Rachunkowość - konsultacje

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dodatek za rozłąkę dla pracownika w podróży służbowej – PIT i składki ZUS

Andrzej Radzisław
2018-11-08
Pracownikom, którzy wyjeżdżają w zagraniczną podróż służbową, chcemy wypłacać dodatek za rozłąkę.
Czy taki składnik wynagrodzeń może być zwolniony od składek społecznych i podatku dochodowego?
Podatki i prawo gospodarcze

Dokumentowanie fakturą VAT marża sprzedaży usługi hotelowej

Marcin Szymankiewicz
2018-11-08
Spółka zajmuje się organizacją imprez turystycznych, działa też jako agent innych organizatorów imprez (touroperatorów). Kupuje m.in. usługi hotelowe stanowiące składnik organizowanej imprezy turystycznej albo odsprzedawane jako samodzielna usługa. Nabywając te usługi, spółka działa na rzecz nabywcy (klienta) we własnym imieniu i na własny rachunek. W odsprzedawanej usłudze hotelowej zasadniczo nie ma innych świadczeń poza noclegiem i ew. śniadaniem. Świadcząc ww. usługi, spółka nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.
Czy prawidłowo opodatkowuje sprzedawaną klientom usługę hotelową na zasadach procedury marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT i dokumentuje fakturą z dopiskiem „procedura marży dla biur podróży”?
Podatki i prawo gospodarcze

Zmiana proporcji udziału w zysku spółki osobowej za dany rok – czy konieczna jest korekta zaliczek na PIT

Iwona Czauderna
2018-11-08
W umowie spółki osobowej udział wspólników w zys- ku został ustalony proporcjonalnie do wniesionych wkładów (tzw. tymczasowa proporcja). Ta proporcja może być, zgodnie z umową, zmieniona w ciągu roku w drodze uchwały (tzw. zmieniona proporcja). Po zakończeniu roku obrotowego/podatkowego walne zgromadzenie wspólników (osoby fizyczne) podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Tymczasowa i zmieniona proporcja mogą się różnić od ustalonej wówczas ostatecznej proporcji, w jakiej zostanie podzielony zysk. Udział w zysku przypisany na podstawie tymczasowej (zmienionej) proporcji może być niższy bądź wyższy niż ustalony na podstawie ostatecznej proporcji.
Czy zmiana proporcji udziału w zysku spółki osobowej w trakcie roku bądź po jego zakończeniu powoduje, że będzie konieczna korekta zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych przez wspólników w ciągu roku?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy zwrot naliczonego VAT uprzednio ujętego w kosztach stanowi przychód podatkowy

Iwona Czauderna
2018-11-08
Spółka na skutek niekorzystnej wykładni ustawy o VAT przyjetej przez organy podatkowe, dotyczącej odliczenia naliczonego VAT, nie korzystała w pełni z przysługującego jej prawa do odliczenia. Nieodliczony podatek zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Po pewnym czasie wykładnia przepisów została uznana za wadliwą – spółka skorygowała rozliczenie VAT.
Czy prawidłowo wykazała uzyskane przysporzenie w postaci zwrotu naliczonego VAT, uprzednio ujętego w kosztach uzyskania przychodów jako swój przychód?

Skutki niezatwierdzenia sprawozdania z działalności

2018-11-08
Spółdzielnia odbyła pierwszą część walnego zgromadzenia członków (dalej wz) w czerwcu 2018 r. W jego trakcie zatwierdzono roczne sprawozdania finansowe (rsf) za rok 2017. Jednocześnie wz podjęło uchwałę o niezatwierdzaniu sprawozdania zarządu z działalności (szd).
Z tego względu spółdzielnia ma wątpliwość, czy faktycznie jej rsf zostało zatwierdzone.
Rachunkowość

Wartość netto zlikwidowanego środka trwałego wchodzącego w skład zbiorczego obiektu inwentarzowego

2018-11-08
Jak ustalić wartość netto zlikwidowanego składnika zbiorczego obiektu inwentarzowego, aby go wyksięgować z konta 01 „Środki trwałe” (Ma) na konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” (Wn)?
Rachunkowość

Zaliczki na poczet zakupu środków trwałych i innych usług w sprawozdaniu Rb-N

2018-11-08
Jak państwowa jednostka budżetowa powinna prezentować zaliczki przekazane kontrahentom na poczet dostaw i usług (np. konferencji, usługi hotelowej), a także zaliczki na poczet zakupu gruntów oraz środków trwałych w budowie w sprawozdaniu Rb-N?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nagroda jubileuszowa – wyłączenie z podstawy wymiaru składek

Andrzej Radzisław
2018-11-08
Pracownica nabyła prawo do nagrody jubileuszowej (25-lecie) w maju 2013 r. Nagroda nie została wypłacona w tym terminie, tylko w maju 2015 r. Została wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS. Zgodnie z datą nabycia prawa do nagrody (maj 2013 r.) kolejna nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona w maju 2018 r.
Czy od tej nagrody należało odprowadzić składki? Mamy wątpliwości, ponieważ od wypłaty nagrody jubileuszowej nie minęło 5 lat.
Jaka data jest w tym przypadku decydująca – nabycia przez pracownika prawa do nagrody, czy jej wypłaty? Skoro składki zostały opłacone, to czy należy złożyć korektę?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wypowiedzenie umowy okresowej, która przekształci się w stały angaż

Renata Majewska
2018-11-08
Pracownik jest zatrudniony na czas określony na umowę o pracę zawartą od 1.01.2016 do 31.12.2018 r. Zamierzamy się z nim rozstać. W sierpniu 2018 r. wręczyliśmy mu 3-miesięczne wypowiedzenie (jego okres upływa więc z końcem listopada 2018 r.). Nie podaliśmy w nim przyczyny naszej decyzji ani też nie doszło do konsultacji związkowej. Z uwagi na upływ limitu 33 mies. zatrudnienia okresowego wskazany angaż 21.11.2018 r. – a więc w trakcie biegnącego wymówienia – ulegnie przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony.
Czy w związku z tym musimy cofnąć wymówienie i ew. jeszcze raz złożyć, wpisując jego powód i poddając je konsultacji związkowej?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty związane z korzystaniem z instrumentów finansowych – czy podlegają limitowaniu jako koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-11-08
Firma korzysta z kilku instrumentów finansowych. Niektóre z nich związane są z zaciągniętymi przez nas i spłacanymi kredytami w walucie obcej, a niektóre z bieżącą działalnością. Zabezpieczamy się w ten sposób przed ryzykiem kursowym w zakresie spłacanych rat kredytu oraz przychodów ze sprzedaży naszych towarów za granicę.
Czy te instrumenty finansowe powinniśmy uwzględniać w potencjalnie limitowanych kosztach finansowania dłużnego?
Rachunkowość

Inwentaryzacja należności spornych i wątpliwych

2018-11-08
W art. 26 ust. 1 pkt 3 uor, poświęconym inwentaryzacji, wskazano, że należności sporne i wątpliwe inwentaryzuje się drogą porównania danych (weryfikacji). Uor nie wyjaśnia, co to są należności sporne i wątpliwe. W art. 35b uor, dotyczącym odpisów aktualizujących należności, jest mowa m.in. o odpisach na należności: kwestionowane przez dłużników, od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub układowe, od dłużników, których wniosek o ogłoszenie upadłości sąd oddalił z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a wg oceny jednostki ich spłata w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.
Z przepisów o podatku dochodowym wynika z kolei, że nieściągalność należności uznaje się w szczególności za uprawdopodobnioną, gdy:
dłużnik zmarł, został wykreślony z CEIDG, postawiony w stan likwidacji lub upadłości,
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, układowe lub ugodowe,
należność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
należność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego (art. 16 ust. 2 updop oraz art. 23 ust. 3 updof).
Co zatem rozumie się w uor przez należności sporne i wątpliwe? Czy dokonanie odpisu aktualizującego zwalnia od uzgodnienia należności z kontrahentami?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zleceniobiorcy z zagranicy – skutki przekroczenia 183 dni pobytu w Polsce

Piotr Kaim
2018-11-08
Spółka budowlana zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną, która jest obywatelem Białorusi. Osoba ta przyjechała do Polski na pobyt czasowy w celach zarobkowych. Nie przedstawiła spółce certyfikatu rezydencji, ale zadeklarowała, że ośrodek jej interesów życiowych jest ulokowany na Białorusi. Jej pobyt na terytorium Polski niebawem przekroczy 183 dni w roku kalendarzowym.
W jaki sposób spółka powinna wypełniać obowiązki płatnika PIT w związku z wypłatą wynagrodzeń na rzecz zleceniobiorcy? Czy od wynagrodzeń za pierwsze 183 dni należy pobierać 20% podatek zryczałtowany, a od wynagrodzeń za następne dni – zaliczkę na PIT na zasadach ogólnych? Jakie informacje i deklaracje należy wypełnić?
Podatki i prawo gospodarcze

Faktoring i ubezpieczenie należności a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-11-08
W związku z wprowadzeniem do updop przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego (KFD) mamy wątpliwości, jak potraktować koszty związane z zabezpieczaniem naszych należności. Zawieramy umowy ubezpieczenia, dzięki czemu w razie nieotrzymania zapłaty od kontrahenta dostaniemy odszkodowanie, odpowiadające całości lub części ubezpieczonej należności handlowej. W zamian za to uiszczamy wynagrodzenie (składki ubezpieczeniowe).
Zawarliśmy też z bankiem umowy faktoringowe, dotyczące naszych wierzytelności handlowych. Bank odkupuje od nas należności (bez regresu), wypłacając umówioną część wartości wierzytelności. Za wykonywaną usługę pobiera opłaty o charakterze prowizji (wynagrodzenie za czynności związane z nabyciem oraz administrowaniem należnościami) oraz tzw. odsetki dyskontowe za okres od momentu kupna wierzytelności do terminu jej zapłaty.
Czy opłaty związane z korzystaniem z faktoringu i ubezpieczeniem należności handlowych powinniśmy zaliczać do KFD?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy przeniesienie na wspólnika własności składników majątku likwidowanej spółki powoduje powstanie przychodu u spółki

Ryszard Kubacki
2018-11-08
Spółka z o.o., której prowadzę księgowość, jest w toku postępowania likwidacyjnego. Wygląda na to, że sprzedaż części składników jej majątku nie będzie możliwa. Zostaną więc one (po zakończeniu procesu likwidacji i zaspokojeniu wszystkich wierzycieli) przekazane jedynemu udziałowcowi. Przejmie on wyłącznie poszczególne elementy majątku rzeczowego (w tym nieruchomość), które nie stanowią przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Czy przekazanie majątku spółki jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym będzie się wiązać z powstaniem przychodu spółki podlegającego CIT?
Rachunkowość

Zakup licencji w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

2018-11-08
Państwowa jednostka budżetowa prosi o wyjaśnienie, czy zakupione na okres roku licencje (np. na publikacje elektroniczne, programy antywirusowe) kwalifikować w księgach rachunkowych do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli w następnym roku, od tych samych kontrahentów, ponownie kupuje roczną licencję na aktualizację programów dotyczących publikacji i antywirusowych.
Rachunkowość

Mechanizm podzielonej płatności w państwowej jednostce budżetowej

2018-10-04
Sposób ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP), przedstawiony w „Rachunkowości” nr 6/2018, jest oczywisty w przypadku jednostek gospodarczych, które nabywają materiały, towary lub usługi związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT.
Natomiast inna jest sytuacja w państwowych jednostkach budżetowych, w których zakupione materiały lub usługi przeznaczone są do działalności niezwiązanej ze sprzedażą opodatkowaną (tzn. na potrzeby własne). Jednostki takie rozliczają zakupione materiały (a także usługi) w kwocie brutto – łącznie z VAT.
W jednostkach tych konto 300 – „Rozliczenie zakupu” służy do rozliczenia zakupów w kwocie brutto, np.:
1. Otrzymano fakturę od dostawcy za materiały: 1000 zł (brutto)
Wn konto 300 – „Rozliczenie zakupu”
Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”
2. Przyjęto materiały do magazynu 1000 zł:
Wn konto 310 – „Materiały”
Ma konto 300 – „Rozliczenie zakupu”
3. Zapłacono fakturę 1000 zł:
Wn konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”
Ma konto 130 – „Rachunek bieżący”.
Biorąc pod uwagę, że dostawca stosuje MPP, sposób ewidencji zaprezentowany w „Rachunkowości” nie będzie możliwy do zastosowania w jednostkach będących nabywcami.
Proszę o wskazanie sposobu ewidencji księgowej w takim przypadku.
Podatki i prawo gospodarcze

Aport po założeniu spółki a prawo do obniżonego CIT

Aleksander Woźniak
2018-10-04
Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS i 30.06. 2018 r. rozpoczęła działalność. Pierwsze dwie zaliczki na CIT zapłaciła wg stawki 15%, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 updop. We wrześniu 2018 r. inna spółka, powiązana ze wspólnikami spółki z o.o., wniosła do niej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp), obejmując w zamian nowo utworzone udziały (nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego).
Czy z powodu tego aportu spółka z o.o. utraciła prawo do opodatkowania wg stawki 15%?
Rachunkowość

Wycena niezakończonych usług wykonywanych przez agencję reklamową

2018-10-04
Jako agencja reklamowa wykonujemy różne usługi (zlecenia) dla naszych klientów. Czas ich wykonania nie przekracza 6 mies. Jak wyceniać niezakończone zlecenia na dzień bilansowy i w której pozycji bilansu je prezentować?
W myśl uor do aktywów obrotowych zalicza się aktywa rzeczowe (art. 3 ust. 1 pkt 18a), które są wyceniane wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy – tymczasem usługi reklamowe mają charakter niematerialny, a nie rzeczowy. W bilansie pojęcie rzeczowych aktywów obrotowych nie występuje, zamiast niego stosowana jest nazwa „zapasy”.
Czy usługi niematerialne w toku wyceniać jako zapasy, czy rozliczenia międzyokresowe?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dwie umowy zlecenia z jednym zleceniobiorcą

Andrzej Radzisław
2018-10-04
Zatrudniamy zleceniobiorcę i opłacamy za niego składki społeczne i zdrowotne. Od 1.10.2018 r. zamierzamy z nim zawrzeć drugą umowę zlecenia.
Czy składki społeczne będziemy wówczas płacić tylko od wynagrodzenia z pierwszej umowy, czy też od obu umów, bo to umowy z tą samą osobą?
Podatki i prawo gospodarcze

Modernizacja budynku – odliczenie i korekta naliczonego VAT

Piotr Kaim
2018-10-04
Spółka jest właścicielem budynku, w którym prowadzi hotel. Zgodnie z decyzją zarządu budynek zostanie zmodernizowany (ulepszony), m.in. będzie wymieniona winda. VAT naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z modernizacją wyniesie 50 tys. zł. W najbliższym czasie budynek ma być wykorzystywany wyłącznie do działalności hotelowej, opodatkowanej VAT. Być może jednak za kilka lat spółka zmieni profil działalności na długoterminowy najem lokatorski (zwolniony z VAT) albo sprzeda budynek i będzie to transakcja zwolniona z VAT.
Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT zapłaconego przy ulepszeniu budynku? Czy będzie zobowiązana do korekty odliczenia w przypadku sprzedaży budynku lub rozpoczęcia działalności zwolnionej z VAT?
Rachunkowość

Podział nadwyżki bilansowej w spółdzielni mieszkaniowej

2018-10-04
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej (dalej spółdzielnia) przygotował projekty uchwał ws. podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r. Projekty przewidują, że zostanie ona przeznaczona na pokrycie ujemnego wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz fundusz zasobowy w wysokości nie niższej niż 5% nadwyżki bilansowej.
Gdyby nadwyżka była wyższa od niepokrytych opłatami kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, to zostanie przeznaczona na fundusz remontowy nieruchomości.
Jest to zgodne ze statutem spółdzielni uchwalonym przez walne zgromadzenie (wz) w 2012 r., w myśl którego pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielni przeznacza się na pokrycie określonych wydatków, związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej. Cel lub cele zagospodarowania ww. pożytków i przychodów (nadwyżki bilansowej) określa uchwała walnego zgromadzenia (§ 90 ust. 2 statutu). W myśl zaś jego § 93 ust. 6 koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują w szczególności: koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anteny zbiorczej oraz odpisy na fundusz remontowy.
Z kolei członkowie spółdzielni zgłosili własny projekt podziału nadwyżki bilansowej, wnioskując jej przeznaczenie na fundusz remontowy i fundusz zasobowy oraz projekt uchwały w sprawie pokrycia z funduszu zasobowego nadwyżki kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości nad opłatami, przy czym mowa jest w nim o stratach z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
Czy uchwała wz w sprawie pokrycia z funduszu zasobowego nadwyżki kosztów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości nad przychodami jest zgodna z prawem i czy po jej podjęciu należy dokonać odpowiednich księgowań w księgach rachunkowych?
Nadmieniamy, że statut spółdzielni w § 90 ust. 3 stanowi, że stratę bilansową z działalności spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, zaś w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy, określają regulaminy uchwalane przez radę nadzorczą (§ 88 ust. 3).
Czy taka uchwała wymaga zakwestionowania przez biegłego rewidenta? Jaką opinię powinien on wydać?
Rachunkowość

Ewidencja „rabatu” z tytułu wcześniejszej zapłaty podatku od towarów i usług z rachunku VAT

2018-10-04
Stosując mechanizm podzielonej płatności (MPP), jednostka ma prawo skorzystać z „rabatu” za wcześniejszą zapłatę zobowiązań podatkowych z rachunku VAT, odprowadzając do US niższą kwotę VAT, niż wynika to z dokumentów źródłowych i deklaracji.
W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych kwotę pozostającą z tytułu tego „rabatu” na rachunku VAT podatnika?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kiedy pracodawca ma obowiązek oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych osobowych

Renata Majewska
2018-10-04
Czy pracodawca zatrudniający 46 pracowników ma obowiązek dokonywania od 25.05.2018 r. oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych? Jeżeli tak, jakie operacje podlegają takiej ocenie?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Uczniowie-stażyści nieobjęci ubezpieczeniem społecznym

Andrzej Radzisław
2018-10-04
Realizujemy wiele projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ich uczestnicy biorą udział w stażach zawodowych, obejmujących m.in. kształcenie zawodowe praktyczne we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami. Staże zawodowe, realizowane na podstawie wytycznych w obszarze edukacji na lata 2014–2020, są przeprowadzane w wyniku trójstronnych umów: beneficjent – uczestnik projektu – pracodawca. Stażyści to uczniowie i słuchacze szkół, w różnym wieku (niepełnoletni i pełnoletni).
Czy płatnik powinien naliczać i odprowadzać składki społeczne od wypłacanych im stypendiów?
Podatki i prawo gospodarcze

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie przed 2018 r.

Artur Kowalski Agnieszka Kowalska
2018-10-04
Czy – w związku ze zmianą przepisów updof i ograniczeniem możliwości amortyzacji – darowane środki trwałe wprowadzone do ewidencji przedsiębiorstwa osoby fizycznej przed 2018 r. należy amortyzować jak do tej pory, czy wg nowych zasad?
Podatki i prawo gospodarcze

Dywidenda nieuwzględniana przy ustalaniu przychodowego klucza podziału kosztów wspólnych

Ewa Hrebin
2018-10-04
Spółka z o.o. otrzymała dywidendę od spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce.
Czy przychód z dywidendy należy uwzględnić w proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2–2b updop, w celu przypisania tzw. kosztów wspólnych do poszczególnych źródeł przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Przychody z praw wytworzonych we własnym zakresie – czy należą do zysków kapitałowych

Ewa Hrebin
2018-10-04
Od 1.01.2018 r. przychody z praw majątkowych są w updop zaliczane do zysków kapitałowych.
Czy dotyczy to tylko praw majątkowych kwalifikowanych – zgodnie z ustawą podatkową – do wartości niematerialnych i prawnych, czy także praw wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty związane z posiadanymi rachunkami bankowymi a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-10-04
Jak każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadamy rachunki bankowe, z których regulujemy swoje zobowiązania oraz na które wpływają nasze należności, zakładamy także lokaty. Ponosimy w związku z tym opłaty za prowadzenie rachunków, realizację przelewów, dodatkowe usługi bankowe (np. opinia bankowa, list audytora), dostęp do bankowości elektronicznej (opłata za dostęp do systemu, wydanie tokenów).
Czy powinniśmy zaliczać je do kosztów finansowania dłużnego (KFD)?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Abonament medyczny dla zleceniobiorcy – zwolnienie od składek

Andrzej Radzisław
2018-10-04
Zatrudniamy zleceniobiorców i chcemy zapewnić im prawo do korzystania z prywatnego leczenia. Do obowiązujących umów planujemy wprowadzić – w postaci aneksu – zapis, że zleceniobiorca będzie uprawniony do nabycia pakietu medycznego za 1 zł. Wartość abonamentu wyniesie 100 zł miesięcznie.
Czy kwota finansowana przez zleceniodawcę (99 zł) korzysta ze zwolnienia od składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 i § 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego oraz art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej?
Rachunkowość

Ewidencja cła

2018-10-04
Jak zaksięgować cło pobrane od importowanych materiałów? Materiały wyceniamy w cenach zakupu.
Czy cło wchodzi w zakres ceny zakupu, czy ceny nabycia?
Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł

2018-09-03
Korzystając ze zmian ustawy o podatku dochodowym, chcielibyśmy zastosować poniższe rozwiązanie do środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł. Środki trwałe o wartości początkowej do 3500 zł byłyby jednorazowo odpisywane w koszty. Natomiast te o wartości pomiędzy 3500 a 10 000 zł byłyby objęte ewidencją środków trwałych i podlegałyby amortyzacji, ale przyspieszonej (stawki z wykazu pomnożone przez współczynnik 2). Nie chcielibyśmy dokonywać jednorazowych odpisów, gdyż miałoby to negatywny wpływ na sytuację finansową naszej jednostki. Naszym zdaniem zaproponowane rozwiązanie zapewni rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz jej wyniku finansowego.
Czy jest to prawidłowe w świetle uor? Czy będzie honorowane podatkowo?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie VAT w międzynarodowym handlu specjalistycznymi maszynami

Mateusz Kaczmarek
2018-09-03
Mamy spółkę z o.o. w Polsce (Spółka PL) i spółkę akcyjną w Szwajcarii, zarejestrowaną do VAT zarówno w kraju siedziby, jak i w Niemczech (Spółka CH-De). Handlujemy bardzo zaawansowanymi technicznie maszynami, których transport do klienta rozpoczyna się z terytorium innego niż Polska kraju UE. Montaż, uruchomienie i serwisowanie wymaga specjalistycznej wiedzy, odpowiednich narzędzi i materiałów, a zasobami tymi dysponuje Spółka PL. Nasi polscy klienci chcieliby uniknąć zamrożenia gotówki w związku z koniecznością zapłaty od razu całej ceny (w tym VAT), przy możliwości odzyskania VAT z US dopiero po 2–3 mies.
Rozważamy więc sprzedaż im maszyn przez Spółkę CH-De i zlecanie organizacji transportu oraz wykonanie montażu Spółce PL. Czy to dobre rozwiązanie? Jak wyglądałyby rozliczenia, gdyby:
• Spółka CH-De kupowała maszynę w kraju UE, ale nie w Polsce ani Niemczech, i sprzedawała ją polskiemu klientowi z podaniem na fakturze swojego NIP z Niemiec (z przedrostkiem DE), gdzie jest zarejestrowana do VAT, w tym do transakcji wewnątrzwspólnotowych,
• klient podawałby do tej transakcji polski numer identyfikacyjny VAT z przedrostkiem PL,
• przewiezienie maszyny do klienta zlecałby firmie transportowej podmiot sprzedający maszynę Spółce CH-De lub ta spółka, a trasa przejazdu rozpoczynałaby się w kraju siedziby pierwotnego sprzedawcy i kończyła w Polsce,
• maszyna byłaby zainstalowana przez Spółkę PL na zlecenie klienta?
Ostatnie pytanie dotyczy sprzedaży maszyn klientom z siedzibą poza UE, np. w Uzbekistanie. Myślimy o tym, aby sprzedawcą była Spółka CH-De, aby eksport wykonywała Spółka CH-De lub Spółka PL (na zlecenie tej poprzedniej) i aby następował z terytorium Polski. Wcześniej spółka CH-De zakupi towar w innym kraju UE (np. w Belgii) i przewiezie go do Polski. Jak będą wyglądać rozliczenia w tym przypadku?
Rachunkowość

