Roczna korekta VAT – zasady obliczania proporcji i księgowania

Tadeusz Waślicki biegły rewident

Chciałabym prosić o informacje nt. rocznej korekty VAT naliczonego w spółce z o.o. wykonującej czynności opodatkowane i zwolnione z VAT, a także o zilustrowanie wyników takiej korekty przykładem liczbowym oraz sposobem zaksięgowania.
Jak taka korekta wpływa na wynik finansowy i podatek dochodowy?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynny podatnik VAT może odliczać podatek naliczony od wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z czynnościami opodatkowanymi. Niedozwolone jest natomiast odliczanie podatku od wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi z VAT. Podatnikom nie przysługuje także prawo do odliczenia VAT od nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów innych niż działalność gospodarcza. Wynika to m.in. z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

 • IS – izba skarbowa
 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • wnip – wartości niematerialne i prawne

Ponieważ niektórych zakupów nie można jednoznacznie przypisać do danego rodzaju wykonywanych przez podatnika czynności (gdyż służą potrzebom całej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a więc zarówno czynnościom opodatkowanym VAT, jak i zwolnionym od tego podatku), odliczenia dokonuje się wg tzw. wskaźnika proporcji. Przykładem takiego wydatku jest czynsz za najem pomieszczenia wykorzystywanego na biuro spółki prowadzącej działalność mieszaną.

Szczegółowe regulacje dotyczące ustalania wskaźnika i odliczania za jego pomocą VAT określa art. 91 ustawy o VAT.

Proporcjonalne odliczenie

Odliczanie VAT wg wskaźnika proporcji jest postępowaniem 2-etapowym. Najpierw podatnik ustala kwotę VAT do odliczenia, stosując tzw. wstępny wskaźnik proporcji, określony na podstawie obrotów z roku ubiegłego – jest to odliczenie wstępne (w momencie zakupu towaru/usługi). Po zakończeniu roku ustala rzeczywisty wskaźnik proporcji (na podstawie obrotów z tego roku) i odpowiednio koryguje wstępnie odliczony VAT (in plus lub in minus). Jest to właśnie korekta roczna, o której mowa w pytaniu.

W celu ustalenia kwoty korekty VAT za 2017 (przy zastosowaniu rzeczywistego wskaźnika proporcji sprzedaży opodatkowanej do całej sprzedaży podatnika) konieczny jest podział wydatków, od których w trakcie 2017 odliczano VAT przy zastosowaniu wstępnego wskaźnika proporcji (ustalonego na podstawie obrotów za rok 2016). Korekta VAT odliczonego na podstawie wstępnego wskaźnika ma bowiem w niektórych przypadkach charakter jednorazowy, a w niektórych jest rozłożona w czasie (na 5 lub nawet 10 lat).

Korekta jednorazowa VAT naliczonego odliczonego w danym roku dotyczy:

 • środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 tys. zł,
 • opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie,
 • towarów i usług innych niż ww.

Korekta wieloletnia dotyczy natomiast środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, o wartości początkowej przekraczającej 15 tys. zł. Jest ona dokonywana, począwszy od roku, w którym środki trwałe i wnip zostały oddane do użytkowania, w ciągu:

 • 10 kolejnych lat – w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów (roczna korekta dotyczy 1/10 VAT odliczonego przy nabyciu),
 • 5 kolejnych lat – w przypadku pozostałych środków trwałych i wnip (roczna korekta dotyczy 1/5 VAT odliczonego).

Rocznej korekty VAT dokonuje się w deklaracji podatkowej (miesięcznej lub kwartalnej) składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (por. art. 91 ust. 3 ustawy o VAT). Oznacza to, że korektę za 2017 podatnik składający deklaracje:

 • miesięczne – wykaże w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018 (składanej do 26 lutego),
 • kwartalne – wykaże w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 (składanej do 25 kwietnia).

Ustalenie wskaźnika proporcji na 2018

Rzeczywisty wskaźnik proporcji – określony % w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w 2017 – posłuży do:

 • korekty rocznej VAT naliczonego za 2017,
 • wstępnego odliczania VAT dotyczącego transakcji mieszanych w trakcie 2018.

