Roczna korekta VAT – zasady obliczania proporcji i księgowania

Tadeusz Waślicki biegły rewident

Chciałabym prosić o informacje nt. rocznej korekty VAT naliczonego w spółce z o.o. wykonującej czynności opodatkowane i zwolnione z VAT, a także o zilustrowanie wyników takiej korekty przykładem liczbowym oraz sposobem zaksięgowania.
Jak taka korekta wpływa na wynik finansowy i podatek dochodowy?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynny podatnik VAT może odliczać podatek naliczony od wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z czynnościami opodatkowanymi. Niedozwolone jest natomiast odliczanie podatku od wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi z VAT. Podatnikom nie przysługuje także prawo do odliczenia VAT od nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów innych niż działalność gospodarcza. Wynika to m.in. z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

 • IS – izba skarbowa
 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • wnip – wartości niematerialne i prawne

Ponieważ niektórych zakupów nie można jednoznacznie przypisać do danego rodzaju wykonywanych przez podatnika czynności (gdyż służą potrzebom całej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a więc zarówno czynnościom opodatkowanym VAT, jak i zwolnionym od tego podatku), odliczenia dokonuje się wg tzw. wskaźnika proporcji. Przykładem takiego wydatku jest czynsz za najem pomieszczenia wykorzystywanego na biuro spółki prowadzącej działalność mieszaną.

Szczegółowe regulacje dotyczące ustalania wskaźnika i odliczania za jego pomocą VAT określa art. 91 ustawy o VAT.

Proporcjonalne odliczenie

Odliczanie VAT wg wskaźnika proporcji jest postępowaniem 2-etapowym. Najpierw podatnik ustala kwotę VAT do odliczenia, stosując tzw. wstępny wskaźnik proporcji, określony na podstawie obrotów z roku ubiegłego – jest to odliczenie wstępne (w momencie zakupu towaru/usługi). Po zakończeniu roku ustala rzeczywisty wskaźnik proporcji (na podstawie obrotów z tego roku) i odpowiednio koryguje wstępnie odliczony VAT (in plus lub in minus). Jest to właśnie korekta roczna, o której mowa w pytaniu.

W celu ustalenia kwoty korekty VAT za 2017 (przy zastosowaniu rzeczywistego wskaźnika proporcji sprzedaży opodatkowanej do całej sprzedaży podatnika) konieczny jest podział wydatków, od których w trakcie 2017 odliczano VAT przy zastosowaniu wstępnego wskaźnika proporcji (ustalonego na podstawie obrotów za rok 2016). Korekta VAT odliczonego na podstawie wstępnego wskaźnika ma bowiem w niektórych przypadkach charakter jednorazowy, a w niektórych jest rozłożona w czasie (na 5 lub nawet 10 lat).

Korekta jednorazowa VAT naliczonego odliczonego w danym roku dotyczy:

 • środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 tys. zł,
 • opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie,
 • towarów i usług innych niż ww.

Korekta wieloletnia dotyczy natomiast środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, o wartości początkowej przekraczającej 15 tys. zł. Jest ona dokonywana, począwszy od roku, w którym środki trwałe i wnip zostały oddane do użytkowania, w ciągu:

 • 10 kolejnych lat – w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów (roczna korekta dotyczy 1/10 VAT odliczonego przy nabyciu),
 • 5 kolejnych lat – w przypadku pozostałych środków trwałych i wnip (roczna korekta dotyczy 1/5 VAT odliczonego).

Rocznej korekty VAT dokonuje się w deklaracji podatkowej (miesięcznej lub kwartalnej) składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (por. art. 91 ust. 3 ustawy o VAT). Oznacza to, że korektę za 2017 podatnik składający deklaracje:

 • miesięczne – wykaże w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018 (składanej do 26 lutego),
 • kwartalne – wykaże w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 (składanej do 25 kwietnia).

Ustalenie wskaźnika proporcji na 2018

Rzeczywisty wskaźnik proporcji – określony % w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w 2017 – posłuży do:

 • korekty rocznej VAT naliczonego za 2017,
 • wstępnego odliczania VAT dotyczącego transakcji mieszanych w trakcie 2018.

