Rezygnacja przez biuro rachunkowe z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub

Biuro rachunkowe, które kierując się błędnymi wyjaśnieniami fiskusa, w 2015 kupiło kasę rejestrującą i prowadzi ewidencję usług księgowych świadczonych na rzecz nieprzedsiębiorców, wciąż jeszcze może zrezygnować ze stosowania kasy – w dowolnym miesiącu.

Potwierdza to interpretacja KIS z 20.09.2018 (0114-KDIP1-3.4012.418.2018.1.ISK).

  • MF – Minister Finansów
  • US – urząd skarbowy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

O jej wydanie wystąpił właściciel biura rachunkowego, który nie ma uprawnień do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego ani nie zatrudnia osób z takimi uprawnieniami. Udziela on podatnikom i płatnikom wyjaśnień w zakresie ich obowiązków podatkowych, nie udziela natomiast na ich zlecenie czy na ich rzecz porad bądź opinii, nie świadczy też innych usług doradztwa podatkowego. Ponadto nie przekroczył dotychczas w żadnym roku limitu 20 tys. zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. Usługi takie świadczy bowiem okazjonalnie i nie stanowią one głównego źródła przychodu.

W związku z rozporządzeniem MF na lata 2015–2016, rozszerzającym katalog usług, które nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasach fiskalnych, m.in. o usługi doradcze, powstały wątpliwości, o jakie usługi chodzi. Na początku 2015 Ministerstwo Finansów wyjaśniało, że do usług doradczych zaliczają się także „typowe” usługi świadczone przez biura rachunkowe (w tym wypełnianie zeznań i deklaracji). Następnie się z tego wycofało, wydając interpretację ogólną z 9.04.2015 (PT3.8101.2.2015.AEW.16), w której wskazało, że czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych są bliskie czynnościom księgowym, mają w znacznej mierze charakter techniczny i nie stanowią usług doradczych.

Niemniej, stosując się do błędnej wykładni przepisów, właściciel biura kupił 2 kasy rejestrujące, które zostały poddane fiskalizacji pod koniec lutego 2015 i od marca prowadził ewidencję sprzedaży przy ich użyciu. W sierpniu 2018 zadał pytanie, czy może teraz zrezygnować z ewidencji, zgodnie z interpretacją ogólną MF.

KIS potwierdziła, że wnioskodawca może w dowolnym miesiącu zrezygnować z ewidencjonowania tej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej.

Dodajmy, że rezygnacja ze stosowania kas dopiero po upływie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania pozwala zachować prawo do ulgi na ich zakup. Gdyby podatnik zrezygnował z kas wcześniej (zaraz po wydaniu interpretacji ogólnej przez MF), musiałby zwrócić do US kwoty odliczone w ramach tej ulgi i nie zmieniłby tego fakt, że nabył kasy, bo został wprowadzony w błąd przez fiskusa.

Więcej na temat kas fiskalnych:
Kasy rejestrujące

Obciążenie pracownika za paliwo zużyte do jazd prywatnych a ewidencja w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
Pracodawca wyraża zgodę na używanie przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych w dni wolne od pracy, obciążając go ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego na cele osobiste.
Czy może korzystać ze zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Tak. Potwierdza to interpretacja KIS z 9.01.2019 (0115-KDIT1-1.4012.830.2018.4.AJ). Paragraf 2 ust. 1 rozporządzenia MF z 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU poz. 2519) zwalnia z obowiązku ewidencjonowania – nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 – czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 34 załącznika wyszczególniono dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Jednocześnie w § 4 rozporządzenia zastrzeżono, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3 (w tym dla dostawy towarów/świadczenia usług na rzecz pracowników), nie stosuje się do dostaw i usług w nim wymienionych.


