Rachunkowość - konsultacje podatki

Podatki i prawo gospodarcze

Stosowanie stawki VAT wynikającej z WIS otrzymanej przez kontrahenta

Tomasz Krywan
2020-10-06
Jesteśmy dystrybutorem towarów produkowanych przez spółkę X. Wystąpiła ona o wiążące informacje stawkowe (WIS) dotyczące produkowanych towarów i po ich otrzymaniu przedstawiła nam te decyzje.
Czy w tej sytuacji możemy mieć pewność co do stawki VAT stosowanej przy sprzedaży przez nas towarów, których dotyczą WIS? Czy raczej powinniśmy wystąpić o własne WIS?
Podatki i prawo gospodarcze

Nieodpłatne udostępnienie maszyn kontrahentowi do wykonania usług – skutki w CIT

Marcin Szymankiewicz
2020-10-06
Spółka z o.o. Y zamówiła usługi w spółce z o.o. X. Udostępniła nieodpłatnie maszyny (środki trwałe) niezbędne do wykonania tych usług. Zgodnie z umową użyczenia usługodawca (X) może wykorzystywać je wyłącznie do świadczenia usług na rzecz usługobiorcy (Y). Dzięki użyczeniu maszyn cena za usługę może być niższa. Świadczenie to, mimo braku przepływu gotówkowego, będzie wzajemne i ekwiwalentne.
Czy w wyniku używania przekazanych maszyn usługodawca uzyska przychód z nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego świadczenia?
Czy pomimo oddania maszyn do korzystania usługodawcy usługobiorca zachowuje prawo do ich amortyzacji?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwrot zagranicznemu usługodawcy kosztów dojazdu – import usług

Tomasz Krywan
2020-10-06
Spółka zleciła naprawę urządzenia niemieckiej firmie. Po wykonaniu usługi przez przysłanych przez nią serwisantów wystawiła spółce dwie faktury – za robociznę i dojazd.
Jak dla celów VAT potraktować obciążenie kosztami dojazdu?
Podatki i prawo gospodarcze

Odwołanie rezerwacji w hotelu – ujęcie w kosztach podatkowych

Edyta Głębicka
2020-10-06
Zdarza się, że rezygnujemy z noclegów zarezerwowanych dla pracowników (w związku z planowanymi podróżami służbowymi) bądź dla kontrahentów, którzy przyjeżdżają na spotkania w siedzibie naszej spółki. Nie zawsze udaje nam się odwołać rezerwacje bezkosztowo – czasami jest już po prostu za późno.
Czy koszty związane z odwołaniem zarezerwowanych noclegów możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie VAT od zagranicznego szkolenia menedżera

Edyta Głębicka
2020-09-04
Chcemy wysłać jednego z naszych menedżerów na kurs rozwojowy dla przywódców. Szkolenie ma trwać od października do stycznia. Odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, na uniwersytecie organizującym też kursy i szkolenia komercyjne, w formie kilkudniowych zjazdów na każdy z modułów programu. Na czas zjazdów uczestnicy mają zapewniony pobyt i wyżywienie w kampusie uniwersytetu. W cenie są także materiały szkoleniowe. Zanim rozpoczną się sesje wyjazdowe, uczestnik szkolenia odbędzie naukę on-line (uzyska dostęp do materiałów szkoleniowych i konsultacji on-line z wykładowcą). Dokonaliśmy już zapłaty za całość, na podstawie faktury otrzymanej z uniwersytetu.
Czy powinniśmy rozliczyć VAT od importu usług, a jeżeli tak, to w jakim momencie oraz z jaką stawką (czy wchodziłoby w grę zwolnienie od tego podatku)?
Podatki i prawo gospodarcze

Opodatkowanie VAT dostawy tapicerki montowanej na jachcie wywożonym za granicę

Mateusz Kaczmarek
2020-09-04
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT sprzedającym swoje wyroby (tapicerkę jachtową) kontrahentom z UE. Kontrahent osobiście odbiera towar, który dostarcza innej firmie w Polsce. Zdarza się też, że na jego prośbę wysyłamy tapicerkę na jego koszt do kontrahenta w Polsce. Tapicerka jest montowana na jachcie, który zostaje przetransportowany za granicę – do kraju UE lub spoza UE.
Jak opodatkować taką transakcję? Czy mamy do czynienia z WDT? Czy w sytuacji, gdy klient sam odbiera wyroby, musimy znać rodzaj i numer rejestracyjny środka transportu (art. 42 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT)?
Podatki i prawo gospodarcze

Podatkowe skutki obniżania czynszów przedsiębiorcom w związku z COVID-19

Tomasz Krywan
2020-09-04
Jednym z następstw trwającej pandemii jest powszechna od kilku miesięcy praktyka obniżania czynszów najemcom lokali i budynków lub zwalniania ich z obowiązku zapłaty.
Jakie są konsekwencje takich działań w podatku dochodowym i VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie z PIT dla nagród rzeczowych do 200 zł

Marcin Szymankiewicz
2020-08-03
Spółka reklamuje swoje produkty w internecie na platformie marketingowo-szkoleniowej skierowanej do sprzedawców tych produktów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niezwiązanych ze spółką umową o pracę ani umową cywilnoprawną). Spółka przekazuje tam informacje o posiadanym w sprzedaży asortymencie, a także umożliwia sprzedawcom odbywanie szkoleń produktowych. Zgodnie z regulaminem platformy jej użytkownikom – po zdobyciu określonej liczby punktów za aktywność na platformie i udział w szkoleniach – przysługują nagrody od spółki. Ich jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł.
Czy nagrody te są objęte zwolnieniem od PIT przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 68a updof?
Podatki i prawo gospodarcze

Wypłata zysku w formie rzeczowej wspólnikowi spółki jawnej – skutki w PIT

Tomasz Krywan
2020-08-03
Spółka jawna prowadząca działalność deweloperską i mająca trzech wspólników będących osobami fizycznymi chciałaby jednemu z nich zamiast wypłaty zysku przekazać lokal użytkowy (pozostali wspólnicy mają mieć zysk wypłacony w formie pieniężnej).
Czy z tego tytułu u któregokolwiek wspólnika powstanie przychód podlegający PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Podatek u źródła od zagranicznego zakładu polskiego rezydenta

Aleksander Woźniak
2020-08-03
Spółka ma w Niemczech zakład (w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), który na potrzeby swojej działalności kupuje tam usługi reklamowe i badania rynku. Płaci za nie spółka w Polsce, ale ostatecznie, wskutek rozrachunków wewnętrznych, wydatek ten obciąża koszty zakładu.
Czy mimo to należy przy przelewie potrącić w Polsce podatek u źródła? Jeśli tak, to czy wiadomo już, kiedy wejdą w życie zaostrzone przepisy o podatku u źródła, uchwalone w 2018 r.?
Koronawirus

Objęcie pracowników ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie skutków COVID-19 – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
2020-06-26
Spółka wykupiła roczne ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników, obejmujące zdarzenia powstałe wskutek COVID-19. Koszty ubezpieczenia pokrywa spółka, pracownicy nie są nimi obciążani.
Czy w związku z tym spółka ma obowiązek wykazać – w ewidencji i deklaracji – zwolnione od VAT nieodpłatne świadczenie usług?
Podatki i prawo gospodarcze

Usługi transportowe świadczone przez zagraniczną firmę – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
2020-06-16
Jesteśmy dystrybutorem towarów polskich firm, które odsprzedajemy zarówno w Polsce, jak i w UE. Towary wywożone są jednak zawsze z Polski. Czasami usługi transportowe na nasze zlecenie wykonuje firma zagraniczna, posługująca się NIP nadanym w Holandii. Firma ta zarejestrowana jest również na VAT w Polsce, ale posługując się polskim NIP, wykonuje inne usługi (administracyjne), nietransportowe. Nie mamy z nią umowy. Firma za swoje usługi wystawia faktury, w których obciąża nas także innymi kosztami, tj. postojowego (oczekiwanie na załadunek/wyładunek) i podgrzewania towaru parą (niezbędne do późniejszego rozładunku towaru).
Usługi transportowe wykazujemy jako import usług. Mamy wątpliwość, czy dodatkowe koszty postoju przed rozładunkiem/załadunkiem oraz koszty podgrzania towaru powinniśmy również wykazać jako import usług, traktując wszystkie usługi razem jako usługę kompleksową. Te dodatkowe usługi firma wykazuje na oddzielnych fakturach. Wszystkie je traktowaliśmy jako import usług.
Kiedy powinniśmy wykazać obowiązek podatkowy w imporcie usług – jeżeli miałaby to być usługa kompleksowa – skoro czasami faktura za transport jest wystawiona we wcześniejszym miesiącu niż pozostałe faktury? Zdarza się też, że ta sama firma wykonuje dla nas usługi przewozowe tylko na terenie Polski. Na wystawionych fakturach posługuje się NIP holenderskim i nie nalicza VAT.
Czy wtedy także zakup usług powinniśmy traktować jako import usług?
Podatki i prawo gospodarcze

Refaktura ubezpieczenia przy najmie nieruchomości – jaka stawka VAT

Marcin Szymankiewicz
2020-06-16
Spółka zawiera umowy najmu powierzchni biurowych w budynku, którego jest właścicielem. Najemcy poza czynszem ponoszą koszty dodatkowe – opłaty za media, usługi ochrony mienia, podatek od nieruchomości, a także ubezpieczenia wynajmowanych nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – które są na nich refakturowane.
Udział najemcy w kosztach ubezpieczenia jest proporcjonalny do wynajmowanej powierzchni. Nie nabywa on prawa do ew. wypłaty odszkodowania. Umowę ubezpieczenia zawiera spółka i odprowadza z tego tytułu składki. Najemca nie ma wpływu na wybór ubezpieczyciela ani na warunki ubezpieczenia.
Obowiązek ponoszenia przez najemcę kosztów ubezpieczenia nieruchomości jest warunkiem zawarcia umowy najmu. Nie może on zawrzeć umowy ubezpieczenia we własnym zakresie. Umowa najmu nie przewiduje wprost możliwości jej rozwiązania z tytułu zwłoki w zapłacie należności ubezpieczeniowej przez najemców.
Czy spółka na fakturach wystawianych dla najemców prawidłowo wykazuje kwotę ubezpieczenia obciążoną stawką 23% VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty licencyjne za korzystanie z systemu zarządzania przedsiębiorstwem – podatek u źródła i ujęcie w kosztach

Aleksander Woźniak
2020-06-16
Nasza firma wdrożyła system zarządzania przedsiębiorstwem (SAP).
Czy od licencji za prawo do korzystania z niego powinniśmy potrącać podatek u źródła? Czy opłaty za te licencje są w całości kosztem uzyskania przychodów?
VAT

Zapłata z góry za uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych wraz z odsetkami za opóźnienie – skutki w VAT

Edyta Głębicka
2020-05-19
W październiku 2019 r. nasza firma otrzymała od kontrahenta z Belgii, posługującego się holenderskim numerem VAT, dwie faktury za kompleksową usługę uczestnictwa w targach branżowych w Niemczech, obejmującą m.in. zakup powierzchni wystawienniczej, zapewnienie sprzętu, pakiet digital. Targi odbywały się od 24.01.2020 do 26.01.2020 r., promowaliśmy na nich nasze produkty. Organizator usługi wystawił faktury bez podatku z dopiskiem reverse charge i powołał się na art. 44 dyrektywy 2006/122/WE. Były to faktury na przedpłaty. Obowiązek podatkowy od zakupionej usługi wykazaliśmy zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, tj. w dacie zapłaty za usługę (odpowiednio 17.12.2019 i 19.12.2019 r.).
Firma belgijska wykazała dodatkowo na swojej fakturze opłatę należną wówczas, gdybyśmy dokonali płatności po wyznaczonym terminie (30 dni od daty wystawienia faktury). Tak się zdarzyło, więc uwzględniliśmy tę opłatę i przekazaliśmy płatność w wyższej, wskazanej na fakturze kwocie.
Czy prawidłowo rozliczyliśmy usługę zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT oraz czy w podstawie opodatkowania powinniśmy uwzględnić także opłatę za opóźnioną płatność?
Biała lista

Sprawdzenie konta kontrahenta na „białej liście” a koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2020-05-19
Spółka z o.o. kupuje towary i usługi od kontrahentów (czynnych podatników VAT). Wartość tych transakcji, udokumentowanych fakturą, przekracza często 15 tys. zł. Od 1.01.2020 r. spółka ma obowiązek weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który dokonuje zapłaty, znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista).
Czy sprawdzenie w dniu przelewu rachunku, na jaki ma być zrealizowana zapłata, zachowuje ważność (dla zleconej płatności) również wtedy, gdy termin zapłaty jest odległy?
Podatek od nieruchomości

Ujęcie zaległego podatku od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodów

Aleksander Woźniak
2020-05-19
W trakcie kontroli przeprowadzonej w styczniu 2020 r. okazało się, że spółka zaniżyła podatek od nieruchomości za poprzednie lata. Przyjęła bowiem zbyt niską wartość budowli. Spółka uregulowała tę zaległość. Niezależnie od tego w trakcie inwentaryzacji nieruchomości ujawniono budynek magazynowy. Jego brak w ewidencji wynikał z błędu popełnionego wcześniej przez pracownika spółki. Spółka zapłaciła także tę zaległość w podatku od nieruchomości.
W którym momencie ma prawo zaliczyć obie uregulowane zaległości do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty postojowe z tytułu nieterminowego odbioru towaru – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
2020-05-06
Sprzedajemy towary kontrahentowi unijnemu na warunkach DAP. Jest to dla nas WDT. Z uwagi na opóźnienia w odbiorze towaru w magazynie kontrahenta firma transportowa, którą wynajęliśmy, obciąża nas kosztami za przestój. Przewoźnik wystawia nam notę obciążeniową. Umowa z nim przewiduje, że w przypadku przestoju powyżej określonego czasu naliczane są kary i wystawiana jest z tego tytułu nota obciążeniowa. Aby odzyskać środki, którymi obciążył nas przewoźnik, wystawiamy na kontrahenta (odbiorcę towaru) notę debetową. Umowa z nim nie zawiera jednak żadnych zapisów przewidujących obciążanie go dodatkowymi kosztami, np. za nieterminowy odbiór towaru.
Czy postępujemy prawidłowo, wystawiając notę debetową? Może powinniśmy wystawić korektę do faktury za WDT i podwyższyć wartość towaru albo też wystawić fakturę na koszt usługi transportowej (świadczenie usług poza terytorium kraju, poz. 11 deklaracji VAT-7)?
Podatki i prawo gospodarcze

Amortyzacja oprogramowania wytworzonego w ramach prac rozwojowych

Marcin Szymankiewicz
2020-05-06
Spółka z o.o. inwestuje w rozwój technologii oraz badania, prowadząc prace rozwojowe, których skutkiem jest stworzenie oprogramowania. Z chwilą ich ukończenia gotowy efekt procesu twórczego jest przenoszony do kategorii „Koszty prac rozwojowych” i od tego momentu spółka rozpoczyna bilansową amortyzację wytworzonego we własnym zakresie oprogramowania, wprowadzonego do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Spółka zamierza zaliczać koszty prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 3 updop.
Kiedy powinna rozpocząć podatkową amortyzację oprogramowania, które wykorzystuje na własne potrzeby? Jak ma postąpić, jeżeli w poprzednich latach podatkowych również wytworzyła takie oprogramowanie, będące efektem prac rozwojowych, ale mimo ujęcia go w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nie amortyzowała go podatkowo, a tylko bilansowo?
Podatki i prawo gospodarcze

Wyrównanie strat związanych z użyciem do produkcji gorszego surowca – skutki w VAT

Edyta Głębicka
2020-05-06
Zakupiliśmy od naszej spółki powiązanej surowiec do produkcji zamówionego przez klienta towaru. Spółka powiązana kupiła surowiec od dostawcy zewnętrznego. W toku produkcji okazało się, że surowiec był niepełnowartościowy, co spowodowało wyprodukowanie przez nas towaru gorszej jakości.
Klient kupił go od nas, ale musieliśmy obniżyć cenę (zużyliśmy cały gorszy surowiec). Zamierzamy dochodzić rekompensaty, w wysokości różnicy wartości między ceną pełnowartościowego a ceną niepełnowartościowego surowca oraz z tytułu utraconych korzyści, wobec konieczności sprzedaży towarów po obniżonej cenie. W praktyce będzie to wyglądało tak, że nasza spółka powiązana wystąpi o rekompensatę do pierwotnego dostawcy, a później uzna nas żądaną kwotą. Dodam, że pierwotny dostawca sam zbadał swój surowiec i przyznał nam rację. Faktury sprzedaży zostały już dawno wystawione. W transakcji brały udział polskie firmy.
Jakie dokumenty powinniśmy teraz wystawić w celu rozliczenia reklamacji w aspekcie VAT?
Koronawirus

Wsparcie finansowe otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej – skutki w podatku dochodowym

Małgorzata Trzęsimiech
2020-05-06
W celu wsparcia przedsiębiorców w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19 ustawy nazywane potocznie tarczą antykryzysową 1.0 i tarczą antykryzysową 2.0 przewidziały wiele instrumentów finansowych, z których mogą oni skorzystać. Chodzi przede wszystkim o: zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS, świadczenie postojowe, mikropożyczkę, a także dofinansowanie z FGŚP i FP części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Czy otrzymane wsparcie stanowi dla przedsiębiorców przychód podlegający opodatkowaniu CIT i PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Wartość sprzedaży SPZOZ uwzględniana przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

Tomasz Krywan
2020-04-08
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego jest SPZOZ wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych w kwocie 19 395 954,42 zł, podlegające zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
W grudniu 2019 r. przychody z pozostałej sprzedaży przekroczyły 200 000 zł i wyniosły ogółem za 2019 r. 223 696,05 zł, w tym:
- kursy i szkolenia dla osób fizycznych – 84 930 zł,
- odpłatne szkolenia dla SPZOZ (usługi kształcenia zawodowego finansowane ze środków publicznych, objęte zwolnieniem od VAT z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT; stosowne oświadczenia złożyły wszystkie podmioty) – 54 000 zł,
- usługi najmu, dzierżawy, reklamy – 84 766,05 zł.
Czy w grudniu 2019 r. mieliśmy obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego wynikającego z art. 96 ustawy o VAT? Czy musimy tworzyć pliki JPK?
Podatki i prawo gospodarcze

Miesięczny zbiorczy przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tylko za miesiąc kalendarzowy

Tomasz Krywan
2020-04-08
Czy zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) można dokonywać za miesiące inne niż kalendarzowe (np. za okres od 20 lutego do 19 marca)? Czy też konieczne jest dokonywanie takich przelewów za miesiące kalendarzowe?
Podatki i prawo gospodarcze

Zakup i odsprzedaż usługi wstępu na zagraniczną konferencję – opodatkowanie VAT

Edyta Głębicka
2020-04-08
Nasza firma kupiła bilety wstępu na konferencję branżową od francuskiego organizatora – konferencja odbyła się we Francji. Otrzymaliśmy fakturę z naliczonym francuskim VAT, za uczestnictwo 5 osób. Dwie z nich nie są pracownikami naszymi, ale spółek powiązanych, działających w tej samej branży. Spółki te mają siedziby poza Polską.
Będziemy chcieli odzyskać koszty szkolenia pracowników innych spółek, zastanawiamy się jednak, jak to poprawnie uczynić.
Uzyskaliśmy od organizatora informację, że z uczestnictwem w konferencji nie będą się wiązały żadne dodatkowe usługi, np. reklamowe czy związane z najmem powierzchni.
Podatki i prawo gospodarcze

Termin zwrotu podatku od przychodów z budynków

Aleksander Kliszewski
2020-04-08
Spółka złożyła wniosek o zwrot podatku od przychodów z budynków.
Jaki jest termin na dokonanie tego zwrotu przez US?
Podatki i prawo gospodarcze

Prawo do korekty „pustej” faktury

Marcin Szymankiewicz
2020-03-09
Spółka z o.o. w grudniu 2019 r. pomyłkowo wystawiła fakturę sprzedażową za usługę marketingową, niedokumentującą faktycznych zdarzeń gospodarczych, tj. odpłatnego świadczenia usług. Spółka nie otrzymała nigdy zapłaty za tę usługę i nie wykazała faktury w złożonej deklaracji VAT-7.
Czy ma obowiązek uregulowania VAT wynikającego z tej faktury? Czy może złożyć jej korektę, wykazując w niej zerową kwotę należności za usługę?
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki dla rozliczeń VAT zawarcia umowy ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin

Edyta Głębicka
2020-03-09
Spółka rozważa zawarcie umowy generalnej grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin. Ubezpieczającym byłaby spółka jako pracodawca, a ubezpieczonymi byłyby poszczególne osoby fizyczne, i to im będą się należały ew. świadczenia z tytułu ubezpieczenia. Zgłaszać się do ubezpieczenia i wypełniać deklaracje przystąpienia będą sami pracownicy. Spółka jako ubezpieczający opłacałaby co miesiąc na konto ubezpieczyciela składki za wszystkich ubezpieczonych, częściowo je finansując, oraz wykonywałaby obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne.
W zależności od wariantu ubezpieczenia spółka mogłaby finansować całość składki za pracownika (składka będzie wówczas jego przychodem objętym PIT i pod‑stawą naliczenia składek ZUS). W szerszym niż podstawowy wariancie ubezpieczenia spółka finansowałaby część składki, a resztę opłacałby sam pracownik (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Mógłby on także „wykupić” i opłacić pakiety dodatkowe, ponosząc za nie pełną odpłatność. Pracownicy opłacaliby także w pełni składki za członków swojej rodziny.
Czy pakiety ubezpieczenia na życie, w całości finansowane przez spółkę, należy traktować jako nieodpłatne świadczenie usługi ubezpieczenia na cele osobiste pracowników i uwzględniać je w rozliczeniach VAT?
Jak postąpić z pakietami finansowanymi w części przez spółkę, a jak z finansowanymi w całości przez pracowników, gdy spółka będzie tylko przekazywać środki pieniężne na konto ubezpieczyciela?
Podatki i prawo gospodarcze

Udostępnianie pracownikom owoców i kart MultiSport ze zniżką – skutki w VAT

Edyta Głębicka
2020-03-09
Dwa razy w tygodniu firma organizuje „owocowe dni”. Zewnętrzny dostawca przywozi owoce, które są rozstawiane w skrzynkach na wszystkich piętrach biurowca (w kuchniach) i są dostępne dla pracowników. Do tej pory odliczaliśmy VAT naliczony od tych zakupów i nie naliczaliśmy VAT należnego, uznając, że zakup ten ma związek z naszą działalnością jako podatnika VAT i nie służy celom osobistym pracowników. Słyszeliśmy jednak, że nasze podejście może być błędne.
Czy tak rzeczywiście jest?
Zapewniamy też pracownikom i współpracownikom karty sportowe MultiSport, ponosząc 70% ich kosztów – resztę ponosi osoba korzystająca z karty. Opłata jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, a w przypadku osób współpracujących wystawiamy na nią fakturę na kwotę odpłatności. Kwota dofinansowania jest przychodem pracowników. Jak powinno wyglądać rozliczenie tych kart w kontekście VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Dodatki do żywności na bazie oleju rzepakowego a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Marcin Szymankiewicz
2020-03-09
Spółka zajmuje się handlem stabilizatorami i emulgatorami wykorzystywanymi w przemyśle spożywczym. W jej ofercie znajdują się m.in. dodatki do żywności (CN 1516 2098; PKWiU 10.41.60.0), które są mieszaniną oleju rzepakowego i palmowego.
Czy faktury dokumentujące sprzedaż tych towarów powinny być opatrzone adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”?
Podatki i prawo gospodarcze

Nieodliczony VAT od raty leasingu samochodu osobowego – czy jest kosztem

Marcin Szymankiewicz
2020-02-03
W styczniu 2020 r. spółka z o.o. zawarła na 48 mies. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości brutto 246 000 zł. Raty leasingowe to łącznie 5289 zł (4300 zł netto i 989 zł VAT), w tym rata kapitałowa: 4200 zł netto i 966 zł VAT, oraz rata odsetkowa: 100 zł netto i 23 zł VAT.
Spółka zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT, jednak samochód ma służyć w tzw. działalności mieszanej (dozwolony jest – w zakresie określonym w regulaminie użytkowania samochodów firmowych – użytek na potrzeby osobiste pracownika, prezesa spółki). Z tego względu spółka odlicza jedynie 50% VAT (tj. 494,50 zł od każdej raty). Rata leasingu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Ponieważ wartość samochodu przekracza 150 tys. zł, spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów ratę kapitałową zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a updop (150 000/246 000, czyli 60,9756%). Rata odsetkowa w całości jest kosztem uzyskania przychodów.
Czy nieodliczony VAT od raty kapitałowej podlega limitowi, o którym mowa w ww. przepisie updop, czy też w całości może być uznany za koszt podatkowy?
Podatki i prawo gospodarcze

Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych związanych z dostawą urządzeń

Marcin Szymankiewicz
2020-02-03
Spółka z o.o. zamierza złożyć ofertę – w ramach zamówień publicznych – na dostawę specjalistycznych urządzeń. W jej zakres wchodzi również przeprowadzenie dla personelu klienta szkoleń z zakresu eksploatacji i obsługi urządzeń. Spółka wystawi certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Nie jest jednostką oświatową ani uczelnią, nie ma też akredytacji w zakresie organizacji szkoleń.
Umowa w całości będzie finansowana ze środków publicznych. Dostawa urządzeń i szkolenia zostaną objęte jedną umową (dominującym świadczeniem, m.in. z uwagi na wartość, będzie dostawa urządzeń). Świadczenia te są ze sobą powiązane, gdyż łącznie realizują cel planowanej umowy. Program szkoleń oraz ich cel odnoszą się do urządzeń będących przedmiotem dostawy. Zamawiający nie nabywałby usług szkoleniowych, gdyby nie kupował urządzeń. Przeprowadzenie szkoleń stanowi warunek dostawy urządzeń. Celem i świadczeniem głównym umowy jest zapewnienie zamawiającemu możliwości nieprzerwanego i bezpiecznego korzystania z dostarczonych urządzeń.
Czy usługi szkoleniowe związane z dostawą urządzeń mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT? Same urządzenia są opodatkowane stawką VAT 23%.
Podatki i prawo gospodarcze

Ulga IP Box w przypadku tworzenia programów komputerowych w ramach podwykonawstwa