Transakcje z jednostką powiązaną w sprawozdaniu finansowym

2018-09-03
Czy w opisanej niżej sytuacji transakcje lub salda rozrachunków między polską spółką a jej głównym zagranicznym udziałowcem należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym jako transakcje lub salda rozrachunków z jednostkami powiązanymi?
Zagraniczna spółka prawa handlowego nabyła udziały w polskiej spółce z o.o. od poprzednich udziałowców (osoby fizyczne). W wyniku tego udziałowiec zagraniczny objął 69,96% kapitału zakładowego spółki i posiada 69,96% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Polską spółką kieruje 3-osobowy zarząd w składzie:
• prezes zarządu – powołuje go i odwołuje udziałowiec mający udziały w wysokości 12,79% kapitału,
• wiceprezes – powołuje go i odwołuje zagraniczna spółka,
• trzeci członek zarządu – powołuje go i odwołuje zgromadzenie wspólników.
Transakcje i rozrachunki polskiej spółki z udziałowcem zagranicznym wynoszą:
• sprzedaż produktów na rzecz udziałowca – 0,62% przychodów netto ze sprzedaży produktów,
• zobowiązania z tytułu pożyczki otrzymanej od udziałowca – 6,7% ogólnej kwoty zobowiązań.
Nie ma dokumentów potwierdzających, że spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dowóz pracownika do i z miejsca pracy – czy powstaje przychód podatkowy

Marcin Szymankiewicz
2018-09-03
Ze względu na brak chętnych do pracy w pobliżu siedziby spółki zatrudnia ona pracowników zamieszkałych w dalszej odległości (do 60 km). Pracują w systemie zmianowym i mają utrudniony dojazd do pracy z uwagi na brak połączeń komunikacji publicznej. Spółka zdecydowała się więc zorganizować dla nich codzienny nieodpłatny transport autobusowy do i z miejsca pracy, o stałych porach, na ustalonych trasach. Mogą z niego korzystać wyłącznie pracownicy. Świadczenie jest dostępne dla wszystkich, na różnych – dłuższych lub krótszych – odcinkach. Pracownik może również dojechać do pracy we własnym zakresie.
Czy dowóz zapewniany przez pracodawcę stanowi dla pracowników przychód z pracy, od którego trzeba pobrać zaliczkę na PIT?
Rachunkowość

Wycena ulepszenia

2018-09-03
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Zmodernizowaliśmy budynek mieszkalny.
W jakiej wartości należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych modernizację – w wartości netto czy brutto?
Rachunkowość

Wartość początkowa środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez państwową jednostkę budżetową

2018-09-03
W myśl § 38 ust. 1 rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa[1] państwowa jednostka budżetowa (dalej pjb) może nieodpłatnie przekazać innej pjb lub jednostce samorządu terytorialnego (dalej jst) rzeczowe składniki majątku ruchomego.
W jakiej wartości jednostki te powinny przyjąć te składniki? Czy w wartości, w jakiej figurowały u przekazującego, wynikającej z dowodu PT, czy też w wartości rynkowej?
Na podstawie § 39 ust. 2 rozporządzenia z 4.04.2017 r. pjb może także darować składniki majątkowe.
W jakiej wartości jednostka otrzymująca darowiznę przyjmuje je do ksiąg?
W jakiej wartości pjb powinna przyjąć i ująć w ewidencji księgowej środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od samorządowej jednostki budżetowej: na podstawie dowodu PT, w którym podano wartość brutto i dotychczasowe umorzenie środka trwałego wynikające z ksiąg rachunkowych jednostki przekazującej, czy na podstawie umowy darowizny?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwolnienie z PIT świadczenia socjalnego z zfśs przyznanego emerytowi zatrudnionemu na pół etatu

Marcin Szymankiewicz
2018-09-03
Pracownik przeszedł na emeryturę 7.12.2017 r. Ma status emeryta od 8.12.2017 r. i jednocześnie od tego dnia został zatrudniony przez dotychczasowego pracodawcę w wymiarze pół etatu. Na 1.08.2018 r. został wykazany do naliczenia odpisu na zfśs – jako emeryt. Świadczenie socjalne (dofinansowanie do wypoczynku) na ten rok przyznano mu, jako emerytowi, w wysokości 1400 zł. Wynika ono ze stosunku pracy uprzednio łączącego emeryta ze spółką.
Czy spółka słusznie uważa, że świadczenie to korzysta ze zwolnienia od PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 38 updof?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci pracowników w żłobkach i przedszkolach – zwolnienie od PIT i składek

Andrzej Radzisław
2018-09-03
Aby zachęcić do szybszego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, pracodawca zamierza finansować pracownikom koszty pobytu ich dzieci w żłobkach i przedszkolach.
Czy takie świadczenia – finansowane ze środków obrotowych – są zwolnione od składek ZUS? Czy gdyby były finansowe ze środków zfśs, to byłyby zwolnione od PIT i automatycznie od składek?
Rachunkowość

Czy koszty przetargu zwiększają wartość początkową środka trwałego

2018-09-03
Czy wynagrodzenie (faktura) specjalizowanej jednostki, która w naszym imieniu przeprowadziła postępowanie przetargowe na budowę obiektu, zwiększa wartość początkową środków trwałych wchodzących w skład tego obiektu? Ani uor, ani KSR 11 Środki trwałe nic nie mówią o przetargach.
Podatki i prawo gospodarcze

Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin – czy są kosztem uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2018-09-03
Spółka z o.o. zamierza wykupić dla zainteresowanych pracowników oraz członków ich rodzin pakiety medyczne, w ramach których otrzymają świadczenia wykraczające poza zakres medycyny pracy. Osoby, które wyrażą chęć nabycia pakietu, złożą oświadczenia o zgodzie na potrącenie z ich wynagrodzenia ceny pakietu w części, jaką ma finansować pracownik (50% ceny wybranego przez niego pakietu). Wartość pakietów w części finansowanej przez spółkę będzie dla pracowników przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu updof.
Czy wydatki, jakie poniesie spółka z tytułu tego dofinansowania, będą dla niej kosztami uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Dostęp do portalu rekrutacyjnego i baz danych w internecie a obowiązek poboru podatku u źródła

Edyta Głębicka
2018-09-03
Spółka korzysta z wielu baz danych, w których gromadzone są np. raporty o rynku różnych surowców i towarach, cenach, sytuacji na giełdach. W zamian płaci wynagrodzenie, często na rzecz podmiotów zagranicznych. Dane dostępne w bazach są identyczne dla różnych podmiotów, które wykupią dostęp. Informacje nie są tworzone na specjalne zamówienie spółki. Są przez nią wykorzystywane na własne potrzeby, do tworzenia wewnętrznych raportów, zestawień, analiz.
Spółka opłaca także subskrypcję za korzystanie z portalu rekrutacyjnego. Portal nie wykonuje na jej rzecz żadnych innych usług poza udostępnieniem „miejsca”. Spółka może tam zamieszczać własne materiały i ogłoszenia, zapoznawać się z materiałami/profilami zawodowymi innych użytkowników i ogłoszeniami osób poszukujących pracy, a także kontaktować się z nimi. Uzyskanie i utrzymywanie dostępu do portalu nie wiąże się z udzieleniem spółce przez właściciela serwisu jakiejkolwiek licencji.
Czy dokonując zapłaty za ww. usługi na rzecz podmiotów zagranicznych, spółka powinna pobrać podatek u źródła? Uzyskanie certyfikatów rezydencji podatkowej od wielu podmiotów jest właściwie niemożliwe, a zapłata z potrąceniem podatku nie wchodzi w rachubę.
Podatki i prawo gospodarcze

Jak rozliczyć udzielone skonto w przypadku WNT

Edyta Głębicka
2018-09-03
Firma kupuje towary od zagranicznych kontrahentów. Niektórzy z nich zamieszczają na fakturach informację, że w razie zapłaty przed terminem płatności przysługuje skonto, najczęściej procentowe (tzn. dokonując płatności przed terminem, nabywca płaci za towar mniej, niż wynika z faktury).
W jaki sposób takie skonto uwzględnić w rozliczeniach WNT – jaką wartość WNT wykazać? Np. zagraniczny dostawca wystawia fakturę 25 sierpnia, nabywca ma możliwość skorzystania z 3% skonta w przypadku płatności w ciągu 15 dni i 5 września dokonuje przelewu z uwzględnieniem skonta.
Czy jako podstawę opodatkowania WNT w deklaracji VAT za sierpień należy wykazać wartość faktury z uwzględnieniem skonta (do dnia złożenia deklaracji VAT wiadomo, że z niego skorzystano)? Czy też za sierpień trzeba wykazać WNT w pierwotnej wysokości wynikającej z faktury, a dopiero w rozliczeniu za wrzesień (miesiąc płatności) obniżyć wartość WNT o wysokość zrealizowanego w tym miesiącu skonta? Zagraniczni kontrahenci nie wystawiają z tego tytułu faktur korygujących zakupy.
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na stypendia dla przyszłych pracowników a koszty uzyskania przychodów

Marcin Sądej
2018-08-06
Spółka uruchomiła program stypendialny skierowany do uczniów szkół branżowych w celu zapewnienia sobie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Zgodnie z umową stypendyści – od podpisania umowy do zakończenia nauki – otrzymują stypendium w określonej wysokości. W zamian zobowiązują się do podjęcia pracy w spółce po ukończeniu nauki i przepracowania określonego okresu. Umowy o stypendia dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, jednak płatności dokonywane są co miesiąc.
Czy takie wydatki są kosztem uzyskania przychodów spółki?
Podatki i prawo gospodarcze

Usługi rekrutacji nabywane od podmiotów powiązanych

Marcin Szymankiewicz
2018-08-06
Spółka będzie kupować usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu od firmy X – podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 updop. Usługi te mają obejmować m.in. ustalenie niezbędnych kompetencji kandydatów, opracowanie ogłoszeń i organizację naboru pracowników, weryfikację ich CV i selekcję, znalezienie kandydatów spełniających określone kryteria, przedstawienie wybranych kandydatów i zorganizowanie rozmów kwalifikacyjnych, pomoc w wyborze między nimi, a także udział w negocjowaniu warunków zatrudnienia.
Czy do takich usług ma zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 pkt 1 updop?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Częściowe sfinansowanie przez pracodawcę szczepień ochronnych przeciwko grypie a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2018-08-06
Pracownicy szpitala przez bezpośredni kontakt z pacjentami są narażeni na zarażenie wirusami grypy. Chcąc ich przed tym zabezpieczyć, szpital zamierza zalecić szczepienia przeciwko grypie typu A, B i C. Szczepionki będą w części odpłatne (symboliczny koszt dla pracownika to 1 zł), a pozostałą część sfinansuje pracodawca.
Czy wartość szczepionek w części finansowanej przez szpital będzie dla pracowników (medycznych i administracyjno-biurowych) przychodem ze stosunku pracy, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Obowiązek sporządzenia deklaracji i informacji dla pracowników po przekształceniu indywidualnego przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

Marcin Szymankiewicz
2018-08-06
Jednoosobowa spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną (na podstawie art. 551 § 5 i art. 5841–13 Ksh). Spółka 2.08.2018 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS. Na mocy art. 5842 Ksh stała się stroną umów o pracę w dotychczasowych stosunkach pracy, które nie uległy rozwiązaniu ani przerwaniu w związku z przekształceniem.
Czy zarówno przekształcany przedsiębiorca, jak i spółka mają obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11, odpowiednio za okres przed przekształceniem i po nim?
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych

2018-08-06
Uor wprowadziła od 2017 r. nowe wzory sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych, w tym fundacji i stowarzyszeń (zał. nr 6 do uor). Zakres działalności naszej organizacji mieści się wśród wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Dotychczas sporządziliśmy sprawozdanie finansowe wg zał. nr 1 do uor.
Czy w przypadku podjęcia przez organ zatwierdzający decyzji o sporządzaniu sprawozdania finansowego wg zał. nr 6 do uor możemy zastosować większą szczegółowość wzorów od przewidzianej w załącznikach oraz opracować zestaw dodatkowych informacji i objaśnień dostosowanych do specyfiki działalności naszej organizacji?
Rachunkowość

Prezentacja wybranych zdarzeń w rachunku zysków i strat państwowej jednostki budżetowej

2018-08-06
Czy w rachunku zysków i strat państwowej jednostki budżetowej w wierszu A.IV. „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów” należy wykazywać przychody ze sprzedaży złomu i innych materiałów z odzysku, np. drewno? W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazuje się sprzedaż tych składników majątkowych?
Czy w rachunku zysków i strat w wierszu D.I. „Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych” należy w jednostkach budżetowych wykazywać przychody ze sprzedaży środków trwałych? Jeśli tak, to jak ustalić wynik na tej sprzedaży, skoro nieumorzoną wartość środków trwałych odnosi się na konto 800 „Fundusz jednostki”, a nie na konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”.
Rachunkowość

Zobowiązania z tytułu kredytu wykazywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

2018-08-06
Nasza spółka z o.o. ma zobowiązania z tytułu kredytu, na które składają się kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt inwestycyjny (w podziale na część długo- i krótkoterminową).
Czy w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, w objaśnieniach do bilansu (zał. nr 1 poz. 1.15), należy wykazać łączną kwotę kredytu inwestycyjnego i kredytu w rachunku bieżącym, czy też wyłącznie kredyt inwestycyjny w podziale na część długo- i krótkoterminową?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Umowa zlecenia ze studentem studiów doktoranckich tytułem do ubezpieczeń społecznych

Andrzej Radzisław
2018-08-06
Od 1.06.2018 r. zawarliśmy umowę zlecenia ze studentem studiów doktoranckich, który ma 25 lat. W złożonym oświadczeniu wskazał, że jest studentem i że w innym zakładzie pracy jest zatrudniony na 1/4 etatu. W konsekwencji z umowy zlecenia nie został zgłoszony do żadnych ubezpieczeń.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?
Podatki i prawo gospodarcze

Ile wynosi limit kwotowy nadwyżki kosztów finansowania dłużnego dla celów CIT

Edyta Głębicka
2018-08-06
Jesteśmy polską spółką, podatnikiem CIT. Nasz rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu. Ponosimy koszty, które od 1.01.2018 r. są uznawane za tzw. koszty finansowania dłużnego (KFD) w rozumieniu art. 15c ust. 12 updop (odsetki płacone od kredytów bankowych zaciągniętych w 2018 r.).
Z uwagi na rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej i planowane rozszerzenie finansowania zewnętrznego nie wykluczamy, że wartość nadwyżki KFD w rozumieniu art. 15c ust. 3 updop poniesionych w poszczególnych latach podatkowych, poczynając od 2018 r., będzie wyższa niż 3 mln zł. Ponoszone przez nas KFD spełniają co do zasady warunek zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, tzn. są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie stanowią kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.
Czy powinniśmy wyłączyć w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów wartość nadwyżki KFD, która przekracza limit 3 mln zł plus 30% tzw. podatkowej EBITDA?
Podatki i prawo gospodarcze

Zakup usługi od kontrahenta z USA zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce

Edyta Głębicka
2018-08-06
Od kilku lat płacimy firmie z USA za uzyskanie dostępu on-line do serwisów informacyjnych i baz danych obejmujących światowe raporty handlowe i giełdowe. Wystawcą faktur jest ta firma. Faktury były wystawiane bez VAT. Uznaliśmy, że jest to import usług. Na ostatniej fakturze (także bez podatku) zauważyliśmy jednak, że firma podała numer NIP z prefiksem PL.
Mamy wątpliwość, jak dla celów VAT rozliczyć tę fakturę.
Rachunkowość

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i przeniesienie wyniku finansowego w państwowej jednostce budżetowej

2018-08-06
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Czy nasze sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu?
W jakim terminie powinniśmy przenieść wynik finansowy za rok ubiegły z konta 860 „Wynik finansowy” na konto 800 „Fundusz jednostki”?
Podatki i prawo gospodarcze

Częściowa zapłata z rachunku VAT a prawo do „skonta” przy zapłacie podatku

Aleksander Kliszewski
2018-08-06
Czy możliwe jest obniżenie zobowiązania podatkowego VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w przypadku gdy przed terminem płatności zobowiązania zapłacono z rachunku VAT jedynie jego część, a nie całość?
Rachunkowość

Ewidencja środków pieniężnych przekazanych przez podmiot tworzący na pokrycie straty SPZOZ

2018-07-02
Jako biegły rewident badam sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego (miasta na prawach powiatu).
Jak ująć w ewidencji miasta środki pieniężne przeznaczone na pokrycie straty netto SPZOZ, gdy z postanowień uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wynika, że środki te zostaną:
● ujęte w planie finansowym urzędu miasta i przekazane z jego rachunku bankowego lub
● przekazane bezpośrednio z budżetu tej jednostki.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Rabat na towary przyznany pracownikowi a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Marcin Sądej
2018-07-02
Spółka prowadząca sieć sklepów detalicznych chce przyznawać rabaty w wysokości 20% ceny towarów oferowanych do sprzedaży w swoich placówkach. Program rabatowy będzie kierowany do klientów indywidualnych, pracowników, ich rodzin i wybranych osób współpracujących ze spółką.
Czy pracownicy, którzy skorzystają z rabatów, uzyskają przychód z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń, od którego spółka powinna pobrać zaliczkę na PIT i składki ZUS?
Rachunkowość

Zaliczki dla komornika w sprawozdaniu Rb-N

2018-07-02
Czy w sprawozdaniu Rb-N należności z tytułu udzielonej komornikowi zaliczki należy wykazać w układzie podmiotowym? Jeżeli tak, to w jakiej grupie? Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Rachunkowość

Zaliczki na poczet zakupu środków trwałych i innych usług w ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej

2018-07-02
Prowadzimy działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.
Jak ująć w księgach oraz wykazać w sprawozdawczości finansowej i budżetowej zaliczki przekazane kontrahentom na poczet:
● zakupu gruntów oraz środków trwałych w budowie,
● planowanych dostaw i usług, np. udziału w konferencji, usługi hotelowej?
Rachunkowość

Wycena i ujęcie programów komputerowych

2018-07-02
Nasza firma w ramach unowocześniania systemu informatycznego wprowadza liczne zmiany w sposobie przetwarzania danych, a bazy danych będą przechowywane „w chmurze” (korzystamy z obcego serwera). W związku z tym konieczne jest przeniesienie (migracja) danych oraz zakup licencji na użytkowanie kilku nowych programów komputerowych, przy czym 2 programy mają być objęte jedną licencją.
Na tym tle zrodziły się następujące wątpliwości:
● czy przedmiotem ewidencji i amortyzacji jest program, czy licencja, jeżeli obejmuje ona kilka programów?
● czy cenę nabycia przedmiotu ewidencji zwiększają koszty prac wdrożeniowych i przeniesienia bazy danych?
● kiedy poszczególne przedmioty ewidencji uznać za zdatne do użytkowania – czy w momencie przyjęcia do użytku całego nowego systemu, czy też uznania poszczególnych programów za zdatne do użytkowania?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kiedy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie Rp-7

Andrzej Radzisław
2018-07-02
Nasza była pracownica wystąpiła o wystawienie jej zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) za okres, kiedy pracowała w firmie, tj. od 1.01.2000 do 31.12.2009 r.
Czy należy jej wystawić takie zaświadczenie, mimo że informacje za ten okres są w ZUS? Czy Rp-7 jest konieczne, aby obliczyć emeryturę?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Związkowiec powinien szkolić się poza czasem pracy

Renata Majewska
2018-07-02
Firma zatrudnia średnio 60 pracowników. Działa w niej zakładowa organizacja związkowa. Niedawno chroniony działacz zwrócił się do prezesa o odpłatne zwolnienie od pracy na 2-dniowe szkolenie z tytułu doraźnej czynności związkowej. Ten odmówił, argumentując, że związkowcy powinni się dokształcać poza czasem pracy.
Czy słusznie? Dodam, że związek organizuje co pewien czas takie szkolenia, a pracodawca jest o nich informowany z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
Podatki i prawo gospodarcze

Co to są koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi

Aleksander Woźniak
2018-07-02
Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi umowy licencyjne, na podstawie których korzysta odpłatnie ze znaków towarowych. Koszty licencji są dla celów podatkowych kwalifikowane jako koszty pośrednio związane z przychodem (art. 15 ust. 4d updop).
Czy spółka nie będzie mogła odliczać ich od przychodu, gdy w roku podatkowym ich suma przekroczy 3 mln zł?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kara za niepodanie danych osobowych byłych pracowników na żądanie US

Aleksander Kliszewski
2018-07-02
Czy w trakcie postępowania podatkowego US mógł zażądać od spółki danych adresowych byłych pracowników, grożąc – w razie niespełnienia żądania – karą pieniężną do 10 tys. zł?
Podatki i prawo gospodarcze

Warunki skutecznej zmiany roku podatkowego przez spółkę

2018-07-02
Rozważamy zmianę przez naszą spółkę roku podatkowego, tak aby nie był on rokiem kalendarzowym.
Jakich formalności trzeba będzie dopełnić, aby zmiana była skuteczna i nastąpiła dokładnie wtedy, kiedy byśmy tego chcieli?
Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce dostawy towarów produkowanych na zamówienie kontrahentów z UE

Marcin Szymankiewicz
2018-07-02
Polska firma zajmuje się m.in. produkcją wyrobów wytłaczanych z kauczuku silikonowego. Znaczna ich część jest wytwarzana na indywidualne zamówienie klientów z innych krajów UE. W celu realizacji zamówień firma produkuje także formy do wtrysku ciekłego silikonu, umożliwiające wytworzenie produktów zgodnie z oczekiwaniami klienta. Po zakończeniu produkcji sprzedaje je kontrahentom, przy czym nie są one wysyłane do innego kraju UE, lecz pozostają w zakładzie produkcyjnym w Polsce, a kontrahenci mają zagwarantowane pełne prawo do dysponowania nimi.
Jak będzie opodatkowana sprzedaż takich form? Czy jest to dostawa krajowa, czy WDT?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy udzielenie rabatu można udokumentować notą

Edyta Głębicka
2018-07-02
Sprzedajemy surowce do produkcji wielu wyrobów. Mamy z tego tytułu duże obroty. Naszymi klientami są firmy polskie i zagraniczne. Zgodnie z polityką handlową klientom, którzy zrobią zakupy przekraczające w roku kalendarzowym określony tonaż, w kolejnym roku udzielamy rabatu potransakcyjnego, dotyczącego tych zakupów (procentowe zmniejszenie ceny). Dokumentujemy go fakturą korygującą, wymieniając w niej wszystkie wystawione w zeszłym roku faktury sprzedaży, z którymi wiąże się rabat (uproszczona zbiorcza faktura korygująca). Kwota rabatu jest następnie przelewana na konto klienta.
Jeden z naszych klientów – firma zagraniczna, która ma zarejestrowany w Polsce oddział z nadanym polskim numerem NIP – zasugerowała zmianę zasad i zaproponowała, że jej filia/oddział z siedzibą w Anglii wystawiałaby na nas notę na wartość rabatu, którą my byśmy płacili. Co istotne, faktury sprzedaży są wystawiane odrębnie na 2 fabryki kontrahenta w Polsce (ze wskazaniem ich lokalizacji), ale widnieje na nich ten sam nabywca, z tym samym numerem NIP (polski oddział firmy zagranicznej).
Czy możemy przyjąć takie rozwiązanie?
Rachunkowość

Fundusz statutowy fundacji – księgowania

2018-06-01
Jesteśmy fundacją (organizacją pozarządową) prowadzącą rachunkowość na podstawie uor. Prosimy o wyjaśnienie:
na jakiej podstawie w literaturze fachowej podaje się, że środki wniesione na pokrycie funduszu statutowego są wydawane za zgodą (na podstawie uchwały) zarządu lub innego uprawnionego do tego organu jednostki; ustawa o fundacjach nie zawiera takiego zapisu,
czy nadwyżkę przychodów nad kosztami fundacji (obecnie zysk netto) można przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego (ew. na jakiej podstawie prawnej)?
Skoro fundacje zostały wyłączone z jednostek mikro, nie mogą stosować art. 47 ust. 3a uor, zgodnie z którym ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki mikro (...) zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.
Podatki i prawo gospodarcze

Strata z tytułu likwidacji nie w pełni zamortyzowanego znaku towarowego

Aleksander Woźniak
2018-06-01
Spółka kupiła znak towarowy, wprowadziła go do ewidencji jako wartość niematerialną i prawną (wnip) oraz amortyzowała. Po roku przestała jednak wykorzystywać go w działalności gospodarczej. Wycofała więc znak z ewidencji wnip prowadzonej dla celów księgowych oraz podatkowych.
Czy niezamortyzowana część wartości początkowej znaku towarowego będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodu?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

