Rachunkowość - konsultacje rachunkowość

Rachunkowość

Moment zaliczenia drogi dojazdowej do środków trwałych

2020-10-06
Czy ujęcie środka trwałego w księgach rachunkowych na podstawie dokumentu OT, a nawet rozpoczęcie amortyzacji może nastąpić przed otrzymaniem (faktycznym wpływem do firmy) faktury zakupu tego środka trwałego?
Nasza firmia zleciła wykonanie drogi dojazdowej. W czerwcu podpisano protokół odbioru i rozpoczęto jej użytkowanie. Faktura wykonawcy wpłynęła na początku kolejnego miesiąca i została ujęta w rejestrze zakupu w lipcu.
Czy w księgach czerwca można ująć przyjęcie środka trwałego? Czy można dokonać odpisu amortyzacyjnego już w czerwcu?
Rachunkowość

Księgowe ujęcie kontraktu terminowego

Katarzyna Trzpioła
2020-10-06
Spółka z o.o. 26.09.2019 r. zawarła z bankiem kontrakt forward[1] opiewający na 100 tys. euro z terminem realizacji 7.01.2020 r. po kursie wymiany 4,4070 PLN/EUR (spółka ma zamiar sprzedać 100 tys. euro). Wyciąg bankowy z 26.09.2019 r. nie zawiera zapisów nt. tej transakcji. Spółka zamieniła jednak kontrakt forward na swap[2] (opisany w wyciągu jako transakcja swap) i 22.10.2019 r. rozliczyła 100 tys. euro po kursie 4,3762 PLN/EUR. Na wyciągu walutowym z 22.10.2019 r. widnieje operacja KW 100 tys. euro przeliczona po kursie 4,3762 PLN/EUR, a na wyciągu złotówkowym z tą samą datą – KP 437 620 zł.
7.01.2020 r., tj. pod datą pierwotnie umówionego rozliczenia kontraktu forward, na wyciągach bankowych widnieją operacje na rachunku:
- walutowym – KP 100 tys. euro z opisem „waluta sprzedana forward 20191022 kurs 4,4070” (w opisie numer swap z 22.10.2019 r.) i odpowiednio
- złotówkowym – KW 440 700 zł KW 100 tys. euro z opisem „waluta zakupiona forward 20191022 kurs 4,4070” (w opisie numer forward z 26.09.2019 r.).
Spółka stosuje podatkową metodę wyceny różnic kursowych.
Jak ująć te transakcje w księgach rachunkowych? W którym momencie powstał koszt/przychód z tych transakcji? Czy już w październiku 2019 r., na dzień bilansowy 2019 r., czy dopiero w styczniu 2020 r.? Jak ustalić wysokość tego kosztu/przychodu? Czy – wobec skrócenia terminu kontraktu forward i wymiany waluty w październiku – kontrakt powinien być wykazany i wyceniony na koniec 2019 r. w bilansie? Czy rozliczając różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, uwzględnić oba kontrakty? Jeśli tak, to po jakim kursie?
Rachunkowość

Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału – ujęcie w księgach rachunkowych

2020-10-06
Nasza spółka z o.o., ustalając za lipiec 2020 r. zaliczkę na poczet CIT, skorzystała z uprawnienia zawartego w art. 15cb updop i zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów oprocentowanie części zysku netto za 2019 r., który w myśl uchwały zgromadzenia wspólników zasilił kapitał rezerwowy.
Jak zaksięgować to oprocentowanie?
Rachunkowość

Ujęcie darowizny w księgach darczyńcy

Katarzyna Trzpioła
2020-09-04
Spółka komandytowa (sp.k.) przekazała nieodpłatnie Klubowi Sportowemu będącemu stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, ale nie organizacją pożytku publicznego, wyprodukowane przez siebie krzesła.
Jak w księgach sp.k. ująć tę darowiznę? Czy wartość materiałów zużytych do wyprodukowania krzeseł stanowi koszt uzyskania przychodów dla komandytariuszy (osoby fizyczne) i komplementariusza (spółka z o.o.)? Czy sp.k. może odliczyć VAT od zakupu materiałów zużytych do wyprodukowania krzeseł? Czy darowizna podlega VAT? Jeśli tak, to jak powinien on być zaewidencjonowany w księgach sp.k.? Czy VAT należny od darowizny stanowi koszt uzyskania przychodów?
Rachunkowość

Księgowanie kosztów wyceny nieruchomości poniesionych w roku poprzedzającym sprzedaż

2020-09-04
W lutym 2020 r. sprzedaliśmy zaliczony do środków trwałych budynek wraz z gruntem, na którym jest posadowiony. Sprzedaż poprzedziła wycena budynku i gruntu przez rzeczoznawcę. Swoją ekspertyzę wraz z fakturą przekazał nam w grudniu 2019 r.
Czy koszty ekspertyzy jako związane ze sprzedażą nieruchomości należy odnieść w ciężar wyniku finansowego roku sprzedaży (2020), czy poniesienia kosztu (2019)? Jeżeli są to koszty 2020 r., to jak je ująć na dzień bilansowy – jako zwiększenie księgowej wartości wycenianych nieruchomości czy jako pozostałe rozliczenia międzyokresowe (konto 65)? Jeżeli są to koszty okresu ich poniesienia, to czy zaliczyć je do kosztów działalności operacyjnej (zespół 4 lub 5), czy też do pozostałych kosztów operacyjnych (konto 76-1)?
Rachunkowość

Ujęcie i prezentacja odsetek za zwłokę w zapłacie podatków oraz dodatkowych zobowiązań podatkowych

2020-09-04
Jak ująć w księgach i wykazać w rachunku zysków i strat odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań podatkowych z tytułu CIT, PIT, VAT oraz dodatkowe zobowiązania podatkowe?
Rachunkowość

Nieodpłatna naprawa samochodu w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

2020-08-03
Będąc państwową jednostką budżetową, ubezpieczamy swoje samochody w firmie ubezpieczeniowej. W przypadku powstania szkody (np. na skutek wypadku drogowego) koszty jej usunięcia są pokrywane drogą bezgotówkowego rozliczenia. Firma świadcząca usługi serwisowe wycenia szkodę, uzyskuje akceptację ubezpieczyciela, naprawia samochód i przekazuje wycenę do ubezpieczyciela. Zgodnie z umową rozlicza się on bezpośrednio z firmą, która naprawia auto. Jednocześnie firma serwisowa przekazuje fakturę za naprawę do naszej jednostki. Ubezpieczyciel przekazuje nam decyzję o wysokości odszkodowania, a płatność odszkodowania równego wycenie wykonanej usługi przekazuje bezpośrednio do firmy serwisowej.
Czy bezgotówkowe rozliczenie (w ramach ubezpieczenia) ujmuje się analogicznie jak gotówkowe rozliczenie odszkodowania w naszych księgach, a równowartość odszkodowania powinna być przez naszą jednostkę przekazana na dochody budżetu państwa?
Rachunkowość

Ujęcie i prezentacja dodatkowych kosztów wywołanych pandemią

2020-08-03
Jak ująć w księgach rachunkowych i wykazać w sprawozdaniu finansowym naszej jednostki dodatkowe koszty osobowe (np. wynagrodzeń pracowników w okresie kwarantanny lub przestoju) i rzeczowe (np. maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących) wywołane pandemią koronawirusa?
Jeszcze kilka lat temu nie miałabym wątpliwości, że są to straty nadzwyczajne spowodowane klęską żywiołową. Obecnie uor (art. 3 ust. 1 pkt 33) rezerwuje tę kategorię dla jednostek sektora finansowego (np. banków, zakładów ubezpieczeń), definiując ją jako „koszty spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia”. W innych jednostkach kategoria strat/zysków nadzwyczajnych nie jest stosowana.
Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
2020-08-03
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?
Koronawirus

Ewidencja i opodatkowanie pomocy udzielonej przedsiębiorcom przez Polski Fundusz Rozwoju w związku z koronawirusem

Monika Król-Stępień
2020-06-26
W jakiej wysokości i w którym momencie ująć w księgach i opodatkować środki otrzymane w formie subwencji z PFR, w ramach tarczy finansowej?
Rachunkowość

Ujęcie w ewidencji księgowej podziału działek gruntu

2020-06-16
Państwowa jednostka budżetowa prosi o wyjaśnienie sposobu ujęcia w ewidencji księgowej operacji polegającej na podziale działki gruntowej na dwie odrębne działki.
Jak tę operację udokumentować?
Rachunkowość

Jak zaksięgować odstępne za cesję umowy leasingu operacyjnego

2020-06-16
W związku z cesją na rzecz naszej spółki przedmiotu leasingu operacyjnego, użytkowanego dotychczas przez innego korzystającego, jesteśmy zobowiązani zapłacić mu odstępne.
Jak je zaksięgować?
Rachunkowość

Księgowa ewidencja wynagrodzeń

2020-06-16
Wypłaty wynagrodzenia księgujemy na podstawie łącznego zestawienia listy płac. Zbiorcze kwoty są księgowane na poszczególne konta pomocnicze podbudowujące konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”, a obejmujące zaliczkę na PIT, składki ZUS, składkę zdrowotną, rozrachunki z tytułu wynagrodzenia, pozostałe rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzenia.
Nie prowadzimy dla każdego pracownika imiennego konta księgowego, które zawierałoby m.in. informację o saldzie rozrachunków z pracownikiem. Natomiast w ramach programu płacowego prowadzimy dla każdego pracownika imienne karty wynagrodzenia z podziałem na każdy wypłacony mu składnik wynagrodzenia (stawka zasadnicza, godziny nocne, godziny nadliczbowe, za czas usprawiedliwionej nieobecności) oraz potrącenia z wynagrodzenia (m.in. składki ZUS, zaliczki na PIT).
Czy tego rodzaju ewidencja spełnia wymogi uor?
Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych nabytych do produkcji wyrobów służących przeciwdziałaniu koronawirusowi

2020-05-28
W ustawie nazywanej tarczą antykryzysową 2.0 (DzU 2020 r. poz. 568) przewidziano możliwość jednorazowego odpisania wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji wyrobów (towarów) służących przeciwdziałaniu COVID-19.
Jak ująć w księgach rachunkowych amortyzację tego rodzaju obiektów?
Rachunkowość

Księgowanie kosztów ochrony wstrzymanej budowy

2020-05-28
Z uwagi na ograniczenia działalności, spowodowane epidemią koronawirusa, byliśmy zmuszeni wstrzymać zaawansowaną budowę pawilonu gastronomicznego. Przewidujemy, że także w pierwszych okresach po zniesieniu ograniczeń nie będzie nas stać na kontynuowanie budowy. Jej terenu pilnuje firma ochroniarska. Gdzie odnieść opłaty za ochronę – w koszty wytworzenia pawilonu (środki trwałe w budowie) czy w koszty bieżącej działalności?
Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych w okresie bezczynności jednostki

2020-05-28
Z uwagi na ograniczenia naszej działalności, wywołane zwalczaniem pandemii koronawirusa, już od kilku miesięcy mamy przestój. Środki trwałe stoją bezużyteczne, a ich amortyzacja pogłębia straty.
Czy dla celów bilansowych można zaniechać naliczania amortyzacji środków trwałych za okres ich przestoju?
Rachunkowość

Ewidencja odszkodowania

2020-05-28
Jak w państwowej jednostce budżetowej zaksięgować odszkodowania za szkody powstałe w majątku? Czy zapisów księgowych należy dokonać w momencie otrzymania decyzji odszkodowawczej, czy w momencie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela?
Koronawirus

Zużycie materiałów służących do ochrony przed koronawirusem

2020-05-28
Czy do materiałów zużywanych w celu ochrony przed koronawirusem – zważywszy, że są to koszty dodatkowe, normalnie nieponoszone – stosuje się szczególne zasady ujęcia (np. zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych)?

Zamiana nieruchomości między jednostkami budżetowymi

2020-04-30
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Jak ująć w ewidencji księgowej zamianę nieruchomości (gruntu), np. z jednostką samorządu terytorialnego, w przypadku gdy wartości zamienianych gruntów się różnią? Jeżeli przy zamianie wystąpi VAT, to jak go ująć w księgach rachunkowych? Czy powinien być opłacony ze środków bieżących, czy z majątkowych?

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego instytucji kultury

2020-04-30
Jesteśmy instytucją kultury (teatrem), a naszym organem założycielskim (organizatorem) jest jednostka samorządu terytorialnego.
Czy roczne sprawozdanie finansowe powinniśmy sporządzić zgodnie z zał. nr 1, czy też nr 6 do uor? Nasza wątpliwość powstała na skutek publikacji wskazujących, że jednostki małe działające w sferze publicznej (kulturowej) mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z zał. nr 6 do uor.

Sprzedaż dodatkowego wyposażenia to sprzedaż towarów czy produktów

2020-04-30
Oferujemy sprzedaż wyrobów o rozszerzonym wyposażeniu. Wyposażenie to dostarcza nam inna firma; nie jest ono montowane w wyrobach. Wyroby dostarczamy w nieprzetworzonej postaci, łącznie z wyposażeniem.
Jak wykazać w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym sprzedaż tego dodatkowego wyposażenia – jako przychód ze sprzedaży produktów czy towarów?
Koronawirus

Ulgi w składkach ZUS – sposób ujęcia w księgach

2020-04-30
Jak zaksięgować przysługującą nam – z uwagi na skutki pandemii koronawirusa – ulgę w składkach ZUS? Jesteśmy spółką zgłaszającą do ubezpieczeń powyżej 9 osób.
Koronawirus

Antykryzysowe dopłaty do wynagrodzeń – ujęcie w księgach rachunkowych

2020-04-30
Jak zaksięgować przyznane nam z FP na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej dopłaty do wynagrodzeń?
Koronawirus

Jak pandemia wpływa na treść sprawozdania finansowego za 2019 r. – komunikat SKwP (omówienie)

2020-04-08
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wydało komunikat, w którym podpowiada, jak w sprawozdaniu finansowym (sf) za 2019 r. poinformować o wywołanych pandemią zagrożeniach kontynuacji działalności przez przedsiębiorców.
Koronawirus

Pandemia a badanie sprawozdań finansowych za 2019 r. – komunikat PIBR (omówienie)

2020-04-08
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa planowanie i prowadzenie audytów staje się coraz trudniejsze. Polska Izba Biegłych Rewidentów przedstawiła wskazówki pomocne przy badaniach sprawozdań.
Rachunkowość

Ujęcie w księgach spółdzielni mieszkaniowej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu

Ewa Hrebin
2020-03-09
Spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała z gminy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności. Opłata przekształceniowa będzie wnoszona przez 20 lat. Na razie spółdzielnia nie będzie występować o ustalenie opłaty jednorazowej.
Jak zaksięgować to przekształcenie i jak zaewidencjonować obciążenie lokatorów z tytułu należnej za każdy rok opłaty przekształceniowej? Czy to prawda, że opłaty lokatorów księguje się na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów i Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie pismo?
Rachunkowość

Zaliczka otrzymana na poczet dywidendy lub udziału w zysku

2020-03-09
Spółka kapitałowa mająca udziały w innej spółce kapitałowej oraz w spółce osobowej otrzymuje zaliczki na poczet dywidendy, a także na poczet udziału w zysku.
Czy wpływ zaliczek (Wn konto 13) wykazać jako:
⋅ przychód finansowy (Ma konto 75-0), czy
⋅ pozostałe rozrachunki i zobowiązania (Ma konto 24)?
Rachunkowość

Koszty prac rozwojowych a podział zysku netto

2020-03-09
Czy przewidziane w Ksh (art. 191 § 4, art. 347 § 4) ograniczenia kwot zysku do podziału dotyczą wyłącznie kosztów nieodpisanych zakończonych prac rozwojowych, figurujących w bilansie w pozycji aktywów trwałych, czy także kosztów niezakończonych prac rozwojowych, wykazanych w bilansie jako długo- lub krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe?
Rachunkowość

Rozliczenie kosztów zarządu i kosztów pośrednich w spółdzielni mieszkaniowej

Ewa Hrebin
2020-03-09
Jak rozliczyć koszty zarządu i koszty pośrednie przypadające na budynki (nieruchomości) w spółdzielni mieszkaniowej?
W spółdzielni – jak wiadomo – występują trzy poziomy kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości: koszty bezpośrednie dotyczące nieruchomości, koszty zarządu jako koszty wspólne i koszty mienia spółdzielni. Jak rozliczyć koszty wspólne i koszty mienia? Moim zdaniem nie jest możliwy ich podział kluczem – w proporcji do kosztów bezpośrednich.
Uważam, że elementy kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości powinny być rozliczone po zakończeniu roku obrotowego w następnym roku.
Wpłaty członków powinny zaś następować „z dołu”, czyli wówczas, gdy wydatki zostały już poniesione; tymczasem opłat dokonuje się „z góry”, gdy jeszcze nie poniesiono kosztów.
Rachunkowość

Nowe schemy e-sprawozdań finansowych – którą wybrać

Agnieszka Baklarz
2020-02-03
Na stronie internetowej BIP Ministerstwa Finansów dostępne są następujące schemy rocznych sprawozdań finansowych (rsf):
• Jednostka Inna,
• Jednostka Mikro,
• Jednostka Mała,
• Jednostka Op (organizacja pozarządowa),
• ASI (alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 45 ust. 3b i 3c uor),
• Skonsolidowana Jednostka Inna.
Czym powinna się kierować jednostka sporządzająca rsf zgodnie z uor, wybierając jedną z tych schem?
Rachunkowość

Uproszczenia księgowe dla małych jednostek

2020-02-03
Które jednostki małe mogą korzystać z uproszczeń polegających na: • rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz odstąpieniu od dokonywania odpisów aktualizujących – art. 7 ust. 2b uor,
• możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w przepisach podatkowych – art. 32 ust. 7 uor,
• nietworzeniu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników – art. 39 ust. 6 uor?
Rachunkowość

Doprowadzenie stanu aktywów stwierdzonego drogą inwentaryzacji do stanu na dzień bilansowy

2020-02-03
Na czym powinno polegać dopisanie lub odpisanie – od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury bądź potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia salda a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych?
Mowa o tym w art. 26 ust. 3 pkt 1 uor.
Rachunkowość

Ewidencja opłaty wstępnej od umów leasingu operacyjnego

2020-01-07
Nasza jednostka – jako mała – stosuje w rachunkowości uproszczenie polegające na kwalifikacji umów leasingu według zasad podatkowych. Oznacza to, że gdy zgodnie z art. 3 ust. 4 uor jest to leasing finansowy, wówczas, kierując się przepisami podatkowymi, uznajemy umowę za leasing operacyjny. Mamy wątpliwość, jak ująć w księgach rachunkowych opłatę wstępną – jako kwotę do rozliczenia w czasie czy koszty okresu?
Czy w takim przypadku kierować się przepisami (i interpretacjami) podatkowymi, czy też przepisami o rachunkowości?
Rachunkowość

Ewidencja darowanego małowartościowego środka trwałego

2020-01-07
Jesteśmy stowarzyszeniem. Zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości nabyte przez nas środki trwałe oraz wnip, których cena jednostkowa nie przekracza 10 tys. zł, są ujmowane w ewidencji środków trwałych, ale ich wartość początkowa jest w momencie oddania do użytkowania jednorazowo odpisywana w koszty działalności (Wn konto „Amortyzacja”).
W tym miesiącu otrzymaliśmy – na podstawie umowy darowizny – środki trwałe (10 szt.), których wartość jednostkowa wynosi 8 tys. zł, czyli nie przekracza określonej przez nas w zasadach (polityce) rachunkowości kwoty 10 tys. zł.
Czy darowane przedmioty powinniśmy zaliczyć do środków trwałych, a jeśli tak, to w korespondencji z jakim kontem? A może ich ujęcie w księgach jest zbędne, gdyż w każdym przypadku przychód z tytułu darowizny będzie równy kosztom, wobec odpisania jej wartości?
Rachunkowość

Wymiana wadliwej maszyny objętej gwarancją

2020-01-07
Kupiliśmy maszynę, w której po 8 mies. eksploatacji ujawniły się wady fabryczne. Producent w ramach gwarancji wymienił wadliwą maszynę na nową (tego samego rodzaju), wolną od wad.
Czy powinniśmy uznać ją za identyczną z poprzednią (numer inwentarzowy, amortyzacja), czy też za nowy środek trwały? Jak zaksięgować wymianę wadliwej maszyny na nową? Jak ująć w księgach rachunkowych obciążające użytkownika koszty demontażu maszyny wadliwej i montażu nowej?
Rachunkowość

Elektroniczne uzgodnienie sald aktywów i pasywów

Agnieszka Baklarz
2019-12-01
Jaką postać powinno przybrać i jak powinno przebiegać elektroniczne uzgodnienie sald? Czy wymagany jest elektroniczny podpis?
Rachunkowość

Koszty nadzoru i inne koszty ponoszone w okresie gwarancyjnym – czy zwiększają wartość początkową środka trwałego

2019-12-01
Jesteśmy jednostką budżetową. Prosimy o wyjaśnienie, czy ponoszone w okresie gwarancyjnym koszty nadzoru i inne, np. analizy środowiskowej oraz związane z ochroną środowiska, zwiększają wartość już przyjętego do użytkowania środka trwałego.
Rachunkowość

Odroczony podatek dochodowy – czy można go ustalić tylko od wybranych różnic

2019-12-01
Jesteśmy spółką z o.o. spełniającą określone w uor kryteria wielkościowe dla jednostki małej. Korzystamy z uproszczenia dotyczącego odroczonego podatku dochodowego i nie ustalamy aktywów ani rezerw z tego tytułu. Okazało się jednak, że wykorzystanie wynikającej z updop możliwości jednorazowego odpisania ceny nabycia:
• składników majątku o cechach środków trwałych lub wnip, nieprzekraczającej 10 tys. zł,
• fabrycznie nowych maszyn i urządzeń do łącznej kwoty 100 tys. zł rocznie,
wpływa ujemnie na wysokość zysku i dywidendy oraz wskaźniki rentowności warunkujące uzyskanie kredytu.
Aby skorzystać ze stwarzanej przez updop możliwości, a zarazem złagodzić skutki, jakie jednorazowe odpisy wywierają na wynik finansowy, chcielibyśmy częściowo stosować podatek odroczony. Dotyczyłby on tylko amortyzacji. Od pozostałych tytułów różnic przejściowych, których wielkości są zresztą nieistotne (np. rezerw na koszty, różnic kursowych, odsetek), nie ustalalibyśmy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku.
Czy rozwiązanie takie byłoby zgodne z uor?
Rachunkowość