Wskaźnik ten zostanie w 2019 zastąpiony nowym, obliczonym na podstawie wyników całego 2018.

Uwaga: przy ustalaniu wskaźnika proporcji do obrotu nie wlicza się kwoty VAT (przyjmuje się obrót netto).

Ustalając wskaźnik proporcji na 2018, należy uwzględnić:

1) w liczniku ułamka (proporcji)

  • obrót osiągnięty w roku poprzednim (2017), z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, czyli:
  • dostaw towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem dostaw środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji oraz obrotu określonego w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT – patrz ramka na s. 31),
  • dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, które chociaż nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, dają podatnikowi prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z ich nabyciem (por. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT),
  • eksportu towarów,
  • WDT,
  • otrzymanych dotacji, subwencji i dopłat przedmiotowych, mających bezpośredni wpływ na cenę towarów i usług, w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego,

2) w mianowniku ułamka (proporcji)

  • obrót osiągnięty w roku poprzednim (2017), z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, oraz czynności, w związku z którymi nie miał takiego prawa, tzn. obejmujący:
  • całą kwotę wykazaną w liczniku, której elementy wymieniono w pkt 1 (sprzedaż opodatkowaną),
  • sprzedaż zwolnioną z opodatkowania (z pominięciem sprzedaży środków trwałych itp.),
  • dotacje, subwencje i dopłaty do ceny sprzedawanych towarów i usług, w tym do ceny towarów i usług zwolnionych z VAT.

Obliczoną proporcję zaokrągla się „w górę” do najbliższej liczby całkowitej. Przykładowo, jeżeli rzeczywisty wskaźnik proporcji wyniesie 16,07%, to do korekty rocznej podatku naliczonego za 2017 należy przyjąć wskaźnik 17%. Ten sam wskaźnik służy do wstępnego odliczania VAT naliczonego także w 2018.

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym podatnik nie prowadził działalności „mieszanej” bądź uzyskał obrót z takiej działalności, ale nie przekroczył on 30 tys. zł, albo gdy zdaniem podatnika proporcja ustalona za poprzedni rok podatkowy w roku bieżącym byłaby niereprezentatywna – do rozliczania wstępnego można stosować proporcję obliczoną szacunkowo, jednak pod warunkiem uzgodnienia jej z naczelnikiem właściwego US. Organ podatkowy rozpatruje wniosek w tej sprawie i w formie protokołu ustala szacunkową proporcję, wg której podatnik może odliczać VAT.

Obrót nieuwzględniany przy obliczaniu proporcji

Przy ustalaniu wskaźnika proporcji nie uwzględnia się, zgodnie z art. 90 ust. 5 i 6 ustawy o VAT, obrotu:

 • uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – wykorzystywanych przez niego na potrzeby jego działalności,
 • z tytułu:
  • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
  • usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 ustawy o VAT (m.in. usług finansowych), w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

korekty VAT naliczonego za 2017

X spółka z o.o., prowadząca tzw. działalność mieszaną, w 2017 odliczała VAT od zakupów służących sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej z VAT, proporcjonalnie, na podstawie współczynnika proporcji obliczonego wg danych za 2016, wynoszącego 78%. Rzeczywisty wskaźnik obliczony w styczniu 2018 dla całego 2017 wyniósł (dla celów przykładu podajemy 2 wersje):

Wariant I

74%, czyli był niższy niż stosowany wskaźnik obliczony na podstawie danych za 2016

Wariant II

84%, czyli był wyższy niż stosowany wskaźnik obliczony na podstawie danych z 2016.

W 2017 spółka X nie zakupiła środków trwałych ani nieruchomości o wartości przekraczającej 15 tys. zł, od których dokonuje się korekty VAT przez 5 lub 10 lat. Takie zakupy zostały jednak poczynione w latach wcześniejszych i do końca 2017 nie rozliczono całej korekty VAT.