Mateusz Kaczmarek
2020-02-03
Nasza spółka świadczy usługi programistyczne. Systematycznie działamy jako podwykonawca firmy X z siedzibą w Polsce, będącej generalnym wykonawcą usług informatycznych świadczonych firmie Y z siedzibą w innym kraju UE. Ta ostatnia specjalizuje się w rozwijaniu i tworzeniu modułów oprogramowania typu Business Intelligence dla firm z sektora bankowego.
Spółka projektuje algorytmy (modele), a następnie tworzy program komputerowy do ich realizacji. Są to odpowiednio niżej opisane algorytmy (programy) predykcyjne, dotyczące danych rejestru kredytowego oraz danych finansowych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy:
• moduł Kreditprocess to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek i kredytów; algorytmy pomogą w wyszukiwaniu klientów (i żyrantów), którzy w przyszłości mogą mieć problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań (lub wypełnieniem gwarancji),
• moduł Kreditregister to kluczowy element tworzonego przez firmę Y scentralizowanego rejestru kredytów i kredytobiorców, którego celem jest ukrócenie nadużyć polegających na zaciąganiu zobowiązań przekraczających zdolność kredytową kredytobiorców; tworzenie modułu polega na wykonywaniu prac analitycznych i programistycznych mających na celu znalezienie optymalnych algorytmów przesyłania, przetwarzania i analizy wielkiej ilości danych do/w centralnym rejestrze,
• moduł Anti-Money Laundry ma służyć wczesnemu wykrywaniu i zapobieganiu wykorzystywania systemu bankowego do prania brudnych pieniędzy oraz wykonywania nielegalnych transferów finansowych; jego tworzenie wymaga opracowania metody ładowania do tworzonego systemu ogromnej ilości danych o bardzo złożonych strukturach, a także stworzenia algorytmów analizujących dane w czasie rzeczywistym, wykrywających podejrzane operacje finansowe.
Oczywiście nad tymi samymi projektami pracuje wiele innych firm i osób, a każda z nich, tak jak nasza spółka, odpowiada jedynie za pewną ich część, którą projektuje (tworzy algorytmy) i oprogramowuje (tworzy program komputerowy wykonujący algorytm).
Efektem pracy spółki są więc algorytmy (modele) oraz stworzone do nich oprogramowanie, sprzedawane firmie X. Ta integruje je z efektami pracy innych podwykonawców i sprzedaje firmie Y, która wbudowuje je w jeszcze większy system informatyczny.
Czy spółka ma w związku z tym prawo do korzystania z ulgi IP Box?
Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata na rachunek wirtualny – zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2020-01-07
Spółka kupuje energię elektryczną od zakładu energetycznego. Dokonuje płatności na rachunek bankowy zakładu, wskazany na fakturze. Jest to tzw. rachunek wirtualny, połączony z rachunkiem rozliczeniowym. Rachunek rozliczeniowy figuruje na „białej liście” podatników VAT, natomiast numeru rachunku wirtualnego tam nie ma (nie jest on rachunkiem rozliczeniowym).
Czy dokonując płatności na rachunek wirtualny, spółka może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów? Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł brutto.
Podatki i prawo gospodarcze

Płatności na rachunek faktora – wyłączenie z kosztów podatkowych i obowiązek zapłaty z zastosowaniem MPP

Tomasz Krywan
2020-01-07
Przedsiębiorca kupuje towary od dostawcy, który korzysta z faktoringu. Płaci więc za nie na rachunek faktora (wskazywany na fakturach wystawianych przez dostawcę).
Czy w takim przypadku od 1.01.2020 r. konieczne jest dokonywanie płatności na rachunek bankowy widniejący na „białej liście”? Czy jeśli płatność dotyczy towarów wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT, to musi następować na rachunek faktora z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?
Podatki i prawo gospodarcze

Potrącenie kaucji gwarancyjnej z faktury za usługi budowlane – obowiązek stosowania MPP

Tomasz Krywan
2020-01-07
Opłacając faktury za roboty budowlane, najczęściej potrącamy określoną w umowie część ich wartości jako zabezpieczenie należnego wykonania umowy (gwarancja).
Jak postąpić, jeżeli mamy obowiązek opłacenia faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)? Czy zwrot zatrzymanej kwoty kaucji gwarancyjnej (np. za 2 lata) też powinien być dokonany z zastosowaniem MPP?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż przez fundację darowanego budynku a prawo do zwolnienia z CIT

Piotr Kaim
2020-01-07
W 2017 r. fundacja otrzymała darowiznę w postaci własności budynku wraz z własnością działki, na której ten budynek wzniesiono. Wartość nieruchomości została uwzględniona w przychodach z 2017 r., a wykazany w tym samym roku dochód przeznaczono na cel statutowy fundacji, jakim jest działalność w zakresie dobroczynności. W efekcie, w 2017 r. fundacja skorzystała ze zwolnienia z CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Dochód objęty zwolnieniem nie został jeszcze wydatkowany na zadeklarowany cel statutowy, a w 2020 r. fundacja zamierza sprzedać otrzymaną nieruchomość.
Czy sprzedaż nieruchomości doprowadzi do utraty zwolnienia podatkowego, z którego fundacja skorzystała w roku jej otrzymania? Czy fundacja może skorzystać z takiego samego zwolnienia, jeżeli wykaże dodatkowy dochód w związku ze sprzedażą?
Podatki i prawo gospodarcze

Zakupy u podatnika zwolnionego z VAT – wyłączenie z kosztów płatności na rachunek spoza „białej listy”

Tomasz Krywan
2019-12-01
Spółka dokonuje zakupów u kontrahenta zarejestrowanego jako podatnik VAT zwolniony. Znajduje się on w wykazie podatników, jednak nie podano tam numeru jego rachunku bankowego.
Czy w 2020 r. spółka musi się liczyć z ryzykiem wyłączenia z kosztów kwot zapłaconych temu kontrahentowi na jego rachunek spoza wykazu?
Podatki i prawo gospodarcze

Wpłaty do PPK – moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy

Anna Koleśnik
2019-12-01
Spółka wypłaca pracownikom pensje do 10. dnia następnego miesiąca. Od wynagrodzenia za listopad 2019 r. (z terminem wypłaty 10 grudnia) w grudniu zostaną obliczone wpłaty podstawowe na pracownicze plany kapitałowe (PPK) finansowane przez pracodawcę. Spółka wpłaci je do instytucji finansowej w ustawowym terminie (do 15.01.2020 r.).
W którym miesiącu wpłaty do PPK są należne i mogą – w razie ich terminowej zapłaty – zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki? W miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie, stanowiące podstawę ich naliczenia (w listopadzie), czy w miesiącu wypłaty tego wynagrodzenia i naliczenia wpłat (w grudniu)?
Podatki i prawo gospodarcze

Faktury w walutach obcych a obowiązek zapłaty w formie podzielonej płatności

Tomasz Krywan
2019-12-01
Spółka z o.o. z niektórymi krajowymi kontrahentami rozlicza się w euro.
Czy otrzymywane od nich faktury w euro (z kwotami VAT przeliczonymi na złote) jest obowiązana opłacać z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?
Podatki i prawo gospodarcze

Ustalanie kwoty VAT do odliczenia przy zastosowaniu prewspółczynnika w przypadku osiągania przychodów z udziału w zyskach osób prawnych

Marcin Szymankiewicz
2019-12-01
Jesteśmy spółką holdingową, która posiada udziały/akcje w innych spółkach kapitałowych. W ramach grupy kapitałowej wykonujemy wszelkie czynności wynikające ze statusu udziałowca/akcjonariusza.
Uzyskujemy zarówno przychody ze świadczenia na rzecz innych spółek usług podlegających VAT, jak i przychody z udziału w zyskach osób prawnych, nieobjęte VAT, takie jak wartość majątku otrzymanego z likwidowanych spółek.
Czy osiąganie tego typu przychodów obliguje nas do stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Możliwość kompensaty przy obowiązkowej podzielonej płatności VAT

Aneta Szwęch
2019-11-08
Posiadamy – ujęte w księgach rachunkowych – należności i zobowiązania wobec tego samego kontrahenta. Dotychczas w takich przypadkach następowała kompensata wzajemnych należności i zobowiązań. Mamy jednak wątpliwości, ponieważ nie możemy wykluczyć, że dana należność lub zobowiązanie będą dotyczyły towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT, co od 1.11.2019 r. zasadniczo skutkuje obowiązkiem ich zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
Czy obowiązek ten wyklucza możliwość kompensaty?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki związane z krótkoterminowym oddelegowaniem pracownika

Marcin Szymankiewicz
2019-11-08
Nasza spółka z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej. Należą do niej także spółki zagraniczne, do których czasowo oddelegowujemy pracowników na okres od 3 do 6 mies. Celem jest nabywanie przez nich nowych umiejętności eksperckich i menedżerskich. Czerpią oni wiedzę i doświadczenie od pracowników zagranicznych spółek i te dodatkowe kompetencje wykorzystują podczas wykonywania obowiązków służbowych w spółce macierzystej. Oddelegowany nie zawiera umowy o pracę z zagraniczną spółką. Ponosimy również wszystkie koszty związane z oddelegowaniem (wynagrodzenia z narzutami, koszty podróży, wizy, tłumaczenia).
Czy wydatki te stanowią dla nas koszty uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłacanie faktur pro forma z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Tomasz Krywan
2019-11-08
Często dokonujemy płatności na podstawie otrzymywanych od kontrahentów faktur pro forma.
Czy możemy w takich przypadkach zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP)?
Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata wadium a mechanizm podzielonej płatności

Tomasz Krywan
2019-11-08
Przedsiębiorca uczestniczy w aukcjach dotyczących zakupu towarów wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT.
Czy wadia w kwotach przekraczających 15 tys. zł muszą być opłacane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?
Podatki i prawo gospodarcze

Odpisy amortyzacyjne od bazy danych klientów kupionej od spółki powiązanej nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów podatkowych

Edyta Głębicka
2019-10-04
Nasza spółka jest członkiem dużej grupy kapitałowej. Zawieramy transakcje z podmiotami powiązanymi. W dwóch różnych miesiącach 2018 r. kupiliśmy od spółki powiązanej dwie bazy klientów (lista klientów wraz z wiedzą sprzedającego w zakresie relacji handlowych). Transakcja była uzasadniona tym, że przejęliśmy od tej spółki sprzedaż kilku towarów. Bazy stanowiły jej wyłączną własność. Przed sprzedażą zostały wycenione przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Zakupione bazy uznaliśmy za know-how, zostały one wprowadzone w wartościach wynikających z umów sprzedaży do ewidencji wnip. Są amortyzowane bilansowo i podatkowo według stawki rocznej 20%.
Czy koszty amortyzacji powinny podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 15e updop?
Podatki i prawo gospodarcze

Jaka stawka VAT przy sprzedaży mieszkania wykorzystywanego na biuro spółki

Mateusz Kaczmarek
2019-10-04
Spółka była właścicielką lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 130 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym w Warszawie. Lokal stanowił odrębną własność. Spółka użytkowała go wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej (jako biuro), wprowadziła go do ewidencji środków trwałych i amortyzowała. Od wydatków bieżących związanych z lokalem był odliczany VAT, a kwoty netto księgowano w koszty uzyskania przychodów. Niedawno spółka sprzedała lokal. Sprzedaż podlegała VAT. Nabywcą jest czynny podatnik VAT, a nabycie nastąpiło w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
W prowadzonej dla lokalu księdze wieczystej jego przeznaczenie zostało oznaczone jako mieszkalne. Także z opisu lokalu w księdze wynika, że ma on charakter typowo mieszkalny. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się ten lokal, jako sposób korzystania wpisano „tereny mieszkaniowe”. Status budynku także oznaczono jako mieszkalny, podobnie jak status kilkudziesięciu wyodrębnionych w nim lokali (takich jak lokal spółki).
Jaka stawka VAT była właściwa dla opisanej transakcji?
Podatki i prawo gospodarcze

Podwyższenie liniowej stawki amortyzacyjnej w przypadku pękania ścian budynku

Marcin Szymankiewicz
2019-10-04
Spółka z o.o. prowadzi okręgową stację kontroli pojazdów. Używa przy tym budynku amortyzowanego metodą liniową z zastosowaniem ustawowej rocznej stawki amortyzacyjnej – 2,5%. Jest on narażony na działanie niekorzystnych czynników (duże drgania spowodowane wykonywanymi usługami diagnostyki samochodów ciężarowych, duży nacisk przejeżdżających samochodów na podłoże, spaliny wewnątrz budynku, plamy olejów i innych płynów z pojazdów), powodujących jego niszczenie i szybsze zużycie.
Czy w związku z tym oraz z zauważonymi pęknięciami ścian budynku spółka może podwyższyć stawkę amortyzacyjną przy zastosowaniu współczynnika 1,2, uznając, że ten środek trwały używany jest w pogorszonych warunkach?
Podatki i prawo gospodarcze

Nieodpłatne wydanie partii towarów – czy stanowi WDT

Marcin Szymankiewicz
2019-10-04
Spółka produkuje plastikowe sztućce, naczynia itp. Sprzedaje je nabywcom z państw UE. W zamian za zrealizowanie określonej ilości zakupów kontrahenci otrzymują nieodpłatną partię towarów (które są wywożone z Polski na terytorium innego państwa UE przez firmę transportową lub spedycyjną). Towary wydawane w ramach działań marketingowych nie są prezentami o małej wartości ani próbkami.
Czy ich wydanie powinno być traktowane jako WDT opodatkowana stawką 0%?
Podatki i prawo gospodarcze

VAT od odszkodowania za przedłużające się prace budowlane

Marcin Szymankiewicz
2019-09-05
Spółka i deweloper zawarli umowę przedwstępną sprzedaży i wykończenia lokalu niemieszkalnego. Spółka zawarła jednocześnie z inną firmą przedwstępną umowę najmu tego lokalu.
Umowa z deweloperem, przenosząca własność, miała być zawarta do końca stycznia 2019 r.
Inwestycja nie została jednak zrealizowana w terminie. Termin wydania lokalu zmieniono aneksem na 31.08.2019 r. Analogicznie zmieniono umowę najmu. Strony ustaliły, że deweloper od lutego 2019 r. do końca miesiąca, w którym podpisze akt notarialny przenoszący własność lokalu, będzie comiesięcznie wypłacał spółce równowartość miesięcznego czynszu najmu, w celu wynagrodzenia jej utraconych korzyści na skutek przesunięcia terminu świadczenia usług najmu (w zamian nie skorzysta ona z prawa odstąpienia od umowy i nie będzie żądać zapłaty kary przewidzianej w umowie przedwstępnej). Czy od otrzymanego od dewelopera odszkodowania spółka powinna odprowadzić VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Podwójne limitowanie kosztów gwarancji i poręczeń

Edyta Głębicka
2019-09-05
Inne spółki z grupy kapitałowej udzielają nam gwarancji i poręczeń spłaty zaciągniętych przez nas pożyczek. Płacimy im za to wynagrodzenie. Jak się domyślamy, tego rodzaju wydatek należy uznać za limitowany koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c updop. Równocześnie w art. 15e updop wprost wymieniono koszty gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty powiązane – jako tzw. koszty usług niematerialnych, również podlegające limitowaniu. Z żadnej regulacji updop nie wynika przy tym, że ten sam wydatek może podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tylko na podstawie jednego z ww. przepisów.
Co w przypadku, gdy na podstawie obu przepisów pojawi się u nas kwota, którą trzeba wyłączyć z kosztów podatkowych? Nie powinno chyba dochodzić do sytuacji, że ten sam wydatek w podwójnej wysokości nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jak z tego wybrnąć?
Podatki i prawo gospodarcze

Do którego źródła przychodów zaliczyć wydatki pośrednio związane z zakupem akcji zagranicznej spółki

Edyta Głębicka
2019-09-05
Jesteśmy – jako spółka z o.o. – zainteresowani zakupem akcji włoskiej spółki o profilu działalności podobnym do naszego. Pojawimy się dzięki temu na włoskim rynku, a być może zdobędziemy od niej bezcenną wiedzę produkcyjną i handlową. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zakupie, zamierzamy przeprowadzić różne konsultacje, analizy i badania dotyczące włoskiego podmiotu, zaangażować w to firmy doradcze (także zagraniczne), spotykać się z przedstawicielami drugiej strony w celu prowadzenia negocjacji.
Poniesiemy więc koszty m.in. doradztwa strategicznego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego, technicznego, badania włoskiej spółki pod kątem prawnym, podatkowym i finansowym (tzw. due diligence), tłumaczeń, podróży służbowych związanych z planowaną transakcją, inne opłaty, np. za notarialne poświadczenie dokumentów czy dotyczące pełnomocnictw. Jeżeli zakupimy akcje, to zapewne powstaną też różnice kursowe na cenie ich zakupu.
Jak podatkowo rozliczyć koszty związane z opisanym przedsięwzięciem?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą inwestycją – rozliczenie PIT i VAT

Piotr Kaim
2019-09-05
W 2009 r. wspólnicy spółki cywilnej (prowadzącej księgi rachunkowe) nabyli nieruchomość za łączną cenę 840 tys. zł (bez uwzględnienia VAT), na którą składała się cena budynku (700 tys. zł) oraz gruntu (140 tys. zł). Następnie nieruchomość była wykorzystywana do działalności gospodarczej spółki. Od 2017 r. spółka rozbudowuje budynek, a wydatki na ten cel (680 tys. zł netto, bez VAT) zostały zaksięgowane na koncie „Środki trwałe w budowie” (rozbudowa jeszcze trwa). W trakcie użytkowania budynku spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych, które łącznie wyniosły 150 tys. zł. Zarówno nabycie nieruchomości, jak i rozbudowa były finansowane kredytami we frankach szwajcarskich. Ostatnio wspólnicy podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem rozbudowy.
Jakie będą tego skutki w PIT i VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata w formie potrącenia należności za produkty rolne kupione od rolnika ryczałtowego a prawo do odliczenia VAT

Ryszard Kubacki Anna Koleśnik
2019-08-01
Spółdzielnia skupuje mleko od rolników ryczałtowych, będących jej członkami.
Z kwot wypłat na rachunek bankowy rolnika potrąca różnego rodzaju należności, np. z tytułu udziałów członkowskich w spółdzielni (zgodnie ze statutem) czy też wpłat na Fundusz Wzajemnej Pomocy (działający na zasadach kasy zapomogowo-pożyczkowej, powstały z osobistych środków finansowych dostawców mleka; źródłem finansowania funduszu są kwoty pieniężne potrącane z należności za dostarczane mleko oraz ewidencjonowane na osobistych kontach rozrachunkowych członków spółdzielni).
Czy dokonując tych potrąceń, spółdzielnia zachowuje prawo do odliczenia VAT z faktur VAT-RR z tytułu dostaw mleka?
Podatki i prawo gospodarcze

Płatności dla polskiego oddziału zagranicznego banku a podatek u źródła

Edyta Głębicka
2019-08-01
Zaciągnęliśmy kredyt bankowy w związku banków, z których jednym jest polski oddział banku z siedzibą we Francji. Agentem kredytu jest bank polski i na podstawie informacji od niego wiemy, jaka kwota wypłacanych przez nas odsetek przypada temu oddziałowi. Z naszych wyliczeń wynika, że pierwsza transza odsetek przypadająca na ten bank, jaką zapłacimy, przekroczy od razu 2 mln zł.
Czy w takim przypadku – po przekroczeniu kwoty 2 mln zł – nadal nie pojawi się podatek u źródła? Innymi słowy, czy w przypadku polskiego oddziału zagranicznej firmy, będącego jej zakładem w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinniśmy potrącić podatek u źródła od naszych wypłat, jeżeli posiadamy certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej firmy i oświadczenie, że należność jest przypisana do tego zakładu?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie części zamiennych do przechowania kontrahentowi, który w przyszłości je nabędzie – czy podlega VAT

Marcin Szymankiewicz
2019-08-01
Spółka produkuje specjalistyczny sprzęt dla zakładów produkcyjnych. Części zamienne (niezbędne do usuwania jego awarii) przekazuje kontrahentom do bezpłatnego przechowania. W tym czasie pozostają one do dyspozycji spółki i są jej własnością. W razie awarii wymagającej ich użycia upoważniony pracownik pobiera je z magazynu, po uprzednim uzyskaniu zgody spółki. Wystawia ona wówczas fakturę na pobraną część, a kontrahent za nią płaci.
Czy spółka prawidłowo rozlicza VAT dopiero w momencie pobrania części do usunięcia awarii, a nie wydania ich do przechowania kontrahentowi?
Podatki i prawo gospodarcze

Podatek od przychodów z budynków a działalność domu studenckiego

Piotr Kaim
2019-08-01
Uczelnia jest właścicielem domów studenckich. Pokoje w tych obiektach są odpłatnie udostępniane, m.in. za pośrednictwem portalu internetowego, osobom fizycznym niezwiązanym z uczelnią – spoza grona studentów i doktorantów – a także osobom prawnym.
Czy udostępnianie pokoi pociąga za sobą obowiązek uiszczania podatku na mocy art. 24b ust. 1 updop? Czy przy określaniu podstawy opodatkowania należy zastosować proporcję wynikającą z metraży pokoi wynajętych w danym miesiącu, niezależnie od liczby osób, które je wynajmowały?
Podatki i prawo gospodarcze

Środki z ubezpieczenia pokrywające wydatki odszkodowawcze – czy stanowią przychód podatkowy

Marcin Szymankiewicz
2019-07-01
Spółka z o.o. dostarczyła kontrahentowi wadliwe komponenty do produkcji urządzeń. Spowodowały one niewłaściwe działanie wyprodukowanych urządzeń, które musiały być wycofane z rynku. Ponieważ wiązało się to z poniesieniem znacznych kosztów, spółka wypłaciła kontrahentowi odszkodowanie, które nie stanowi dla niej kosztów uzyskania przychodów. Obecnie dostała od ubezpieczyciela zwrot dużej części wypłaconego odszkodowania. Czy otrzymane środki pieniężne są dla spółki przychodem podatkowym?
Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce opodatkowania VAT usług typu fulfilment

Marcin Szymankiewicz
2019-07-01
Spółka zawarła z francuskim kontrahentem (tamtejszym podatnikiem VAT) umowę o świadczenie usług typu fulfilment (pakowania zamówień, w tym na prezent, wysyłki przesyłek do odbiorców). Usługi fizycznie są wykonywane w Polsce. Spółka nie magazynuje produktów, nie kontroluje ich jakości, nie prowadzi inwentaryzacji ani nie świadczy usług transportowych na rzecz francuskiego kontrahenta – te są zlecane innym podmiotom.
Czy prawidłowo uznała, że jej usługi nie podlegają VAT w Polsce, lecz w kraju siedziby usługobiorcy, czyli we Francji?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie bankowi samochodu będącego przedmiotem zastawu rejestrowego – skutki w VAT

Tomasz Krywan
2019-07-01
Spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT, zawarła z bankiem umowę pożyczki w celu sfinansowania zakupu samochodu ciężarowego. Umowa została zabezpieczona zastawem rejestrowym ustanowionym na samochodzie. Na skutek utraty płynności finansowej spółka zaprzestała spłacania rat pożyczki, w związku z czym bank wypowiedział jej umowę i wezwał do wydania mu samochodu.
Czy takie wydanie stanowi czynność podlegającą VAT? Czy spółka jest obowiązana do korekty części lub całości VAT odliczonego z faktury zakupu pojazdu?
Podatki i prawo gospodarcze

Podatek od przychodów z budynków służących działalności socjalnej

Piotr Kaim
2019-07-01
Uczelnia wyższa jest właścicielem ośrodków wypoczynkowych, w których mieszczą się domki zaliczane do grupowania 109 KŚT. Korzystają z nich pracownicy uczelni wraz z rodzinami, w ramach letnich turnusów wypoczynkowych. Podstawę udostępnienia stanowi przydział, na wniosek pracownika. Korzystanie z domku jest odpłatne, a wniesiona przez pracownika opłata zasila zfśs.
Czy od tych domków należy płacić podatek od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ust. 1 updop?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
2019-06-03
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?
Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
2019-06-03
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
2019-06-03
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
2019-06-03
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?
Podatki i prawo gospodarcze

Likwidacja nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych

Piotr Kaim
2019-05-06
Pod koniec 2018 r. spółka z o.o. zakończyła prace rozwojowe, mające na celu produkcję i wprowadzenie na rynek nowego rodzaju zabawek dla dzieci. Uznała, że prace zakończyły się sukcesem, więc wydatki na ten cel zaliczono do wartości niematerialnych i prawnych (wnip). Już po uruchomieniu produkcji nowych zabawek spółka uznała, że ten projekt nie przyniesie spodziewanych korzyści, i postanowiła go zamknąć. W konsekwencji wykreśliła koszty prac rozwojowych z ewidencji środków trwałych i wnip.
Czy dopuszczalne jest zaliczenie niezamortyzowanej części kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzęt komputerowy wynajmowany od niemieckiej spółki – czy jest urządzeniem przemysłowym

Iwona Czauderna
2019-05-06
Polska spółka wynajmuje od spółki niemieckiej sprzęt komputerowy, który służy do pracy biurowej.
Czy mamy tu do czynienia z urządzeniem przemysłowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop w zw. z art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), a w konsekwencji czy polska spółka powinna pobrać od wynagrodzenia za najem podatek u źródła?
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki przedwczesnego wystawienia faktur zaliczkowych

Tomasz Krywan
2019-05-06
Spółka wystawia faktury zaliczkowe przed otrzymaniem zaliczek. Najczęściej pieniądze wpływają w ciągu 30 dni od daty wystawienia takiej faktury, zdarza się jednak, że później.
Czy konieczne jest wówczas korygowanie wystawionych faktur zaliczkowych?
Podatki i prawo gospodarcze

Powstanie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Tomasz Krywan
2019-05-06
Przedsiębiorca 26.03.2019 r. zawarł z firmą energetyczną umowę o ustanowieniu służebności przesyłu, 28.03.2019 r. otrzymał zapłatę (przed terminem płatności, który w umowie wskazano na 10.04.2019 r.), a 4.04.2019 r. wystawił fakturę.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Import usług montażu maszyn i linii produkcyjnych – rozliczenie VAT

Marcin Szymankiewicz
2019-05-06
Spółka świadczy usługi montażu, instalowania linii i ciągów technologicznych w różnych krajach UE, często korzystając z usług miejscowych podwykonawców. Montowane linie produkcyjne są trwale związane z podłożem budynku, poprzez kotwienie i przykręcanie ich za pomocą śrub do posadzki lub fundamentów. Istnieje możliwość zdemontowania elementów linii, jednak część z nich ulegnie uszkodzeniu i nie będzie się nadawała do powtórnego montażu. Demontaż może naruszyć konstrukcję fundamentu lub budynku. Każda linia produkcyjna jest opisana w indywidualnej dokumentacji projektowej.
Czy miejscem świadczenia usług przez spółkę i jej podwykonawców jest miejsce położenia nieruchomości? Czy spółka powinna wykazać import usług z tytułu zakupu usług montażu od unijnych podwykonawców?
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki wystawienia duplikatu po upływie 90 dni od określonego na pierwotnej fakturze terminu płatności

Ewelina Majewska-Howis
2019-05-06
W kwietniu otrzymaliśmy duplikat faktury z 2018 r. Kontrahent nie zmienił pierwotnego terminu płatności, który wynosił 7 dni od daty wystawienia tamtej faktury. Niestety, w lutym 2019 r. minął termin 90 dni od daty płatności. Faktura z oczywistych względów nie została wtedy zapłacona (nie dotarła do nas), natomiast płatność uregulowaliśmy drugiego dnia roboczego po otrzymaniu duplikatu.
Czy – z uwagi na przepisy o VAT dotyczące tzw. ulgi na złe długi – mamy obowiązek skorygować VAT naliczony w deklaracji za luty (in minus), a następnie za kwiecień (in plus)? VAT z duplikatu faktury odliczyliśmy w tej deklaracji.
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na organizację spotkań działowych jako koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2019-03-04
Spółka z o.o. organizuje po godzinach pracy spotkania pracowników poszczególnych działów (tzw. spotkania działowe). Wiążą się z tym wydatki na posiłki, alkohol i dodatkowe atrakcje (np. kręgielnia). Celem spotkań jest zwiększenie motywacji do pracy, integracja pracowników, poprawa atmosfery pracy i komunikacji interpersonalnej, a przez to zwiększenie efektywności pracy i zaangażowania pracowników, co powinno się przełożyć na wzrost przychodów spółki.
Czy tego typu wydatki są kosztami uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Jak ustalić przychód z częściowo wynajmowanego budynku

Piotr Kaim
2019-03-04
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest właścicielem budynku biurowego o wartości początkowej 14,7 mln zł, który wynajmuje w 80%. Nabyła go przed 2018 r. Od 2018 r. ma obowiązek obliczania tzw. podatku minimalnego z tytułu własności budynku (po zmianach, które weszły w życie od 1.01.2019 r. – podatku od przychodów z budynków).
Jak obliczyć przychód będący podstawą opodatkowania tym podatkiem, w przypadku gdy budynek jest wynajmowany w części? Na ile zasady obowiązujące w 2019 r. różnią się od tych, które obowiązywały w 2018 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy odpłatne i nieodpłatne udostępnianie pracownikom pakietów medycznych podlega VAT