Obowiązek zawarcia 2-letniej umowy o badanie w przypadku prawdopodobieństwa nieprzekroczenia ustawowych progów badania

2019-11-08
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej w związku ze spełnianiem warunków uor podlega od 2015 r. obowiązkowi badania sprawozdania finansowego (sf). Umowa z dotychczasową firmą audytorską była podpisana na 4 lata (lata obrotowe 2015–2018). Za rok 2018 przedsiębiorstwo również spełniło warunki art. 64 ust. 4 uor, w związku z czym jest zobowiązane do podpisania z nową firmą audytorską umowy o badanie. Biorąc pod uwagę portfel zamówień i liczbę zatrudnionych, już dziś (październik 2019 r.) wiadomo, że za 2019 r. jednostka nie przekroczy dwóch z trzech progów określonych w art. 64 uor.
Czy mimo to podlega obowiązkowi ustawowego badania sf za rok obrotowy 2019 i jest zobowiązana podpisać z firmą audytorską umowę o to badanie na 2 lata? Czy to logiczne?
Rachunkowość

Ewidencja kosztów tłumaczeń i notarialnych poświadczeń podpisów

2019-11-08
Jesteśmy jednostką budżetową. Jak ująć w ewidencji księgowej koszty wykonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na potrzeby postępowania prokuratorskiego oraz notarialnych poświadczeń podpisów pism do ubezpieczycieli o wypłatę kwot gwarancyjnych? Tłumaczenie i poświadczenie podpisów dotyczy zadania, dla którego otwarty jest tytuł inwestycyjny.
Rachunkowość

Sprawdzenie dowodu księgowego (wyciągu bankowego) przez głównego księgowego

2019-11-08
Kto (czy główny księgowy) sprawdza w gminnej jednostce budżetowej dowody księgowe mające postać wyciągów bankowych?
Rachunkowość

Stosowanie w rachunkowości podatkowych zasad amortyzacji

2019-10-04
Jesteśmy spółką komandytową osób fizycznych, która spełnia kryteria jednostki małej. Chcemy zastosować przewidziane w art. 32 ust. 7 uor uproszczenie, polegające na ustaleniu amortyzacji według zasad określonych w przepisach podatkowych.
Jak postąpić w przypadku posiadanego przez nas prawa wieczystego użytkowania gruntów? Zgodnie z uor jest ono amortyzowane, natomiast w myśl przepisów podatkowych nie podlega amortyzacji. Czy stosując art. 32 ust. 7 uor, powinniśmy zaprzestać jego amortyzowania?
Rachunkowość

Jak liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży

2019-10-04
Mam wątpliwość, jak obliczyć jeden ze wskaźników finansowych stosowanych przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w corocznie zamieszczanych na łamach „Rachunkowości” wykazach sektorowych wskaźników finansowych.
Chodzi o wskaźnik rentowności sprzedaży. Komisja definiuje rentowność sprzedaży jako wynik ze sprzedaży × 100/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Jak dokładnie rozumieć termin „wynik ze sprzedaży”? Czy chodzi o pozycję „Zysk (strata) ze sprzedaży” z (poz. F) rachunku zysków i strat, czy też o inną wielkość?
Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

2019-10-04
Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
Rachunkowość

Sprawdzanie dowodów księgowych

2019-10-04
Jednostka budżetowa otrzymała jednocześnie pierwotny dowód księgowy z błędną kwotą i jego korektę.
Czy oba dowody księgowe powinna sprawdzić pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzić do wypłaty i ująć w księgach rachunkowych – wiedząc, że pierwotny dowód jest błędny? Czy też wystarczy wykonać te czynności tylko w odniesieniu do korekty dowodu księgowego?
Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

2019-09-05
Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?
Rachunkowość

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2019-09-05
Badamy skonsolidowane sprawozdanie finansowe (ssf) obejmujące m.in. jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych w Meksyku i Maroku. Sprawozdania te zostały zbadane przez lokalnych audytorów i uzyskaliśmy stosowne dane pozwalające na dokonanie konsolidacji.
Jak w ssf ma brzmieć pkt 3.5 informacji dodatkowej, dotyczący „rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto”?
Rzecz w tym, że:
• ssf nie stanowi podstawy ustalania wysokości podatku dochodowego,
• nie są nam znane systemy podatkowe zagranicznych jednostek zależnych objętych konsolidacją (ponadto, jak podzielić wynik na dotyczący operacji kapitałowych i pozostałej działalności, co przewiduje ustrukturyzowana nota?),
• ew. rozliczenie różnicy, o której mowa, nie jest informacją komukolwiek przydatną.
Rachunkowość

Zasada istotności w jednostkach budżetowych

2019-09-05
Czy państwowa jednostka budżetowa może w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości ustalić jeden wskaźnik istotności, czy też określić odrębne wskaźniki dla poszczególnych obszarów? Czy np. dla wyceny rzeczowych aktywów obrotowych w cenach zakupu, a nie nabycia, bądź niestosowania rozliczeń międzyokresowych powinna być ustalona istotność cząstkowa, która składa się na ogólny wskaźnik istotności?
Rachunkowość

Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej dowodów poniesienia wydatków przez pracowników

2019-09-05
Nasza spółka z o.o. ponosi wydatki – m.in. na przejazdy taksówkami, bilety kolejowe i posiłki spożywane przez pracowników podczas podróży służbowych – które są pierwotnie opłacone przez nich z ich własnych środków. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, pracownik dostarcza spółce dowód poniesienia wydatku (fakturę lub rachunek wystawiony na spółkę). Dotychczas przechowywaliśmy te dokumenty w formie papierowej, jednak w celu ograniczenia kosztów i pracochłonnej archiwizacji chcemy przechowywać je w formie elektronicznej. Oryginały dowodów będą niszczone.
Czy tak przechowywane faktury/rachunki spełniają warunki zaliczenia do kosztów księgowych udokumentowanych nimi wydatków?
Rachunkowość

Forma zatwierdzenia elektronicznego sprawozdania finansowego spółki osobowej

2019-08-01
Jesteśmy spółką komandytową i dotychczas fakt zatwierdzenia naszego rocznego sprawozdania finansowego, sporządzonego w formie papierowej, potwierdzała adnotacja „zatwierdzam” wraz z podpisami wspólników i podaniem daty, zamieszczana na poszczególnych elementach sprawozdania.
Za 2018 r. nasze sprawozdanie zostało sporządzone, zgodnie z wymogami uor, w formie elektronicznej i strukturze logicznej.
Jak stwierdzić zatwierdzenie sporządzonego w formie elektronicznej sprawozdania finansowego, skoro zamieszczenie na nim adnotacji nie jest możliwe?
Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

2019-08-01
Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?
Rachunkowość

Jednostka mała a stosowanie zasady ostrożności

2019-07-01
Jedna z ostatnich zmian uor (nowo wprowadzony ust. 2b w art. 7) daje niektórym jednostkom małym prawo do rezygnacji z zachowania zasady ostrożności i niedokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz nietworzenia rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
Które jednostki mogą skorzystać z tego prawa przy wycenie aktywów i zobowiązań?
Rachunkowość

Odmowa złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym przez członka zarządu

Paweł Wrześniewski
2019-07-01
Czy członek zarządu spółki, a zwłaszcza jej prezes może nie podpisać sprawozdania finansowego?
Rachunkowość

Należności w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej

2019-07-01
Prosimy o wyjaśnienie, czy należności państwowej jednostki budżetowej z tytułu sprzedaży środków trwałych ujmować w księgach rachunkowych i prezentować w bilansie jako należności z tytułu dostaw i usług, czy też jako należności pozostałe.
Jeżeli termin płatności należności jest dłuższy niż rok od dnia bilansowego, gdyż spłatę rozłożono na raty, to należności te należy traktować jako krótko-, czy długoterminowe? Mówiąc inaczej: czy na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” ujmować tylko należności, które są płatne w 2020 r. i później (długoterminowe), czy również te ich części, których termin płatności przypada w 2019 r., a tym samym, czy na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” ujmować wyłącznie należności z terminem zapłaty przypadającym na dany (2019) rok, czy też na lata następne (np. 2020)?
Rachunkowość

Rozliczenie niedoboru/nadwyżki z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej

Ewa Hrebin
2019-07-01
W naszej spółdzielni mieszkaniowej powstał – za rok ubiegły – niedobór (nadwyżka kosztów nad przychodami) z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości, który został wykazany w aktywach bilansu jako czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów. Uchwałą walnego zgromadzenia spółdzielnia przeznaczyła nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej na jego częściowe pokrycie.
Naszym zdaniem ujęcie niedoboru na rozliczeniach międzyokresowych kosztów w przekroju poszczególnych nieruchomości spełnia wymogi określone w art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie ma potrzeby „przerzucania” powstałego niedoboru na właścicieli lokali drogą podwyższenia opłat, gdyż płynność spółdzielni jest wystarczająca.
Czy mamy rację?
Rachunkowość

Prezentacja powiązań z tytułu zaangażowania w kapitale

2019-06-03
Czy informacje o stanach aktywów i zobowiązań, wynikających z zaangażowania w kapitale innej jednostki, powinny być prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu:
• dwustronnie, tj. zarówno przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie), jak i jednostkę, w której kapitale zaangażowanie to nastąpiło (jak w przypadku jednostek powiązanych),
• jednostronnie, tj. tylko przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie) w kapitale innej jednostki?
Rachunkowość

Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny w jednostce małej

2019-06-03
Od 1.01.2019 r. zaliczamy się do małych jednostek – z uwagi na podniesienie tzw. progów (sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów). Uprawnia nas to m.in. do zastosowania podatkowej definicji leasingu finansowego. Chcemy skorzystać z tej możliwości. Jest oczywiste, że nowe umowy leasingu będziemy kwalifikować zgodnie z zasadami podatkowymi i odpowiednio do tego ujmować w księgach. Mamy jednak zawarte umowy leasingu samochodów ciężarowych, które dotychczas do celów rachunkowości były klasyfikowane oraz księgowane jako leasing finansowy, a zgodnie z przepisami o podatku dochodowym stanowią leasing operacyjny.
Jak postąpić w ich przypadku?
1. Czy zostawić dotychczasowy sposób ewidencji?
2. Jeżeli konieczne byłoby przeliczanie „starych” umów leasingu finansowego na „nowy” leasing operacyjny, to co zrobić z opłatami wstępnymi, stanowiącymi 30% wartości rynkowej pojazdów?
Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

2019-06-03
Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?
Rachunkowość

Czy rezerwa na zaległy podatek dochodowy może obciążyć lokatorów spółdzielni

Ewa Hrebin
2019-06-03
Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczała do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących jej członkami, w tym z tytułu najmu garaży, i stosowała do nich zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że w myśl wyroku NSA (FSK 1025/13) wynajmowanie garaży na rzecz ww. podmiotów nie stanowi gzm i nie jest objęte wskazanym zwolnieniem. Spółdzielnia nie skorygowała zeznania CIT-8 za poprzednie lata.
Czy w związku z tym utworzyć rezerwę na podatek dochodowy i obciążyć nią lokatorów, czy też skorygować CIT-8 i odprowadzić podatek do US, obciążając nim lokatorów?
Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

2019-05-06
Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
Rachunkowość

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – w jakiej formie przekazać do US i KRS

2019-05-06
Jesteśmy małym stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Czytaliśmy, że od 2019 r. wszystkie podmioty podpisują i przekazują sprawozdanie finansowe do US wyłącznie w formie elektronicznej. Jako stowarzyszenie obowiązkowo mamy organ nadzoru, który zatwierdza sprawozdanie.
Czy uchwałę o zatwierdzeniu również trzeba podpisać i przekazać elektronicznie? Obawiamy się, że będzie się to wiązać z koniecznością zakupu podpisów elektronicznych nie tylko dla członków zarządu, lecz także dla członków organu nadzoru.
Rachunkowość

Ujawnianie w informacji dodatkowej informacji o wynagrodzeniu jedynego członka zarządu

2019-05-06
W Zamknięciu roku 2018, w opracowaniu „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, w punkcie dotyczącym wynagrodzenia członków zarządu podano, że informacji o wynagrodzeniu – ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych – nie zamieszczają spółki, w których powołano jednoosobowy zarząd.
Jaka jest tego podstawa prawna, tzn. który przepis o ochronie danych osobowych stanowi, że informacje nt. wynagrodzenia są chronione?
Rachunkowość

Gdzie w bilansie wykazać środki pieniężne na rachunku VAT

2019-05-06
W myśl obowiązujących przepisów możliwość dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na odrębnym rachunku bankowym VAT – w razie stosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności – jest bardzo ograniczona.
Można je przeznaczyć jedynie na zapłatę VAT. Odbiera im to walor powszechnego środka płatniczego, a tym samym nie uzasadnia ich wykazywania w bilansie w poz. „Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bankowych)”. Uważam, że taka prezentacja tych środków wprowadza w błąd przy ocenie płynności jednostki. Kwalifikują się one co najwyżej do wykazania w bilansie jako „Inne środki pieniężne”, a może nawet jako „Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych” (poz. B.II.3b).
A jakie jest zdanie Redakcji na ten temat?
Rachunkowość

Rozliczenie przez jednostki małe różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

2019-03-04
Jesteśmy spółką z o.o. zaliczoną do małych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Sporządzamy sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor. Wykaz dodatkowych informacji i objaśnień zawartych w tym załączniku nie zobowiązuje nas do rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Natomiast dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów struktura logiczna sf, a ściślej dodatkowych informacji i objaśnień, przewiduje w odniesieniu do jednostek małych przedstawianie w ustrukturyzowanej formie rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto.
Czy mamy zatem obowiązek przedstawiania tej informacji, a jeżeli tak – jaka jest tego podstawa prawna?
Rachunkowość

Łączne sprawozdanie finansowe państwowej jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetu państwa II stopnia

2019-03-04
Jesteśmy państwową jednostką budżetową, ustanowioną w strukturze dysponentów środków budżetu państwa jako dysponent II stopnia. Podlega nam kilkadziesiąt państwowych jednostek budżetowych – dysponentów środków budżetu państwa III stopnia.
W związku z wątpliwościami, jakie budzą definicja „jednostki nadrzędnej” oraz brzmienie § 27 rozporządzenia z 13.09.2017 r., w myśl których obowiązek sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego (sf) spoczywa wyłącznie na państwowej jednostce budżetowej będącej dysponentem części budżetowej, czyli na jednostce, która nas nadzoruje – prosimy o wyjaśnienie, czy:
• nasza jednostka jest zobowiązana sporządzić łączne sf za rok obrotowy 2018,
• wystarczy przekazać nasze jednostkowe sf do jednostki nadrzędnej, która dopiero sporządzi łączne sf.
Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

2019-03-04
Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?
Rachunkowość

Które grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością spółdzielni

Ewa Hrebin
2019-03-04
Spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem prawa wieczystego użytkowania gruntów do trzech nieruchomości, dla których są ustanowione odrębne księgi wieczyste.
Pierwsza nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym większość lokali to lokale mieszkalne. Druga jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym są tylko lokale mieszkalne, ale wznosi się na niej także budynek użytkowy (pawilon handlowy). Część gruntu wchodząca w skład tej nieruchomości jest też wydzierżawiona osobom fizycznym, które pobudowały kioski handlowe spełniające definicję budynku i prowadzą w nich działalność gospodarczą. Trzecia nieruchomość nie jest zabudowana. Znajdują się na niej – oprócz urządzeń ciepłowniczych – plac zabaw, droga i zieleń.
Czy w myśl ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów spółdzielnia jest zwolniona od uregulowania opłaty za wieczyste użytkowanie trzech powyższych gruntów?
Podpis elektroniczny

Jak podpisać elektroniczne nieustrukturyzowane sprawozdanie finansowe za pomocą podpisu zaufanego ePUAP

Mariusz Sobkowiak
2019-02-26
Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które od tego roku będzie składać do US sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.
W jaki sposób podpisać sprawozdanie za pomocą bezpłatnego podpisu zaufanego zamiast płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Nasz zarząd liczy 5 osób i nie stać nas na wyrabianie kwalifikowanego podpisu każdemu członkowi zarządu. Na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie istnieje elektroniczna wersja sprawozdania, którą można by podpisać za pomocą podpisu zaufanego.
Czy do platformy ePUAP można wprowadzić własne zewnętrzne dokumenty i podpisać je podpisem zaufanym przez kilka osób (wiemy, że można dodawać załączniki, ale same załączniki nie zostają podpisane podpisem zaufanym, a jedynie wniosek, np. w przypadku pisma ogólnego)? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Rachunkowość

Czy sprawozdanie finansowe spółki cywilnej wymaga przekazania organom podatkowym

2019-02-01
Czy spółka cywilna prowadząca pełną rachunkowość (bądź jej wspólnicy) ma obowiązek przekazania elektronicznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Szefowi KAS?
Rachunkowość

Zakup przedmiotu leasingu finansowego – skutki księgowe

2019-02-01
Jednostka zainteresowania publicznego stosująca uor zawarła w 2013 r. umowę leasingu, który dla celów rachunkowości stanowi leasing finansowy, a dla podatkowych – operacyjny. Przedmiotem umowy było urządzenie (linia produkcyjna). Okres umowy wynosił 5 lat. Przewidziano w niej możliwość nabycia urządzenia, po zakończeniu okresu leasingu, za 150 tys. zł. Zawierając umowę, nie planowano nabycia urządzenia. Jednak po jej zakończeniu kierownictwo zmieniło zdanie i je zakupiło.
Jak zaksięgować zakup urządzenia, które stanowiło przedmiot leasingu finansowego?
Rachunkowość

Pożyczka od spółki akcyjnej na zakup (objęcie) jej akcji

2019-02-01
Jak w spółce akcyjnej ująć pożyczkę udzieloną na zakup lub objęcie jej akcji?
Rachunkowość

Ewidencja szczegółowa środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego

2019-01-07
Czy środkowi trwałemu, użytkowanemu przez nas na podstawie umowy leasingu finansowego, należy nadać indywidualny numer inwentarzowy?
Rachunkowość

Sprawozdanie z działalności SPZOZ

2019-01-07
Jako szpital prowadzimy działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czy mamy obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności? Jeżeli tak, to czy sprawozdanie to powinno zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta, a jego wyniki zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego szpitala?
Rachunkowość

Czy fundusz zasobowy spółdzielni mieszkaniowej można wykorzysta na pokrycie niedoboru z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości

2019-01-07
Spółdzielnia mieszkaniowa dysponuje funduszem zasobowym, który powstał m.in. z wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków spółdzielni, oraz z odpisu nadwyżki bilansowej w wysokości 5%, przeznaczonego na pokrycie strat spółdzielni.
Walne zgromadzenie podjęło w 2018 r. uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej spółdzielni za lata 2016 i 2017 na pokrycie niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Nadwyżka nie wystarczy jednak na pokrycie całego niedoboru.
Czy spółdzielnia może zatem – z uwagi na zmianę ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowiącą m.in. o likwidacji obowiązku wpłat wpisowego – przeznaczyć (na podstawie uchwały walnego zgromadzenia) część funduszu zasobowego, powstałego z wpłat wpisowego, na pokrycie niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości? A może należy uprzednio przeksięgować równowartość funduszu zasobowego, powstałego z wpłat wpisowego, na pozostałe przychody operacyjne i następnie podjąć uchwałę o przeznaczeniu tej części nadwyżki bilansowej na pokrycie niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości?
Rachunkowość

Amortyzacja bilansowa i podatkowa – różnice

2019-01-04
Od 1.01.2019 r. jest możliwe stosowanie podatkowych – zamiast bilansowych – zasad amortyzacji środków trwałych.
Kogo to uprawnienie dotyczy i na czym, tak naprawdę, polegają różnice w zasadach amortyzacji?
Rachunkowość

Archiwizacja e-sprawozdań finansowych

2019-01-04
Jak archiwizować sprawozdanie finansowe (sf) oraz sprawozdanie z działalności sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone elektronicznymi podpisami? Jak długo je przechowywać?
Czy sf powinno być przechowywane również w formie papierowej? Czy do zbiorów, których zasady przechowywania reguluje uor, zalicza się także sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sf?
Rachunkowość

Należności z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu finansowym państwowej jednostki budżetowej

2018-12-04
Jak państwowa jednostka budżetowa powinna w bilansie prezentować należności z tytułu dostaw i usług, stanowiące dochody budżetowe, ujmowane na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”?
Rachunkowość

Zasada istotności a uproszczenia

2018-12-04
W jaki sposób stosować zasadę istotności wyrażoną w art. 4 ust. 4a uor? Przepis ten nie zawiera konkretnych wielkości. Stanowi jedynie, że nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne. Przecież o tym, czy wszystkie pojedynczo nieistotne zdarzenia są łącznie istotne, można się przekonać dopiero po zakończeniu roku.
Czy zatem czekać z odpisaniem danej grupy kosztów do końca roku? Na czym polega wtedy uproszczenie?
Jak zatem postąpić: czy określić roczny próg kwotowy, poniżej którego możliwe będzie stosowanie uproszczeń (w szczególności polegających na odpisywaniu w koszty wartości początkowej środków trwałych i wnip o niskiej cenie jednostkowej, a także takich wydatków, jak ubezpieczenia, prenumeraty, bez stosowania rozliczeń międzyokresowych kosztów)? W takiej sytuacji – po przekroczeniu progu – ewidencja zdarzeń gospodarczych będzie się odbywała bez stosowania uproszczeń.
A może po przekroczeniu progu trzeba korygować zapisy dotyczące objętych uproszczeniem zdarzeń, dokonane od początku roku?
Czy możliwe jest określenie progów dla poszczególnych grup tytułów kosztów, a nie jednego progu dla całej jednostki?
Czy do uproszczeń można przyjąć granicę określoną w przepisach podatkowych, które przewidują, że podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wnip, których wartość początkowa nie przekracza 10 tys. zł? Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania.
Rachunkowość

