenia ceny obowiązek podatkowy (w części dotyczącej tego podwyższenia) należy wykazać w dacie pierwotnie wykazanego obowiązku podatkowego z tytułu dostawy/usługi, a nie w dacie wystawienia faktury korygującej. Dotyczy to przypadków, gdy strony, zawierając umowę, przewidują, że określone w niej wynagrodzenie może ulec zmianie. W interpretacji KIS z 7.12.2017 (0115-KDIT1-1.4012.664.2017.1.MN) czytamy: Wnioskodawca w chwili wystawiania faktur pierwotnych ma świadomość, że zajdą przyczyny powodujące zmianę ceny świadczonej usługi, a tym samym zmianę wynagrodzenia, po ustaleniu rzeczywistej wartości kosztów świadczonej usługi. W świetle powyższego wnioskodawca każdorazowo z góry zakłada ew. tymczasowość wykazanej na fakturze ceny, zakładając, że podstawa opodatkowania ulegnie zmianie po ustaleniu rzeczywistej wartości kosztów świadczonej usługi będącej podstawą kalkulacji wynagrodzenia za świadczone usługi.

W tym przypadku nie można zatem uznać, że przyczyną wystawienia faktur korygujących są dodatkowe okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wystawienia faktury pierwotnej, a które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, gdyż przy takim sposobie kalkulacji wynagrodzenia za świadczone usługi strony transakcji zdawały sobie sprawę z możliwości zmiany ceny oraz że możliwe, a wręcz konieczne będzie ustalenie rzeczywistej wartości poniesionych kosztów, która ma wpływ na wartość sprzedaży w danym okresie.

(...) Stwierdzić należy, że podatek należny wynikający z faktury korygującej, podwyższającej wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, powinien być wykazany w okresie rozliczeniowym, w którym zostały rozliczone faktury pierwotne.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....