Wskaźnik ten zostanie w 2019 zastąpiony nowym, obliczonym na podstawie wyników całego 2018.

Uwaga: przy ustalaniu wskaźnika proporcji do obrotu nie wlicza się kwoty VAT (przyjmuje się obrót netto).

Ustalając wskaźnik proporcji na 2018, należy uwzględnić:

1) w liczniku ułamka (proporcji)

  • obrót osiągnięty w roku poprzednim (2017), z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, czyli:
  • dostaw towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem dostaw środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji oraz obrotu określonego w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT – patrz ramka na s. 31),
  • dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, które chociaż nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, dają podatnikowi prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z ich nabyciem (por. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT),
  • eksportu towarów,
  • WDT,
  • otrzymanych dotacji, subwencji i dopłat przedmiotowych, mających bezpośredni wpływ na cenę towarów i usług, w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego,

2) w mianowniku ułamka (proporcji)

  • obrót osiągnięty w roku poprzednim (2017), z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, oraz czynności, w związku z którymi nie miał takiego prawa, tzn. obejmujący:
  • całą kwotę wykazaną w liczniku, której elementy wymieniono w pkt 1 (sprzedaż opodatkowaną),
  • sprzedaż zwolnioną z opodatkowania (z pominięciem sprzedaży środków trwałych itp.),
  • dotacje, subwencje i dopłaty do ceny sprzedawanych towarów i usług, w tym do ceny towarów i usług zwolnionych z VAT.

Obliczoną proporcję zaokrągla się „w górę” do najbliższej liczby całkowitej. Przykładowo, jeżeli rzeczywisty wskaźnik proporcji wyniesie 16,07%, to do korekty rocznej podatku naliczonego za 2017 należy przyjąć wskaźnik 17%. Ten sam wskaźnik służy do wstępnego odliczania VAT naliczonego także w 2018.

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym podatnik nie prowadził działalności „mieszanej” bądź uzyskał obrót z takiej działalności, ale nie przekroczył on 30 tys. zł, albo gdy zdaniem podatnika proporcja ustalona za poprzedni rok podatkowy w roku bieżącym byłaby niereprezentatywna – do rozliczania wstępnego można stosować proporcję obliczoną szacunkowo, jednak pod warunkiem uzgodnienia jej z naczelnikiem właściwego US. Organ podatkowy rozpatruje wniosek w tej sprawie i w formie protokołu ustala szacunkową proporcję, wg której podatnik może odliczać VAT.

Obrót nieuwzględniany przy obliczaniu proporcji

Przy ustalaniu wskaźnika proporcji nie uwzględnia się, zgodnie z art. 90 ust. 5 i 6 ustawy o VAT, obrotu:

 • uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – wykorzystywanych przez niego na potrzeby jego działalności,
 • z tytułu:
  • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
  • usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 ustawy o VAT (m.in. usług finansowych), w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

korekty VAT naliczonego za 2017

X spółka z o.o., prowadząca tzw. działalność mieszaną, w 2017 odliczała VAT od zakupów służących sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej z VAT, proporcjonalnie, na podstawie współczynnika proporcji obliczonego wg danych za 2016, wynoszącego 78%. Rzeczywisty wskaźnik obliczony w styczniu 2018 dla całego 2017 wyniósł (dla celów przykładu podajemy 2 wersje):

Wariant I

74%, czyli był niższy niż stosowany wskaźnik obliczony na podstawie danych za 2016

Wariant II

84%, czyli był wyższy niż stosowany wskaźnik obliczony na podstawie danych z 2016.

W 2017 spółka X nie zakupiła środków trwałych ani nieruchomości o wartości przekraczającej 15 tys. zł, od których dokonuje się korekty VAT przez 5 lub 10 lat. Takie zakupy zostały jednak poczynione w latach wcześniejszych i do końca 2017 nie rozliczono całej korekty VAT.