Tomasz Krywan
2019-03-04
Spółka kupuje pakiety medyczne dla swoich pracowników. Niektórym są one udostępniane odpłatnie (za opłatą w wysokości ponoszonego przez spółkę kosztu), a innym nieodpłatnie.
Czy w takim przypadku dochodzi do świadczenia przez spółkę usług podlegających VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na przełomie roku – rozliczenie przychodów i kosztów

Mateusz Kaczmarek Zbigniew Wilkosz
2019-03-04
Jak na przełomie roku ująć dla celów podatkowych i bilansowych dokonaną przez spółkę WDT, jeśli fakturę wystawiono i towar wydano przewoźnikowi w grudniu 2018 r., natomiast firma transportowa wystawiła fakturę za swoją usługę w styczniu 2019 r., ze wskazaniem grudniowej daty załadunku i styczniowej daty rozładunku?
Spółka pokrywa koszty transportu, wliczając je oczywiście w cenę sprzedawanego towaru. Odpowiedzialność za towar przechodzi na firmę transportową w momencie załadunku.
Czy przychód ze sprzedaży i koszty transportu powinny być wykazane w grudniu 2018 r. zarówno dla celów CIT, jak i w bilansie? Czy brak odbioru towaru w grudniu decyduje o tym, że bilansowo koszty te powinny jednak zostać wykazane w styczniu?
Podatki i prawo gospodarcze

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty rocznej korekty VAT dokonywanej w drodze korekty złożonych deklaracji VAT

Tomasz Krywan
2019-02-01
W deklaracjach VAT-7 za styczeń 2016 r. i styczeń 2017 r. przedsiębiorca (podatnik PIT) nie wykazał kwot korekt rocznych dotyczących środków trwałych – mimo ciążącego na nim obowiązku. Dopiero w styczniu 2019 r. złożył korekty tych deklaracji celem wykazania w nich kwot korekt VAT oraz wpłacił zaległość podatkową wraz z odsetkami.
Czy kwoty tych korekt może zaliczyć do bieżących kosztów uzyskania przychodów, czy też konieczna jest korekta zeznań PIT-36L złożonych za lata 2016 i 2017?
Podatki i prawo gospodarcze

Stawka VAT na usługi spedycji międzynarodowej wykonane na terytorium Polski

Marcin Szymankiewicz
2019-02-01
Spółka wykonuje usługi spedycji międzynarodowej m.in. dla innych przedsiębiorstw spedycyjnych (podatników VAT w Polsce), działając jako ich podwykonawca. Dla jednego ze zleceniodawców świadczy m.in. usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku krajowym, tj. od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem UE do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski. Ma kopię listu przewozowego SMGS (dokumentu kolejowego w komunikacji międzynarodowej), z którego wynika, że importowany towar jest przemieszczany między miejscem nadania znajdującym się poza UE a pierwszym miejscem przeznaczenia w Polsce. Spółka dysponuje ponadto kopią dokumentu SAD, który potwierdza zgłoszenie towarów do odprawy celnej (procedura dopuszczenia do obrotu) przez importera.
Czy wskazana usługa jako usługa transportu międzynarodowego jest opodatkowana wg preferencyjnej stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Zeznanie roczne fundacji składane w formie elektronicznej

Mariusz Sobkowiak
2019-02-01
Jesteśmy małą fundacją, która w ubiegłym roku wygenerowała niewielki przychód. Od 2019 r. wszystkie podmioty muszą składać deklarację CIT-8 drogą elektroniczną, korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Mamy w związku z tym kilka pytań: Czy dotyczy to już rozliczenia za 2018 r.? Co w przypadku deklaracji, które powinny zostać złożone w 2018 r., ale nie zostały, i w 2019 r. będą złożone po terminie? Czy te deklaracje też należy składać drogą elektroniczną, czy można je złożyć w formie papierowej? I czy korekty deklaracji CIT-8 za okresy wcześniejsze (np. 2016 i 2017) składane w 2019 r. również należy składać drogą elektroniczną?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłata za kredyt rewolwingowy i opłaty leasingowe a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2019-01-07
W 2015 r. spółka z o.o. zaciągnęła kredyt bankowy, który jest wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej i w związku z którym są płacone odsetki I prowizje. W ramach tej samej umowy kredytowej bank udostępnia też spółce kredyt rewolwingowy do określonej kwoty, który może ona wykorzystać w razie potrzeby. Dotychczas z niego nie skorzystała. Za samą gotowość do jego udzielenia pobierana jest – w okresach półrocznych – prowizja (opłata za dostępność).
Czy taką opłatę należy uznać za koszt finansowania dłużnego (KFD), podlegający ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych?
Spółka zawarła ponadto ramową umowę na finansowanie umów tzw. leasingu operacyjnego (zbliżone charakterem do umów najmu) oraz umów serwisowych. Jej przedmiotem są samochody osobowe. Dla każdego samochodu podpisywana jest umowa jednostkowa, określająca czas jej trwania, cenę samochodu i wynagrodzenie (miesięczna rata leasingowa bez rozbicia na część kapitałową i odsetkową). Opłaty leasingowe i za usługi serwisowe ustalane są dla konkretnego okresu leasingu oraz całkowitego limitu kilometrów.
Czy mimo braku wyszczególnienia na miesięcznej fakturze części kapitałowej i odsetkowej opłaty leasingowej spółka powinna jakoś ustalać część odsetkową i uwzględniać w limicie KFD?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy wydatki z tytułu regresu ubezpieczeniowego stanowią koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2019-01-07
W spółce z o.o. w wyniku pożaru zniszczeniu uległy towary należące do jej kontrahenta. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym kontrahent ubezpieczył te towary, po wypłaceniu mu odszkodowania zastosowało regres ubezpieczeniowy wobec spółki. Sąd stwierdził winę spółki, gdyż do pożaru przyczynili się nieodpowiednio przeszkoleni jej pracownicy.
Czy wydatki związane z zastosowanym regresem ubezpieczeniowym spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Całkowita zmiana danych nabywcy poprzez wystawienie faktury korygującej

Marcin Szymankiewicz
2019-01-07
Spółka sprzedaje towary i usługi krajowym kontrahentom. Czasami po wystawieniu faktury okazuje się, że jako nabywcę błędnie wskazano podmiot, który nie jest stroną transakcji (na rzecz którego nie została zrealizowana dostawa towaru czy usługa). Wszystkie dane nabywcy (nazwa, adres, numer NIP) są nieprawidłowe. Faktura jest jednak doręczana właściwemu nabywcy.
Skoro nie odzwierciedla ona rzeczywistego przebiegu transakcji gospodarczej, to czy prawidłowe jest wystawienie faktury korygującej, w której nastąpi całkowita zmiana danych identyfikujących nabywcę?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty finansowania dłużnego a różnice kursowe

Edyta Głębicka
2019-01-07
W 2015 r. otrzymaliśmy kredyt bankowy w euro, który wykorzystujemy na cele działalności gospodarczej. Kapitał jest spłacany w terminach określonych w umowie. Odsetki są płacone 2 razy w roku. Oczywiste jest, że na dzień spłaty kwoty kapitału kredytu w walucie obcej wartość waluty w przeliczeniu na złote może być inna niż jej wartość w momencie otrzymania kredytu. W związku z tym powstają różnice kursowe – dodatnie i ujemne, które ustalamy metodą podatkową, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15a updop.
Czy powinniśmy te różnice kursowe od kapitału spłacanego kredytu w walucie obcej uwzględniać przy kalkulacji nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż towarów zagranicznego koncernu na polskim rynku (bezpośrednio, przez przedstawicielstwo, agenta lub spółkę córkę) – kwestie prawno-podatkowe

Mateusz Kaczmarek
2019-01-04
Nasza firma od lat współpracuje z dalekowschodnim koncernem produkującym nieakcyzowe towary, podlegające w UE kilkuprocentowemu cłu, sprzedawane w hurtowych ilościach m.in. na rynek polski. Koncern jest bezpośrednim sprzedawcą towaru, wystawia nabywcy fakturę, którą ten reguluje na konto koncernu, prowadzone w kraju jego siedziby. Odprawy celnej importowej dokonuje nabywca.
Z uwagi na realia rynkowe i plany rozwojowe koncernu (klienci uważają handel z kontrahentem unijnym za mniej ryzykowny niż z podmiotem z siedzibą w Azji, poza tym koncern rozważa lokalizację w Polsce centrum logistycznego, z którego będzie sprzedawał towary w całej UE) nastąpi zmiana warunków dostawy z obecnie stosowanego Incoterm CIF na Incoterm DDP. W związku z tym wraz z przedstawicielami koncernu rozważamy:
• kontynuację sprzedaży towarów bezpośrednio przez koncern z kraju jego siedziby,
• założenie w Polsce przedstawicielstwa koncernu,
• podpisanie przez naszą firmę umowy agencyjnej z koncernem,
• założenie w Polsce spółki córki koncernu (spółki z o.o.).
Które z tych rozwiązań będzie optymalne z uwagi na minimalizację ryzyka prawno-podatkowego oraz możliwość swobodnego transferowania zysków do kraju siedziby koncernu?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na artykuły spożywcze eksponowane podczas targów – czy są kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
2019-01-04
Spółka z o.o. jest producentem przemysłowych urządzeń chłodniczych (regały i szafy chłodnicze, wyspy mroźnicze, witryny do przechowywania ciast itp.). Prezentując swoje urządzenia podczas targów, dla uzyskania lepszego efektu wypełnia je produktami spożywczymi.
Czy wydatki na ich zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Wymogi dotyczące certyfikatu rezydencji

Piotr Kaim
2019-01-04
Spółka otrzymała pożyczkę od niepowiązanej, zagranicznej osoby prawnej.
Jakie warunki powinien spełniać certyfikat rezydencji pożyczkodawcy, by spółka mogła pobrać podatek u źródła wg obniżonej stawki, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Czy okres ważności certyfikatu powinien obejmować datę zaciągnięcia pożyczki?
Kiedy należy taki certyfikat uzyskać?
Czy spółka może się posługiwać certyfikatem w formacie PDF, pobranym ze strony internetowej pożyczkodawcy?
Podatki i prawo gospodarcze

Odpisy amortyzacyjne a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-12-04
Nasza spółka z o.o. rozważa zakup kilku nowych środków trwałych. Ponieważ z bieżących środków finansowych musimy opłacić dostawy, na zakup składników majątku trwałego zapewne zaciągniemy kredyt w banku albo pożyczkę od innego podmiotu. Do tej pory tego rodzaju zakupów dokonywaliśmy z własnych pieniędzy.
Jakie szczególne skutki podatkowe będą się wiązały ze sfinansowaniem inwestycji środkami zewnętrznymi?
Podatki i prawo gospodarcze

Gwarancje i poręczenia jako koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-12-04
Spółki należą do grupy kapitałowej. Jedną z jej zasad jest udzielanie sobie wzajemnych gwarancji i poręczeń. Ustalono, że świadczenia takie są odpłatne, a ich celem może być zabezpieczenie przez inny podmiot zarówno spłaty zobowiązania (np. kredytu lub pożyczki), jak i wykonania kontraktu handlowego.
Czy trzeba uwzględniać takie świadczenia w kosztach finansowania dłużnego, mając na uwadze, że ta sama spółka może ponosić z tego tytułu koszty, ale i osiągać przychody?
Podatki i prawo gospodarcze

Obowiązek korekty VAT w związku z umorzeniem zobowiązań

Marcin Szymankiewicz
2018-12-04
Czy jeżeli kontrahent umorzył w całości wierzytelność wynikającą z otrzymanej faktury, na nabywcy ciąży obowiązek korekty VAT naliczonego w trybie art. 89b ustawy o VAT? W dacie umorzenia nie upłynęło jeszcze 150 dni od terminu płatności wynikającego z umowy.
Podatki i prawo gospodarcze

Moment powstania przychodu ze sprzedaży voucherów

Marcin Szymankiewicz
2018-12-04
Spółka prowadzi sprzedaż on-line audiobooków i słuchowisk, umożliwia ich przechowywanie, odsłuchiwanie oraz pobieranie. Użytkownicy serwisu internetowego nabywają vouchery uprawniające do pobrania określonej liczby audiobooków. Potwierdzają one wyłącznie prawo użytkownika do nabycia audiobooków w serwisie, bez wskazania konkretnych audiobooków. W momencie sprzedaży voucherów spółka nie może określić, kiedy, na jaki audiobook i czy w ogóle zostaną one wymienione. Vouchery mają określony termin ważności. Zgodnie z regulaminem serwisu spółka nie zwraca użytkownikom pieniędzy za vouchery niezrealizowane w terminie.
Czy prawidłowo wykazuje przychód ze sprzedaży voucherów w momencie ich wykorzystania przez użytkownika lub upływu terminu ważności?
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta przychodów po niekorzystnym wyroku sądowym

Marcin Szymankiewicz
2018-12-04
Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Sprzedaje wodę m.in. firmie X. W czerwcu 2015 r. doszło do dużego niekontrolowanego wycieku wody. W lipcu spółka wystawiła X fakturę zgodnie ze wskazaniem wodomierza na łączną kwotę 54 tys. zł (netto 50 tys. zł), w której zafakturowała także ten wyciek. Wykazała przychód z tego tytułu (50 tys. zł) w zeznaniu rocznym za 2015 r.
X uznała tę fakturę jedynie w niewielkiej części i zapłaciła 4320 zł. Spółka dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej. Niestety, wyrok okazał się dla niej niekorzystny – sąd uznał, że nie miała prawa żądać zapłaty za usługi, bo woda nie została dostarczona, tylko wyciekła w wyniku awarii. W listopadzie 2018 r. spółka wystawiła więc korektę spornej faktury, zmniejszając należność o 49 680 zł brutto (46 tys. zł netto).
Czy może na bieżąco skorygować przychód podatkowy?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy przeniesienie na wspólnika własności składników majątku likwidowanej spółki powoduje powstanie przychodu u spółki

Ryszard Kubacki
2018-11-08
Spółka z o.o., której prowadzę księgowość, jest w toku postępowania likwidacyjnego. Wygląda na to, że sprzedaż części składników jej majątku nie będzie możliwa. Zostaną więc one (po zakończeniu procesu likwidacji i zaspokojeniu wszystkich wierzycieli) przekazane jedynemu udziałowcowi. Przejmie on wyłącznie poszczególne elementy majątku rzeczowego (w tym nieruchomość), które nie stanowią przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Czy przekazanie majątku spółki jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym będzie się wiązać z powstaniem przychodu spółki podlegającego CIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty związane z korzystaniem z instrumentów finansowych – czy podlegają limitowaniu jako koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-11-08
Firma korzysta z kilku instrumentów finansowych. Niektóre z nich związane są z zaciągniętymi przez nas i spłacanymi kredytami w walucie obcej, a niektóre z bieżącą działalnością. Zabezpieczamy się w ten sposób przed ryzykiem kursowym w zakresie spłacanych rat kredytu oraz przychodów ze sprzedaży naszych towarów za granicę.
Czy te instrumenty finansowe powinniśmy uwzględniać w potencjalnie limitowanych kosztach finansowania dłużnego?
Podatki i prawo gospodarcze

Faktoring i ubezpieczenie należności a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-11-08
W związku z wprowadzeniem do updop przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego (KFD) mamy wątpliwości, jak potraktować koszty związane z zabezpieczaniem naszych należności. Zawieramy umowy ubezpieczenia, dzięki czemu w razie nieotrzymania zapłaty od kontrahenta dostaniemy odszkodowanie, odpowiadające całości lub części ubezpieczonej należności handlowej. W zamian za to uiszczamy wynagrodzenie (składki ubezpieczeniowe).
Zawarliśmy też z bankiem umowy faktoringowe, dotyczące naszych wierzytelności handlowych. Bank odkupuje od nas należności (bez regresu), wypłacając umówioną część wartości wierzytelności. Za wykonywaną usługę pobiera opłaty o charakterze prowizji (wynagrodzenie za czynności związane z nabyciem oraz administrowaniem należnościami) oraz tzw. odsetki dyskontowe za okres od momentu kupna wierzytelności do terminu jej zapłaty.
Czy opłaty związane z korzystaniem z faktoringu i ubezpieczeniem należności handlowych powinniśmy zaliczać do KFD?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy zwrot naliczonego VAT uprzednio ujętego w kosztach stanowi przychód podatkowy

Iwona Czauderna
2018-11-08
Spółka na skutek niekorzystnej wykładni ustawy o VAT przyjetej przez organy podatkowe, dotyczącej odliczenia naliczonego VAT, nie korzystała w pełni z przysługującego jej prawa do odliczenia. Nieodliczony podatek zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Po pewnym czasie wykładnia przepisów została uznana za wadliwą – spółka skorygowała rozliczenie VAT.
Czy prawidłowo wykazała uzyskane przysporzenie w postaci zwrotu naliczonego VAT, uprzednio ujętego w kosztach uzyskania przychodów jako swój przychód?
Podatki i prawo gospodarcze

Dokumentowanie fakturą VAT marża sprzedaży usługi hotelowej

Marcin Szymankiewicz
2018-11-08
Spółka zajmuje się organizacją imprez turystycznych, działa też jako agent innych organizatorów imprez (touroperatorów). Kupuje m.in. usługi hotelowe stanowiące składnik organizowanej imprezy turystycznej albo odsprzedawane jako samodzielna usługa. Nabywając te usługi, spółka działa na rzecz nabywcy (klienta) we własnym imieniu i na własny rachunek. W odsprzedawanej usłudze hotelowej zasadniczo nie ma innych świadczeń poza noclegiem i ew. śniadaniem. Świadcząc ww. usługi, spółka nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.
Czy prawidłowo opodatkowuje sprzedawaną klientom usługę hotelową na zasadach procedury marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT i dokumentuje fakturą z dopiskiem „procedura marży dla biur podróży”?
Podatki i prawo gospodarcze

Zmiana proporcji udziału w zysku spółki osobowej za dany rok – czy konieczna jest korekta zaliczek na PIT

Iwona Czauderna
2018-11-08
W umowie spółki osobowej udział wspólników w zys- ku został ustalony proporcjonalnie do wniesionych wkładów (tzw. tymczasowa proporcja). Ta proporcja może być, zgodnie z umową, zmieniona w ciągu roku w drodze uchwały (tzw. zmieniona proporcja). Po zakończeniu roku obrotowego/podatkowego walne zgromadzenie wspólników (osoby fizyczne) podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Tymczasowa i zmieniona proporcja mogą się różnić od ustalonej wówczas ostatecznej proporcji, w jakiej zostanie podzielony zysk. Udział w zysku przypisany na podstawie tymczasowej (zmienionej) proporcji może być niższy bądź wyższy niż ustalony na podstawie ostatecznej proporcji.
Czy zmiana proporcji udziału w zysku spółki osobowej w trakcie roku bądź po jego zakończeniu powoduje, że będzie konieczna korekta zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych przez wspólników w ciągu roku?
Podatki i prawo gospodarcze

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie przed 2018 r.

Artur Kowalski Agnieszka Kowalska
2018-10-04
Czy – w związku ze zmianą przepisów updof i ograniczeniem możliwości amortyzacji – darowane środki trwałe wprowadzone do ewidencji przedsiębiorstwa osoby fizycznej przed 2018 r. należy amortyzować jak do tej pory, czy wg nowych zasad?
Podatki i prawo gospodarcze

Dywidenda nieuwzględniana przy ustalaniu przychodowego klucza podziału kosztów wspólnych

Ewa Hrebin
2018-10-04
Spółka z o.o. otrzymała dywidendę od spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce.
Czy przychód z dywidendy należy uwzględnić w proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2–2b updop, w celu przypisania tzw. kosztów wspólnych do poszczególnych źródeł przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Przychody z praw wytworzonych we własnym zakresie – czy należą do zysków kapitałowych

Ewa Hrebin
2018-10-04
Od 1.01.2018 r. przychody z praw majątkowych są w updop zaliczane do zysków kapitałowych.
Czy dotyczy to tylko praw majątkowych kwalifikowanych – zgodnie z ustawą podatkową – do wartości niematerialnych i prawnych, czy także praw wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie?
Podatki i prawo gospodarcze

Aport po założeniu spółki a prawo do obniżonego CIT

Aleksander Woźniak
2018-10-04
Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS i 30.06. 2018 r. rozpoczęła działalność. Pierwsze dwie zaliczki na CIT zapłaciła wg stawki 15%, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 updop. We wrześniu 2018 r. inna spółka, powiązana ze wspólnikami spółki z o.o., wniosła do niej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp), obejmując w zamian nowo utworzone udziały (nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego).
Czy z powodu tego aportu spółka z o.o. utraciła prawo do opodatkowania wg stawki 15%?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty związane z posiadanymi rachunkami bankowymi a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-10-04
Jak każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadamy rachunki bankowe, z których regulujemy swoje zobowiązania oraz na które wpływają nasze należności, zakładamy także lokaty. Ponosimy w związku z tym opłaty za prowadzenie rachunków, realizację przelewów, dodatkowe usługi bankowe (np. opinia bankowa, list audytora), dostęp do bankowości elektronicznej (opłata za dostęp do systemu, wydanie tokenów).
Czy powinniśmy zaliczać je do kosztów finansowania dłużnego (KFD)?
Podatki i prawo gospodarcze

Modernizacja budynku – odliczenie i korekta naliczonego VAT

Piotr Kaim
2018-10-04
Spółka jest właścicielem budynku, w którym prowadzi hotel. Zgodnie z decyzją zarządu budynek zostanie zmodernizowany (ulepszony), m.in. będzie wymieniona winda. VAT naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z modernizacją wyniesie 50 tys. zł. W najbliższym czasie budynek ma być wykorzystywany wyłącznie do działalności hotelowej, opodatkowanej VAT. Być może jednak za kilka lat spółka zmieni profil działalności na długoterminowy najem lokatorski (zwolniony z VAT) albo sprzeda budynek i będzie to transakcja zwolniona z VAT.
Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT zapłaconego przy ulepszeniu budynku? Czy będzie zobowiązana do korekty odliczenia w przypadku sprzedaży budynku lub rozpoczęcia działalności zwolnionej z VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie VAT w międzynarodowym handlu specjalistycznymi maszynami

Mateusz Kaczmarek
2018-09-03
Mamy spółkę z o.o. w Polsce (Spółka PL) i spółkę akcyjną w Szwajcarii, zarejestrowaną do VAT zarówno w kraju siedziby, jak i w Niemczech (Spółka CH-De). Handlujemy bardzo zaawansowanymi technicznie maszynami, których transport do klienta rozpoczyna się z terytorium innego niż Polska kraju UE. Montaż, uruchomienie i serwisowanie wymaga specjalistycznej wiedzy, odpowiednich narzędzi i materiałów, a zasobami tymi dysponuje Spółka PL. Nasi polscy klienci chcieliby uniknąć zamrożenia gotówki w związku z koniecznością zapłaty od razu całej ceny (w tym VAT), przy możliwości odzyskania VAT z US dopiero po 2–3 mies.
Rozważamy więc sprzedaż im maszyn przez Spółkę CH-De i zlecanie organizacji transportu oraz wykonanie montażu Spółce PL. Czy to dobre rozwiązanie? Jak wyglądałyby rozliczenia, gdyby:
• Spółka CH-De kupowała maszynę w kraju UE, ale nie w Polsce ani Niemczech, i sprzedawała ją polskiemu klientowi z podaniem na fakturze swojego NIP z Niemiec (z przedrostkiem DE), gdzie jest zarejestrowana do VAT, w tym do transakcji wewnątrzwspólnotowych,
• klient podawałby do tej transakcji polski numer identyfikacyjny VAT z przedrostkiem PL,
• przewiezienie maszyny do klienta zlecałby firmie transportowej podmiot sprzedający maszynę Spółce CH-De lub ta spółka, a trasa przejazdu rozpoczynałaby się w kraju siedziby pierwotnego sprzedawcy i kończyła w Polsce,
• maszyna byłaby zainstalowana przez Spółkę PL na zlecenie klienta?
Ostatnie pytanie dotyczy sprzedaży maszyn klientom z siedzibą poza UE, np. w Uzbekistanie. Myślimy o tym, aby sprzedawcą była Spółka CH-De, aby eksport wykonywała Spółka CH-De lub Spółka PL (na zlecenie tej poprzedniej) i aby następował z terytorium Polski. Wcześniej spółka CH-De zakupi towar w innym kraju UE (np. w Belgii) i przewiezie go do Polski. Jak będą wyglądać rozliczenia w tym przypadku?
Podatki i prawo gospodarcze

Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin – czy są kosztem uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2018-09-03
Spółka z o.o. zamierza wykupić dla zainteresowanych pracowników oraz członków ich rodzin pakiety medyczne, w ramach których otrzymają świadczenia wykraczające poza zakres medycyny pracy. Osoby, które wyrażą chęć nabycia pakietu, złożą oświadczenia o zgodzie na potrącenie z ich wynagrodzenia ceny pakietu w części, jaką ma finansować pracownik (50% ceny wybranego przez niego pakietu). Wartość pakietów w części finansowanej przez spółkę będzie dla pracowników przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu updof.
Czy wydatki, jakie poniesie spółka z tytułu tego dofinansowania, będą dla niej kosztami uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Dostęp do portalu rekrutacyjnego i baz danych w internecie a obowiązek poboru podatku u źródła

Edyta Głębicka
2018-09-03
Spółka korzysta z wielu baz danych, w których gromadzone są np. raporty o rynku różnych surowców i towarach, cenach, sytuacji na giełdach. W zamian płaci wynagrodzenie, często na rzecz podmiotów zagranicznych. Dane dostępne w bazach są identyczne dla różnych podmiotów, które wykupią dostęp. Informacje nie są tworzone na specjalne zamówienie spółki. Są przez nią wykorzystywane na własne potrzeby, do tworzenia wewnętrznych raportów, zestawień, analiz.
Spółka opłaca także subskrypcję za korzystanie z portalu rekrutacyjnego. Portal nie wykonuje na jej rzecz żadnych innych usług poza udostępnieniem „miejsca”. Spółka może tam zamieszczać własne materiały i ogłoszenia, zapoznawać się z materiałami/profilami zawodowymi innych użytkowników i ogłoszeniami osób poszukujących pracy, a także kontaktować się z nimi. Uzyskanie i utrzymywanie dostępu do portalu nie wiąże się z udzieleniem spółce przez właściciela serwisu jakiejkolwiek licencji.
Czy dokonując zapłaty za ww. usługi na rzecz podmiotów zagranicznych, spółka powinna pobrać podatek u źródła? Uzyskanie certyfikatów rezydencji podatkowej od wielu podmiotów jest właściwie niemożliwe, a zapłata z potrąceniem podatku nie wchodzi w rachubę.
Podatki i prawo gospodarcze

Jak rozliczyć udzielone skonto w przypadku WNT

Edyta Głębicka
2018-09-03
Firma kupuje towary od zagranicznych kontrahentów. Niektórzy z nich zamieszczają na fakturach informację, że w razie zapłaty przed terminem płatności przysługuje skonto, najczęściej procentowe (tzn. dokonując płatności przed terminem, nabywca płaci za towar mniej, niż wynika z faktury).
W jaki sposób takie skonto uwzględnić w rozliczeniach WNT – jaką wartość WNT wykazać? Np. zagraniczny dostawca wystawia fakturę 25 sierpnia, nabywca ma możliwość skorzystania z 3% skonta w przypadku płatności w ciągu 15 dni i 5 września dokonuje przelewu z uwzględnieniem skonta.
Czy jako podstawę opodatkowania WNT w deklaracji VAT za sierpień należy wykazać wartość faktury z uwzględnieniem skonta (do dnia złożenia deklaracji VAT wiadomo, że z niego skorzystano)? Czy też za sierpień trzeba wykazać WNT w pierwotnej wysokości wynikającej z faktury, a dopiero w rozliczeniu za wrzesień (miesiąc płatności) obniżyć wartość WNT o wysokość zrealizowanego w tym miesiącu skonta? Zagraniczni kontrahenci nie wystawiają z tego tytułu faktur korygujących zakupy.
Podatki i prawo gospodarcze

