Rachunkowość - konsultacje

Podatki i prawo gospodarcze

Do którego źródła przychodów zaliczyć wydatki pośrednio związane z zakupem akcji zagranicznej spółki

Edyta Głębicka
2019-09-05
Jesteśmy – jako spółka z o.o. – zainteresowani zakupem akcji włoskiej spółki o profilu działalności podobnym do naszego. Pojawimy się dzięki temu na włoskim rynku, a być może zdobędziemy od niej bezcenną wiedzę produkcyjną i handlową. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zakupie, zamierzamy przeprowadzić różne konsultacje, analizy i badania dotyczące włoskiego podmiotu, zaangażować w to firmy doradcze (także zagraniczne), spotykać się z przedstawicielami drugiej strony w celu prowadzenia negocjacji.
Poniesiemy więc koszty m.in. doradztwa strategicznego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego, technicznego, badania włoskiej spółki pod kątem prawnym, podatkowym i finansowym (tzw. due diligence), tłumaczeń, podróży służbowych związanych z planowaną transakcją, inne opłaty, np. za notarialne poświadczenie dokumentów czy dotyczące pełnomocnictw. Jeżeli zakupimy akcje, to zapewne powstaną też różnice kursowe na cenie ich zakupu.
Jak podatkowo rozliczyć koszty związane z opisanym przedsięwzięciem?
Podatki i prawo gospodarcze

Podwójne limitowanie kosztów gwarancji i poręczeń

Edyta Głębicka
2019-09-05
Inne spółki z grupy kapitałowej udzielają nam gwarancji i poręczeń spłaty zaciągniętych przez nas pożyczek. Płacimy im za to wynagrodzenie. Jak się domyślamy, tego rodzaju wydatek należy uznać za limitowany koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c updop. Równocześnie w art. 15e updop wprost wymieniono koszty gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty powiązane – jako tzw. koszty usług niematerialnych, również podlegające limitowaniu. Z żadnej regulacji updop nie wynika przy tym, że ten sam wydatek może podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tylko na podstawie jednego z ww. przepisów.
Co w przypadku, gdy na podstawie obu przepisów pojawi się u nas kwota, którą trzeba wyłączyć z kosztów podatkowych? Nie powinno chyba dochodzić do sytuacji, że ten sam wydatek w podwójnej wysokości nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jak z tego wybrnąć?
Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

2019-09-05
Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?
Rachunkowość

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2019-09-05
Badamy skonsolidowane sprawozdanie finansowe (ssf) obejmujące m.in. jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych w Meksyku i Maroku. Sprawozdania te zostały zbadane przez lokalnych audytorów i uzyskaliśmy stosowne dane pozwalające na dokonanie konsolidacji.
Jak w ssf ma brzmieć pkt 3.5 informacji dodatkowej, dotyczący „rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto”?
Rzecz w tym, że:
• ssf nie stanowi podstawy ustalania wysokości podatku dochodowego,
• nie są nam znane systemy podatkowe zagranicznych jednostek zależnych objętych konsolidacją (ponadto, jak podzielić wynik na dotyczący operacji kapitałowych i pozostałej działalności, co przewiduje ustrukturyzowana nota?),
• ew. rozliczenie różnicy, o której mowa, nie jest informacją komukolwiek przydatną.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapewnienie wyżywienia w czasie podróży służbowej a przychody pracownika

Marcin Szymankiewicz
2019-09-05
Spółka z o.o. nie wypłaca diet pracownikom odbywającym zagraniczne podróże służbowe, lecz zapewnia im na swój koszt całodzienne wyżywienie. Kupując posiłki za granicą, pracownicy biorą fakturę na pracodawcę. Zwracane im wydatki odpowiadają kwotom z przedstawionych faktur, jednak często przekraczają wartość diet określonych przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych.
Czy nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie ponad kwoty diet wynikających z powyższego rozporządzenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą inwestycją – rozliczenie PIT i VAT

Piotr Kaim
2019-09-05
W 2009 r. wspólnicy spółki cywilnej (prowadzącej księgi rachunkowe) nabyli nieruchomość za łączną cenę 840 tys. zł (bez uwzględnienia VAT), na którą składała się cena budynku (700 tys. zł) oraz gruntu (140 tys. zł). Następnie nieruchomość była wykorzystywana do działalności gospodarczej spółki. Od 2017 r. spółka rozbudowuje budynek, a wydatki na ten cel (680 tys. zł netto, bez VAT) zostały zaksięgowane na koncie „Środki trwałe w budowie” (rozbudowa jeszcze trwa). W trakcie użytkowania budynku spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych, które łącznie wyniosły 150 tys. zł. Zarówno nabycie nieruchomości, jak i rozbudowa były finansowane kredytami we frankach szwajcarskich. Ostatnio wspólnicy podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem rozbudowy.
Jakie będą tego skutki w PIT i VAT?
Rachunkowość

Zasada istotności w jednostkach budżetowych

2019-09-05
Czy państwowa jednostka budżetowa może w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości ustalić jeden wskaźnik istotności, czy też określić odrębne wskaźniki dla poszczególnych obszarów? Czy np. dla wyceny rzeczowych aktywów obrotowych w cenach zakupu, a nie nabycia, bądź niestosowania rozliczeń międzyokresowych powinna być ustalona istotność cząstkowa, która składa się na ogólny wskaźnik istotności?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odwołany urlop a wypłata dofinansowania do „wczasów pod gruszą”

Renata Majewska
2019-09-05
Firma, zatrudniająca ponad 100 osób, prowadzi zfśs. Regulamin socjalny przewiduje wypłatę dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Mogą się o nie starać pracownicy, którzy złożą wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych. Zgodnie z tym regulaminem „gruszowe” wypłacamy w ciągu 14 dni po powrocie uprawnionego do pracy i przedstawieniu przez niego jakiegokolwiek rachunku potwierdzającego koszty takich wakacji, w kwocie od 800 do 1500 zł brutto na rodzinę – w zależności od progu dochodowego. Jeden z zatrudnionych zgłosił podanie o urlop odpowiedniej długości (od 12.08.2019 do 25.08.2019 r.), ale potem został z niego przez pracodawcę odwołany – od 19.08.2019 r. – z ważnych powodów.
Czy należy mu się to świadczenie?
Rachunkowość

Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej dowodów poniesienia wydatków przez pracowników

2019-09-05
Nasza spółka z o.o. ponosi wydatki – m.in. na przejazdy taksówkami, bilety kolejowe i posiłki spożywane przez pracowników podczas podróży służbowych – które są pierwotnie opłacone przez nich z ich własnych środków. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, pracownik dostarcza spółce dowód poniesienia wydatku (fakturę lub rachunek wystawiony na spółkę). Dotychczas przechowywaliśmy te dokumenty w formie papierowej, jednak w celu ograniczenia kosztów i pracochłonnej archiwizacji chcemy przechowywać je w formie elektronicznej. Oryginały dowodów będą niszczone.
Czy tak przechowywane faktury/rachunki spełniają warunki zaliczenia do kosztów księgowych udokumentowanych nimi wydatków?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach zwolnienia z tytułu restrukturyzacji – czy jest opodatkowane PIT