Korekta jednorazowa

W odniesieniu do towarów niezaliczonych do środków trwałych lub wnip, a także zaliczonych do środków trwałych lub wnip, ale o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 tys. zł, korekta roczna dokonywana jest jednorazowo.

W 2017 kwota VAT od zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej wyniosła 320 tys. zł, z czego spółka odliczyła 78%, czyli 249 600 zł. Jednorazowa korekta VAT w 2017 będzie zatem następująca:

Wariant I

320 000 zł × 74% – 320 000 zł × 78% = 236 800 zł – 249 600 zł = (−)12 800 zł.

W deklaracji VAT za styczeń 2018, składanej do 26.02.2018 (bądź za I kwartał 2018 przy kwartalnym rozliczeniu VAT), spółka zmniejszy VAT naliczony do odliczenia, wykazując w poz. 48 kwotę 12 800 zł ze znakiem minus.

Wariant II

320 000 zł × 84% – 320 000 zł × 78% = 268 800 zł – 249 600 zł = 19 200 zł.

W deklaracji VAT-7 za styczeń 2018, składanej do 26.02.2018 (bądź za I kwartał 2018 w przypadku rozliczania VAT kwartalnie), spółka ma prawo zwiększyć VAT naliczony do odliczenia, wykazując w poz. 48 kwotę 19 200 zł.

Korekta wieloletnia

Załóżmy, że spółka X kupiła w październiku 2014 urządzanie techniczne, które zostało zaksięgowane na środki trwałe w budowie i dopiero w lutym 2015 oddane do użytkowania (zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji). VAT naliczony (z faktury) wyniósł 14 tys. zł. Urządzenie służy zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej z VAT.

Obliczony wskaźnik proporcji (udział sprzedaży opodatkowanej w całkowitym obrocie) wyniósł za: 2013 – 80%, 2014 – 82%, 2015 – 70%, 2016 – 80%, 2017 – 84%.

W roku zakupu (2014), zgodnie z proporcją za 2013, odliczono 80% VAT naliczonego, tj. 11 200 zł.

Środek trwały został oddany do użytkowania dopiero w lutym 2015, więc pierwsza korekta nastąpiła po zakończeniu 2015 (w deklaracji VAT za styczeń lub I kwartał 2016) i dotyczyła 1/5 kwoty VAT naliczonego.

Ponieważ w 2015 udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem wyniósł 70%, za ten rok spółka mogła, dokonując korekty, odliczyć: 14 000 zł × 70% = 9800 zł.

W deklaracji VAT za styczeń (I kwartał) 2016 spółka skorygowała in minus (zmniejszyła) VAT naliczony, odliczony od zakupu urządzenia, o kwotę: (9800 zł – 11 200 zł) : 5 = (–)280 zł.

W deklaracji VAT za styczeń (I kwartał) 2017 spółka nie dokonała korekty, ponieważ wskaźnik proporcji za 2016 wyniósł 80%, czyli tyle samo, ile w momencie zakupu urządzenia (kwota korekty wyniosła 0 zł).

W deklaracji VAT za styczeń (I kwartał) 2018 spółka mogła zwiększyć VAT naliczony o 112 zł (11 760 zł – 11 200 zł) : 5, ponieważ w 3. roku korekty wskaźnik proporcji wzrósł powyżej 80%, upoważniając do odliczenia wyższej kwoty niż w roku zakupu.

Na analogicznych zasadach spółka dokona rocznej korekty VAT odliczonego przy zakupie urządzenia, w deklaracji składanej na początku 2019 i 2020.

Rozliczenie skutków korekty w księgach rachunkowych

Skutki rocznej korekty VAT naliczonego (przychód lub koszt) jednostka powinna – co do zasady – ująć w księgach rachunkowych tego roku, którego dotyczy korekta (tu 2017). Dla celów CIT kwotę korekty – zwiększającą lub zmniejszającą VAT naliczony – spółka zaliczy do przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów odpowiednio w lutym lub kwietniu 2018.