ABI nie ma gwarancji, że zostanie inspektorem ochrony danych osobowych

Renata Majewska
2018-06-01
Samorządowa jednostka budżetowa ma od 2 lat administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). W związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia RODO jest obowiązana powołać inspektora ochrony danych osobowych (IDO).
Czy może nim zostać działający już ABI?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Funkcja inspektora ochrony danych osobowych raczej nie dla informatyka

Renata Majewska
2018-06-01
Kierownik państwowej jednostki budżetowej, w której nie działa administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), ustalił z zatrudnionym w niej informatykiem, że od 25.05.2018 r. zostanie on inspektorem ochrony danych osobowych (IDO).
Czy to dobra decyzja? Dodam, że chodzi o jedynego informatyka w podmiocie, który i tak ma dużo pracy.
Podatki i prawo gospodarcze

Ustalenie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wpłaconego w przetargu wadium

Iwona Czauderna
2018-06-01
Gmina zbywa, w drodze przetargu, niektóre nieruchomości ze swoich zasobów, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.
Kiedy po stronie gminy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wadium wpłaconego przez osobę ustaloną w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości?
Rachunkowość

Badanie sprawozdania z działalności

2018-06-01
Jesteśmy zobowiązani do sporządzania sprawozdania z działalności.
Czy podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta (firmę audytorską)? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Nadmieniamy, że nie sporządzamy oświadczenia nt. informacji niefinansowych.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przekazanie pracownikom kart przedpłaconych, sfinansowanych z zfśs – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Marcin Szymankiewicz
2018-06-01
Spółka z o.o., w ramach prowadzonej działalności socjalnej, z okazji Dnia Dziecka przekazała pracownikom – wybranym wg kryterium socjalnego – pochodzące z zfśs środki pieniężne w formie kart przedpłaconych. Pracownicy mogą nimi płacić za towary lub usługi dla dzieci (np. odzież i obuwie, książki, zabawki, parki rozrywki, kina).
Czy świadczenie w postaci tych kart jest objęte zwolnieniem z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, do wysokości 1000 zł w roku podatkowym, a tym samym na spółce nie ciążą obowiązki płatnika PIT?
Rachunkowość

Jakie informacje nt. zakładowego planu kont zamieścić w opisie zasad (polityki) rachunkowości

2018-06-01
Czy w opisie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zakładowego planu kont należy zamieścić również opis operacji gospodarczych, jakie na każdym koncie wykazu ksiąg księgi głównej występują lub wystąpią w przyszłości?
Podatki i prawo gospodarcze

Stawka VAT przy sprzedaży budynku mieszkalnego z lokalami użytkowymi

Piotr Kaim
2018-06-01
Przedsiębiorca zamierza sprzedać wybudowany przez siebie budynek mieszkalny wraz z działką gruntu. Budynek ten wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) zaliczany jest do klasy 1122 („Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”). Znajdują się w nim lokale mieszkalne (ok. 60% powierzchni użytkowej) i użytkowe (ok. 40% powierzchni). Powierzchnia użytkowa niektórych lokali mieszkalnych przekracza 150 m2, a całego budynku znacząco przekracza 300 m2. Sprzedaż nie będzie objęta zwolnieniem z VAT, nie upłynęły bowiem jeszcze 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a przedsiębiorca miał prawo do odliczania VAT naliczonego przy budowie.
Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży budynku mieszkalnego, obejmującego także lokale użytkowe? Czy w stosunku do całości transakcji można przyjąć stawkę 8% właściwą dla dostawy obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT)?
Rachunkowość

Ewidencja księgowa w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT

2018-06-01
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych operacje wynikające ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot nienależnie pobranej odprawy a obowiązek korekty deklaracji przez płatnika

Marcin Sądej
2018-06-01
W 2017 r. pracodawca zwolnił pracownika, w związku z czym był zobowiązany do wypłacenia mu odprawy pieniężnej, która stanowiła przychód ze stosunku pracy. Jednak na skutek wyroku sądu pracownik został przywrócony do pracy, co spowodowało konieczność zwrotu nienależnie pobranej przez niego odprawy. Zwrot (w kwocie netto) nastąpił w maju 2018 r.
Czy w takim przypadku trzeba skorygować deklarację PIT-4R i informację PIT-11 za 2017 r., pomniejszając przychód pracownika o wysokość wypłaconej odprawy pieniężnej, zwróconej po upływie roku podatkowego?
Podatki i prawo gospodarcze

Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej kompleksową usługę organizacji konferencji

Marcin Szymankiewicz
2018-06-01
Spółka – producent leków – promuje swoje produkty wśród lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów na tzw. eventach (kongresach, szkoleniach, konferencjach). W ich trakcie prezentowane są zasady prawidłowego stosowania produktów leczniczych, przeciwwskazania, zalecenia, informacje o chorobach i metodach leczenia. Promocja polega na umieszczaniu banerów reklamowych, informowaniu, że spółka jest sponsorem wydarzenia, rozdawaniu ulotek, broszur, drobnych gadżetów (np. długopisów, smyczy, pendrive’ów) itp.
Spotkania są organizowane w salach konferencyjnych i lokalach gastronomicznych przez niezależne od spółki podmioty. Odpowiadają one za kompleksową organizację – program, prelegentów, zapewnienie uczestnikom transportu, noclegu i wyżywienia.
Czy spółka ma prawo odliczyć VAT wykazany na fakturach dokumentujących te kompleksowe usługi?
Podatki i prawo gospodarcze

Refundacja wydatków na szkolenia pracowników – korekta kosztów

Edyta Głębicka
2018-05-07
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podpisała umowę ze Stowarzyszeniem X (w umowie zwanym Operatorem) o refundację kosztów usług szkolenia pracowników. W umowie jest informacja o projekcie współfinansowanym ze środków UE. Przedsiębiorca wybrał firmę, która przeprowadzi szkolenia, i otrzymał od niej w listopadzie 2017 r. rachunek za usługi szkoleniowe świadczone od grudnia 2017 do marca 2018 r. Przedsiębiorca pokrywa 20% wydatków, a pozostałe 80% zrefunduje Stowarzyszenie po zakończeniu szkoleń i spełnieniu wszystkich wymagań umowy (tj. w marcu/kwietniu 2018 r.).
Jak zaewidencjonować fakturę za szkolenie, otrzymaną w listopadzie 2017 r.? Czy usługa szkoleniowa będzie kosztem uzyskania przychodu w całości, czy tylko w 20%? Czy refundacja otrzymana w marcu/kwietniu 2018 r. będzie przychodem podatkowym?
Podatki i prawo gospodarcze

Ulga na zakup kas rejestrujących po podziale spółki

Iwona Czauderna
2018-05-07
Spółka powstała w wyniku podziału spółki kapitałowej A przez wydzielenie. W następstwie podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa A została wydzielona w nową spółkę. Przed wydzieleniem A miała sieć sklepów, w których odbywała się sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podlegająca ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skorzystała z ulgi na nabycie takich kas.
Czy w tej sytuacji spółce powstałej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh (podziału przez wydzielenie) również przysługuje prawo do odliczenia kwot wydatkowanych przez nią na zakup nowych kas rejestrujących?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot przez pracownika kosztów szkolenia – z VAT czy bez

Edyta Głębicka
2018-05-07
Wysyłając pracownika na kilkutygodniowe szkolenie, firma podpisała z nim umowę lojalnościową, w której zobowiązał się przepracować określony czas. Pracownik chce jednak odejść z pracy wcześniej, w związku z czym powinien zwrócić zainwestowane w niego środki (koszt szkolenia).
Czy można żądać od niego zwrotu kosztów razem z VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Ujęcie nieistotnych kosztów pośrednich dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy

Marcin Szymankiewicz
2018-05-07
Spółka ponosi koszty pośrednie (np. prenumeraty, czynszu najmu, reklamy, ubezpieczeń: majątkowego, komunikacyjnego, należności), odnoszące się do okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego. Jednocześnie, z uwagi na ich wysokość, brak jest uzasadnienia do ich rozliczenia w czasie.
Zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości spółka stosuje uproszczenia, rozgraniczając koszty istotne i nieistotne (próg istotności ustalony jest na poziomie 0,4% przychodów ze sprzedaży, wykazanych w rachunku zysków i strat).
Nieistotne koszty pośrednie dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy potrąca w księgach jednorazowo w dacie ich poniesienia, gdyż nie wpłyną na zniekształcenie wyniku finansowego.
Czy także podatkowo mogą być one potrącane jednorazowo w dacie ich poniesienia, bez konieczności rozliczania międzyokresowego?
Rachunkowość

Odsetki od pożyczki na sfinansowanie zakupu inwestycji w nieruchomości

2018-05-07
Spółka z o.o. nabyła budynek biurowy z zamiarem wynajmu lokali jednostkom prowadzącym działalność gospodarczą. Zakwalifikowaliśmy tę nieruchomość – uwzględniając jej charakter – do inwestycji w nieruchomości. Konieczne było, z różnych względów, uruchomienie finansowania zewnętrznego tego zakupu drogą zaciągnięcia pożyczki. Zgodnie z umową pożyczkodawca uruchomił pożyczkę w kwocie netto, po potrąceniu z góry pobranych odsetek.
Czy potrącone z góry odsetki od pożyczki zwiększają cenę nabycia budynku (nieruchomości inwestycyjnej) w momencie przekazania go do użytkowania – jak w przypadku środków trwałych – czy też stanowią koszty okresu?
Rachunkowość

Udział państwowej jednostki budżetowej w kosztach realizacji inwestycji

2018-05-07
Jak ująć w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej udział (partycypację) naszej jednostki w kosztach inwestycji innej jednostki? Na jakich kontach księgowych ująć, w jakich paragrafach wykazać i z jakich środków (na wydatki bieżące czy majątkowe) sfinansować te koszty?
Rachunkowość

Czy oświadczenie na temat informacji niefinansowych podlega zatwierdzeniu

2018-05-07
Jesteśmy dużą spółką akcyjną zaliczaną do jednostek zainteresowania publicznego. Mamy nowy obowiązek – sporządzanie oświadczenia nt. informacji niefinansowych (art. 49b uor). Podjęliśmy decyzję, że będziemy je prezentować wraz ze sprawozdaniem z działalności. Czy dokument ten podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wykonywanie działalności nierejestrowanej na rzecz spółki

Anna Koleśnik
2018-05-07
Czy korzystając z usług osoby, która zadeklaruje prowadzenie działalności nierejestrowanej na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, spółka będzie mieć jakieś obowiązki wobec US?
Czy powinna pobrać zaliczkę na PIT albo wystawić PIT-8C?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty podróży służbowych – pobór podatku u źródła

Łukasz Chłond
2018-05-07
Nasza firma prowadzi sprzedaż produktów dla klientów polskich i zagranicznych. Część pracowników podróżuje służbowo do innych krajów m.in. po to, by serwisować sprzedane produkty. W związku z podróżami ponosimy koszty zapewnienia noclegu, biletów lotniczych, a czasami wynajmu samochodów na miejscu (pracownik wynajmuje samochód na lotnisku i tam go oddaje).
Czy płacąc za ww. usługi, jesteśmy zobowiązani pobierać podatek u źródła?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy umorzona pożyczka z zfśs jest przychodem spadkobiercy zmarłego pracownika

Renata Majewska
2018-05-07
Spółka zatrudniająca ponad 70 pracowników udzieliła pracownikowi pożyczki remontowej zgodnie z regulaminem socjalnym. Pracownik wkrótce po tym zmarł na skutek wypadku. Z powodu zaciągniętej pożyczki pozostawił dług w kwocie 12 tys. zł. Na mocy orzeczenia sądu spadek po nim przejęła żona, która złożyła wniosek o umorzenie tej zaległości.
Zgodnie z regulaminem socjalnym pracodawca ma prawo z ważnych powodów umorzyć po śmierci pracownika pożyczkę udzieloną na cele remontowe, zwłaszcza gdy rodzina znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej albo gdy zmarły był jej jedynym żywicielem. Zarówno w regulaminie socjalnym, jak i umowie pożyczki brak jednak postanowienia, że po śmierci zatrudnionego nieuregulowaną pożyczkę spłaca jego spadkobierca.
Prezes spółki jest skłonny rozpatrzyć podanie kobiety pozytywnie, ale nie wie, jaki byłby status umorzonej pożyczki i czy stanowiłaby ona przychód spadkobiercy. Jeśli tak, to jaki PIT należy wystawić?
Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata za towary wrażliwe na tzw. rachunek collect a podatkowa odpowiedzialność solidarna

Edyta Głębicka
2018-04-04
Na potrzeby działalności kupujemy paliwa od różnych dostawców. Na fakturach sprzedaży niektórzy z nich wskazują rachunki bankowe niewidniejące w oficjalnych zestawieniach organów podatkowych. Mamy wątpliwości, czy możemy się czuć bezpiecznie w związku z przewidzianą w ustawie o VAT solidarną odpowiedzialnością nabywcy tzw. towarów wrażliwych za zobowiązania podatkowe sprzedawcy (art. 105a).
Dbamy, aby kupować paliwa od podmiotów pewnych, tzn. takich, które złożyły kaucje gwarancyjne, figurują w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS oraz upoważniły organy do wglądu w swoje rachunki bankowe, na które kontrahenci dokonują zapłaty za dostawy towarów wrażliwych. Kontrahenci przekazali nam wyjaśnienia, że korzystają ze specjalnej usługi bankowej. W jej ramach tworzone są pomocnicze wirtualne rachunki bankowe (tzw. rachunki collect) o samodzielnych numerach, których określone cyfry identyfikują poszczególnych kontrahentów danego klienta banku tylko w celach porządkujących i ułatwiających księgowania wpłat w powiązaniu z jego systemem księgowym i rozrachunkami.
Te spersonalizowane rachunki są swego rodzaju techniczną analityką do rzeczywistego rachunku bankowego. Pieniądze od kontrahentów faktycznie wpływają na jeden rachunek wskazany organom podatkowym przez sprzedawcę towarów wrażliwych jako ten, na który następuje zapłata za te towary. Nie mógł on podać organom numerów wirtualnych rachunków, ponieważ byłyby ich tysiące (tak jak kontrahentów).
Czy takie wyjaśnienia uchronią nas przed odpowiedzialnością solidarną?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga miesięczna pomniejsza zaliczkę na PIT potrącaną po ustaniu zatrudnienia

Renata Majewska
2018-04-04
Pracownikom, których stosunek pracy ulega rozwiązaniu w trakcie albo z końcem miesiąca, ostatnie wynagrodzenia wypłacamy do 10. dnia miesiąca następnego. Zdarza się, że niektóre świadczenia, np. kwartalne premie czy inne wyrównania, otrzymują oni już po zakończeniu współpracy.
Czy w odniesieniu do osób, które w trakcie zatrudnienia złożyły PIT-2, powinniśmy w takich przypadkach nadal stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT?
Rachunkowość

Ewidencja zaokrągleń kwot podatku należnego i naliczonego w deklaracji VAT

2018-04-04
Czy groszowe kwoty, powstające w państwowej jednostce budżetowej w wyniku zaokrągleń w deklaracji VAT kwot podatku należnego i naliczonego, księgować oddzielnymi kwotami – odpowiednio – na konto pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych, czy też jedną kwotą, powstałą ze skompensowania różnicy zaokrągleń VAT należnego i naliczonego?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Elektroniczne przekazywanie i przechowywanie informacji PIT-11

Marcin Szymankiewicz
2018-04-04
W spółce funkcjonuje system kadrowo-płacowy (platforma internetowa), do którego ma dostęp każdy pracownik po zalogowaniu przy użyciu indywidualnego loginu i hasła. Spółka wykorzystuje tę platformę do udostępnienia pracownikom – za ich zgodą – informacji PIT-11 w formie elektronicznej. Informacje takie (sporządzone wg urzędowego wzoru) w formie pliku PDF, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, udostępniono przed końcem lutego do pobrania przez pracowników. Wiadomość o tym wysłano na służbowe adresy e-mail. Platforma wygenerowała raport z logowania i pobrania przez pracowników PIT-11.
Czy informacje te można uznać za prawidłowo przekazane? Czy ich kopie należy wydrukować i przechowywać w formie papierowej?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty poniesione w związku z zamiarem zakupu zagranicznych spółek

Edyta Głębicka
2018-04-04
Byliśmy w zeszłym roku zainteresowani nabyciem grupy spółek zagranicznych z branży zbliżonej do tej, którą reprezentuje nasza grupa kapitałowa. Zanim podjęliśmy decyzję o złożeniu oferty zakupu akcji, przeprowadziliśmy analizę sytuacji prawnej, finansowej i biznesowej zagranicznych spółek oraz szans ich rozwoju. Zleciliśmy także opinie prawne dotyczące analizy procesu zakupu oraz związanych z tym kosztów i procedur. Przeprowadziliśmy liczne negocjacje ws. uzyskania finansowania od banków.
Ponieśliśmy na ten cel (jako spółka dominująca) wydatki o istotnej kwocie łącznej, m.in. na opinie, raporty firm konsultingowych (np. due diligence, doradztwo inwestycyjne, podatkowe), uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami właściciela spółek, doradcami i bankami, w tym koszty podróży służbowych i noclegów osób reprezentujących spółkę podczas negocjacji.
Ostatecznie do zakupu akcji nie doszło, ponieważ właściciel spółek wybrał innego oferenta.
Czy mimo to możemy uznać poniesione wydatki za koszty uzyskania przychodów? Uważamy, że złożyliśmy optymalną ofertę zakupu, poprzedzoną rzetelnymi analizami.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapomogi losowe z zfśs bez PIT

Renata Majewska
2018-04-04
Spółka zatrudniająca 1.01.2018 r. ponad 50 pracowników zmieniła od tego dnia regulamin socjalny, przeznaczając niemal 30% odpisów na zapomogi losowe.
Czy zwolnienie podatkowe dla takich zapomóg, wypłacanych z zfśs, w tym udzielanych emerytom, rencistom i członkom rodzin po zmarłym pracowniku, jest nielimitowane?
Rachunkowość

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia otrzymanych środków unijnych

2018-04-04
Jesteśmy stowarzyszeniem, które prowadzi księgi rachunkowe. Otrzymujemy środki unijne na realizację naszych zadań.
Jak prawidłowo prezentować te środki w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z zał. nr 6 do uor?
Rachunkowość

Podwyższona granica jednorazowego odpisu wartości początkowej środka trwałego

2018-04-04
Od 1.01.2018 r., w wyniku nowelizacji updop i updof, podatnicy mogą odpisywać w koszty środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł (wcześniej 3500 zł), jednorazowo, w miesiącu oddania ich do używania.
Czy dla ujednolicenia ewidencji można odnieść w koszty podatkowe i bilansowe wartość netto uprzednio nabytych środków trwałych o wartości początkowej poniżej 10 000 zł, figurujących w księgach rachunkowych i nie w pełni zamortyzowanych?
Podatki i prawo gospodarcze

Przychody i koszty po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Piotr Kaim
2018-04-04
3.01.2018 r. doszło do przekształcenia spółki komandytowej (sp.k.) w spółkę z o.o. Przedtem spółka zajmowała się serwisem urządzeń mechanicznych i kontynuuje tę działalność także po przekształceniu. Niektóre z jej usług zostały rozliczone po przekształceniu, ale ich świadczenie rozpoczęto przed nim. Prace serwisowe wymagały nabywania usług innych podmiotów, a także części zamiennych do serwisowanych urządzeń. Koszty tych usług i części były ponoszone zarówno przed przekształceniem, jak i po nim.
W jaki sposób spółka powinna wykazywać przychody i koszty związane z usługami serwisowymi? Czy powinny być one dzielone na okresy sprzed przekształcenia (kiedy funkcjonowała sp.k.) i po nim? Czy takiemu podziałowi powinny podlegać koszty pośrednie, dotyczące miesiąca, w którym doszło do przekształcenia?
Rachunkowość

Sposób przekazywania sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS i US

2018-04-04
W jaki sposób – w związku z nowelizacją ustawy o KRS przewidującą elektronizację rejestru sądowego – powinniśmy złożyć do KRS sprawozdanie finansowe spółki z o.o. sporządzone za rok obrotowy 2017? Czy powinniśmy je przekazać również do US, czy uczyni to za nas KRS? Jeśli tak, to w jakiej formie – papierowej czy elektronicznej?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nowa wysokość składki wypadkowej

Renata Majewska
2018-04-04
W okresie od 1.04.2018 do 31.03.2019 r. dla małych płatników wyniesie ona 1,67% podstawy wymiaru. Wielu większych płatników też zapłaci mniej.
Podatki i prawo gospodarcze

Czy minimalny podatek ciąży na właścicielach lokali w nieruchomości komercyjnej

Aleksander Kliszewski
2018-03-05
W budynku centrum handlowego znajdują się także wyodrębnione lokale należące do różnych właścicieli, każdy o wartości początkowej poniżej 10 mln zł. Pozostała część budynku stanowi odrębny od lokali środek trwały, który nie został wprowadzony do ewidencji. Kilku właścicieli (osoby fizyczne) ma po kilka lub kilkanaście wyodrębnionych lokali o łącznej wartości przekraczającej 10 mln zł, jednak każdy z nich jest odrębnym środkiem trwałym.
Które z tych środków trwałych podlegają opodatkowaniu tzw. minimalnym podatkiem dochodowym od przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych?
Podatki i prawo gospodarcze

Ponowny wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT za ten sam okres

Piotr Kaim
2018-03-05
Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT za jeden z miesięcy 2017 r. Naczelnik US rozpatrzył go pozytywnie: wydał decyzję stwierdzającą nadpłatę i określił wysokość zobowiązania podatkowego za miesiąc objęty wnioskiem, pomniejszając kwotę zobowiązania, wykazaną w deklaracji VAT-7, o kwotę nadpłaty. Obecnie pracownicy spółki zauważyli, że w tym samym miesiącu doszło do zawyżenia VAT z innego powodu niż ten, który był przyczyną złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
Czy spółka ma prawo do ponownego złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty za ten sam miesiąc, mimo że – po rozpatrzeniu poprzedniego wniosku – naczelnik US wydał już decyzję określającą zobowiązanie podatkowe za ten miesiąc?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Gdy nie można pobrać zaliczki od bonu, w PIT-11 wpisuje się kwotę zero

Renata Majewska
2018-03-05
Zdarza się, że przekazujemy pracownikom świadczenia w naturze w miesiącu, w którym nie osiągają pieniężnego przychodu, albo już po sporządzeniu i realizacji listy płac za dany miesiąc (np. bony do supermarketu sfinansowane ze środków obrotowych firmy). Dotychczas albo zobowiązywaliśmy pracownika do wpłaty kwoty zaliczki, albo zakład pracy finansował zaliczkę i w następnym miesiącu ujmowaliśmy ją z wynagrodzenia pracownika, po uzyskaniu jego zgody na piśmie (w trybie dobrowolnego potrącenia z wynagrodzenia za pracę). Są to jednak rozwiązania czasochłonne, budzące sprzeciw części pracowników.
Czy istnieje inne rozwiązanie?
Podatki i prawo gospodarcze

Straty ze sprzedaży wierzytelności jako koszt uzyskania przychodu – po zmianach od 1.01.2018 r.