Kasy rejestrujące

Rozpoczęcie działalności objętej obowiązkiem ewidencjonowania a dalsze zwolnienie od kas pozostałej sprzedaży

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna (psycholog) w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi konsultacji psychologicznych. Nie ma kasy fiskalnej, bo jej sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza 20 tys. zł. Zamierza rozszerzyć działalność o świadczenie usług przewozu osób taksówką. Tego rodzaju usługi muszą być bezwzględnie ewidencjonowane w kasie fiskalnej.
Czy w związku z tym będzie musiała ewidencjonować także usługi konsultacji psychologicznych?

Kasy rejestrujące

Co z ulgą na zakup kasy fiskalnej po śmierci podatnika

Tomasz Krywan
7.06.2018 zmarła osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która w 2017 skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy jej spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu tej ulgi?

Kasy rejestrujące

Brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towarów a możliwość korekty sprzedaży

Iwona Czauderna
Spółka prowadzi na rzecz konsumentów sprzedaż detaliczną, ewidencjonowaną w kasach rejestrujących. Zdarza się, że klienci zwracają kupione towary.
Czy w razie braku podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru spółka może obniżyć podstawę opodatkowania i należny VAT, jeśli udowodni, że zwrot rzeczywiście nastąpił?

Kasy rejestrujące

Ponowne rozpoczęcie działalności przez osobę fizyczną a ulga na zakup kas

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna na początku 2018 zamierza otworzyć działalność gospodarczą. W przeszłości, tj. w latach 2002–2008, już ją prowadziła. Skorzystała wówczas z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy w ramach nowej działalności będzie mogła ponownie skorzystać z tej ulgi?

Nie. Przepisy o VAT nie określają, jak traktować osoby fizyczne, które po przerwie ponownie rozpoczynają działalność gospodarczą – jako zupełnie nowych podatników VAT czy jako podatników kontynuujących działalność. NSA w wyroku z 7.09.2017 (I FSK 2312/15) orzekł, że w przypadku osób fizycznych będących podatnikami VAT zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w wyniku likwidacji działalności, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym NIP, co oznacza, że wznowienie działalności gospodarczej po przerwie spowodowanej uprzednią likwidacją takiej działalności nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika.


Kasy rejestrujące

Oprogramowanie kasy niepozwalające na zamieszczenie NIP na paragonie fiskalnym

Marcin Szymankiewicz
Spółka zamierza otworzyć sieć sklepów. Kupiła drukarki fiskalne z zaprogramowaną możliwością wprowadzenia do treści paragonu fiskalnego numeru NIP nabywcy. Jednak niezbędny do ich prawidłowego działania program aplikacyjny na to nie pozwala. Czy spółka może w takim razie wydawać paragony bez NIP, mimo żądania klienta?

Nie. Ewidencja może być prowadzona wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że spełniają określone przepisami funkcje oraz kryteria i warunki techniczne (§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas). Określa je rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.08.2013 w sprawie kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (DzU poz. 1076, dalej rozporządzenie MG).


Kasy rejestrujące

Fiskalizacja kasy z nieważną homologacją

Krzysztof Hałub
Można ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej, mimo że ma nieważną homologację. Istotne jest, że była ona ważna w dniu zakupu kasy.

Potwierdza to interpretacja dyrektora KIS z 17.03.2017 (1462-IPPP2.4512.45.2017.1.RR). O jej wydanie zwrócił się podatnik, który kupił drukarkę fiskalną w listopadzie 2014 z zamiarem wykorzystania jej do ewidencjonowania sprzedaży w sklepie. W dniu zakupu drukarka miała ważną homologację (wydaną dla tego modelu na okres od 25.09.2012 do 26.09.2015). Nie doszło jednak do otwarcia sklepu, przez co drukarka nie została zafiskalizowana.


Kasy rejestrujące

Kasa fiskalna w firmie zajmującej się sprzedażą wysyłkową

Łukasz Chłond
Przedsiębiorca zamierza za pośrednictwem sklepu internetowego wysyłać towary do indywidualnych klientów w Polsce i wybranych krajach UE.
Czy powinien mieć kasę fiskalną?