Częściowa zapłata z rachunku VAT a prawo do „skonta” przy zapłacie podatku

Aleksander Kliszewski
2018-08-06
Czy możliwe jest obniżenie zobowiązania podatkowego VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w przypadku gdy przed terminem płatności zobowiązania zapłacono z rachunku VAT jedynie jego część, a nie całość?
Podatki i prawo gospodarcze

Ile wynosi limit kwotowy nadwyżki kosztów finansowania dłużnego dla celów CIT

Edyta Głębicka
2018-08-06
Jesteśmy polską spółką, podatnikiem CIT. Nasz rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu. Ponosimy koszty, które od 1.01.2018 r. są uznawane za tzw. koszty finansowania dłużnego (KFD) w rozumieniu art. 15c ust. 12 updop (odsetki płacone od kredytów bankowych zaciągniętych w 2018 r.).
Z uwagi na rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej i planowane rozszerzenie finansowania zewnętrznego nie wykluczamy, że wartość nadwyżki KFD w rozumieniu art. 15c ust. 3 updop poniesionych w poszczególnych latach podatkowych, poczynając od 2018 r., będzie wyższa niż 3 mln zł. Ponoszone przez nas KFD spełniają co do zasady warunek zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, tzn. są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie stanowią kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.
Czy powinniśmy wyłączyć w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów wartość nadwyżki KFD, która przekracza limit 3 mln zł plus 30% tzw. podatkowej EBITDA?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na stypendia dla przyszłych pracowników a koszty uzyskania przychodów

Marcin Sądej
2018-08-06
Spółka uruchomiła program stypendialny skierowany do uczniów szkół branżowych w celu zapewnienia sobie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Zgodnie z umową stypendyści – od podpisania umowy do zakończenia nauki – otrzymują stypendium w określonej wysokości. W zamian zobowiązują się do podjęcia pracy w spółce po ukończeniu nauki i przepracowania określonego okresu. Umowy o stypendia dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, jednak płatności dokonywane są co miesiąc.
Czy takie wydatki są kosztem uzyskania przychodów spółki?
Podatki i prawo gospodarcze

Usługi rekrutacji nabywane od podmiotów powiązanych

Marcin Szymankiewicz
2018-08-06
Spółka będzie kupować usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu od firmy X – podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 updop. Usługi te mają obejmować m.in. ustalenie niezbędnych kompetencji kandydatów, opracowanie ogłoszeń i organizację naboru pracowników, weryfikację ich CV i selekcję, znalezienie kandydatów spełniających określone kryteria, przedstawienie wybranych kandydatów i zorganizowanie rozmów kwalifikacyjnych, pomoc w wyborze między nimi, a także udział w negocjowaniu warunków zatrudnienia.
Czy do takich usług ma zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 pkt 1 updop?
Podatki i prawo gospodarcze

Zakup usługi od kontrahenta z USA zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce

Edyta Głębicka
2018-08-06
Od kilku lat płacimy firmie z USA za uzyskanie dostępu on-line do serwisów informacyjnych i baz danych obejmujących światowe raporty handlowe i giełdowe. Wystawcą faktur jest ta firma. Faktury były wystawiane bez VAT. Uznaliśmy, że jest to import usług. Na ostatniej fakturze (także bez podatku) zauważyliśmy jednak, że firma podała numer NIP z prefiksem PL.
Mamy wątpliwość, jak dla celów VAT rozliczyć tę fakturę.
Podatki i prawo gospodarcze

Czy udzielenie rabatu można udokumentować notą

Edyta Głębicka
2018-07-02
Sprzedajemy surowce do produkcji wielu wyrobów. Mamy z tego tytułu duże obroty. Naszymi klientami są firmy polskie i zagraniczne. Zgodnie z polityką handlową klientom, którzy zrobią zakupy przekraczające w roku kalendarzowym określony tonaż, w kolejnym roku udzielamy rabatu potransakcyjnego, dotyczącego tych zakupów (procentowe zmniejszenie ceny). Dokumentujemy go fakturą korygującą, wymieniając w niej wszystkie wystawione w zeszłym roku faktury sprzedaży, z którymi wiąże się rabat (uproszczona zbiorcza faktura korygująca). Kwota rabatu jest następnie przelewana na konto klienta.
Jeden z naszych klientów – firma zagraniczna, która ma zarejestrowany w Polsce oddział z nadanym polskim numerem NIP – zasugerowała zmianę zasad i zaproponowała, że jej filia/oddział z siedzibą w Anglii wystawiałaby na nas notę na wartość rabatu, którą my byśmy płacili. Co istotne, faktury sprzedaży są wystawiane odrębnie na 2 fabryki kontrahenta w Polsce (ze wskazaniem ich lokalizacji), ale widnieje na nich ten sam nabywca, z tym samym numerem NIP (polski oddział firmy zagranicznej).
Czy możemy przyjąć takie rozwiązanie?
Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce dostawy towarów produkowanych na zamówienie kontrahentów z UE

Marcin Szymankiewicz
2018-07-02
Polska firma zajmuje się m.in. produkcją wyrobów wytłaczanych z kauczuku silikonowego. Znaczna ich część jest wytwarzana na indywidualne zamówienie klientów z innych krajów UE. W celu realizacji zamówień firma produkuje także formy do wtrysku ciekłego silikonu, umożliwiające wytworzenie produktów zgodnie z oczekiwaniami klienta. Po zakończeniu produkcji sprzedaje je kontrahentom, przy czym nie są one wysyłane do innego kraju UE, lecz pozostają w zakładzie produkcyjnym w Polsce, a kontrahenci mają zagwarantowane pełne prawo do dysponowania nimi.
Jak będzie opodatkowana sprzedaż takich form? Czy jest to dostawa krajowa, czy WDT?
Podatki i prawo gospodarcze

Warunki skutecznej zmiany roku podatkowego przez spółkę

2018-07-02
Rozważamy zmianę przez naszą spółkę roku podatkowego, tak aby nie był on rokiem kalendarzowym.
Jakich formalności trzeba będzie dopełnić, aby zmiana była skuteczna i nastąpiła dokładnie wtedy, kiedy byśmy tego chcieli?
Podatki i prawo gospodarcze

Co to są koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi

Aleksander Woźniak
2018-07-02
Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi umowy licencyjne, na podstawie których korzysta odpłatnie ze znaków towarowych. Koszty licencji są dla celów podatkowych kwalifikowane jako koszty pośrednio związane z przychodem (art. 15 ust. 4d updop).
Czy spółka nie będzie mogła odliczać ich od przychodu, gdy w roku podatkowym ich suma przekroczy 3 mln zł?
Podatki i prawo gospodarcze

Ustalenie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wpłaconego w przetargu wadium

Iwona Czauderna
2018-06-01
Gmina zbywa, w drodze przetargu, niektóre nieruchomości ze swoich zasobów, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.
Kiedy po stronie gminy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wadium wpłaconego przez osobę ustaloną w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości?
Podatki i prawo gospodarcze

Strata z tytułu likwidacji nie w pełni zamortyzowanego znaku towarowego

Aleksander Woźniak
2018-06-01
Spółka kupiła znak towarowy, wprowadziła go do ewidencji jako wartość niematerialną i prawną (wnip) oraz amortyzowała. Po roku przestała jednak wykorzystywać go w działalności gospodarczej. Wycofała więc znak z ewidencji wnip prowadzonej dla celów księgowych oraz podatkowych.
Czy niezamortyzowana część wartości początkowej znaku towarowego będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodu?
Podatki i prawo gospodarcze

Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej kompleksową usługę organizacji konferencji

Marcin Szymankiewicz
2018-06-01
Spółka – producent leków – promuje swoje produkty wśród lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów na tzw. eventach (kongresach, szkoleniach, konferencjach). W ich trakcie prezentowane są zasady prawidłowego stosowania produktów leczniczych, przeciwwskazania, zalecenia, informacje o chorobach i metodach leczenia. Promocja polega na umieszczaniu banerów reklamowych, informowaniu, że spółka jest sponsorem wydarzenia, rozdawaniu ulotek, broszur, drobnych gadżetów (np. długopisów, smyczy, pendrive’ów) itp.
Spotkania są organizowane w salach konferencyjnych i lokalach gastronomicznych przez niezależne od spółki podmioty. Odpowiadają one za kompleksową organizację – program, prelegentów, zapewnienie uczestnikom transportu, noclegu i wyżywienia.
Czy spółka ma prawo odliczyć VAT wykazany na fakturach dokumentujących te kompleksowe usługi?
Podatki i prawo gospodarcze

Stawka VAT przy sprzedaży budynku mieszkalnego z lokalami użytkowymi

Piotr Kaim
2018-06-01
Przedsiębiorca zamierza sprzedać wybudowany przez siebie budynek mieszkalny wraz z działką gruntu. Budynek ten wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) zaliczany jest do klasy 1122 („Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”). Znajdują się w nim lokale mieszkalne (ok. 60% powierzchni użytkowej) i użytkowe (ok. 40% powierzchni). Powierzchnia użytkowa niektórych lokali mieszkalnych przekracza 150 m2, a całego budynku znacząco przekracza 300 m2. Sprzedaż nie będzie objęta zwolnieniem z VAT, nie upłynęły bowiem jeszcze 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a przedsiębiorca miał prawo do odliczania VAT naliczonego przy budowie.
Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży budynku mieszkalnego, obejmującego także lokale użytkowe? Czy w stosunku do całości transakcji można przyjąć stawkę 8% właściwą dla dostawy obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT)?
Podatki i prawo gospodarcze

Refundacja wydatków na szkolenia pracowników – korekta kosztów

Edyta Głębicka
2018-05-07
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podpisała umowę ze Stowarzyszeniem X (w umowie zwanym Operatorem) o refundację kosztów usług szkolenia pracowników. W umowie jest informacja o projekcie współfinansowanym ze środków UE. Przedsiębiorca wybrał firmę, która przeprowadzi szkolenia, i otrzymał od niej w listopadzie 2017 r. rachunek za usługi szkoleniowe świadczone od grudnia 2017 do marca 2018 r. Przedsiębiorca pokrywa 20% wydatków, a pozostałe 80% zrefunduje Stowarzyszenie po zakończeniu szkoleń i spełnieniu wszystkich wymagań umowy (tj. w marcu/kwietniu 2018 r.).
Jak zaewidencjonować fakturę za szkolenie, otrzymaną w listopadzie 2017 r.? Czy usługa szkoleniowa będzie kosztem uzyskania przychodu w całości, czy tylko w 20%? Czy refundacja otrzymana w marcu/kwietniu 2018 r. będzie przychodem podatkowym?
Podatki i prawo gospodarcze

Ulga na zakup kas rejestrujących po podziale spółki

Iwona Czauderna
2018-05-07
Spółka powstała w wyniku podziału spółki kapitałowej A przez wydzielenie. W następstwie podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa A została wydzielona w nową spółkę. Przed wydzieleniem A miała sieć sklepów, w których odbywała się sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podlegająca ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skorzystała z ulgi na nabycie takich kas.
Czy w tej sytuacji spółce powstałej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh (podziału przez wydzielenie) również przysługuje prawo do odliczenia kwot wydatkowanych przez nią na zakup nowych kas rejestrujących?
Podatki i prawo gospodarcze

Ujęcie nieistotnych kosztów pośrednich dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy

Marcin Szymankiewicz
2018-05-07
Spółka ponosi koszty pośrednie (np. prenumeraty, czynszu najmu, reklamy, ubezpieczeń: majątkowego, komunikacyjnego, należności), odnoszące się do okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego. Jednocześnie, z uwagi na ich wysokość, brak jest uzasadnienia do ich rozliczenia w czasie.
Zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości spółka stosuje uproszczenia, rozgraniczając koszty istotne i nieistotne (próg istotności ustalony jest na poziomie 0,4% przychodów ze sprzedaży, wykazanych w rachunku zysków i strat).
Nieistotne koszty pośrednie dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy potrąca w księgach jednorazowo w dacie ich poniesienia, gdyż nie wpłyną na zniekształcenie wyniku finansowego.
Czy także podatkowo mogą być one potrącane jednorazowo w dacie ich poniesienia, bez konieczności rozliczania międzyokresowego?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty podróży służbowych – pobór podatku u źródła

Łukasz Chłond
2018-05-07
Nasza firma prowadzi sprzedaż produktów dla klientów polskich i zagranicznych. Część pracowników podróżuje służbowo do innych krajów m.in. po to, by serwisować sprzedane produkty. W związku z podróżami ponosimy koszty zapewnienia noclegu, biletów lotniczych, a czasami wynajmu samochodów na miejscu (pracownik wynajmuje samochód na lotnisku i tam go oddaje).
Czy płacąc za ww. usługi, jesteśmy zobowiązani pobierać podatek u źródła?
Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata za towary wrażliwe na tzw. rachunek collect a podatkowa odpowiedzialność solidarna

Edyta Głębicka
2018-04-04
Na potrzeby działalności kupujemy paliwa od różnych dostawców. Na fakturach sprzedaży niektórzy z nich wskazują rachunki bankowe niewidniejące w oficjalnych zestawieniach organów podatkowych. Mamy wątpliwości, czy możemy się czuć bezpiecznie w związku z przewidzianą w ustawie o VAT solidarną odpowiedzialnością nabywcy tzw. towarów wrażliwych za zobowiązania podatkowe sprzedawcy (art. 105a).
Dbamy, aby kupować paliwa od podmiotów pewnych, tzn. takich, które złożyły kaucje gwarancyjne, figurują w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS oraz upoważniły organy do wglądu w swoje rachunki bankowe, na które kontrahenci dokonują zapłaty za dostawy towarów wrażliwych. Kontrahenci przekazali nam wyjaśnienia, że korzystają ze specjalnej usługi bankowej. W jej ramach tworzone są pomocnicze wirtualne rachunki bankowe (tzw. rachunki collect) o samodzielnych numerach, których określone cyfry identyfikują poszczególnych kontrahentów danego klienta banku tylko w celach porządkujących i ułatwiających księgowania wpłat w powiązaniu z jego systemem księgowym i rozrachunkami.
Te spersonalizowane rachunki są swego rodzaju techniczną analityką do rzeczywistego rachunku bankowego. Pieniądze od kontrahentów faktycznie wpływają na jeden rachunek wskazany organom podatkowym przez sprzedawcę towarów wrażliwych jako ten, na który następuje zapłata za te towary. Nie mógł on podać organom numerów wirtualnych rachunków, ponieważ byłyby ich tysiące (tak jak kontrahentów).
Czy takie wyjaśnienia uchronią nas przed odpowiedzialnością solidarną?
Podatki i prawo gospodarcze

Przychody i koszty po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Piotr Kaim
2018-04-04
3.01.2018 r. doszło do przekształcenia spółki komandytowej (sp.k.) w spółkę z o.o. Przedtem spółka zajmowała się serwisem urządzeń mechanicznych i kontynuuje tę działalność także po przekształceniu. Niektóre z jej usług zostały rozliczone po przekształceniu, ale ich świadczenie rozpoczęto przed nim. Prace serwisowe wymagały nabywania usług innych podmiotów, a także części zamiennych do serwisowanych urządzeń. Koszty tych usług i części były ponoszone zarówno przed przekształceniem, jak i po nim.
W jaki sposób spółka powinna wykazywać przychody i koszty związane z usługami serwisowymi? Czy powinny być one dzielone na okresy sprzed przekształcenia (kiedy funkcjonowała sp.k.) i po nim? Czy takiemu podziałowi powinny podlegać koszty pośrednie, dotyczące miesiąca, w którym doszło do przekształcenia?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty poniesione w związku z zamiarem zakupu zagranicznych spółek

Edyta Głębicka
2018-04-04
Byliśmy w zeszłym roku zainteresowani nabyciem grupy spółek zagranicznych z branży zbliżonej do tej, którą reprezentuje nasza grupa kapitałowa. Zanim podjęliśmy decyzję o złożeniu oferty zakupu akcji, przeprowadziliśmy analizę sytuacji prawnej, finansowej i biznesowej zagranicznych spółek oraz szans ich rozwoju. Zleciliśmy także opinie prawne dotyczące analizy procesu zakupu oraz związanych z tym kosztów i procedur. Przeprowadziliśmy liczne negocjacje ws. uzyskania finansowania od banków.
Ponieśliśmy na ten cel (jako spółka dominująca) wydatki o istotnej kwocie łącznej, m.in. na opinie, raporty firm konsultingowych (np. due diligence, doradztwo inwestycyjne, podatkowe), uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami właściciela spółek, doradcami i bankami, w tym koszty podróży służbowych i noclegów osób reprezentujących spółkę podczas negocjacji.
Ostatecznie do zakupu akcji nie doszło, ponieważ właściciel spółek wybrał innego oferenta.
Czy mimo to możemy uznać poniesione wydatki za koszty uzyskania przychodów? Uważamy, że złożyliśmy optymalną ofertę zakupu, poprzedzoną rzetelnymi analizami.
Podatki i prawo gospodarcze

Ponowny wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT za ten sam okres

Piotr Kaim
2018-03-05
Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT za jeden z miesięcy 2017 r. Naczelnik US rozpatrzył go pozytywnie: wydał decyzję stwierdzającą nadpłatę i określił wysokość zobowiązania podatkowego za miesiąc objęty wnioskiem, pomniejszając kwotę zobowiązania, wykazaną w deklaracji VAT-7, o kwotę nadpłaty. Obecnie pracownicy spółki zauważyli, że w tym samym miesiącu doszło do zawyżenia VAT z innego powodu niż ten, który był przyczyną złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
Czy spółka ma prawo do ponownego złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty za ten sam miesiąc, mimo że – po rozpatrzeniu poprzedniego wniosku – naczelnik US wydał już decyzję określającą zobowiązanie podatkowe za ten miesiąc?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy minimalny podatek ciąży na właścicielach lokali w nieruchomości komercyjnej

Aleksander Kliszewski
2018-03-05
W budynku centrum handlowego znajdują się także wyodrębnione lokale należące do różnych właścicieli, każdy o wartości początkowej poniżej 10 mln zł. Pozostała część budynku stanowi odrębny od lokali środek trwały, który nie został wprowadzony do ewidencji. Kilku właścicieli (osoby fizyczne) ma po kilka lub kilkanaście wyodrębnionych lokali o łącznej wartości przekraczającej 10 mln zł, jednak każdy z nich jest odrębnym środkiem trwałym.
Które z tych środków trwałych podlegają opodatkowaniu tzw. minimalnym podatkiem dochodowym od przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych?
Podatki i prawo gospodarcze

Przepływy pieniężne między polską spółką a jej zagranicznym oddziałem

Edyta Głębicka
2018-03-05
Jesteśmy polską spółką, podatnikiem CIT. Mamy w innych krajach UE kilka oddziałów, które są w nich zarejestrowanymi prawnie podmiotami i naszymi zakładami w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeden z oddziałów posiada – w związku z prowadzoną działalnością – pewne nadwyżki pieniężne i chciałby je nam przekazać.
Czy będą się z tym wiązać skutki podatkowe w Polsce?
Podatki i prawo gospodarcze

Straty ze sprzedaży wierzytelności jako koszt uzyskania przychodu – po zmianach od 1.01.2018 r.

Aleksander Kliszewski
2018-03-05
Czy kalkulując stratę ze sprzedaży wierzytelności, podatnik nadal ma prawo wziąć pod uwagę kwotę brutto wierzytelności, a sama wysokość tej straty została ograniczona do kwoty netto, czy też już przy kalkulacji straty należy uwzględnić wyłącznie kwotę netto?
Podatki i prawo gospodarcze

Organ właściwy do zaliczenia wpłaty VAT od importu

Aleksander Kliszewski
2018-02-05
Spółka otrzymała postanowienie naczelnika UCS o zaliczeniu wpłaty zaległego VAT z tytułu importu towarów na poczet należności głównej oraz na odsetki za zwłokę.
Czy naczelnik UCS jest właściwy do wydania takiego postanowienia?
Podatki i prawo gospodarcze

Składki członkowskie na rzecz zagranicznych organizacji

Edyta Głębicka
2018-02-05
W związku z naszą działalnością gospodarczą, m.in. z uwagi na surowce, jakimi handlujemy, musimy być na rynku międzynarodowym wiarygodnym partnerem i przedsiębiorcą. Musimy też utrzymywać szerokie kontakty i być na bieżąco z informacjami nt. rynku. Z tym zaś wiąże się nasze członkostwo w wielu organizacjach i to, że opłacamy składki.
Jak w przypadku organizacji międzynarodowych rozstrzygnąć, czy możemy zaliczyć składki do kosztów podatkowych (mowa oczywiście o organizacjach, do których należymy dobrowolnie)?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na przeglądy pakietów konsolidacyjnych spółek zależnych

Edyta Głębicka
2018-02-05
Jako spółka dominująca grupy kapitałowej mamy wątpliwości, czy wydatki faktycznie dotyczące innych spółek kapitałowych z grupy, ale finalnie służące sporządzeniu przez nas, podmiot dominujący (właściciela), skonsolidowanego sprawozdania finansowego, mogą być ich kosztami podatkowymi.
Dotychczas spółki zależne same zamawiały na swoim terenie przeglądy i badania pakietów konsolidacyjnych. Spółki te są zobowiązane do przeprowadzania przeglądu pakietu konsolidacyjnego (badania nieobowiązkowych okresowych sprawozdań finansowych), którego celem jest weryfikacja zgodności danych zawartych w pakiecie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w grupie (w szczególności „przejście” na MSR), sprawdzenie rzetelności i jasności przedstawionej sytuacji finansowej, majątkowej oraz wyniku finansowego, a także porównywanie własnych wyników z wynikami prezentowanymi przez inne podmioty z grupy.
Podatki i prawo gospodarcze

Spółka z o.o. z udziałem gminy a zwolnienie z VAT usług szkoleniowych opłacanych ze środków publicznych

Tomasz Krywan
2018-02-05
Czy zwolnienie z VAT usług szkoleniowych opłaconych ze środków publicznych ma zastosowanie także wtedy, gdy firma jest spółką z o.o., w której 50% udziałów ma gmina (miasto), a 50% – firma prywatna?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie przez gminę VAT od wydatków na modernizację targowiska

Iwona Czauderna
2018-01-04
Gmina pobiera opłatę targową od handlujących na dzierżawionych stanowiskach, a także od pozostałych handlujących na targowisku. Na podstawie umów dzierżawy, dotyczących położonych na targowisku pawilonów trwale związanych z gruntem, otrzymuje czynsz dzierżawny.
Na tym targowisku gmina prowadzi inwestycję, polegającą na przebudowie przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnej, nawierzchni placu oraz chodników. Infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno przez handlujących, od których pobierana jest wyłącznie opłata targowa, jak i tych, którzy dzierżawią pawilony handlowe.
Czy gmina jest uprawniona do pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki na przebudowę i modernizację targowiska?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy przekazanie zamiast dywidendy wierzytelności własnych spółki podlega VAT

Tomasz Krywan
2018-01-04
Spółka z o.o., zamiast wypłacić wspólnikowi dywidendę, przekazała mu przysługujące jej wierzytelności za sprzedane towary.
Czy powinna była naliczyć w związku z tym VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od zaległości w VAT z tytułu importu towarów

Aleksander Kliszewski
2018-01-04
Obecnie w art. 37 ust. 1a ustawy o VAT nie ma już zapisu, że odsetek nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.
Czy w związku z brakiem przepisów przejściowych organ podatkowy może obecnie pobrać odsetki także za okres, w którym ten zapis obowiązywał?
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta faktury – jaki kurs waluty

Ryszard Kubacki
2018-01-04
Spółka sprzedaje towary kontrahentom z państw członkowskich UE, wystawiając faktury w euro. Czasami, z różnych przyczyn, wystawia faktury korygujące.
Jaki w takich przypadkach powinna stosować kurs euro – pierwotny czy aktualny?
Podatki i prawo gospodarcze

Prowadzenie kilku szkół – zwolnienie z CIT

Marcin Szymankiewicz
2018-01-04
Spółka z o.o. prowadzi kilka szkół (podstawową, gimnazjum, liceum) i wykonuje inne aktywności gospodarcze (m.in. prowadzi szkołę językową, wynajmuje powierzchnię). Osiąga przychody i ponosi koszty związane zarówno z prowadzeniem szkół, jak i pozostałą działalnością, przy czym:
• koszty i przychody dające się przypisać poszczególnym rodzajom działalności są księgowane na wyodrębnionych dla nich kontach księgowych,
• koszty niedające się przypisać bezpośrednio poszczególnym działalnościom (np. wydziałowe, ogólnozakładowe) są przypisywane poszczególnym rodzajom działalności, proporcjonalnie do wysokości uzyskiwanych z nich przychodów.
Czy spółka może skorzystać ze zwolnienia od CIT określonego w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, jeżeli dochód z prowadzenia jednej szkoły (np. podstawowej) zostanie przeznaczony na cele innej (np. liceum)?
Podatki i prawo gospodarcze

Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej faktur otrzymanych w postaci papierowej

Edyta Głębicka
2017-12-05
Czy można niszczyć papierowe faktury zakupu i przechowywać tylko ich skany?
Podatki i prawo gospodarcze

Przeznaczenie dochodu na cele statutowe organizacji pożytku publicznego jako warunek zwolnienia z CIT

Piotr Kaim
2017-12-05
Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (opp), jej cele statutowe obejmują zaś zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Do niedawna działalność fundacji polegała wyłącznie na wykonywaniu nieodpłatnych badań diagnostycznych, finansowanych z funduszu założycielskiego oraz dotacji i innych wpłat zwolnionych od CIT. W związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi fundacji, w 2017 r. jej zarząd podjął decyzję, że część badań będzie wykonywana odpłatnie. Dochód z działalności odpłatnej zostanie przeznaczony na statutową działalność nieodpłatną.
W jakim terminie należy wydatkować dochód z działalności odpłatnej na nieodpłatną działalność statutową, by fundacja mogła skorzystać ze zwolnienia z CIT, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 6c updop? Jaką formę powinno mieć „przeznaczenie” tego dochodu na działalność statutową?
Podatki i prawo gospodarcze

Certyfikat rezydencji w pliku PDF lub JPG

Marcin Szymankiewicz
2017-12-05
Spółka z o.o. kupuje usługi reklamy w internecie od firm z siedzibą za granicą (osoby prawne). Wypłacając za nie wynagrodzenie, co do zasady ma obowiązek pobrać podatek u źródła. Posiada certyfikaty rezydencji kontrahentów w formie plików PDF lub JPG, zamieszczane przez nich na ich stronach internetowych.
Czy uprawniają one do niepobrania podatku u źródła lub zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy wspólnicy przekształcanej spółki mogą wystąpić o interpretację podatkową

Ryszard Kubacki
2017-11-15
Wspólnicy spółki cywilnej rozważają przekształcenie jej w spółkę z o.o. na podstawie art. 551 § 1 Ksh.
Czy mogą wystąpić do KIS o indywidualną interpretację dotyczącą spraw podatkowych nowej spółki?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie konsumentowi faktury bez żądania jej wystawienia

Marcin Szymankiewicz
2017-11-15
Czy wystawianie faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, gdy nie żądają one ich wystawienia, nie narusza przepisów ustawy o VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Opodatkowanie dochodów z likwidacji spółek kapitałowych