Marcin Szymankiewicz
2019-09-05
1.07.2019 r. spółka zawarła i podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie zbiorowe (o którym mowa w art. 9 § 1 Kp) w sprawie restrukturyzacji spółki w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 r. Restrukturyzacja będzie skutkowała zwolnieniami grupowymi. Zwalnianym pracownikom – z powodu likwidacji stanowiska – zgodnie z porozumieniem zbiorowym spółka wypłaca odprawę (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[1]) oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
Czy należy pobrać podatek dochodowy od tego dodatkowego odszkodowania wypłaconego z tytułu zwolnienia w ramach restrukturyzacji?
Podatki i prawo gospodarcze

VAT od odszkodowania za przedłużające się prace budowlane

Marcin Szymankiewicz
2019-09-05
Spółka i deweloper zawarli umowę przedwstępną sprzedaży i wykończenia lokalu niemieszkalnego. Spółka zawarła jednocześnie z inną firmą przedwstępną umowę najmu tego lokalu.
Umowa z deweloperem, przenosząca własność, miała być zawarta do końca stycznia 2019 r.
Inwestycja nie została jednak zrealizowana w terminie. Termin wydania lokalu zmieniono aneksem na 31.08.2019 r. Analogicznie zmieniono umowę najmu. Strony ustaliły, że deweloper od lutego 2019 r. do końca miesiąca, w którym podpisze akt notarialny przenoszący własność lokalu, będzie comiesięcznie wypłacał spółce równowartość miesięcznego czynszu najmu, w celu wynagrodzenia jej utraconych korzyści na skutek przesunięcia terminu świadczenia usług najmu (w zamian nie skorzysta ona z prawa odstąpienia od umowy i nie będzie żądać zapłaty kary przewidzianej w umowie przedwstępnej). Czy od otrzymanego od dewelopera odszkodowania spółka powinna odprowadzić VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Podatek od przychodów z budynków a działalność domu studenckiego

Piotr Kaim
2019-08-01
Uczelnia jest właścicielem domów studenckich. Pokoje w tych obiektach są odpłatnie udostępniane, m.in. za pośrednictwem portalu internetowego, osobom fizycznym niezwiązanym z uczelnią – spoza grona studentów i doktorantów – a także osobom prawnym.
Czy udostępnianie pokoi pociąga za sobą obowiązek uiszczania podatku na mocy art. 24b ust. 1 updop? Czy przy określaniu podstawy opodatkowania należy zastosować proporcję wynikającą z metraży pokoi wynajętych w danym miesiącu, niezależnie od liczby osób, które je wynajmowały?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę bez PIT

Marcin Szymankiewicz
2019-08-01
Pracownica – zatrudniona w firmie od 1.09.2008 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony – wróciła 1.10.2018 r. do pracy po zwolnieniu lekarskim i otrzymała 3-miesięczne wypowiedzenie z powodu redukcji etatu. Koniec okresu wypowiedzenia upłynął 31.01.2019 r. Dowiedziała się jednak, że na jej miejsce została zatrudniona inna osoba, która przejęła jej obowiązki, zatem redukcji etatu nie było. Złożyła więc pozew o wypłatę odszkodowania w wysokości trzech miesięcznych pensji z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.
Sąd uznał rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i zasądził na jej rzecz odszkodowanie w żądanej wysokości. Nie odwołaliśmy się od wyroku i wypłaciliśmy odszkodowanie, nie potrącając zaliczki na PIT.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie części zamiennych do przechowania kontrahentowi, który w przyszłości je nabędzie – czy podlega VAT

Marcin Szymankiewicz
2019-08-01
Spółka produkuje specjalistyczny sprzęt dla zakładów produkcyjnych. Części zamienne (niezbędne do usuwania jego awarii) przekazuje kontrahentom do bezpłatnego przechowania. W tym czasie pozostają one do dyspozycji spółki i są jej własnością. W razie awarii wymagającej ich użycia upoważniony pracownik pobiera je z magazynu, po uprzednim uzyskaniu zgody spółki. Wystawia ona wówczas fakturę na pobraną część, a kontrahent za nią płaci.
Czy spółka prawidłowo rozlicza VAT dopiero w momencie pobrania części do usunięcia awarii, a nie wydania ich do przechowania kontrahentowi?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak naliczać odpisy na zfśs za wykonujących pracę „szczególną”

Renata Majewska
2019-08-01
Nasza spółka, zatrudniająca ok. 2 tys. pracowników, prowadzi zfśs. Od 10.05.2019 r. jeden z zatrudnionych uzyskał status wykonującego prace w szczególnych warunkach, a inny – wykonującego prace o szczególnym charakterze; obaj pracują na pełny etat. Przeciętną planowaną liczbę zatrudnionych ustaliliśmy już pod koniec kwietnia i na początku maja przelaliśmy pierwszą ratę odpisów na wyodrębnione konto funduszu.
Czy mamy obowiązek zgłoszenia gdzieś faktu angażowania takich osób czy też wpisania ich do jakiegoś rejestru? Czy w celu uzupełnienia środków na koncie zfśs nie powinniśmy jeszcze w maju przeliczyć przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w roku, uwzględniając wykonujących prace „szczególne”? Wcześniej żaden pracownik firmy ich nie wykonywał, a odpisy naliczaliśmy wyłącznie na zatrudnionych w normalnych warunkach.
Rachunkowość

Forma zatwierdzenia elektronicznego sprawozdania finansowego spółki osobowej

2019-08-01
Jesteśmy spółką komandytową i dotychczas fakt zatwierdzenia naszego rocznego sprawozdania finansowego, sporządzonego w formie papierowej, potwierdzała adnotacja „zatwierdzam” wraz z podpisami wspólników i podaniem daty, zamieszczana na poszczególnych elementach sprawozdania.
Za 2018 r. nasze sprawozdanie zostało sporządzone, zgodnie z wymogami uor, w formie elektronicznej i strukturze logicznej.
Jak stwierdzić zatwierdzenie sporządzonego w formie elektronicznej sprawozdania finansowego, skoro zamieszczenie na nim adnotacji nie jest możliwe?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Niskooprocentowana pożyczka udzielona przez pracodawcę – czy stanowi przychód pracownika

Marcin Szymankiewicz
2019-08-01
Spółka z o.o. jest firmą produkcyjną. Zamierza udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek na dowolny cel, na jednolitych zasadach określonych w ustalonym przez nią regulaminie. Pożyczane pieniądze będą pochodzić ze środków obrotowych firmy. Udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej spółki (nie planuje ona udzielania innych pożyczek).
Czy u pracownika, który wziął pożyczkę, powstanie przychód w wysokości różnicy między oprocentowaniem rynkowym (stosowanym przez banki) a oprocentowaniem przyjętym przez spółkę i czy w konsekwencji na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Płatności dla polskiego oddziału zagranicznego banku a podatek u źródła

Edyta Głębicka
2019-08-01
Zaciągnęliśmy kredyt bankowy w związku banków, z których jednym jest polski oddział banku z siedzibą we Francji. Agentem kredytu jest bank polski i na podstawie informacji od niego wiemy, jaka kwota wypłacanych przez nas odsetek przypada temu oddziałowi. Z naszych wyliczeń wynika, że pierwsza transza odsetek przypadająca na ten bank, jaką zapłacimy, przekroczy od razu 2 mln zł.
Czy w takim przypadku – po przekroczeniu kwoty 2 mln zł – nadal nie pojawi się podatek u źródła? Innymi słowy, czy w przypadku polskiego oddziału zagranicznej firmy, będącego jej zakładem w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinniśmy potrącić podatek u źródła od naszych wypłat, jeżeli posiadamy certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej firmy i oświadczenie, że należność jest przypisana do tego zakładu?
Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