Na ujęcie skutków korekty rocznej w księgach rachunkowych wpływa zasada memoriału określona w art. 6 ust. 1 uor, zgodnie z którą w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Ponadto, jak wynika z art. 7 ust. 2 uor, w wyniku finansowym danego roku należy również uwzględnić zdarzenia ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym następuje rzeczywiste zamknięcie ksiąg rachunkowych. Uważam jednak, że spółka może zastosować uproszczenie, na podstawie art. 4 ust. 4 uor, i rozliczyć tę korektę w księgach rachunkowych wg zasad podatkowych, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Jak już była o tym mowa, roczna korekta – zarówno w przypadku tzw. rozliczenia jednorazowego, jak i wieloletniego – może powodować zwiększenie lub zmniejszenie VAT naliczonego. Sposób zaksięgowania w każdym z tych przypadków jest następujący:

Korekta zwiększająca VAT naliczony:

Wn konto 22-2 „Rozliczenie naliczonego VAT”,

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Korekta zmniejszająca VAT naliczony:

Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,

Ma konto 22-2 „Rozliczenie naliczonego VAT”.

Korekta VAT odliczonego przy zakupie środka trwałego wykorzystywanego w działalności mieszanej nie wpływa na jego wcześniej ustaloną wartość początkową, lecz jest odnoszona bezpośrednio w koszty lub przychody (pozostałe operacyjne).

Skutki w podatku dochodowym

W updop i updof obowiązuje zasada, w myśl której VAT nie jest przychodem ani kosztem uzyskania przychodu. Jednak od tej zasady obowiązują pewne wyjątki.

Z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c updop (oraz art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c updof) wynika, że kosztem uzyskania przychodów jest kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji bądź dotycząca innych rzeczy lub praw – w części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie VAT odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Oznacza to, że kwota zmniejszająca – na skutek korekty – VAT naliczony, odniesiona rachunkowo w pozostałe koszty operacyjne, stanowi koszt uzyskania przychodów.

Podobnie w przypadku korekty zwiększającej VAT naliczony, zaliczony rachunkowo do pozostałych przychodów, kwota VAT jest przychodem podatkowym. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4g updop (oraz art. 14 ust. 2 pkt 7f updof) przychodem jest kwota podatku od towarów i usług nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji, a także dotycząca innych rzeczy lub praw – w części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie VAT odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

W ustawach o podatku dochodowym nie określono jednak, w jakim momencie kwotę rocznej korekty VAT należy ująć w przychodach/kosztach podatkowych. W praktyce uwzględnia się ją w przychodach/kosztach miesiąca złożenia deklaracji VAT z wykazaną korektą VAT naliczonego. Prawidłowość takiego sposobu postępowania potwierdza m.in. interpretacja IS w Warszawie z 5.05.2016 (IPPB6/4510-159/16-2/AK).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Księgi rachunkowe”
Inwestycje w nieruchomości

O inwestycjach w nieruchomości raz jeszcze – głos w dyskusji (cz. I)

Stanisław Hońko
Wzrost udziału nieruchomości w aktywach i ich różna rola w działalności jednostki-posiadacza sprawiają, że coraz bardziej istotna staje się kwestia właściwego ujęcia nieruchomości w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym.

W ostatnich latach wartość nieruchomości (głównie gruntów, budynków i budowli) wciąż się zwiększa, zarówno ze względu na liczbę oddawanych do użytku nieruchomości, jak i wzrost cen; rosną stawki czynszów lokali mieszkalnych. Względnie stabilny poziom wykazują natomiast stawki czynszów nieruchomości komercyjnych (biurowców, centrów handlowych, zaplecza magazynowego itp.).


Pytania i odpowiedzi

Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w ciągu roku obrotowego

Podczas wstępnego badania sprawozdania finansowego za 2019 r. jednego z przedsiębiorstw stwierdziłem, że w ciągu roku obrotowego (z mocą od 1.09.2019 r.) zmianie uległy zasady (polityka) rachunkowości dotyczące metody wyceny rozchodu zapasów. Przedsiębiorstwo tłumaczy to dyspozycją otrzymaną od jednostki dominującej.
Czy zmiana zasad (polityki) rachunkowości może nastąpić w ciągu roku obrotowego?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 uor przez „zasady (politykę) rachunkowości” rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone uor, w tym określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych (sf).

