Refundacja z NFZ

Wioletta Chaczykowska

Apteka otrzymuje z NFZ dopłaty (refundacje) do ceny sprzedawanych leków.
Jak ujmować w księgach rachunkowych przychody z ich sprzedaży i otrzymane dopłaty?
  • IS – izba skarbowa

Otrzymywane dopłaty do leków są bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami z ich sprzedaży, dlatego dla celów bilansowych kwotę należnej refundacji zalicza się do przychodów w miesiącu sprzedaży refundowanych leków (a nie w miesiącu otrzymania dopłaty).

Przychód ze sprzedaży leków obejmuje zarówno kwotę rzeczywiście zapłaconą przez klienta (wynikającą z raportu kasy rejestrującej), jak i kwotę dopłaty do leków należną z NFZ (wynika ona z uzgodnionego i złożonego do właściwego oddziału NFZ zestawienia zbiorczego - art. 45 ustawy z 12.05.2011 r.  o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, DzU z 2015 r. poz. 345). Są one łącznie ewidencjonowane na koncie "Przychody ze sprzedaży towarów". Jednocześnie, dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, w miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż leków, w koszty zarachowuje się całą wartość nabycia sprzedanych leków (refundowanych i nierefundowanych):

Wn konto "Koszt własny sprzedanych towarów",

Ma konto "Towary".

W nieco inny sposób ustala się przychód dla celów podatku dochodowego. Powstaje on dwuetapowo, w dacie:

  • wydania leków - w części dotyczącej sprzedaży netto (bez VAT) opłaconej przez klienta,
  • otrzymania dopłaty - w części dotyczącej refundacji.

Dlatego w ewidencji analitycznej warto podzielić konta dotyczące przychodów ze sprzedaży na: "Przychody ze sprzedaży podlegające opodatkowaniu - bieżące" i "Przychody ze sprzedaży niepodlegające opodatkowaniu - przyszłe". Ewidencja księgowa przychodu będzie wówczas przebiegała następująco:

a) przychód ze sprzedaży netto w części opłaconej przez klienta (płatność gotówką):

Wn "Kasa",

Ma "Przychody ze sprzedaży podlegające opodatkowaniu - bieżące",

b) przychód ze sprzedaży netto w części refundowanej:

Wn "Pozostałe rozrachunki" (NFZ),

Ma "Przychody ze sprzedaży niepodlegające opodatkowaniu - przyszłe".

Następnie, z chwilą otrzymania refundacji przeksięgowuje się kwotę dopłaty netto (bez VAT) na właściwe konto przychodów:

Wn "Przychody ze sprzedaży niepodlegające opodatkowaniu - przyszłe",

Ma "Przychody ze sprzedaży podlegające opodatkowaniu - bieżące".

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje dwuetapowo, w momencie:

  • wydania towaru - w części otrzymanej od klientów zapłaty (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT),
  • otrzymania całości lub części refundacji - w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 5 pkt 2 i ust. 6 ustawy o VAT).

Taki sposób rozliczenia transakcji potwierdzają także organy podatkowe (np. IS w Katowicach w interpretacji z 22.10.2010 r., IBPP1/443-693/10/ES).

Dlatego w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta "Rozrachunki publicznoprawne - VAT należny" warto wyodrębnić 2 konta: "VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie" oraz "VAT należny do rozliczenia w przyszłym okresie". Pozwoli to na prawidłowe przyporządkowanie VAT należnego do właściwych okresów. W momencie otrzymania refundacji VAT należny przenosi się z konta "VAT należny do rozliczenia w przyszłym okresie" na konto "VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie".

Należy pamiętać, że otrzymana kwota dopłaty jest kwotą brutto, a podatek należny od tej dopłaty określa się metodą "w stu": kwota brutto × 8 : 108 (w przypadku towarów opodatkowanych stawką 23% będzie to: kwota brutto × 23 : 123). Wynika to z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, który określa podstawę opodatkowania. Jest nią generalnie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W sierpniu 2015 r. apteka sprzedała leki refundowane na 60 000 zł (kwota netto 55 555,56 zł + 8% VAT = 4444,44 zł, z czego:

  • sprzedaż opłacona gotówką przez klientów to: 40 000 zł (37 037,04 zł + VAT 2962,96 zł) oraz
  • część refundowana to: 20 000 zł (18 518,52 zł + VAT 1481,48 zł)

Refundację apteka otrzymała we wrześniu 2015 r.

Wartość nabycia leków sprzedanych w sierpniu 2015 r. - ewidencjonowanych w cenach nabycia - wyniosła 19 000 zł.

Ewidencja księgowa

  • w sierpniu 2015 r.:

1. Przychody ze sprzedaży - na podstawie raportu fiskalnego:

a) sprzedaż brutto uregulowana gotówką

Wn "Kasa" 40 000,00

b) sprzedaż brutto do refundacji z NFZ

Wn "Pozostałe rozrachunki" (NFZ) 20 000,00

c) VAT należny od sprzedaży w części pokrywanej przez klientów: (40 000 zł × 8 : 108) = 2962,96 zł (obowiązek podatkowy w VAT powstał w miesiącu wydania towarów, tj. w sierpniu 2015 r.)

Ma "VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie" 2962,96

d) VAT należny od sprzedaży w części refundowanej: (20 000 zł × 8 : 108) = 1481,48 zł (dla którego obowiązek podatkowy powstanie w późniejszym okresie, z chwilą otrzymania dopłaty)

Ma "VAT należny do rozliczenia w przyszłym okresie" 1481,48

e) przychód netto ze sprzedaży w części opłaconej przez klientów

Ma "Przychody ze sprzedaży podlegające opodatkowaniu - bieżące" 37 037,04

f) przychód netto ze sprzedaży w części przypadającej na refundację z NFZ

Ma "Przychody ze sprzedaży niepodlegające opodatkowaniu - przyszłe" 18 518,52

2. Cena nabycia sprzedanych leków (refundowanych i nierefundowanych)

Wn "Cena nabycia/zakupu sprzedanych towarów" 19 000,00

Ma "Towary" 19 000,00

  • we wrześniu 2015 r.:

1. WB - wpływ refundacji na rachunek bankowy apteki

Wn "Bieżący rachunek bankowy" 20 000,00

Ma "Pozostałe rozrachunki" (NFZ) 20 000,00

2. PK - przeksięgowanie kwoty netto refundacji, stanowiącej przychód podatkowy września 2015 r.

Wn "Przychody ze sprzedaży niepodlegające opodatkowaniu" 18 518,52

Ma "Przychody ze sprzedaży podlegające opodatkowaniu" 18 518,52

3. PK - przeksięgowanie VAT należnego

Wn "VAT należny do rozliczenia w przyszłym okresie" 1481,48

Ma "VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie" 1481,48

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....