Sprzedaż na rzecz konsumentów podlega co do zasady obowiązkowi rejestracji przy użyciu kasy fiskalnej. Jednak przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju na rzecz konsumentów z innych krajów UE, są zwolnieni z obowiązku jej rejestracji w kasie fiskalnej. Wynika to z tego, że sprzedaż wysyłkowa dokumentowana jest obowiązkowo fakturami (zob. interpretacja dyrektora KIS z 16.05.2017, 1462-IPPP2.4512.127.2017.1.IZ).


Kasy rejestrujące

Salon strzyżenia psów bez kasy fiskalnej

Krzysztof Hałub
Do naszego biura zgłosiła się kobieta, która chce otworzyć salon strzyżenia psów.
Czy wykonując taką usługę, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej do momentu przekroczenia limitu obrotów 20 tys. zł? Nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Tak. W myśl rozporządzenia w sprawie zwolnień od kas wskazane zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (tzw. zwolnienie podmiotowe) nie obejmuje niektórych grup podatników. Nie mogą z niego korzystać m.in. świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne (§ 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia).


Kasy rejestrujące

Płatność w gotówce po zaliczce otrzymanej przelewem a zwolnienie z kasy fiskalnej

Tomasz Krywan
Podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi opłacane przelewem. Zdarza się, że klient płaci zaliczkę na poczet usługi przelewem, a resztę gotówką.
Czy trzeba wówczas wystawiać paragon dokumentujący otrzymaną zaliczkę?

Kasy rejestrujące

Kasa rejestrująca przy działalności zwolnionej przedmiotowo z ewidencjonowania i podlegającej ewidencji

Edyta Głębicka
Podatnik od kilku lat prowadzi działalność w zakresie wynajmu mieszkań osobom fizycznym. Czynsze są wpłacane wyłącznie na jego konto bankowe. Na podstawie przelewów możliwe jest ustalenie, kto dokonał zapłaty i z jakiego tytułu. Obrót z najmu jest w ciągu roku zdecydowanie wyższy niż 20 tys. zł. Z uwagi na sposób zapłaty podatnik nie musiał jednak ewidencjonować najmu w kasie fiskalnej. Teraz zamierza także wynajmować na godziny kilka miejsc postojowych na własnym placu w centrum miasta. Przewiduje, że dochody z tego źródła będą niewielkie.
Czy z uwagi na rozszerzenie działalności będzie musiał wydawać paragony? Czy powinien ewidencjonować obydwa rodzaje działalności? Czy do sumy obrotów pozwalających na zwolnienie z ewidencjonowania w kasie należy wliczać także obroty z najmu?

Kasy rejestrujące

Sprzedaż wysyłkowa do innych państw UE a kasa fiskalna

Marcin Szymankiewicz
Spółka ewidencjonuje sprzedaż w kasie rejestrującej od 2012. Sprzedaje towary wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od kas, co obliguje ją do stosowania kas fiskalnych bez względu na wielkość sprzedaży. W maju 2017 zamierza rozpocząć sprzedaż wysyłkową tych towarów na rzecz klientów indywidualnych z innych państw UE. Będzie im wystawiać faktury zgodnie z przepisami o VAT.
Czy ta sprzedaż też powinna być ewidencjonowana w kasie fiskalnej?

Kasy rejestrujące

Kasy rejestrujące u lekarzy w 2017

Grzegorz Gębka
Lekarz dentysta pracujący dotąd na zlecenie w prywatnych gabinetach organizuje własny gabinet, którego otwarcie planuje na maj.
Czy musi mieć kasę fiskalną już od początku działalności?

Kasy rejestrujące

Jak liczyć limit obrotów do instalacji kasy

Grzegorz Gębka
Przedsiębiorca rozpoczął działalność w 2016. Świadczy usługi biurowe (ksero, wirtualne biuro, prosta reklama) opodatkowane VAT. Wykonuje je głównie na rzecz przedsiębiorców, ale każdego miesiąca jest też co najmniej kilku klientów nieprowadzących działalności, których liczba obecnie lawinowo rośnie.
W jaki sposób liczyć limit obrotów, po którego przekroczeniu trzeba zainstalować kasę – w kwotach netto czy brutto?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....