Jednostki powinny stosować przyjęte przez siebie zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 1 uor).


Sprzedaż dodatkowego wyposażenia to sprzedaż towarów czy produktów

Oferujemy sprzedaż wyrobów o rozszerzonym wyposażeniu. Wyposażenie to dostarcza nam inna firma; nie jest ono montowane w wyrobach. Wyroby dostarczamy w nieprzetworzonej postaci, łącznie z wyposażeniem.
Jak wykazać w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym sprzedaż tego dodatkowego wyposażenia – jako przychód ze sprzedaży produktów czy towarów?

Sposób ujęcia w księgach oraz wykazania w rachunku zysków i strat wyposażenia obcej produkcji, wchodzącego w skład wytworzonych przez Czytelnika wyrobów, zależy – naszym zdaniem – od konstrukcji katalogu (cennika) wyrobów oraz przyjętych zasad fakturowania.


Księgi rachunkowe

Zakup i używanie roweru – rozliczenie podatkowe i ujęcie w księgach

Aneta Szwęch
Spółka z o.o. planuje zakup rowerów elektrycznych dla pracowników. Taki środek transportu umożliwi sprawne poruszanie się po mieście, ułatwiając dojazd do klientów z ominięciem utrudnień komunikacyjnych. Przemawiają za tym też względy ekonomiczne – utrzymanie roweru jest z pewnością tańsze niż eksploatacja motocykla czy samochodu.
Jakie będą skutki podatkowe i księgowe takiej operacji?

Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Aneta Szwęch
Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?

Dla celów podatkowych motocykl jest uznawany za pojazd samochodowy (samochód osobowy), co powoduje, że wydatki z nim związane mogą być objęte limitami określonymi w ustawie o VAT oraz w updof i updop.

Jeżeli wydatki poniesione na zakup oraz późniejsze używanie motocykla służą wykonywanym przez przedsiębiorcę czynnościom opodatkowanym, to zasadniczo przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Dla celów VAT motocykl jest jednak uznawany za pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka), co powoduje, że w odniesieniu do wydatków z nim związanych stosuje się ograniczenie w odliczeniu VAT do wysokości 50% kwoty podatku.


Inwestycje w nieruchomości

Zakres nieruchomości inwestycyjnych – głos w dyskusji

Jerzy Gierusz
Kluczowym problemem, jaki musi rozwiązać księgowy, aby prawidłowo ująć w księgach i przedstawić w sprawozdaniu finansowym nieruchomości inwestycyjne, jest określenie, co kwalifikować do tej kategorii.

W „Rachunkowości” nr 12/2019 ukazał się artykuł dr Katarzyny Trzpioły „Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnianie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości”. Przedstawione w nim problemy uważam za ważne i zarazem trudne z dwóch powodów:

 • niestabilność rynków finansowych sprawia, że wiele podmiotów lokuje wolne środki pieniężne w nieruchomościach, uznając takie inwestycje za bezpieczniejsze i bardziej zyskowne niż zakup akcji, udziałów czy obligacji,
 • polskie uregulowania w omawianym zakresie, od 2002 r. stopniowo ewoluują w stronę rozwiązań przyjętych w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, jednak wciąż pozostają lakoniczne – nasze prawo bilansowe poświęca nieruchomościom inwestycyjnym niewiele miejsca.

Rachunkowość

Zaliczka otrzymana na poczet dywidendy lub udziału w zysku

Spółka kapitałowa mająca udziały w innej spółce kapitałowej oraz w spółce osobowej otrzymuje zaliczki na poczet dywidendy, a także na poczet udziału w zysku.
Czy wpływ zaliczek (Wn konto 13) wykazać jako:
⋅ przychód finansowy (Ma konto 75-0), czy
⋅ pozostałe rozrachunki i zobowiązania (Ma konto 24)?