2019-08-01
Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?
Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata w formie potrącenia należności za produkty rolne kupione od rolnika ryczałtowego a prawo do odliczenia VAT

Ryszard Kubacki Anna Koleśnik
2019-08-01
Spółdzielnia skupuje mleko od rolników ryczałtowych, będących jej członkami.
Z kwot wypłat na rachunek bankowy rolnika potrąca różnego rodzaju należności, np. z tytułu udziałów członkowskich w spółdzielni (zgodnie ze statutem) czy też wpłat na Fundusz Wzajemnej Pomocy (działający na zasadach kasy zapomogowo-pożyczkowej, powstały z osobistych środków finansowych dostawców mleka; źródłem finansowania funduszu są kwoty pieniężne potrącane z należności za dostarczane mleko oraz ewidencjonowane na osobistych kontach rozrachunkowych członków spółdzielni).
Czy dokonując tych potrąceń, spółdzielnia zachowuje prawo do odliczenia VAT z faktur VAT-RR z tytułu dostaw mleka?
Rachunkowość

Odmowa złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym przez członka zarządu

Paweł Wrześniewski
2019-07-01
Czy członek zarządu spółki, a zwłaszcza jej prezes może nie podpisać sprawozdania finansowego?
Podatki i prawo gospodarcze

Podatek od przychodów z budynków służących działalności socjalnej

Piotr Kaim
2019-07-01
Uczelnia wyższa jest właścicielem ośrodków wypoczynkowych, w których mieszczą się domki zaliczane do grupowania 109 KŚT. Korzystają z nich pracownicy uczelni wraz z rodzinami, w ramach letnich turnusów wypoczynkowych. Podstawę udostępnienia stanowi przydział, na wniosek pracownika. Korzystanie z domku jest odpłatne, a wniesiona przez pracownika opłata zasila zfśs.
Czy od tych domków należy płacić podatek od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ust. 1 updop?
Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce opodatkowania VAT usług typu fulfilment

Marcin Szymankiewicz
2019-07-01
Spółka zawarła z francuskim kontrahentem (tamtejszym podatnikiem VAT) umowę o świadczenie usług typu fulfilment (pakowania zamówień, w tym na prezent, wysyłki przesyłek do odbiorców). Usługi fizycznie są wykonywane w Polsce. Spółka nie magazynuje produktów, nie kontroluje ich jakości, nie prowadzi inwentaryzacji ani nie świadczy usług transportowych na rzecz francuskiego kontrahenta – te są zlecane innym podmiotom.
Czy prawidłowo uznała, że jej usługi nie podlegają VAT w Polsce, lecz w kraju siedziby usługobiorcy, czyli we Francji?
Rachunkowość

Jednostka mała a stosowanie zasady ostrożności

2019-07-01
Jedna z ostatnich zmian uor (nowo wprowadzony ust. 2b w art. 7) daje niektórym jednostkom małym prawo do rezygnacji z zachowania zasady ostrożności i niedokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz nietworzenia rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
Które jednostki mogą skorzystać z tego prawa przy wycenie aktywów i zobowiązań?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zatrudnienie obywateli Ukrainy na zlecenie – pobór zaliczki na PIT

Marcin Szymankiewicz
2019-07-01
Spółka podpisuje umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy. Kierując się złożonymi przez nich oświadczeniami (dotyczącymi tzw. ośrodka interesów życiowych) i wiedzą uzyskaną w procesie rekrutacji, dla celów PIT traktuje ich jako polskich rezydentów podatkowych. Zleceniobiorcy deklarują bowiem chęć emigracji (wraz z rodzinami) do Polski w celu poprawy warunków życiowych.
Czy spółka powinna obliczać zaliczki na PIT od dochodów z tych zleceń na ogólnych zasadach (określonych w art. 41 ust. 1 updof)?
Podatki i prawo gospodarcze

Środki z ubezpieczenia pokrywające wydatki odszkodowawcze – czy stanowią przychód podatkowy

Marcin Szymankiewicz
2019-07-01
Spółka z o.o. dostarczyła kontrahentowi wadliwe komponenty do produkcji urządzeń. Spowodowały one niewłaściwe działanie wyprodukowanych urządzeń, które musiały być wycofane z rynku. Ponieważ wiązało się to z poniesieniem znacznych kosztów, spółka wypłaciła kontrahentowi odszkodowanie, które nie stanowi dla niej kosztów uzyskania przychodów. Obecnie dostała od ubezpieczyciela zwrot dużej części wypłaconego odszkodowania. Czy otrzymane środki pieniężne są dla spółki przychodem podatkowym?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przedawnioną odprawę emerytalną wypłaca nowy pracodawca

Renata Majewska
2019-07-01
Emeryt, zatrudniony w naszej spółce od 2008 r. na umowę o pracę, zapowiedział odejście z pracy w lipcu 2019 r. na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę. Poinformował, że w 2000 r. stracił posadę na skutek likwidacji zakładu pracy, potem przez pół roku chorował i następnie od 2001 r. pobierał emeryturę bez względu na wiek, z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski. Zapowiedział, że będzie się u nas starał o odprawę emerytalną, bo wcześniej jej nie otrzymał.
Czy spółka ma obowiązek wypłacić odprawę, skoro rozpoczął u nas pracę już jako emeryt? Czy nie powinien się o nią ubiegać u poprzedniego pracodawcy, który go zwolnił w 2000 r.? Co z zasadą jednorazowości odprawy?
Rachunkowość

Należności w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej

2019-07-01
Prosimy o wyjaśnienie, czy należności państwowej jednostki budżetowej z tytułu sprzedaży środków trwałych ujmować w księgach rachunkowych i prezentować w bilansie jako należności z tytułu dostaw i usług, czy też jako należności pozostałe.
Jeżeli termin płatności należności jest dłuższy niż rok od dnia bilansowego, gdyż spłatę rozłożono na raty, to należności te należy traktować jako krótko-, czy długoterminowe? Mówiąc inaczej: czy na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” ujmować tylko należności, które są płatne w 2020 r. i później (długoterminowe), czy również te ich części, których termin płatności przypada w 2019 r., a tym samym, czy na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” ujmować wyłącznie należności z terminem zapłaty przypadającym na dany (2019) rok, czy też na lata następne (np. 2020)?
Rachunkowość

Rozliczenie niedoboru/nadwyżki z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej

Ewa Hrebin
2019-07-01
W naszej spółdzielni mieszkaniowej powstał – za rok ubiegły – niedobór (nadwyżka kosztów nad przychodami) z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości, który został wykazany w aktywach bilansu jako czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów. Uchwałą walnego zgromadzenia spółdzielnia przeznaczyła nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej na jego częściowe pokrycie.
Naszym zdaniem ujęcie niedoboru na rozliczeniach międzyokresowych kosztów w przekroju poszczególnych nieruchomości spełnia wymogi określone w art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie ma potrzeby „przerzucania” powstałego niedoboru na właścicieli lokali drogą podwyższenia opłat, gdyż płynność spółdzielni jest wystarczająca.
Czy mamy rację?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie bankowi samochodu będącego przedmiotem zastawu rejestrowego – skutki w VAT