Aleksander Kliszewski
2018-03-05
Czy kalkulując stratę ze sprzedaży wierzytelności, podatnik nadal ma prawo wziąć pod uwagę kwotę brutto wierzytelności, a sama wysokość tej straty została ograniczona do kwoty netto, czy też już przy kalkulacji straty należy uwzględnić wyłącznie kwotę netto?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Oskładkowanie nagrody rocznej osoby będącej na urlopie rodzicielskim

Andrzej Radzisław
2018-03-05
Pracownicy, która od 1.12.2017 r. przebywa na urlopie rodzicielskim, w marcu zostanie wypłacona nagroda roczna.
Czy należy zapłacić od niej składki na ubezpieczenia społeczne i FP?
Rachunkowość

Jak wykazać zaliczki na dostawy w sprawozdaniu finansowym jednostek małych i pozarządowych

2018-03-05
Zakres informacyjny sprawozdań finansowych jednostek małych i pozarządowych charakteryzuje syntetyczna prezentacja struktury pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. W jednej pozycji wykazuje się np. wartości niematerialne i prawne (wnip), środki trwałe czy zapasy, bez wyodrębniania ich składowych. W rezultacie w aktywach trwałych nie wyodrębnia się zaliczek na poczet zakupu wnip oraz środków trwałych w budowie, a w aktywach obrotowych – na poczet dostaw i usług.
Czy zatem zaliczki te prezentować w bilansie jednostek małych i pozarządowych w pozycjach „podstawowych”, których nabyciu zaliczki służą (wnip + rzeczowe aktywa trwałe oraz zapasy), czy też zaliczać je do rozrachunków jako należności krótkoterminowe?
Rachunkowość

Zaliczki na zakup składnika majątku trwałego wyrażone w walucie obcej

2018-03-05
Część środków trwałych oraz praw i licencji zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych (wnip) kupujemy za granicą; płacimy za nie w walutach obcych. Dostawcy z reguły żądają od nas zaliczki, a następnie, po dostawie środka trwałego lub przekazaniu prawa, dopłacamy do ceny zakupu brakującą kwotę.
Jak ujmować, wyceniać i prezentować w bilansie zaliczki na środki trwałe/wnip wyrażone w walutach obcych?
Z KSR 11 Środki trwałe wynika, że zaliczki wpłacone na zakup środków trwałych wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote jedynie na moment ich wprowadzenia do ksiąg i przyjęcia do użytkowania środka trwałego, którego dotyczą.
Czy ta zasada dotyczy także zaliczek w walucie obcej, wpłaconych na poczet nabycia wnip? Co z zaliczkami na poczet bieżących dostaw i usług?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ryczałtowe opodatkowanie odszkodowania przyznanego na podstawie umowy o zakazie konkurencji

Marcin Sądej
2018-03-05
Czy wypłacone menedżerowi spółki Skarbu Państwa odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt menedżerski), podlega 70% zryczałtowanemu PIT?
Rachunkowość

Jeszcze raz o podpisywaniu umowy o badanie

2018-03-05
Podatki i prawo gospodarcze

Przepływy pieniężne między polską spółką a jej zagranicznym oddziałem

Edyta Głębicka
2018-03-05
Jesteśmy polską spółką, podatnikiem CIT. Mamy w innych krajach UE kilka oddziałów, które są w nich zarejestrowanymi prawnie podmiotami i naszymi zakładami w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeden z oddziałów posiada – w związku z prowadzoną działalnością – pewne nadwyżki pieniężne i chciałby je nam przekazać.
Czy będą się z tym wiązać skutki podatkowe w Polsce?
Rachunkowość

Co zalicza się do pozycji „świadczenia emerytalne” wyodrębnionej w porównawczym rachunku zysków i strat

2018-03-05
W porównawczym wariancie rachunku zysków i strat, wchodzącym w skład zarówno zał. nr 1 do uor (jzp i jednostki duże), jak i zał. nr 5 do uor (jednostki małe) z pozycji „Koszty działalności operacyjnej – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” (domyślnie na rzecz pracowników) wyodrębniono – wg zasady „w tym” – świadczenia emerytalne.
Jakie koszty wykazuje się w tej pozycji?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kogo należy zgłosić jako osobę odpowiedzialną za pobór podatku

Konrad Piłat
2018-03-05
Kto w spółce z o.o. powinien być zgłoszony w trybie art. 31 Op do US jako osoba, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków? Czy należy wskazać osobę fizycznie sporządzającą deklarację podatkową (księgowa, kadrowa)? Czy też osobą odpowiedzialną jest prezes zarządu jako zarządzający jednostką oraz odpowiedzialny za dobór kompetentnego zespołu pracowników?
Czy można nie zgłosić żadnej osoby w trybie tego artykułu lub zgłosić tylko do części deklaracji podatkowych? Jakie są konsekwencje niewykonania obowiązku wskazanego w art. 31 Op?
Podatki i prawo gospodarcze

Organ właściwy do zaliczenia wpłaty VAT od importu

Aleksander Kliszewski
2018-02-05
Spółka otrzymała postanowienie naczelnika UCS o zaliczeniu wpłaty zaległego VAT z tytułu importu towarów na poczet należności głównej oraz na odsetki za zwłokę.
Czy naczelnik UCS jest właściwy do wydania takiego postanowienia?
Rachunkowość

Jak ująć w księgach środki trwałe o cenie niższej od 10 tys. zł

2018-02-05
W lutym 2018 r. kończy się umowa leasingu operacyjnego samochodu furgonetki. Zgodnie z nią nabędziemy ten pojazd na własność za kwotę poniżej 10 tys. zł. Zamierzamy go nadal użytkować na nasze potrzeby.
Jak ująć w ewidencji furgonetkę, skoro nie będzie zaliczana do aktywów?
Rachunkowość

Jednostki pozarządowe sporządzające sprawozdanie finansowe wg zał. nr 6 do uor

2018-02-05
Które organizacje pozarządowe sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w zał. nr 6 do uor?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na przeglądy pakietów konsolidacyjnych spółek zależnych

Edyta Głębicka
2018-02-05
Jako spółka dominująca grupy kapitałowej mamy wątpliwości, czy wydatki faktycznie dotyczące innych spółek kapitałowych z grupy, ale finalnie służące sporządzeniu przez nas, podmiot dominujący (właściciela), skonsolidowanego sprawozdania finansowego, mogą być ich kosztami podatkowymi.
Dotychczas spółki zależne same zamawiały na swoim terenie przeglądy i badania pakietów konsolidacyjnych. Spółki te są zobowiązane do przeprowadzania przeglądu pakietu konsolidacyjnego (badania nieobowiązkowych okresowych sprawozdań finansowych), którego celem jest weryfikacja zgodności danych zawartych w pakiecie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w grupie (w szczególności „przejście” na MSR), sprawdzenie rzetelności i jasności przedstawionej sytuacji finansowej, majątkowej oraz wyniku finansowego, a także porównywanie własnych wyników z wynikami prezentowanymi przez inne podmioty z grupy.
Podatki i prawo gospodarcze

Spółka z o.o. z udziałem gminy a zwolnienie z VAT usług szkoleniowych opłacanych ze środków publicznych

Tomasz Krywan
2018-02-05
Czy zwolnienie z VAT usług szkoleniowych opłaconych ze środków publicznych ma zastosowanie także wtedy, gdy firma jest spółką z o.o., w której 50% udziałów ma gmina (miasto), a 50% – firma prywatna?
Podatki i prawo gospodarcze

Składki członkowskie na rzecz zagranicznych organizacji

Edyta Głębicka
2018-02-05
W związku z naszą działalnością gospodarczą, m.in. z uwagi na surowce, jakimi handlujemy, musimy być na rynku międzynarodowym wiarygodnym partnerem i przedsiębiorcą. Musimy też utrzymywać szerokie kontakty i być na bieżąco z informacjami nt. rynku. Z tym zaś wiąże się nasze członkostwo w wielu organizacjach i to, że opłacamy składki.
Jak w przypadku organizacji międzynarodowych rozstrzygnąć, czy możemy zaliczyć składki do kosztów podatkowych (mowa oczywiście o organizacjach, do których należymy dobrowolnie)?
Rachunkowość

Podatek dochodowy od wartości początkowej niektórych budynków – ujęcie księgowe

2018-02-05
Od 1.01.2018 r. obowiązuje podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności położonych w Polsce budynków handlowo-usługowych i biurowych, o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł.
Czy opodatkowaniu podlegają też budynki w pełni umorzone? Czy wartość początkowa budynku obejmuje nakłady poniesione na jego ulepszenie? Jak zaksięgować ten podatek?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zmiana umowy o pracę w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia

Renata Majewska
2018-02-05
Pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Kiedy go zatrudnialiśmy (1.01.2017 r.), w rubryce „wynagrodzenie” umowy o pracę wpisaliśmy kwotę 2000 zł brutto.
Jak należy zmienić angaż, aby nie podpisywać co roku aneksów w celu podnoszenia wynagrodzenia?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nowe limity PIT dla zapomóg, stosowane począwszy od styczniowego przychodu

Renata Majewska
2018-02-05
Na wniosek pracownicy, która walczy z ciężką odmianą cukrzycy, na początku grudnia 2017 r. przyznaliśmy jej z zfśs zapomogę w wysokości 5000 zł brutto, z tytułu długotrwałej choroby. Z powodu braku pieniędzy na koncie funduszu zapomoga nie została wypłacona w poprzednim roku kalendarzowym. Na przełomie roku pracodawca zasilił ten rachunek – w wyniku rocznego bilansu środków socjalnych – wg stanu na 31.12.2017 r. Kobieta otrzymała zatem zapomogę dopiero w styczniu. Od 1.01.2018 r. uległ podwyższeniu limit zwolnienia podatkowego dla zapomóg.
Które zwolnienie z PIT wchodzi tu zatem w grę – niższe (stare) czy wyższe (nowe)?
Rachunkowość

Ewidencja pobieranej w handlu opłaty od sprzedaży „reklamówek”

2018-02-05
Od początku 2018 r. w handlu detalicznym i hurtowym obowiązuje odpłatność za przekazane klientom do zapakowania zakupów lekkie torby z tworzywa sztucznego, potocznie nazywane reklamówkami. Sprzedane torby obciąża opłata recyklingowa, stanowiąca dochód budżetu państwa.
Jak ująć w księgach rachunkowych kwoty pobrane od klientów z tytułu sprzedaży toreb? Jak i kiedy ustalać kwotę należnej budżetowi opłaty recyklingowej? Kiedy opłata recyklingowa wymaga przekazania do budżetu państwa?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Szkoła wyższa jako płatnik PIT – stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Piotr Kaim
2018-02-05
Szkoła wyższa zatrudnia m.in. 3 pracowników naukowych, którzy zostali laureatami konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Przyznano na 3 lata stypendia, które wyniosą 5390 zł miesięcznie. Wypłacać je będzie uczelnia – na podstawie umowy z naukowcami – ze środków przekazanych przez ministerstwo.
Czy podlegają one PIT? Czy uczelnia odpowiedzialna za ich wypłacanie powinna pobierać zaliczki na PIT albo wysyłać informacje PIT-8C do podatników i US?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Składki do ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy w innym kraju UE

Ewa Markiewicz
2018-01-04
Polska firma zamierza się wypromować na rynku europejskim. Właśnie podpisała kontrakt z włoskim kontrahentem, zobowiązując się do stałej współpracy. Niewykluczone, że wkrótce podobny kontrakt podpisze z firmą francuską. W celu realizacji tych umów oddeleguje do pracy we Włoszech i Francji kilku swoich pracowników. Być może będzie musiała zatrudnić nowych pracowników, aby zwiększyć personel pracujący za granicą.
Jakie warunki muszą być spełnione, aby za oddelegowanych pracowników mogła płacić składki do ZUS?
Podatki i prawo gospodarcze

Prowadzenie kilku szkół – zwolnienie z CIT

Marcin Szymankiewicz
2018-01-04
Spółka z o.o. prowadzi kilka szkół (podstawową, gimnazjum, liceum) i wykonuje inne aktywności gospodarcze (m.in. prowadzi szkołę językową, wynajmuje powierzchnię). Osiąga przychody i ponosi koszty związane zarówno z prowadzeniem szkół, jak i pozostałą działalnością, przy czym:
• koszty i przychody dające się przypisać poszczególnym rodzajom działalności są księgowane na wyodrębnionych dla nich kontach księgowych,
• koszty niedające się przypisać bezpośrednio poszczególnym działalnościom (np. wydziałowe, ogólnozakładowe) są przypisywane poszczególnym rodzajom działalności, proporcjonalnie do wysokości uzyskiwanych z nich przychodów.
Czy spółka może skorzystać ze zwolnienia od CIT określonego w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, jeżeli dochód z prowadzenia jednej szkoły (np. podstawowej) zostanie przeznaczony na cele innej (np. liceum)?
Rachunkowość

Zmiany wynikające z nowej Klasyfikacji Środków Trwałych

2018-01-04
Czy wejście w życie nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) powoduje zmiany w rachunkowości?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie przez gminę VAT od wydatków na modernizację targowiska

Iwona Czauderna
2018-01-04
Gmina pobiera opłatę targową od handlujących na dzierżawionych stanowiskach, a także od pozostałych handlujących na targowisku. Na podstawie umów dzierżawy, dotyczących położonych na targowisku pawilonów trwale związanych z gruntem, otrzymuje czynsz dzierżawny.
Na tym targowisku gmina prowadzi inwestycję, polegającą na przebudowie przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnej, nawierzchni placu oraz chodników. Infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno przez handlujących, od których pobierana jest wyłącznie opłata targowa, jak i tych, którzy dzierżawią pawilony handlowe.
Czy gmina jest uprawniona do pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki na przebudowę i modernizację targowiska?
Rachunkowość

Wartość początkowa a wartość księgowa dla celów zagospodarowania niektórych składników majątku Skarbu Państwa

2018-01-04
Jak rozumieć pojęcia „wartości początkowej” oraz „wartości księgowej”, o których mowa – odpowiednio – w § 40 ust. 1 i § 40 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa?
Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta faktury – jaki kurs waluty

Ryszard Kubacki
2018-01-04
Spółka sprzedaje towary kontrahentom z państw członkowskich UE, wystawiając faktury w euro. Czasami, z różnych przyczyn, wystawia faktury korygujące.
Jaki w takich przypadkach powinna stosować kurs euro – pierwotny czy aktualny?
Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od zaległości w VAT z tytułu importu towarów

Aleksander Kliszewski
2018-01-04
Obecnie w art. 37 ust. 1a ustawy o VAT nie ma już zapisu, że odsetek nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.
Czy w związku z brakiem przepisów przejściowych organ podatkowy może obecnie pobrać odsetki także za okres, w którym ten zapis obowiązywał?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy przed wręczeniem wypowiedzenia trzeba ustalić przynależność związkową pracownika

Renata Majewska
2018-01-04
Spółka wręczyła wypowiedzenie pracownicy, zatrudnionej na stałe na stanowisku administratorki. Powodem była jej niska efektywność i wywoływanie konfliktów w pracy. Byliśmy pewni, że nie należy ona do żadnego związku zawodowego i dlatego nie skonsultowaliśmy zamiaru wymówienia. Kobieta zarzuciła nam, że z tego powodu pismo wypowiadające jest wadliwe, ponieważ poprosiła związek o ochronę.
Czy ma rację, a jeśli tak, co powinniśmy zrobić, by naprawić błąd?
Rachunkowość

Zmiana roku obrotowego – warunek zawiadomienia US

2018-01-04
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o zmianie roku obrotowego. Uchwała została zgłoszona i wpisana do KRS. Spółka nie zawiadomiła jednak o tej zmianie – w wymaganym terminie – US.
Czy zmiana roku obrotowego spółki jest prawnie skuteczna? Zdaniem US – nie.
Podatki i prawo gospodarcze

Czy przekazanie zamiast dywidendy wierzytelności własnych spółki podlega VAT

Tomasz Krywan
2018-01-04
Spółka z o.o., zamiast wypłacić wspólnikowi dywidendę, przekazała mu przysługujące jej wierzytelności za sprzedane towary.
Czy powinna była naliczyć w związku z tym VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Obowiązki płatnika w razie utraty przez pracownika uprawnienia do zasiłku chorobowego

Andrzej Radzisław
2018-01-04
Nasz pracownik podczas zwolnienia lekarskiego i otrzymywania zasiłku chorobowego wykonywał u innego płatnika umowę zlecenia. ZUS zobowiązał go do zwrotu zasiłku.
Czy w związku z tym musimy złożyć korektę dokumentów do ZUS?
Rachunkowość

Kaucja z tytułu rękojmi i jej wykorzystanie

2018-01-04
Firma budowlana (wykonawca) wybudowała dla nas budynek biurowy. Przy ostatecznym rozliczeniu finansowym budowy z wykonawcą zatrzymaliśmy kaucję z tytułu rękojmi. Przed upływem terminu rękojmi, w toku użytkowania budynku, wykryliśmy pewne jego usterki. Zwróciliśmy się do wykonawcy o ich usunięcie, jednak odpowiedział nam, że mamy na ten cel środki z zatrzymanej kaucji i powinniśmy wykonać roboty we własnym zakresie, finansując je z kaucji.
Jak zaksięgować wykonanie robót poprawkowych opłaconych z zatrzymanej kaucji?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odprawa emerytalna po rozstaniu z pracownikiem

Renata Majewska
2018-01-04
Trzy lata temu rozstaliśmy się za wypowiedzeniem, z przyczyn niedotyczących pracownika (na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych), z pracownicą niebędącą jeszcze w wieku przedemerytalnym. Zwolniona oznajmiła nam na piśmie, że w związku ze skróceniem od 1.10.2017 r. wieku emerytalnego właśnie nabyła uprawnienia do emerytury i prosi o wypłatę odprawy w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Argumentowała, że gdyby spółka jej nie zwolniła, to teraz, składając wymówienie albo propozycję rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, uzyskałaby prawo do odprawy.
Czy musimy jej wypłacić świadczenie?
Rachunkowość

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

2017-12-05
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. wybrało firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego (sf). W następnej kolejności jednostka powinna podpisać odpowiednią umowę z tą firmą. Spółka ma wieloosobowy zarząd, który podpisuje sf.
Czy umowę o badanie sf z firmą audytorską musi podpisać cały zarząd, czy też – jak w przypadku pozostałych umów – może to zrobić 2 członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik ustanowiony w spółce (art. 205 ust. 1 Ksh)?
Rachunkowość

Zapomogi dla pracowników – ujęcie w księgach rachunkowych

2017-12-05
Nasza spółka nie tworzy zfśs. Od czasu do czasu, w przypadku ważnych wydarzeń (np. ślubu), wypadku losowego czy trudnej sytuacji życiowej, wypłacamy pracownikom zapomogi.
Jak kwalifikować w księgach rachunkowych te wydatki? Jako świadczenia socjalne zaliczane do kosztów działalności operacyjnej czy też jako darowizny zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych?
Rachunkowość

Klasyfikacja budżetowa dla wydatków związanych z nadzorem inwestorskim

2017-12-05
Jak zakwalifikować wydatki poniesione przez jednostkę budżetową na nadzór inwestorski remontu dróg? Czy ująć je w § 427, do którego zakwalifikowano wydatki na remont, czy też w § 430?
Rachunkowość

Obowiązek składania do US sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

2017-12-05
Czy jednostka – podatnik CIT – ma obowiązek, na podstawie art. 27 ust. 2 updop, złożyć do właściwego US wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w przypadku gdy – nie będąc jednostką zobowiązaną w myśl art. 64 uor do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu:
- ustala różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości, w związku z czym jej sprawozdanie finansowe wymaga badania (zgodnie z art. 9b updop),
- poddaje swoje sprawozdanie finansowe dobrowolnemu badaniu.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kara porządkowa za spóźnienia do pracy

Renata Majewska
2017-12-05
W listopadzie 2017 r. nałożyliśmy na pracownicę karę porządkową za ustawiczne spóźnienia do pracy. Wysokość kary odpowiada wynagrodzeniu za 1 dzień. Pracownica otrzymuje pensję zasadniczą 1900 zł brutto miesięcznie, dodatek lojalnościowy 300 zł miesięcznie i zmienne premie kwartalne, wahające się od 5 do 40% pensji zasadniczej. Jest zatrudniona na 3/4 etatu.
Jak obliczyć dniówkę roboczą wynagrodzenia? Czy tylko na podstawie stawki zasadniczej? Przez co podzielić podstawę wymiaru – przez liczbę godzin przepracowanych czy dni kalendarzowych miesiąca?
Podatki i prawo gospodarcze

Przeznaczenie dochodu na cele statutowe organizacji pożytku publicznego jako warunek zwolnienia z CIT

Piotr Kaim
2017-12-05
Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (opp), jej cele statutowe obejmują zaś zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Do niedawna działalność fundacji polegała wyłącznie na wykonywaniu nieodpłatnych badań diagnostycznych, finansowanych z funduszu założycielskiego oraz dotacji i innych wpłat zwolnionych od CIT. W związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi fundacji, w 2017 r. jej zarząd podjął decyzję, że część badań będzie wykonywana odpłatnie. Dochód z działalności odpłatnej zostanie przeznaczony na statutową działalność nieodpłatną.
W jakim terminie należy wydatkować dochód z działalności odpłatnej na nieodpłatną działalność statutową, by fundacja mogła skorzystać ze zwolnienia z CIT, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 6c updop? Jaką formę powinno mieć „przeznaczenie” tego dochodu na działalność statutową?
Podatki i prawo gospodarcze

Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej faktur otrzymanych w postaci papierowej

Edyta Głębicka
2017-12-05
Czy można niszczyć papierowe faktury zakupu i przechowywać tylko ich skany?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Oskładkowanie menedżera prowadzącego działalność gospodarczą

Andrzej Radzisław
2017-12-05
Spółka chce zatrudnić na kontrakt menedżerski osobę, która będzie świadczyła na jej rzecz usługi zarządzania przedsiębiorstwem w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.
Jakie będą tego skutki w zakresie składek ZUS?
Podatki i prawo gospodarcze

Certyfikat rezydencji w pliku PDF lub JPG

Marcin Szymankiewicz
2017-12-05
Spółka z o.o. kupuje usługi reklamy w internecie od firm z siedzibą za granicą (osoby prawne). Wypłacając za nie wynagrodzenie, co do zasady ma obowiązek pobrać podatek u źródła. Posiada certyfikaty rezydencji kontrahentów w formie plików PDF lub JPG, zamieszczane przez nich na ich stronach internetowych.
Czy uprawniają one do niepobrania podatku u źródła lub zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Składki ZUS za emeryta-zleceniobiorcę zatrudnionego w innej firmie

Andrzej Radzisław
2017-12-05
Zatrudniamy zleceniobiorców, którzy są emerytami. Niekiedy osoby te pracują równocześnie w innej firmie na umowy o pracę.
Czy gdy z umowy o pracę (na część etatu) uzyskują wynagrodzenie niższe od minimalnego, ze zlecenia powinny być za nich opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kłamstwo w kwestii kwalifikacji zawodowych uzasadnia wypowiedzenie

Renata Majewska
2017-11-15
Kandydaci do pracy na niemal wszystkie stanowiska w samorządowych jednostkach budżetowych muszą wykazać się stosownym stażem i kwalifikacjami, określonymi w rozporządzeniu RM. Zgodnie z przepisami swój dorobek zawodowy opisują w pisemnych oświadczeniach, a przyszły pracodawca może od nich żądać jedynie świadectwa pracy potwierdzającego okresy zatrudnienia przypadające w roku kalendarzowym, w którym ubiegają się o posadę. Problem polega na tym, że zainteresowani w oświadczeniu podają informacje niezgodne z prawdą. Ostatnio wybraliśmy „najlepszego” kandydata na podstawie oświadczenia, a potem przy podpisywaniu angażu okazało się, że nie ma on stażu pracy wymaganego przez rozporządzenie.
Czy można zwolnić taką osobę za kłamstwo w oświadczeniu? Jak na przyszłość zapobiec takim sytuacjom?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy pracownicy zwolnionej dyscyplinarnie przysługuje zasiłek macierzyński

Ewa Markiewicz
2017-11-15
Pracodawca chce zwolnić dyscyplinarnie ciężarną pracownicę, która jest zatrudniona na czas nieokreślony na pełnym etacie.
Czy jest to w ogóle możliwe? Pracownica jest w 4. miesiącu ciąży, a w firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa (zoz).
Czy kobiecie po urodzeniu dziecka będzie przysługiwał zasiłek macierzyński?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z przedsiębiorcą

Artur Kowalski
2017-11-15
Spółka z o.o. zamierza zawrzeć umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (umowa nie dotyczyłaby przedmiotu tej działalności i zostanie zawarta poza nią).
Czy będzie oskładkowana?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy wspólnicy przekształcanej spółki mogą wystąpić o interpretację podatkową

Ryszard Kubacki
2017-11-15
Wspólnicy spółki cywilnej rozważają przekształcenie jej w spółkę z o.o. na podstawie art. 551 § 1 Ksh.
Czy mogą wystąpić do KIS o indywidualną interpretację dotyczącą spraw podatkowych nowej spółki?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie konsumentowi faktury bez żądania jej wystawienia

Marcin Szymankiewicz
2017-11-15
Czy wystawianie faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, gdy nie żądają one ich wystawienia, nie narusza przepisów ustawy o VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Opodatkowanie dochodów z likwidacji spółek kapitałowych

Edyta Głębicka
2017-11-15
Nasza spółka z o.o. jest wspólnikiem kilku spółek kapitałowych, w tym polskich i jednej z Austrii. Niektóre z tych spółek są w trakcie likwidacji, w odniesieniu do innych jest to planowane. W 2015 r. rozpoczął się proces likwidacyjny polskiej spółki (od 2010 r. zależnej od nas w 100%) i wypłacono nam środki pieniężne w ramach majątku z likwidacji. Ponieważ nie zostały one wówczas prawidłowo opisane, a poza tym spółka nie została wtedy wykreślona z KRS (doszło do tego dopiero w 2016 r.), otrzymane środki zostały doliczone do naszych bieżących przychodów i opodatkowane. Nie uwzględniliśmy żadnych kosztów. Co teraz powinniśmy zrobić?
Jak postąpić, gdy otrzymamy świadczenia w związku z likwidacją spółek zagranicznych?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Oskładkowanie umowy wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy

Andrzej Radzisław
2017-11-15
Szpital zatrudnia lekarzy i pielęgniarki na umowy o pracę i zlecenia. Niekiedy zleca świadczenie usług podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (firmom zewnętrznym). Realizując określone usługi na rzecz szpitala, zawierają one umowy zlecenia z zatrudnionymi przez szpital pracownikami czy zleceniobiorcami. Zdarza się też, że osoba, która w szpitalu jest pracownikiem, prowadzi równocześnie działalność gospodarczą i z firmą zewnętrzną współpracuje w ramach tej działalności.
Jakie obowiązki w zakresie opłacania składek ZUS ma wtedy szpital?
Rachunkowość

Umowy o badanie

2017-11-15
Po zmianie wprowadzonej ustawą z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej uobr) art. 67 ust. 5 uor brzmi: w przypadku badania ustawowego pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej 2-letnie okresy.
Na tym tle rodzą się następujące pytania:
1. Co rozumie się przez badania ustawowe? Uor ich nie definiuje. Czy dotyczą wszystkich jednostek podlegających obowiązkowi badania, czy tylko jednostek zainteresowania publicznego (jzp)?
Czy obejmują także badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (sf)?
2. Co rozumie się przez pierwszą umowę o badanie, jeżeli jednostka jest od lat corocznie badana?
3. Jeżeli w odniesieniu do jzp obowiązuje wymóg rotacji firmy audytorskiej po przeprowadzeniu przez nią ustawowego badania przez kolejnych 5 lat, to jaki jest cel przedłużania – po 4 latach współpracy z nią – umowy o 2 lata?
4. Od kiedy przepis ten wchodzi w życie? Czy powoduje zmianę już zawartych umów o badanie sf za 2017 r.?
5. Czy badanie przeprowadzone na podstawie umowy niespełniającej warunków art. 67 ust. 5 uor jest ważne?
Rachunkowość

Niezakończone usługi o nieistotnym stopniu wykonania

2017-11-15
Art. 34a ust. 1 uor dotyczący usług, w tym budowlanych, o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, stanowi, że przychody z wykonania tego rodzaju niezakończonej usługi ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania, pod warunkiem że:
● jest ona na dzień bilansowy wykonana w istotnym stopniu,
● stopień zaawansowania został wiarygodnie określony,
● istnieje wiarygodny preliminarz przewidywanych, całkowitych kosztów (domyślnie – wytworzenia) usługi (umowy).
Jak rozumieć pierwszy warunek? Gdzie przebiega granica między istotnym a nieistotnym stopniem wykonania usługi? Jak wycenić i wykazać w bilansie niezakończoną usługę o nieistotnym stopniu zaawansowania?
Podatki i prawo gospodarcze

Gromadzenie przychodów zwolnionych od CIT na odrębnym rachunku bankowym

Aleksander Kliszewski
2017-11-15
Czy spółka ma obowiązek gromadzenia przychodów zwolnionych od CIT na odrębnym rachunku bankowym dla udowodnienia, że nie służyły one bezpośredniemu sfinansowaniu wydatków i kosztów mających stanowić koszty uzyskania przychodów, czy też tę okoliczność można udowodnić w inny sposób?
Rachunkowość

Jaką postać powinno mieć sprawozdanie finansowe jednostki małej

2017-11-15
Badam jednostki zaliczane do jednostek małych i mam kłopot z ustaleniem, jak ma wyglądać ich roczne sprawozdanie finansowe, o którym powinienem wyrazić opinię.
Czy ma to być sprawozdanie sporządzone zgodnie z zał. nr 1 do uor, czy nr 5 do uor? Czy ma obejmować także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie z działalności, czy nie?
Podatki i prawo gospodarcze

Powtarzające się świadczenia wspólnika na rzecz spółki a PIT-8C

Marcin Szymankiewicz
2017-11-15
Jeden ze wspólników spółki z o.o. (osoba fizyczna zamieszkała w Polsce) na podstawie art. 176 Ksh zobowiązany jest do powtarzających się – w każdym miesiącu kalendarzowym – świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, polegających na wykonywaniu określonych w umowie usług (m.in. administracyjnych i informatycznych). Za wykonane świadczenia spółka wypłaci mu wynagrodzenie. Czy stanowi ono dla wspólnika przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof i w związ- ku z tym spółka powinna wystawić PIT-8C?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wydanie kurtek z logo firmy uczestnikom konferencji – skutki w CIT i VAT

Edyta Głębicka
2017-10-01
Spółka zorganizowała konferencję dla „najcenniejszych” podwykonawców. Uczestniczyli w niej także jej pracownicy. Zamówiła pamiątkowe kurtki z logo swojej firmy (o wartości brutto 150 zł/szt.), które wręczano uczestnikom spotkania. Faktura zakupu kurtek została wystawiona w miesiącu wcześniejszym niż miesiąc konferencji.
Jakie skutki podatkowe ma wydanie tych prezentów?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Upominki dla pracowników i współpracowników – skutki w PIT

Edyta Głębicka
2017-10-01
Czy przekazanie pamiątkowych kurtek z logo naszej firmy (o wartości brutto 150 zł/szt.) uczestnikom konferencji (pracownikom i współpracownikom) powoduje powstanie u nich przychodu do opodatkowania?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Opodatkowanie odprawy dla członka zarządu spółki kapitałowej

Ryszard Kubacki
2017-10-01
Na mocy wyroku SO byłemu członkowi zarządu spółka przyznała świadczenie z tytułu pozbawienia go tej funkcji. Rozwiązana umowa o pracę stanowiła, że w przypadku odwołania członka zarządu ze sprawowanej funkcji przed upływem kadencji, niezależnie od wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę, przysługuje mu odprawa w wysokości 6 miesięcznych wypłat, liczonych jak za urlop wypoczynkowy.
Czy spółka miała obowiązek pobrać zaliczkę na PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od zaległej dotacji przychodem wolnym od CIT

Ryszard Kubacki
2017-10-01
Stowarzyszenie (zajmujące się edukacją) utrzymuje się z dotacji wypłacanej przez gminę. Podpisało z nią ugodę pozasądową, na mocy której ta zobowiązała się wypłacić mu w ratach zaległą dotację za ostatnie 3 lata wraz z odsetkami za nieterminową wypłatę. Cały dochód (zarówno zaległa dotacja, jak i odsetki) zostanie przeznaczony na działalność statutową.
Czy odsetki podlegają opodatkowaniu?
Podatki i prawo gospodarcze

Roboty spawalnicze, wynajmu dźwigu i przestawianie ścian a mechanizm odwrotnego obciążenia VAT

Tomasz Krywan
2017-10-01
Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji wytwornic pary wraz z montażem. Otrzymało zlecenie na prefabrykację elementów ekranów ścian szczelnych wraz z montażem w elektrociepłowni. W celu wykonania zadania podzleciliśmy podwykonawcom roboty spawalnicze i wynajem dźwigu. Czy roboty wykonane przez podwykonawców podlegają odwrotnemu obciążeniu?
Otrzymaliśmy też zlecenie na budowę nowego kotła w istniejącej kotłowni. Do wykonania tego zadania również zatrudniamy podwykonawców, tym razem także firmy budowlane do wyburzania ścian i stawiania nowych. Czy nasi podwykonawcy podlegają odwrotnemu obciążeniu?
Rachunkowość

Ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-10-01
Urząd miasta prosi o wskazanie sposobu ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez mieszkańców zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Czy przypis tych opłat następuje na początku roku budżetowego, czy też za poszczególne miesiące?
Podatki i prawo gospodarcze

Odpowiedzialność gminy jako nabywcy spadku za zaległości podatkowe zmarłego przedsiębiorcy

Aleksander Kliszewski
2017-10-01
Gmina nabyła w całości spadek po zmarłym przedsiębiorcy mającym zaległości w VAT.
Czy US może orzec o odpowiedzialności gminy za zaległości zmarłego, pomimo że zobowiązanie wygasło na mocy art. 59 § 1 pkt 11 Op?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy za praktykanta trzeba płacić składki ZUS

Andrzej Radzisław
2017-10-01
Czy za osobę, która w naszej firmie będzie odbywała praktykę absolwencką, należy opłacać składki społeczne i zdrowotne?
Rachunkowość

Ewidencja amortyzacji i zaliczek na poczet zakupu środków trwałych jednorazowo odpisywanych w koszty podatkowe

2017-10-01
Do ustaw podatkowych wprowadzono – obok dotychczasowych udogodnień w amortyzacji dla podatników małych i rozpoczynających działalność – kolejne udogodnienia dotyczące wszystkich jednostek. Polegają one na możliwości dokonania jednorazowego odpisu wartości początkowej nabytych w danym roku, fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 KŚT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 tys. zł. Podatnicy mogą również uznać za koszt podatkowy zaliczki na poczet zakupu takich środków trwałych (w ramach limitu 100 tys. zł), ale wtedy pomniejszają o nie jednorazowy odpis.
Czy taki jednorazowy odpis może być również stosowany dla celów bilansowych? Jak ująć w księgach rachunkowych uznane za koszt podatkowy zaliczki na poczet zakupu środka trwałego?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy zapłata za towar może potwierdzać jego wywóz do innego państwa UE

Edyta Głębicka
2017-10-01
Jednym z klientów naszej spółki jest duża firma (z siedzibą w UE), na rzecz której wykonujemy stałe dostawy. Towary, w dużych ilościach, są wysyłane do innych krajów członkowskich. Kontrahent zgodnie z ustaleniami sporządza dla nas potwierdzone zestawienia, z których wynika, jakie towary i w jakich ilościach dotarły do niego w poprzednim miesiącu. Zestawienia są przesyłane do połowy miesiąca. Z uwagi na trudności organizacyjno-techniczne zdarza się jednak, że jakiejś partii towarów brakuje w zestawieniu bieżącym, co jest „korygowane” w kolejnym, ze wskazaniem, że towary zostały odebrane w jeszcze poprzednim miesiącu. Kontrahent dokonuje płatności za towary dopiero po tym, jak je odbierze w miejscu przeznaczenia.
Czy gdy w danym zestawieniu nie będą widniały określone towary, co do których nie ma wątpliwości, że zostały wysłane, opuściły Polskę i dotarły do miejsca przeznaczenia (spółka otrzymała za nie zapłatę), można zastosować do nich stawkę 0% VAT właściwą dla WDT, nie czekając na kolejne zestawienie od kontrahenta, w którym z opóźnieniem te towary się znajdą?
Rachunkowość

Czy spółka cywilna może być jednostką mikro

2017-10-01
Spółka cywilna osób fizycznych zajmuje się handlem internetowym. Ze względu na dość wysokie przychody (ponad 10 mln zł rocznie) prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z uor. Zatrudnia 4 osoby, a suma aktywów nie przekracza 1 mln zł.
Czy może stosować uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

„Dyscyplinarka” za pracę podczas choroby

Renata Majewska
2017-10-01
Handlowiec zatrudniony w dziale sprzedaży spółki (zatrudniającej ponad 50 osób) na umowę o pracę jest na zwolnieniu lekarskim. Firma wdraża nowy program weryfikujący pracę i wyniki przedstawicieli handlowych. Chory jako jeden z pierwszych poznał sposób jego działania i biegle się nim posługuje. Na prośbę kolegi z pracy przyszedł do biura podczas choroby, aby pomóc mu w obsłudze systemu (trwało to kilka godzin). Bezpośredni przełożony, który jest z nim skonfliktowany, chce w związku z tym wręczyć mu dyscyplinarne zwolnienie z pracy z powodu naruszenia przepisów o zakazie pracy podczas niedyspozycji zdrowotnej.
Czy byłoby to zgodne z prawem?
Podatki i prawo gospodarcze

VAT od opłat na rzecz spółdzielni mieszkaniowej

Edyta Głębicka
2017-10-01
Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej podjęło uchwałę, że jej członkowie będą płacili 1 zł miesięcznie na działalność społeczną, kulturalną i oświatową, którą ma ona prowadzić (m.in. udostępnianie pomieszczeń na działalność klubu seniora i prowadzenie kółka zainteresowań). Powstanie regulamin funduszu, na który będą przekazywane wpłaty i z którego będą finansowane różne zakupy i działania.
Jakie skutki w VAT ma ta dodatkowa działalność spółdzielni?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pokrycie kosztów szkolenia zleceniobiorcy – czy trzeba naliczyć składki ZUS

Andrzej Radzisław
2017-09-01
Osoba zatrudniona w spółce na umowę zlecenia ma być skierowana na szkolenie bezpośrednio związane z obowiązkami, które wykonuje. Koszt szkolenia zostanie w całości pokryty przez zleceniodawcę.
Czy osoba biorąca udział w szkoleniu uzyskuje przychód, od którego powinny być naliczone składki społeczne i zdrowotne?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot należności za dojazdy na posiedzenie rady nadzorczej – oskładkowanie

Andrzej Radzisław
2017-09-01
Członkowie rady nadzorczej (RN) oprócz stałego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu RN otrzymują zwrot należności za przyjazdy na posiedzenia. Dotyczy to osób mieszkających poza miejscem siedziby spółki.
Czy ten zwrot (wypłacany na podstawie biletów albo tzw. kilometrówki) może być potraktowany jako należność z tytułu podróży służbowej i wyłączony ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne? Naliczaliśmy od tego składki, ale niektórzy członkowie RN nie zgadzają się z tym, argumentując, że są to podróże służbowe i składki nie powinny być naliczane.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wyprawkę szkolną można pokryć z zfśs

Renata Majewska
2017-09-01
Firma zatrudniająca 47 pracowników prowadzi zfśs. W tym roku chce zmienić regulamin socjalny i finansować z zfśs wyprawkę szkolną dla dzieci osób uprawnionych. Byłyby to różne kwoty (200–500 zł) w zależności od progu dochodowego, do którego kwalifikuje się dana rodzina.
Czy można ustanowić taką pomoc w regulaminie socjalnym?
Podatki i prawo gospodarcze

Odliczenie przez gminę VAT z faktur za usługi doradcze

Ryszard Kubacki
2017-09-01
Gmina współpracuje z kancelarią doradztwa podatkowego, której usługi polegają na zastępstwie procesowym i uczestnictwie w postępowaniach o zwrot nadpłaty VAT i innych postępowaniach związanych z rozliczeniem VAT. Sprawy te dotyczą odmowy uznania przez US pełnego odliczenia VAT od inwestycji prowadzonych przez gminę (mających służyć działalności opodatkowanej). Wynagrodzenie kancelarii jest uzależnione od kwoty VAT odzyskanej przez gminę z uwagi na powiązanie inwestycji z czynnościami opodatkowanymi.
Czy gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT wykazanego na fakturach za czynności doradcze?
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki zapłaty z opóźnieniem należności z faktur VAT RR

Ryszard Kubacki
2017-09-01
Spółka zawiera transakcje z licznymi rolnikami. W wystawionych fakturach data płatności jest ustalana zwykle na konkretny dzień. Zapłata za nabyte produkty rolne następuje na wskazany przez sprzedającego numer rachunku bankowego, w tytule przelewu wpisywane są numer faktury VAT RR oraz data jej wystawienia. Zapłaty należności rolnika dokonuje się w kwocie brutto, tj. zawierającej kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, wynikającą z faktury VAT RR. Spółka zazwyczaj terminowo płaci całą należność, jednak niekiedy zdarza się, że czyni to z opóźnieniem.
Czy ma prawo podwyższyć VAT naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu zapłaty, mimo że nastąpiła ona po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?
Podatki i prawo gospodarcze

Refakturowanie kosztów tzw. martwego frachtu

Edyta Głębicka
2017-09-01
Nasza spółka występuje jako pośrednik handlowy, tzn. kupujący (także z innych krajów UE) zamawiają u nas towary, a my zamawiamy je u producenta. Sprzedajemy je, dodając swoją marżę. Transport towarów organizują kupujący. Często jest to transport morski. Nabywca z innego kraju UE zgłasza wówczas u armatora zapotrzebowanie na statek o określonym tonażu, mając na uwadze złożone u nas zamówienie.
Zdarza się, że realizowane zamówienie jest mniejsze niż zakładane, z winy producenta, który w umówionym terminie nie mógł dostarczyć wystarczającej ilości towarów i statek nie został załadowany w całości. Armator obciąża wówczas nabywcę za cały zamówiony tonaż statku, wystawiając fakturę, w której wykazuje wynagrodzenie za swoją usługę (fracht), składające się z 2 pozycji – fracht zależny od ilości faktycznie przewiezionych towarów oraz tzw. martwy fracht (powierzchnia ostatecznie niewykorzystana). Nabywca towarów opłaca fakturę armatora, ale obciąża nas kosztami martwego frachtu, którymi obciążył go armator. Wystawia na nie fakturę bez swojego krajowego VAT. Koszty te nie powstały jednak z naszej winy, tylko producenta. Dlatego chcemy przenieść je na niego.
Czy powinniśmy przy tym naliczyć VAT?
Jak należałoby rozliczyć fakturę od nabywcy towarów?
Rachunkowość

Udostępnianie sprawozdań finansowych jednostek wpisanych do CEIDG

2017-09-01
Czy sprawozdania finansowe (sf) jednostek objętych CEIDG podlegają obowiązkowemu udostępnianiu? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na wynajęcie samolotu dla zagranicznych gości spółki

Marcin Szymankiewicz
2017-09-01
Spółka z o.o. organizuje spotkania biznesowe w celu nawiązania i podtrzymania współpracy z klientami. Są na nich omawiane propozycje współpracy i negocjowane warunki projektów i transakcji. Spotkania odbywają się zazwyczaj w siedzibie spółki. Na jedno z nich zaproszono gości z Kanady. Warunkiem ich przybycia było zapewnienie im przez spółkę szybkiego powrotu do Kanady tak, by mogli zdążyć na zaplanowane tam spotkania. Rejsowe loty nie pozwalały na spełnienie tego wymogu, więc spółka poniosła wydatki na wynajęcie samolotu.
Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też są to wydatki na reprezentację wyłączone z kosztów podatkowych?
Rachunkowość

Jak rozumieć pojęcie „kapitał” w przypadku transakcji z jednostkami, w których jednostka sprawozdawcza posiada zaangażowanie w kapitale

2017-09-01
W myśl zał. nr 1 do uor niektóre pozycje sprawozdania finansowego, np. należności, mają być prezentowane w podziale m.in. na należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.
Czy w pozycjach tych prezentować także należności od spółdzielni, której jesteśmy członkiem (spółdzielnie posiadają fundusze, a nie kapitały), oraz od spółki komandytowej, której jesteśmy komandytariuszem (Ksh mówi jedynie o wkładach do spółki osobowej prawa handlowego)?
Rachunkowość

Uproszczenia księgowe i sprawozdawcze w małej jednostce wchodzącej na giełdę

2017-09-01
Spółka akcyjna ze względu na rozmiary działalności przyjęła dla celów rachunkowości status jednostki małej. Korzysta ze wszystkich uproszczeń przewidzianych w uor dla jednostek małych. W tym roku walne zgromadzenie zdecydowało, że wejdzie na giełdę. Ma to nastąpić pod koniec 2017 r. Nadal będzie stosować uor.
Czy spółka do końca 2017 r. może być jednostką małą, stosować dotychczasowe uproszczenia i sporządzić sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor?
Rachunkowość

Ewidencja prowizji

2017-09-01
Jak ujmuje się w księgach rachunkowych prowizje?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego

Aleksander Woźniak
2017-09-01
Spółka dostała w 2017 r. od zagranicznej spółki matki zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Czy powinna potraktować go jako przychód bieżący? Czy może trzeba skorygować moment zaliczenia wydatku na badanie do kosztów podatkowych?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wyprawka szkolna dla dziecka pracownika – zwolnienie od składek i PIT

Andrzej Radzisław
2017-09-01
Pod koniec sierpnia i na początku września pracownikom, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, spółka wypłaci wyprawki szkolne, sfinansowane ze środków zfśs.
Czy od takich świadczeń powinny być naliczane składki ZUS?
Część pracowników otrzyma wyprawki ze środków obrotowych pracodawcy. Czy będą one oskładkowane?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Urlop wychowawczy nie zawsze pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego

Renata Majewska
2017-08-01
Od połowy 2016 r. pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, który skończy się w połowie sierpnia 2017 r. Bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego chce wykorzystać cały urlop wypoczynkowy (zaległy i bieżący).
Czy za 2017 r. należy jej się urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze 26 dni roboczych, czy też odpowiednio obniżony za miesiące pobytu na urlopie wychowawczym?
Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie w razie nabycia usług budowlanych u podatnika stosującego metodę kasową

Edyta Głębicka
2017-08-01
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Kupuje usługi budowlane od podwykonawców. Jeden z nich stosuje kasową metodę rozliczeń. Usługi zostały wykonane w czerwcu 2017 r., w tym też miesiącu podwykonawca wystawił fakturę z adnotacją „metoda kasowa”, ale z terminem płatności w sierpniu.
Kiedy spółka powinna rozliczyć VAT należny?
Podatki i prawo gospodarcze

Moment wykonania dostawy kompleksu towarów i opodatkowania VAT

Marcin Szymankiewicz
2017-08-01
Spółka z o.o. podpisała z krajowymi odbiorcami umowy, w których zobowiązała się do wytworzenia i dostarczenia klientowi kompletu towarów stanowiącego (z jego punktu widzenia) jednolitą, funkcjonalną całość (kompleks). Kompleksem mogą być różne skomplikowane (także wielkogabarytowe) urządzenia (np. orurowanie wykorzystywane w instalacjach przemysłowych klienta). Do momentu, w którym klient nie otrzyma kompletu elementów, nie nastąpi ostateczny odbiór kompleksu. Z uwagi na złożony charakter i gabaryty przedmiotu dostawy (poszczególne elementy będą transportowane do nabywcy w odstępie czasowym) może to trwać nawet kilka miesięcy.
W przypadku tego typu dostaw:
- na spółce będzie ciążyła odpowiedzialność gwarancyjna za cały wydany kompleks,
- z dokumentów potwierdzających dostawę i wydanie kompleksu będzie wynikać, że przedmiotem dostawy jest kompleks,
- prawo do rozporządzania kompleksem towarów jak właściciel przejdzie na klienta dopiero w momencie przetransportowania ostatniego elementu.
Niewykluczone, że spółka będzie pobierać zaliczki na poczet tych dostaw. Ostateczne rozliczenie dostawy nastąpi po wydaniu klientowi kompleksu wraz z dokumentacją techniczną, a także po odbiorze całości przez klienta. Ustalona w umowie cena za dostawę kompleksu odnosi się do całości, a nie do poszczególnych części.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Sądowa ugoda z pracownikiem – czy wypłacone odszkodowanie jest objęte PIT

Edyta Głębicka
2017-08-01
Wypowiedzieliśmy naszemu pracownikowi umowę o pracę z powodu utraty do niego zaufania. Zachowany został okres wypowiedzenia, ale zwolniliśmy go z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik odwołał się od wypowiedzenia do sądu pracy. Zawarliśmy z nim ostatecznie ugodę przed sądem i zgodziliśmy się na wypłatę odszkodowania. Zaznaczamy, że nie stwierdzono, abyśmy naruszyli określone przepisy Kp, z którymi wiąże się obowiązek wypłaty odszkodowania.
Czy pieniądze wypłacane byłemu pracownikowi będą zwolnione od PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłata licencyjna przychodem wspólnika spółki osobowej – czy potrącić podatek u źródła