Korekta jednorazowa

W odniesieniu do towarów niezaliczonych do środków trwałych lub wnip, a także zaliczonych do środków trwałych lub wnip, ale o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 tys. zł, korekta roczna dokonywana jest jednorazowo.

W 2017 kwota VAT od zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej wyniosła 320 tys. zł, z czego spółka odliczyła 78%, czyli 249 600 zł. Jednorazowa korekta VAT w 2017 będzie zatem następująca:

Wariant I

320 000 zł × 74% – 320 000 zł × 78% = 236 800 zł – 249 600 zł = (−)12 800 zł.

W deklaracji VAT za styczeń 2018, składanej do 26.02.2018 (bądź za I kwartał 2018 przy kwartalnym rozliczeniu VAT), spółka zmniejszy VAT naliczony do odliczenia, wykazując w poz. 48 kwotę 12 800 zł ze znakiem minus.

Wariant II

320 000 zł × 84% – 320 000 zł × 78% = 268 800 zł – 249 600 zł = 19 200 zł.

W deklaracji VAT-7 za styczeń 2018, składanej do 26.02.2018 (bądź za I kwartał 2018 w przypadku rozliczania VAT kwartalnie), spółka ma prawo zwiększyć VAT naliczony do odliczenia, wykazując w poz. 48 kwotę 19 200 zł.

Korekta wieloletnia

Załóżmy, że spółka X kupiła w październiku 2014 urządzanie techniczne, które zostało zaksięgowane na środki trwałe w budowie i dopiero w lutym 2015 oddane do użytkowania (zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji). VAT naliczony (z faktury) wyniósł 14 tys. zł. Urządzenie służy zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej z VAT.

Obliczony wskaźnik proporcji (udział sprzedaży opodatkowanej w całkowitym obrocie) wyniósł za: 2013 – 80%, 2014 – 82%, 2015 – 70%, 2016 – 80%, 2017 – 84%.

W roku zakupu (2014), zgodnie z proporcją za 2013, odliczono 80% VAT naliczonego, tj. 11 200 zł.

Środek trwały został oddany do użytkowania dopiero w lutym 2015, więc pierwsza korekta nastąpiła po zakończeniu 2015 (w deklaracji VAT za styczeń lub I kwartał 2016) i dotyczyła 1/5 kwoty VAT naliczonego.

Ponieważ w 2015 udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem wyniósł 70%, za ten rok spółka mogła, dokonując korekty, odliczyć: 14 000 zł × 70% = 9800 zł.

W deklaracji VAT za styczeń (I kwartał) 2016 spółka skorygowała in minus (zmniejszyła) VAT naliczony, odliczony od zakupu urządzenia, o kwotę: (9800 zł – 11 200 zł) : 5 = (–)280 zł.

W deklaracji VAT za styczeń (I kwartał) 2017 spółka nie dokonała korekty, ponieważ wskaźnik proporcji za 2016 wyniósł 80%, czyli tyle samo, ile w momencie zakupu urządzenia (kwota korekty wyniosła 0 zł).

W deklaracji VAT za styczeń (I kwartał) 2018 spółka mogła zwiększyć VAT naliczony o 112 zł (11 760 zł – 11 200 zł) : 5, ponieważ w 3. roku korekty wskaźnik proporcji wzrósł powyżej 80%, upoważniając do odliczenia wyższej kwoty niż w roku zakupu.

Na analogicznych zasadach spółka dokona rocznej korekty VAT odliczonego przy zakupie urządzenia, w deklaracji składanej na początku 2019 i 2020.

Rozliczenie skutków korekty w księgach rachunkowych

Skutki rocznej korekty VAT naliczonego (przychód lub koszt) jednostka powinna – co do zasady – ująć w księgach rachunkowych tego roku, którego dotyczy korekta (tu 2017). Dla celów CIT kwotę korekty – zwiększającą lub zmniejszającą VAT naliczony – spółka zaliczy do przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów odpowiednio w lutym lub kwietniu 2018.