Tomasz Krywan
2019-07-01
Spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT, zawarła z bankiem umowę pożyczki w celu sfinansowania zakupu samochodu ciężarowego. Umowa została zabezpieczona zastawem rejestrowym ustanowionym na samochodzie. Na skutek utraty płynności finansowej spółka zaprzestała spłacania rat pożyczki, w związku z czym bank wypowiedział jej umowę i wezwał do wydania mu samochodu.
Czy takie wydanie stanowi czynność podlegającą VAT? Czy spółka jest obowiązana do korekty części lub całości VAT odliczonego z faktury zakupu pojazdu?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nagrody w konkursach dla współpracowników a pobór zryczałtowanego PIT

Marcin Szymankiewicz
2019-07-01
Spółka współpracuje z osobami fizycznymi będącymi indywidualnymi przedsiębiorcami. W celu zwiększenia wyników sprzedaży organizuje skierowane do nich konkursy motywacyjne. Nagrody otrzymują wszyscy, którzy uzyskają poziom sprzedaży określony w regulaminie konkursu. Ich wysokość jest uzależniona od wielkości sprzedaży danego uczestnika.
Czy wartość wygranych będzie u laureatów tych konkursów przychodem podlegającym PIT w wysokości 10%, a spółka jako płatnik powinna pobrać ten podatek?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Renata Majewska
2019-06-03
Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?
Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

2019-06-03
Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
2019-06-03
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?
Rachunkowość

Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny w jednostce małej

2019-06-03
Od 1.01.2019 r. zaliczamy się do małych jednostek – z uwagi na podniesienie tzw. progów (sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów). Uprawnia nas to m.in. do zastosowania podatkowej definicji leasingu finansowego. Chcemy skorzystać z tej możliwości. Jest oczywiste, że nowe umowy leasingu będziemy kwalifikować zgodnie z zasadami podatkowymi i odpowiednio do tego ujmować w księgach. Mamy jednak zawarte umowy leasingu samochodów ciężarowych, które dotychczas do celów rachunkowości były klasyfikowane oraz księgowane jako leasing finansowy, a zgodnie z przepisami o podatku dochodowym stanowią leasing operacyjny.
Jak postąpić w ich przypadku?
1. Czy zostawić dotychczasowy sposób ewidencji?
2. Jeżeli konieczne byłoby przeliczanie „starych” umów leasingu finansowego na „nowy” leasing operacyjny, to co zrobić z opłatami wstępnymi, stanowiącymi 30% wartości rynkowej pojazdów?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
2019-06-03
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
2019-06-03
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?
Rachunkowość

Czy rezerwa na zaległy podatek dochodowy może obciążyć lokatorów spółdzielni

Ewa Hrebin
2019-06-03
Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczała do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących jej członkami, w tym z tytułu najmu garaży, i stosowała do nich zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że w myśl wyroku NSA (FSK 1025/13) wynajmowanie garaży na rzecz ww. podmiotów nie stanowi gzm i nie jest objęte wskazanym zwolnieniem. Spółdzielnia nie skorygowała zeznania CIT-8 za poprzednie lata.
Czy w związku z tym utworzyć rezerwę na podatek dochodowy i obciążyć nią lokatorów, czy też skorygować CIT-8 i odprowadzić podatek do US, obciążając nim lokatorów?
Rachunkowość

Prezentacja powiązań z tytułu zaangażowania w kapitale

2019-06-03
Czy informacje o stanach aktywów i zobowiązań, wynikających z zaangażowania w kapitale innej jednostki, powinny być prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu:
• dwustronnie, tj. zarówno przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie), jak i jednostkę, w której kapitale zaangażowanie to nastąpiło (jak w przypadku jednostek powiązanych),
• jednostronnie, tj. tylko przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie) w kapitale innej jednostki?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
2019-06-03
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?
Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
2019-06-03
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
2019-06-03
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki wystawienia duplikatu po upływie 90 dni od określonego na pierwotnej fakturze terminu płatności

Ewelina Majewska-Howis
2019-05-06
W kwietniu otrzymaliśmy duplikat faktury z 2018 r. Kontrahent nie zmienił pierwotnego terminu płatności, który wynosił 7 dni od daty wystawienia tamtej faktury. Niestety, w lutym 2019 r. minął termin 90 dni od daty płatności. Faktura z oczywistych względów nie została wtedy zapłacona (nie dotarła do nas), natomiast płatność uregulowaliśmy drugiego dnia roboczego po otrzymaniu duplikatu.
Czy – z uwagi na przepisy o VAT dotyczące tzw. ulgi na złe długi – mamy obowiązek skorygować VAT naliczony w deklaracji za luty (in minus), a następnie za kwiecień (in plus)? VAT z duplikatu faktury odliczyliśmy w tej deklaracji.
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki przedwczesnego wystawienia faktur zaliczkowych

Tomasz Krywan
2019-05-06
Spółka wystawia faktury zaliczkowe przed otrzymaniem zaliczek. Najczęściej pieniądze wpływają w ciągu 30 dni od daty wystawienia takiej faktury, zdarza się jednak, że później.
Czy konieczne jest wówczas korygowanie wystawionych faktur zaliczkowych?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Refundacja za okulary korygujące wypłacana zawsze w razie potrzeby

Renata Majewska
2019-05-06
Zgodnie z regulaminem pracy spółki refundacja okularów korygujących przysługuje raz na 2 lata. Pracownik, który otrzymał już taki zwrot, po roku wnioskuje o kolejny, bo podczas badań okresowych lekarz zalecił mu noszenie innych okularów podczas pracy przy komputerze.
Czy należy mu przyznać refundację?
Podatki i prawo gospodarcze

Import usług montażu maszyn i linii produkcyjnych – rozliczenie VAT

Marcin Szymankiewicz
2019-05-06
Spółka świadczy usługi montażu, instalowania linii i ciągów technologicznych w różnych krajach UE, często korzystając z usług miejscowych podwykonawców. Montowane linie produkcyjne są trwale związane z podłożem budynku, poprzez kotwienie i przykręcanie ich za pomocą śrub do posadzki lub fundamentów. Istnieje możliwość zdemontowania elementów linii, jednak część z nich ulegnie uszkodzeniu i nie będzie się nadawała do powtórnego montażu. Demontaż może naruszyć konstrukcję fundamentu lub budynku. Każda linia produkcyjna jest opisana w indywidualnej dokumentacji projektowej.
Czy miejscem świadczenia usług przez spółkę i jej podwykonawców jest miejsce położenia nieruchomości? Czy spółka powinna wykazać import usług z tytułu zakupu usług montażu od unijnych podwykonawców?
Podatki i prawo gospodarcze

Likwidacja nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych

Piotr Kaim
2019-05-06
Pod koniec 2018 r. spółka z o.o. zakończyła prace rozwojowe, mające na celu produkcję i wprowadzenie na rynek nowego rodzaju zabawek dla dzieci. Uznała, że prace zakończyły się sukcesem, więc wydatki na ten cel zaliczono do wartości niematerialnych i prawnych (wnip). Już po uruchomieniu produkcji nowych zabawek spółka uznała, że ten projekt nie przyniesie spodziewanych korzyści, i postanowiła go zamknąć. W konsekwencji wykreśliła koszty prac rozwojowych z ewidencji środków trwałych i wnip.
Czy dopuszczalne jest zaliczenie niezamortyzowanej części kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzęt komputerowy wynajmowany od niemieckiej spółki – czy jest urządzeniem przemysłowym