Edyta Głębicka
2017-11-15
Nasza spółka z o.o. jest wspólnikiem kilku spółek kapitałowych, w tym polskich i jednej z Austrii. Niektóre z tych spółek są w trakcie likwidacji, w odniesieniu do innych jest to planowane. W 2015 r. rozpoczął się proces likwidacyjny polskiej spółki (od 2010 r. zależnej od nas w 100%) i wypłacono nam środki pieniężne w ramach majątku z likwidacji. Ponieważ nie zostały one wówczas prawidłowo opisane, a poza tym spółka nie została wtedy wykreślona z KRS (doszło do tego dopiero w 2016 r.), otrzymane środki zostały doliczone do naszych bieżących przychodów i opodatkowane. Nie uwzględniliśmy żadnych kosztów. Co teraz powinniśmy zrobić?
Jak postąpić, gdy otrzymamy świadczenia w związku z likwidacją spółek zagranicznych?
Podatki i prawo gospodarcze

Powtarzające się świadczenia wspólnika na rzecz spółki a PIT-8C

Marcin Szymankiewicz
2017-11-15
Jeden ze wspólników spółki z o.o. (osoba fizyczna zamieszkała w Polsce) na podstawie art. 176 Ksh zobowiązany jest do powtarzających się – w każdym miesiącu kalendarzowym – świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, polegających na wykonywaniu określonych w umowie usług (m.in. administracyjnych i informatycznych). Za wykonane świadczenia spółka wypłaci mu wynagrodzenie. Czy stanowi ono dla wspólnika przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof i w związ- ku z tym spółka powinna wystawić PIT-8C?
Podatki i prawo gospodarcze

Gromadzenie przychodów zwolnionych od CIT na odrębnym rachunku bankowym

Aleksander Kliszewski
2017-11-15
Czy spółka ma obowiązek gromadzenia przychodów zwolnionych od CIT na odrębnym rachunku bankowym dla udowodnienia, że nie służyły one bezpośredniemu sfinansowaniu wydatków i kosztów mających stanowić koszty uzyskania przychodów, czy też tę okoliczność można udowodnić w inny sposób?
Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od zaległej dotacji przychodem wolnym od CIT

Ryszard Kubacki
2017-10-01
Stowarzyszenie (zajmujące się edukacją) utrzymuje się z dotacji wypłacanej przez gminę. Podpisało z nią ugodę pozasądową, na mocy której ta zobowiązała się wypłacić mu w ratach zaległą dotację za ostatnie 3 lata wraz z odsetkami za nieterminową wypłatę. Cały dochód (zarówno zaległa dotacja, jak i odsetki) zostanie przeznaczony na działalność statutową.
Czy odsetki podlegają opodatkowaniu?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wydanie kurtek z logo firmy uczestnikom konferencji – skutki w CIT i VAT

Edyta Głębicka
2017-10-01
Spółka zorganizowała konferencję dla „najcenniejszych” podwykonawców. Uczestniczyli w niej także jej pracownicy. Zamówiła pamiątkowe kurtki z logo swojej firmy (o wartości brutto 150 zł/szt.), które wręczano uczestnikom spotkania. Faktura zakupu kurtek została wystawiona w miesiącu wcześniejszym niż miesiąc konferencji.
Jakie skutki podatkowe ma wydanie tych prezentów?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy zapłata za towar może potwierdzać jego wywóz do innego państwa UE

Edyta Głębicka
2017-10-01
Jednym z klientów naszej spółki jest duża firma (z siedzibą w UE), na rzecz której wykonujemy stałe dostawy. Towary, w dużych ilościach, są wysyłane do innych krajów członkowskich. Kontrahent zgodnie z ustaleniami sporządza dla nas potwierdzone zestawienia, z których wynika, jakie towary i w jakich ilościach dotarły do niego w poprzednim miesiącu. Zestawienia są przesyłane do połowy miesiąca. Z uwagi na trudności organizacyjno-techniczne zdarza się jednak, że jakiejś partii towarów brakuje w zestawieniu bieżącym, co jest „korygowane” w kolejnym, ze wskazaniem, że towary zostały odebrane w jeszcze poprzednim miesiącu. Kontrahent dokonuje płatności za towary dopiero po tym, jak je odbierze w miejscu przeznaczenia.
Czy gdy w danym zestawieniu nie będą widniały określone towary, co do których nie ma wątpliwości, że zostały wysłane, opuściły Polskę i dotarły do miejsca przeznaczenia (spółka otrzymała za nie zapłatę), można zastosować do nich stawkę 0% VAT właściwą dla WDT, nie czekając na kolejne zestawienie od kontrahenta, w którym z opóźnieniem te towary się znajdą?
Podatki i prawo gospodarcze

VAT od opłat na rzecz spółdzielni mieszkaniowej

Edyta Głębicka
2017-10-01
Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej podjęło uchwałę, że jej członkowie będą płacili 1 zł miesięcznie na działalność społeczną, kulturalną i oświatową, którą ma ona prowadzić (m.in. udostępnianie pomieszczeń na działalność klubu seniora i prowadzenie kółka zainteresowań). Powstanie regulamin funduszu, na który będą przekazywane wpłaty i z którego będą finansowane różne zakupy i działania.
Jakie skutki w VAT ma ta dodatkowa działalność spółdzielni?
Podatki i prawo gospodarcze

Roboty spawalnicze, wynajmu dźwigu i przestawianie ścian a mechanizm odwrotnego obciążenia VAT

Tomasz Krywan
2017-10-01
Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji wytwornic pary wraz z montażem. Otrzymało zlecenie na prefabrykację elementów ekranów ścian szczelnych wraz z montażem w elektrociepłowni. W celu wykonania zadania podzleciliśmy podwykonawcom roboty spawalnicze i wynajem dźwigu. Czy roboty wykonane przez podwykonawców podlegają odwrotnemu obciążeniu?
Otrzymaliśmy też zlecenie na budowę nowego kotła w istniejącej kotłowni. Do wykonania tego zadania również zatrudniamy podwykonawców, tym razem także firmy budowlane do wyburzania ścian i stawiania nowych. Czy nasi podwykonawcy podlegają odwrotnemu obciążeniu?
Podatki i prawo gospodarcze

Odpowiedzialność gminy jako nabywcy spadku za zaległości podatkowe zmarłego przedsiębiorcy

Aleksander Kliszewski
2017-10-01
Gmina nabyła w całości spadek po zmarłym przedsiębiorcy mającym zaległości w VAT.
Czy US może orzec o odpowiedzialności gminy za zaległości zmarłego, pomimo że zobowiązanie wygasło na mocy art. 59 § 1 pkt 11 Op?
Podatki i prawo gospodarcze

Odliczenie przez gminę VAT z faktur za usługi doradcze

Ryszard Kubacki
2017-09-01
Gmina współpracuje z kancelarią doradztwa podatkowego, której usługi polegają na zastępstwie procesowym i uczestnictwie w postępowaniach o zwrot nadpłaty VAT i innych postępowaniach związanych z rozliczeniem VAT. Sprawy te dotyczą odmowy uznania przez US pełnego odliczenia VAT od inwestycji prowadzonych przez gminę (mających służyć działalności opodatkowanej). Wynagrodzenie kancelarii jest uzależnione od kwoty VAT odzyskanej przez gminę z uwagi na powiązanie inwestycji z czynnościami opodatkowanymi.
Czy gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT wykazanego na fakturach za czynności doradcze?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego

Aleksander Woźniak
2017-09-01
Spółka dostała w 2017 r. od zagranicznej spółki matki zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Czy powinna potraktować go jako przychód bieżący? Czy może trzeba skorygować moment zaliczenia wydatku na badanie do kosztów podatkowych?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na wynajęcie samolotu dla zagranicznych gości spółki

Marcin Szymankiewicz
2017-09-01
Spółka z o.o. organizuje spotkania biznesowe w celu nawiązania i podtrzymania współpracy z klientami. Są na nich omawiane propozycje współpracy i negocjowane warunki projektów i transakcji. Spotkania odbywają się zazwyczaj w siedzibie spółki. Na jedno z nich zaproszono gości z Kanady. Warunkiem ich przybycia było zapewnienie im przez spółkę szybkiego powrotu do Kanady tak, by mogli zdążyć na zaplanowane tam spotkania. Rejsowe loty nie pozwalały na spełnienie tego wymogu, więc spółka poniosła wydatki na wynajęcie samolotu.
Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też są to wydatki na reprezentację wyłączone z kosztów podatkowych?
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki zapłaty z opóźnieniem należności z faktur VAT RR

Ryszard Kubacki
2017-09-01
Spółka zawiera transakcje z licznymi rolnikami. W wystawionych fakturach data płatności jest ustalana zwykle na konkretny dzień. Zapłata za nabyte produkty rolne następuje na wskazany przez sprzedającego numer rachunku bankowego, w tytule przelewu wpisywane są numer faktury VAT RR oraz data jej wystawienia. Zapłaty należności rolnika dokonuje się w kwocie brutto, tj. zawierającej kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, wynikającą z faktury VAT RR. Spółka zazwyczaj terminowo płaci całą należność, jednak niekiedy zdarza się, że czyni to z opóźnieniem.
Czy ma prawo podwyższyć VAT naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu zapłaty, mimo że nastąpiła ona po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?
Podatki i prawo gospodarcze

Refakturowanie kosztów tzw. martwego frachtu

Edyta Głębicka
2017-09-01
Nasza spółka występuje jako pośrednik handlowy, tzn. kupujący (także z innych krajów UE) zamawiają u nas towary, a my zamawiamy je u producenta. Sprzedajemy je, dodając swoją marżę. Transport towarów organizują kupujący. Często jest to transport morski. Nabywca z innego kraju UE zgłasza wówczas u armatora zapotrzebowanie na statek o określonym tonażu, mając na uwadze złożone u nas zamówienie.
Zdarza się, że realizowane zamówienie jest mniejsze niż zakładane, z winy producenta, który w umówionym terminie nie mógł dostarczyć wystarczającej ilości towarów i statek nie został załadowany w całości. Armator obciąża wówczas nabywcę za cały zamówiony tonaż statku, wystawiając fakturę, w której wykazuje wynagrodzenie za swoją usługę (fracht), składające się z 2 pozycji – fracht zależny od ilości faktycznie przewiezionych towarów oraz tzw. martwy fracht (powierzchnia ostatecznie niewykorzystana). Nabywca towarów opłaca fakturę armatora, ale obciąża nas kosztami martwego frachtu, którymi obciążył go armator. Wystawia na nie fakturę bez swojego krajowego VAT. Koszty te nie powstały jednak z naszej winy, tylko producenta. Dlatego chcemy przenieść je na niego.
Czy powinniśmy przy tym naliczyć VAT?
Jak należałoby rozliczyć fakturę od nabywcy towarów?
Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie w razie nabycia usług budowlanych u podatnika stosującego metodę kasową

Edyta Głębicka
2017-08-01
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Kupuje usługi budowlane od podwykonawców. Jeden z nich stosuje kasową metodę rozliczeń. Usługi zostały wykonane w czerwcu 2017 r., w tym też miesiącu podwykonawca wystawił fakturę z adnotacją „metoda kasowa”, ale z terminem płatności w sierpniu.
Kiedy spółka powinna rozliczyć VAT należny?
Podatki i prawo gospodarcze

Moment wykonania dostawy kompleksu towarów i opodatkowania VAT

Marcin Szymankiewicz
2017-08-01
Spółka z o.o. podpisała z krajowymi odbiorcami umowy, w których zobowiązała się do wytworzenia i dostarczenia klientowi kompletu towarów stanowiącego (z jego punktu widzenia) jednolitą, funkcjonalną całość (kompleks). Kompleksem mogą być różne skomplikowane (także wielkogabarytowe) urządzenia (np. orurowanie wykorzystywane w instalacjach przemysłowych klienta). Do momentu, w którym klient nie otrzyma kompletu elementów, nie nastąpi ostateczny odbiór kompleksu. Z uwagi na złożony charakter i gabaryty przedmiotu dostawy (poszczególne elementy będą transportowane do nabywcy w odstępie czasowym) może to trwać nawet kilka miesięcy.
W przypadku tego typu dostaw:
- na spółce będzie ciążyła odpowiedzialność gwarancyjna za cały wydany kompleks,
- z dokumentów potwierdzających dostawę i wydanie kompleksu będzie wynikać, że przedmiotem dostawy jest kompleks,
- prawo do rozporządzania kompleksem towarów jak właściciel przejdzie na klienta dopiero w momencie przetransportowania ostatniego elementu.
Niewykluczone, że spółka będzie pobierać zaliczki na poczet tych dostaw. Ostateczne rozliczenie dostawy nastąpi po wydaniu klientowi kompleksu wraz z dokumentacją techniczną, a także po odbiorze całości przez klienta. Ustalona w umowie cena za dostawę kompleksu odnosi się do całości, a nie do poszczególnych części.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłata licencyjna przychodem wspólnika spółki osobowej – czy potrącić podatek u źródła

Edyta Głębicka
2017-08-01
Naszym kontrahentem jest niemiecka spółka będąca odpowiednikiem spółki komandytowej. Wynajmujemy od niej lokomotywy. Spółka jest członkiem rozbudowanej międzynarodowej grupy kapitałowej. Jej wspólnikiem jest inna spółka niemiecka, także o charakterze spółki osobowej. Z kolei jedynym wspólnikiem tej spółki jest spółka z Luksemburga, będąca osobą prawną.
Podmiotowi zagranicznemu z Niemiec wypłacaliśmy wynagrodzenie za korzystanie z urządzenia przemysłowego, wobec czego pojawiła się kwestia poboru podatku u źródła (art. 21 ust. 1 pkt 1 updop). Zgodnie z polsko- -niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania tytułem podatku potrącaliśmy z wynagrodzenia 5% i odprowadzaliśmy do US.
Niedawno kontrahent przedstawił nam interpretację indywidualną, którą w 2016 r. otrzymała w Polsce spółka z Luksemburga. Wynika z niej, że jedynym podmiotem, który może uzyskiwać przychody z tytułu działalności wykonywanej przez grupę na terytorium Polski, jest spółka z Luksemburga, która jako jedyna ma osobowość prawną. Tym samym za pośrednictwem transparentnych podatkowo spółek osobowych dochody z Polski są alokowane do dochodów spółki dominującej z Luksemburga i mogą być opodatkowane dopiero na jej poziomie.
Jak powinniśmy się zachować w tej sytuacji?
Podatki i prawo gospodarcze

Przejęcie zobowiązań kredytowych na skutek połączenia spółek

Piotr Kaim
2017-07-03
Spółka z o.o. nabyła pewną partię udziałów w innej spółce z o.o. Środki na tę transakcję pochodziły z kredytu bankowego. Zarządy obu spółek planują ich połączenie. W jego wyniku spółka, która nabyła udziały, zostałaby przejęta przez spółkę, której udziały były kupowane.
Czy spółka pozostała po połączeniu (spółka przejmująca) będzie uprawniona do potrącania odsetek od kredytu zaciągniętego przez spółkę przejętą?
Podatki i prawo gospodarcze

Objęcie nowo powstałych udziałów po wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa

Ryszard Kubacki
2017-07-03
Dotychczasowy jedyny udziałowiec spółki z o.o. zamierza zrezygnować z objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, umożliwiając objęcie nowo utworzonych udziałów przez nowego wspólnika (osobę fizyczną) w zamian za wkład pieniężny.
Czy w momencie objęcia tych udziałów po wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa powstanie u tego wspólnika przychód do opodatkowania?
Podatki i prawo gospodarcze

Spłata wartości udziału ustępującemu wspólnikowi – czy podlega VAT

Ryszard Kubacki
2017-07-03
Czy wypłata wartości udziału wspólnikowi występującemu ze spółki komandytowej jest opodatkowana VAT?
Wysokość spłaty na rzecz wspólnika jest ustalana na podstawie bilansu.
Podatki i prawo gospodarcze

VAT od posiłków nieodpłatnie przekazanych pracownikom

Marcin Szymankiewicz
2017-07-03
Spółka zapewnia pracownikom gotowe posiłki w celu poprawy efektywności ich pracy (pracują w ruchu ciągłym, w systemie zmianowym, na terenie zamkniętego zakładu produkcyjnego). Posiłki te nabywa od firmy zewnętrznej, która dowozi je i wydaje pracownikom. Dzięki temu nie opuszczają oni miejsc pracy w celu np. udania się do stołówki na zewnątrz, nie decydują też o czasie konsumpcji. Miejsce i czas posiłku ustala pracodawca, dostosowując je do specyfiki organizacji pracy.
Spółka nie jest zobligowana przepisami prawa pracy (także wewnętrznymi) do zakupu takich posiłków, nie przekazuje ich do konsumpcji podczas narad, szkoleń, spotkań służbowych ani dla pracujących w nadgodzinach.
Czy może odliczyć VAT z faktur dokumentujących ich zakup? Czy ma obowiązek wykazania VAT należnego od nieodpłatnego przekazania posiłków pracownikom?
Podatki i prawo gospodarcze

Pożyczka od spółki dominującej – PCC czy VAT

Edyta Głębicka
2017-06-01
Zagraniczna spółka dominująca zamierza udzielić nam oprocentowanej pożyczki na dofinansowanie działalności.
Czy w związku z tym wystąpi po naszej stronie konieczność zapłaty PCC albo rozliczenia VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Data powstania przychodu z tytułu warunkowego umorzenia pożyczki

Marcin Szymankiewicz
2017-06-01
Spółka z o.o. skorzystała w 2014 r. z preferencyjnej pożyczki (400 tys. zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji związanej z ochroną środowiska. Zgodnie z umową mogła się ubiegać o umorzenie części pożyczki po spełnieniu określonych warunków, w tym przeznaczeniu środków z umorzenia na realizację innego przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.
Zarząd WFOŚiGW podjął 18.01.2017 r. uchwałę o warunkowym umorzeniu pozostałego salda pożyczki (123 tys. zł), a 18.05.2017 r. zawarto umowę o warunkowym umorzeniu, w której WFOŚiGW zobowiązał spółkę do przeznaczenia równowartości umorzonej kwoty na nowe zadanie i do jego rozliczenia finansowego do 31.12.2018 r. Z dniem uchwały zarządu WFOŚiGW spółka wykazała przychód do opodatkowania.
Czy prawidłowo?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy od usług reklamowych świadczonych przez norweskiego kontrahenta należy pobrać podatek u źródła

Łukasz Chłond
2017-06-01
Nasza firma usługowa zamierza kierować ofertę na wybrane rynki zagraniczne. Ostatnio podpisaliśmy umowę z norweskim kontrahentem (osoba prawna), który ma nas promować na tamtejszym rynku przez 6 miesięcy. W tym czasie będzie m.in. publikować na własnym portalu banery oraz linki kierujące do naszej strony internetowej, a także lokować elementy naszej oferty i nazwy w publikacjach internetowych i prasowych. Ponadto przygotuje dla nas analizę lokalnego rynku i wskaże elementy naszej oferty, które mają największe szanse powodzenia. Za te usługi będziemy wypłacać miesięczne wynagrodzenie.
Czy będą one objęte podatkiem u źródła?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż w miesiącu otrzymania zaliczki a obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej

Tomasz Krywan
2017-06-01
Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został dostarczony nabywcy w tym samym miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę na poczet tej dostawy?
Podatki i prawo gospodarcze

Wykonanie projektu instalacji elektrycznej a odwrotne obciążenie VAT

Edyta Głębicka
2017-06-01
Wspólnie z dużą firmą budowlaną będziemy na zlecenie inwestora budować apartamentowiec. Ponieważ firma ta ma przejściowe trudności kadrowe, zwróciła się do nas z propozycją, żebyśmy przygotowali również projekt instalacji elektrycznej dla tego budynku. Wykonanie instalacji wchodzi w skład kompleksowej usługi świadczonej przez firmę budowlaną (także przez naszą firmę).
Czy usługę projektową powinniśmy potraktować jak usługę budowlaną objętą odwrotnym obciążeniem?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie z VAT usługi likwidacji szkód

Tomasz Krywan
2017-06-01
Przedsiębiorca (zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) świadczy na rzecz zakładów ubezpieczeń usługi likwidacji szkód, na które składają się m.in. przyjęcie zgłoszenia szkody, udzielenie ubezpieczonemu informacji o jego prawach i obowiązkach wynikających z ogólnych warunków umowy, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, dokumentowanie rozmiarów szkody i podejmowanie działań zmierzających do jej zmniejszenia, sprawdzanie uprawnień ubezpieczonych do uzyskania pomocy, sprawdzanie prawidłowości wykonania usług przez podwykonawców oraz zasadności ponoszonych kosztów.
Czy świadczenie takich usług jest nadal zwolnione z VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Przenoszenie na pracodawcę kosztów pracowniczych – VAT na fakturze od firmy rekrutacyjnej

Edyta Głębicka
2017-05-11
Na zlecenie polskiej spółki wyszukaliśmy dla niej pracowników z Ukrainy. Zgodnie z postanowieniami umowy przekazujemy pracowników po badaniach lekarskich oraz zapewniamy im zakwaterowanie. Koszty te docelowo obciążą pracodawcę (oczywiście otrzymamy też wynagrodzenie za pośrednictwo).
Jak refakturować te koszty na pracodawcę?
Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od kredytu zaciągniętego przez spółkę przejmowaną jako koszty uzyskania przychodów spółki przejmującej

Marcin Szymankiewicz
2017-05-11
Spółka z o.o. (spółka przejmująca) połączyła się przez przejęcie z inną spółką z o.o. (spółką przejmowaną). W wyniku połączenia przejmie cały majątek spółki przejmowanej, w tym zobowiązania, a wśród nich zobowiązania z tytułu kredytu bankowego i pożyczki zaciągnięte w 2015 r. na cele bieżącej działalności gospodarczej spółki przejmowanej.
Czy spółka przejmująca może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów odsetki od tych zobowiązań, płacone przez nią po połączeniu? Zaznaczam, że nie wchodzą tu w grę ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji.
Podatki i prawo gospodarcze

Faktura od niemieckiego usługodawcy zawierająca VAT

Edyta Głębicka
2017-05-11
Nasz samochód firmowy był naprawiany w Niemczech. Otrzymaliśmy fakturę za naprawę, ale zawiera ona niemiecki podatek VAT.
Czy jest prawidłowo wystawiona? Co mamy zrobić w tej sytuacji? Jesteśmy zarejestrowani jako podatnik VAT-UE, ale być może nasz pracownik nie podał kontrahentowi tej informacji.
Podatki i prawo gospodarcze

Wystawca faktury zawyżył stawkę VAT – co z odliczeniem

Edyta Głębicka
2017-05-11
Od jednego z naszych kontrahentów otrzymaliśmy fakturę zakupu towarów z 23% stawką VAT. Naszym zdaniem do dostawy tych towarów powinna być jednak zastosowana stawka 8%. Poinformowaliśmy o tym sprzedawcę. Ten stwierdził, że odsprzedaje nam towary, które sam nabył ze stawką 23% i nie skoryguje faktury.
Czy możemy odliczyć z niej VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Dopuszczalność samofakturowania przy milczącej akceptacji sprzedawcy

Marcin Szymankiewicz
2017-04-19
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) kupuje w kraju towary od kilkunastu dostawców (też czynnych podatników). Planuje zawrzeć z nimi umowy o samofakturowanie, na mocy których to ona jako nabywca będzie wystawiać faktury w imieniu i na rachunek dostawców. Faktury będzie przesyłać na adres e-mail wskazany przez dostawcę, a w razie niepodania e-maila – pocztą tradycyjną. Dostawca będzie informować spółkę o każdorazowej zmianie adresu.
Za datę otrzymania faktury strony będą uważać – w przypadku faktur wysłanych:
· elektronicznie – datę wysłania wiadomości e-mail z fakturą z serwera spółki,
· tradycyjną pocztą – datę odbioru faktury przez dostawcę.
Zgodnie z umową dostawca ma obowiązek zgłosić spółce wszelkie niezgodności w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury – w razie ich stwierdzenia spółka anuluje fakturę. Wobec braku zgłoszenia w tym terminie spółka przyjmie, że dostawca nie ma zastrzeżeń co do treści faktury i z chwilą upływu terminu faktura została zaakceptowana (tzw. milcząca akceptacja).
Czy planowana umowa o samofakturowanie spełnia wymogi art. 106d ust. 1 ustawy o VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy remonty dróg są objęte odwrotnym obciążeniem VAT

Edyta Głębicka
2017-04-19
Jako podwykonawca uczestniczymy w remoncie fragmentu autostrady.
Czy remontując drogi, też powinniśmy wystawiać faktury z odwrotnym obciążeniem?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie VAT należnego po podziale spółki przez wydzielenie i po przeniesieniu części majątku na spółkę przejmującą

Marcin Szymankiewicz
2017-04-19
Spółka z o.o. A (spółka przejmująca) jest udziałowcem w spółce z o.o. B (spółka dzielona). Obie spółki są czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi VAT miesięcznie i polskimi rezydentami podatkowymi. Obecnie planowany jest podział B – nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh przez wydzielenie i przeniesienie części majątku spółki B na A. Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp) w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy o VAT. Również majątek, który pozostanie w B, będzie zcp. W chwili podziału w B będą istnieć 2 zcp – działalność transportowa oraz handlowa. Na skutek podziału działalność transportowa ma zostać przeniesiona na A. Jej wydzielenie nastąpi, stosownie do art. 530 § 2 Ksh, w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki A (dzień podziału).
Do dnia podziału B będzie prowadzić dotychczasową działalność w pełnym zakresie. Z tytułu działalności transportowej obowiązek podatkowy może powstać:
· przed dniem podziału,
· w lub po dniu podziału,
a faktura dokumentująca to zdarzenie może być wystawiona przed dniem podziału, w tym dniu lub po nim.
Która ze spółek powinna rozliczyć VAT w opisanych przypadkach, jeśli płatności za usługi zawsze dokonywane są po ich wykonaniu?
Podatki i prawo gospodarcze

Zmiana planów inwestycyjnych a rozliczenie kosztów związanych z gruntem

Edyta Głębicka
2017-04-19
Spółka zajmująca się handlem samochodami kupiła w 2015 r. grunt z naniesieniami, które po kilku miesiącach zostały wyburzone, a koszt rozbiórki i porządkowania terenu został ujęty na koncie 08 (Środki trwale w budowie), ponieważ spółka planowała wybudowanie w tym miejscu salonu samochodowego.
W 2016 r. zmieniono koncepcję – działka została podzielona na 5 mniejszych. Na pierwszej działce ma powstać salon (choć innej marki niż było to planowane), a druga działka ma być sprzedana inwestorowi, który wybuduje salon pierwotnie planowanej marki (spółka będzie go wynajmować dla swojej działalności). Trzecia i czwarta zostaną prawdopodobnie sprzedane. Na piątej działce będzie droga z ustanowionymi służebnościami (dojazd do wszystkich działek).
Ponieważ poza jedną wydzieloną działką (i działką drogową) pozostałe nabyte tereny zostaną sprzedane, spółka chciałaby się pozbyć stanu na koncie 08. Chodzi o koszty oczyszczenia gruntu, pozwoleń budowlanych, ekspertyz i tzw. inne (wg zapisów szczegółowych: prace przygotowawcze, zakup pompy, wykonanie przyłączy elektrycznych, rozbiórka obiektów budowlanych i komina, utwardzenie powierzchni, spis drzew, opinie prawne, geotechniczne, mapy, nadzory, projekty, dokumentacje, wyceny, opłaty za wodę i ścieki, oświetlenie, wynajem sprzętu do porządkowania terenu, monitoring i ochrona, projekt salonu, także koszty promesy kredytowej i odsetek od kredytu na inwestycję).
Czy koszty oczyszczenia gruntu można doliczyć do wartości początkowej wyodrębnionych działek, tak aby w przyszłości stanowiły koszty związane z ich sprzedażą?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie zaliczek otrzymanych w 2016 r. na roboty budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

Tomasz Krywan
2017-03-07
Firma budowlana działa m.in. jako podwykonawca innych firm budowlanych. Z jedną z nich w październiku 2016 r. zawarła umowę o wykonanie usługi budowlanej na kwotę 13 000 zł + 2990 zł VAT. Usługę wykona na początku marca 2017 r. Również w październiku otrzymała zaliczkę w kwocie 3690 zł, którą udokumentowała fakturą zaliczkową na 3000 zł + 690 zł VAT.
Jak w świetle obowiązujących od 1.01.2017 r. przepisów o odwrotnym obciążeniu należy wystawić fakturę końcową?
Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce opodatkowania VAT usługi projektowania budowlanego konkretnej inwestycji