Dobrowolne badanie sprawozdania finansowego

2018-12-04
Jesteśmy spółką z o.o., której udziałowiec to państwowy instytut badawczy – prowadzimy bowiem prace rozwojowe i komercjalizujemy wyniki badań.
Jako nieduży podmiot spółka nie jest zobowiązana do poddania się ustawowemu badaniu sprawozdania finansowego (sf) w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, gdyż nie zachodzą przesłanki określone w art. 64 ustawy o rachunkowości. Zlecamy natomiast przeprowadzenie co kilka lat dobrowolnego badania sf przez biegłych rewidentów.
Czy wejście w życie uobr coś zmieniło w zakresie naszych obowiązków w kwestii badań sf? Czy nadal są one dla nas dobrowolne? Komu możemy je zlecać?
Rachunkowość

Skutki niezatwierdzenia sprawozdania z działalności

2018-11-08
Spółdzielnia odbyła pierwszą część walnego zgromadzenia członków (dalej wz) w czerwcu 2018 r. W jego trakcie zatwierdzono roczne sprawozdania finansowe (rsf) za rok 2017. Jednocześnie wz podjęło uchwałę o niezatwierdzaniu sprawozdania zarządu z działalności (szd).
Z tego względu spółdzielnia ma wątpliwość, czy faktycznie jej rsf zostało zatwierdzone.
Rachunkowość

Inwentaryzacja należności spornych i wątpliwych

2018-11-08
W art. 26 ust. 1 pkt 3 uor, poświęconym inwentaryzacji, wskazano, że należności sporne i wątpliwe inwentaryzuje się drogą porównania danych (weryfikacji). Uor nie wyjaśnia, co to są należności sporne i wątpliwe. W art. 35b uor, dotyczącym odpisów aktualizujących należności, jest mowa m.in. o odpisach na należności: kwestionowane przez dłużników, od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub układowe, od dłużników, których wniosek o ogłoszenie upadłości sąd oddalił z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a wg oceny jednostki ich spłata w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.
Z przepisów o podatku dochodowym wynika z kolei, że nieściągalność należności uznaje się w szczególności za uprawdopodobnioną, gdy:
dłużnik zmarł, został wykreślony z CEIDG, postawiony w stan likwidacji lub upadłości,
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, układowe lub ugodowe,
należność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
należność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego (art. 16 ust. 2 updop oraz art. 23 ust. 3 updof).
Co zatem rozumie się w uor przez należności sporne i wątpliwe? Czy dokonanie odpisu aktualizującego zwalnia od uzgodnienia należności z kontrahentami?
Rachunkowość

Zaliczki na poczet zakupu środków trwałych i innych usług w sprawozdaniu Rb-N

2018-11-08
Jak państwowa jednostka budżetowa powinna prezentować zaliczki przekazane kontrahentom na poczet dostaw i usług (np. konferencji, usługi hotelowej), a także zaliczki na poczet zakupu gruntów oraz środków trwałych w budowie w sprawozdaniu Rb-N?
Rachunkowość

Zakup licencji w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

2018-11-08
Państwowa jednostka budżetowa prosi o wyjaśnienie, czy zakupione na okres roku licencje (np. na publikacje elektroniczne, programy antywirusowe) kwalifikować w księgach rachunkowych do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli w następnym roku, od tych samych kontrahentów, ponownie kupuje roczną licencję na aktualizację programów dotyczących publikacji i antywirusowych.
Rachunkowość

Wartość netto zlikwidowanego środka trwałego wchodzącego w skład zbiorczego obiektu inwentarzowego

2018-11-08
Jak ustalić wartość netto zlikwidowanego składnika zbiorczego obiektu inwentarzowego, aby go wyksięgować z konta 01 „Środki trwałe” (Ma) na konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” (Wn)?
Rachunkowość

Mechanizm podzielonej płatności w państwowej jednostce budżetowej

2018-10-04
Sposób ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP), przedstawiony w „Rachunkowości” nr 6/2018, jest oczywisty w przypadku jednostek gospodarczych, które nabywają materiały, towary lub usługi związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT.
Natomiast inna jest sytuacja w państwowych jednostkach budżetowych, w których zakupione materiały lub usługi przeznaczone są do działalności niezwiązanej ze sprzedażą opodatkowaną (tzn. na potrzeby własne). Jednostki takie rozliczają zakupione materiały (a także usługi) w kwocie brutto – łącznie z VAT.
W jednostkach tych konto 300 – „Rozliczenie zakupu” służy do rozliczenia zakupów w kwocie brutto, np.:
1. Otrzymano fakturę od dostawcy za materiały: 1000 zł (brutto)
Wn konto 300 – „Rozliczenie zakupu”
Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”
2. Przyjęto materiały do magazynu 1000 zł:
Wn konto 310 – „Materiały”
Ma konto 300 – „Rozliczenie zakupu”
3. Zapłacono fakturę 1000 zł:
Wn konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”
Ma konto 130 – „Rachunek bieżący”.
Biorąc pod uwagę, że dostawca stosuje MPP, sposób ewidencji zaprezentowany w „Rachunkowości” nie będzie możliwy do zastosowania w jednostkach będących nabywcami.
Proszę o wskazanie sposobu ewidencji księgowej w takim przypadku.
Rachunkowość

Podział nadwyżki bilansowej w spółdzielni mieszkaniowej

2018-10-04
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej (dalej spółdzielnia) przygotował projekty uchwał ws. podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r. Projekty przewidują, że zostanie ona przeznaczona na pokrycie ujemnego wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz fundusz zasobowy w wysokości nie niższej niż 5% nadwyżki bilansowej.
Gdyby nadwyżka była wyższa od niepokrytych opłatami kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, to zostanie przeznaczona na fundusz remontowy nieruchomości.
Jest to zgodne ze statutem spółdzielni uchwalonym przez walne zgromadzenie (wz) w 2012 r., w myśl którego pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielni przeznacza się na pokrycie określonych wydatków, związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej. Cel lub cele zagospodarowania ww. pożytków i przychodów (nadwyżki bilansowej) określa uchwała walnego zgromadzenia (§ 90 ust. 2 statutu). W myśl zaś jego § 93 ust. 6 koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują w szczególności: koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anteny zbiorczej oraz odpisy na fundusz remontowy.
Z kolei członkowie spółdzielni zgłosili własny projekt podziału nadwyżki bilansowej, wnioskując jej przeznaczenie na fundusz remontowy i fundusz zasobowy oraz projekt uchwały w sprawie pokrycia z funduszu zasobowego nadwyżki kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości nad opłatami, przy czym mowa jest w nim o stratach z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
Czy uchwała wz w sprawie pokrycia z funduszu zasobowego nadwyżki kosztów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości nad przychodami jest zgodna z prawem i czy po jej podjęciu należy dokonać odpowiednich księgowań w księgach rachunkowych?
Nadmieniamy, że statut spółdzielni w § 90 ust. 3 stanowi, że stratę bilansową z działalności spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, zaś w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy, określają regulaminy uchwalane przez radę nadzorczą (§ 88 ust. 3).
Czy taka uchwała wymaga zakwestionowania przez biegłego rewidenta? Jaką opinię powinien on wydać?
Rachunkowość

Ewidencja „rabatu” z tytułu wcześniejszej zapłaty podatku od towarów i usług z rachunku VAT

2018-10-04
Stosując mechanizm podzielonej płatności (MPP), jednostka ma prawo skorzystać z „rabatu” za wcześniejszą zapłatę zobowiązań podatkowych z rachunku VAT, odprowadzając do US niższą kwotę VAT, niż wynika to z dokumentów źródłowych i deklaracji.
W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych kwotę pozostającą z tytułu tego „rabatu” na rachunku VAT podatnika?
Rachunkowość

Ewidencja cła

2018-10-04
Jak zaksięgować cło pobrane od importowanych materiałów? Materiały wyceniamy w cenach zakupu.
Czy cło wchodzi w zakres ceny zakupu, czy ceny nabycia?
Rachunkowość

Wycena niezakończonych usług wykonywanych przez agencję reklamową

2018-10-04
Jako agencja reklamowa wykonujemy różne usługi (zlecenia) dla naszych klientów. Czas ich wykonania nie przekracza 6 mies. Jak wyceniać niezakończone zlecenia na dzień bilansowy i w której pozycji bilansu je prezentować?
W myśl uor do aktywów obrotowych zalicza się aktywa rzeczowe (art. 3 ust. 1 pkt 18a), które są wyceniane wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy – tymczasem usługi reklamowe mają charakter niematerialny, a nie rzeczowy. W bilansie pojęcie rzeczowych aktywów obrotowych nie występuje, zamiast niego stosowana jest nazwa „zapasy”.
Czy usługi niematerialne w toku wyceniać jako zapasy, czy rozliczenia międzyokresowe?
Rachunkowość

Wartość początkowa środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez państwową jednostkę budżetową

2018-09-03
W myśl § 38 ust. 1 rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa[1] państwowa jednostka budżetowa (dalej pjb) może nieodpłatnie przekazać innej pjb lub jednostce samorządu terytorialnego (dalej jst) rzeczowe składniki majątku ruchomego.
W jakiej wartości jednostki te powinny przyjąć te składniki? Czy w wartości, w jakiej figurowały u przekazującego, wynikającej z dowodu PT, czy też w wartości rynkowej?
Na podstawie § 39 ust. 2 rozporządzenia z 4.04.2017 r. pjb może także darować składniki majątkowe.
W jakiej wartości jednostka otrzymująca darowiznę przyjmuje je do ksiąg?
W jakiej wartości pjb powinna przyjąć i ująć w ewidencji księgowej środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od samorządowej jednostki budżetowej: na podstawie dowodu PT, w którym podano wartość brutto i dotychczasowe umorzenie środka trwałego wynikające z ksiąg rachunkowych jednostki przekazującej, czy na podstawie umowy darowizny?
Rachunkowość

Wycena ulepszenia

2018-09-03
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Zmodernizowaliśmy budynek mieszkalny.
W jakiej wartości należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych modernizację – w wartości netto czy brutto?
Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł

2018-09-03
Korzystając ze zmian ustawy o podatku dochodowym, chcielibyśmy zastosować poniższe rozwiązanie do środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł. Środki trwałe o wartości początkowej do 3500 zł byłyby jednorazowo odpisywane w koszty. Natomiast te o wartości pomiędzy 3500 a 10 000 zł byłyby objęte ewidencją środków trwałych i podlegałyby amortyzacji, ale przyspieszonej (stawki z wykazu pomnożone przez współczynnik 2). Nie chcielibyśmy dokonywać jednorazowych odpisów, gdyż miałoby to negatywny wpływ na sytuację finansową naszej jednostki. Naszym zdaniem zaproponowane rozwiązanie zapewni rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz jej wyniku finansowego.
Czy jest to prawidłowe w świetle uor? Czy będzie honorowane podatkowo?
Rachunkowość

Transakcje z jednostką powiązaną w sprawozdaniu finansowym

2018-09-03
Czy w opisanej niżej sytuacji transakcje lub salda rozrachunków między polską spółką a jej głównym zagranicznym udziałowcem należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym jako transakcje lub salda rozrachunków z jednostkami powiązanymi?
Zagraniczna spółka prawa handlowego nabyła udziały w polskiej spółce z o.o. od poprzednich udziałowców (osoby fizyczne). W wyniku tego udziałowiec zagraniczny objął 69,96% kapitału zakładowego spółki i posiada 69,96% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Polską spółką kieruje 3-osobowy zarząd w składzie:
• prezes zarządu – powołuje go i odwołuje udziałowiec mający udziały w wysokości 12,79% kapitału,
• wiceprezes – powołuje go i odwołuje zagraniczna spółka,
• trzeci członek zarządu – powołuje go i odwołuje zgromadzenie wspólników.
Transakcje i rozrachunki polskiej spółki z udziałowcem zagranicznym wynoszą:
• sprzedaż produktów na rzecz udziałowca – 0,62% przychodów netto ze sprzedaży produktów,
• zobowiązania z tytułu pożyczki otrzymanej od udziałowca – 6,7% ogólnej kwoty zobowiązań.
Nie ma dokumentów potwierdzających, że spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej.
Rachunkowość

Czy koszty przetargu zwiększają wartość początkową środka trwałego

2018-09-03
Czy wynagrodzenie (faktura) specjalizowanej jednostki, która w naszym imieniu przeprowadziła postępowanie przetargowe na budowę obiektu, zwiększa wartość początkową środków trwałych wchodzących w skład tego obiektu? Ani uor, ani KSR 11 Środki trwałe nic nie mówią o przetargach.
Rachunkowość

Prezentacja wybranych zdarzeń w rachunku zysków i strat państwowej jednostki budżetowej

2018-08-06
Czy w rachunku zysków i strat państwowej jednostki budżetowej w wierszu A.IV. „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów” należy wykazywać przychody ze sprzedaży złomu i innych materiałów z odzysku, np. drewno? W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazuje się sprzedaż tych składników majątkowych?
Czy w rachunku zysków i strat w wierszu D.I. „Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych” należy w jednostkach budżetowych wykazywać przychody ze sprzedaży środków trwałych? Jeśli tak, to jak ustalić wynik na tej sprzedaży, skoro nieumorzoną wartość środków trwałych odnosi się na konto 800 „Fundusz jednostki”, a nie na konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”.
Rachunkowość

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i przeniesienie wyniku finansowego w państwowej jednostce budżetowej

2018-08-06
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Czy nasze sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu?
W jakim terminie powinniśmy przenieść wynik finansowy za rok ubiegły z konta 860 „Wynik finansowy” na konto 800 „Fundusz jednostki”?
Rachunkowość

Zobowiązania z tytułu kredytu wykazywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

2018-08-06
Nasza spółka z o.o. ma zobowiązania z tytułu kredytu, na które składają się kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt inwestycyjny (w podziale na część długo- i krótkoterminową).
Czy w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, w objaśnieniach do bilansu (zał. nr 1 poz. 1.15), należy wykazać łączną kwotę kredytu inwestycyjnego i kredytu w rachunku bieżącym, czy też wyłącznie kredyt inwestycyjny w podziale na część długo- i krótkoterminową?
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych

2018-08-06
Uor wprowadziła od 2017 r. nowe wzory sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych, w tym fundacji i stowarzyszeń (zał. nr 6 do uor). Zakres działalności naszej organizacji mieści się wśród wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Dotychczas sporządziliśmy sprawozdanie finansowe wg zał. nr 1 do uor.
Czy w przypadku podjęcia przez organ zatwierdzający decyzji o sporządzaniu sprawozdania finansowego wg zał. nr 6 do uor możemy zastosować większą szczegółowość wzorów od przewidzianej w załącznikach oraz opracować zestaw dodatkowych informacji i objaśnień dostosowanych do specyfiki działalności naszej organizacji?
Rachunkowość

Ewidencja środków pieniężnych przekazanych przez podmiot tworzący na pokrycie straty SPZOZ

2018-07-02
Jako biegły rewident badam sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego (miasta na prawach powiatu).
Jak ująć w ewidencji miasta środki pieniężne przeznaczone na pokrycie straty netto SPZOZ, gdy z postanowień uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wynika, że środki te zostaną:
● ujęte w planie finansowym urzędu miasta i przekazane z jego rachunku bankowego lub
● przekazane bezpośrednio z budżetu tej jednostki.
Rachunkowość

Zaliczki dla komornika w sprawozdaniu Rb-N

2018-07-02
Czy w sprawozdaniu Rb-N należności z tytułu udzielonej komornikowi zaliczki należy wykazać w układzie podmiotowym? Jeżeli tak, to w jakiej grupie? Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Rachunkowość

Zaliczki na poczet zakupu środków trwałych i innych usług w ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej

2018-07-02
Prowadzimy działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.
Jak ująć w księgach oraz wykazać w sprawozdawczości finansowej i budżetowej zaliczki przekazane kontrahentom na poczet:
● zakupu gruntów oraz środków trwałych w budowie,
● planowanych dostaw i usług, np. udziału w konferencji, usługi hotelowej?
Rachunkowość

Wycena i ujęcie programów komputerowych

2018-07-02
Nasza firma w ramach unowocześniania systemu informatycznego wprowadza liczne zmiany w sposobie przetwarzania danych, a bazy danych będą przechowywane „w chmurze” (korzystamy z obcego serwera). W związku z tym konieczne jest przeniesienie (migracja) danych oraz zakup licencji na użytkowanie kilku nowych programów komputerowych, przy czym 2 programy mają być objęte jedną licencją.
Na tym tle zrodziły się następujące wątpliwości:
● czy przedmiotem ewidencji i amortyzacji jest program, czy licencja, jeżeli obejmuje ona kilka programów?
● czy cenę nabycia przedmiotu ewidencji zwiększają koszty prac wdrożeniowych i przeniesienia bazy danych?
● kiedy poszczególne przedmioty ewidencji uznać za zdatne do użytkowania – czy w momencie przyjęcia do użytku całego nowego systemu, czy też uznania poszczególnych programów za zdatne do użytkowania?
Rachunkowość

Fundusz statutowy fundacji – księgowania

2018-06-01
Jesteśmy fundacją (organizacją pozarządową) prowadzącą rachunkowość na podstawie uor. Prosimy o wyjaśnienie:
na jakiej podstawie w literaturze fachowej podaje się, że środki wniesione na pokrycie funduszu statutowego są wydawane za zgodą (na podstawie uchwały) zarządu lub innego uprawnionego do tego organu jednostki; ustawa o fundacjach nie zawiera takiego zapisu,
czy nadwyżkę przychodów nad kosztami fundacji (obecnie zysk netto) można przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego (ew. na jakiej podstawie prawnej)?
Skoro fundacje zostały wyłączone z jednostek mikro, nie mogą stosować art. 47 ust. 3a uor, zgodnie z którym ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki mikro (...) zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.
Rachunkowość

Badanie sprawozdania z działalności

2018-06-01
Jesteśmy zobowiązani do sporządzania sprawozdania z działalności.
Czy podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta (firmę audytorską)? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Nadmieniamy, że nie sporządzamy oświadczenia nt. informacji niefinansowych.
Rachunkowość

Jakie informacje nt. zakładowego planu kont zamieścić w opisie zasad (polityki) rachunkowości

2018-06-01
Czy w opisie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zakładowego planu kont należy zamieścić również opis operacji gospodarczych, jakie na każdym koncie wykazu ksiąg księgi głównej występują lub wystąpią w przyszłości?
Rachunkowość

Ewidencja księgowa w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT

2018-06-01
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych operacje wynikające ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT?
Rachunkowość

Czy oświadczenie na temat informacji niefinansowych podlega zatwierdzeniu

2018-05-07
Jesteśmy dużą spółką akcyjną zaliczaną do jednostek zainteresowania publicznego. Mamy nowy obowiązek – sporządzanie oświadczenia nt. informacji niefinansowych (art. 49b uor). Podjęliśmy decyzję, że będziemy je prezentować wraz ze sprawozdaniem z działalności. Czy dokument ten podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający?
Rachunkowość

Udział państwowej jednostki budżetowej w kosztach realizacji inwestycji

2018-05-07
Jak ująć w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej udział (partycypację) naszej jednostki w kosztach inwestycji innej jednostki? Na jakich kontach księgowych ująć, w jakich paragrafach wykazać i z jakich środków (na wydatki bieżące czy majątkowe) sfinansować te koszty?
Rachunkowość

Odsetki od pożyczki na sfinansowanie zakupu inwestycji w nieruchomości

2018-05-07
Spółka z o.o. nabyła budynek biurowy z zamiarem wynajmu lokali jednostkom prowadzącym działalność gospodarczą. Zakwalifikowaliśmy tę nieruchomość – uwzględniając jej charakter – do inwestycji w nieruchomości. Konieczne było, z różnych względów, uruchomienie finansowania zewnętrznego tego zakupu drogą zaciągnięcia pożyczki. Zgodnie z umową pożyczkodawca uruchomił pożyczkę w kwocie netto, po potrąceniu z góry pobranych odsetek.
Czy potrącone z góry odsetki od pożyczki zwiększają cenę nabycia budynku (nieruchomości inwestycyjnej) w momencie przekazania go do użytkowania – jak w przypadku środków trwałych – czy też stanowią koszty okresu?
Rachunkowość

Sposób przekazywania sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS i US

2018-04-04
W jaki sposób – w związku z nowelizacją ustawy o KRS przewidującą elektronizację rejestru sądowego – powinniśmy złożyć do KRS sprawozdanie finansowe spółki z o.o. sporządzone za rok obrotowy 2017? Czy powinniśmy je przekazać również do US, czy uczyni to za nas KRS? Jeśli tak, to w jakiej formie – papierowej czy elektronicznej?
Rachunkowość

Ewidencja zaokrągleń kwot podatku należnego i naliczonego w deklaracji VAT

2018-04-04
Czy groszowe kwoty, powstające w państwowej jednostce budżetowej w wyniku zaokrągleń w deklaracji VAT kwot podatku należnego i naliczonego, księgować oddzielnymi kwotami – odpowiednio – na konto pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych, czy też jedną kwotą, powstałą ze skompensowania różnicy zaokrągleń VAT należnego i naliczonego?
Rachunkowość

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia otrzymanych środków unijnych

2018-04-04
Jesteśmy stowarzyszeniem, które prowadzi księgi rachunkowe. Otrzymujemy środki unijne na realizację naszych zadań.
Jak prawidłowo prezentować te środki w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z zał. nr 6 do uor?
Rachunkowość

Podwyższona granica jednorazowego odpisu wartości początkowej środka trwałego

2018-04-04
Od 1.01.2018 r., w wyniku nowelizacji updop i updof, podatnicy mogą odpisywać w koszty środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł (wcześniej 3500 zł), jednorazowo, w miesiącu oddania ich do używania.
Czy dla ujednolicenia ewidencji można odnieść w koszty podatkowe i bilansowe wartość netto uprzednio nabytych środków trwałych o wartości początkowej poniżej 10 000 zł, figurujących w księgach rachunkowych i nie w pełni zamortyzowanych?
Rachunkowość