Edyta Głębicka
2017-08-01
Naszym kontrahentem jest niemiecka spółka będąca odpowiednikiem spółki komandytowej. Wynajmujemy od niej lokomotywy. Spółka jest członkiem rozbudowanej międzynarodowej grupy kapitałowej. Jej wspólnikiem jest inna spółka niemiecka, także o charakterze spółki osobowej. Z kolei jedynym wspólnikiem tej spółki jest spółka z Luksemburga, będąca osobą prawną.
Podmiotowi zagranicznemu z Niemiec wypłacaliśmy wynagrodzenie za korzystanie z urządzenia przemysłowego, wobec czego pojawiła się kwestia poboru podatku u źródła (art. 21 ust. 1 pkt 1 updop). Zgodnie z polsko- -niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania tytułem podatku potrącaliśmy z wynagrodzenia 5% i odprowadzaliśmy do US.
Niedawno kontrahent przedstawił nam interpretację indywidualną, którą w 2016 r. otrzymała w Polsce spółka z Luksemburga. Wynika z niej, że jedynym podmiotem, który może uzyskiwać przychody z tytułu działalności wykonywanej przez grupę na terytorium Polski, jest spółka z Luksemburga, która jako jedyna ma osobowość prawną. Tym samym za pośrednictwem transparentnych podatkowo spółek osobowych dochody z Polski są alokowane do dochodów spółki dominującej z Luksemburga i mogą być opodatkowane dopiero na jej poziomie.
Jak powinniśmy się zachować w tej sytuacji?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Napoje udostępniane pracownikom i gościom a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2017-08-01
W trakcie spotkań biznesowych organizowanych w swojej siedzibie spółka z o.o. zapewnia nieodpłatnie pracownikom i zaproszonym gościom kawę, herbatę i wodę.
Czy skutkuje to powstaniem u tych osób przychodu z nieodpłatnych świadczeń?
Rachunkowość

Przekroczenie wyznaczonych wielkości progowych przez jednostkę małą

2017-08-01
Spółka z o.o. podlegająca obowiązkowi badania przyjęła status jednostki małej od momentu wejścia w życie odpowiednich przepisów uor. Sprawozdanie finansowe (sf) za 2016 r. sporządziła zgodnie z zał. nr 5 do uor. Skorzystała też z uproszczeń dla jednostek małych, rezygnując ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu), rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności. W 2017 r. połączyła się z inną spółką z o.o. Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia. Jak sądzimy, na koniec 2017 r. przekroczymy 2 graniczne wielkości określone dla jednostek małych w art. 3 ust. 1c uor (suma bilansowa, wielkość przychodów).
Czy spółka może nadal sporządzać uproszczone sf dla jednostek małych? Jeżeli nie, to od kiedy należy sporządzić sf zgodnie z zał. nr 1 do uor? Czy przejście na ten załącznik wymaga decyzji organu zatwierdzającego, czy wystarczająca jest decyzja kierownika jednostki?
Rachunkowość

Likwidacja gimnazjów a obowiązki wynikające z przepisów o rachunkowości

2017-08-01
Czy postanowienie ustawy z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wpływa na zakres obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, a w szczególności dotyczących inwentaryzacji, zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych przez szkoły podstawowe, gimnazja, licea i technika działające w formie samorządowych jednostek budżetowych?
Rachunkowość

Wymiana środka trwałego

2017-08-01
Jak ująć w księgach rachunkowych wymianę przez dostawcę zepsutego sprzętu (środka trwałego), którego okres gwarancyjny upłynął, na nowy za dopłatą?
Rachunkowość

Nabycie programu komputerowego na podstawie umowy o dzieło

2017-08-01
Spółka z o.o. zleciła (na podstawie umowy o dzieło) opracowanie specjalistycznego programu komputerowego 2 informatykom – osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, za kwotę 5000 zł. Informatycy nie są pracownikami spółki.
Czy program ten zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych (wnip) i amortyzować wg zasad ogólnych, czy też odnieść jego wartość bezpośrednio w koszty?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Usprawiedliwiona absencja przesuwa wypoczynek

Renata Majewska
2017-08-01
W lipcu 2017 r. pracownik wypowiedział umowę o pracę. Miesięczny okres wypowiedzenia upłynie 31.08.2017 r. Nie chcieliśmy wysyłać go na przymusowy urlop, bo był potrzebny w firmie. Niestety, pracownik „kombinuje”: najpierw wziął zwolnienie lekarskie, a teraz zasiłek opiekuńczy na dziecko.
Czy podczas jego pobytu na zasiłku opiekuńczym można mu wysłać (listem poleconym) zobowiązanie do wykorzystania urlopu do końca okresu wypowiedzenia?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Skutki przekwalifikowania umowy o dzieło na zlecenie w zakresie składek ZUS

Andrzej Radzisław
2017-07-03
Z osobą przebywającą na urlopie wychowawczym własny pracodawca zawarł umowę o dzieło, która trwała od 1.02.2016 do 31.03.2016 r., a wynagrodzenie zostało wypłacone w kwietniu. Obecnie umowa ta została zakwestionowana przez ZUS podczas kontroli i uznana za umowę zlecenia.
Jakie dokumenty powinniśmy złożyć do ZUS?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wyręczyciel nie może być płatnikiem PIT za pracodawcę

Ryszard Kubacki
2017-07-03
Spółka rozważa zawarcie z firmą konsultingową umowy o świadczenie usług kadrowo-płacowych. Usługodawca miałby wykonywać wszelkie prace biurowe związane z pracownikami, w tym realizować przelewy zaliczek na PIT i wynagrodzeń dla pracowników spółki z założonego przez siebie rachunku, zasilanego przez spółkę w ustalonych przez strony terminach, przed dokonaniem przelewów.
Czy można uznać, że usługodawca będzie tym samym realizować obowiązki spółki jako płatnika PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Spłata wartości udziału ustępującemu wspólnikowi – czy podlega VAT

Ryszard Kubacki
2017-07-03
Czy wypłata wartości udziału wspólnikowi występującemu ze spółki komandytowej jest opodatkowana VAT?
Wysokość spłaty na rzecz wspólnika jest ustalana na podstawie bilansu.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odprawa rentowa może być należna nawet wiele miesięcy po zwolnieniu z pracy

Renata Majewska
2017-07-03
Pracownik zatrudniony jako magazynier systematycznie podkradał z kasy spółki drobne kwoty. Po przyłapaniu go na gorącym uczynku prezes chciał go zwolnić dyscyplinarnie. Biorąc jednak pod uwagę jego długoletni staż pracy, przystał na rozstanie za porozumieniem stron. Jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie, a po wyczerpaniu okresu zasiłku ZUS przyznał mu rentę z tytułu niezdolności do pracy, co nastąpiło po ponad 6 miesiącach od ustania zatrudnienia. Zwolniony zwrócił się do spółki o odprawę rentową. Spółka odmówiła, argumentując, że zakończenie współpracy nie nastąpiło w związku z przejściem na rentę.
Czy postąpiła prawidłowo?
Rachunkowość

Sprzedaż złomu – ujęcie księgowe

2017-07-03
W przedsiębiorstwie powstaje złom. Są to np. odpady, pozostałości z remontu, ulepszenia lub likwidacji maszyn, pojazdów i narzędzi, końcówki materiałów (metali) uznanych za nieprzydatne do produkcji, metalowe produkty gotowe uznane za niezbywalne. Złom okresowo lub bieżąco (np. w razie likwidacji maszyny, wyrobów gotowych) jest zdawany do magazynu, który prowadzi składowisko złomu. Obrót złomem nie jest objęty ewidencją, gdyż w naszych warunkach powodowałoby to tylko zbędne koszty.
Gdy zbierze się ilość złomu, której transport do odbiorcy – składnicy złomu – jest opłacalny, następuje jego sprzedaż. Ze względu na wymogi odbiorcy dotyczące klasyfikacji złomu i powiązane z tym ceny, fakturę wystawiamy dopiero po zdaniu złomu, na podstawie protokołu przyjęcia (zawiera on ilości, ceny jednostkowe wg poszczególnych pozycji cennika odbiorcy). Faktura nie zawiera VAT, gdyż sprzedaż złomu objęta jest tzw. odwrotnym obciążeniem VAT.
Jak ująć opisane operacje w księgach rachunkowych?
Podatki i prawo gospodarcze

Objęcie nowo powstałych udziałów po wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa

Ryszard Kubacki
2017-07-03
Dotychczasowy jedyny udziałowiec spółki z o.o. zamierza zrezygnować z objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, umożliwiając objęcie nowo utworzonych udziałów przez nowego wspólnika (osobę fizyczną) w zamian za wkład pieniężny.
Czy w momencie objęcia tych udziałów po wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa powstanie u tego wspólnika przychód do opodatkowania?
Podatki i prawo gospodarcze

Przejęcie zobowiązań kredytowych na skutek połączenia spółek

Piotr Kaim
2017-07-03
Spółka z o.o. nabyła pewną partię udziałów w innej spółce z o.o. Środki na tę transakcję pochodziły z kredytu bankowego. Zarządy obu spółek planują ich połączenie. W jego wyniku spółka, która nabyła udziały, zostałaby przejęta przez spółkę, której udziały były kupowane.
Czy spółka pozostała po połączeniu (spółka przejmująca) będzie uprawniona do potrącania odsetek od kredytu zaciągniętego przez spółkę przejętą?
Rachunkowość

Księgowe ujęcie poręczeń udzielonych innym jednostkom

2017-07-03
Czy udzielone za inną jednostkę poręczenie spłaty jej zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych poręczyciela?
Podatki i prawo gospodarcze

VAT od posiłków nieodpłatnie przekazanych pracownikom

Marcin Szymankiewicz
2017-07-03
Spółka zapewnia pracownikom gotowe posiłki w celu poprawy efektywności ich pracy (pracują w ruchu ciągłym, w systemie zmianowym, na terenie zamkniętego zakładu produkcyjnego). Posiłki te nabywa od firmy zewnętrznej, która dowozi je i wydaje pracownikom. Dzięki temu nie opuszczają oni miejsc pracy w celu np. udania się do stołówki na zewnątrz, nie decydują też o czasie konsumpcji. Miejsce i czas posiłku ustala pracodawca, dostosowując je do specyfiki organizacji pracy.
Spółka nie jest zobligowana przepisami prawa pracy (także wewnętrznymi) do zakupu takich posiłków, nie przekazuje ich do konsumpcji podczas narad, szkoleń, spotkań służbowych ani dla pracujących w nadgodzinach.
Czy może odliczyć VAT z faktur dokumentujących ich zakup? Czy ma obowiązek wykazania VAT należnego od nieodpłatnego przekazania posiłków pracownikom?
Rachunkowość

Odpisanie nieściągalnej należności

2017-07-03
W styczniu 2017 r. minęło 5 miesięcy (150 dni) od dnia, w którym upłynął termin płatności faktury za dostawę towaru, ale odbiorca mimo upomnień i wezwania do zapłaty nie uregulował naszej należności.
Korzystając z możliwości, jakie stwarza art. 89a ustawy o VAT dotyczący tzw. złych długów, skorygowaliśmy VAT należny i podstawę opodatkowania.
Ponieważ mimo monitów odbiorca nadal nie zapłacił za dostawę, w kwietniu zwróciliśmy się do sądu o wydanie nakazu zapłaty wierzytelności. W końcu maja przekazaliśmy wierzytelność komornikowi w celu jej wyegzekwowania (przekazaliśmy wniosek egzekucyjny). W lipcu komornik uznał ją za nieściągalną, bowiem odbiorca zbankrutował (do czego nam się nie przyznał), a sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, gdyż majątek upadłego nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.
Jak zaksięgować te zdarzenia? Dotychczas nie zdarzył się nam taki przypadek.
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro w likwidacji

2017-07-03
Czy spółka z o.o. w likwidacji, która jest jednostką mikro, może nadal sporządzać sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, zgodnie z zał. nr 4 do uor?
Czy musi sporządzać sprawozdanie likwidatora z działalności spółki (sprawozdanie zarządu z działalności spółki)?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy od usług reklamowych świadczonych przez norweskiego kontrahenta należy pobrać podatek u źródła

Łukasz Chłond
2017-06-01
Nasza firma usługowa zamierza kierować ofertę na wybrane rynki zagraniczne. Ostatnio podpisaliśmy umowę z norweskim kontrahentem (osoba prawna), który ma nas promować na tamtejszym rynku przez 6 miesięcy. W tym czasie będzie m.in. publikować na własnym portalu banery oraz linki kierujące do naszej strony internetowej, a także lokować elementy naszej oferty i nazwy w publikacjach internetowych i prasowych. Ponadto przygotuje dla nas analizę lokalnego rynku i wskaże elementy naszej oferty, które mają największe szanse powodzenia. Za te usługi będziemy wypłacać miesięczne wynagrodzenie.
Czy będą one objęte podatkiem u źródła?
Podatki i prawo gospodarcze

Data powstania przychodu z tytułu warunkowego umorzenia pożyczki

Marcin Szymankiewicz
2017-06-01
Spółka z o.o. skorzystała w 2014 r. z preferencyjnej pożyczki (400 tys. zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji związanej z ochroną środowiska. Zgodnie z umową mogła się ubiegać o umorzenie części pożyczki po spełnieniu określonych warunków, w tym przeznaczeniu środków z umorzenia na realizację innego przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.
Zarząd WFOŚiGW podjął 18.01.2017 r. uchwałę o warunkowym umorzeniu pozostałego salda pożyczki (123 tys. zł), a 18.05.2017 r. zawarto umowę o warunkowym umorzeniu, w której WFOŚiGW zobowiązał spółkę do przeznaczenia równowartości umorzonej kwoty na nowe zadanie i do jego rozliczenia finansowego do 31.12.2018 r. Z dniem uchwały zarządu WFOŚiGW spółka wykazała przychód do opodatkowania.
Czy prawidłowo?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Potrącanie 50% kosztów uzyskania przychodu po przekroczeniu limitu 42 764 zł

Aleksander Woźniak
2017-06-01
Pracownik wykonujący działalność twórczą przekazuje pracodawcy prawa autorskie do stworzonych przez siebie utworów.
Czy gdy łączne koszty uzyskania przychodu, licząc od początku roku, przekroczą u niego ustawowy limit, pracodawca powinien zaprzestać ich potrącania, czy nadal ma je odliczać, czekając na oświadczenie pracownika, zgodnie z art. 32 ust. 7 updof?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Umorzenie przedawnionej pożyczki mieszkaniowej z zfśs – obowiązki płatnika

Ryszard Kubacki
2017-06-01
Spółka udzielała pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe ze środków zfśs. W dużej mierze pożyczki te nie zostały spłacone (co miało nastąpić w styczniu 2007 r.) i roszczenia spółki się przedawniły. Obecnie spółka umarza te zobowiązania.
Czy niespłacona kwota pożyczki, w stosunku do której upłynął termin przedawnienia, stanie się przychodem podatkowym pożyczkobiorców?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Oskładkowanie umowy zlecenia z pracownikiem na urlopie wychowawczym

Andrzej Radzisław
2017-06-01
Na umowę o pracę zatrudniamy studentkę studiów zaocznych, która nie ukończyła 26 lat. Od 1.03.2017 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Złożyła oświadczenie, że spełnia warunki, aby z urlopu wychowawczego były za nią wykazywane składki. Zamierzamy zawrzeć z nią umowę zlecenia od połowy czerwca 2017 r.
Czy od przychodu z tej umowy (zawartej z własnym pracownikiem) powinny być opłacane składki?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie z VAT usługi likwidacji szkód

Tomasz Krywan
2017-06-01
Przedsiębiorca (zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) świadczy na rzecz zakładów ubezpieczeń usługi likwidacji szkód, na które składają się m.in. przyjęcie zgłoszenia szkody, udzielenie ubezpieczonemu informacji o jego prawach i obowiązkach wynikających z ogólnych warunków umowy, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, dokumentowanie rozmiarów szkody i podejmowanie działań zmierzających do jej zmniejszenia, sprawdzanie uprawnień ubezpieczonych do uzyskania pomocy, sprawdzanie prawidłowości wykonania usług przez podwykonawców oraz zasadności ponoszonych kosztów.
Czy świadczenie takich usług jest nadal zwolnione z VAT?
Rachunkowość

Czy stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą może być jednostką mikro

2017-06-01
Nasze stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Nie przekraczamy progów określonych dla jednostek mikro (art. 3 ust. 1a pkt 1 uor).
Czy możemy być uznani za jednostkę mikro? Wątpliwości wynikają z art. 3 ust. 1a pkt 2 uor, z którego zostały wykreślone stowarzyszenia, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej (przed ostatnimi zmianami uor były one wymienione w tym przepisie).
Rachunkowość

Czy spółka z o.o. i indywidualne firmy udziałowców to jednostki powiązane

2017-06-01
W spółce z o.o. udziały należą do 2 osób fizycznych (odpowiednio 99 i 1%). Osoby te prowadzą ponadto niezależnie od siebie działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Dla wszystkich 3 firm prowadzę księgi rachunkowe i sporządzam sprawozdania finansowe zgodnie z zał. nr 1 do uor. Firmy te zawierają ze sobą transakcje handlowe, wystawiając faktury sprzedaży.
Czy sporządzając sprawozdanie finansowe spółki oraz firm osób fizycznych, mam obowiązek wykazywania tych transakcji jako transakcji z jednostkami powiązanymi (chodzi przede wszystkim o bilans)?
Rachunkowość

Rezerwa na świadczenia emerytalne

2017-06-01
Czy każda jednostka stosująca uor jest zobligowana do tworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne dla swoich pracowników?
Podatki i prawo gospodarcze

Wykonanie projektu instalacji elektrycznej a odwrotne obciążenie VAT

Edyta Głębicka
2017-06-01
Wspólnie z dużą firmą budowlaną będziemy na zlecenie inwestora budować apartamentowiec. Ponieważ firma ta ma przejściowe trudności kadrowe, zwróciła się do nas z propozycją, żebyśmy przygotowali również projekt instalacji elektrycznej dla tego budynku. Wykonanie instalacji wchodzi w skład kompleksowej usługi świadczonej przez firmę budowlaną (także przez naszą firmę).
Czy usługę projektową powinniśmy potraktować jak usługę budowlaną objętą odwrotnym obciążeniem?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż w miesiącu otrzymania zaliczki a obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej

Tomasz Krywan
2017-06-01
Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został dostarczony nabywcy w tym samym miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę na poczet tej dostawy?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przekwalifikowanie umowy o dzieło na umowę o pracę – skutki w zakresie składek ZUS

Andrzej Radzisław
2017-06-01
Osoba zatrudniona na umowę o dzieło przez rok wykonywała pracę w spółce. Umowa miała cechy stosunku pracy.
Czy jeśli osoba ta wystąpi do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pracodawca będzie zobowiązany opłacić składki? Czy pracodawca będzie mógł wystąpić z regresem o zwrot składek finansowanych ze środków ubezpieczonego?
Podatki i prawo gospodarcze

Pożyczka od spółki dominującej – PCC czy VAT

Edyta Głębicka
2017-06-01
Zagraniczna spółka dominująca zamierza udzielić nam oprocentowanej pożyczki na dofinansowanie działalności.
Czy w związku z tym wystąpi po naszej stronie konieczność zapłaty PCC albo rozliczenia VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Trzy rodzaje oświadczeń pracownika, składanych dla celów poboru PIT

Aleksander Woźniak
2017-05-11
Pracownik na podstawie art. 41a updof złożył wniosek o podwyższenie stopy podatku z 18 do 32%. W związku z tym zakład pracy oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na PIT, stosując stawkę 32 zamiast 18%.
Czy pobierając zaliczki w wysokości 32%, płatnik powinien je zmniejszać o kwotę zmniejszającą podatek (o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof) do momentu, gdy dochody pracownika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej?
Podatki i prawo gospodarcze

Przenoszenie na pracodawcę kosztów pracowniczych – VAT na fakturze od firmy rekrutacyjnej

Edyta Głębicka
2017-05-11
Na zlecenie polskiej spółki wyszukaliśmy dla niej pracowników z Ukrainy. Zgodnie z postanowieniami umowy przekazujemy pracowników po badaniach lekarskich oraz zapewniamy im zakwaterowanie. Koszty te docelowo obciążą pracodawcę (oczywiście otrzymamy też wynagrodzenie za pośrednictwo).
Jak refakturować te koszty na pracodawcę?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak podważyć zadeklarowaną liczebność związku zawodowego

Renata Majewska
2017-05-11
W spółce działa zakładowa organizacja związkowa (zoz), której liczebność od dawna oscyluje wokół wymaganego minimum 10 członków. Na początku stycznia 2017 r. zarząd dostał od niej oświadczenie, że składa się z 12 członków, w tym wszystkich zatrudnionych w naszej firmie. Jednak podejrzewamy, że związek ma mniejszą liczebność.
Czy można to sprawdzić jeszcze teraz, w środku marca, np. zażądać od zoz dodatkowej informacji o jej liczebności albo zaprzestać współdziałania z nią do czasu, aż wykaże minimalny skład?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu pracownika z małżonkiem – wpływ na potrącanie kwoty zmniejszającej podatek

Aleksander Woźniak
2017-05-11
Dochody pracownika przekroczyły 85 528 zł, ale złożył on oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem.
W jaki sposób zakład pracy powinien w takiej sytuacji stosować od 2017 r. kwotę zmniejszającą podatek przy poborze zaliczek na PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Faktura od niemieckiego usługodawcy zawierająca VAT

Edyta Głębicka
2017-05-11
Nasz samochód firmowy był naprawiany w Niemczech. Otrzymaliśmy fakturę za naprawę, ale zawiera ona niemiecki podatek VAT.
Czy jest prawidłowo wystawiona? Co mamy zrobić w tej sytuacji? Jesteśmy zarejestrowani jako podatnik VAT-UE, ale być może nasz pracownik nie podał kontrahentowi tej informacji.
Podatki i prawo gospodarcze

Wystawca faktury zawyżył stawkę VAT – co z odliczeniem

Edyta Głębicka
2017-05-11
Od jednego z naszych kontrahentów otrzymaliśmy fakturę zakupu towarów z 23% stawką VAT. Naszym zdaniem do dostawy tych towarów powinna być jednak zastosowana stawka 8%. Poinformowaliśmy o tym sprzedawcę. Ten stwierdził, że odsprzedaje nam towary, które sam nabył ze stawką 23% i nie skoryguje faktury.
Czy możemy odliczyć z niej VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od kredytu zaciągniętego przez spółkę przejmowaną jako koszty uzyskania przychodów spółki przejmującej

Marcin Szymankiewicz
2017-05-11
Spółka z o.o. (spółka przejmująca) połączyła się przez przejęcie z inną spółką z o.o. (spółką przejmowaną). W wyniku połączenia przejmie cały majątek spółki przejmowanej, w tym zobowiązania, a wśród nich zobowiązania z tytułu kredytu bankowego i pożyczki zaciągnięte w 2015 r. na cele bieżącej działalności gospodarczej spółki przejmowanej.
Czy spółka przejmująca może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów odsetki od tych zobowiązań, płacone przez nią po połączeniu? Zaznaczam, że nie wchodzą tu w grę ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji.
Rachunkowość

Prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych poza siedzibą jednostki

Edyta Głębicka
2017-05-11
Spółka zdecydowała się zawrzeć ze specjalistyczną firmą umowę o przechowanie swojego archiwum księgowego, obejmującego dowody księgowe, dokumentację inwentaryzacyjną i księgi rachunkowe. Sprawozdania finansowe pozostaną w spółce.
Czy zawarcie umowy o przechowanie rodzi obowiązki informacyjne?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy delegowani pracownicy uzyskują przychód z tytułu noclegów

Edyta Głębicka
2017-05-11
Nasza spółka zamierza wysłać paru pracowników na kilka miesięcy do pracy do Niemiec. Będą pracowali w spółce zależnej. Wynajmiemy dla nich mieszkania.
Czy koszty zakwaterowania, jakie poniesie spółka w związku z delegowaniem pracowników, będą dla nich przychodem ze stosunku pracy?
Rachunkowość

Uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdania finansowego i prowadzeniu ksiąg przez jednostki małe – jak je stosować

2017-05-11
W związku z wątpliwościami Czytelników, dotyczącymi rachunkowości jednostek małych, sporządzających sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor, odpowiadamy na najczęstsze pytania.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zlecenie z wynagrodzeniem prowizyjnym a minimalna stawka godzinowa

Renata Majewska
2017-04-19
Spółka angażuje na zlecenie osoby, którym płaci określoną kwotę za wykonanie usługi – 0,20 zł za zapakowanie 1 pakietu sztućców do torebki.
Czy można uznać, że jest to prowizja wyłączająca stosowanie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców, czy też trzeba im wypłacać co najmniej 13 zł za godzinę świadczenia usług?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Umowa o dzieło zakwestionowana przez ZUS

Andrzej Radzisław
2017-04-19
Spółka zaangażowała inspektora nadzoru budowlanego na umowę o dzieło. Umowa była wykonywana od 1.01.2015 do 30.06.2015 r. (w tym czasie inspektor nie był zatrudniony nigdzie indziej). Wynagrodzenie wypłacono w 3 ratach. Inspektor nie został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i nie były za niego opłacane żadne składki. Podczas kontroli ZUS umowa ta została zakwestionowana. W protokole pokontrolnym wskazano, że to umowa zlecenia, za którą należało opłacać składki społeczne i zdrowotne.
Jak należy postąpić w takim przypadku?
Rachunkowość