Marcin Szymankiewicz
2017-03-07
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie usług architektoniczno-projektowych. W styczniu 2017 r. wykonała usługę z zakresu projektowania budowlanego dla firmy francuskiej (obliczenia statyczno-wytrzymałościowe obiektu budowlanego). Usługa miała charakter indywidualny – obliczenia zostały wykonane dla konkretnego obiektu budowlanego, w ramach konkretnej inwestycji. Nie mogą być wykorzystane dla innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na innej działce budowlanej. Ponieważ usługa dotyczyła nieruchomości położonej w Polsce, spółka doliczyła „polski” VAT. Francuski zleceniodawca stanowczo odmawia zapłaty, twierdząc, że faktura jest źle wystawiona, bo nie powinien być na niej wykazany VAT.
Czy spółka prawidłowo opodatkowała usługę?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy opłaty licencyjne za znak towarowy to koszt pośredni

Marcin Szymankiewicz
2017-03-07
Spółka z o.o. zawarła na czas nieokreślony umowę licencyjną uprawniającą do korzystania ze znaku towarowego. Licencja będzie wykorzystywana w jej działalności gospodarczej. Umowa przewiduje, że spółka wnosi miesięczne opłaty licencyjne oparte na ustalonym udziale procentowym obrotu netto osiągniętego przez nią przy użyciu znaku towarowego, zgodnie z wyceną niezależnego podmiotu specjalizującego się w wycenie opłat licencyjnych. Opłaty te będą wnoszone na podstawie wystawionych co miesiąc faktur, przelewem na rachunek bankowy właściciela znaku towarowego.
Czy są one kosztem pośrednim zaliczanym do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, czy też stanowią koszty podatkowe tylko przez odpisy amortyzacyjne?
Podatki i prawo gospodarcze

Faktury wystawiane do paragonów a ewidencja VAT oraz plik JPK_VAT

Tomasz Krywan
2017-03-07
Spółka od 1.01.2017 r. obowiązana jest do wysyłania plików JPK_VAT.
Czy musi wykazywać w nich dane o fakturach wystawianych do paragonów?
Podatki i prawo gospodarcze

Proporcja przekraczająca 98% – zasady odliczania VAT od działalności „mieszanej”

Edyta Głębicka
2017-03-07
Wykonujemy działalność opodatkowaną VAT, ale sporadycznie zdarzają się nam transakcje zwolnione. Niewielka część VAT naliczonego przypisana jest obu rodzajom działalności. Mamy wątpliwości, jak rozumieć przepis pozwalający na odstąpienie od proporcjonalnego odliczenia, jeżeli proporcja VAT przekracza 98% i kwota podatku jest niższa niż 500 zł.
Biorąc pod uwagę, że za 2016 r. spełniliśmy ten warunek (proporcja 99,1%), to czy odliczając VAT w 2017 r., mamy obowiązek badania w trakcie roku, na bieżąco, czy mieścimy się w 500-złotowym limicie, czy też możemy odliczać cały VAT naliczony, a weryfikacja odliczenia nastąpi dopiero po zakończeniu roku, przy ustalaniu rzeczywistej proporcji sprzedaży za 2017 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Roboty budowlane wykonywane na rzecz inwestorów a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2017-02-05
W „Rachunkowości” nr 1/2017 w przykładzie zawartym w artykule o odwrotnym obciążeniu VAT robót budowlanych wskazano, że A wystawia fakturę z podatkiem VAT i nie podlega procedurze odwrotnego obciążenia, „gdyż efekt świadczonych przez niego usług nie będzie stanowił części ani całości robót budowlanych”.
Czy dobrze rozumiem, że jeśli firma jest wykonawcą (nie podwykonawcą) dla inwestora typu zakład wodociągów, gmina bądź PKP, to nie podlega odwrotnemu opodatkowaniu?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie od VAT dostawy zabudowanej nieruchomości

Ryszard Kubacki
2017-02-05
Gmina jest właścicielem nabytej 15 lat temu nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym do sierpnia 2016 r. działało przedszkole. Przy nabyciu nie przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT. Z chwilą przejęcia budynku gmina ponosiła wydatki na jego ulepszenie (przystosowanie na cele przedszkola) w kwocie powyżej 30% wartości początkowej budynku. Nie miała również prawa do odliczenia w stosunku do tych wydatków. Po ulepszeniu budynek nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Obecnie gmina ma zamiar sprzedać nieruchomość.
Czy sprzedaż ta będzie opodatkowana VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki zwrotu towarów sprzedanych do innego kraju unijnego

Edyta Głębicka
2017-02-05
Podatnik ma 2 zagranicznych nabywców towarów. Umowa z każdym z nich zastrzega, że w razie niesprzedania w określonym czasie wszystkich towarów mogą dokonać ich zwrotu. Towary są najpierw sprzedawane (transportowane) do Czech, a jeżeli czeski nabywca nie sprzeda ich w całości, dokonuje zwrotu. Nie wysyła przy tym z powrotem do Polski, a towary są odbierane z jego magazynu przez kolejnego nabywcę – słowackiego, który zabiera je własnym transportem. Po upływie określonego terminu niesprzedane przez Słowaka towary są zwracane polskiemu sprzedawcy. Z reguły zostają powrotnie przesłane do Polski, zdarza się jednak, że są niszczone na Słowacji, jeżeli transport do Polski jednak z uwagi na ich niską wartość – nie jest opłacalny.
Jakie są skutki w VAT omawianych zdarzeń? Wszyscy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT, także w zakresie VAT-UE.
Podatki i prawo gospodarcze

Cesja praw z umowy przedwstępnej a obowiązek wystawienia faktury korygującej wpłaconą wcześniej zaliczkę

Iwona Czauderna
2017-02-05
Spółka (deweloper) zajmuje się sprzedażą nowych mieszkań. Z klientami zawiera umowy przedwstępne, zobowiązując się do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności mieszkania i jego sprzedaży. Na podstawie tych umów klienci dokonują zaliczkowych wpłat na poczet przyszłej dostawy (sprzedaży mieszkania), a wpłacone zaliczki dokumentowane są fakturami. Zdarza się, że klienci za zgodą spółki dokonują na inne osoby cesji swoich praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej. Wówczas zawierany jest aneks do umowy, który nie skutkuje jej rozwiązaniem, a jedynie zmienia niektóre z jej postanowień. Przedmiot sprzedaży, tj. mieszkanie, nie zostaje zmieniony.
Czy zawarcie ww. aneksu do pierwotnej umowy powoduje obowiązek wystawienia przez spółkę faktury korygującej do faktury dokumentującej wpłatę zaliczki dokonaną przed zawarciem aneksu, tj. przed cesją?
Podatki i prawo gospodarcze

Przedawnienie a zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika

Witold Missala
2017-01-05
Spółka akcyjna prowadziła działalność produkcyjno- -handlową i w pewnym okresie popadła w zadłużenie przekraczające jej majątek. Główny wierzyciel (bank), który w latach 1998–2002 udzielał 4-krotnie kredytu na rozwój spółki, złożył wniosek do sądu o jej upadłość. Sąd odrzucił wniosek, stwierdzając, że nie ma ona środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.
W 2009 r. bank przekazał zadłużenie spółki Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu (NSFIZ), ale ta podważyła prawomocność przejęcia zadłużenia. Sprawa została skierowana na drogę sądową, a sąd ostatecznie uznał za skuteczne przejęcie tylko pierwszej transzy kredytu.
Czy w związku z tym należy odpisać w zyski jednostki 3 transze kredytu jako przedawnione i zapłacić podatek dochodowy, jeżeli wartość kredytu była zabezpieczona przymusową hipoteką? Jakie dodatkowe działania powinna podjąć spółka?
Wierzyciele spółki, dostawcy towarów i usług zabezpieczyli swoje należności wyrokami sądowymi, zastawami rejestrowymi oraz wpisami hipotecznymi na tej samej nieruchomości co bank. W 2016 r. główna część tych zobowiązań ulegnie przedawnieniu. Czy można odpisać te kwoty na przychody jednostki jako przedawnione (i jednocześnie odprowadzić podatek dochodowy), jeżeli nie jest wykreślona hipoteka? Jakie działalnie należy podjąć, aby być w zgodzie z przepisami i czy można wyłączyć z ewidencji księgowej zobowiązanie przedawnione, ale zabezpieczone hipoteką? Czy wyłączone zobowiązanie należy wykazać pozabilansowo?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na urządzenie siłowni dla pracowników – czy są kosztem podatkowym

Edyta Głębicka
2017-01-05
Zarząd spółki podjął decyzję, że w pomieszczeniach siedziby firmy zostanie urządzona siłownia dla pracowników. Będą się z tym wiązać określone wydatki, w tym na przystosowanie pomieszczeń (wymianę okien, wentylację i klimatyzację) oraz zakup sprzętu do ćwiczeń i odbiorników TV, z których będą korzystać ćwiczący.
Czy można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Zakup kolejowych biletów miesięcznych dla pracowników – skutki w VAT

Edyta Głębicka
2017-01-05
Spółka rozważa możliwość zakupu dla pracowników miesięcznych biletów PKP na dojazdy z miejsca zamieszkania w Łodzi do pracy w Warszawie (i powrotnych) oraz przekazania ich nieodpłatnie pracownikom.
Jak wygląda kwestia odliczania VAT przy zakupie biletów i naliczania tego podatku w momencie ich przekazania pracownikom?
Podatki i prawo gospodarcze

Licencja na program komputerowy – obowiązek podatkowy w VAT

Marcin Szymankiewicz
2017-01-05
Spółka z o.o. udziela krajowym odbiorcom (głównie firmom) licencji na wytworzone oprogramowanie własne, a także sprzedaje licencje na oprogramowanie obce (sublicencjonowanie). Umowy licencji (sublicencji) nie przewidują przeniesienia majątkowych praw autorskich do określonych programów komputerowych.
Sprzedaż licencji dokonywana jest z wykorzystaniem różnych modeli biznesowych – np. spółka udziela licencji bezterminowych z jednorazowym terminem płatności określonym z góry, a także licencji terminowych – płatnych jednorazowo z góry bądź okresowo (np. co miesiąc, co kwartał).
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w stosunku do tych licencji (sublicencji)?
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta marży transakcyjnej po kontroli US

Aleksander Kliszewski
2017-01-05
Spółka, stosując metodę marży transakcyjnej netto, do 2013 r. stosowała marżę 5%, a od 2014 r. podniosła ją do 7%.
Za 2013 r. przeprowadzono postępowanie kontrolne, w wyniku którego organ podatkowy określił na ten rok marżę 6%.
Czy skoro warunki transakcji w 2013 r. były identyczne jak warunki w 2014 i 2015 r., spółka ma prawo skorygować zeznania CIT za lata 2014 i 2015, przyjmując marżę 6% obliczoną metodą zastosowaną przez kontrolujących i następnie zażądać zwrotu nadpłaty w CIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Jak rozliczyć w kosztach opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Edyta Głębicka
2016-12-05
Zakupiliśmy działkę rolną, którą wprowadziliśmy do ewidencji środków trwałych. Nie zamierzamy jednak wykorzystywać jej na cele rolnicze – chcemy wybudować na niej budynek o przeznaczeniu magazynowym lub biurowym. Dokupiliśmy właśnie tę działkę, ponieważ sąsiaduje z terenem naszej firmy. Zanim dojdzie do budowy, konieczne będzie urzędowe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Jak powinniśmy rozliczyć podatkowo związane z tym opłaty? Zwiększyć wartość gruntu? Ująć w wartości początkowej budynku, który powstanie? A może będą to bieżące koszty działalności?
Podatki i prawo gospodarcze

Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Marcin Szymankiewicz
2016-12-05
Spółka jest producentem mebli. Część faktur i faktur korygujących wystawia w formie elektronicznej (PDF) oraz w formie skanów (JPG) faktur papierowych. Są one wysyłane do kontrahentów e-mailem. Korekty są wystawiane m.in. z racji zwrotu towarów, udzielenia rabatów czy zaistnienia pomyłek w stawce, kwocie podatku lub podstawie opodatkowania.
Czy potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie przez spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondera) potwierdzającego dotarcie do kontrahenta e-maila zawierającego tę fakturę?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy po centralizacji rozliczania VAT zakład budżetowy nadal jest podatnikiem CIT

Ryszard Kubacki
2016-12-05
Samorządowy zakład budżetowy jest zarejestrowanym podatnikiem CIT.
Czy po dokonaniu centralizacji rozliczania VAT zakład powinien składać zeznania roczne CIT-8, czy też obowiązek ten przejmie gmina?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie od VAT wspólnoty mieszkaniowej

Artur Kowalski
2016-12-05
Jak liczyć limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia podmiotowego w przypadku wspólnoty mieszkaniowej?
Czy uwzględnia się w nim zwolnione od VAT dostawy mediów refakturowane na rzecz mieszkańców?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż sushi na wynos – z jaką stawką VAT

Tomasz Krywan
2016-11-05
Firma ma otworzyć stoisko na terenie supermarketu (obok piekarni, działu warzywnego lub innych działów). Pracownicy będą na nim przygotowywać sushi na prośbę klienta, pakować na tacki i metkować kodem. Klienci będą udawać się z produktem do kasy, a supermarket będzie rozliczał się z tej sprzedaży z firmą na podstawie zestawień, fakturą. Firma zamierza stosować stawkę 5% VAT, jednak do zrobienia sushi używany jest ocet, który zawiera alkohol.
Czy uniemożliwia to zastosowanie stawki 5%? Czy należy zastosować stawkę 23% VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Produkcja towarów na rzecz niemieckiej spółki zarejestrowanej jako podatnik VAT w Polsce

Edyta Głębicka
2016-11-05
Niemiecka spółka (podatnik podatku od wartości dodanej) jest zarejestrowana dla potrzeb VAT także w Polsce. Zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów farmaceutycznych na teren Polski i UE, przy czym główny jej magazyn znajduje się w Polsce – to wynajęty magazyn zarządzany przez polską firmę logistyczną. Spółka zamierza zlecić firmie na terenie Polski wytwarzanie nowego produktu przeznaczonego na polski rynek.
Czy dostarczane przez producenta towary muszą wyjechać do Niemiec, czy mogą trafić bezpośrednio do magazynu firmy logistycznej, która obsługuje niemiecką spółkę na terenie Polski? Jakie będą konsekwencje w VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie z VAT dla dostawy budynku wykorzystywanego po wybudowaniu w działalności gospodarczej

Łukasz Chłond
2016-11-05
Firma chce sprzedać nieruchomość zabudowaną. Składa się na nią działka, na której zlokalizowano 2 budynki. Jeden z nich został wniesiony do firmy aportem w 2006 r. Aport nieruchomości był zwolniony z VAT zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. Po nabyciu ww. nieruchomości firma użytkowała ją dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT, nie dokonując żadnych ulepszeń w rozumieniu updop i updof.
Drugi budynek został przez nią wybudowany w 2010 r. i od tej pory wykorzystywany jest wyłącznie w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Również nie dokonywano żadnych jego ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych.
Czy sprzedaż tych nieruchomości będzie zwolniona z VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a PCC

Grzegorz Gębka
2016-11-05
Spółka zamierza kupić od innego przedsiębiorcy działający sklep (nieruchomość, wyposażenie, etc.). Transakcja ta będzie zakwalifikowana jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp) – nie będzie podlegać VAT.
Czy jednak wystąpi obowiązek zapłaty PCC?
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta przychodu związana z błędnym naliczeniem VAT od odszkodowania

Tomasz Krywan
2016-10-10
W lutym 2015 r. podatnik naliczył VAT od zasądzonego odszkodowania i odprowadził go do US w marcu 2015 r. We wrześniu 2016 r. dowiedział się, że popełnił błąd (otrzymał bowiem interpretację indywidualną w podobnej sprawie) i w związku z tym chce dokonać korekty. Na jej skutek zwiększy się kwota przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.
Czy korektę należy sporządzić wstecznie, czy na bieżąco?
Podatki i prawo gospodarcze

Możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe metody marży transakcyjnej netto

Karol Różycki
2016-10-10
Na potrzeby ustalania cen transferowych spółka stosuje metodę marży transakcyjnej netto (§ 16 pkt 2 rozporządzenia MF w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych).
Czy w związku z treścią § 4 ust. 4 rozporządzenia skoro spółka nie dokonała ustalenia wartości rynkowej w oparciu o metodę określoną w § 12–14 rozporządzenia, kontrolujący mogą „z urzędu” nierespektować metody zysku transakcyjnego?
Podatki i prawo gospodarcze

Licencja na program komputerowy – kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT

Marcin Szymankiewicz
2016-10-10
Spółka z o.o. udziela krajowym odbiorcom (głównie firmom) licencji na wytworzone oprogramowanie własne, a także sprzedaje licencje dotyczące oprogramowania obcego (sublicencjonowanie). Umowy licencyjne (zarówno na oprogramowanie własne, jak i obce) nie przewidują przeniesienia majątkowych praw autorskich do programów komputerowych. Sprzedając licencje, spółka wykorzystuje różne modele biznesowe, m.in. udziela licencji bezterminowych z jednorazowym terminem płatności określonym z góry.
Jak w takim przypadku określić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT (spółka rozlicza VAT miesięcznie)?
Podatki i prawo gospodarcze

Świadczenie usług elektronicznych dla firmy z UE a nieaktywny numer VAT w VIES

Marcin Szymankiewicz
2016-10-07
Nasza spółka z o.o. (podatnik VAT czynny i podatnik VAT-UE) świadczy usługi elektroniczne na rzecz firm z innych państw UE (podatników podatku od wartości dodanej). Kontrahent z UE powinien wskazać numer, pod którym jest zidentyfikowany jako podatnik VAT-UE. Dokonując sprzedaży w systemie wymiany informacji o VAT (VIES), sprawdzamy, czy numer ten jest nadal aktywny. Zdarza się, że nie.
Czy w takich przypadkach powinniśmy uznać transakcję za krajową i naliczyć VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności jest kosztem uzyskania przychodów

Iwona Czauderna
2016-09-10
Niektórzy kontrahenci spółki z o.o. nie regulują należności za sprzedane towary w terminie. Część z tych należności się przedawniła. Ich egzekwowanie spółka przekazała podmiotowi, który przejął w drodze cesji ciężar obsługi wierzytelności przedawnionych. Cena sprzedaży wierzytelności została ustalona na poziomie ich wartości rynkowej, niższej od nominalnej. W wyniku sprzedaży spółka poniesie więc stratę w wysokości różnicy pomiędzy wartością nominalną a ceną sprzedaży. Wierzytelności te spółka uprzednio zaliczała do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 updop.
Czy straty z tytułu sprzedaży tych przedawnionych wierzytelności handlowych są kosztem podatkowym?
Podatki i prawo gospodarcze

Możliwość stosowania stawki 0% VAT po podwyższeniu wartości faktury eksportowej

Edyta Głębicka
2016-09-10
Na fakturze eksportowej ze stycznia błędnie podano (zaniżono) wartość dostawy. Po jakimś czasie spółka wystawiła kontrahentowi korektę faktury.
Czy do wynikającej z niej różnicy można było zastosować stawkę VAT 0% już w momencie wystawienia faktury, czy też trzeba było czekać na decyzję UC o zmianie zgłoszenia celnego i dopiero po otrzymaniu takiego dokumentu zastosować 0% stawkę?
Podatki i prawo gospodarcze

Zaliczki na poczet WNT i WDT – czy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Tadeusz Waślicki
2016-09-10
W „Rachunkowości” nr 7/2016 przeczytałam artykuł Księgowanie WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną z opóźnieniem. Mam wątpliwości co do braku opodatkowania VAT zaliczek wpłaconych zagranicznemu dostawcy. W artykule stwierdzono, że obowiązek podatkowy w VAT z tytułu WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury za dostawę przez podatnika podatku od wartości dodanej oraz że uiszczenie (...) zapłaty przed dostarczeniem towarów objętych WNT nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, podobnie jak wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki. Tymczasem w art. 20 ustawy o VAT nie jest napisane, że obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury za dostawę. Faktura dokumentująca zaliczkę jest także fakturą wystawioną przez podatnika podatku od wartości dodanej.
WNT jest odwrotnością WDT. Przy WDT, gdy wystawiam fakturę na zaliczkę np. 31 grudnia, a towar dostarczam klientowi 14 lutego, nie wykazuję transakcji w grudniowej deklaracji oraz Informacji podsumowującej, ale po dostawie w lutym jestem zobowiązana dokonać korekty deklaracji za grudzień i wykazać tę transakcję w grudniu, miesiącu wystawienia faktury.
Z literalnego brzmienia ustawy o VAT wynika, że to właśnie wystawiona faktura wyznacza obowiązek podatkowy, sama dostawa jest tu drugorzędna. Gdybym nie wystawiła faktury 31 grudnia na zaliczkę (nie mam takiego obowiązku zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4), a dostarczyła towar 14 lutego roku następnego, fakturę dokumentującą WDT mogę wystawić w lutym i wtedy wykazać WDT o deklaracji lub też w marcu (w myśl ustawy: nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy). Nawet gdy nie wystawię faktury, i tak jestem zobowiązana do wykazania WDT ostatecznie w marcu.
Nabywca towaru ma obowiązek wykazać WNT z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Nabywca jest więc niejako związany momentem wystawienia faktury przez sprzedawcę.
Podatki i prawo gospodarcze

Stawka 0% przy usługach organizacji transportu międzynarodowego

Marcin Szymankiewicz
2016-09-10
Spółka (agencja transportowa), czynny podatnik VAT, zajmuje się m.in. doradztwem i organizowaniem międzynarodowych przewozów kombinowanych towarów (transport morski i lądowy). Świadczy usługi związane z organizacją transportu dla importerów towarów, np. wyszukania potencjalnych klientów, składania ofert spedycyjnych, organizacji frachtu morskiego, przeładunków w porcie, odprawy celnej, odwozu kontenerów lub rozformowania kontenerów i odwozu towarów standardową plandeką.
Czy obciążając importera fakturą, spółka może stosować stawkę 0% VAT na te usługi, w tym koszty portowe związane z transportem międzynarodowym, niezależnie od tego, czy usługi przeładunku w porcie są dodane do podstawy opodatkowania przy obliczaniu należności celnych (gdy nie jest znane miejsce przeznaczenia towarów importera na terenie Polski)? Spółka ma dokumenty (listy przewozowe, konosamenty morskie) potwierdzające fakt przekroczenia przez przewożone towary granicy z państwem trzecim.
Podatki i prawo gospodarcze

Kompensata należności a koszty uzyskania przychodów od 1.01.2017 r.

Anna Koleśnik
2016-09-05
Mam wątpliwość co do zakresu stosowania ustawy z 13.04.2016 r. w sprawie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (DzU poz. 780). Jedną z form realizacji płatności z tytułu transakcji gospodarczych jest kompensata.
Czy ustawę należy rozumieć w ten sposób, że od 1.01.2017 r. – w przypadku zobowiązania/należności powyżej 15 000 zł – nie będzie można zastosować tej formy płatności? W praktyce w takim przypadku nie są dokonywane operacje kasowe za pośrednictwem banku (szerzej rachunku płatniczego), a jedynie strony transakcji wymieniają się notami. Z drugiej zaś strony nie mamy także do czynienia z operacją gotówkową.
Podatki i prawo gospodarcze

Wystawienie weksla a obowiązek korekty VAT przez dłużnika z tytułu „złego długu”

Marcin Szymankiewicz
2016-08-10
Spółka nie zapłaciła za nabyte towary w 30-dniowym terminie płatności, lecz w ostatnim dniu tego terminu w porozumieniu z wierzycielem w ramach odnowienia zobowiązania przewidzianego w art. 506 Kc wystawiła na jego rzecz weksel własny.
Czy jest on formą uregulowania zobowiązania wobec zbywcy i spółka nie będzie zobowiązana do korekty VAT naliczonego po upływie 150 dni od terminu płatności?
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki oszacowania przez kontrolujących dochodów spółki dla rozliczeń VAT

Karol Różycki
2016-08-10
Urząd kontroli skarbowej oszacował dochody spółki A w protokole kontroli związanej z badaniem cen transakcyjnych z powiązaną spółką krajową B. Spółka A zamierza złożyć korektę zeznania CIT uwzględniającą w całości ustalenia kontrolujących.
Czy oszacowanie dochodu w CIT ma wpływ na ew. oszacowanie obrotów w VAT spółki A z podmiotem powiązanym?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż samochodu osobowego nabytego w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa a korekta VAT

Ryszard Kubacki
2016-08-10
Spółka nabyła w zeszłym roku zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp) innej spółki kapitałowej, w której skład wchodziły m.in. samochody osobowe o „mieszanym” przeznaczeniu, tj. tylko częściowo wykorzystywane w opodatkowanej działalności gospodarczej. Przeznaczenie samochodów się nie zmieniło, ale obecnie spółka rozważa ich sprzedaż. Nie minęło jeszcze 5 lat od ich zakupu przez poprzednika (zbywcę zcp).
Czy w tym przypadku przysługuje jej prawo do odliczenia części VAT naliczonego przy nabyciu tych pojazdów poprzez jego korektę? Spółka, która zakupiła te samochody, odliczyła VAT jedynie w 50%.
Podatki i prawo gospodarcze

Obowiązek przesyłania ewidencji VAT – od kiedy dla spółek cywilnych

Anna Koleśnik
2016-07-15
Czy obowiązek przesyłania rejestrów VAT od 1.07. 2016 r. obejmuje także spółki cywilne?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwrot towaru nabytego w ramach odwrotnego obciążenia

Tomasz Krywan
2016-07-10
W maju 2016 r. spółka kupiła towar w ramach „odwrotnego obciążenia” i w deklaracji VAT-7 za maj rozliczyła VAT z tytułu tej dostawy. W czerwcu 2016 r. zwróciła ten towar, ale do końca tego miesiąca nie otrzymała faktury korygującej (zapewne wpłynie ona na początku lipca).
W jakiej deklaracji VAT-7 spółka powinna uwzględnić tę fakturę?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie VAT od pożyczki udzielonej przez polską spółkę firmie z innego kraju UE

Marcin Szymankiewicz
2016-07-10
Polska spółka z o.o. (czynny podatnik VAT, zarejestrowana także jako podatnik VAT-UE) udzieliła oprocentowanej pożyczki spółce czeskiej (czeski podatnik VAT zarejestrowana także jako podatnik VAT-UE). W zakresie działalności pożyczkodawcy uwidocznionym w KRS znajduje się m.in. zapis o udzielaniu pożyczek. Czeski pożyczkobiorca nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ani w innym państwie poza Czechami. Pożyczkodawca jest zarejestrowany dla celów VAT tylko w Polsce i w żadnym innym państwie nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Jak należy wystawić fakturę i jak wykazać w deklaracji VAT-7 odsetki od tej pożyczki?
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta przychodów przedsiębiorcy po przekształceniu w spółkę

Ryszard Kubacki
2016-07-05
Jednoosobowa spółka z o.o. powstała w styczniu 2016 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Spółka kontynuuje prowadzoną działalność gospodarczą, w ramach której zawiera umowy dystrybucyjne z firmami handlowymi. Do faktur wystawionych za sprzedane towary udziela „zaliczkowych” rabatów, dokumentowanych fakturami korygującymi. Zastosowany rabat „zaliczkowy” może być za niski lub za wysoki w stosunku do faktycznie zrealizowanej sprzedaży. Stąd po zakończeniu roku wystawiana jest zbiorcza faktura korygująca pomniejszająca lub powiększająca wartość zafakturowanej uprzednio sprzedaży (korygująca rabat).
Czy korekta podatku dochodowego w związku z wystawieniem zbiorczej faktury korygującej rabaty udzielone w 2015 r. powinna nastąpić w okresie wystawienia faktur sprzedażowych (2015 r.), czy też tej faktury korygującej, a zatem w rozliczeniu spółki w 2016 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Odpowiedzialność członka zarządu – wniosek o ogłoszenie upadłości

