Reklama na zagranicznych portalach internetowych – podatek u źródła

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka z o.o. kupuje przestrzeń reklamową na portalach internetowych od zagranicznych osób prawnych, niemających siedziby ani zarządu w Polsce. Nie umieszcza tam własnych reklam, lecz odsprzedaje miejsca reklamowe (po wyższych cenach) innym podmiotom. Wypłaca zagranicznym kontrahentom należność za zakupioną powierzchnię reklamową, natomiast sama otrzymuje zapłatę za powierzchnię odsprzedaną. Zagraniczni sprzedawcy nie dostarczają certyfikatów rezydencji podatkowej.
Czy od wypłacanej im należności spółka powinna pobrać podatek u źródła

Tak. Polski podmiot wypłacający zagranicznej osobie prawnej (nierezydentowi) niektóre należności kwalifikowane do przychodów uzyskanych na terytorium Polski ma obowiązek potrącenia od nich podatku „u źródła” – w trybie i na zasadach określonych w art. 26 updop.

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Rodzaje przychodów podlegające temu obowiązkowi określa art. 21 ust. 1 updop. W pkt 2a tego przepisu wskazano, że CIT z tytułu uzyskanych przez nierezydentów na terytorium Polski przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ustala się w wysokości 20% przychodów (o ile zagraniczny kontrahent nie przedstawi certyfikatu rezydencji podatkowej, bo wtedy sposób opodatkowania określają postanowienia właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która może przewidywać pobór podatku wg niższej stawki bądź zwolnienie z opodatkowania w Polsce).

Katalog usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ma charakter otwarty, na co wskazuje sformułowanie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”. W praktyce za świadczenia o podobnym charakterze uznaje się jednak wyłącznie świadczenia równorzędne do wymienionych w tym przepisie. Aby dane świadczenie można było zakwalifikować do ww. katalogu, powinno spełnić takie same przesłanki albo powinny wynikać z niego takie same prawa i obowiązki dla stron, jak ze świadczeń wymienionych w przepisie.

Katalog ten obejmuje również świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz zostały np. inaczej nazwane. Sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być jednak jedynym czynnikiem, który kwalifikuje (lub dyskwalifikuje) daną usługę jako należącą (lub nie) do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym CIT (podatkiem „u źródła”).

Kluczowe znaczenie dla stwierdzenia, czy dane usługi mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, ma więc treść umowy z zagranicznym kontrahentem, a przede wszystkim charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

Z pytania wynika, że spółka nabywa „na własność” przestrzeń reklamową na zagranicznych portalach internetowych, a następnie odsprzedaje ją innym podmiotom (własnym klientom). Należy zatem przyjąć, że nabywa w istocie usługę reklamową (lub o podobnym charakterze), tj. prawo do zamieszczenia na nabytej powierzchni reklamy, które odsprzedaje innym podmiotom. Takie usługi mieszczą się w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

Nie noszą one znamion usług pośrednictwa nieobjętych tym przepisem. Usługa pośrednictwa polega na doprowadzeniu do zawarcia umowy przez zleceniodawcę z podmiotem trzecim. Spółka zaś nie działa jako pośrednik, jej wynagrodzeniem nie jest prowizja za pośrednictwo, ale cała należność otrzymana od kontrahenta z tytułu sprzedanej usługi (powierzchni reklamowej).

Podsumowując: nabycie przestrzeni reklamowej na portalach internetowych od kontrahentów zagranicznych (nierezydentów) skutkuje po stronie spółki obowiązkiem poboru podatku u źródła od wypłacanego za te usługi wynagrodzenia w wysokości 20% przychodów, stosownie do art. 26 ust. 1 i 3 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2 updop. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (zob. interpretacja KIS z 1.02.2018, 0111-KDIB2-1.4010.342.2017.2.AP).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....