Jeszcze raz o podpisywaniu umowy o badanie

2018-03-05
Rachunkowość

Jak wykazać zaliczki na dostawy w sprawozdaniu finansowym jednostek małych i pozarządowych

2018-03-05
Zakres informacyjny sprawozdań finansowych jednostek małych i pozarządowych charakteryzuje syntetyczna prezentacja struktury pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. W jednej pozycji wykazuje się np. wartości niematerialne i prawne (wnip), środki trwałe czy zapasy, bez wyodrębniania ich składowych. W rezultacie w aktywach trwałych nie wyodrębnia się zaliczek na poczet zakupu wnip oraz środków trwałych w budowie, a w aktywach obrotowych – na poczet dostaw i usług.
Czy zatem zaliczki te prezentować w bilansie jednostek małych i pozarządowych w pozycjach „podstawowych”, których nabyciu zaliczki służą (wnip + rzeczowe aktywa trwałe oraz zapasy), czy też zaliczać je do rozrachunków jako należności krótkoterminowe?
Rachunkowość

Zaliczki na zakup składnika majątku trwałego wyrażone w walucie obcej

2018-03-05
Część środków trwałych oraz praw i licencji zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych (wnip) kupujemy za granicą; płacimy za nie w walutach obcych. Dostawcy z reguły żądają od nas zaliczki, a następnie, po dostawie środka trwałego lub przekazaniu prawa, dopłacamy do ceny zakupu brakującą kwotę.
Jak ujmować, wyceniać i prezentować w bilansie zaliczki na środki trwałe/wnip wyrażone w walutach obcych?
Z KSR 11 Środki trwałe wynika, że zaliczki wpłacone na zakup środków trwałych wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote jedynie na moment ich wprowadzenia do ksiąg i przyjęcia do użytkowania środka trwałego, którego dotyczą.
Czy ta zasada dotyczy także zaliczek w walucie obcej, wpłaconych na poczet nabycia wnip? Co z zaliczkami na poczet bieżących dostaw i usług?
Rachunkowość

Co zalicza się do pozycji „świadczenia emerytalne” wyodrębnionej w porównawczym rachunku zysków i strat

2018-03-05
W porównawczym wariancie rachunku zysków i strat, wchodzącym w skład zarówno zał. nr 1 do uor (jzp i jednostki duże), jak i zał. nr 5 do uor (jednostki małe) z pozycji „Koszty działalności operacyjnej – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” (domyślnie na rzecz pracowników) wyodrębniono – wg zasady „w tym” – świadczenia emerytalne.
Jakie koszty wykazuje się w tej pozycji?
Rachunkowość

Jak ująć w księgach środki trwałe o cenie niższej od 10 tys. zł

2018-02-05
W lutym 2018 r. kończy się umowa leasingu operacyjnego samochodu furgonetki. Zgodnie z nią nabędziemy ten pojazd na własność za kwotę poniżej 10 tys. zł. Zamierzamy go nadal użytkować na nasze potrzeby.
Jak ująć w ewidencji furgonetkę, skoro nie będzie zaliczana do aktywów?
Rachunkowość

Podatek dochodowy od wartości początkowej niektórych budynków – ujęcie księgowe

2018-02-05
Od 1.01.2018 r. obowiązuje podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności położonych w Polsce budynków handlowo-usługowych i biurowych, o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł.
Czy opodatkowaniu podlegają też budynki w pełni umorzone? Czy wartość początkowa budynku obejmuje nakłady poniesione na jego ulepszenie? Jak zaksięgować ten podatek?
Rachunkowość

Jednostki pozarządowe sporządzające sprawozdanie finansowe wg zał. nr 6 do uor

2018-02-05
Które organizacje pozarządowe sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w zał. nr 6 do uor?
Rachunkowość

Ewidencja pobieranej w handlu opłaty od sprzedaży „reklamówek”

2018-02-05
Od początku 2018 r. w handlu detalicznym i hurtowym obowiązuje odpłatność za przekazane klientom do zapakowania zakupów lekkie torby z tworzywa sztucznego, potocznie nazywane reklamówkami. Sprzedane torby obciąża opłata recyklingowa, stanowiąca dochód budżetu państwa.
Jak ująć w księgach rachunkowych kwoty pobrane od klientów z tytułu sprzedaży toreb? Jak i kiedy ustalać kwotę należnej budżetowi opłaty recyklingowej? Kiedy opłata recyklingowa wymaga przekazania do budżetu państwa?
Rachunkowość

Kaucja z tytułu rękojmi i jej wykorzystanie

2018-01-04
Firma budowlana (wykonawca) wybudowała dla nas budynek biurowy. Przy ostatecznym rozliczeniu finansowym budowy z wykonawcą zatrzymaliśmy kaucję z tytułu rękojmi. Przed upływem terminu rękojmi, w toku użytkowania budynku, wykryliśmy pewne jego usterki. Zwróciliśmy się do wykonawcy o ich usunięcie, jednak odpowiedział nam, że mamy na ten cel środki z zatrzymanej kaucji i powinniśmy wykonać roboty we własnym zakresie, finansując je z kaucji.
Jak zaksięgować wykonanie robót poprawkowych opłaconych z zatrzymanej kaucji?
Rachunkowość

Zmiana roku obrotowego – warunek zawiadomienia US

2018-01-04
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o zmianie roku obrotowego. Uchwała została zgłoszona i wpisana do KRS. Spółka nie zawiadomiła jednak o tej zmianie – w wymaganym terminie – US.
Czy zmiana roku obrotowego spółki jest prawnie skuteczna? Zdaniem US – nie.
Rachunkowość

Zmiany wynikające z nowej Klasyfikacji Środków Trwałych

2018-01-04
Czy wejście w życie nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) powoduje zmiany w rachunkowości?
Rachunkowość

Wartość początkowa a wartość księgowa dla celów zagospodarowania niektórych składników majątku Skarbu Państwa

2018-01-04
Jak rozumieć pojęcia „wartości początkowej” oraz „wartości księgowej”, o których mowa – odpowiednio – w § 40 ust. 1 i § 40 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa?
Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Rachunkowość

Obowiązek składania do US sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

2017-12-05
Czy jednostka – podatnik CIT – ma obowiązek, na podstawie art. 27 ust. 2 updop, złożyć do właściwego US wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w przypadku gdy – nie będąc jednostką zobowiązaną w myśl art. 64 uor do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu:
- ustala różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości, w związku z czym jej sprawozdanie finansowe wymaga badania (zgodnie z art. 9b updop),
- poddaje swoje sprawozdanie finansowe dobrowolnemu badaniu.
Rachunkowość

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

2017-12-05
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. wybrało firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego (sf). W następnej kolejności jednostka powinna podpisać odpowiednią umowę z tą firmą. Spółka ma wieloosobowy zarząd, który podpisuje sf.
Czy umowę o badanie sf z firmą audytorską musi podpisać cały zarząd, czy też – jak w przypadku pozostałych umów – może to zrobić 2 członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik ustanowiony w spółce (art. 205 ust. 1 Ksh)?
Rachunkowość

Zapomogi dla pracowników – ujęcie w księgach rachunkowych

2017-12-05
Nasza spółka nie tworzy zfśs. Od czasu do czasu, w przypadku ważnych wydarzeń (np. ślubu), wypadku losowego czy trudnej sytuacji życiowej, wypłacamy pracownikom zapomogi.
Jak kwalifikować w księgach rachunkowych te wydatki? Jako świadczenia socjalne zaliczane do kosztów działalności operacyjnej czy też jako darowizny zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych?
Rachunkowość

Klasyfikacja budżetowa dla wydatków związanych z nadzorem inwestorskim

2017-12-05
Jak zakwalifikować wydatki poniesione przez jednostkę budżetową na nadzór inwestorski remontu dróg? Czy ująć je w § 427, do którego zakwalifikowano wydatki na remont, czy też w § 430?
Rachunkowość

Niezakończone usługi o nieistotnym stopniu wykonania

2017-11-15
Art. 34a ust. 1 uor dotyczący usług, w tym budowlanych, o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, stanowi, że przychody z wykonania tego rodzaju niezakończonej usługi ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania, pod warunkiem że:
● jest ona na dzień bilansowy wykonana w istotnym stopniu,
● stopień zaawansowania został wiarygodnie określony,
● istnieje wiarygodny preliminarz przewidywanych, całkowitych kosztów (domyślnie – wytworzenia) usługi (umowy).
Jak rozumieć pierwszy warunek? Gdzie przebiega granica między istotnym a nieistotnym stopniem wykonania usługi? Jak wycenić i wykazać w bilansie niezakończoną usługę o nieistotnym stopniu zaawansowania?
Rachunkowość

Jaką postać powinno mieć sprawozdanie finansowe jednostki małej

2017-11-15
Badam jednostki zaliczane do jednostek małych i mam kłopot z ustaleniem, jak ma wyglądać ich roczne sprawozdanie finansowe, o którym powinienem wyrazić opinię.
Czy ma to być sprawozdanie sporządzone zgodnie z zał. nr 1 do uor, czy nr 5 do uor? Czy ma obejmować także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie z działalności, czy nie?
Rachunkowość

Umowy o badanie

2017-11-15
Po zmianie wprowadzonej ustawą z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej uobr) art. 67 ust. 5 uor brzmi: w przypadku badania ustawowego pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej 2-letnie okresy.
Na tym tle rodzą się następujące pytania:
1. Co rozumie się przez badania ustawowe? Uor ich nie definiuje. Czy dotyczą wszystkich jednostek podlegających obowiązkowi badania, czy tylko jednostek zainteresowania publicznego (jzp)?
Czy obejmują także badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (sf)?
2. Co rozumie się przez pierwszą umowę o badanie, jeżeli jednostka jest od lat corocznie badana?
3. Jeżeli w odniesieniu do jzp obowiązuje wymóg rotacji firmy audytorskiej po przeprowadzeniu przez nią ustawowego badania przez kolejnych 5 lat, to jaki jest cel przedłużania – po 4 latach współpracy z nią – umowy o 2 lata?
4. Od kiedy przepis ten wchodzi w życie? Czy powoduje zmianę już zawartych umów o badanie sf za 2017 r.?
5. Czy badanie przeprowadzone na podstawie umowy niespełniającej warunków art. 67 ust. 5 uor jest ważne?
Rachunkowość

Czy spółka cywilna może być jednostką mikro

2017-10-01
Spółka cywilna osób fizycznych zajmuje się handlem internetowym. Ze względu na dość wysokie przychody (ponad 10 mln zł rocznie) prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z uor. Zatrudnia 4 osoby, a suma aktywów nie przekracza 1 mln zł.
Czy może stosować uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro?
Rachunkowość

Ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-10-01
Urząd miasta prosi o wskazanie sposobu ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez mieszkańców zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Czy przypis tych opłat następuje na początku roku budżetowego, czy też za poszczególne miesiące?
Rachunkowość

Ewidencja amortyzacji i zaliczek na poczet zakupu środków trwałych jednorazowo odpisywanych w koszty podatkowe

2017-10-01
Do ustaw podatkowych wprowadzono – obok dotychczasowych udogodnień w amortyzacji dla podatników małych i rozpoczynających działalność – kolejne udogodnienia dotyczące wszystkich jednostek. Polegają one na możliwości dokonania jednorazowego odpisu wartości początkowej nabytych w danym roku, fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 KŚT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 tys. zł. Podatnicy mogą również uznać za koszt podatkowy zaliczki na poczet zakupu takich środków trwałych (w ramach limitu 100 tys. zł), ale wtedy pomniejszają o nie jednorazowy odpis.
Czy taki jednorazowy odpis może być również stosowany dla celów bilansowych? Jak ująć w księgach rachunkowych uznane za koszt podatkowy zaliczki na poczet zakupu środka trwałego?
Rachunkowość

Udostępnianie sprawozdań finansowych jednostek wpisanych do CEIDG

2017-09-01
Czy sprawozdania finansowe (sf) jednostek objętych CEIDG podlegają obowiązkowemu udostępnianiu? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?
Rachunkowość

Jak rozumieć pojęcie „kapitał” w przypadku transakcji z jednostkami, w których jednostka sprawozdawcza posiada zaangażowanie w kapitale

2017-09-01
W myśl zał. nr 1 do uor niektóre pozycje sprawozdania finansowego, np. należności, mają być prezentowane w podziale m.in. na należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.
Czy w pozycjach tych prezentować także należności od spółdzielni, której jesteśmy członkiem (spółdzielnie posiadają fundusze, a nie kapitały), oraz od spółki komandytowej, której jesteśmy komandytariuszem (Ksh mówi jedynie o wkładach do spółki osobowej prawa handlowego)?
Rachunkowość

Uproszczenia księgowe i sprawozdawcze w małej jednostce wchodzącej na giełdę

2017-09-01
Spółka akcyjna ze względu na rozmiary działalności przyjęła dla celów rachunkowości status jednostki małej. Korzysta ze wszystkich uproszczeń przewidzianych w uor dla jednostek małych. W tym roku walne zgromadzenie zdecydowało, że wejdzie na giełdę. Ma to nastąpić pod koniec 2017 r. Nadal będzie stosować uor.
Czy spółka do końca 2017 r. może być jednostką małą, stosować dotychczasowe uproszczenia i sporządzić sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor?
Rachunkowość

Ewidencja prowizji

2017-09-01
Jak ujmuje się w księgach rachunkowych prowizje?
Rachunkowość

Wymiana środka trwałego

2017-08-01
Jak ująć w księgach rachunkowych wymianę przez dostawcę zepsutego sprzętu (środka trwałego), którego okres gwarancyjny upłynął, na nowy za dopłatą?
Rachunkowość

Przekroczenie wyznaczonych wielkości progowych przez jednostkę małą

2017-08-01
Spółka z o.o. podlegająca obowiązkowi badania przyjęła status jednostki małej od momentu wejścia w życie odpowiednich przepisów uor. Sprawozdanie finansowe (sf) za 2016 r. sporządziła zgodnie z zał. nr 5 do uor. Skorzystała też z uproszczeń dla jednostek małych, rezygnując ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu), rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności. W 2017 r. połączyła się z inną spółką z o.o. Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia. Jak sądzimy, na koniec 2017 r. przekroczymy 2 graniczne wielkości określone dla jednostek małych w art. 3 ust. 1c uor (suma bilansowa, wielkość przychodów).
Czy spółka może nadal sporządzać uproszczone sf dla jednostek małych? Jeżeli nie, to od kiedy należy sporządzić sf zgodnie z zał. nr 1 do uor? Czy przejście na ten załącznik wymaga decyzji organu zatwierdzającego, czy wystarczająca jest decyzja kierownika jednostki?
Rachunkowość

Likwidacja gimnazjów a obowiązki wynikające z przepisów o rachunkowości

2017-08-01
Czy postanowienie ustawy z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wpływa na zakres obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, a w szczególności dotyczących inwentaryzacji, zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych przez szkoły podstawowe, gimnazja, licea i technika działające w formie samorządowych jednostek budżetowych?
Rachunkowość

Nabycie programu komputerowego na podstawie umowy o dzieło

2017-08-01
Spółka z o.o. zleciła (na podstawie umowy o dzieło) opracowanie specjalistycznego programu komputerowego 2 informatykom – osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, za kwotę 5000 zł. Informatycy nie są pracownikami spółki.
Czy program ten zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych (wnip) i amortyzować wg zasad ogólnych, czy też odnieść jego wartość bezpośrednio w koszty?
Rachunkowość

Odpisanie nieściągalnej należności

2017-07-03
W styczniu 2017 r. minęło 5 miesięcy (150 dni) od dnia, w którym upłynął termin płatności faktury za dostawę towaru, ale odbiorca mimo upomnień i wezwania do zapłaty nie uregulował naszej należności.
Korzystając z możliwości, jakie stwarza art. 89a ustawy o VAT dotyczący tzw. złych długów, skorygowaliśmy VAT należny i podstawę opodatkowania.
Ponieważ mimo monitów odbiorca nadal nie zapłacił za dostawę, w kwietniu zwróciliśmy się do sądu o wydanie nakazu zapłaty wierzytelności. W końcu maja przekazaliśmy wierzytelność komornikowi w celu jej wyegzekwowania (przekazaliśmy wniosek egzekucyjny). W lipcu komornik uznał ją za nieściągalną, bowiem odbiorca zbankrutował (do czego nam się nie przyznał), a sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, gdyż majątek upadłego nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.
Jak zaksięgować te zdarzenia? Dotychczas nie zdarzył się nam taki przypadek.
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro w likwidacji

2017-07-03
Czy spółka z o.o. w likwidacji, która jest jednostką mikro, może nadal sporządzać sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, zgodnie z zał. nr 4 do uor?
Czy musi sporządzać sprawozdanie likwidatora z działalności spółki (sprawozdanie zarządu z działalności spółki)?
Rachunkowość

Księgowe ujęcie poręczeń udzielonych innym jednostkom

2017-07-03
Czy udzielone za inną jednostkę poręczenie spłaty jej zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych poręczyciela?
Rachunkowość

Sprzedaż złomu – ujęcie księgowe

2017-07-03
W przedsiębiorstwie powstaje złom. Są to np. odpady, pozostałości z remontu, ulepszenia lub likwidacji maszyn, pojazdów i narzędzi, końcówki materiałów (metali) uznanych za nieprzydatne do produkcji, metalowe produkty gotowe uznane za niezbywalne. Złom okresowo lub bieżąco (np. w razie likwidacji maszyny, wyrobów gotowych) jest zdawany do magazynu, który prowadzi składowisko złomu. Obrót złomem nie jest objęty ewidencją, gdyż w naszych warunkach powodowałoby to tylko zbędne koszty.
Gdy zbierze się ilość złomu, której transport do odbiorcy – składnicy złomu – jest opłacalny, następuje jego sprzedaż. Ze względu na wymogi odbiorcy dotyczące klasyfikacji złomu i powiązane z tym ceny, fakturę wystawiamy dopiero po zdaniu złomu, na podstawie protokołu przyjęcia (zawiera on ilości, ceny jednostkowe wg poszczególnych pozycji cennika odbiorcy). Faktura nie zawiera VAT, gdyż sprzedaż złomu objęta jest tzw. odwrotnym obciążeniem VAT.
Jak ująć opisane operacje w księgach rachunkowych?
Rachunkowość

Czy stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą może być jednostką mikro

2017-06-01
Nasze stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Nie przekraczamy progów określonych dla jednostek mikro (art. 3 ust. 1a pkt 1 uor).
Czy możemy być uznani za jednostkę mikro? Wątpliwości wynikają z art. 3 ust. 1a pkt 2 uor, z którego zostały wykreślone stowarzyszenia, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej (przed ostatnimi zmianami uor były one wymienione w tym przepisie).
Rachunkowość

Rezerwa na świadczenia emerytalne

2017-06-01
Czy każda jednostka stosująca uor jest zobligowana do tworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne dla swoich pracowników?
Rachunkowość

Czy spółka z o.o. i indywidualne firmy udziałowców to jednostki powiązane

2017-06-01
W spółce z o.o. udziały należą do 2 osób fizycznych (odpowiednio 99 i 1%). Osoby te prowadzą ponadto niezależnie od siebie działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Dla wszystkich 3 firm prowadzę księgi rachunkowe i sporządzam sprawozdania finansowe zgodnie z zał. nr 1 do uor. Firmy te zawierają ze sobą transakcje handlowe, wystawiając faktury sprzedaży.
Czy sporządzając sprawozdanie finansowe spółki oraz firm osób fizycznych, mam obowiązek wykazywania tych transakcji jako transakcji z jednostkami powiązanymi (chodzi przede wszystkim o bilans)?
Rachunkowość

Uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdania finansowego i prowadzeniu ksiąg przez jednostki małe – jak je stosować

2017-05-11
W związku z wątpliwościami Czytelników, dotyczącymi rachunkowości jednostek małych, sporządzających sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor, odpowiadamy na najczęstsze pytania.
Rachunkowość

Prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych poza siedzibą jednostki

Edyta Głębicka
2017-05-11
Spółka zdecydowała się zawrzeć ze specjalistyczną firmą umowę o przechowanie swojego archiwum księgowego, obejmującego dowody księgowe, dokumentację inwentaryzacyjną i księgi rachunkowe. Sprawozdania finansowe pozostaną w spółce.
Czy zawarcie umowy o przechowanie rodzi obowiązki informacyjne?
Rachunkowość

Udokumentowanie kosztów podróży służbowej

2017-04-19
Czy do rozliczenia kosztów podróży służbowej należy dołączyć wszystkie dokumenty (bilety samolotowe, kolejowe, tramwajowe, autobusowe, rachunki za noclegi, dowody opłaty za przejazd autostradą, opłaty parkingowe)?
Rachunkowość

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ a sprawozdanie z działalności

2017-04-19
Nasz szpital, prowadzący działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ), jest zobowiązany – w myśl art. 64 uor – do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Ostatnio do ustawy o działalności leczniczej wprowadzono obowiązek sporządzenia przez SP ZOZ i przekazania – do organu tworzącego – raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Czy raport ten stanowi sprawozdanie z działalności w rozumieniu uor? Czy powinien wraz ze sprawozdaniem finansowym być badany przez biegłego rewidenta?
Rachunkowość

Leasing zwrotny budynku biurowego posadowionego na gruncie użytkowanym wieczyście

