Rejestr zakupów i sprzedaży VAT do wglądu fiskusa

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Podatnicy zobowiązani do prowadzenia tzw. pełnej ewidencji VAT będą mieć obowiązek przekazywania jej w formacie JPK co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego.

Od 1.07.2016 obowiązek ten obejmie największe firmy. Małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu usdg będzie on dotyczyć od 1.01.2017, a mikroprzedsiębiorców – od 1.01.2018.

Został nałożony ustawą z 13.05.2016 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona do art. 82 Op nowy § 1b, który stanowi, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązane bez wezwania organu podatkowego do przekazywania MF za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

  • MF – Minister Finansów

Odroczenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Z kolei z przepisu przejściowego (art. 6) tej ustawy wynika, że informację taką będzie się składać za miesiące przypadające od 1.07.2016, a zatem po raz pierwszy do 25.08.2016.

Termin ten nie dotyczy:

  • małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu usdg, którzy zaczną przesyłać taką informację za miesiące od 1.01.2017 (a więc po raz pierwszy będą ją składać za styczeń do 25.02.2017),

  • mikroprzedsiębiorców w rozumieniu usdg, którzy prześlą ww. informację za miesiące przypadające od 1.01.2018 (po raz pierwszy za styczeń do 25.02.2018).

Jednocześnie wprowadzono stosowne zmiany w ustawie o VAT, nadając nowe brzmienie art. 109 ust. 3, określającemu, co powinna zawierać pełna ewidencja VAT (rozszerzono ją o dane służące identyfikacji transakcji; wejdzie w życie 1.01.2017) oraz dodając do tego art. nowy ust. 8a, nakładający obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych (ten przepis wejdzie w życie dopiero 1.01.2018).

Obowiązek comiesięcznego przesyłania informacji w postaci rejestru zakupów i sprzedaży VAT jest niezależny od przyjętego przez podatnika sposobu rozliczeń. A zatem co miesiąc będą przesyłać swoje rejestry także ci podatnicy, którzy z VAT rozliczają się kwartalnie.

Kto jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcą

W myśl usdg za mikroprzedsiębiorcę uważa się takiego przedsiębiorcę, który w co najmniej 1 z 2 ostatnich lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,

2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się takiego, który w co najmniej 1 z 2 ostatnich lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,

2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się takiego, który w co najmniej 1 z 2 ostatnich lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników,

2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

Podane kwoty w euro przelicza się na złote po średnim kursie ogłaszanym przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Biorąc pod uwagę ww. definicje, może nasunąć się wątpliwość, czy obowiązek raportowania w formacie JPK mają przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie oba warunki dotyczące wielkości obrotu i sumy bilansowej, czy też wystarczy, że spełniają jeden z nich.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w publikacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej Odpowiedzi na pytania dotyczące JPK cz. 2 (pytanie 22), dla zakwalifikowania danego przedsię- biorcy do kategorii średniego niezbędne jest łączne spełnienie warunku z pkt 1 i 2. Warunek w pkt 2 został sformułowany alternatywnie („lub”), co oznacza, że przynajmniej jeden z członów alternatywy musi zostać spełniony, aby można było uznać warunek za spełniony.

Zatem obowiązek przekazywania danych na żądanie organów kontrolujących oraz – bez takiego żądania – ewidencji VAT w formacie JPK od 1.07.2016 mają przedsiębiorcy (tzw. duzi), którzy zatrudniają powyżej 250 pracowników albo zatrudniają poniżej 250 osób, ale ich obrót i jednocze- śnie suma bilansow przekroczyły próg odpowiednio 50 mln/43 mln euro.

Co ze spółkami cywilnymi

Ponieważ czasowe zwolnienie z tego obowiązku dotyczy wyłącznie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu usdg, pojawia się pytanie, co ze spółkami cywilnymi, które choć są podatnikami VAT obowiązanymi do prowadzenia ewidencji VAT (jako – jak się przyjmuje – jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), to jednak nie zaliczają się do żadnej z ww. kategorii, ponieważ nie są przedsiębiorcami w rozumieniu usdg.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 tej ustawy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tyle że wspólnicy ci (mogą być nimi zarówno osoby fizyczne, jak i prawne) nie są podatnikami VAT i nie prowadzą ewidencji VAT.