Grzegorz Gębka
2016-07-05
Po kilku miesiącach od powołania na prezesa zarządu spółki zgłosiłem wniosek o ogłoszenie upadłości. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ nie było gotowe sprawozdanie finansowe spółki. Kiedy jednak zostało ono sporządzone i się z nim zapoznałem, okazało się, że spółka była niewypłacalna na długo przed powołaniem mnie na prezesa.
Czy w takim wypadku będę odpowiedzialny za nieuregulowane zobowiązania podatkowe spółki?
Podatki i prawo gospodarcze

Jednolity Plik Kontrolny – od kiedy dla fundacji

Anna Koleśnik
2016-07-05
Czy fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej (niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS) ma od 1.07.2016 r. obowiązek przekazywania – na żądanie US – danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Opłaty dodatkowe za przedłużenie terminu płatności pożyczki – zwolnienie z VAT

Marcin Szymankiewicz
2016-06-10
Spółka (czynny podatnik VAT) zajmuje się udzielaniem pożyczek poza systemem bankowym. Udziela krótkoterminowych (1-miesięcznych), a także nieoprocentowanych pożyczek dla osób fizycznych, pobierając z tego tytułu jednorazową prowizję. Zgodnie z zawieranymi umowami może także obciążyć pożyczkobiorcę „dodatkowymi opłatami” z tytułu przedłużenia terminu spłaty (pobieranymi samodzielnie).
Czy opłaty te podlegają VAT, a jeżeli tak, to czy są zwolnione z tego podatku?
Podatki i prawo gospodarcze

Działalność deweloperska – obowiązek podatkowy w VAT i dokumentowanie sprzedaży przy wpłatach na rachunek powierniczy

Konrad Piłat
2016-06-10
Pytanie: Spółka zajmuje się obrotem nieruchomościami. W najbliższej przyszłości zamierza prowadzić również działalnością deweloperską, stąd powołano spółkę celową. Będzie ona mieć rachunek powierniczy i z niego otrzymywać pieniądze po ukończeniu kolejnych etapów budowy. Czy ma to wpływ na moment wykazania VAT należnego? Kiedy trzeba wystawiać faktury dla wpłacających zaliczki na poczet zakupu mieszkań? Odpowiedź:
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Sprzedaż wierzytelności a „ulga na złe długi” w VAT

Edyta Głębicka
2016-06-10
Spółka – spełniając wymogi art. 89a ustawy o VAT – skorzystała z „ulgi na złe długi” i skorygowała VAT należny (po upływie 150 dni od terminu płatności wskazanego na wystawionej przez nią fakturze). Równocześnie zawiadomiła dłużnika, że wierzytelność sprzedała kancelarii prawnej. Dłużnik po upływie kilku dni zdecydował się uregulować dług, na rachunek bankowy nowego wierzyciela, tj. kancelarii prawnej. Ten nabył należność za 70% ceny brutto, zakładając, że odzyska całość i 30% wierzytelności będzie jego zyskiem brutto (nie interesuje go VAT zawarty w nabytej należności). Spółka po zbyciu należności przestała – co do zasady – być wierzycielem. Nowy wierzyciel nabył wierzytelność jako rodzaj majątku i nie interesuje go struktura wierzytelności (on żadnego VAT nie odliczał).
Czy zatem spółka, odzyskując 70% wierzytelności brutto, powinna w myśl art. 89a ust. 4 skorygować 70% VAT (chociaż skąd ma wiedzieć, że dłużnik spłacił należność nowemu wierzycielowi)? Czy zaliczając 30% należności brutto do strat (według orzecznictwa ta część należności jest kosztem podatkowym), spółka powinna także skorygować VAT o dalsze 30%, czyli łącznie pełny VAT wcześniej skorygowany jako naliczony? Wydaje się, że w przypadku zbycia wierzytelności ustawodawca zapomniał dodać, że chodzi o wierzyciela, który skorygował VAT, a nie tego, który nabył należność brutto.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wymiana udziałów przez grupę wspólników – zmiana stanowiska organów podatkowych

Ewa Hrebin
2016-06-05
Jesteśmy polską spółką z o.o., która wraz z 2 innymi spółkami kapitałowymi mającymi siedzibę również na terytorium Polski jest udziałowcem w spółce niemieckiej. Stosując procedurę wymiany udziałów, zamierzamy nabyć udziały tych spółek w spółce niemieckiej w celu uzyskania w niej bezwzględnej większości głosów. Nabycie udziałów w spółce niemieckiej w zamian za wydanie udziałów naszej spółki odbędzie się w tym samym miesiącu.
Czy zgodnie z obowiązującym od 1.01.2015 r. art. 12d ust. 12 updop transakcja ta powinna być oceniana przez pryzmat wspólników i w związku z tym będzie neutralna podatkowo dla polskich spółek?
Podatki i prawo gospodarcze

Skonto od dostawcy z UE - czy wpływa na podstawę opodatkowania WNT

Konrad Piłat
2016-05-10
Do wytwarzanych przez naszą spółkę produktów sprowadzamy podzespoły z Niemiec. Standardowy termin zapłaty to 60 dni. Zgodnie z umową z dostawcą (potwierdzoną odpowiednimi adnotacjami na wystawianych przez niego fakturach) jeśli zobowiązanie wynikające z faktury zapłacimy w ciągu 10 dni od jej otrzymania, to przysługuje nam 2% skonta. Biorąc pod uwagę oprocentowanie lokat i kredytów, skorzystanie ze skonta jest opłacalne i zawsze z niego korzystamy.
Mamy jednak wątpliwość, jaką podstawę opodatkowania WNT w deklaracji VAT-7 powinniśmy wykazać: zgodnie z ceną podstawową czy też po uwzględnieniu skonta?
Podatki i prawo gospodarcze

Zawyżony podatek od importu towarów

Zofia Ruwnicka
2016-05-10
Podatnik VAT czynny importował towar i odliczył wynikający ze zgłoszenia celnego (z dokumentu SAD) podatek - jako związany ze sprzedażą opodatkowaną - od VAT należnego. Urząd celny zweryfikował zgłoszenie celne i stwierdził, że wskutek zastosowania niewłaściwej stawki podatku kwota VAT z tytułu importu towarów została zawyżona.
Czy podatnik powinien złożyć do US wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu importu towarów i jednocześnie skorygować deklarację VAT-7, zmniejszając odliczony wcześniej VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Świadczenie urlopowe wypłacane ze środków pracodawcy jako koszt uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
2016-05-10
Spółka nietworząca zfśs, zatrudniająca ponad 50 pracowników, wypłaca im świadczenia urlopowe finansowane ze środków obrotowych.
Czy świadczenia takie i odprowadzone od nich składki ZUS mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

VAT od sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, który wzniósł budynek

Marcin Szymankiewicz
2016-05-10
Spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) sprzedała nieruchomość dotychczasowemu dzierżawcy - firmie będącej także podatnikiem VAT czynnym. Nieruchomość składa się z 1 działki ewidencyjnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta. Działka zabudowana jest budynkiem biurowo-usługowym wybudowanym przez dzierżawcę w 2011 r. Nie ma tam innych budynków ani budowli. Postanowienia umowy dzierżawy przewidywały, że w przypadku jej rozwiązania lub wygaśnięcia strony rozliczą nakłady poniesione przez dzierżawcę w drodze odrębnego porozumienia. Na dzień zawarcia umowy sprzedaży nie doszło do rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości. Nabycie gruntu przez dzierżawcę nie będzie związane z wcześniejszym zakończeniem umowy dzierżawy i zwrotem nieruchomości wydzierżawiającemu.
Czy w takim przypadku przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, czy niezabudowana?
Podatki i prawo gospodarcze

Złożenie spornej kwoty w depozycie sądowym a obowiązek korekty VAT odliczonego z nieuregulowanej faktury

Tomasz Krywan
2016-05-10
Odliczyliśmy VAT z faktury za usługę budowlaną, jednak nie została ona zapłacona, gdyż w sądzie toczy się o nią sprawa (naszym zdaniem usługa została źle wykonana). Aby nie było konieczności ew. zapłaty odsetek, kwotę wynikającą z tej faktury złożyliśmy do depozytu sądowego.
Czy mamy obowiązek skorygować odliczony VAT, skoro minęło 150 dni od upływu terminu zapłaty?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Brak sprzedaży detalicznej w danym dniu - czy drukować raport dobowy

Konrad Piłat
2016-04-10
Spółka prowadzi hurtownię z częściami samochodowymi. Zajmuje się również sprzedażą detaliczną, która musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Zdarza się, że w danym dniu nie zjawia się żaden klient detaliczny.
Czy za taki dzień należy sporządzić raport dzienny?
Podatki i prawo gospodarcze

Połączenie spółek - skutki w podatku od towarów i usług

Edyta Głębicka
2016-04-10
Zamierzamy połączyć się z inną spółką kapitałową przez inkorporację (my będziemy spółką przejmującą). Jakie obowiązki w VAT mogą powstać w związku z takim krokiem?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kto ma obowiązek poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników

Ewelina Majewska-Howis
2016-04-10
Dla pracowników naszego działu eksportu kupujemy bilety lotnicze od zagranicznych przewoźników - bezpośrednio przez nasz sekretariat albo za pośrednictwem agencji lub biur podróży.
Czy zakup biletów podlega tzw. podatkowi u źródła? Dodam, że nasza spółka nie kolekcjonuje certyfikatów rezydencji zagranicznych linii lotniczych.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa na kartę paliwową

Łukasz Chłond
2016-04-10
Jestem księgową w firmie transportowej dysponującej liczną flotą samochodów ciężarowych. Pracownicy naszej firmy, tankując paliwo do samochodów firmowych, posługują się kartami paliwowymi. Podpisaliśmy umowę trójstronną na obsługę takich kart z jednym z koncernów paliwowych (polska spółka z o.o.) oraz operatorem kart (podmiot zagraniczny zarejestrowany w Polsce dla potrzeb VAT). Umowa reguluje m.in. zasady ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane złą jakością paliwa (ciąży ona na operatorze i koncernie, ale na ściśle określonych warunkach), a operator i koncern udzielają nam dodatkowo rabatów od cen paliwa stosowanych przez poszczególne stacje paliw, na których mogą być tankowane nasze pojazdy.
Ostatnio na jednym ze szkoleń usłyszałam, że nie każdy zakup paliwa na kartę paliwową daje prawo do odliczenia VAT, a wiele zależy od treści umowy. Czy umowa o ww. treści daje prawo do odliczenia VAT od paliwa?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odpowiedzialność członka zarządu w razie wskazania mienia do egzekucji

Grzegorz Gębka
2016-04-10
W czasie, gdy byłem w zarządzie spółki, powstały długi podatkowe. US chce obciążyć mnie odpowiedzialnością z tego tytułu. Wiem jednak, że spółka ma majątek na zaspokojenie ew. roszczeń fiskusa (lokaty w zagranicznych bankach).
Czy to zmienia sytuację?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot wydatków związanych z podrożą służbową członków zarządu spółki a koszty podatkowe

Marcin Szymankiewicz
2016-04-10
Członkami zarządu spółki z o.o. są obywatele austriaccy. Poza stosunkiem powołania nie są oni w żaden inny sposób powiązani prawnie ze spółką (w szczególności stosunkiem pracy, cywilnoprawnym; nie są też jej udziałowcami). W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych odbywają regularne podróże z Austrii do Polski, a spółka ponosi koszty przelotów, dojazdów taksówkami, całodziennego wyżywienia i zakwaterowania w hotelach.
Podczas pobytu w Polsce biorą oni udział w spotkaniach z pracownikami, w czasie których omawiają strategię działania spółki, uczestniczą w spotkaniach handlowych z kontrahentami i zawierają umowy związane z funkcjonowaniem spółki. Obowiązek pokrywania ww. wydatków wynika z uchwały wspólników wprowadzającej regulamin zwrotu wydatków członkom zarządu. Czy są one kosztami uzyskania przychodów spółki?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wybór opcji opodatkowania dostawy nieruchomości a odliczenie VAT

Marcin Szymankiewicz
2016-03-10
Spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) zamierza nabyć budynek biurowy (wraz z gruntem) od innego czynnego podatnika VAT. Dostawa ta objęta jest zwolnieniem z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nastąpi po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Kontrahenci zamierzają jednak skorzystać z tzw. opcji opodatkowania.
Czy spółka może odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup nieruchomości, jeśli ma ona służyć wyłącznie sprzedaży opodatkowanej VAT, bo tylko taką spółka prowadzi?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dysponowanie środkami zfśs bez wpływu na obowiązek liczenia prewspółczynnika odliczenia VAT

Przemysław Powierza
2016-03-10
Nasza spółka (prowadząca tylko sprzedaż opodatkowaną 23% VAT) zapewnia pracownikom - zgodnie z układem zbiorowym pracy - grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym na podstawie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Oprócz tego występuje u nas zfśs.
Czy te ubezpieczenia na życie i zfśs wpływają na konieczność liczenia od 1.01.2016 r. preproporcji zgodnie z nowym art. 86 ust. 2a ustawy o VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Korekta kosztów przypisanych do roku minionego, a poniesionych w bieżącym

Anna Koleśnik
2016-03-10
Jak interpretować nowe przepisy dotyczące zasad korygowania kosztów podatkowych? Czy są one lex specialis w stosunku do art. 15 ust. 4b updop (art. 22 ust. 5a updof) nakazujących potrącenie kosztów - bezpośrednio związanych z przychodem, a poniesionych po zakończeniu roku podatkowego, lecz przed sporządzeniem sprawozdania finansowego - w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nagroda roczna dla pracownika - koszt kasowy czy memoriałowy

Edyta Głębicka
2016-03-10
Kiedy nagroda roczna za 2015 r. wypłacona pracownikowi do 31.03.2016 r. jest kosztem podatkowym - w 2015 czy 2016 r.? Nagroda jest wypłacana zgodnie z układem zbiorowym spółki i pracodawca ma obowiązek ją wypłacić. Za nienaganną pracę przysługuje prawo do nagrody rocznej w wysokości 8,5% podstawy, jaką stanowi wynagrodzenie za pracę wypłacone za rok poprzedni w ramach wynagrodzeń osobowych, za czas efektywnie przepracowany, z uwzględnieniem wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wyłączeniu z podstawy podlegają dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i nagrody.
Nagroda przysługuje pracownikowi po przepracowaniu co najmniej 10 miesięcy. Warunkiem uzyskania prawa do niej jest pozostawanie w stosunku pracy na dzień wypłaty nagrody.Nagroda przysługuje pomimo nieprzepracowania stosownego okresu w przypadku: pracowników powołanych do służby wojskowej, powrotu z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, powrotu do pracy byłego pracownika po utracie przez niego prawa do renty, przejścia na emeryturę lub rentę z powodu niezdolności do pracy albo na świadczenie rehabilitacyjne, a także zgonu pracownika. Wysokość nagrody rocznej w takich przypadkach przelicza się proporcjonalnie do okresu przepracowanego, za który ona przysługuje.
Podatki i prawo gospodarcze

Wynagrodzenie za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej jako koszt podatkowy

Marcin Szymankiewicz
2016-02-10
W styczniu 2012 r. spółka akcyjna zawarła na czas nieokreślony umowę o współpracę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (zleceniobiorca). Obecnie umowa została rozwiązana. Określała m.in. zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej przez zleceniobiorcę przez kolejnych 12 miesięcy i przysługujące mu z tego tytułu odszkodowanie.
Czy wydatki na spłatę zobowiązania wobec zleceniobiorcy, z tytułu niepodejmowania działalności konkurencyjnej, są dla spółki kosztem uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie z długu w zamian za przekazanie wierzytelności - skutki w CIT

Paulina Bielecka
2016-02-10
Nasza spółka z o.o. ma nieopłacone faktury od zagranicznego kontrahenta. Jednocześnie jesteśmy wierzycielami naszego kontrahenta, który ma siedzibę w Polsce. Planujemy przestać być wierzycielem polskiej spółki i dłużnikiem spółki zagranicznej, korzystając z instytucji datio in solutum, o której mowa w art. 453 Kc.
Czy powinniśmy wykazać przychód w wysokości odpowiadającej wartości wymagalnej wierzytelności od polskiego kontrahenta, przekazanej kontrahentowi zagranicznemu?
Podatki i prawo gospodarcze

Odpowiedzialność członka zarządu - wskazanie mienia do egzekucji

Grzegorz Gębka
2016-02-10
W czasie, gdy byłem w zarządzie spółki, powstały długi podatkowe. US chce obciążyć mnie odpowiedzialnością z tego tytułu. Wiem jednak, że spółka ma majątek na zaspokojenie ew. roszczeń fiskusa (lokaty w zagranicznych bankach).
Czy to zmienia sytuację?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż półproduktów spożywczych a stawka VAT

Tomasz Krywan
2016-02-10
Firma prowadzi działalność gastronomiczną (restaurację), a przeważającą działalnością według PKD jest 10.85.Z, tj. wytwarzanie gotowych posiłków i dań. Obecnie zamierza przygotowywać półprodukt (produkt wykonany z mleka, masła, mąki, cebuli, szynki i przypraw) do dalszej odsprzedaży.Czy może zastosować PKD 56.29.19.0 - Pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę i stawkę 5% VAT (firma chce z kontrahentem podpisać umowę)?
Czy też należy sklasyfikować sprzedaż jako 10.73.11.0 - Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne również ze stawką 5% VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Jaka stawka VAT na pomieszczenia udostępniane mieszkańcom przez spółdzielnię

Ryszard Kubacki
2016-02-10
Spółdzielnia mieszkaniowa odpłatnie udostępnia pomieszczenia (części korytarzy, wnęki pod schodami) mieszkańcom budynku do przechowywania zapasów, odzieży, rowerów itp.
Jaką powinna stosować stawkę VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Operacje finansowe nie wpływają na ustalenie prewspółczynnika

Przemysław Powierza
2016-02-10
W zakładzie energetyki cieplnej występuje sprzedaż opodatkowana 23% VAT, jak również odwrotne obciążenie w przypadku sprzedaży złomu oraz przychody z operacji finansowych.
Czy ta sprzedaż "poza VAT" wpłynie na sposób liczenia proporcji zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Podwyższenie kapitału zapasowego w spółce kapitałowej a PCC

Grzegorz Gębka
2016-01-10
W związku z przystąpieniem do spółki nowego wspólnika zostanie wniesiony aport. Niewielka część jego wartości podwyższy kapitał zakładowy, reszta natomiastw formie agio zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
Czy w przypadku podwyższenia kapitału zapasowego w spółce z o.o. wystąpi PCC?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy jest PCC od umowy powierniczej

Grzegorz Gębka
2016-01-10
Czy zawarcie umowy powierniczej skutkuje koniecznością opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
Podatki i prawo gospodarcze

Konsekwencje spóźnionego ujęcia VAT od importu usług

Edyta Głębicka
2016-01-10
W związku z opóźnionym wpływem faktur od zagranicznego kontrahenta VAT należny i naliczony od importu usług również został wykazany w deklaracji VAT z opóźnieniem (w kolejnym kwartale rozliczeniowym). Teraz zauważyliśmy ten błąd.
Czy konieczna jest korekta VAT-7K za wcześniejszy kwartał, skoro i tak VAT należny jest w tym wypadku równy naliczonemu?
Podatki i prawo gospodarcze

Przekształcenie jednoosobowej działalności prowadzonej w SSE w spółkę z o.o. a prawo do zwolnienia z CIT

Ryszard Kubacki
2016-01-10
Na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej powstanie jednoosobowa spółka z o.o. Będzie następcą prawnym tej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE).
Czy jej dochody osiągnięte w strefie będą objęte zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?
Podatki i prawo gospodarcze

Bonifikata przy nabyciu gminnych nieruchomości

Ryszard Kubacki
2015-12-10
Gmina sprzedaje nieruchomość z bonifikatą (na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Czy bonifikata stanowi dla nabywcy przychód podatkowy i czy w związkuz tym gmina powinna wystawić PIT-8C?
Podatki i prawo gospodarcze

Obciążenie podwykonawcy kosztami ubezpieczenia

Tomasz Krywan
2015-12-10
Spółka będąca głównym wykonawcą inwestycji zawarła umowę ubezpieczenia. Częścią jego kosztów zamierza obciążyć podwykonawcę.
Powinna wystawić podwykonawcy refakturę (ze stawką "zw") czy notę obciążeniową?
Podatki i prawo gospodarcze

Usługi gotowości do świadczenia opieki medycznej - stawka VAT

Marcin Szymankiewicz
2015-12-10
Szpital (czynny podatnik VAT) ma status podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Jego podstawową działalnością jest świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu i powiatów ościennych. Mając specjalistyczne zaplecze techniczne, szpital zawiera także umowy o świadczenie usług zdrowotnych na rzecz placówek medycznych, które podobnie jak on realizują świadczenia medyczne na rzecz pacjentów. W ramach tych umów zobowiązuje się do wykonania określonych świadczeń medycznych (badań z jego oferty, np. EKG, RTG, USG, badań laboratoryjnych) w zależności od potrzeb zlecających placówek medycznych. Wynagrodzenie za te badania kalkulowane jest na podstawie cennika szpitala stanowiącego załącznik do umów.
Placówka medyczna poza należnością wynikającą z wykonanych badań - także gdy nie zleci żadnych w danym miesiącu - ma obowiązek uiszczenia na rzecz szpitala opłaty ryczałtowej za tzw. usługi gotowości, tj. z tytułu pozostawania w gotowości do przeprowadzania badań.
Czy świadczone przez szpital usługi gotowości są usługami w zakresie opieki medycznej, korzystającymi ze zwolnienia od VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Dobrowolne umorzenie udziałów bez zapłaty a dokumentacja cen transferowych

Ryszard Kubacki
2015-12-10
Spółka z o.o. jest jednym z udziałowców innej spółki z o.o. z siedzibąw Polsce. W najbliższym czasie rozważamy dobrowolne umorzenie udziałów posiadanych w spółce zależnej, bez zapłaty. Udziałowcy spółki zależnej są względem siebie podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 updop.
Czy w związku z przeprowadzeniem umorzenia będą miały zastosowanie przepisy dotyczące tzw. cen transferowych, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową?
Podatki i prawo gospodarcze

PCC od pożyczki udzielonej polskiej spółce za granicą

Grzegorz Gębka
2015-12-10
Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce uzyska pożyczkę od holenderskiego kontrahenta. Czy pożyczka powinna być opodatkowana PCC w Polsce?

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

Edyta Głębicka
2015-11-10
W związku z dość skomplikowanym obiegiem dokumentów w firmie zdarza się, że nie możemy odnaleźć faktury zakupu, mimo że w dzienniku korespondencyjnym czy ewidencji wpływu dokumentów widnieją informacje, że taki dokument został dostarczony. Innymi słowy istnieje ślad wpływu do firmy dokumentu zakupu, jednak nie został na jego podstawie odliczony VAT. Faktura zaginęła bądź została zniszczona zanim doszło do odliczenia. Zwracamy się wtedy do kontrahenta z prośbą o wystawienie duplikatu.
Za jaki okres możemy odliczyć VAT wykazany w duplikacie?
Podatki i prawo gospodarcze

PCC przy sprzedaży gruntu z zabudowaniami częściowo opodatkowanymi VAT

Grzegorz Gębka
2015-11-10
Spółka zamierza zbyć grunt, na którym znajduje się kilka budynków. W trakcie ustalania z kontrahentem warunków sprzedaży pojawiła się kwestia opodatkowania tej transakcji PCC. Wiemy, że gdy sprzedaż będzie opodatkowana VAT, nie wystąpi PCC. Problem polega na tym, że część budynków na zbywanym gruncie będzie opodatkowana VAT, a część z niego zwolniona. Czy wpływa to na zakres opodatkowania PCC?
Podatki i prawo gospodarcze

Podstawa opodatkowania przy aporcie znaku towarowego

Ryszard Kubacki
2015-11-10
Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT w razie wniesienia znaku towarowego jako aportu do spółki z o.o.?
Podatki i prawo gospodarcze

Wynagrodzenie za poręczenie wypłacone wspólnikom a koszty podatkowe

Marcin Szymankiewicz
2015-11-10
Wspólnik spółki z o.o., a zarazem członek jej zarządu poręczył kredyt tej spółki, przeznaczony na jej bieżące finansowanie. Za udzielenie poręczenia otrzymał wynagrodzenie. Czy koszt takiego poręczenia jest dla spółki kosztem uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Odszkodowanie dla rolnika za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Ryszard Kubacki
2015-11-10
Czy odszkodowanie za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych wypłacane rolnikom indywidualnym jest przychodem podlegającym PIT i należy im wystawić PIT-8C?
Podatki i prawo gospodarcze

Obciążanie nabywcy usług transportowych kosztami opłat drogowych

Tomasz Krywan
2015-11-10
Czy firma transportowa może refakturować ponoszone opłaty drogowe jako odrębną pozycję na fakturze (obok usługi za transport towarów) z zastosowaniem zwolnienia z VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Jaka stawka VAT dla forfaitingu

Marek Barowicz
2015-10-10
Umowa forfaitingu jest zwolniona z VAT czy należy ją opodatkować podstawową 23% stawką?
Podatki i prawo gospodarcze

Usługi budowlane wykonywane poza granicami Polski na rzecz polskiego podatnika

Zofia Ruwnicka
2015-10-10
Podatnik VAT świadczy usługi budowlane na terytorium Niemiec (jako podwykonawca). Są one realizowane na zlecenie innej polskiej firmy budowlanej (generalnego wykonawcy), która prowadzi budowę obiektu handlowego na rzecz niemieckiego inwestora (podatnika podatku od wartości dodanej).
Usługa wykonana przez podwykonawcę podlega polskiemu VAT czy też powinien go rozliczyć nabywca usługi na zasadzie odwrotnego obciążenia?
Podatki i prawo gospodarcze

Usługi dostarczania e-mailowych raportów o cenach energii - miejsce opodatkowania VAT

Marcin Szymankiewicz
2015-10-10
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) nabywa od podmiotów zagranicznych (firmy mające siedzibę działalności gospodarczej w państwach UE i państwach trzecich) usługi dostarczania raportu o cenach energii (e-mailowo) oraz dostępu on-line do cen surowców na świecie. Usługodawcy nie posiadają stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Z kolei spółka nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Polską.
Jak ustalić miejsce świadczenia (i opodatkowania) tych usług?
Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od kredytu na zakup akcji

Ryszard Kubacki
2015-10-10
Czy zapłacone odsetki od udzielonego kredytu bankowego na zakup akcji innej firmy są w spółce kosztem uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie przedpłaty na złom w procedurze odwrotnego obciążenia

Tomasz Krywan
2015-09-10
Spółka kupuje towary objęte odwrotnym obciążeniem (złom itp.).
Kiedy powinna rozliczać VAT, jeśli wpłaca 100% zaliczki za nabywane towary? W miesiącu wpłaty zaliczki, otrzymania faktury zaliczkowej czy też otrzymania towarów wraz z fakturą końcową?
Podatki i prawo gospodarcze

Zaliczki na dostawę przenośnego sprzętu elektronicznego

Tomasz Krywan
2015-09-10
Na początku lipca spółka zajmująca się sprzedażą telefonów komórkowych otrzymała od kontrahenta zarejes- trowanego jako czynny podatnik VAT zamówienie na kwotę 22 000 zł netto i zaliczkę na poczet tego zamówienia (6000 zł).
Kto powinien opodatkować zaliczkę? Jak należy postąpić, jeżeli przed realizacją zamówienia kontrahent zrezygnuje z jego części i wartość transakcji okaże się niższa niż 20 000 zł?
Podatki i prawo gospodarcze

Jaka stawka VAT dla dostawy działki wraz z fundamentami pod budowę domu

Marcin Szymankiewicz
2015-09-10
Spółka z o.o. jest właścicielem gruntu (działki budowlanej). W 2014 r.otrzymała pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (o powierzchni nieprzekraczającej300 m2). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę jedynie takiego budynku. Po wykonaniu fundamentów (jesienią 2014 r.) spółka z przyczyn ekonomicznych wstrzymała dalsze prace budowlane. Obecnie zamierza sprzedać grunt z rozpoczętą inwestycją. Naniesienia na gruncie w postaci rozpoczętych fundamentów budynku mieszkalnego stanowią dostateczne zaawansowanie robót, aby taki budynek powstał. Z dokumentów sprzedaży będzie jednoznacznie wynikało, że przedmiotem sprzedaży jest budynek mieszkalny o symbolu PKOB 111 i powierzchni nieprzekraczającej 300 m2, którego budowa będzie kontynuowana przez nabywcę wraz z działką.
Czy do tej sprzedaży można zastosować stawkę 8% VAT? 