2017-03-07
Spółka kapitałowa, o której mowa w poprzednim pytaniu, zawarła też umowę leasingu zwrotnego budynku biurowego (częściowo zamortyzowanego bilansowo i podatkowo) posadowionego na gruncie w użytkowaniu wieczystym.
Budynek został wyceniony w wartości rynkowej (9 mln zł) i za tę cenę spółka go sprzedała Towarzystwu Leasingowemu (TL). TL zawarło następnie ze spółką – na 5 lat – umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest ten budynek. Wartość przedmiotu leasingu (pierwsza opłata, bieżące raty kapitałowe i wartość wykupu) ustalono w wysokości ceny sprzedaży, tj. 9 mln zł.
Powołując się na ustalenia KSR 5, spółka przyjęła następujące rozwiązanie:
● sprzedała budynek TL za 9 mln zł netto,
● wyksięgowała dotychczasowe umorzenie budynku – 2 684 000 zł,
● wyksięgowała wartość netto budynku – 4 674 000 zł,
● zysk ze sprzedaży, tj. 4 326 000 zł (9 000 000 zł – 4 674 000 zł), rozliczyła w księgach 2016 r., przyjmując zgodnie z postanowieniami KSR 5 założenie, że transakcję sprzedaży przeprowadzono, stosując cenę odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu leasingu (cena sprzedaży – 9 mln zł, wartość przedmiotu umowy leasingu – również 9 mln zł).
Zapis KSR 5 odnoszący się do rozliczania zysku w czasie jest – naszym zdaniem – mało precyzyjny. Biorąc pod uwagę dostępne interpretacje dotyczące rozliczenia zysku lub straty na transakcji leasingu zwrotnego, mamy wątpliwość, czy spółka prawidłowo dokonała księgowań i rozliczyła zysk (4 326 000 zł) w okresie bieżącym, czy też powinna go rozliczyć (bądź mogła rozliczyć) w czasie trwania umowy leasingu.
Rachunkowość

Leasing zwrotny prawa wieczystego użytkowania gruntu

2017-03-07
Spółka kapitałowa zawarła umowę leasingu zwrotnego z Towarzystwem Leasingowym (TL). Przedmiotem transakcji jest prawo wieczystego użytkowania gruntu (amortyzowane bilansowo).
Prawo to – o wartości początkowej 980 tys. zł i dotychczasowym umorzeniu 400 tys. zł – sprzedano TL za ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego cenę rynkową w wysokości 1 mln zł.
Umowę leasingu prawa zawarto na 5 lat, a wartość przedmiotu leasingu zgodnie z umową wynosi 1 mln zł (suma pierwszej opłaty i opłat bieżących). Jest to leasing finansowy w rozumieniu bilansowym i podatkowym (60 miesięcy).
Czy przedstawiony przez nas sposób dekretacji (ramka) jest prawidłowy?
Naszym zdaniem takie rozwiązanie ewidencyjne może być zaakceptowane, gdyż jednorazowa korekta środka trwałego z tytułu zysku ze sprzedaży wpływa na podstawę naliczania amortyzacji bilansowej od razu, a nie sukcesywnie; z KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa nie wynika, czy ma to być korekta podstawy naliczenia amortyzacji miesięcznej, czy np. w skali roku.
Rachunkowość

Ewidencja odwrotnego obciążenia VAT u podwykonawców usług (robót) budowlanych

2017-03-07
Podwykonawców robót budowlanych obowiązują obecnie nowe zasady rozliczania VAT należnego od świadczonych przez nich usług. Został on bowiem objęty tzw. odwrotnym obciążeniem, co oznacza, że nalicza go i płaci usługobiorca.
Jak to nowe rozwiązanie rzutuje na ewidencję księgową podwykonawców?
Rachunkowość

Zasady ewidencji wieloletnich decyzji w księgach rachunkowych jednostki budżetowej, która je wydała

2017-02-05
Czy wieloletnie decyzje administracyjne wydane na czas określony i czas nieokreślony należy ujmować w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej danego roku tylko w części dotyczącej tego roku, czy również w części dotyczącej lat przyszłych? Jeżeli tak, to jak to zrobić?
Rachunkowość

Księgowanie wstępnej opłaty leasingowej

2017-02-05
Jak rozliczyć bilansowo (dekretacja) tzw. wstępną opłatę leasingową w leasingu operacyjnym?
Rachunkowość

Czy wykonane, lecz niezafakturowane roboty zwiększają wartość początkową środka trwałego

2017-02-05
Firma budująca na nasze zlecenie środek trwały zbankrutowała, nie zdążywszy zafakturować wykonanych przez siebie robót. Roboty te najprawdopodobniej nie zostaną zafakturowane i – w efekcie – przez nas opłacone.
Czy wartość wykonanych robót powinna zwiększyć koszt wytworzenia środka trwałego? Jeżeli tak, jak ten koszt ująć?
Rachunkowość

Koszty zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych

2017-02-05
Wykonawca zrezygnował ze zlecenia i zszedł z placu budowy. Trwają czynności związane z wyborem nowego wykonawcy. Dla ochrony rozpoczętych robót – do czasu ich wznowienia – zleciliśmy wykonanie prac naprawczych i zabezpieczających.
Czy ponoszone w związku z nimi koszty zwiększają wartość środków trwałych?
Rachunkowość

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – zakres i prezentacja

2017-01-10
W rachunku zysków i strat figuruje obecnie – w grupie pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych – poz. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych. Dotychczas pozycja taka występowała tylko w pozostałych kosztach operacyjnych. W grupie pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych występuje także poz. Inne przychody/koszty operacyjne.
Co zatem rozumieć przez aktualizację wartości? Czy tylko odpisy aktualizujące?
Rachunkowość

Czas przechowywania dokumentacji wynagrodzeń

2017-01-10
Przez jaki okres przechowywać umowy o dzieło łącznie z rachunkami do tych umów?
Rachunkowość

Ewidencja i prezentacja skutków likwidacji garażu, który spłonął

2017-01-05
Spalił się garaż naszej spółki. Zostanie on zlikwidowany. Do końca 2015 r. koszty z tego tytułu byłyby odnoszone w straty nadzwyczajne.
Jak obecnie, po zmianach uor, ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym za 2016 r.?
Rachunkowość

Koszty szczepień pracowników

2017-01-05
W spółce odbyły się szczepienia pracowników przeciw grypie wykonane przez prywatny ośrodek zdrowia. Firma ta zrealizowała usługę kompleksowo, przeprowadzając badania lekarskie poprzedzające szczepienie, dostarczając szczepionki i dokonując szczepienia. Za usługę wystawiła fakturę.
Do jakich kosztów zakwalifikować koszty szczepień – czy są to usługi obce, czy też inne świadczenia na rzecz pracowników?
Rachunkowość

Ogłaszanie sprawozdań finansowych jednostek niezarejestrowanych w KRS

2017-01-05
Art. 70 uor przewiduje, że jednostki podlegające obowiązkowi badania, do których nie stosuje się art. 69 (tj. niepodlegające rejestracji w KRS), zobowiązane są przesłać do ogłoszenia w MSiG zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, a także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Wymóg ten – jak się wydaje – dotyczy również jednostek małych, nierejestrowanych w KRS, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu.
Czy zatem każda podlegająca badaniu jednostka mała, objęta art. 70, ma obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, mimo że w myśl art. 48a ust. 4 i art. 48b ust. 5 uor mogą się one zwolnić od wymogu sporządzania tych elementów sprawozdania finansowego?

Kiedy sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2016-12-05
Spółka akcyjna ma 1 spółkę zależną. Mamy następujące wątpliwości dotyczące obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
1. Jak rozumieć art. 56 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 uor wskazujące na możliwość niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego ze względu na wielkość sumy aktywów bilansu, przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz zatrudnienia przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych oraz po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, zważywszy że nie zamieszczono pomiędzy tymi punktami żadnego spójnika (np. „lub”, „oraz”, „i”)?
Czy istnieje możliwość wyboru sposobu ustalania wielkości warunkujących zwolnienie ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, czy też kryteria określone w obydwu punktach należy spełniać łącznie?
2. Na dzień bilansowy 31.12.2015 r. spółka akcyjna przekraczała granice określone w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2, ale nie tworzyła grupy kapitałowej; posiadała jedynie jednostkę stowarzyszoną. Dopiero w 2016 r., po podwyższeniu kapitału tej jednostki i objęciu w niej dodatkowych udziałów przez naszą spółkę, stała się ona jednostką zależną, a my – jednostką dominującą. Art. 56 ust. 1 uor mówi o roku obrotowym oraz roku poprzedzającym rok obrotowy.
Jeżeli za 2016 r. przekroczone są granice, to czy mamy obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Jeśli tak, to jakie dane przyjąć za porównawcze?
A jak należałoby postąpić, gdyby nowo powstała grupa kapitałowa w I roku nie przekroczyła 2 z 3 granic? Czy zważywszy na to, że nie dysponuje jeszcze danymi za 2 lata, powinna sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

Sporządzanie informacji dodatkowej a zasada istotności

2016-12-05
Czy zasadę istotności stosuje się także do dodatkowych informacji i objaśnień?
Art. 4 ust. 1a uor zobowiązuje jednostki do przedstawienia w informacji dodatkowej (obejmuje ona wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia) wszelkich uzupełniających wyjaśnień koniecznych do rzetelnego i jasnego przedstawienia ich sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Oznacza to, jak rozumiem, że jednostka powinna ocenić, czy sporządzona przez nią informacja dodatkowa (w tym dodatkowe informacje i objaśnienia), zawierająca wyjaśnienia przewidziane we właściwym załączniku do uor, czyni zadość temu wymogowi, czy też konieczne są dodatkowe wyjaśnienia.
Czy zatem jednostka może również, kierując się zasadą istotności, pomijać w dodatkowych informacjach i objaśnieniach te wyjaśnienia, przewidziane w załączniku do uor, które w jej warunkach są nieistotne, a zaciemniają tylko obraz sytuacji przekazywany przez sprawozdanie finansowe?

Możliwość niestosowania przepisu uor w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej

2016-12-05
Nasza spółka z o.o. posiada zarejestrowany urzędowo wytworzony własnymi siłami znak towarowy, który początkowo jako nienabyte prawo nie został wprowadzony do ksiąg rachunkowych. Jego wartość – 100 mln zł – potwierdza wycena rzeczoznawcy. Znak ten został wniesiony jako aport do innej spółki (Wn konto „Długoterminowe aktywa finansowe”, Ma konto „Wartości niematerialne i prawne”), ale przedtem został wprowadzony do ksiąg jako „Wartości niematerialne i prawne” (Wn konto 02), a jego równowartość zarejestrowano drugostronnie na kapitale z aktualizacji (Ma konto 80-3). Na zastrzeżenie biegłego rewidenta, że tego składnika aktywów nie było w księgach rachunkowych, powołaliśmy się na art. 4 ust. 1b uor – naszym zdaniem chodzi tu o wyjątkowy przypadek, wymagający ujawnienia ze względu na wymóg rzetelności danych w sprawozdaniu finansowym (przewaga treści nad formą). W spółce, do której znak towarowy został wniesiony jako aport, jego wartość w kwocie 1 mln zł ujęto na kapitale podstawowym (jest to wartość udziału), zaś 99% (resztę) jako agio – na kapitale zapasowym.
Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?

Data księgowania wkładów podwyższających kapitał podstawowy

2016-12-05
Jeden z udziałowców naszej spółki z o.o. jest jednocześnie dostawcą półfabrykatów i – w mniejszym stopniu – odbiorcą naszych produktów. Zadłużenie (per saldo) spółki wobec tego udziałowca było dość znaczne. Udziałowcy zdecydowali, w formie uchwały, a następnie zmiany umowy spółki, że zostanie ono skonwertowane na udziały w podwyższonym kapitale spółki.
Pod jaką datą zaksięgować przeniesienie zobowiązania na kapitał? Czy jest to data umowy o podwyższeniu kapitału, czy data umowy o potrąceniu wzajemnych wierzytelności?
Rachunkowość

Dopłaty wspólników w spółce z o.o.

2016-11-05
Ustawodawca zmienił sposób prezentacji kapitału własnego w bilansie (załącznik nr 1 do uor). Z jednej strony dotychczasowe pozycje ze znakiem ujemnym – należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziały (akcje) własne – zostały przeniesione do aktywów, z drugiej zaś strony dodano metodą „w tym” (a więc wyodrębnienia części kwot) szereg nowych pozycji (np. w „Kapitale zapasowym” wyodrębnia się kapitał powstały z agio, w „Kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny” – kapitał z przeszacowania wartości godziwej, w „Pozostałych kapitałach (funduszach) rezerwowych” – kapitał tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki oraz na udziały (akcje) własne). Nie przewidziano jednak obowiązku prezentacji kapitału rezerwowego z dopłat wspólników w spółce z o.o.
Czy wobec tego nadal aktualny jest art. 36 ust. 2e nakazujący prezentować kapitał z tych dopłat jako wyodrębnioną część kapitału rezerwowego? Jeżeli tak, to czy metodą „w tym”, jak to przyjęto w innych pozycjach kapitału (funduszu) własnego? Czy też dzielić kapitał rezerwowy na 2 części?
Rachunkowość

Prezentacja aktywów finansowych zaangażowanych w kapitale innej jednostki

2016-11-05
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor przewiduje, że długoterminowe aktywa finansowe, inwestycje długoterminowe oraz należności i zobowiązania długo- i krótkoterminowe prezentuje się w podziale na dotyczące jednostek:
● powiązanych,
● pozostałych, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale,
● pozostałych.
Natomiast krótkoterminowe aktywa finansowe prezentuje się z podziałem na dotyczące jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek. W tym przypadku nie przewiduje się odrębnej prezentacji tego rodzaju aktywów w jednostkach, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale.
W której zatem pozycji wykazać krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale? Czy zaliczyć je do dotyczących jednostek powiązanych, czy też pozostałych jednostek?
Rachunkowość

Ujęcie warrantów subskrypcyjnych i opcji na akcje w księgach

Maciej Frendzel
2016-11-05
Spółka akcyjna planuje podwyższenie kapitału zakładowego przy wykorzystaniu warrantów subskrypcyjnych lub opcji na akcje.
Jakie różnice natury finansowej i księgowej pojawią się w związku z tym u emitenta? Jakie powoduje to różnice u nabywcy tych instrumentów kapitałowych (potencjalnego inwestora)?
Rachunkowość

Jak ustalić wartość aktywów i przychodów netto, kwalifikując jednostkę do kategorii małych

2016-11-05
Jesteśmy spółką z o.o. i zamierzamy przyjąć status jednostki małej w rozumieniu uor.
Jakie warunki musimy spełnić? Czy dla ustalenia wartości sumy aktywów i przychodów netto za rok bieżący powinniśmy najpierw sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat? Jeżeli tak, to według jakiego załącznika do uor – nr 1 czy 5?
Rachunkowość

Czy jednostka w upadłości sporządza sprawozdanie z działalności

2016-11-05
Jesteśmy spółką z o.o. w upadłości. Czy mamy obowiązek sporządzania – wraz ze sprawozdaniem finansowym – sprawozdania z działalności?
Uor nie zawiera szczególnych regulacji w tym zakresie, Ksh również. Jeżeli mielibyśmy je sporządzać, to zastanawiamy się nad przydatnością takiego sprawozdania.
Podatki i prawo gospodarcze

Kto podpisuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki objętej postępowaniem restrukturyzacyjnym

2016-10-10
W związku z wprowadzeniem instytucji postępowania restrukturyzacyjnego prosimy o wyjaśnienie, kto podpisuje i zatwierdza sprawozdania finansowe jednostek objętych restrukturyzacją.
Rachunkowość

Zasady spełniania kryteriów jednostki małej przez kolejne 2 lata

2016-10-10
W uzasadnieniu zmian związanych z wdrożeniem do uor dyrektywy 2013/34/UE, a dotyczących możliwości sporządzania przez jednostki małe sprawozdania finansowego w uproszczonej postaci, określono 2-letni okres wejścia i wyjścia spod wymogów wynikających ze zmienionej uor. W przepisach określających kryteria pozwalające uznać jednostkę za małą (sporządzającą sprawozdanie finansowego według załącznika nr 5 do uor) mowa jest o roku obrotowym, za który [jednostki] sporządzają sprawozdanie finansowe oraz roku poprzedzającym ten rok. Spójnik „oraz” wskazuje, że przyjmuje się te wielkości za 2 lata (przykładowo gdy jednostka nie przekroczyła 2 ze wskazanych wielkości za 2015 r., ale przekroczyła je za 2016 r.).
Czy stosując tę część przepisu znowelizowanej uor, jednostka może sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 r. według załącznika nr 5, zaś wymogi wynikające ze zmienionej uor zastosuje do sprawozdania finansowego za 2017 r. i sporządzi je według załącznika nr 1? Czy taka wykładnia jest prawidłowa?
Rachunkowość

Czy nieodpłatnie otrzymana dokumentacja projektowa zwiększa wartość początkową (koszt wytworzenia) środka trwałego

Tadeusz Waślicki
2016-10-10
Czy należy zaliczyć do kosztów wytworzenia środka trwałego nieodpłatnie otrzymaną od innej jednostki dokumentację projektową jego budowy? Jeżeli tak, to jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych jednostki?
Rachunkowość

Koszty windykacji należności, w tym obsługi prawnej i komorniczej

2016-10-10
Jak zakwalifikować w księgach rachunkowych poniesione przez jednostkę koszty windykacji należności, w tym koszty obsługi prawnej sądowej i usług komornika?
Z literatury fachowej wynikałoby, że powinny obciążać pozostałe koszty operacyjne.
Rachunkowość

Ewidencja podatku od sprzedaży detalicznej

2016-09-10
Od września 2016 r. obowiązuje podatek od sprzedaży detalicznej.
W jaki sposób ująć go w księgach rachunkowych jednostki handlowej zobowiązanej do jego zapłaty?
Rachunkowość

Warunki stosowania podatkowej definicji leasingu finansowego

2016-09-10
Nasza firma transportowa zatrudnia mniej niż 50 osób, a przychody netto ze sprzedaży przekraczają 34 mln zł. Mamy w leasingu samochody TIR. Według uor jest to leasing finansowy, natomiast podatkowo – operacyjny.
Czy ustalając progi, które w myśl uor umożliwiają małym jednostkom stosowanie podatkowej definicji leasingu, i określając sumę aktywów bilansu, powinniśmy uwzględniać wartość leasingowanych samochodów, czy też już nie? Czy możemy zatem przyjąć status jednostki małej i stosować przewidziane dla niej uproszczenia?
Rachunkowość

Odpis aktualizujący należności i odsetki

Jadwiga Wojtas
2016-09-10
W naszych aktywach figurują należności od różnych odbiorców z tytułu wykonanych na ich rzecz usług. Wypłacalność niektórych kontrahentów okazuje się wątpliwa i jesteśmy zmuszeni dokonywać odpisów aktualizujących zarówno należność główną, jak i naliczone odsetki zwłoki.
Czy można dokonywać odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetek tylko w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, mimo że odsetki zaliczono uprzednio do przychodów finansowych? Księgowanie odpisów na 1 koncie kosztów ułatwiłoby i usprawniło pracę.
Rachunkowość

Autorskie prawa majątkowe w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

2016-08-10
Jesteśmy jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy ująć jako wartości niematerialne i prawne (wnip) prawa autorskie przeniesione na nas na podstawie umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz umowy o wykonanie filmu. Jeżeli tak, to w jakiej wartości?
Rachunkowość

Zaangażowanie w kapitale a istotność

2016-08-10
W aktywach i zobowiązaniach bilansu (załącznik nr 1 do uor) pojawiły się ostatnio nowe pozycje, oznaczone jako dotyczące jednostek, w których jednostka sporządzająca sprawozdanie posiada zaangażowanie w kapitale.
Co to oznacza, gdyż definicja (art. 3 ust. 1 pkt 37d uor) nie jest jasna. Czy sporządzając sprawozdanie finansowe, można stosować zasadę istotności i nie wykazywać tego rodzaju zaangażowania, jeżeli jest ono nieznaczne?
Rachunkowość

Prezentacja udzielonych pożyczek rozłożonych na raty oraz odpisy aktualizujące należności

2016-08-10
Spółka zajmuje się m.in. udzielaniem pożyczek. Stosownie do uor kwalifikujemy je jako „Inwestycje długoterminowe – Długoterminowe aktywa finansowe – Udzielone pożyczki”. Czasami dłużnik ma trudności ze spłatą i zawieramy z nim ugodę polegającą na rozłożeniu zadłużenia na kilka rat. Jednocześnie dokonujemy odpisów aktualizujących należności, których wysokość zależy od oceny sytuacji dłużnika. W takich przypadkach niespłaconą część pożyczki kwalifikujemy do poz. „Inne należności”. Natomiast zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, uwzględniającymi postanowienia art. 37b uor, odpisy aktualizujące kwalifikujemy drugostronnie jako „Pozostałe koszty operacyjne – Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”.
Czy postępujemy prawidłowo?
Rachunkowość

Księgowanie WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną z opóźnieniem

Tadeusz Waślicki
2016-07-10
Spółka z o.o. kupuje towary u dostawcy z Francji. Jest to dla niej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Kontrahent znacznie opóźnia się z fakturowaniem dostaw. Zwykle w miesiącu spółka otrzymuje 1 lub 2 dostawy towarów, które w ciągu kilku dni po ich przyjęciu do magazynu zostają sprzedane, natomiast faktury zakupowe wpływają w następnym miesiącu albo jeszcze później.
Jak księgować te dostawy, nie dysponując fakturą i jak rozliczać VAT oraz podatek dochodowy?
Rachunkowość

Na czym polega istotność w rachunkowości

2016-07-10
Na czym polega istotność w rachunkowości?
Czy jednostki mogą ją stosować tylko przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, czy także przy sporządzaniu sprawozdań finansowych? Czy należy łączyć stosowanie uproszczeń w rachunkowości przewidzianych w uor z istotnością?
Rachunkowość

Prezentacja odsetek od należności w bilansie jednostki budżetowej

2016-07-10
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Prosimy o wskazanie, w którym wierszu aktywów bilansu wykazuje się odsetki należne za nieterminową zapłatę należności z tytułu dostaw i usług, sprzedaży składników majątkowych i kar umownych.
Rachunkowość

Badanie sprawozdania finansowego izby gospodarczej

2016-06-10
Jesteśmy działającą w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych organizacją, która finansuje się ze składek członkowskich oraz otrzymuje środki publiczne z urzędu pracy na finansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej.
Czy mamy obowiązek poddania badaniu naszych rocznych sprawozdań finansowych pomimo niespełnienia progów przewidzianych w uor (zatrudnienie, suma bilansowa i wielkość przychodów)?
Rachunkowość