Udokumentowanie kosztów podróży służbowej

2017-04-19
Czy do rozliczenia kosztów podróży służbowej należy dołączyć wszystkie dokumenty (bilety samolotowe, kolejowe, tramwajowe, autobusowe, rachunki za noclegi, dowody opłaty za przejazd autostradą, opłaty parkingowe)?
Rachunkowość

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ a sprawozdanie z działalności

2017-04-19
Nasz szpital, prowadzący działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ), jest zobowiązany – w myśl art. 64 uor – do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Ostatnio do ustawy o działalności leczniczej wprowadzono obowiązek sporządzenia przez SP ZOZ i przekazania – do organu tworzącego – raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Czy raport ten stanowi sprawozdanie z działalności w rozumieniu uor? Czy powinien wraz ze sprawozdaniem finansowym być badany przez biegłego rewidenta?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy remonty dróg są objęte odwrotnym obciążeniem VAT

Edyta Głębicka
2017-04-19
Jako podwykonawca uczestniczymy w remoncie fragmentu autostrady.
Czy remontując drogi, też powinniśmy wystawiać faktury z odwrotnym obciążeniem?
Podatki i prawo gospodarcze

Dopuszczalność samofakturowania przy milczącej akceptacji sprzedawcy

Marcin Szymankiewicz
2017-04-19
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) kupuje w kraju towary od kilkunastu dostawców (też czynnych podatników). Planuje zawrzeć z nimi umowy o samofakturowanie, na mocy których to ona jako nabywca będzie wystawiać faktury w imieniu i na rachunek dostawców. Faktury będzie przesyłać na adres e-mail wskazany przez dostawcę, a w razie niepodania e-maila – pocztą tradycyjną. Dostawca będzie informować spółkę o każdorazowej zmianie adresu.
Za datę otrzymania faktury strony będą uważać – w przypadku faktur wysłanych:
· elektronicznie – datę wysłania wiadomości e-mail z fakturą z serwera spółki,
· tradycyjną pocztą – datę odbioru faktury przez dostawcę.
Zgodnie z umową dostawca ma obowiązek zgłosić spółce wszelkie niezgodności w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury – w razie ich stwierdzenia spółka anuluje fakturę. Wobec braku zgłoszenia w tym terminie spółka przyjmie, że dostawca nie ma zastrzeżeń co do treści faktury i z chwilą upływu terminu faktura została zaakceptowana (tzw. milcząca akceptacja).
Czy planowana umowa o samofakturowanie spełnia wymogi art. 106d ust. 1 ustawy o VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak ustalić wynagrodzenie chorego pracownika, gdy zwolnienie lekarskie nie objęło dwóch dni miesiąca wolnych od pracy

Renata Majewska
2017-04-19
Przez cały luty 2017 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby. Jednak zwolnienie lekarskie nie objęło jednego weekendu tego miesiąca (18–19.02.2017 r.).
Czy za te 2 dni, które dla pracownika były dniami wolnymi od pracy, trzeba mu było wypłacić wynagrodzenie częściowe? Otrzymuje on wyłącznie pensję w stałej stawce miesięcznej 3200 zł.
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie VAT należnego po podziale spółki przez wydzielenie i po przeniesieniu części majątku na spółkę przejmującą

Marcin Szymankiewicz
2017-04-19
Spółka z o.o. A (spółka przejmująca) jest udziałowcem w spółce z o.o. B (spółka dzielona). Obie spółki są czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi VAT miesięcznie i polskimi rezydentami podatkowymi. Obecnie planowany jest podział B – nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh przez wydzielenie i przeniesienie części majątku spółki B na A. Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp) w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy o VAT. Również majątek, który pozostanie w B, będzie zcp. W chwili podziału w B będą istnieć 2 zcp – działalność transportowa oraz handlowa. Na skutek podziału działalność transportowa ma zostać przeniesiona na A. Jej wydzielenie nastąpi, stosownie do art. 530 § 2 Ksh, w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki A (dzień podziału).
Do dnia podziału B będzie prowadzić dotychczasową działalność w pełnym zakresie. Z tytułu działalności transportowej obowiązek podatkowy może powstać:
· przed dniem podziału,
· w lub po dniu podziału,
a faktura dokumentująca to zdarzenie może być wystawiona przed dniem podziału, w tym dniu lub po nim.
Która ze spółek powinna rozliczyć VAT w opisanych przypadkach, jeśli płatności za usługi zawsze dokonywane są po ich wykonaniu?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pół dnia w pracy, pół dnia na zwolnieniu lekarskim

Andrzej Radzisław
2017-04-19
Pracownik, który powinien pracować do godz. 16, zwolnił się o godz. 12 i poszedł do lekarza. Zwolnienie, które otrzymał, obejmowało dzień wizyty lekarskiej.
Czy za ten dzień powinien otrzymać wynagrodzenie za czas choroby, czy wynagrodzenie za przepracowane godziny? Jak takie zwolnienie wykazać w dokumentach składanych do ZUS?
Podatki i prawo gospodarcze

Zmiana planów inwestycyjnych a rozliczenie kosztów związanych z gruntem

Edyta Głębicka
2017-04-19
Spółka zajmująca się handlem samochodami kupiła w 2015 r. grunt z naniesieniami, które po kilku miesiącach zostały wyburzone, a koszt rozbiórki i porządkowania terenu został ujęty na koncie 08 (Środki trwale w budowie), ponieważ spółka planowała wybudowanie w tym miejscu salonu samochodowego.
W 2016 r. zmieniono koncepcję – działka została podzielona na 5 mniejszych. Na pierwszej działce ma powstać salon (choć innej marki niż było to planowane), a druga działka ma być sprzedana inwestorowi, który wybuduje salon pierwotnie planowanej marki (spółka będzie go wynajmować dla swojej działalności). Trzecia i czwarta zostaną prawdopodobnie sprzedane. Na piątej działce będzie droga z ustanowionymi służebnościami (dojazd do wszystkich działek).
Ponieważ poza jedną wydzieloną działką (i działką drogową) pozostałe nabyte tereny zostaną sprzedane, spółka chciałaby się pozbyć stanu na koncie 08. Chodzi o koszty oczyszczenia gruntu, pozwoleń budowlanych, ekspertyz i tzw. inne (wg zapisów szczegółowych: prace przygotowawcze, zakup pompy, wykonanie przyłączy elektrycznych, rozbiórka obiektów budowlanych i komina, utwardzenie powierzchni, spis drzew, opinie prawne, geotechniczne, mapy, nadzory, projekty, dokumentacje, wyceny, opłaty za wodę i ścieki, oświetlenie, wynajem sprzętu do porządkowania terenu, monitoring i ochrona, projekt salonu, także koszty promesy kredytowej i odsetek od kredytu na inwestycję).
Czy koszty oczyszczenia gruntu można doliczyć do wartości początkowej wyodrębnionych działek, tak aby w przyszłości stanowiły koszty związane z ich sprzedażą?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot kosztów podróży służbowych zamiast wynagrodzenia za zlecenie dla opiekuna wycieczek

Renata Majewska
2017-03-07
Stowarzyszenie rejestrowe organizuje dla niepełnosprawnych dzieci darmowe wycieczki, trwające od 3 do 7 godz. Do nadzoru nad nimi zatrudnia opiekunów, którzy dotychczas otrzymywali 5 zł/godz.
Czy od 1.01.2017 r. trzeba im płacić 13 zł/godz.? Jeśli tak, to skąd stowarzyszenie ma wziąć na to pieniądze, skoro działa na zasadzie non profit? Jak wybrnąć z tej patowej sytuacji?
Podatki i prawo gospodarcze

Proporcja przekraczająca 98% – zasady odliczania VAT od działalności „mieszanej”

Edyta Głębicka
2017-03-07
Wykonujemy działalność opodatkowaną VAT, ale sporadycznie zdarzają się nam transakcje zwolnione. Niewielka część VAT naliczonego przypisana jest obu rodzajom działalności. Mamy wątpliwości, jak rozumieć przepis pozwalający na odstąpienie od proporcjonalnego odliczenia, jeżeli proporcja VAT przekracza 98% i kwota podatku jest niższa niż 500 zł.
Biorąc pod uwagę, że za 2016 r. spełniliśmy ten warunek (proporcja 99,1%), to czy odliczając VAT w 2017 r., mamy obowiązek badania w trakcie roku, na bieżąco, czy mieścimy się w 500-złotowym limicie, czy też możemy odliczać cały VAT naliczony, a weryfikacja odliczenia nastąpi dopiero po zakończeniu roku, przy ustalaniu rzeczywistej proporcji sprzedaży za 2017 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce opodatkowania VAT usługi projektowania budowlanego konkretnej inwestycji

Marcin Szymankiewicz
2017-03-07
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie usług architektoniczno-projektowych. W styczniu 2017 r. wykonała usługę z zakresu projektowania budowlanego dla firmy francuskiej (obliczenia statyczno-wytrzymałościowe obiektu budowlanego). Usługa miała charakter indywidualny – obliczenia zostały wykonane dla konkretnego obiektu budowlanego, w ramach konkretnej inwestycji. Nie mogą być wykorzystane dla innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na innej działce budowlanej. Ponieważ usługa dotyczyła nieruchomości położonej w Polsce, spółka doliczyła „polski” VAT. Francuski zleceniodawca stanowczo odmawia zapłaty, twierdząc, że faktura jest źle wystawiona, bo nie powinien być na niej wykazany VAT.
Czy spółka prawidłowo opodatkowała usługę?
Rachunkowość

Leasing zwrotny prawa wieczystego użytkowania gruntu

2017-03-07
Spółka kapitałowa zawarła umowę leasingu zwrotnego z Towarzystwem Leasingowym (TL). Przedmiotem transakcji jest prawo wieczystego użytkowania gruntu (amortyzowane bilansowo).
Prawo to – o wartości początkowej 980 tys. zł i dotychczasowym umorzeniu 400 tys. zł – sprzedano TL za ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego cenę rynkową w wysokości 1 mln zł.
Umowę leasingu prawa zawarto na 5 lat, a wartość przedmiotu leasingu zgodnie z umową wynosi 1 mln zł (suma pierwszej opłaty i opłat bieżących). Jest to leasing finansowy w rozumieniu bilansowym i podatkowym (60 miesięcy).
Czy przedstawiony przez nas sposób dekretacji (ramka) jest prawidłowy?
Naszym zdaniem takie rozwiązanie ewidencyjne może być zaakceptowane, gdyż jednorazowa korekta środka trwałego z tytułu zysku ze sprzedaży wpływa na podstawę naliczania amortyzacji bilansowej od razu, a nie sukcesywnie; z KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa nie wynika, czy ma to być korekta podstawy naliczenia amortyzacji miesięcznej, czy np. w skali roku.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Minimalną stawkę przeliczamy na godzinę pracy

Renata Majewska
2017-03-07
W styczniu 2017 r. spółka podpisała umowę zlecenia z inspektorem ds. bhp, który pracuje już w innym miejscu na umowę o pracę, z pensją wyższą od minimalnej.
Czy musi mu płacić minimalną stawkę? Jeśli tak, to czy ustalenie wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia w wysokości 30 zł/os. jest poprawne i czy zwalania spółkę z konieczności prowadzenia harmonogramu czasu pracy inspektora?
Rachunkowość

Leasing zwrotny budynku biurowego posadowionego na gruncie użytkowanym wieczyście

2017-03-07
Spółka kapitałowa, o której mowa w poprzednim pytaniu, zawarła też umowę leasingu zwrotnego budynku biurowego (częściowo zamortyzowanego bilansowo i podatkowo) posadowionego na gruncie w użytkowaniu wieczystym.
Budynek został wyceniony w wartości rynkowej (9 mln zł) i za tę cenę spółka go sprzedała Towarzystwu Leasingowemu (TL). TL zawarło następnie ze spółką – na 5 lat – umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest ten budynek. Wartość przedmiotu leasingu (pierwsza opłata, bieżące raty kapitałowe i wartość wykupu) ustalono w wysokości ceny sprzedaży, tj. 9 mln zł.
Powołując się na ustalenia KSR 5, spółka przyjęła następujące rozwiązanie:
● sprzedała budynek TL za 9 mln zł netto,
● wyksięgowała dotychczasowe umorzenie budynku – 2 684 000 zł,
● wyksięgowała wartość netto budynku – 4 674 000 zł,
● zysk ze sprzedaży, tj. 4 326 000 zł (9 000 000 zł – 4 674 000 zł), rozliczyła w księgach 2016 r., przyjmując zgodnie z postanowieniami KSR 5 założenie, że transakcję sprzedaży przeprowadzono, stosując cenę odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu leasingu (cena sprzedaży – 9 mln zł, wartość przedmiotu umowy leasingu – również 9 mln zł).
Zapis KSR 5 odnoszący się do rozliczania zysku w czasie jest – naszym zdaniem – mało precyzyjny. Biorąc pod uwagę dostępne interpretacje dotyczące rozliczenia zysku lub straty na transakcji leasingu zwrotnego, mamy wątpliwość, czy spółka prawidłowo dokonała księgowań i rozliczyła zysk (4 326 000 zł) w okresie bieżącym, czy też powinna go rozliczyć (bądź mogła rozliczyć) w czasie trwania umowy leasingu.
Podatki i prawo gospodarcze

Faktury wystawiane do paragonów a ewidencja VAT oraz plik JPK_VAT

Tomasz Krywan
2017-03-07
Spółka od 1.01.2017 r. obowiązana jest do wysyłania plików JPK_VAT.
Czy musi wykazywać w nich dane o fakturach wystawianych do paragonów?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie zaliczek otrzymanych w 2016 r. na roboty budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

Tomasz Krywan
2017-03-07
Firma budowlana działa m.in. jako podwykonawca innych firm budowlanych. Z jedną z nich w październiku 2016 r. zawarła umowę o wykonanie usługi budowlanej na kwotę 13 000 zł + 2990 zł VAT. Usługę wykona na początku marca 2017 r. Również w październiku otrzymała zaliczkę w kwocie 3690 zł, którą udokumentowała fakturą zaliczkową na 3000 zł + 690 zł VAT.
Jak w świetle obowiązujących od 1.01.2017 r. przepisów o odwrotnym obciążeniu należy wystawić fakturę końcową?
Rachunkowość

Ewidencja odwrotnego obciążenia VAT u podwykonawców usług (robót) budowlanych

2017-03-07
Podwykonawców robót budowlanych obowiązują obecnie nowe zasady rozliczania VAT należnego od świadczonych przez nich usług. Został on bowiem objęty tzw. odwrotnym obciążeniem, co oznacza, że nalicza go i płaci usługobiorca.
Jak to nowe rozwiązanie rzutuje na ewidencję księgową podwykonawców?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy opłaty licencyjne za znak towarowy to koszt pośredni

Marcin Szymankiewicz
2017-03-07
Spółka z o.o. zawarła na czas nieokreślony umowę licencyjną uprawniającą do korzystania ze znaku towarowego. Licencja będzie wykorzystywana w jej działalności gospodarczej. Umowa przewiduje, że spółka wnosi miesięczne opłaty licencyjne oparte na ustalonym udziale procentowym obrotu netto osiągniętego przez nią przy użyciu znaku towarowego, zgodnie z wyceną niezależnego podmiotu specjalizującego się w wycenie opłat licencyjnych. Opłaty te będą wnoszone na podstawie wystawionych co miesiąc faktur, przelewem na rachunek bankowy właściciela znaku towarowego.
Czy są one kosztem pośrednim zaliczanym do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, czy też stanowią koszty podatkowe tylko przez odpisy amortyzacyjne?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nie każda prowizja wyłączona spod minimalnej stawki

Renata Majewska
2017-03-07
Zleceniobiorcy (bez własnych firm) otrzymują wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, ale prace wykonują w siedzibie firmy ich zatrudniającej, korzystając z jej wyposażenia.
Czy trzeba im płacić minimalną stawkę płacy w wysokości 13 zł/godz.?
Rachunkowość

Koszty zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych

2017-02-05
Wykonawca zrezygnował ze zlecenia i zszedł z placu budowy. Trwają czynności związane z wyborem nowego wykonawcy. Dla ochrony rozpoczętych robót – do czasu ich wznowienia – zleciliśmy wykonanie prac naprawczych i zabezpieczających.
Czy ponoszone w związku z nimi koszty zwiększają wartość środków trwałych?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Urlop ojcowski ma już swoją „formułę”

Renata Majewska
2017-02-05
Stosunek pracy uległ rozwiązaniu 31.12.2016 r., a świadectwo pracy zostało wystawione dopiero 2.01. 2017 r.
Jaki druk należało zastosować – stary czy nowy? Czy w ust. 4 pkt 9 dokumentu można napisać: „urlop ojcowski od... do... udzielony na podstawie art. 1823 Kp na dziecko (imię i nazwisko)”? W dniu ustania zatrudnienia dziecko nie miało ukończonych 2 lat.
Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie od VAT dostawy zabudowanej nieruchomości

Ryszard Kubacki
2017-02-05
Gmina jest właścicielem nabytej 15 lat temu nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym do sierpnia 2016 r. działało przedszkole. Przy nabyciu nie przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT. Z chwilą przejęcia budynku gmina ponosiła wydatki na jego ulepszenie (przystosowanie na cele przedszkola) w kwocie powyżej 30% wartości początkowej budynku. Nie miała również prawa do odliczenia w stosunku do tych wydatków. Po ulepszeniu budynek nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Obecnie gmina ma zamiar sprzedać nieruchomość.
Czy sprzedaż ta będzie opodatkowana VAT?
Rachunkowość

Czy wykonane, lecz niezafakturowane roboty zwiększają wartość początkową środka trwałego

2017-02-05
Firma budująca na nasze zlecenie środek trwały zbankrutowała, nie zdążywszy zafakturować wykonanych przez siebie robót. Roboty te najprawdopodobniej nie zostaną zafakturowane i – w efekcie – przez nas opłacone.
Czy wartość wykonanych robót powinna zwiększyć koszt wytworzenia środka trwałego? Jeżeli tak, jak ten koszt ująć?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Upływ 24-miesięcznego terminu w 2016 r. a obowiązek natychmiastowego wydania świadectwa pracy

Renata Majewska
2017-02-05
Spółka zatrudniała pracownika na podstawie 2 okresowych umów o pracę – od 1.07.2014 do 30.06.2015 r. i od 1.07.2015 do 30.07.2016 r. (wcześniej strony nie współpracowały).
Czy powinna mu wystawić świadectwo pracy w 2016 r. po 24 miesiącach? Pracownik o to nie prosił. Od 1.01.2017 r. podpisała z nim umowę na czas nieokreślony. Czy należało wystawić świadectwo pracy po zakończeniu ostatniej umowy okresowej, czy też można z tym poczekać do 30.06.2017 r.?
Rachunkowość

Księgowanie wstępnej opłaty leasingowej

2017-02-05
Jak rozliczyć bilansowo (dekretacja) tzw. wstępną opłatę leasingową w leasingu operacyjnym?
Podatki i prawo gospodarcze

Cesja praw z umowy przedwstępnej a obowiązek wystawienia faktury korygującej wpłaconą wcześniej zaliczkę

Iwona Czauderna
2017-02-05
Spółka (deweloper) zajmuje się sprzedażą nowych mieszkań. Z klientami zawiera umowy przedwstępne, zobowiązując się do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności mieszkania i jego sprzedaży. Na podstawie tych umów klienci dokonują zaliczkowych wpłat na poczet przyszłej dostawy (sprzedaży mieszkania), a wpłacone zaliczki dokumentowane są fakturami. Zdarza się, że klienci za zgodą spółki dokonują na inne osoby cesji swoich praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej. Wówczas zawierany jest aneks do umowy, który nie skutkuje jej rozwiązaniem, a jedynie zmienia niektóre z jej postanowień. Przedmiot sprzedaży, tj. mieszkanie, nie zostaje zmieniony.
Czy zawarcie ww. aneksu do pierwotnej umowy powoduje obowiązek wystawienia przez spółkę faktury korygującej do faktury dokumentującej wpłatę zaliczki dokonaną przed zawarciem aneksu, tj. przed cesją?
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki zwrotu towarów sprzedanych do innego kraju unijnego

Edyta Głębicka
2017-02-05
Podatnik ma 2 zagranicznych nabywców towarów. Umowa z każdym z nich zastrzega, że w razie niesprzedania w określonym czasie wszystkich towarów mogą dokonać ich zwrotu. Towary są najpierw sprzedawane (transportowane) do Czech, a jeżeli czeski nabywca nie sprzeda ich w całości, dokonuje zwrotu. Nie wysyła przy tym z powrotem do Polski, a towary są odbierane z jego magazynu przez kolejnego nabywcę – słowackiego, który zabiera je własnym transportem. Po upływie określonego terminu niesprzedane przez Słowaka towary są zwracane polskiemu sprzedawcy. Z reguły zostają powrotnie przesłane do Polski, zdarza się jednak, że są niszczone na Słowacji, jeżeli transport do Polski jednak z uwagi na ich niską wartość – nie jest opłacalny.
Jakie są skutki w VAT omawianych zdarzeń? Wszyscy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT, także w zakresie VAT-UE.
Podatki i prawo gospodarcze

Roboty budowlane wykonywane na rzecz inwestorów a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2017-02-05
W „Rachunkowości” nr 1/2017 w przykładzie zawartym w artykule o odwrotnym obciążeniu VAT robót budowlanych wskazano, że A wystawia fakturę z podatkiem VAT i nie podlega procedurze odwrotnego obciążenia, „gdyż efekt świadczonych przez niego usług nie będzie stanowił części ani całości robót budowlanych”.
Czy dobrze rozumiem, że jeśli firma jest wykonawcą (nie podwykonawcą) dla inwestora typu zakład wodociągów, gmina bądź PKP, to nie podlega odwrotnemu opodatkowaniu?
Rachunkowość

Zasady ewidencji wieloletnich decyzji w księgach rachunkowych jednostki budżetowej, która je wydała

2017-02-05
Czy wieloletnie decyzje administracyjne wydane na czas określony i czas nieokreślony należy ujmować w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej danego roku tylko w części dotyczącej tego roku, czy również w części dotyczącej lat przyszłych? Jeżeli tak, to jak to zrobić?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Na wystąpienie o sprostowanie świadectwa nadal 7 dni

Renata Majewska
2017-02-05
4.01.2017 r. wystawiliśmy świadectwo pracy do umowy o pracę rozwiązanej 31.12.2016 r. (strony nie zamierzały kontynuować współpracy).
Czy prawidłowo zastosowaliśmy nowy wzór świadectwa pracy? Jaki termin powinien widnieć w pouczeniu na tym dokumencie? Mamy wątpliwości, bo skoro od 1.01.2017 r. terminy na odwołania w prawie pracy uległy wydłużeniu do 21 dni, to dlaczego w nowym wzorze świadectwa pracy, w pouczeniu, nadal jest mowa o 7 dniach?
Rachunkowość

Czas przechowywania dokumentacji wynagrodzeń

2017-01-10
Przez jaki okres przechowywać umowy o dzieło łącznie z rachunkami do tych umów?
Rachunkowość

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – zakres i prezentacja

2017-01-10
W rachunku zysków i strat figuruje obecnie – w grupie pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych – poz. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych. Dotychczas pozycja taka występowała tylko w pozostałych kosztach operacyjnych. W grupie pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych występuje także poz. Inne przychody/koszty operacyjne.
Co zatem rozumieć przez aktualizację wartości? Czy tylko odpisy aktualizujące?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak spółka może zawrzeć umowę z prezesem

Magdalena Januszewska
2017-01-05
Jeden ze wspólników został prezesem spółki z o.o. Zarząd jest jednoosobowy. Spółka zamierza z nim zawrzeć umowę o pracę lub inną, na podstawie której będzie pobierał wynagrodzenie za zarządzanie spółką (umowę o zarządzanie). Wspólników jest kilku. Nie ma powołanej rady nadzorczej. Jest natomiast prokurent.
Jak we wskazanym przypadku zawrzeć taką umowę? Czy ze strony spółki może ją podpisać prokurent?
Podatki i prawo gospodarcze