Zaliczki na poczet dywidendy oraz na poczet udziału w zysku mają charakter tymczasowy. Jeżeli przekraczają ostateczną wysokość należnej udziałowcowi dywidendy lub udziału w zysku, to podlegają zwrotowi. Dlatego – do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały o sposobie podziału zysku i wysokości dywidendy (udziału w zysku) należnej poszczególnym udziałowcom/wspólnikom – zaliczkę traktuje się jako zobowiązanie (Ma konto 24, Wn konto 13).


Księgi rachunkowe

Opłata wstępna w rozliczeniach międzyokresowych czynnych – skutki bilansowe i podatkowe

Aneta Szwęch
Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. Ze względu na uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości umowa jest uznawana także dla celów bilansowych za leasing operacyjny. Na podstawie obowiązujących w firmie zasad (polityki) rachunkowości opłata wstępna jest rozliczana za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych czynnych.
Czy wobec takiego sposobu księgowego rozliczania opłaty wstępnej firma w tym samym czasie powinna kwalifikować miesięczne odpisy do kosztów podatkowych? Jak ująć opłatę wstępną w księgach rachunkowych i rozliczyć dla celów podatku dochodowego?

Uor nie określa szczegółowo zasad ewidencjonowania oraz rozliczania tej opłaty. Zazwyczaj stanowi ona istotną część sumy opłat leasingowych i na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 uor – jako opłata dotycząca przyszłych okresów – jest odpisywana sukcesywnie w ciężar kosztów przez okres trwania umowy leasingu.

Szczegółowe rozwiązania określa KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa, który w pkt 5.1 i 5.3 stanowi, że opłatę wstępną rozlicza się przez okres leasingu metodą liniową i obciąża nią równomiernie, w jednakowej wysokości, koszty poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu, co może wymagać dokonywania czynnych lub biernych rozliczeń międzyokresowych.


Rachunkowość

Uproszczenia księgowe dla małych jednostek

Które jednostki małe mogą korzystać z uproszczeń polegających na: • rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz odstąpieniu od dokonywania odpisów aktualizujących – art. 7 ust. 2b uor,
• możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w przepisach podatkowych – art. 32 ust. 7 uor,
• nietworzeniu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników – art. 39 ust. 6 uor?

Księgi rachunkowe

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.
Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.

Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego zalicza się – zgodnie z art. 244 Kc – do ograniczonych praw rzeczowych, których cechą charakterystyczną jest, że są to prawa związane z rzeczą-nieruchomością (właścicielem budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy, wykorzystywany na podstawie prawa spółdzielczego, pozostaje spółdzielnia).


Księgi rachunkowe

Sprzedaż towaru w promocji – podatki i ewidencja księgowa

Aneta Szwęch
Sprzedaż towarów po promocyjnej cenie (niższej od regularnej ceny stosowanej przez sprzedawcę, ceny rynkowej lub ceny zakupu) bądź wręcz za symboliczną złotówkę jest często stosowanym narzędziem marketingowym służącym pozyskaniu nowych klientów oraz zatrzymaniu dotychczasowych.
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób rozliczyć ją dla celów VAT oraz podatku dochodowego, i jak ująć w księgach rachunkowych.

Inwestycje

Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnienie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości

Katarzyna Trzpioła
Po prawie dwudziestu latach doświadczeń warto się zastanowić, jak jednostki, sporządzając sprawozdanie finansowe, rozumieją istotę nieruchomości inwestycyjnych i stosują wymogi uor dotyczące ich kwalifikacji i ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania danych. W artykule odniesiono się do wybranych problemów, jakie rodzi ujmowanie i wycena nieruchomości, które mogą być uznane za nieruchomości inwestycyjne.

Od 2002 r. w dziale A bilansu, w ramach grupy IV „Inwestycje długoterminowe”, wyodrębniono poz. 1 „Nieruchomości”. Kolejna nowelizacja uor umożliwiła amortyzację tych obiektów, a więc usankcjonowała ich wycenę w cenie nabycia; następna zaś zmiana – która weszła w życie od 2009 r. – wprowadziła możliwość ich wyceny w wartości rynkowej bądź inaczej ustalonej wartości godziwej.