Iwona Czauderna
2019-05-06
Polska spółka wynajmuje od spółki niemieckiej sprzęt komputerowy, który służy do pracy biurowej.
Czy mamy tu do czynienia z urządzeniem przemysłowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop w zw. z art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), a w konsekwencji czy polska spółka powinna pobrać od wynagrodzenia za najem podatek u źródła?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nie każda nagroda zwiększy wynagrodzenie i zasiłek przysługujące za czas choroby

Magdalena Januszewska
2019-05-06
W firmie obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym przewidziano przyznawanie nagród pieniężnych za wzorowe wykonywanie zadań pracowniczych. Nie ma żadnych innych kryteriów. O przyznaniu nagrody decyduje pracodawca na wniosek kierownika, przy czym nie można nagrodzić pracownika częściej niż raz na kwartał. W regulaminie wynagradzania zapisano także, że nagroda nie jest stałym składnikiem wynagrodzenia, a pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie.
Czy te nagrody należy wliczać w podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego?
Rachunkowość

Ujawnianie w informacji dodatkowej informacji o wynagrodzeniu jedynego członka zarządu

2019-05-06
W Zamknięciu roku 2018, w opracowaniu „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, w punkcie dotyczącym wynagrodzenia członków zarządu podano, że informacji o wynagrodzeniu – ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych – nie zamieszczają spółki, w których powołano jednoosobowy zarząd.
Jaka jest tego podstawa prawna, tzn. który przepis o ochronie danych osobowych stanowi, że informacje nt. wynagrodzenia są chronione?
Rachunkowość

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – w jakiej formie przekazać do US i KRS

2019-05-06
Jesteśmy małym stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Czytaliśmy, że od 2019 r. wszystkie podmioty podpisują i przekazują sprawozdanie finansowe do US wyłącznie w formie elektronicznej. Jako stowarzyszenie obowiązkowo mamy organ nadzoru, który zatwierdza sprawozdanie.
Czy uchwałę o zatwierdzeniu również trzeba podpisać i przekazać elektronicznie? Obawiamy się, że będzie się to wiązać z koniecznością zakupu podpisów elektronicznych nie tylko dla członków zarządu, lecz także dla członków organu nadzoru.
Podatki i prawo gospodarcze

Powstanie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Tomasz Krywan
2019-05-06
Przedsiębiorca 26.03.2019 r. zawarł z firmą energetyczną umowę o ustanowieniu służebności przesyłu, 28.03.2019 r. otrzymał zapłatę (przed terminem płatności, który w umowie wskazano na 10.04.2019 r.), a 4.04.2019 r. wystawił fakturę.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ubezpieczenie nie zawsze zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej

Renata Majewska
2019-05-06
Firma objęła pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie, w ramach którego członkom ich rodzin przysługują odszkodowania na wypadek śmierci. Składkę na polisę finansują pracodawca (40%) i pracownik (60%). Pod koniec lutego 2019 r. zmarł jeden z pracowników. Zgodnie z Kp dwojgu jego najbliższym należy się odprawa pośmiertna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia (9000 zł). Instytucja ubezpieczeniowa wypłaciła rodzinie 13 000 zł, ale ta domaga się od pracodawcy dopłaty.
Czy słusznie?
Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

2019-05-06
Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
Rachunkowość

Gdzie w bilansie wykazać środki pieniężne na rachunku VAT

2019-05-06
W myśl obowiązujących przepisów możliwość dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na odrębnym rachunku bankowym VAT – w razie stosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności – jest bardzo ograniczona.
Można je przeznaczyć jedynie na zapłatę VAT. Odbiera im to walor powszechnego środka płatniczego, a tym samym nie uzasadnia ich wykazywania w bilansie w poz. „Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bankowych)”. Uważam, że taka prezentacja tych środków wprowadza w błąd przy ocenie płynności jednostki. Kwalifikują się one co najwyżej do wykazania w bilansie jako „Inne środki pieniężne”, a może nawet jako „Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych” (poz. B.II.3b).
A jakie jest zdanie Redakcji na ten temat?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia – czy potrzebna jest korekta regulaminu pracy

Renata Majewska
2019-03-04
Pracuję w firmie zatrudniającej ponad 1,5 tys. pracowników, w której działa kilka zakładowych organizacji związkowych.
Czy w związku ze zmianą – od 1.01.2019 r. – sposobu wypłaty wynagrodzenia trzeba było skorygować regulamin pracy? Czy za zaniedbanie tej powinności grożą jakiekolwiek sankcje?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy odpłatne i nieodpłatne udostępnianie pracownikom pakietów medycznych podlega VAT

Tomasz Krywan
2019-03-04
Spółka kupuje pakiety medyczne dla swoich pracowników. Niektórym są one udostępniane odpłatnie (za opłatą w wysokości ponoszonego przez spółkę kosztu), a innym nieodpłatnie.
Czy w takim przypadku dochodzi do świadczenia przez spółkę usług podlegających VAT?
Rachunkowość

Łączne sprawozdanie finansowe państwowej jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetu państwa II stopnia

2019-03-04
Jesteśmy państwową jednostką budżetową, ustanowioną w strukturze dysponentów środków budżetu państwa jako dysponent II stopnia. Podlega nam kilkadziesiąt państwowych jednostek budżetowych – dysponentów środków budżetu państwa III stopnia.
W związku z wątpliwościami, jakie budzą definicja „jednostki nadrzędnej” oraz brzmienie § 27 rozporządzenia z 13.09.2017 r., w myśl których obowiązek sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego (sf) spoczywa wyłącznie na państwowej jednostce budżetowej będącej dysponentem części budżetowej, czyli na jednostce, która nas nadzoruje – prosimy o wyjaśnienie, czy:
• nasza jednostka jest zobowiązana sporządzić łączne sf za rok obrotowy 2018,
• wystarczy przekazać nasze jednostkowe sf do jednostki nadrzędnej, która dopiero sporządzi łączne sf.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przejazd zleceniobiorcy na koszt zleceniodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Marcin Szymankiewicz
2019-03-04
Spółka wysyła do Francji osoby (zamieszkałe w Polsce) zatrudnione na umowy zlecenia do wykonywania usług na jej rzecz (opieka nad osobami starszymi). Kupuje bilety autobusowe na przejazd za granicę, do miejsca wykonywania usług, oraz powrotne.
Czy z racji nieodpłatnego przekazania tych biletów zleceniobiorcom uzyskują oni świadczenie, od którego spółka jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na przełomie roku – rozliczenie przychodów i kosztów

Mateusz Kaczmarek Zbigniew Wilkosz
2019-03-04
Jak na przełomie roku ująć dla celów podatkowych i bilansowych dokonaną przez spółkę WDT, jeśli fakturę wystawiono i towar wydano przewoźnikowi w grudniu 2018 r., natomiast firma transportowa wystawiła fakturę za swoją usługę w styczniu 2019 r., ze wskazaniem grudniowej daty załadunku i styczniowej daty rozładunku?
Spółka pokrywa koszty transportu, wliczając je oczywiście w cenę sprzedawanego towaru. Odpowiedzialność za towar przechodzi na firmę transportową w momencie załadunku.
Czy przychód ze sprzedaży i koszty transportu powinny być wykazane w grudniu 2018 r. zarówno dla celów CIT, jak i w bilansie? Czy brak odbioru towaru w grudniu decyduje o tym, że bilansowo koszty te powinny jednak zostać wykazane w styczniu?
Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