Z literalnego brzmienia przywołanych przepisów wynika, że spółki cywilne jako niemieszczące się w definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorców mają obowiązek comiesięcznego przesyłania rejestrów zakupów i sprzedaży VAT w formacie JPK już począwszy od ewidencji za lipiec 2016. Oczywiście o ile prowadzą tę ewidencję w formie elektronicznej, przy użyciu programów komputerowych (obecnie jeszcze może być ona prowadzona „ręcznie”, w formie papierowej).

O interpretację tych regulacji redakcja „Rip” zapytała Ministerstwo Finansów. Jak się dowiedzieliśmy MF szykuje interpretację ogólną w tej sprawie, która ma rozwiać wątpliwości przedsiębiorców.

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

  • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

  • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Wyższe limity podatkowe na 2020

Anna Koleśnik
Przedsiębiorcy, których sprzedaż z 2019 nie przekroczy 8 747 000 zł, mogą w przyszłym roku korzystać z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym będzie w 2020 podatnik o sprzedaży nieprzekraczającej 5 248 000 zł.

Małym podatnikiem w rozumieniu updof i updop oraz ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonego limitu. W 2019 limit był jeden i wynosił równowartość w złotych 1,2 mln euro. W tej wysokości obowiązuje również w 2020 – jednak tylko na gruncie VAT. Dla celów podatku dochodowego został on zwiększony do 2 mln euro (zmiana wprowadzona ustawą z 9.11.2018, DzU poz. 2244).


PIT

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Aleksander Woźniak
Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Zmiany mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.


Usługowe prowadzenie ksiąg

Certyfikacja osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe – czy jest potrzebna, a jeśli tak, jak ma wyglądać (artykuł dyskusyjny)

Teresa Cebrowska
Na tle oceny aktualnego stanu w artykule przedstawiono problemy, które wymagają rozwiązania w razie objęcia usług księgowych urzędowym poświadczeniem kwalifikacji (bez cofania deregulacji).

Temat kompetencji oraz odpowiedzialności księgowych za sprawozdania finansowe (sf), księgi rachunkowe i podatki co pewien czas wraca jak bumerang. W prasie i mediach społecznościowych szczególnie aktywni są ostatnio niektórzy doradcy podatkowi. Dbając o swój wizerunek, przedstawiają się jako „strażnicy budżetu” i sugerują, że korzystanie z ich wsparcia daje przedsiębiorcom dodatkowe preferencje ze strony organów skarbowych.


Sprawozdawczość

Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. II)

Radosław Ignatowski
Artykuł przedstawia cel, strukturę i składowe sprawozdania prezentującego szeroko rozumiany wynik (dochód), powstały w rezultacie działalności podmiotu w okresie, a także zasady jego sporządzania w myśl MSSF.

Zgodnie z przyjętym przez IASB podejściem – w zasadzie – wszystkie dochody i koszty powinny być prezentowane w sprawozdaniu z zysków i strat. Jeśli zatem jakiś zysk transakcyjny został pierwotnie zaliczony do całkowitego dochodu jako inny składnik całkowitego dochodu, to później (w okresach następnych lub nawet w tym samym okresie) powinien być zaliczony do wyniku okresu (i wykazany w sprawozdaniu z zysku lub straty).


Podatki

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja zapobiegająca unikaniu opodatkowania

Ryszard Kubacki
Od 1.01.2019 r. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” stało się pojęciem znanym nie tylko na gruncie VAT. Może ono obciążyć także podatników innych podatków, w tym m.in. podatników podatku dochodowego naruszających przepisy o cenach transferowych. Zasady wymierzania tej sankcji i jej wysokość regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Powoli, lecz konsekwentnie ustawodawca wzmaga represyjność systemu podatkowego. Jedną z najistotniejszych regulacji zmieniających w tym kierunku stan prawny w 2019 r. była ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....