Podatki i opłaty a usługi obce – klasyfikacja

2016-06-10
W rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (załącznik nr 1 do uor) w części dotyczącej kosztów działalności operacyjnej wyodrębnia się m.in. pozycje „Podatki i opłaty” oraz „Usługi obce”.
Gdzie przebiega granica między opłatami zaliczanymi do podatków i opłat oraz do usług obcych?
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

2016-06-05
1. Czy wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z uor i sporządzania sprawozdania finansowego według obowiązujących wzorów, jak np. dla jednostek mikro?
2. Jeżeli tak, to kto powinien podpisywać takie sprawozdanie: zarząd wspólnoty czy też zarządca, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością?
3. Jeżeli istnieje obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wspólnoty, to kto powinien podpisać sprawozdanie tzw. małej wspólnoty, gdy właściciele nie wybrali zarządu wspólnoty?
Rachunkowość

Ewidencja podatku bankowego

2016-05-10
Od 1.02.2016 r. obowiązuje nowy podatek, tzw. podatek bankowy. Płacą go m.in. banki, skok, zakłady ubezpieczeń oraz firmy pożyczkowe.
Jak ujmować ten podatek w księgach rachunkowych: odnosić go w koszty czy na konto 87 "Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego"? Czy dotyczy on wszystkich jednostek udzielających pożyczki, w tym także ze środków zfśs?
Rachunkowość

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

2016-05-10
W rachunku zysków i strat (załącznik nr 1 i 5 do uor) należy obecnie prezentować kwoty aktualizacji aktywów niefinansowych w odrębnej pozycji - zarówno pozostałych kosztów, jak i pozostałych przychodów operacyjnych. Uprzednio skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych były wykazywane tylko w pozostałych kosztach operacyjnych.Jakie tytuły tej aktualizacji wykazuje się po stronie przychodów?
Rachunkowość

Prezentacja Funduszu Pożyczkowego

2016-05-10
Nasza jednostka działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Jesteśmy dysponentem środków specjalnych (Fundusz Pożyczkowy) otrzymanych na mocy 3-stronnej umowy, której jedną ze stron jest MPiPS. Gospodarkę nim określa regulamin działania. Kwota udzielonych pożyczek wykazywana jest w bilansie - jako inwestycje długoterminowe, zaś środki pieniężne Funduszu zgromadzone na wyodrębnionym rachunku - jako inwestycje krótkoterminowe.
A jak prezentować w bilansie Fundusz Pożyczkowy? Rozważaliśmy pozycję A.VI. "Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe", pozycję B. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania" - II.3. "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek" lub pozycję B.III.4. "Fundusze specjalne".
Rachunkowość

Fundacja jako jednostka mikro

2016-05-10
Jesteśmy fundacją nieprowadzącą działalności gospodarczej. Mamy status organizacji pożytku publicznego. Chcielibyśmy skorzystać z uproszczeń przewidzianych w uor dla jednostek mikro. W ciągu ostatnich lat koszty przewyższały przychody, a nadwyżka ta była prezentowana w bilansie w kapitałach własnych. Spowodowało to ujemne kapitały własne. W związku z tym chcielibyśmy wiedzieć:
●czy fundacja, jeżeli jej suma bilansowa przekracza 17 000 000 zł, a średnioroczne zatrudnienie jest wyższe niż 50 osób, może być jednostką mikro w rozumieniu art. 3 ust. 1a pkt 1, czy art. 3 ust. 1a pkt 2 uor?
● czy prawidłowo prezentowaliśmy w latach ubiegłych w kapitale własnym nadwyżkę kosztów nad przychodami wobec konieczności jej przeniesienia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do kosztów bieżącego roku?
●czy w przypadku niewymagalności zobowiązań długoterminowych wobec fundatora, posiadania odpowiedniej płynności finansowej, stabilności w prognozie przychodów w roku następnym, ale jednocześnie ujemnych kapitałów własnych, nasze sprawozdanie finansowe może zostać sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności?
Rachunkowość

Rachunkowość przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych

2016-04-10
Jaką ewidencję zobowiązane są prowadzić działające w Polsce przedstawicielstwa i oddziały przedsiębiorców zagranicznych?
Rachunkowość

Prezentacja świadczeń emerytalnych w rachunku zysków i strat

2016-04-10
Jesteśmy jednostką małą i począwszy od 2015 r. sporządzamy sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do uor. W rachunku zysków i strat - wariant porównawczy - w poz. B.V. wyszczególnione zostały świadczenia emerytalne.
Czy należy do nich zaliczyć także odprawy emerytalne i rentowe? Dotychczas były one traktowane na równi z wynagrodzeniami.
Rachunkowość

Jednostki powiązane - nowa definicja

2016-04-10
Nowelizacja uor wprowadziła zmiany do definicji jednostek powiązanych (art. 3 ust. 1 pkt 43). Jaki zakres obejmuje aktualnie ta wyodrębniana w bilansie i innych wzorach sprawozdania finansowego pozycja i na czym polegają główne różnice w stosunku do stanu poprzedniego?
Rachunkowość

Szczegółowość opisu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

2016-04-10
W "Rachunkowości" nr 10/2015, w opracowaniu Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych zamieściliście Państwo przykład zarządzenia w sprawie przyjętych w jednostce zasad (polityki) rachunkowości, wraz z załącznikami.
Czy takie rozwiązanie, oczywiście uwzględniające specyfikę firmy, może zostać zastosowane także w przedsiębiorstwie? Chodzi przede wszystkim o wyjaśnienie, czy zasady (polityka) rachunkowości nie powinny być bardziej szczegółowe i wskazywać przykładowe księgowania na kontach, tak jak jest to najczęściej praktykowane przez autorów opracowań nt. zakładowych planów kont.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwroty wydatków w państwowej jednostce budżetowej

2016-04-10
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 7.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych mogą być refundowane wydatki poniesione na podstawie wystawionych refaktur, np. za energię elektryczną, gaz, telefon. Jeżeli tak, to czy zmniejszanie wydatków i kosztów na podstawie refaktury nie przeczy przepisom ustawy o finansach publicznych?
Rachunkowość

Podział opłaty na część stałą i ruchomą przy leasingu finansowy

2016-04-10
Spółka prowadząca sklepy ma kilkadziesiąt umów najmu lokali na czas określony, co uzasadnia ich zaliczenie do umów leasingu. Ze względu na swoją wielkość spółka spełnia wymogi odmiennego bilansowo i podatkowo kwalifikowania umów leasingu. W myśl umów czynsz za najem ustalany jest miesięcznie w 2 częściach: stałej i ruchomej, ustalonej jako procent od obrotu.
Jak ująć w księgach rachunkowych przedmiot leasingu (lokale), skoro nie ma możliwości ustalenia ich wartości początkowej? Ustalenie wartości rynkowej poszczególnych lokali byłoby bardzo trudne; z reguły nie stanowią one przedmiotu odrębnego obrotu.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ujawnianie informacji na temat powiązań składników aktywów lub pasywów między pozycjami bilansu

2016-03-10
Jeżeli składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż 1 pozycji bilansu, to jednostka powinna przedstawić informacje o powiązaniach między tymi pozycjami w informacji dodatkowej (dodatkowych informacjach i objaśnieniach) do rocznego sprawozdania finansowego. Dla jednostek dużych obowiązek ten wynika z ust. 1 pkt 15 (załącznik nr 1 do uor), dla małych - z pkt 7 (załącznik nr 5 do uor). Dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długo- i krótkoterminową. Jest to nowa pozycja ujawnień.
W jaki sposób wywiązać się z tego obowiązku? Czy chodzi o informację słowną, czy liczbową? Jak miałaby ona wyglądać?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Uproszczona ewidencja dla małych fundacji i stowarzyszeń 2

2016-03-10
Jesteśmy małą fundacją, której przychody wynoszą 80-90 tys. zł rocznie.
Czy mamy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Ujawnianie informacji na temat kapitalizowanych odsetek i różnic kursowych

2016-03-10
W informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania finansowego jednostek dużych (załącznik nr 1 do uor, ust. 2 pkt 8 dodatkowych informacji i objaśnień) i małych (załącznik nr 5 do uor, pkt 10 dodatkowych informacji i objaśnień) wymagane jest podawanie informacji o wysokości odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły w roku obrotowym cenę nabycia towarów, koszt wytworzenia produktów lub koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.
Czemu te informacje mają służyć i jaką mają wartość poznawczą? Tyle się mówi o uproszczeniach, a tymczasem żąda się podawania informacji nieprzydatnych ani jednostce, ani użytkownikom sprawozdania finansowego.

Kryteria kwalifikowania spółki jawnej do jednostek mikro

2016-03-10
Jesteśmy spółką jawną, która spełnia warunki zakwalifikowania do jednostek mikro. Wątpliwość budzi jednak, które formalne kryteria zawarte w art. 3 ust. 1a uor wymagają uwzględnienia. W pkt. 1a wymienione są bowiem 3 kryteria/progi (suma bilansowa, przychody, średnioroczne zatrudnienie): kwoty wyrażone w walucie polskiej i dane za 2 lata. Natomiast w pkt. 3 wymienia się 1 próg (przychody, ale inaczej liczone), wyrażony w euro i dane za 1 rok.
Jakie kryteria ma zatem stosować spółka jawna, chcąc się zakwalifikować do jednostek mikro: wymienione w art. 3 ust. 1a pkt 1 czy art. 3 ust. 1a pkt 3 uor?

Wyodrębnianie kosztów działalności badawczo-rozwojowej

2016-02-10
Od 1.01.2016 r. do art. 9 updop wprowadzono przepis zobowiązujący jednostki, które chcą korzystać z możliwości odliczeń, do wyodrębniania kosztów działalności badawczo-rozwojowej.
Jak spółka z o.o. ma wyodrębnić takie koszty i kiedy można tego dokonać?
Rachunkowość

Stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych

2016-02-10
Nowelizacja uor z 23.07.2015 r. i poprzednie zmiany uor pozwalają niektórym jednostkom odstąpić od stosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych nakazującego ich wycenę w wartości godziwej lub skorygowanej cenie nabycia. Niestety, postanowienia te są mało przejrzyste, dlatego prosimy o wskazanie, które jednostki od 1.01.2016 r. mogą nie stosować zasad określonych w ww. rozporządzeniu, a które mają taki obowiązek.
Rachunkowość

Czy niesporządzanie sprawozdania z działalności narusza przepisy Ksh

2016-02-10
Jesteśmy spółką z o.o., która spełnia warunek zaliczenia do małych jednostek. Korzystając z uprawnień przyznanych w nowelizacji uor z 23.07.2015 r. (art. 49 ust. 5), chcielibyśmy zrezygnować ze sporządzania sprawozdania z działalności, począwszy od sprawozdania za 2015 r. Obawiamy się jednak, że przeczy to postanowieniom art. 231 § 2 Ksh, w myśl którego przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności za ubiegły rok obrotowy. Brak sprawozdania może być kwestionowany przez KRS.
Jakie jest Wasze zdanie?
Rachunkowość

Czy spółka z o.o., komplementariusz w spółce komandytowej, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2016-01-10
Spółka z o.o. jest wspólnikiem-komplementariuszem w spółce komandytowej, prowadzącym sprawy tej spółki. Zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki komandytowej. Członkami zarządu spółki z o.o. i komandytowej są te same osoby.
Czy spółka z o.o. jest jednostką dominującą nad spółką komandytową i jeżeli przekroczy progi określonew uor, ma obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Rachunkowość

Fundusze własne i wynik finansowy spółdzielni - stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

2016-01-10
W "Rachunkowości" nr 9/2015 został opublikowany projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych.
Czy postanowienia tego projektu są aktualne?
Rachunkowość

Działy specjalne produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

2016-01-10
Od 1.01.2016 r. zmieniły się przepisy updof (dodano nowy ust. 2 w art. 15) wiążące się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez jednostki prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.
Kiedy zatem istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez jednostki prowadzące te działy, będące osobami fizycznymi, spółkami cywilnymi lub jawnymi osób fizycznych w świetle updof i uor?
Rachunkowość

Co to są prace rozwojowe

2016-01-10
Uor mówi (w art. 3 ust. 1 pkt 14 oraz w art. 33 ust. 2)o kosztach zakończonych prac rozwojowych jako składniku wartości niematerialnych i prawnych, nie zawiera jednak ich definicji.
Co zatem zalicza się do prac rozwojowych?
Rachunkowość

Upadłość i restrukturyzacja w świetle nowych przepisów

2016-01-10
1.01.2016 r. weszły w życie nowe przepisy, które wyraźnie rozróżniają upadłość od restrukturyzacji. Czy w odniesieniu do jednostek objętych restrukturyzacją przyjmuje się założenie kontynuacji działalności?
Czy na dzień rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przeprowadza się inwentaryzację majątku i zamyka księgi?
Rachunkowość

Sprawozdanie z działalności małej spółki jawnej

2015-12-10
Jesteśmy spółką jawną, mamy status jednostki małej i do tej pory nie sporządzaliśmy sprawozdania z działalności. Właścicielami naszej spółki są 2 sp. z o.o. Ostatnia nowelizacja uor wprowadziła obowiązek sporządzania sprawozdaniaz działalności przez te spółki jawne i komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe lub traktowane z nimi na równi. Z drugiej strony nasza spółka jako jednostka mała jest uprawniona do zwolnienia z obowiązku sporządzania tego sprawozdania.
Który z przepisów ma do nas zastosowanie?

Postać sprawozdania finansowego mniejszej jednostki

2015-12-10
Jakie możliwości wyboru postaci sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczęty w 2015 r. mają mniejsze jednostki? Po zmianach uor wprowadzonych ustawą z 23.07.2015 r. nie jest to dla mnie jasne.
Rachunkowość

Uproszczenia ewidencji leasingu, podatku odroczonego oraz instrumentów finansowych w nowo powstałej spółce z o.o.

2015-12-10
Jesteśmy spółką z o.o., która rozpoczęła działalność w marcu 2015 r. Nasz rok obrotowy to rok kalendarzowy. Spełniamy kryteria jednostki małej badanej, choć za 2015 r. - wobec braku danych za rok poprzedzający - nie podlegamy badaniu. W związku z wejściem w życie nowelizacji uor z 23.07.2015 r. prosimy o wyjaśnienie, czy możemy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2015 r. i w latach następnych:
● nie stosować rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych,
● nie ustalać aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Jeżeli tak, to jakie kryteria będą nas obowiązywały? W naszym przypadku nie występuje rok poprzedzający rok obrotowy 2015.
Rachunkowość

Akcje (udziały) własne w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym

2015-11-10
Nowelizacją uor z 23.07.2015 r. w za- łączniku nr 1 ustalony został nowy zakres informacyjny zestawienia zmian w ka- pitale (funduszu) własnym. Nie znalazły się w nim takie pozycje jak akcje (udziały) własne oraz należne wpłaty na kapitał podstawowy.
Czy sporządzając teraz zestawienie zmian, pomijać te pozycje?
Rachunkowość

Wycena nieruchomości przyjętych przez jednostki budżetowe w trwałe użytkowanie

2015-11-10
Nasza jednostka budżetowa otrzymała z urzędu miasta w trwały zarząd zabudowaną nieruchomość. Ujęliśmy ją w naszych księgach na koncie środków trwałych w wartości wynikającej z decyzji urzędu o ustanowieniu trwałego zarządu. W bieżącym roku otrzymaliśmy decyzję administracyjną aktualizującą opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.
Czy zmiana wyceny nieruchomości uzasadniająca aktualizację tej opłaty za zarząd jest podstawą do zmiany wartości księgowej nieruchomości ujętej w księgach rachunkowych naszej jednostki?
Rachunkowość

Jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

2015-11-10
Jakie wymagania powinna spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko skarbnika jednostki samorządu terytorialnego?
Co należy rozumieć przez "praktykę w zakresie księgowości"?
Rachunkowość

Obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym przez badaną jednostkę małą

2015-11-10
Jesteśmy niedużą nienotowaną na giełdzie spółką akcyjną. Mamy prawo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2015 r. w zakresie określonym dla jednostek małych w załączniku nr 5 do uor. Wiemy, że dla zastosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej z uwagi na to, że jesteśmy jednostką małą, musimy posiadać decyzję organu zatwierdzającego.
Czy decyzja powinna także stanowić o niesporządzaniu zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, skoro wzory te nie są objęte załącznikiem nr 5?
Czy powinna ona enumeratywnie określać, jakie inne uproszczenia przewidziane w uor dla jednostki małej będą stosowane przez naszą spółkę?
Rachunkowość

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych

2015-10-10
Jaka powinna być treść poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat jednostek mikro określona w załączniku nr 4 uor i jednostek małych określona w załączniku nr 5? Czy zawarte tam wzory, mające uproszczony charakter, powinny odpowiadać treści załącznika nr 1 (przeznaczonego dla jednostek innych niż mikro i małe)? Przykładowo: czy zaliczki zapłacone dostawcom wykazywać jako aktywa trwałe lub zapasy, czy jako inne należności? Jak w przypadku jednostek mikro prezentować takie pozycje jak długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne oraz należności? W uor są one zaliczane do aktywów obrotowych.
Rachunkowość

Jednostka mikro a stosowanie załącznika nr 5

2015-10-10
Jesteśmy małą spółką z o.o. i spełniamy kryteria, aby być jednostką mikro. Nie chcemy jednak sporządzać sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 do uor (przewidzianego dla jednostek mikro), bo uważamy, że informacje prezentowane w ten sposób są zbyt scalone. Natomiast zakres sprawozdania finansowego dla małych jednostek, określony w załącznikunr 5 do ustawy z 23.07.2015 r. zmieniającej uor, jest bardziej szczegółowy i byłby dla nas odpowiedni.
Czy mimo że spełniamy wymogi właściwe jednostkom mikro, możemy sporządzać sprawozdanie finansowe przewidziane dla jednostek małych?
Rachunkowość

Umorzenie pożyczki w ramach restrukturyzacji

2015-10-10
Samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej (SPZOZ) umorzono w ramach restrukturyzacji część pożyczki.
Jak ująć w księgach rachunkowych to zdarzenie: zwiększyć o równowartość umorzonej pożyczki pozostałe przychody operacyjne czy zyski nadzwyczajne?
Rachunkowość

Uproszczenia ewidencji dla małych organizacji pozarządowych

2015-10-10
Sygnalizowaliście, że planowane są uproszczenia rachunkowości małych organizacji pozarządowych.
Jakich organizacji to dotyczy i na czym polegają te uproszczenia?

Ewidencja kaucji gwarancyjnej

2015-09-10
Jak ująć w księgach kaucję gwarancyjną przewidzianą ustawą o VAT (wpłacaną przez sprzedawcę tzw. towarów wrażliwych)?
Rachunkowość

Czy rada społeczna lub organ tworzący ponosi współodpowiedzialność za wiarygodność sprawozdania finansowego SPZOZ

2015-09-10
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SPZOZ) utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego (powiat).
Czy w myśl art. 4 ust. 1 uor rada społeczna lub organ tworzący SPZOZ - jako organy nadzorujące - są zobowiązane do zapewnienia, by sprawozdanie finansowe SPZOZ spełniało wymagania przewidziane przepisami uor?