2019-03-04
Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Skutki zapłaty składek ZUS z rachunku prywatnego zamiast firmowego

Mariusz Sobkowiak
2019-03-04
Omyłkowo dokonano zapłaty składek ZUS – za pracowników zatrudnionych w spółce – z prywatnego rachunku bankowego osoby spoza spółki zamiast z konta firmy. W przelewie zleceniodawcą jest oczywiście osoba fizyczna.
Czy taki przelew, wykonany przez inny podmiot niż spółka, ZUS potraktuje jako prawidłowe wywiązanie się z obowiązku uregulowania należności?
Podatki i prawo gospodarcze

Jak ustalić przychód z częściowo wynajmowanego budynku

Piotr Kaim
2019-03-04
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest właścicielem budynku biurowego o wartości początkowej 14,7 mln zł, który wynajmuje w 80%. Nabyła go przed 2018 r. Od 2018 r. ma obowiązek obliczania tzw. podatku minimalnego z tytułu własności budynku (po zmianach, które weszły w życie od 1.01.2019 r. – podatku od przychodów z budynków).
Jak obliczyć przychód będący podstawą opodatkowania tym podatkiem, w przypadku gdy budynek jest wynajmowany w części? Na ile zasady obowiązujące w 2019 r. różnią się od tych, które obowiązywały w 2018 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na organizację spotkań działowych jako koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2019-03-04
Spółka z o.o. organizuje po godzinach pracy spotkania pracowników poszczególnych działów (tzw. spotkania działowe). Wiążą się z tym wydatki na posiłki, alkohol i dodatkowe atrakcje (np. kręgielnia). Celem spotkań jest zwiększenie motywacji do pracy, integracja pracowników, poprawa atmosfery pracy i komunikacji interpersonalnej, a przez to zwiększenie efektywności pracy i zaangażowania pracowników, co powinno się przełożyć na wzrost przychodów spółki.
Czy tego typu wydatki są kosztami uzyskania przychodów?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Opodatkowanie wypłaty wynagrodzenia na rzecz spadkobierców wykonawcy dzieła

Marcin Szymankiewicz
2019-03-04
Spółka z o.o. zawarła umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W jej wyniku w grudniu 2018 r. powstał utwór w rozumieniu prawa autorskiego, do którego spółka nabyła autorskie prawa majątkowe. 13.02.2019 r. wykonawca zmarł. Ponieważ nie otrzymał przed śmiercią umówionego wynagrodzenia, spółka zamierza wypłacić je spadkobiercom, po przedstawieniu jej prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po wykonawcy dzieła.
Czy powinna pobrać zaliczki na PIT od kwot wypłaconych spadkobiercom wykonawcy? Zarówno zmarły, jak i spadkobiercy są polskimi rezydentami podatkowymi.
Rachunkowość

Które grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością spółdzielni

Ewa Hrebin
2019-03-04
Spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem prawa wieczystego użytkowania gruntów do trzech nieruchomości, dla których są ustanowione odrębne księgi wieczyste.
Pierwsza nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym większość lokali to lokale mieszkalne. Druga jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym są tylko lokale mieszkalne, ale wznosi się na niej także budynek użytkowy (pawilon handlowy). Część gruntu wchodząca w skład tej nieruchomości jest też wydzierżawiona osobom fizycznym, które pobudowały kioski handlowe spełniające definicję budynku i prowadzą w nich działalność gospodarczą. Trzecia nieruchomość nie jest zabudowana. Znajdują się na niej – oprócz urządzeń ciepłowniczych – plac zabaw, droga i zieleń.
Czy w myśl ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów spółdzielnia jest zwolniona od uregulowania opłaty za wieczyste użytkowanie trzech powyższych gruntów?
Rachunkowość

Rozliczenie przez jednostki małe różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

2019-03-04
Jesteśmy spółką z o.o. zaliczoną do małych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Sporządzamy sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor. Wykaz dodatkowych informacji i objaśnień zawartych w tym załączniku nie zobowiązuje nas do rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Natomiast dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów struktura logiczna sf, a ściślej dodatkowych informacji i objaśnień, przewiduje w odniesieniu do jednostek małych przedstawianie w ustrukturyzowanej formie rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto.
Czy mamy zatem obowiązek przedstawiania tej informacji, a jeżeli tak – jaka jest tego podstawa prawna?
Podpis elektroniczny

Jak podpisać elektroniczne nieustrukturyzowane sprawozdanie finansowe za pomocą podpisu zaufanego ePUAP

Mariusz Sobkowiak
2019-02-26
Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które od tego roku będzie składać do US sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.
W jaki sposób podpisać sprawozdanie za pomocą bezpłatnego podpisu zaufanego zamiast płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Nasz zarząd liczy 5 osób i nie stać nas na wyrabianie kwalifikowanego podpisu każdemu członkowi zarządu. Na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie istnieje elektroniczna wersja sprawozdania, którą można by podpisać za pomocą podpisu zaufanego.
Czy do platformy ePUAP można wprowadzić własne zewnętrzne dokumenty i podpisać je podpisem zaufanym przez kilka osób (wiemy, że można dodawać załączniki, ale same załączniki nie zostają podpisane podpisem zaufanym, a jedynie wniosek, np. w przypadku pisma ogólnego)? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy wartość udostępnionych pracownikom posiłków w zbiorczych pojemnikach stanowi ich przychód

Marcin Szymankiewicz
2019-02-01
Spółka udostępnia nieodpłatnie wszystkim pracownikom gotowe posiłki, wystawiane w stołówce w zbiorczych pojemnikach (podgrzewaczach lub garach). Mogą oni wybrać posiłek spośród dostępnych w danym dniu albo zrezygnować z wyżywienia. Zdarza się, że jedzenia nie wystarcza dla wszystkich, bo liczba posiłków jest szacowana na podstawie uśrednionej oczekiwanej frekwencji. Pracownicy nie deklarują wcześniej, czy w danym dniu zamierzają korzystać z wyżywienia. Dlatego spółka nie może obiektywnie określić dokładnej wartości posiłków skonsumowanych przez pracownika.
Celem ich udostępnienia jest zwiększenie motywacji do pracy, poprawa nastroju i komfortu w miejscu pracy, oszczędność czasu i ograniczenie długości przerw w pracy.
Czy pracownicy uzyskują przychód ze stosunku pracy, od którego spółka powinna pobrać zaliczkę na PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty rocznej korekty VAT dokonywanej w drodze korekty złożonych deklaracji VAT

Tomasz Krywan
2019-02-01
W deklaracjach VAT-7 za styczeń 2016 r. i styczeń 2017 r. przedsiębiorca (podatnik PIT) nie wykazał kwot korekt rocznych dotyczących środków trwałych – mimo ciążącego na nim obowiązku. Dopiero w styczniu 2019 r. złożył korekty tych deklaracji celem wykazania w nich kwot korekt VAT oraz wpłacił zaległość podatkową wraz z odsetkami.
Czy kwoty tych korekt może zaliczyć do bieżących kosztów uzyskania przychodów, czy też konieczna jest korekta zeznań PIT-36L złożonych za lata 2016 i 2017?
Podatki i prawo gospodarcze