Umorzenie odsetek cywilnoprawnych ‒ skutki po stronie dłużnika

Piotr Kaim
2015-09-10
Spółka z o.o. miała zobowiązanie odsetkowe względem kontrahenta dostarczającego jej towary. Te dwie firmy nie mają powiązań kapitałowych ani innych powiązań uzasadniających stosowanie przepisów o cenach transferowych, jednak ich współpraca trwa od wielu lat. W 2015 r. porozumiały się w sprawie jej kontynuowania. W ramach tych uzgodnień kontrahent umorzył spółce wspomniane zobowiązanie odsetkowe, dokonując zwolnienia z długu w rozumieniu art. 508 Kc.Czy zgodnie z updop spółka powinna zaliczyć kwotę umorzonych odsetek do przychodów podatkowych?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy powstaje przychód z tytułu objęcia udziałów po cenie nominalnej niższej niż rynkowa

Grzegorz Gębka
2015-08-10
Od wielu lat sprawuję funkcję członka zarządu w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce. Ostatnio zaproponowano mi nabycie udziałów w spółce, jako pewnego rodzaju zachętę do dalszej współpracy i aby "związać" mnie na dłuższy czasz przedsiębiorstwem. Mam nabyć za gotówkę 10 udziałów po 1000 zł każdy, co będzie równoznaczne z uzyskaniem 10% wszystkich udziałów w spółce. Cena, za którą nabędę udziały, odpowiada ich wartości nominalnej a nie rynkowej - majątek spółki to kilkanaście milionów złotych.
Skoro wartość rynkowa udziałówi cena, którą za nie zapłacę (odpowiadająca ich wartości nominalnej) znacznie się różnią, to czy uzyskam przychód, który powinienem opodatkować?

Odliczenie VAT z otrzymanej w lipcu faktury zbiorczej za paliwo zatankowane w czerwcu

Tomasz Krywan
2015-08-10
Na potrzeby prowadzonej działalności spółka wykorzystuje samochód osobowy (nie złożyła w urzędzie skarbowym informacji VAT-26). Od 1.07.2015 r. można odliczać połowę VAT z faktur za paliwo do takich samochodów.
Czy spółka ma prawo do tego odliczenia już z otrzymanej na początku lipca zbiorczej faktury za paliwo zatankowane w czerwcu?
Podatki i prawo gospodarcze

Głosowanie grupami w sprawie wyboru członków rady nadzorczej

Paweł Ziółkowski
2015-08-10
W spółce mamy kilka rodzajów akcji, przy czym część z nich jest uprzywilejowana co do głosu. Akcji uprzywilejowanych jest mniejszość, ale liczba głosów na akcję (5:1 w przypadku akcji uprzywilejowanych i 1:1 w przypadku akcji zwykłych) powoduje, że spółką zarządzają tak naprawdę akcjonariusze uprzywilejowani - mimo że są w mniejszości, mogą przegłosować niemal każdą uchwałę.
Pozostali akcjonariusze reprezentują większość kapitału, ale nie mają w praktyce wpływu na losy spółki.
Czy są jakieś prawne możliwości zmiany takiej sytuacji?
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta kosztów po uchyleniu korzystnej interpretacji podatkowej

Karol Szelągowski
2015-08-10
Spółka zajmuje się m.in. produkcją ciepła, emitując do środowiska dwutlenek węgla. W związku ze zmniejszeniem przydziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EUA) zmuszona była 28.03.2014 r. zakupić ok. 13 000 szt. emisji za cenę 5,17 euro/szt. (po przeliczeniu 281 112,54 zł). Uprawnienia te zostały umorzone w kwietniu 2014 r. (po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2013 r.) w ilości 11 182 szt., co daje wartość 241 800,03 zł.
Ujęto je w księgach rachunkowych spółki w 2014 r. w ilości 13 000 szt.,z czego zaksięgowano w kosztach rachunkowych 2014 r. 11 182 szt. Pozostałe 1818 szt. będzie umarzane do 30.04.2015 r. i wtedy w kosztach rachunkowych 2015 r. zostanie zaksięgowana  kwota 39 312,50 zł.
Faktura za zakupione prawa do emisji została w 2014 r. zaksięgowana na kontach 025 "Wartości niematerialne i prawne - prawa do emisji gazów cieplarnianych" oraz 202 "Rozrachunki z dostawcami robót i usług". W koszty podatkowe 2014 r. spółka wliczyła 11 182 sztuki uprawnień.
28.04.2015 r. spółka otrzymała od Ministra Finansów zmianę interpretacji IS w Łodzi z 10.02.2014 r. IS uznała za prawidłowe stanowisko spółki, że koszty nabycia praw do emisji gazów cieplarnianych można rozliczyć z chwilą nabycia. Minister Finansów uznał zaś, że koszt zakupu praw do emisji należy przyporządkować do roku, w którym zostały osiągnięte przychody, których te koszty dotyczą.
Czy w tej sytuacji należy skorygować zeznanie podatkowe za 2013 r., wliczając w koszty uzyskania przychodów 11 182 szt. emisji i równocześnie wyłączając je z kosztów podatkowych 2014 r., a do kosztów podatkowych 2014 r. należy zaliczyć 1818 szt. praw do emisji gazów, mimo że fakturę za prawa do emisji spółka otrzymała 2.04.2014 r., już po sporządzeniu sprawozdania finansowego?
Podatki i prawo gospodarcze

Pobór podatku u źródła od należności za bilety lotnicze

Łukasz Chłond
2015-07-10
W związku z zagranicznymi wyjazdami naszych pracowników kupujemy dla nich bilety lotnicze m.in. od zagranicznych linii. Często mamy problemy z uzyskaniem certyfikatu rezydencji przewoźnika, więc jesteśmy zobowiązani do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku u źródła. Niestety płacąc za bilet, musimy uiścić całą należność, nie mamy możliwości potrącenia podatku.
Czy w takim przypadku możemy "ubruttowić" należność za bilet i zaliczyć zapłacony podatek do kosztów uzyskania przychodu?
Podatki i prawo gospodarcze

Kurs waluty obcej przy obliczaniu podatku u źródła

Piotr Kaim
2015-07-10
Spółka zaciągnęła pożyczkę od zagranicznej osoby prawnej, a z inną zagraniczną osobą prawną zawarła - jako licencjobiorcą - umowę licencyjną na korzystanie ze znaku towarowego. Zgodnie z odpowiednimi umowami odsetki i należności licencyjne są ustalane i wypłacane w walucie obcej.
Dokonując tych wypłat, spółka staje się płatnikiem tzw. podatku u źródła, który jest obliczany jako pewien procent należności brutto przekazywanej zagranicznemu beneficjentowi.
Jednocześnie podatek ten powinien być odprowadzany do urzędu skarbowego w złotych.
Po jakim kursie należy przeliczać wartość odsetek i należności licencyjnych, żeby prawidłowo obliczyć podatek u źródła?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie z VAT dla kursów ADR

Marcin Szymankiewicz
2015-07-10
Spółka prowadzi szkolenia kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych – kursy ADR.
Czy prawidłowo stosuje zwolnienie z VAT, traktując te kursy jako usługi kształcenia zawodowego?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Udział w wycieczce dotowanej przez zakład pracy to już nie jest przychód

2015-07-10
Spółka planuje jednodniową wycieczkę krajoznawczo-turystyczną dla pracowników i ich rodzin. Podczas wyjazdu będą również zapewnione bezpłatne posiłki. Regulamin socjalny przewiduje powszechny dostęp osób uprawnionych, na równych zasadach, do imprez zbiorowych, jak: wycieczki, andrzejki, zawody sportowe czy spot- kania okolicznościowe. Wycieczka została w całości sfinansowana ze środków zfśs, a odpłatność dla organizatora określona ryczałtowo (nie da się ustalić, kto i z ilu atrakcji skorzystał, kto ile wypił i ile zjadł).
Jak ująć to świadczenie na liście płac? Czy można do niego zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?
Podatki i prawo gospodarcze

Opodatkowanie należności za najem urządzeń przemysłowych wypłacanych spółce matce ze Szwecji

Łukasz Chłond
2015-06-10
Wynajmujemy od naszej spółki matki sprzęt elektroniczny różnego rodzaju (np. laptopy, komputery stacjonarne, monitory, telefony, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki itp.), który jest przez nas użytkowany dla potrzeb biurowych. Spółka matka ma siedzibę w Szwecji i tam płaci podatek dochodowy.
Czy od wypłacanych na jej rzecz należności za ww. najem powinniśmy pobierać podatek u źródła?
Podatki i prawo gospodarcze

Odliczenie VAT z kwestionowanej faktury

Zofia Ruwnicka
2015-06-10
Podatnik kupił towar/usługę i otrzymał fakturę. Nie akceptuje jednak ceny wskazanej na fakturze - uważa, że powinna być ona niższa i zamierza dochodzić swoich racji przed sądem.
Co w takiej sytuacji z VAT wykazanym na tej fakturze? Czy może odliczyć go w całości w dacie otrzymania faktury, czy tylko w tej części, którą uznaje za słuszną? A może powinien wstrzymać się z odliczeniem do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd?
Podatki i prawo gospodarcze

Różnice kursowe po przejęciu aportem części przedsiębiorstwa

Paulina Sikorska
2015-06-10
Jesteśmy spółką prawa handlowego zajmującą się produkcją materiałów budowlanych. W wyniku porozumienia z jednym z naszych kontrahentów - spółką z o.o. handlującą m.in. naszymi wyrobami - otrzymamy od niego aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp).
W ramach zcp na naszą spółkę przeniesione zostaną wierzytelności oraz zobowiązania, wśród których znajdują się wyrażone w walucie obcej pożyczki udzielone kontrahentowi przed wniesieniem aportu.
W efekcie nasza spółka otrzymywać będzie płatności z tytułu należności powstałych przed aportem oraz dokonywać płatności z tytułu przejętych w ramach aportu zobowiązań, wyrażonych w walutach obcych, w tym także pożyczki walutowej.
Czy w związku z tym będziemy mieć obowiązek ustalenia podatkowych różnic kursowych?
Podatki i prawo gospodarcze

Obowiązek złożenia informacji podatkowej ORD-W1

Paweł Wójciak
2015-05-10
Osoba fizyczna będąca obywatelem Szwajcarii, mająca tam stałe miejsce zamieszkania, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez szwajcarską spółkę CH A.G. Spółka ta świadczy usługi na rzecz polskiej spółki z o.o., która wypłaca wynagrodzenie spółce szwajcarskiej na podstawie wystawianych faktur.
Wykonanie usług przez CH A.G. wymaga obecności osoby fizycznej w siedzibie polskiej spółki przez ok. 100 dni. Wynagrodzenie osoby fizycznej stale wypłaca CH A.G., która nie ma w Polsce zakładu zagranicznego ani stałej placówki.
Czy polska spółka jest zobowiązana do złożenia informacji ORD-W1 do urzędu skarbowego?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy

Piotr Kaim
2015-05-10
Spółka z o.o. postanowiła wycofać się z niektórych przedsięwzięć, przynoszących znaczące straty. W związku z tym m.in. rozwiązała umowę licencyjną oraz umowę najmu (występowała w nich jako licencjobiorca oraz najemca). Obie umowy zostały pierwotnie zawarte na czas określony i dlatego ich rozwiązanie wymagało od spółki uiszczenia opłat, ustalonych w odrębnych porozumieniach z kontrahentami. Mimo tego cała operacja doprowadziła do redukcji strat i znaczących oszczędności.
Czy opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy licencyjnej oraz umowy najmu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Tylko zapłata całości należności za towary warunkuje otrzymanie zwrotu różnicy VAT w terminie 25 dni

Zofia Ruwnicka
2015-05-10
Prowadzimy sprzedaż opodatkowaną wyłącznie 23% stawką VAT i z reguły co miesiąc w rozliczeniu podatkowym występuje zobowiązanie podatkowe do zapłaty. W rozliczeniu za marzec wystąpiła nadwyżka VAT naliczonego nad należnym, którą zadysponowaliśmy do przeniesienia na miesiąc następny.
W związku z rozpoczęciem dużej inwestycji w deklaracji podatkowej za kwiecień 2015 r. wystąpi nadwyżka VAT naliczonego nad należnym, którą chcielibyśmy otrzymać z urzędu skarbowego w terminie 25 dni. Jednak nie wszystkie otrzymane w marcu faktury za towary i usługi zostały opłacone.
Czy to oznacza, że nie powinniśmy uwzględniać ich w deklaracji? A co z fakturami, które zostały opłacone tylko częściowo?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy fakturować odsetki za zwłokę w zapłacie

Ryszard Kubacki
2015-05-10
Wystawiliśmy kontrahentowi fakturę za dostarczone towary. Spóźnił się z zapłatą o 3 miesiące. Naliczyliśmy z tego tytułu odsetki.
Czy powinniśmy wystawić odrębną fakturę na tę dodatkową kwotę uzyskanych odsetek?
Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od rat leasingu finansowego - moment ujęcia w kosztach podatkowych

Ryszard Kubacki
2015-04-10
Spółka z o.o. posiada maszyny używane w ramach leasingu finansowego. Wprowadziliśmy je do ewidencji środków trwałych i ustaliliśmy wartość początkową, od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne. Z kolei płacone przez nas odsetki będziemy ujmować bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.
Mamy jednak wątpliwość, w którym momencie: czy w terminie ich płatności (co miesiąc uzyskujemy notę księgową, w której wskazany jest ten termin), czy też w terminie, w którym faktycznie zostały zapłacone?
Przez wzgląd na opóźnione płatności od kontrahentów niekiedy również nie płacimy tych odsetek w terminie, a następnie wpłacamy jednocześnie kilka rat naraz.
Rachunkowość

Likwidacja nie w pełni zamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych

2015-04-10
Spółka z o.o. w ramach działalności gospodarczej korzysta z licencji na programy komputerowe. Z uwagi na specyfikę branży ulegają one szybkiej dezaktualizacji. Z tego powodu w 2014 r. jeden z programów o znacznej wartości został zastąpiony nowym. Wycofano go z użycia przed upływem 24-miesięcznego okresu amortyzacji podatkowej dla licencji na programy komputerowe. Następstwem tej decyzji było przeprowadzenie księgowej likwidacji licencji.
Czy strata wynikająca z likwidacji nie w pełni zamortyzowanej licencji na program komputerowy może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Kampania CSR a koszty uzyskania przychodów

2015-04-10
Spółka zamierza przygotować wieloletnią kampanię skierowaną do społeczności lokalnej. Jej celem będzie zbudowanie wizerunku firmy jako zaangażowanej w rozwój regionu (określa się to jako CSR). W ramach kampanii będą organizowane konkursy, akcja zbierania śmieci, pomoc najbiedniejszym osobom z regionu, festyn itp.
Czy wydatki z tym związane możemy zaliczyć do kosztów podatkowych?
Podatki i prawo gospodarcze

Importu usług nie uwzględniamy w strukturze sprzedaży

Marcin Szymankiewicz
2015-04-10
Spółka rozlicza się z VAT kwartalnie. Część podatku naliczonego rozlicza proporcją (strukturą zakupów) z uwagi na wykonywanie zarówno czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych z VAT. W 2014 r. po raz pierwszy podczas swej działalności (istnieje od 2008 r.) dokonała importu usług.
Czy wartość importu usług powinna uwzględnić przy obliczaniu proporcji końcowej za 2014 r. (będącej zarazem proporcją wstępną dla 2015 r.)?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie VAT od wynajmu koparki niemieckiej firmie

Ryszard Kubacki
2015-03-10
Spółka wynajmuje zagranicznej firmie, z siedzibą w Niemczech (i zarejestrowanej tam jako podatnik podatku od wartości dodanej) koparkę, która stacjonuje w bazie na terenie Czech, a używana jest na budowie po polskiej stronie granicy.
Czy wynajem powinniśmy opodatkować VAT w Polsce?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydruk ogłoszenia w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego podstawą zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych

Marcin Szymankiewicz
2015-03-10
Spółka z o.o. posiada wierzytelność z tytułu dostawy towarów w 2011 r. wobec spółki X. Wierzytelność została zaliczona do przychodów w dacie wydania towaru. W 2012 r. została ogłoszona upadłość X, obejmująca likwidację majątku dłużnika, i spółka zgłosiła wierzytelność sędziemu--komisarzowi w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, stosownie do art. 236 Prawa upadłościowego i naprawczego (dalej puin). W styczniu 2015 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało ogłoszone obwieszczenie postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego wobec X. Wierzytelność wobec X nie jest przedawniona.
Czy na podstawie wydruku ogłoszenia w MSiG w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika X, spółka może uznać nieprzedawnioną, uprzednio zaliczoną do przychodów podatkowych wierzytelność, za koszt uzyskania przychodu?
Podatki i prawo gospodarcze

Prawo do odliczenia VAT z faktury z błędną stawką podatku

Zofia Ruwnicka
2015-03-10
Spółka wykonuje roboty budowlane związane z wzniesieniem budynku mieszkalnego, którego część podziemna obejmuje garaże. Niektóre roboty zleca innym firmom budowlanym. Od jednego z podwykonawców otrzymała fakturę za usługę budowlaną, w której VAT obliczony został według stawki 23%. W naszej ocenie usługa powinna być opodatkowana 8% stawką, ale usługodawca nie przyznaje nam racji i nie zamierza skorygować faktury.
Czy spółka ma prawo odliczyć cały VAT z tej faktury?
Podatki i prawo gospodarcze

CIT-8 wspólnoty mieszkaniowej tylko drogą elektroniczną

Łukasz Chłond
2015-03-10
Spółka zajmuje się administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Swoje czynności wykonuje na podstawie zawartych umów o zarządzanie nieruchomością wspólną. Do obowiązków zarządcy (spółki) poza administrowaniem i zarządzaniem nieruchomością należy prowadzenie ksiąg podatkowych wspólnoty oraz sporządzanie deklaracji rocznych CIT-8.
Czy spółka będzie zobowiązana do przesłania deklaracji CIT-8 w imieniu wspólnoty drogą elektroniczną, czy też w związku z tym, że wspólnota jest małym podatnikiem i nie zatrudnia żadnych pracowników, można w jej imieniu złożyć deklarację CIT-8 w formie papierowej?
Podatki i prawo gospodarcze

Dopłaty wspólników wpłyną na limit odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych

2015-02-10
Czy wniesienie dopłaty do spółki z o.o. przez wspólników w trybie Ksh wpłynie na ograniczenie cienkiej kapitalizacji?
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta VAT należnego przy odwrotnym obciążeniu

Zofia Ruwnicka
2015-02-10
W maju 2014 r. spółka (podatnik VAT) zakupiła pręty stalowe na potrzeby inwestycyjne. Fakturę otrzymała w czerwcu 2014 r., więc VAT z niej wynikający odliczyła w rozliczeniu za czerwiec. W styczniu 2015 r. otrzymała od dostawcy korektę tej faktury polegającą na dopisaniu wyrazów "odwrotne obciążenie" i wyeliminowaniu z jej treści kwoty wartości sprzedaży netto, stawki oraz kwoty należnego VAT.W jaki sposób rozliczyć VAT od tej transakcji - czy w deklaracji za styczeń 2015 r. (według daty otrzymania faktury korygującej od dostawcy), czy za czerwiec, kiedy to odliczyliśmy VAT z błędnie wystawionej faktury?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy wartość nieaktualnych katalogów może być kosztem

Marcin Szymankiewicz
2015-02-10
Z końcem 2014 r. zdezaktualizowały się katalogi reklamowe naszej firmy, wydawane w celu popularyzacji marki firmy i jej produktów oraz dostarczenia klientom aktualnej informacji umożliwiającej składanie zamówień. Wyprodukowała je firma zewnętrzna.
Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości wydatki na ich wytworzenie zaliczyliśmy w koszty uzyskania przychodów w dacie ich wydania kontrahentom. W magazynach zalega nam jeszcze sporo tych materiałów. Nadal sprzedajemy wyroby, które były tam reklamowane, jednak z uwagi na dezaktualizację danych zawartych w tych katalogach podjęliśmy decyzję o ich zniszczeniu.
Czy ich wartość w momencie zniszczenia będzie dla nas kosztem uzyskania przychodu?
Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej

Piotr Kubala
2015-02-10
Naczelnik urzędu skarbowego wszczął kontrolę podatkową w stosunku do spółki z o.o. i zażądał udostępnienia ksiąg podatkowych w siedzibie spółki w miejscowości A.
Spółka prowadzi działalność w A, natomiast księgi podatkowe są prowadzone i przechowywane w biurze rachunkowym w miejscowości B. Z uwagi na obszerność żądanych akt wygodniej i taniej byłoby, aby czynności kontrolne były prowadzone w siedzibie biura rachunkowego bądź w innym dogodnym miejscu wskazanym przez spółkę.
Czy spółka ma obowiązek zadośćuczynić żądaniu kontrolujących przedstawienia ksiąg podatkowych w swojej siedzibie w A, czy też może je udostępnić w innym wskazanym przez siebie miejscu?
Podatki i prawo gospodarcze

Odliczenie VAT naliczonego w przypadku sukcesji prawnopodatkowej

Zofia Ruwnicka
2015-01-10
Z końcem listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch spółek z o.o. (X i Y) w trybie art. 491 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Ksh. W jego wyniku X uległa likwidacji, a jej majątek w całości przejęła nasza spółka (Y). Obie spółki prowadziły wyłącznie sprzedaż opodatkowaną. W grudniu 2014 r. wpłynęły dwie faktury wystawione w listopadzie z tytułu zakupu towarów dokonanych w tym miesiącu przez X.
Mamy wątpliwości co do sposobu odliczenia VAT z faktur, na których jako nabywca widnieje X, tj. czy prawo do odliczenia przysługuje już naszej spółce, czy też VAT naliczony należy rozliczyć w deklaracji dotyczącej spółki zlikwidowanej za listopad 2014 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

NIP dla konsorcjum i sposób rozliczenia VAT od wspólnego przedsięwzięcia

Ryszard Kubacki
2015-01-10
Wraz z drugą spółką występujemy w przetargu. Połączenie sił było konieczne, aby spełniać kryteria formalne. Nie mamy zamiaru tworzyć odrębnego podmiotu (spółki), a działać jedynie jako konsorcjum przy realizacji inwestycji.
Czy musimy wystąpić o nadanie NIP dla konsorcjum? Czy fakturę za usługi ma wystawić konsorcjum? Co z odliczeniem VAT naliczonego?
Podatki i prawo gospodarcze

Kto może wybrać alternatywną metodę zaliczania odsetek do kosztów podatkowych w 2015 r.

2015-01-10
Podmiot powiązany udzielił nam pożyczki w 2014 r. Kwota tej pożyczki została nam przekazana do końca roku.Czy mamy prawo wyboru metody rozliczania odsetek w kosztach uzyskania przychodów, czy też musimy pozostać przy dotychczasowych regułach?
Podatki i prawo gospodarcze

Późniejsze otrzymanie faktury zakupowej a termin odliczenia VAT

Marcin Szymankiewicz
2014-12-10
Spółka – czynny podatnik VAT rozliczający się za okresy miesięczne – kupiła towary handlowe (artykuły AGD) od firmy B i odebrała je z magazynu dostawcy w czerwcu 2014 r. Faktura potwierdzająca zakup miała być dostarczona pocztą. Spółka otrzymała ją ze znacznym opóźnieniem, na początku października 2014 r. (fakturę pierwotną a nie jej duplikat).
Z uwagi na 14-dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury zapłaciła ją w połowie października 2014 r.
Kiedy spółka może skorzystać z prawa do odliczenia VAT? Dostawca nie wybrał kasowej metody rozliczeń (otrzymana faktura nie zawiera wyrazów „metoda kasowa”).
Podatki i prawo gospodarcze

Opodatkowanie dochodów spółdzielni mieszkaniowych

Ewa Hrebin
2014-12-10
Spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z ustawą z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych[1] (dalej uosm) oraz działalność gospodarczą. W ramach działalności uzyskuje odsetki za zwłokę od zapłaconego po terminie czynszu od lokatorów lokali mieszkalnych lub użytkowych.
W roku bieżącym, z powodu przejściowych kłopotów finansowych, spółdzielnia zaciągnęła kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Ze środków kredytu regulowane są zobowiązania dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak i pozostałej działalności, a także dotyczące funkcjonowania spółdzielni (np. wynagrodzenia pracowników, telefony, leasing samochodów).
Spółdzielnia dysponuje jednym rachunkiem bankowym: otrzymane odsetki za zwłokę, jak i kredyt obrotowy gromadzone są na tym samym koncie bankowym.
Ponadto spółdzielnia sprzedała opuszczone przez byłych członków lokale mieszkalne i użytkowe, na które uprzednio było ustanowione spółdzielcze prawo lokatorskie.
Czy dochody z odsetek za zwłokę oraz sprzedaży lokali korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop?
Czy zapłacone przez spółdzielnię odsetki od kredytu obrotowego wykorzystanego na spłatę bieżących zobowiązań są kosztem podatkowym uwzględnianym w rachunku dochodu podatkowego, objętego tym zwolnieniem?
Podatki i prawo gospodarcze

Cienka kapitalizacja przy restrukturyzacjach

Ewelina Majewska-Howis
2014-12-10
Spółka w 2011 r. otrzymała pożyczkę od niepowiązanego z nią zagranicznego pożyczkodawcy. W ramach działań restrukturyzacyjnych, pod koniec 2014 r. lub na początku 2015 r., w wyniku cesji wierzytelności w miejsce dotychczasowego wierzyciela wstąpić ma jedyny udziałowiec spółki. Pożyczka wraz z odsetkami po cesji zostanie spłacona już udziałowcowi. W pozostałym zakresie umowa pożyczki pozostanie bez zmian.
Czy odsetki od pożyczki spłacane na rzecz jedynego udziałowca (który nim nie był w momencie zaciągania pożyczki) będą podlegały ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61 updop (niedostateczna kapitalizacja)?
Podatki i prawo gospodarcze

Ustalenie wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego wniesionego do spółki komandytowej

Ewa Hrebin
2014-11-10
Wspólnikami spółki komandytowej są: osoba fizyczna posiadająca 99% udziałów i spółka z o.o. posiadająca 1% udziałów, której jedynym udziałowcem jest ta osoba fizyczna.
Wspólnik będący osobą fizyczną, prowadzący jednocześnie indywidualną działalność gospodarczą, zamierza wnieść do spółki komandytowej znak towarowy.
Czy prawo ochronne na ten znak powinien uzyskać przed jego wniesieniem do spółki i wówczas przedmiotem aportu byłoby to prawo ochronne na znak towarowy, czy też może wnieść znak towarowy, a o prawo ochronne wystąpi spółka komandytowa?
Czy amortyzacja znaku towarowego wycenionego według wartości rynkowej jest kosztem uzyskania przychodu?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....