Dopłaty do kapitału spółki z o.o. w walucie obcej i ich zwrot

Tadeusz Waślicki
2015-09-10
Spółka z o.o., z którą podpisałam w ubiegłym roku umowę o prowadzenie ksiąg rachunkowych, otrzymała przed kilku laty dopłaty od wspólników, określone i wpłacone w walucie obcej.
Spółka ma trzech wspólników, z których jeden wpłacił 50 000 euro, dwóch natomiast po 25 000 euro.
W maju 2015 r. dowiedziałam się, że podjęto uchwałę, o zwrocie dopłaty w łącznej wysokości 100 000 euro wspólnikom, którzy ją wnieśli kilka lat temu. Do tej pory sądziłam, że dopłaty do spółki z o.o. powinny być wnoszone w złotych i także zwracane w złotych.
Czy rzeczywiście zwrot dopłaty wniesionej w euro może nastąpić w euro?
Czy różnicę pomiędzy kwotą zwiększenia kapitału rezerwowego z tytułu dopłaty a kwotą zwracanej dopłaty (inny kurs walutowy) odnieść na kapitał własny spółki, np. rezerwowy, czy też rozliczyć z przychodami lub kosztami finansowymi? A może zaksięgować ją na konto zysków lub strat z lat ubiegłych? Czy zwrot dopłaty w euro powoduje skutki podatkowe?
Rachunkowość

Jak w spółdzielniach mieszkaniowych wykazać różnicę między opłatami a kosztami utrzymania i eksploatacji nieruchomości

2015-08-10
Gdzie spółdzielnia mieszkaniowa wykazuje w rachunku zysków i strati bilansie przechodzącą na rok następny różnicę między opłatami a kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnię?
Rachunkowość

Prezentacja należności z tytułu kar umownych w bilansie jednostki budżetowej

2015-08-10
W jakiej pozycji sprawozdania finansowego (bilansu) jednostki budżetowe powinny wykazać należności z tytułu kar umownych?
Rachunkowość

Kiedy i jak wyksięgować przedawnione należności i zobowiązania

2015-08-10
W naszych księgach na kontach rozrachunków figurują należności i zobowiązania na ogół drobne kwotowo, które od kilku lat pozostają bez zmian. Jak je zlikwidować?
Rachunkowość

Podział nadwyżki bilansowej spółdzielni mieszkaniowej

2015-07-10
Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek przeznaczyć nadwyżkę bilansową na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości?
Rachunkowość

Prezentacja nadpłat wynikających z korekt faktur dotyczących dostaw mediów w bilansie jednostki budżetowej

2015-07-10
W jakiej pozycji sprawozdania finansowego (bilansu) jednostki budżetowe wykazują nadpłaty wynikające z korekt faktur za dostawy energii i usług telekomunikacyjnych?
Rachunkowość

Użytkowanie obcych środków trwałych

2015-07-10
Czy wodociągowo-kanalizacyjna komunalna spółka z o.o. powinna objąć ewidencją bilansową sieć kanalizacyjną, użytkowaną na podstawie umów dzierżawy i umów użyczenia (właścicielem sieci jest urząd gminy)?
Jak zaksięgować sieć kanalizacyjną użytkowaną na podstawie umów użyczenia? Jak należy rozumieć warunek wynikający z uor "przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego"?
Rachunkowość

Czy każda zagraniczna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest prowadzić księgi rachunkowe

2015-07-10
Do naszego biura rachunkowego zgłosił się obywatel Ukrainy z kartą stałego pobytu. Chce rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą - handel artykułami spożywczymi.
Czy z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej na zagranicznych osobach fizycznych ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość obrotów?
Rachunkowość

Sankcje za niesporządzenie sprawozdania z działalności

2015-06-10
Czy za niesporządzenie sprawozdania z działalności lub sporządzenie go w sposób niewłaściwy uor przewiduje sankcje?
Rachunkowość

Faktury dokumentujące dostawy i usługi objęte reklamacją

2015-06-10
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Jak powinniśmy ujmować w księgach rachunkowych faktury dostawców, których płatność - ze względu na reklamacje - została w całości lub części wstrzymana?
Czy powinny być ujęte jako zobowiązanie warunkowe? Po wstrzymaniu płatności komórka merytoryczna prowadzi rozmowy z dostawcą, w wyniku których dochodzi do porozumienia, skutkującego zapłatą faktury w pierwotnej lub skorygowanej wysokości (wtedy dostawca wystawia fakturę korygującą) bądź sprawa jest kierowana na drogę sądową.
Rachunkowość

Data powstania przychodu, gdy umowa o sprzedaż przewiduje dostarczenie towaru do siedziby kupującego

2015-06-10
Jesteśmy firmą produkcyjną, a księgi rachunkowe prowadzimy na podstawie uor. Na koniec roku wystawiliśmy fakturę i wysłaliśmy wyroby, za pośrednictwem przewoźnika, do naszego stałego odbiorcy z Francji, z którym mamy podpisaną wieloletnią umowę przewidującą, że to my jesteśmy odpowiedzialni i ponosimy ryzyko za dostarczenie towaru do niego.
Wyroby dotarły do odbiorcy na początku tego roku. Badający nasze sprawozdanie finansowe biegły rewident skorygował przychód o wartość tej sprzedaży, odpowiednio do warunków umowy.
W związku z tym, że w "Zamknięciu roku 2014" napisaliście, że moment uzyskania przychodu ze sprzedaży - według uor - jest zgodny z momentem uzyskania przychodu - w myśl ustawy o podatku dochodowym - a brak wzmianki o warunkach Incoterms, to proszę o ustosunkowanie się do naszej sytuacji i podpowiedzenie, kiedy w naszym przypadku powstanie przychód bilansowy?
Rachunkowość

Raport kasowy, gdy w ciągu miesiąca nie było obrotów gotówkowych

2015-06-10
Prowadzimy działalność w formie państwowej jednostki budżetowej. Czy jeżeli w danym miesiącu nie było obrotów gotówkowych, także należy sporządzić raport kasowy?
Rachunkowość

Wyposażenie samochodów demonstracyjnych u dealerów

2015-05-10
Spółka z o.o. prowadzi sprzedaż samochodów osobowych, w związku z czym posiada tzw. samochody demonstracyjne. W okresie do jednego roku samochody demonstracyjne zalicza się do towarów i ujmuje na koncie 33. Zdarza się, że wyposażamy samochód demonstracyjny w nawigację (ok. 5000 zł) lub montujemy instalację gazową (koszt ok. 3500 zł).
Czy koszty te zwiększają wartość (cenę nabycia) samochodu demonstracyjnego, czy obciążają koszty działalności?
Rachunkowość

W jakiej pozycji bilansu jednostki budżetowej wykazać należności z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych

2015-05-10
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Jak w bilansie wykazać należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, a także materiałów z odzysku przy ich likwidacji? Czy są to należności z tytułu dostaw i usług, czy też należności pozostałe?
Rachunkowość

Darowizna udziałów w spółce z o.o.

2015-05-10
Dotychczasowy jedyny udziałowiec spółki z o.o. darował część swoich udziałów bratu i ojcu. Sporządzona została umowa darowizny w formie aktu notarialnego, w której zapisano "udziałowiec oświadcza, że przysługuje mu X udziałów w spółce o wartości nominalnej wynoszącej Y zł za każdy udział, przy czym wartość zbywcza tych udziałów wynosi Z zł (jest ona wyższa).Czy w związku z tym należy ustalić nadwyżkę wartości (różnicę) darowanych udziałów i odnieść ją na kapitał zapasowy? Jeżeli tak, to w korespondencji z jakim kontem?
Rachunkowość

Wykazywanie w bilansie należności rozłożonych na raty

2015-05-10
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Prosimy o wskazanie sposobu prezentacji w bilansie za 2014 r. należności, które zostały rozłożone na raty płatne po 2015 r.; czy powinny być one wykazane jako należności długoterminowe, czy krótkoterminowe?
Rachunkowość

Strata netto SP ZOZ powstała przed przekształceniem w spółkę kapitałową

2015-04-10
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) został przekształcony w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) w myśl art. 69 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej na zasadach określonych w art. 70-82 tej ustawy.
Z notarialnego aktu przekształcenia sporządzonego w 2013 r. wynika m.in., że:
1. "Bilans zamknięcia SP ZOZ staje się bilansem otwarcia spółki, przy czym kapitał własny jest równy sumie funduszu założycielskiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielnego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem, z uwzględnieniem korekty wartości wynikającej z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości, jeżeli są przekazywane na własność spółce, oraz korekty nieumorzonej części wartości nieruchomości, które nie podlegają przekazaniu do spółki;
2. W kapitale własnym spółki kapitał zakładowy stanowi 17 682 300,00 zł, zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy spółki;
3. Zgromadzenie wspólników spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe SP ZOZ oraz podejmie decyzję w sprawie podziału zysku netto albo określenia sposobu pokrycia straty netto, za okres poprzedzający przekształcenie w spółkę oraz za ostatni rok obrotowy, dla którego sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone;
4. Istniejące w SP ZOZ fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu zachowują dotychczasowe przeznaczenie".
Wpis do KRS nastąpił 22.11.2013 r. Na dzień 21.11.2013 r. SP ZOZ sporządził bilans, z którego wynika, że aktywa spółki (zabudowana działka gruntu, maszyny i urządzenia, środki transportu, wartości niematerialne i prawne, konwersja wierzytelności powiatu) wynoszą 23 319 980,33 zł, kapitał zakładowy - 17 682 300,00 zł, kapitał zapasowy - 2 192 944,62 zł, a strata SP ZOZ - 20 198 876,75 zł.
W 2014 r. zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę o pokryciu straty za okres od 1.01.2013 r. do 21.11.2013 r. w kwocie 913 927,97 zł i z zysków następnych lat. Zgromadzenie wspólników spółki nie podjęło uchwały w sprawie pokrycia strat poniesionych do końca 2012 r. w kwocie 19 284 948,78 zł. Tworząc spółkę i określając jej kapitał podstawowy i zapasowy, nie uwzględniono tych strat. Spółka wykazuje tę kwotę w bilansie jako niepokrytą stratę z lat ubiegłych.
Czy stratę 20 198 876,75 zł (19 284 948,78 zł + 913 927,97 zł) wykazać w sprawozdaniu finansowym spółki jako niepokryte straty z lat ubiegłych, czy jako należne wpłaty na kapitał podstawowy?
Rachunkowość

Czy wspólnoty mieszkaniowe mogą prowadzić ewidencję według zasad przewidzianych dla jednostek mikro

2015-03-10
Czy ewidencja oraz sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej może być prowadzona w oparciu o uproszczone zasady rachunkowości przewidziane w uor dla jednostek mikro?
Wiemy, że przepisy raczej zalecają prowadzenie ewidencji działalności wspólnoty mieszkaniowej w sposób pozaksięgowy, ale my prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z uor, bowiem - zdaniem naszym - system księgowości, z uwagi na wymóg dokumentowania podwójnego zapisu i bilansowania wejścia do systemu (dziennik) z wyjściem (zestawienie obrotów i sald), zapewnia wiarygodność i przejrzystość danych objętych ewidencją księgową. Łatwiej jest też sprostać wymogom podatkowym (zwolnienie z opodatkowania nie zwalnia od sporządzania zeznań).
Za ustawowym sformułowaniem "ewidencja pozaksięgowa" nie kryje się żaden usystematyzowany, samokontrolujący się system ewidencji.
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe fundacji (stowarzyszenia) nieprowadzącej działalności gospodarczej

2015-03-10
Jesteśmy fundacją nieprowadzącą działalności gospodarczej. Dotychczas sporządzaliśmy sprawozdania finansowe, w tym rachunek wyników, w postaci określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Rozporządzenie to już nie obowiązuje, a nasza fundacja spełnia kryteria pozwalające ją zaliczyć do jednostek mikro sporządzających już za rok 2014 uproszczone sprawozdanie finansowe, zgodnie z nowym załącznikiem nr 4 do uor. Naszym zdaniem przewidziany w tym załączniku zakres informacji prezentowanych w rachunku zysków i strat nie odzwierciedla jednak przejrzyście naszej działalności, a tego oczekują osoby wspierające fundację.
Jak można sporządzić sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat) za 2014 rok, tak aby było ono zgodne z przepisami uor, a jednocześnie wykorzystywało zakres informacyjny rachunku wyników z uchylonego rozporządzenia?
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe fundacji (stowarzyszenia) prowadzącego działalność gospodarczą

2015-03-10
Jesteśmy małą fundacją prowadzącą działalność gospodarczą. Dotychczas sporządzaliśmy uproszczone sprawozdania finansowe zgodnie z zał. nr 1 do uor, przy wykorzystaniu uproszczeń przewidzianych w art. 50 ust. 2 uor.
Czy obecnie, po zmianie uor, możemy być uznani za jednostkę mikro i sporządzać sprawozdanie finansowe - począwszy od sprawozdania za rok 2014 - zgodnie z zał. nr 4 do uor?
Rachunkowość

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

2015-03-10
Jestem księgową prowadzącą księgi w spółce z o.o. Uor wymaga zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, nie wskazuje jednak, czemu ta czynność ma służyć. Tymczasem wspólnicy mojej spółki z o.o. (osoby fizyczne), które są równocześnie członkami zarządu, pytają mnie, po co mają zatwierdzać sprawozdanie finansowe, skoro i tak podpisują każde sprawozdanie finansowe spółki jako "kierownik jednostki"?
Rachunkowość

Nienależna zaliczka na podatek dochodowy

2015-02-10
Spółka z o.o. wybrała uproszczoną metodę ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Dane za listopad pokazują jednak. a rozliczenie roczne to na pewno potwierdzi, że osiągnięty przez nas dochód roczny jest znacznie niższy od przyjętego za podstawę ustalania zaliczek.
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych nadpłacone zaliczki na podatek dochodowy i jak je wykazać w sprawozdaniu finansowym?
Rachunkowość

Nieodpłatnie otrzymany środek trwały wyceniony w euro w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

2015-02-10
Państwowa jednostka budżetowa przyjęła nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, środek trwały wybudowany przez inwestora zagranicznego. W protokole widnieje wartość kosztorysowa tego obiektu wyrażona wyłącznie w euro.
Według jakiego kursu należy wartość tego środka trwałego przeliczyć, aby go ująć w księgach rachunkowych?
Na podstawie jakiego dokumentu skorygować błędnie wyliczone umorzenie na protokole przekazania tego środka trwałego innemu podmiotowi?
Rachunkowość

Ewidencja opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne

2015-02-10
Czy nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wpływa na sposób ewidencji opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne w starostwie powiatowym?
Rachunkowość

Środki pieniężne w bilansie państwowej jednostki budżetowej

2015-01-10
Czy państwowa jednostka budżetowa wykazuje w bilansie na dzień 31 grudnia stan środków pieniężnych z tytułu pobranych dochodów budżetowych, nieprzekazanych do końca roku na rachunek budżetu państwa?
Rachunkowość

Kradzież towarów z magazynu a sprawozdanie finansowe

2015-01-10
W listopadzie 2014 r. nastąpiło włamanie do objętego ewidencją ilościowo--wartościową magazynu naszej spółki. Skradziono znaczną ilość towarów. Drogą spisu z natury ustaliliśmy wielkość straty. Kradzież zgłosiliśmy policji.
Na dzień bilansowy (31.12.2014 r.) dochodzenie nie zostało zakończone, a zapewne nie nastąpi to także do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego (31.03.2015 r.). Nie mamy zatem postanowienia o znalezieniu sprawców lub o umorzeniu dochodzenia.
Tymczasem zgodnie z art. 27 ust. 2 uor ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a ewidencyjnym należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.
Jak w tych okolicznościach ująć skutki kradzieży w księgach rachunkowych i jak przedstawić je w sprawozdaniu finansowym za rok 2014?
Rachunkowość

Odsetki i różnice kursowe od kredytu walutowego służącego finansowaniu budowy środków trwałych

2015-01-10
Dla częściowego sfinansowania budowy nowego oddziału produkcyjnego, rozpoczętej w styczniu 2014 r., jednostka zaciągnęła w lipcu 2014 r. kredyt walutowy - 200 000 EUR. Będzie on jednorazowo spłacony w początkach 2017 r. wraz z należnymi odsetkami, w wysokości 1000 EUR za każdy miesiąc trwania kredytu, które zgodnie z umową kredytową bank pobierze przy spłacie kredytu. Budowa ma zostać zakończona 30.06.2016 r.
W momencie uruchomienia kredytu i przelania jego środków na walutowy rachunek bankowy jednostka wyceniła walutę pochodzącą z kredytu według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego ich wpływ na walutowy rachunek bankowy (4,2000 PLN/EUR), stąd kwota kredytu w złotych polskich:
Jak wycenić na dzień bilansowy (31.12.2014 r., 31.12.2015 r. i 31.12. 2016 r.) i na dzień zakończenia budowy (30.06.2016 r.) zobowiązanie z tytułu kredytu walutowego?
Jak rozliczyć koszty finansowania zewnętrznego (odsetki należne od kredytu za czas trwania umowy kredytowej oraz różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny), zakładając, że kurs średni NBP wynosi na:
- 31.12.2014 r. - 4,0000 PLN/EUR,
- 31.12.2015 r. - 4,2200 PLN/EUR,
- 31.12.2016 r. - 4,2500 PLN/EUR,
a na dzień zakończenia budowy (30.06.2016 r.) – 4,2400 PLN/EUR?
Rachunkowość

Pomyłka w przelewie waluty obcej a sposób przeliczenia na złote

2014-12-10
Spółka uregulowała, wobec dostawcy zagranicznego, ze swojego walutowego rachunku bankowego, zobowiązanie w walucie obcej. W wyniku pomyłki w poleceniu przelewu bank zwrócił spółce pieniądze na jej walutowy rachunek bankowy. Po sprostowaniu błędu ponownie przekazano kontrahentowi należność.
Jaki kurs waluty przyjąć do przeliczenia na złote zwrotu waluty na walutowy rachunek bankowy?
Czy do przeliczenia na złote – wypłaconej po raz drugi – waluty przyjąć ten sam kurs, jaki zastosowano do pierwotnie wypłaconej waluty, czy inny? Jeśli inny, to jaki?
Rachunkowość

Budynek zabytkowy w bilansie jednostki budżetowej

2014-12-10
Jesteśmy jednostką budżetową. Prosimy o wskazanie, w jakiej pozycji aktywów bilansu należy wykazać obiekt zabytkowy wpisany częściowo do rejestru zabytków?
Rachunkowość

Gdzie w jednostce budżetowej zaliczyć opłaty pocztowe za przesyłkę materiałów geodezyjnych?

2014-12-10
Jednostka budżetowa prosi o wyjaśnienie, czy koszty opłat za przesyłanie pocztą materiałów geodezyjnych (wyrysy, wypisy), związanych z wykupem i regulacją stanów prawnych dotyczących kilkunastu działek pod budowę dróg, należy finansować ze środków na wykupy gruntów lub regulację stanów prawnych i w związku z tym ujmować na koncie 080, czy też ze środków bieżących i zaliczać do kosztów działalności operacyjnej?
Rachunkowość

Uzgodnienie rozrachunków e-mailem (drogą elektroniczną)

2014-12-10
Każda jednostka ma – jak wiadomo – obowiązek uzgodnienia sald należności na dzień bilansowy lub wcześniej. Posiadamy wielu odbiorców i na dzień bilansowy mamy dużo nieuregulowanych należności, których stan wymaga potwierdzenia.
Czy możemy prośbę (wezwanie) o uzgodnienie rozrachunków przekazać kontrahentom drogą mailową? Przyspieszy to procedurę uzgodnień i jest tańsze niż wysyłanie listów. Nasi kontrahenci (dostawcy) też chcą uzyskać potwierdzenie salda drogą elektroniczną.
Czy taka forma inwentaryzacji rozrachunków spełnia wymogi ustawy o rachunkowości i nie będzie kwestionowana przez biegłych rewidentów?
Rachunkowość

Jak wykazać wartości sprzedanych towarów

2014-11-10
Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2014 r. i lata następne. Przyjrzyjmy się, co to oznacza w praktyce.
Rachunkowość

Czy osoba fizyczna może być jednostką mikro

2014-11-10
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Prowadzę rachunkowość zgodnie z uor. Chciałbym skorzystać z możliwości zastosowania uproszczeń dla jednostek mikro przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
Jakie warunki muszę spełnić?
Rachunkowość

Księgowanie memoriałowo naliczonych odsetek

2014-11-10
Przeczytałam w nr. 4/2014 „Rachunkowości” (str. 48) konsultację na temat postępowania z memoriałowymi różnicami kursowymi, powstałymi przy wycenie bilansowej aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, które – w przypadku stosowania do obliczenia podatku dochodowego podatkowej metody ustalania różnic kursowych – utrudniają obliczenie uznawanych podatkowo różnic kursowych powstających z chwilą zapłaty. Podobna sytuacja jest z odsetkami.
Powstaje pytanie: czy omówione w powołanej konsultacji metody rozliczania różnic kursowych mogą być także stosowane do odsetek w przypadku aktualizacji wyceny należności/zobowiązań na dzień bilansowy? Jak wiadomo, przepisy nie regulują sposobu przejścia od odsetek naliczonych memoriałowo, wpływających na wynik finansowy, do rzeczywiście zapłaconych, stanowiących przychody lub koszty podatkowe.
Rachunkowość

Ewidencja pozabilansowa

2014-11-10
Przepisy o rachunkowości pośrednio wymagają, aby niektóre wielkości/zdarzenia nieujęte w księgach rachunkowych były wykazywane w sprawozdaniu finansowym. Przykładowo mają być przedstawione w poz. 1.13 informacji dodatkowej zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. Z kolei zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujmowania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych w określonych przypadkach instrumenty pochodne ujmuje się w wartości „0” oraz w ewidencji pozabilansowej.
Wynika z tego wniosek, że celowe jest prowadzenie ewidencji pozabilansowej. Plany kont zalecają ujęcie w takiej ewidencji m.in. środków trwałych przyjętych w leasing, najem lub dzierżawę, środków trwałych niezlikwidowanych fizycznie, opakowań zwrotnych.
Powstaje w związku z tym pytanie: czy do systemu rachunkowości regulowanego uor należą także konta pozabilansowe?
Rachunkowość

Czy cena sprzedaży netto jest wartością godziwą

2014-11-10
Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2014 r. i lata następne. Przyjrzyjmy się, co to oznacza w praktyce.

Uproszczenia dla jednostek mikro

2014-11-10
Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2014 r. i lata następne. Przyjrzyjmy się, co to oznacza w praktyce.
Rachunkowość

Kogo nie obowiązuje zasada ostrożności

2014-11-10
Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2014 r. i lata następne. Przyjrzyjmy się, co to oznacza w praktyce.
Rachunkowość

Inwentaryzacja towarów opatrzonych kodami kreskowymi określającymi ich wagę

2014-10-10
Posiadamy duże zapasy towarów (materiałów) służących do wykańczania mieszkań, sprzedawanych w workach o standaryzowanej wadze. Worki te opatrzone są kodem kreskowym, w którym zawarta jest m.in. informacja o rodzaju towaru oraz jego wadze. W toku inwentaryzacji takich towarów spisujemy z natury ich ilości (wagę) drogą odczytu kodów kreskowych. Ostatnio komisja inwentaryzacyjna zważyła kilka wyrywkowo wybranych worków tego towaru. Okazało się, że rzeczywista waga niektórych z nich różniła się zarówno in plus, jak i in minus od standardowej wagi. Różnice te były jednak nieistotne i dotyczyły miejsc po przecinku. Przy sprzedaży detalicznej towarów cena jest ustalona za worek o standardowej wadze; worek nie jest już ważony w momencie sprzedaży.
Czy możemy nadal, dokonując spisu z natury, elektronicznie ustalać wagę drogą odczytu kodów, czy też wymagane jest ważenie próbki towarów, ustalenie różnic, rozciągnięcie ich na ogół towarów danego rodzaju, ujęcie w protokole i traktowanie ich jako niedoborów lub nadwyżek inwentaryzacyjnych?
Rachunkowość

Ujęcie likwidacji oddziału zagranicznego w księgach centrali

2014-10-10
Spółka posiadała w Niemczech oddział prowadzący tam księgi (w euro) i sporządzający samodzielnie sprawozdania finansowe. Sprawozdania te wchodziły w skład łącznego sprawozdania finansowego spółki.
Z dniem 1.01.2014 r. oddział zakończył działalność, a niemiecki Urząd Skarbowy wycofał główne znaki identyfikacyjne oddziału stosowane dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności handlowej i przemysłowej oraz podatku od wartości dodanej (VAT). Polski sąd rejestrowy właściwy dla spółki wykreślił oddział z Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z 27.05.2014 r.
1. Na jaki dzień należy przyjąć składniki majątku (aktywa) oraz pasywa oddziału do ksiąg rachunkowych centrali spółki, oraz jaki kurs zastosować do przeliczenia?
2. Czy do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat należy przyjąć ten sam kurs co do pozycji bilansu, czy inny? Jeśli inny, to jaki?
3. Jeśli do przeliczenia pozycji bilansu i rachunku zysków i strat należy przyjąć różne kursy, to w jaki sposób należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. i ująć w księgach różnice kursowe z przeliczenia?