Zeznanie roczne fundacji składane w formie elektronicznej

Mariusz Sobkowiak
2019-02-01
Jesteśmy małą fundacją, która w ubiegłym roku wygenerowała niewielki przychód. Od 2019 r. wszystkie podmioty muszą składać deklarację CIT-8 drogą elektroniczną, korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Mamy w związku z tym kilka pytań: Czy dotyczy to już rozliczenia za 2018 r.? Co w przypadku deklaracji, które powinny zostać złożone w 2018 r., ale nie zostały, i w 2019 r. będą złożone po terminie? Czy te deklaracje też należy składać drogą elektroniczną, czy można je złożyć w formie papierowej? I czy korekty deklaracji CIT-8 za okresy wcześniejsze (np. 2016 i 2017) składane w 2019 r. również należy składać drogą elektroniczną?
Rachunkowość

Zakup przedmiotu leasingu finansowego – skutki księgowe

2019-02-01
Jednostka zainteresowania publicznego stosująca uor zawarła w 2013 r. umowę leasingu, który dla celów rachunkowości stanowi leasing finansowy, a dla podatkowych – operacyjny. Przedmiotem umowy było urządzenie (linia produkcyjna). Okres umowy wynosił 5 lat. Przewidziano w niej możliwość nabycia urządzenia, po zakończeniu okresu leasingu, za 150 tys. zł. Zawierając umowę, nie planowano nabycia urządzenia. Jednak po jej zakończeniu kierownictwo zmieniło zdanie i je zakupiło.
Jak zaksięgować zakup urządzenia, które stanowiło przedmiot leasingu finansowego?
Rachunkowość

Pożyczka od spółki akcyjnej na zakup (objęcie) jej akcji

2019-02-01
Jak w spółce akcyjnej ująć pożyczkę udzieloną na zakup lub objęcie jej akcji?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW może pozbawić rekompensaty pośmiertnej

Renata Majewska
2019-02-01
Spółka objęła pracowników (na swój koszt) ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które obejmowało też odszkodowania w razie śmierci zatrudnionego. Wykupienie polisy miało na celu m.in. uwolnienie się od konieczności wypłat wysokich odpraw pośmiertnych bądź ich znaczne zmniejszenie. Jednak niedawno bliscy tragicznie zmarłego pracownika zwrócili się o wypłatę takiej rekompensaty, mimo że od ubezpieczyciela dostali nawet wyższą kwotę. Argumentowali, że zgodnie z Kp tylko ubezpieczenie pracownika na życie pozwala na rezygnację z odprawy pośmiertnej, a ubezpieczenie NNW – nie.
Czy mają rację?
Podatki i prawo gospodarcze

Stawka VAT na usługi spedycji międzynarodowej wykonane na terytorium Polski

Marcin Szymankiewicz
2019-02-01
Spółka wykonuje usługi spedycji międzynarodowej m.in. dla innych przedsiębiorstw spedycyjnych (podatników VAT w Polsce), działając jako ich podwykonawca. Dla jednego ze zleceniodawców świadczy m.in. usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku krajowym, tj. od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem UE do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski. Ma kopię listu przewozowego SMGS (dokumentu kolejowego w komunikacji międzynarodowej), z którego wynika, że importowany towar jest przemieszczany między miejscem nadania znajdującym się poza UE a pierwszym miejscem przeznaczenia w Polsce. Spółka dysponuje ponadto kopią dokumentu SAD, który potwierdza zgłoszenie towarów do odprawy celnej (procedura dopuszczenia do obrotu) przez importera.
Czy wskazana usługa jako usługa transportu międzynarodowego jest opodatkowana wg preferencyjnej stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?
Rachunkowość

Czy sprawozdanie finansowe spółki cywilnej wymaga przekazania organom podatkowym

2019-02-01
Czy spółka cywilna prowadząca pełną rachunkowość (bądź jej wspólnicy) ma obowiązek przekazania elektronicznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Szefowi KAS?
Rachunkowość

Sprawozdanie z działalności SPZOZ

2019-01-07
Jako szpital prowadzimy działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czy mamy obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności? Jeżeli tak, to czy sprawozdanie to powinno zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta, a jego wyniki zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego szpitala?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty finansowania dłużnego a różnice kursowe

Edyta Głębicka
2019-01-07
W 2015 r. otrzymaliśmy kredyt bankowy w euro, który wykorzystujemy na cele działalności gospodarczej. Kapitał jest spłacany w terminach określonych w umowie. Odsetki są płacone 2 razy w roku. Oczywiste jest, że na dzień spłaty kwoty kapitału kredytu w walucie obcej wartość waluty w przeliczeniu na złote może być inna niż jej wartość w momencie otrzymania kredytu. W związku z tym powstają różnice kursowe – dodatnie i ujemne, które ustalamy metodą podatkową, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15a updop.
Czy powinniśmy te różnice kursowe od kapitału spłacanego kredytu w walucie obcej uwzględniać przy kalkulacji nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Obowiązki zleceniodawcy w związku z wypłatą zleceniobiorcy zasiłków chorobowego i macierzyńskiego

Marcin Szymankiewicz
2019-01-07
Spółka zawarła z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (zamieszkałą w Polsce) umowę zlecenia na okres od 1.04.2018 do 31.03.2019 r. Na potrzeby ubezpieczeń społecznych zleceniobiorczyni złożyła spółce oświadczenie, w którym wniosła o ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także chorobowe. Na tej podstawie spółka zgłosiła ją w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (od 1.04.2018 r.). Od listopada 2018 r. zleceniobiorczyni przebywa na zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy w okresie ciąży. Termin porodu przypada na styczeń 2019 r., w związku z czym będzie jej też przysługiwał zasiłek macierzyński, którego płatnikiem do 31.03.2019 r. będzie spółka.
Czy od tego zasiłku powinna naliczać i pobierać zaliczkę na PIT?
Rachunkowość

Ewidencja szczegółowa środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego

2019-01-07
Czy środkowi trwałemu, użytkowanemu przez nas na podstawie umowy leasingu finansowego, należy nadać indywidualny numer inwentarzowy?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Uzyskanie prawa do emerytury długo po rozstaniu z pracodawcą wyklucza wypłatę odprawy emerytalnej

Renata Majewska
2019-01-07
Zwolniliśmy pracownika bez wypowiedzenia z uwagi na upływ 3 mies. pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Przez kolejne 3 mies. znowu pobierał on świadczenie rehabilitacyjne, a potem ZUS odmówił jego kontynuacji. Przeszedł więc na zasiłek dla bezrobotnych. Po roku jego pobierania uzyskał prawo do emerytury i wtedy złożył do nas wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej.
Czy mamy obowiązek ją wypłacić?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wypowiedzenie umowy pracownicy korzystającej z obniżonego wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Renata Majewska
2019-01-07
Spółka wręczyła wypowiedzenie pracownicy korzystającej z obniżonego do ½ etatu wymiaru czasu pracy przez okres, kiedy mogłaby przebywać na urlopie wychowawczym. Pracownica złożyła pozew do sądu o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.
Czy ma rację? Wymówienie nie zostało przekazane w ramach tzw. zwolnień grupowych.
Podatki i prawo gospodarcze