Rachunkowość

Odroczony podatek dochodowy – czy można go ustalić tylko od wybranych różnic

Jesteśmy spółką z o.o. spełniającą określone w uor kryteria wielkościowe dla jednostki małej. Korzystamy z uproszczenia dotyczącego odroczonego podatku dochodowego i nie ustalamy aktywów ani rezerw z tego tytułu. Okazało się jednak, że wykorzystanie wynikającej z updop możliwości jednorazowego odpisania ceny nabycia:
• składników majątku o cechach środków trwałych lub wnip, nieprzekraczającej 10 tys. zł,
• fabrycznie nowych maszyn i urządzeń do łącznej kwoty 100 tys. zł rocznie,
wpływa ujemnie na wysokość zysku i dywidendy oraz wskaźniki rentowności warunkujące uzyskanie kredytu.
Aby skorzystać ze stwarzanej przez updop możliwości, a zarazem złagodzić skutki, jakie jednorazowe odpisy wywierają na wynik finansowy, chcielibyśmy częściowo stosować podatek odroczony. Dotyczyłby on tylko amortyzacji. Od pozostałych tytułów różnic przejściowych, których wielkości są zresztą nieistotne (np. rezerw na koszty, różnic kursowych, odsetek), nie ustalalibyśmy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku.
Czy rozwiązanie takie byłoby zgodne z uor?

Rachunkowość

Elektroniczne uzgodnienie sald aktywów i pasywów

Agnieszka Baklarz
Jaką postać powinno przybrać i jak powinno przebiegać elektroniczne uzgodnienie sald? Czy wymagany jest elektroniczny podpis?

Księgi rachunkowe

Przelew z rachunku VAT na rachunek US w celu zapłaty zaliczki na CIT – sposób księgowania

Aneta Szwęch
Spółka oprócz rachunku rozliczeniowego w banku ma także rachunek VAT. Dotychczas dość często się zdarzało, że na rachunku VAT znajdowało się więcej środków niż na rachunku rozliczeniowym, ale spółka nie mogła ich rozchodować na cele inne niż związane z VAT.
Podobno pojawiła się możliwość regulowania z rachunku VAT zobowiązań publicznoprawnych innych niż VAT. Jak w takim razie będzie przebiegała np. zapłata zaliczki CIT z tego rachunku?
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Rachunkowość

Sprawdzenie dowodu księgowego (wyciągu bankowego) przez głównego księgowego

Kto (czy główny księgowy) sprawdza w gminnej jednostce budżetowej dowody księgowe mające postać wyciągów bankowych?

Rachunkowość

Ewidencja kosztów tłumaczeń i notarialnych poświadczeń podpisów

Jesteśmy jednostką budżetową. Jak ująć w ewidencji księgowej koszty wykonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na potrzeby postępowania prokuratorskiego oraz notarialnych poświadczeń podpisów pism do ubezpieczycieli o wypłatę kwot gwarancyjnych? Tłumaczenie i poświadczenie podpisów dotyczy zadania, dla którego otwarty jest tytuł inwestycyjny.

Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Wierzycielowi, który po spełnieniu swojego świadczenia nie otrzymał od dłużnika zapłaty w określonym umownie terminie, przysługuje, bez wezwania:

 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro,
 • zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających równowartość 40 euro – gdy faktycznie poniesione koszty odzyskiwania należności przekraczają tę kwotę.

Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Rachunkowość

Jak liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży

Mam wątpliwość, jak obliczyć jeden ze wskaźników finansowych stosowanych przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w corocznie zamieszczanych na łamach „Rachunkowości” wykazach sektorowych wskaźników finansowych.
Chodzi o wskaźnik rentowności sprzedaży. Komisja definiuje rentowność sprzedaży jako wynik ze sprzedaży × 100/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Jak dokładnie rozumieć termin „wynik ze sprzedaży”? Czy chodzi o pozycję „Zysk (strata) ze sprzedaży” z (poz. F) rachunku zysków i strat, czy też o inną wielkość?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....