Na ujęcie skutków korekty rocznej w księgach rachunkowych wpływa zasada memoriału określona w art. 6 ust. 1 uor, zgodnie z którą w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Ponadto, jak wynika z art. 7 ust. 2 uor, w wyniku finansowym danego roku należy również uwzględnić zdarzenia ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym następuje rzeczywiste zamknięcie ksiąg rachunkowych. Uważam jednak, że spółka może zastosować uproszczenie, na podstawie art. 4 ust. 4 uor, i rozliczyć tę korektę w księgach rachunkowych wg zasad podatkowych, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Jak już była o tym mowa, roczna korekta – zarówno w przypadku tzw. rozliczenia jednorazowego, jak i wieloletniego – może powodować zwiększenie lub zmniejszenie VAT naliczonego. Sposób zaksięgowania w każdym z tych przypadków jest następujący:

Korekta zwiększająca VAT naliczony:

Wn konto 22-2 „Rozliczenie naliczonego VAT”,

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Korekta zmniejszająca VAT naliczony:

Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,

Ma konto 22-2 „Rozliczenie naliczonego VAT”.

Korekta VAT odliczonego przy zakupie środka trwałego wykorzystywanego w działalności mieszanej nie wpływa na jego wcześniej ustaloną wartość początkową, lecz jest odnoszona bezpośrednio w koszty lub przychody (pozostałe operacyjne).

Skutki w podatku dochodowym

W updop i updof obowiązuje zasada, w myśl której VAT nie jest przychodem ani kosztem uzyskania przychodu. Jednak od tej zasady obowiązują pewne wyjątki.

Z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c updop (oraz art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c updof) wynika, że kosztem uzyskania przychodów jest kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji bądź dotycząca innych rzeczy lub praw – w części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie VAT odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Oznacza to, że kwota zmniejszająca – na skutek korekty – VAT naliczony, odniesiona rachunkowo w pozostałe koszty operacyjne, stanowi koszt uzyskania przychodów.

Podobnie w przypadku korekty zwiększającej VAT naliczony, zaliczony rachunkowo do pozostałych przychodów, kwota VAT jest przychodem podatkowym. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4g updop (oraz art. 14 ust. 2 pkt 7f updof) przychodem jest kwota podatku od towarów i usług nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji, a także dotycząca innych rzeczy lub praw – w części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie VAT odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

W ustawach o podatku dochodowym nie określono jednak, w jakim momencie kwotę rocznej korekty VAT należy ująć w przychodach/kosztach podatkowych. W praktyce uwzględnia się ją w przychodach/kosztach miesiąca złożenia deklaracji VAT z wykazaną korektą VAT naliczonego. Prawidłowość takiego sposobu postępowania potwierdza m.in. interpretacja IS w Warszawie z 5.05.2016 (IPPB6/4510-159/16-2/AK).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Wierzycielowi, który po spełnieniu swojego świadczenia nie otrzymał od dłużnika zapłaty w określonym umownie terminie, przysługuje, bez wezwania:

 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro,
 • zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających równowartość 40 euro – gdy faktycznie poniesione koszty odzyskiwania należności przekraczają tę kwotę.

Rachunkowość

Jak liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży

Mam wątpliwość, jak obliczyć jeden ze wskaźników finansowych stosowanych przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w corocznie zamieszczanych na łamach „Rachunkowości” wykazach sektorowych wskaźników finansowych.
Chodzi o wskaźnik rentowności sprzedaży. Komisja definiuje rentowność sprzedaży jako wynik ze sprzedaży × 100/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Jak dokładnie rozumieć termin „wynik ze sprzedaży”? Czy chodzi o pozycję „Zysk (strata) ze sprzedaży” z (poz. F) rachunku zysków i strat, czy też o inną wielkość?

Rachunkowość

Sprawdzanie dowodów księgowych

Jednostka budżetowa otrzymała jednocześnie pierwotny dowód księgowy z błędną kwotą i jego korektę.
Czy oba dowody księgowe powinna sprawdzić pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzić do wypłaty i ująć w księgach rachunkowych – wiedząc, że pierwotny dowód jest błędny? Czy też wystarczy wykonać te czynności tylko w odniesieniu do korekty dowodu księgowego?

Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?

Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?

Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.

Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....