Przedawnienie a zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika

Witold Missala
2017-01-05
Spółka akcyjna prowadziła działalność produkcyjno- -handlową i w pewnym okresie popadła w zadłużenie przekraczające jej majątek. Główny wierzyciel (bank), który w latach 1998–2002 udzielał 4-krotnie kredytu na rozwój spółki, złożył wniosek do sądu o jej upadłość. Sąd odrzucił wniosek, stwierdzając, że nie ma ona środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.
W 2009 r. bank przekazał zadłużenie spółki Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu (NSFIZ), ale ta podważyła prawomocność przejęcia zadłużenia. Sprawa została skierowana na drogę sądową, a sąd ostatecznie uznał za skuteczne przejęcie tylko pierwszej transzy kredytu.
Czy w związku z tym należy odpisać w zyski jednostki 3 transze kredytu jako przedawnione i zapłacić podatek dochodowy, jeżeli wartość kredytu była zabezpieczona przymusową hipoteką? Jakie dodatkowe działania powinna podjąć spółka?
Wierzyciele spółki, dostawcy towarów i usług zabezpieczyli swoje należności wyrokami sądowymi, zastawami rejestrowymi oraz wpisami hipotecznymi na tej samej nieruchomości co bank. W 2016 r. główna część tych zobowiązań ulegnie przedawnieniu. Czy można odpisać te kwoty na przychody jednostki jako przedawnione (i jednocześnie odprowadzić podatek dochodowy), jeżeli nie jest wykreślona hipoteka? Jakie działalnie należy podjąć, aby być w zgodzie z przepisami i czy można wyłączyć z ewidencji księgowej zobowiązanie przedawnione, ale zabezpieczone hipoteką? Czy wyłączone zobowiązanie należy wykazać pozabilansowo?
Rachunkowość

Koszty szczepień pracowników

2017-01-05
W spółce odbyły się szczepienia pracowników przeciw grypie wykonane przez prywatny ośrodek zdrowia. Firma ta zrealizowała usługę kompleksowo, przeprowadzając badania lekarskie poprzedzające szczepienie, dostarczając szczepionki i dokonując szczepienia. Za usługę wystawiła fakturę.
Do jakich kosztów zakwalifikować koszty szczepień – czy są to usługi obce, czy też inne świadczenia na rzecz pracowników?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Firmowa siłownia udostępniona pracownikom – skutki w PIT

Edyta Głębicka
2017-01-05
Czy nieodpłatne udostępnienie pracownikom do korzystania siłowni zorganizowanej przez pracodawcę w pomieszczeniach budynku firmy wywoła po ich stronie jakieś skutki podatkowe?
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta marży transakcyjnej po kontroli US

Aleksander Kliszewski
2017-01-05
Spółka, stosując metodę marży transakcyjnej netto, do 2013 r. stosowała marżę 5%, a od 2014 r. podniosła ją do 7%.
Za 2013 r. przeprowadzono postępowanie kontrolne, w wyniku którego organ podatkowy określił na ten rok marżę 6%.
Czy skoro warunki transakcji w 2013 r. były identyczne jak warunki w 2014 i 2015 r., spółka ma prawo skorygować zeznania CIT za lata 2014 i 2015, przyjmując marżę 6% obliczoną metodą zastosowaną przez kontrolujących i następnie zażądać zwrotu nadpłaty w CIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Licencja na program komputerowy – obowiązek podatkowy w VAT

Marcin Szymankiewicz
2017-01-05
Spółka z o.o. udziela krajowym odbiorcom (głównie firmom) licencji na wytworzone oprogramowanie własne, a także sprzedaje licencje na oprogramowanie obce (sublicencjonowanie). Umowy licencji (sublicencji) nie przewidują przeniesienia majątkowych praw autorskich do określonych programów komputerowych.
Sprzedaż licencji dokonywana jest z wykorzystaniem różnych modeli biznesowych – np. spółka udziela licencji bezterminowych z jednorazowym terminem płatności określonym z góry, a także licencji terminowych – płatnych jednorazowo z góry bądź okresowo (np. co miesiąc, co kwartał).
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w stosunku do tych licencji (sublicencji)?
Rachunkowość

Ewidencja i prezentacja skutków likwidacji garażu, który spłonął

2017-01-05
Spalił się garaż naszej spółki. Zostanie on zlikwidowany. Do końca 2015 r. koszty z tego tytułu byłyby odnoszone w straty nadzwyczajne.
Jak obecnie, po zmianach uor, ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym za 2016 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Zakup kolejowych biletów miesięcznych dla pracowników – skutki w VAT

Edyta Głębicka
2017-01-05
Spółka rozważa możliwość zakupu dla pracowników miesięcznych biletów PKP na dojazdy z miejsca zamieszkania w Łodzi do pracy w Warszawie (i powrotnych) oraz przekazania ich nieodpłatnie pracownikom.
Jak wygląda kwestia odliczania VAT przy zakupie biletów i naliczania tego podatku w momencie ich przekazania pracownikom?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na urządzenie siłowni dla pracowników – czy są kosztem podatkowym

Edyta Głębicka
2017-01-05
Zarząd spółki podjął decyzję, że w pomieszczeniach siedziby firmy zostanie urządzona siłownia dla pracowników. Będą się z tym wiązać określone wydatki, w tym na przystosowanie pomieszczeń (wymianę okien, wentylację i klimatyzację) oraz zakup sprzętu do ćwiczeń i odbiorników TV, z których będą korzystać ćwiczący.
Czy można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
Rachunkowość

Ogłaszanie sprawozdań finansowych jednostek niezarejestrowanych w KRS

2017-01-05
Art. 70 uor przewiduje, że jednostki podlegające obowiązkowi badania, do których nie stosuje się art. 69 (tj. niepodlegające rejestracji w KRS), zobowiązane są przesłać do ogłoszenia w MSiG zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, a także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Wymóg ten – jak się wydaje – dotyczy również jednostek małych, nierejestrowanych w KRS, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu.
Czy zatem każda podlegająca badaniu jednostka mała, objęta art. 70, ma obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, mimo że w myśl art. 48a ust. 4 i art. 48b ust. 5 uor mogą się one zwolnić od wymogu sporządzania tych elementów sprawozdania finansowego?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Informacja o warunkach zatrudnienia zamieszczona w angażu

Renata Majewska
2017-01-05
W naszej firmie, zatrudniającej 27 pracowników, zamieszczamy informacje o warunkach zatrudnienia w samych umowach o pracę.
Czy to prawidłowa praktyka, czy też informacja taka musi przybrać formę pisma odrębnego od angażu?
Podatki i prawo gospodarcze

Jak rozliczyć w kosztach opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Edyta Głębicka
2016-12-05
Zakupiliśmy działkę rolną, którą wprowadziliśmy do ewidencji środków trwałych. Nie zamierzamy jednak wykorzystywać jej na cele rolnicze – chcemy wybudować na niej budynek o przeznaczeniu magazynowym lub biurowym. Dokupiliśmy właśnie tę działkę, ponieważ sąsiaduje z terenem naszej firmy. Zanim dojdzie do budowy, konieczne będzie urzędowe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Jak powinniśmy rozliczyć podatkowo związane z tym opłaty? Zwiększyć wartość gruntu? Ująć w wartości początkowej budynku, który powstanie? A może będą to bieżące koszty działalności?
Podatki i prawo gospodarcze

Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Marcin Szymankiewicz
2016-12-05
Spółka jest producentem mebli. Część faktur i faktur korygujących wystawia w formie elektronicznej (PDF) oraz w formie skanów (JPG) faktur papierowych. Są one wysyłane do kontrahentów e-mailem. Korekty są wystawiane m.in. z racji zwrotu towarów, udzielenia rabatów czy zaistnienia pomyłek w stawce, kwocie podatku lub podstawie opodatkowania.
Czy potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie przez spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondera) potwierdzającego dotarcie do kontrahenta e-maila zawierającego tę fakturę?

Kiedy sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2016-12-05
Spółka akcyjna ma 1 spółkę zależną. Mamy następujące wątpliwości dotyczące obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
1. Jak rozumieć art. 56 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 uor wskazujące na możliwość niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego ze względu na wielkość sumy aktywów bilansu, przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz zatrudnienia przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych oraz po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, zważywszy że nie zamieszczono pomiędzy tymi punktami żadnego spójnika (np. „lub”, „oraz”, „i”)?
Czy istnieje możliwość wyboru sposobu ustalania wielkości warunkujących zwolnienie ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, czy też kryteria określone w obydwu punktach należy spełniać łącznie?
2. Na dzień bilansowy 31.12.2015 r. spółka akcyjna przekraczała granice określone w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2, ale nie tworzyła grupy kapitałowej; posiadała jedynie jednostkę stowarzyszoną. Dopiero w 2016 r., po podwyższeniu kapitału tej jednostki i objęciu w niej dodatkowych udziałów przez naszą spółkę, stała się ona jednostką zależną, a my – jednostką dominującą. Art. 56 ust. 1 uor mówi o roku obrotowym oraz roku poprzedzającym rok obrotowy.
Jeżeli za 2016 r. przekroczone są granice, to czy mamy obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Jeśli tak, to jakie dane przyjąć za porównawcze?
A jak należałoby postąpić, gdyby nowo powstała grupa kapitałowa w I roku nie przekroczyła 2 z 3 granic? Czy zważywszy na to, że nie dysponuje jeszcze danymi za 2 lata, powinna sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Gdzie należy robić badania kontrolne

Renata Majewska
2016-12-05
Pracodawca podpisał umowę w zakresie medycyny pracy z odpowiednim podmiotem leczniczym i do niego wysyła wszystkich pracowników na lekarskie badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne. Pracownik, który chorował ponad pół roku, też otrzymał do niego skierowanie. Jednak zrobił badania kontrolne u wybranego przez siebie lekarza z odpowiednimi uprawnieniami, przyniósł do działu kadr zaświadczenie dopuszczające do pracy oraz fakturę, żądając zwrotu kwoty zapłaconej za te usługi.
Czy zatrudniony może zignorować obowiązującą w firmie procedurę i udać się do dowolnego lekarza medycyny pracy? Czy w takim przypadku pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty badania?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zakup kolejowych biletów miesięcznych dla pracowników – skutki podatkowe i składkowe

Edyta Głębicka
2016-12-05
Spółka rozważa możliwość zwrotu pracownikom kosztów zakupu miesięcznych biletów PKP na dojazdy z Łodzi do pracy w Warszawie (i dojazdy z pracy do domu). Inną opcją jest zakup takich biletów i przekazywanie ich nieodpłatnie pracownikom. Chodzi przy tym wyłącznie o sfinansowanie przez spółkę dojazdów pracowników do miejsca pracy, a nie opłacenie przemieszczania się w celu wykonywania obowiązków służbowych w godzinach pracy.
Czy wydatki na ten cel będą kosztami uzyskania przychodów spółki i czy u pracowników powstanie przychód opodatkowany i oskładkowany?

Możliwość niestosowania przepisu uor w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej

2016-12-05
Nasza spółka z o.o. posiada zarejestrowany urzędowo wytworzony własnymi siłami znak towarowy, który początkowo jako nienabyte prawo nie został wprowadzony do ksiąg rachunkowych. Jego wartość – 100 mln zł – potwierdza wycena rzeczoznawcy. Znak ten został wniesiony jako aport do innej spółki (Wn konto „Długoterminowe aktywa finansowe”, Ma konto „Wartości niematerialne i prawne”), ale przedtem został wprowadzony do ksiąg jako „Wartości niematerialne i prawne” (Wn konto 02), a jego równowartość zarejestrowano drugostronnie na kapitale z aktualizacji (Ma konto 80-3). Na zastrzeżenie biegłego rewidenta, że tego składnika aktywów nie było w księgach rachunkowych, powołaliśmy się na art. 4 ust. 1b uor – naszym zdaniem chodzi tu o wyjątkowy przypadek, wymagający ujawnienia ze względu na wymóg rzetelności danych w sprawozdaniu finansowym (przewaga treści nad formą). W spółce, do której znak towarowy został wniesiony jako aport, jego wartość w kwocie 1 mln zł ujęto na kapitale podstawowym (jest to wartość udziału), zaś 99% (resztę) jako agio – na kapitale zapasowym.
Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?

Sporządzanie informacji dodatkowej a zasada istotności

2016-12-05
Czy zasadę istotności stosuje się także do dodatkowych informacji i objaśnień?
Art. 4 ust. 1a uor zobowiązuje jednostki do przedstawienia w informacji dodatkowej (obejmuje ona wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia) wszelkich uzupełniających wyjaśnień koniecznych do rzetelnego i jasnego przedstawienia ich sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Oznacza to, jak rozumiem, że jednostka powinna ocenić, czy sporządzona przez nią informacja dodatkowa (w tym dodatkowe informacje i objaśnienia), zawierająca wyjaśnienia przewidziane we właściwym załączniku do uor, czyni zadość temu wymogowi, czy też konieczne są dodatkowe wyjaśnienia.
Czy zatem jednostka może również, kierując się zasadą istotności, pomijać w dodatkowych informacjach i objaśnieniach te wyjaśnienia, przewidziane w załączniku do uor, które w jej warunkach są nieistotne, a zaciemniają tylko obraz sytuacji przekazywany przez sprawozdanie finansowe?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – czy powstaje przychód

Ryszard Kubacki
2016-12-05
Spółka zamierza wykupić dla członków zarządu polisę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą powstać podczas sprawowania przez nich funkcji zarządczych. Ubezpieczającym będzie spółka, natomiast ubezpieczonymi grupa wszystkich obecnych i przyszłych członków zarządu – na polisie osoby ubezpieczone nie będą wskazane imiennie.
Czy zapłacone przez spółkę składki będą dla członków zarządu przychodem podlegającym opodatkowaniu?

Data księgowania wkładów podwyższających kapitał podstawowy

2016-12-05
Jeden z udziałowców naszej spółki z o.o. jest jednocześnie dostawcą półfabrykatów i – w mniejszym stopniu – odbiorcą naszych produktów. Zadłużenie (per saldo) spółki wobec tego udziałowca było dość znaczne. Udziałowcy zdecydowali, w formie uchwały, a następnie zmiany umowy spółki, że zostanie ono skonwertowane na udziały w podwyższonym kapitale spółki.
Pod jaką datą zaksięgować przeniesienie zobowiązania na kapitał? Czy jest to data umowy o podwyższeniu kapitału, czy data umowy o potrąceniu wzajemnych wierzytelności?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie od VAT wspólnoty mieszkaniowej

Artur Kowalski
2016-12-05
Jak liczyć limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia podmiotowego w przypadku wspólnoty mieszkaniowej?
Czy uwzględnia się w nim zwolnione od VAT dostawy mediów refakturowane na rzecz mieszkańców?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy po centralizacji rozliczania VAT zakład budżetowy nadal jest podatnikiem CIT

Ryszard Kubacki
2016-12-05
Samorządowy zakład budżetowy jest zarejestrowanym podatnikiem CIT.
Czy po dokonaniu centralizacji rozliczania VAT zakład powinien składać zeznania roczne CIT-8, czy też obowiązek ten przejmie gmina?
Rachunkowość

Ujęcie warrantów subskrypcyjnych i opcji na akcje w księgach

Maciej Frendzel
2016-11-05
Spółka akcyjna planuje podwyższenie kapitału zakładowego przy wykorzystaniu warrantów subskrypcyjnych lub opcji na akcje.
Jakie różnice natury finansowej i księgowej pojawią się w związku z tym u emitenta? Jakie powoduje to różnice u nabywcy tych instrumentów kapitałowych (potencjalnego inwestora)?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Notatka w świadectwie pracy pracownika-dłużnika

Renata Majewska
2016-11-05
Wystawiam świadectwo pracy osobie zatrudnionej na stałą umowę o pracę do 31.10.2016 r. Pod koniec 2015 r. otrzymaliśmy 2 zajęcia komornicze jej pensji o charakterze niealimentacyjnym, lecz potrąceń nie dokonywaliśmy, bo zarabia ona wynagrodzenie minimalne.
Czy takie zajęcia należy wykazać w świadectwie pracy? Czy są one nadal aktualne po rozwiązaniu stosunku pracy?
Rachunkowość

Prezentacja aktywów finansowych zaangażowanych w kapitale innej jednostki

2016-11-05
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor przewiduje, że długoterminowe aktywa finansowe, inwestycje długoterminowe oraz należności i zobowiązania długo- i krótkoterminowe prezentuje się w podziale na dotyczące jednostek:
● powiązanych,
● pozostałych, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale,
● pozostałych.
Natomiast krótkoterminowe aktywa finansowe prezentuje się z podziałem na dotyczące jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek. W tym przypadku nie przewiduje się odrębnej prezentacji tego rodzaju aktywów w jednostkach, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale.
W której zatem pozycji wykazać krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale? Czy zaliczyć je do dotyczących jednostek powiązanych, czy też pozostałych jednostek?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie z VAT dla dostawy budynku wykorzystywanego po wybudowaniu w działalności gospodarczej

Łukasz Chłond
2016-11-05
Firma chce sprzedać nieruchomość zabudowaną. Składa się na nią działka, na której zlokalizowano 2 budynki. Jeden z nich został wniesiony do firmy aportem w 2006 r. Aport nieruchomości był zwolniony z VAT zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. Po nabyciu ww. nieruchomości firma użytkowała ją dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT, nie dokonując żadnych ulepszeń w rozumieniu updop i updof.
Drugi budynek został przez nią wybudowany w 2010 r. i od tej pory wykorzystywany jest wyłącznie w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Również nie dokonywano żadnych jego ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych.
Czy sprzedaż tych nieruchomości będzie zwolniona z VAT?
Rachunkowość

Dopłaty wspólników w spółce z o.o.

2016-11-05
Ustawodawca zmienił sposób prezentacji kapitału własnego w bilansie (załącznik nr 1 do uor). Z jednej strony dotychczasowe pozycje ze znakiem ujemnym – należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziały (akcje) własne – zostały przeniesione do aktywów, z drugiej zaś strony dodano metodą „w tym” (a więc wyodrębnienia części kwot) szereg nowych pozycji (np. w „Kapitale zapasowym” wyodrębnia się kapitał powstały z agio, w „Kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny” – kapitał z przeszacowania wartości godziwej, w „Pozostałych kapitałach (funduszach) rezerwowych” – kapitał tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki oraz na udziały (akcje) własne). Nie przewidziano jednak obowiązku prezentacji kapitału rezerwowego z dopłat wspólników w spółce z o.o.
Czy wobec tego nadal aktualny jest art. 36 ust. 2e nakazujący prezentować kapitał z tych dopłat jako wyodrębnioną część kapitału rezerwowego? Jeżeli tak, to czy metodą „w tym”, jak to przyjęto w innych pozycjach kapitału (funduszu) własnego? Czy też dzielić kapitał rezerwowy na 2 części?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga delegacyjna tylko do limitów diet

2016-11-05
Pracownik przebywał w krajowej podróży służbowej, która trwała 2 dni i 2 godziny. Pracodawca zapewnił mu nieodpłatnie całodobowe wyżywienie w pensjonacie, w którym nocował zatrudniony. Łączna cena tych posiłków (220 zł) znacznie przewyższa limit diet przysługujących za wyjazd zamiejscowy.
Czy pełna wartość posiłków jest wolna od podatku dochodowego i składek ZUS?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż sushi na wynos – z jaką stawką VAT

Tomasz Krywan
2016-11-05
Firma ma otworzyć stoisko na terenie supermarketu (obok piekarni, działu warzywnego lub innych działów). Pracownicy będą na nim przygotowywać sushi na prośbę klienta, pakować na tacki i metkować kodem. Klienci będą udawać się z produktem do kasy, a supermarket będzie rozliczał się z tej sprzedaży z firmą na podstawie zestawień, fakturą. Firma zamierza stosować stawkę 5% VAT, jednak do zrobienia sushi używany jest ocet, który zawiera alkohol.
Czy uniemożliwia to zastosowanie stawki 5%? Czy należy zastosować stawkę 23% VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a PCC

Grzegorz Gębka
2016-11-05
Spółka zamierza kupić od innego przedsiębiorcy działający sklep (nieruchomość, wyposażenie, etc.). Transakcja ta będzie zakwalifikowana jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp) – nie będzie podlegać VAT.
Czy jednak wystąpi obowiązek zapłaty PCC?
Rachunkowość

Jak ustalić wartość aktywów i przychodów netto, kwalifikując jednostkę do kategorii małych

2016-11-05
Jesteśmy spółką z o.o. i zamierzamy przyjąć status jednostki małej w rozumieniu uor.
Jakie warunki musimy spełnić? Czy dla ustalenia wartości sumy aktywów i przychodów netto za rok bieżący powinniśmy najpierw sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat? Jeżeli tak, to według jakiego załącznika do uor – nr 1 czy 5?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zatrudnienie okresowe maksymalnie przez 33 miesiące

Renata Majewska
2016-11-05
Pracownik zatrudniony w spółce od 1995 r. rozwiązał stosunek pracy na czas nieokreślony z dniem 30.09.2016 r. za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę. Chcemy przyjąć go ponownie od 17.11.2016 r., ale nie wiemy, na jaką umowę i na jaki okres jest to dopuszczalne.
Czy możemy mu zaproponować umowę na czas określony do 21.11.2018 r. ?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Koszty uzyskania przychodów przy dwóch wypłatach w miesiącu

2016-11-05
Wypłacamy pracownikom wynagrodzenie w 2 terminach – premie za poprzedni miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca i pensje zasadnicze do ostatniego dnia bieżącego miesiąca. Jeden z pracowników ze względu na słabe wyniki pracy dostał bardzo niską premię za wrzesień w kwocie 100 zł brutto. Jego płaca zasadnicza wynosi 2000 zł brutto.
Jakie koszty uzyskania przychodu zastosować w I terminie wypłaty? A co z ulgą miesięczną 46,33 zł? Czy można ją zastosować do pensji zasadniczej? Pracownik złożył prawidłowo PIT-2 i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu 111,25 zł miesięcznie.
Rachunkowość

Czy jednostka w upadłości sporządza sprawozdanie z działalności

2016-11-05
Jesteśmy spółką z o.o. w upadłości. Czy mamy obowiązek sporządzania – wraz ze sprawozdaniem finansowym – sprawozdania z działalności?
Uor nie zawiera szczególnych regulacji w tym zakresie, Ksh również. Jeżeli mielibyśmy je sporządzać, to zastanawiamy się nad przydatnością takiego sprawozdania.
Podatki i prawo gospodarcze

Produkcja towarów na rzecz niemieckiej spółki zarejestrowanej jako podatnik VAT w Polsce

Edyta Głębicka
2016-11-05
Niemiecka spółka (podatnik podatku od wartości dodanej) jest zarejestrowana dla potrzeb VAT także w Polsce. Zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów farmaceutycznych na teren Polski i UE, przy czym główny jej magazyn znajduje się w Polsce – to wynajęty magazyn zarządzany przez polską firmę logistyczną. Spółka zamierza zlecić firmie na terenie Polski wytwarzanie nowego produktu przeznaczonego na polski rynek.
Czy dostarczane przez producenta towary muszą wyjechać do Niemiec, czy mogą trafić bezpośrednio do magazynu firmy logistycznej, która obsługuje niemiecką spółkę na terenie Polski? Jakie będą konsekwencje w VAT?
Rachunkowość

Koszty windykacji należności, w tym obsługi prawnej i komorniczej

2016-10-10
Jak zakwalifikować w księgach rachunkowych poniesione przez jednostkę koszty windykacji należności, w tym koszty obsługi prawnej sądowej i usług komornika?
Z literatury fachowej wynikałoby, że powinny obciążać pozostałe koszty operacyjne.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Co z potrąceniami pozaegzekucyjnymi po zajęciu pensji

Renata Majewska
2016-10-10
Pracodawca dokonywał z pensji pracownika (wypłacanej raz w miesiącu) pozaegzekucyjnych potrąceń alimentacyjnych na 2 dzieci, w kwocie 900 zł miesięcznie, na podstawie oryginału wyroku przedstawionego przez byłą żonę. Na początku września 2016 r. otrzymał od komornika zajęcie tego wynagrodzenia za pracę tytułem zaległego kredytu w wysokości 217 zł. Księgowa zwróciła kobiecie wyrok alimentacyjny, odsyłając ją do komornika. Ta jednak twierdzi, że mimo zajęcia pracodawca powinien dokonać potrącenia pozaegzekucyjnego. Grozi sądem.
Kto ma rację?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wyprawka szkolna dla dzieci sfinansowana ze środków zfśs

Renata Majewska
2016-10-10
We wrześniu 2016 r. pracownica zwróciła się do pracodawcy o pomoc z zfśs, uzasadniając to tym, że musiała kupić wyprawkę szkolną dla trojga dzieci. Prosi też o przyznanie potrójnej pomocy (na każde z nich).
Czy można środki zfśs przeznaczyć na ten cel? Jeśli tak, to czy wartość wsparcia wolno uzależnić od liczby dzieci? Czy od przyznanej wyprawki należy potrącić PIT i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Czy ulga podatkowa do kwoty 380 zł rocznie przysługuje na każde dziecko?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....