Sprawozdanie finansowe jednostki w upadłości

2014-10-10
Jesteśmy spółką z o.o., w stosunku do której ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Jak w takiej sytuacji sporządzić sprawozdanie finansowe: z jakich elementów się ono składa, czy sporządza się sprawozdanie z działalności? Czy syndyk przekazuje sprawozdanie finansowe spółki w upadłości do Krajowego Rejestru Sądowego, a jeżeli tak, to w jakim terminie?
Rachunkowość

Zapłata za częściowe wykonanie oprogramowania w ewidencji państwowej jednostki budżetowej

2014-09-15
Jak ująć w ewidencji księgowej i wykazać w sprawozdaniu finansowym (bilansie) państwowej jednostki budżetowej zapłatę za częściowe wykonanie oprogramowania (wartości niematerialnej i prawnej), które nie stanowi jeszcze gotowego składnika majątkowego?
Rachunkowość

Ewidencja dłużej użytkowanych samochodów demonstracyjnych i zastępczych

2014-09-15
W ramach działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów oraz ich naprawie jednostka, zgodnie z umową dealerską, posiada kilka samochodów demonstracyjnych oraz samochodów zastępczych. Samochody te, mimo że bieżąco są wykorzystywane do naszej działalności, pozostają towarami handlowymi przeznaczonymi do sprzedaży – w zasadzie po upływie 9 miesięcy od daty ich przyjęcia do użytkowania. Przy ich zakupie potrącany jest w całości VAT objęty fakturą, a do ceny nabycia wliczane są wszelkie koszty warunkujące użytkowanie, a więc dopuszczenie samochodów do ruchu (rejestracja, OC itp.).
Z uwagi na dużą konkurencję na rynku samochodów oraz to, że samochody demonstracyjne oraz zastępcze posiadają bogate wyposażenie, co wpływa bezpośrednio na ich cenę, zdarza się, że nie udaje się ich sprzedać przed upływem roku od przekazania do użytkowania. Mimo upływu roku pojazdy te – choć oferowane są do sprzedaży – jednostka wykorzystuje nadal jako samochody demonstracyjne oraz zastępcze.
Jak ująć je w ewidencji i wykazać w bilansie?
Rachunkowość

Ewidencja sponsoringu

2014-08-15
Nasza spółka z o.o. zajmuje się dystrybucją odżywek i preparatów witaminowo-mineralnych dla osób czynnie uprawiających sport. Ostatnio podpisaliśmy z klubem sportowym umowę, w myśl której będziemy dostarczać zawodnikom tego klubu nasze preparaty, a zawodnicy będą je reklamowali na swoich strojach podczas treningów oraz meczów. Klub zobowiązał się także do reklamowania nas na „bandzie” boiska.
Jak ująć w naszych księgach rachunkowych taką wymianę; czy można ją potraktować jako barter?
Rachunkowość

Dokumenty księgowe przechowywane za granicą

2014-08-15
Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość, że dokumenty księgowe są przechowywane poza jednostką.
Czy na podstawie tego zapisu dokumenty księgowe naszej spółki z o.o. mogą być przechowywane na terytorium państwa członkowskiego UE (konkretnie Niemiec), w spółce-matce?
Rachunkowość

Ewidencja przychodów opłaconych z góry

2014-08-15
Jesteśmy wydawnictwem (spółka z o.o.) czasopism fachowych z zakresu budownictwa. Czasopisma wydajemy zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Duża część czasopism objęta jest roczną lub półroczną prenumeratą. W listopadzie, grudniu i styczniu przyjmujemy zapłatę (100% wartości) za prenumeratę czasopism w następnym roku lub półroczu kalendarzowym.
Jak prawidłowo ewidencjonować otrzymaną z góry zapłatę za prenumeratę?
Rokiem obrotowym jest u nas rok kalendarzowy.
Rachunkowość

Ujęcie odsetek i prowizji na walutowym rachunku bankowym

2014-08-15
Nasza firma (spółka z o.o.) posiada w banku rachunek walutowy prowadzony w euro. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku i prowizje, za jego prowadzenie, bank nalicza w euro.
Jakie kursy przyjąć do wyceny odsetek oraz prowizji dla celów księgowych i podatkowych? Spółka stosuje dla potrzeb podatkowych zasady wynikające z art. 15a updop.
Rachunkowość

Zwrot środków unijnych przez spółkę z o.o.

2014-07-15
Spółka z o.o. otrzymała środki z programu unijnego na realizację projektu X (nie polegał on na nabyciu środków trwałych). W końcowej fazie realizacji projektu X kontrola zakwestionowała niektóre z poniesionych wydatków i zobowiązała nas do zwrotu 20 000 zł. Nie odwołujemy się od decyzji kontrolujących.
Jak zaksięgować zwrot? Czy należy go ująć jako koszty, czy też jako zmniejszenie przychodów?
Rachunkowość

Ewidencja zakupu licencji w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

2014-07-15
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na 3 lata, za którą zapłata – zgodnie z umową – następuje w ratach miesięcznych?
Rachunkowość

Wycena inwestycji w nieruchomości

2014-07-15
Nasza spółka z o.o. w najbliższym czasie zaliczy do inwestycji w nieruchomości nowo zakupiony biurowiec, w którym lokale przeznaczone będą na wynajem. Rozważamy jego wycenę do bilansu jedną z metod określonych w uor, a więc tak jak środki trwałe lub w cenie rynkowej. Mamy jednak różne wątpliwości związane z wyceną w wartości rynkowej:
1) czy windy w biurowcu będą stanowiły oddzielne środki trwałe, jak to wynika z klasyfikacji środków trwałych, czy element biurowca?
2) czy konieczne jest coroczne ustalanie ceny rynkowej, czy też można raz ustaloną wartość zmniejszać tylko o równowartość odpisów amortyzacyjnych, jeżeli ruchy cen nieruchomości na rynku nie są znaczne?
3) czy wyceny biurowca w cenie rynkowej powinien dokonywać rzeczoznawca, czy też mogą to zrobić pracownicy spółki (w spółce zatrudnieni są fachowcy z dziedziny budownictwa),, choć nie mają uprawnień rzeczoznawcy?
Prosimy o wyjaśnienie tych kwestii.
Rachunkowość

Dokumentowanie nieodpłatnego przekazania WNT i importu usług

2014-06-15
Od 1.01.2014 r. z ustawy o VAT zniknął art. 106 ust. 7, określający czynności podlegające VAT, które do 31.12. 2013 r. mogły być dokumentowane fakturami wewnętrznymi.
Jak obecnie dokumentować te czynności dla potrzeb określenia należnej kwoty VAT oraz ujęcia w ewidencji księgowej?
Rachunkowość

Terminy spisu z natury środków trwałych w razie zmiany roku obrotowego

2014-06-15
Jak wiadomo rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę.
W przypadku zmiany roku obrotowego, co może dotyczyć podatników pdop, pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Nasza spółka zmieniła w bieżącym roku rok obrotowy.
Jaki jest ostateczny termin inwentaryzacji nieruchomości zaliczonych do środków trwałych, jeżeli nie była ona przeprowadzona w ciągu 3 lat przed zmianą roku obrotowego?
Czy ostatecznym terminem będzie koniec roku obrotowego przed zmianą, czy też po jego zmianie?
Rachunkowość

Ewidencja gruntu, którego prawo użytkowania przekazano innej jednostce

2014-06-15
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Przekazaliśmy w wieczyste użytkowanie grunt stanowiący naszą własność. Czy grunt ten powinien nadal być ujmowany w ewidencji środków trwałych naszej jednostki?

Ewidencja podatku dochodowego od przychodów i kosztów ujmowanych kapitałowo

2014-05-15
W księgach rachunkowych naszej spółki akcyjnej wystąpiły ostatnio operacje wynikowe ewidencjonowane w korespondencji z kontami kapitałów własnych. Na kapitał własny odnieśliśmy:
1) błąd, o którym mowa w art. 54 ust. 3 uor; polegał on na podwójnym naliczeniu dwa lata temu odpisów amortyzacyjnych od części środków trwałych (w ewidencji amortyzacja części środków trwałych była za rok podwojona),
2) zysk ze zbycia uprzednio przez nas wykupionych akcji własnych (dodatnia różnica między ceną ich sprzedaży a ceną nabycia).
Oba te zdarzenia wpływają na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Jak ująć w księgach rachunkowych podatek dochodowy od tych operacji? Czy powinien on być odnoszony na kapitał własny, czy według zasad ogólnych na konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”?
Rachunkowość

Rok obrotowy a rok podatkowy w spółce komandytowej (innej spółce osobowej)

2014-05-15
W związku z wątpliwościami dotyczącymi określenia roku obrotowego spółki komandytowej, przekształconej ze spółki komandytowo-akcyjnej (dalej ska), od której otrzymałem ofertę badania sprawozdania finansowego,  prosiłbym o odniesienie się do poprawności podanego poniżej rozwiązania. Art. 3 ust. 1 pkt 9 uor określa czas trwania roku obrotowego jako:
● rok kalendarzowy,
● inny okres trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych,
● inny okres trwający dłużej niż 12 kolejnych miesięcy, jeżeli jednostka:
– rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego – może wtedy połączyć księgi i sprawozdanie finansowe za ten okres z księgami i  sprawozdaniem za rok następny lub
– zmieniła rok obrotowy, a zarazem podatkowy – wtedy pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 miesięcy, maksymalnie może trwać 23 pełne miesiące (dotyczy osób prawnych).
Akt zawiązania ska nosi datę 18.07.2012 r. Określono w nim rok obrotowy jako rok kalendarzowy, bez wskazania możliwości łączenia z rokiem następnym z racji rozpoczęcia działalności w drugiej połowie, zatem pierwszy rok trwał do 31.12.2012 r.
Aktem notarialnym z 1.11.2012 r. zmieniono to postanowienie i zapisano, że rok obrotowy trwa od 1 grudnia do 30 listopada kolejnego roku. Zmiana ta w Krajowym Rejestrze Sądowym została wpisana 7.02.2013 r.
W dniu 9.12.2013 r. dokonano wpisu w KRS o przekształceniu ska w spółkę komandytową. Spółka nie skorzystała z przewidzianej w art. 12 ust. 3 uor możliwości niezamykania i nieotwierania ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową, a więc  postąpiła zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 uor, tj. zamknęła księgi na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej (8.12.2013 r.), oraz otworzyła na dzień zmiany formy prawnej (9.12.2013 r.).
W moim przekonaniu zmiana roku  obrotowego z kalendarzowego na trwający od 1 grudnia do 30 listopada jest skuteczna dopiero w dniu wpisania zmiany umowy spółki do KRS, co nastąpiło 7.02.2013 r. Należałoby zatem uznać, że pierwszy rok po zmianie powinien być dłuższy od 12 miesięcy, tzn. że trwałby od 1.01.2013 r. do 30.11.2014 r.
Zamknięcie ksiąg na 8.12.2013 r. i otwarcie na 9.12.2013 r. w związku z przekształceniem ska w spółkę komandytową, a tym samym konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 8.12.2013 r., powodowałoby, że okresy sprawozdawcze biegną od 1.01.2013 r. do 8.12.2013 r. oraz od 9.12.2013 r. do 30.11.2014 r.
Przekształcenie ska w spółkę komandytową nie powinno być traktowane jako likwidacja ska i powstanie nowego podmiotu (spółki komandytowej), a jedynie jako  zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego pozostałoby bez wpływu na przyjęty w ska rok obrotowy.
Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska, czy prawidłowe jest określenie roku obrotowego w spółce?
Rachunkowość

Faktoring niepełny

2014-05-15
Jak ująć w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym sprzedawcy towarów i usług tzw. faktoring niepełny?
Rachunkowość

Koszty filmu reklamowego

2014-04-15
Spółka z o.o. zajmuje się produkcją mebli i wyposażenia. W celu rozpowszechnienia naszych wyrobów zleciliśmy specjalistycznej firmie nakręcenie filmu reklamowego, który będzie emitowany w lokalnej telewizji.
Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych koszty takiego filmu: czy jako wartość niematerialną i prawną, czy też odnieść je bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej danego okresu?
Rachunkowość

Inwentaryzacja aktywów rzeczowych

2014-04-15
Państwowa jednostka budżetowa prosi o wyjaśnienie, czy aktywa rzeczowe, np. środki trwałe, które w danym roku nie są spisywane z natury, należy inwentaryzować w drodze weryfikacji?
Rachunkowość

Bony towarowe

2014-04-15
Spółka z o.o. nabywa bony towarowe dla pracowników, uprawniające do nieodpłatnego zakupu towarów w określonej sieci sklepów handlu detalicznego, do wartości określonej na bonie. Przydział bonów następuje przy uwzględnieniu kryteriów socjalnych. Są one nabywane częściowo ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a częściowo ze środków obrotowych jednostki.
Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych zakup oraz wydanie bonów?
Rachunkowość

Memoriałowe różnice kursowe a rozliczenia podatkowe

2014-04-15
Zgodnie z uor, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, aktualizuje się wycenę aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, a wykazywanych w księgach rachunkowych w walucie polskiej. W szczególności są to środki pieniężne, salda niezakończonych rozrachunków, w tym niespłaconych kredytów i pożyczek, oraz papiery wartościowe. Wycena następuje za pomocą obowiązującego na dzień aktualizacji średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstają w związku z tym różnice kursowe nieuznawane podatkowo w przypadku stosowania do obliczania podatku dochodowego podatkowej metody ustalania różnic kursowych (art. 15a updop, art. 24c updof), zaś aktywa i zobowiązania – wobec aktualizacji wyceny – figurują na kontach w innej wartości aniżeli ta, po której wprowadzono je do ksiąg. Utrudnia to obliczenie uznawanych podatkowo różnic kursowych powstających z chwilą zapłaty w walucie obcej. Jak możliwie prosto i poprawnie przejść od memoriałowo naliczonych na dzień bilansowy różnic kursowych, czego wymaga uor, do różnic kursowych honorowanych podatkowo, a więc powstałych przy zapłacie? W prasie fachowej pojawiają się na ten temat różne zdania.
Rachunkowość

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego

2014-03-15
Kto i po co zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe[1]?
Rachunkowość

Jakie przychody uwzględnia się przy określaniu obowiązku badania sprawozdania finansowego organizacji pożytku publicznego

2014-03-15
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Nasze wątpliwości budzi zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów pojęcie przychodów, od wysokości których zależy powstanie obowiązku badania sprawozdania finansowego organizacji pożytku publicznego.
Czy w myśl tego rozporządzenia do przychodów należy zaliczyć także pozostałe przychody operacyjne, czy tylko uwzględnić przychody z podstawowej działalności stowarzyszenia?
Rachunkowość

Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego

2014-03-15
Czy roczne sprawozdanie finansowe jednostki wymaga podpisania? Jeżeli tak, to:
– po co, przecież np. faktur się nie podpisuje;
– kto podpisuje – cały zarząd? Czy nie wystarczy podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu jednostki?
– gdzie – na każdym wzorze? Czy nie wystarczy podpis na bilansie?
Rachunkowość

Powiadamianie urzędu skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych

2014-02-15
Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w przypadku gdy są one prowadzone poza siedzibą jednostki.
Jak postąpić, gdy umowę z biurem rachunkowym zawarto na czas nieokreślony? Czy wtedy konieczne jest coroczne zawiadamianie urzędu skarbowego, czy też można złożyć takie zawiadomienie jednorazowo, na czas od momentu zawarcia umowy do momentu jej rozwiązania?
Nadmieniamy, że przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów wiążą obowiązek poinformowania urzędu skarbowego z dniem zawarcia umowy (odpowiednia informacja powinna być przekazana w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy).
Rachunkowość

Czy notę księgową zawsze ujmuje się w księgach rachunkowych

2014-02-15
Otrzymaliśmy od kontrahenta notę księgową, obciążającą nas karą umowną za nieterminowe wykonanie jednego z etapów usługi budowlanej. Naszym zdaniem – w świetle umowy o świadczenie tej usługi – kara jest bezpodstawna a nota nieważna. Jak postąpić w takiej sytuacji: czy wstępnie zaksięgować otrzymaną notę i dopiero dalej wyjaśniać sprawę, czy też odesłać notę ze stosownymi wyjaśnieniami?
Rachunkowość

Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku obrotowego objętych wyłącznie ewidencją ilościową w państwowej jednostce budżetowej

2014-02-15
Czy państwowa jednostka budżetowa zobowiązana jest do przeprowadzania inwentaryzacji w drodze spisu z natury rzeczowych składników aktywów obrotowych objętych wyłącznie ewidencją ilościową?
Rachunkowość

Ewidencja działań rehabilitacyjnych polegających na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej

2014-01-15
Zamierzamy prowadzić warsztat terapii zajęciowej. Czy do ewidencji tego rodzaju działalności mają zastosowanie przepisy ustawy o rachunkowości?
Rachunkowość

Ewidencja bonusu z banku

2014-01-15
Spółka posiada w jednym z banków rachunek złotowy i walutowy. Za pośrednictwem tych rachunków są przeprowadzane wszystkie transakcje z dostawcami i odbiorcami. W ciągu miesiąca takich operacji jest dosyć dużo. Otrzymaliśmy od banku nagrodę za korzystanie z jego usług – bonus w postaci środków pieniężnych dopisanych do stanu naszego rachunku bankowego. Kwota nie jest duża, ale powiedziano nam, że takie przelewy mogą następować cyklicznie.
W jaki sposób ująć w naszych księgach rachunkowych bonusy – czy jako zmniejszenie kosztów bankowych, czy jako przychody, a jeżeli przychody to pozostałe operacyjne czy finansowe?
Rachunkowość

Wartości niematerialne i prawne (licencje) i różnice kursowe związane z zakupem tych licencji w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

2014-01-15
Państwowa jednostka budżetowa zakupiła w 2013 r. licencje na oprogramowanie i w tym roku przyjęła je do używania. Zobowiązanie z tytułu zakupu licencji opiewa na walutę obcą. Zobowiązanie zostanie uregulowane w dwóch ratach – I rata jeszcze w 2013 r., ale po przyjęciu oprogramowania do używania, a II rata – w 2014 r.
Jak ustalić wartość oprogramowania w momencie przyjęcia go do używania (ujęcia w księgach rachunkowych jednostki)? Gdzie odnieść różnice kursowe powstałe przy zapłacie kolejnych rat zobowiązania, przeliczonych na walutę polską w momencie zapłaty? Jak wycenić na koniec 2013 r. nieuregulowaną część zobowiązania (II rata) i gdzie odnieść różnice kursowe powstałe z tytułu tej wyceny?
Rachunkowość

Koszty przygotowania przedstawień przez instytucje kultury

2013-12-15
Instytucja kultury (teatr) ponosi koszty bezpośrednie i pośrednie przygotowania przedstawień (premiery). Po premierze przedstawienia są wystawiane przez jeden lub kilka sezonów albo zdejmowane z afisza z uwagi na brak zainteresowania.
Jak ujmować i rozliczać koszty przygotowania przedstawienia w księgach rachunkowych naszej instytucji? Czy wymagają one aktywowania, czy też nie? Jeżeli aktywowania, to jak ustalić długość okresu ich rozliczenia? Jak uwzględnić dotacje otrzymane na pokrycie części kosztów przygotowania przedstawienia (premiery)?
Czy do ujęcia kosztów przygotowania przedstawienia można zastosować rozwiązania przewidziane dla produktów gotowych wielokrotnego użytku (jak np. filmu), o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości?
Rachunkowość

Spis z natury z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych

2013-12-15
Jesteśmy jednostką handlową. Producent kas fiskalnych oferuje nam sprzedaż czytników kodów kreskowych, służących m.in. do celów ewidencyjnych oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji towarów w sklepie. Asortyment towarów zidentyfikowanych za pomocą kodów kreskowych, w tym ich ilość i cena detaliczna, byłby automatycznie drukowany.
Czy taki spis (za pomocą kodów kreskowych) można będzie uznać za spełniający wymogi ustawy o rachunkowości?
Rachunkowość

Ujęcie grantów przeznaczonych pod budowę dróg u zarządcy dróg krajowych

2013-12-15
Jak ująć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), działającej w formie państwowej jednostki budżetowej, grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, otrzymane w trwały zarząd z przeznaczeniem pod budowę dróg?
Rachunkowość

Nieodpłatne użytkowanie nieruchomości przez ośrodek doradztwa rolnego

2013-12-15
Jednostka samorządu terytorialnego (województwo) przekazała w nieodpłatne użytkowanie – na podstawie umowy notarialnej – nieruchomości stanowiące jej własność wojewódzkiemu ośrodkowi doradztwa rolniczego.
Czy nieruchomości te powinny pozostać nadal w księgach rachunkowych wojewódzkiego urzędu marszałkowskiego, czy też być wprowadzone do ewidencji środków trwałych wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego?
Kto amortyzuje te nieruchomości?
Rachunkowość

Elektroniczna forma sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz podpisów pod tymi sprawozdaniami

2013-11-15
Nasza gmina planuje wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów, w tym sprawozdań finansowych, pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy (gminnymi jednostkami budżetowymi, gminnymi zakładami budżetowymi) a urzędem gminy.
Zakłada się, że dokumenty będą podpisywane i składane w formie elektronicznej. Sprawozdania finansowe będą podpisywane zarówno przez głównego księgowego, jak i kierownika jednostki elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Na razie sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych naszej gminy są przedkładane w wersji papierowej.
Czy sprawozdanie finansowe sporządzone, podpisane i złożone w formie elektronicznej można będzie uznać za równoważne sprawozdaniu sporządzonemu w wersji papierowej?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....