Opłata za kredyt rewolwingowy i opłaty leasingowe a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2019-01-07
W 2015 r. spółka z o.o. zaciągnęła kredyt bankowy, który jest wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej i w związku z którym są płacone odsetki I prowizje. W ramach tej samej umowy kredytowej bank udostępnia też spółce kredyt rewolwingowy do określonej kwoty, który może ona wykorzystać w razie potrzeby. Dotychczas z niego nie skorzystała. Za samą gotowość do jego udzielenia pobierana jest – w okresach półrocznych – prowizja (opłata za dostępność).
Czy taką opłatę należy uznać za koszt finansowania dłużnego (KFD), podlegający ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych?
Spółka zawarła ponadto ramową umowę na finansowanie umów tzw. leasingu operacyjnego (zbliżone charakterem do umów najmu) oraz umów serwisowych. Jej przedmiotem są samochody osobowe. Dla każdego samochodu podpisywana jest umowa jednostkowa, określająca czas jej trwania, cenę samochodu i wynagrodzenie (miesięczna rata leasingowa bez rozbicia na część kapitałową i odsetkową). Opłaty leasingowe i za usługi serwisowe ustalane są dla konkretnego okresu leasingu oraz całkowitego limitu kilometrów.
Czy mimo braku wyszczególnienia na miesięcznej fakturze części kapitałowej i odsetkowej opłaty leasingowej spółka powinna jakoś ustalać część odsetkową i uwzględniać w limicie KFD?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy wydatki z tytułu regresu ubezpieczeniowego stanowią koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2019-01-07
W spółce z o.o. w wyniku pożaru zniszczeniu uległy towary należące do jej kontrahenta. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym kontrahent ubezpieczył te towary, po wypłaceniu mu odszkodowania zastosowało regres ubezpieczeniowy wobec spółki. Sąd stwierdził winę spółki, gdyż do pożaru przyczynili się nieodpowiednio przeszkoleni jej pracownicy.
Czy wydatki związane z zastosowanym regresem ubezpieczeniowym spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Całkowita zmiana danych nabywcy poprzez wystawienie faktury korygującej

Marcin Szymankiewicz
2019-01-07
Spółka sprzedaje towary i usługi krajowym kontrahentom. Czasami po wystawieniu faktury okazuje się, że jako nabywcę błędnie wskazano podmiot, który nie jest stroną transakcji (na rzecz którego nie została zrealizowana dostawa towaru czy usługa). Wszystkie dane nabywcy (nazwa, adres, numer NIP) są nieprawidłowe. Faktura jest jednak doręczana właściwemu nabywcy.
Skoro nie odzwierciedla ona rzeczywistego przebiegu transakcji gospodarczej, to czy prawidłowe jest wystawienie faktury korygującej, w której nastąpi całkowita zmiana danych identyfikujących nabywcę?
Rachunkowość

Czy fundusz zasobowy spółdzielni mieszkaniowej można wykorzysta na pokrycie niedoboru z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości

2019-01-07
Spółdzielnia mieszkaniowa dysponuje funduszem zasobowym, który powstał m.in. z wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków spółdzielni, oraz z odpisu nadwyżki bilansowej w wysokości 5%, przeznaczonego na pokrycie strat spółdzielni.
Walne zgromadzenie podjęło w 2018 r. uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej spółdzielni za lata 2016 i 2017 na pokrycie niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Nadwyżka nie wystarczy jednak na pokrycie całego niedoboru.
Czy spółdzielnia może zatem – z uwagi na zmianę ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowiącą m.in. o likwidacji obowiązku wpłat wpisowego – przeznaczyć (na podstawie uchwały walnego zgromadzenia) część funduszu zasobowego, powstałego z wpłat wpisowego, na pokrycie niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości? A może należy uprzednio przeksięgować równowartość funduszu zasobowego, powstałego z wpłat wpisowego, na pozostałe przychody operacyjne i następnie podjąć uchwałę o przeznaczeniu tej części nadwyżki bilansowej na pokrycie niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Spłata pożyczki z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej po ustaniu zatrudnienia

Renata Majewska
2019-01-04
Pracownik chce rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron.
Czy pracodawca może uzależnić swoją zgodę i termin rozwiązania umowy od uregulowania pozostałej do spłacenia pożyczki zaciągniętej z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?
Rachunkowość

Archiwizacja e-sprawozdań finansowych

2019-01-04
Jak archiwizować sprawozdanie finansowe (sf) oraz sprawozdanie z działalności sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone elektronicznymi podpisami? Jak długo je przechowywać?
Czy sf powinno być przechowywane również w formie papierowej? Czy do zbiorów, których zasady przechowywania reguluje uor, zalicza się także sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sf?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż towarów zagranicznego koncernu na polskim rynku (bezpośrednio, przez przedstawicielstwo, agenta lub spółkę córkę) – kwestie prawno-podatkowe

Mateusz Kaczmarek
2019-01-04
Nasza firma od lat współpracuje z dalekowschodnim koncernem produkującym nieakcyzowe towary, podlegające w UE kilkuprocentowemu cłu, sprzedawane w hurtowych ilościach m.in. na rynek polski. Koncern jest bezpośrednim sprzedawcą towaru, wystawia nabywcy fakturę, którą ten reguluje na konto koncernu, prowadzone w kraju jego siedziby. Odprawy celnej importowej dokonuje nabywca.
Z uwagi na realia rynkowe i plany rozwojowe koncernu (klienci uważają handel z kontrahentem unijnym za mniej ryzykowny niż z podmiotem z siedzibą w Azji, poza tym koncern rozważa lokalizację w Polsce centrum logistycznego, z którego będzie sprzedawał towary w całej UE) nastąpi zmiana warunków dostawy z obecnie stosowanego Incoterm CIF na Incoterm DDP. W związku z tym wraz z przedstawicielami koncernu rozważamy:
• kontynuację sprzedaży towarów bezpośrednio przez koncern z kraju jego siedziby,
• założenie w Polsce przedstawicielstwa koncernu,
• podpisanie przez naszą firmę umowy agencyjnej z koncernem,
• założenie w Polsce spółki córki koncernu (spółki z o.o.).
Które z tych rozwiązań będzie optymalne z uwagi na minimalizację ryzyka prawno-podatkowego oraz możliwość swobodnego transferowania zysków do kraju siedziby koncernu?
Podatki i prawo gospodarcze

Ekwiwalent za pranie odzieży i obuwia roboczego – zwolnienie od PIT i składek ZUS

Renata Majewska
2019-01-04
Zgodnie z Kp firma wypłaca ekwiwalenty pieniężne – w równej wysokości – za pranie zakupionej przez nią odzieży roboczej, wszystkim, którzy pracowali w danym miesiącu na stanowisku pracy objętym przydziałem takiej odzieży.
Czy ekwiwalenty te są wolne od podatku dochodowego i ZUS, czy też w celu zachowania prawa do zwolnienia należałoby je zróżnicować – np. w zależności od liczby dni przepracowanych w miesiącu?
Rachunkowość

Amortyzacja bilansowa i podatkowa – różnice

2019-01-04
Od 1.01.2019 r. jest możliwe stosowanie podatkowych – zamiast bilansowych – zasad amortyzacji środków trwałych.
Kogo to uprawnienie dotyczy i na czym, tak naprawdę, polegają różnice w zasadach amortyzacji?
Podatki i prawo gospodarcze

Wymogi dotyczące certyfikatu rezydencji

Piotr Kaim
2019-01-04
Spółka otrzymała pożyczkę od niepowiązanej, zagranicznej osoby prawnej.
Jakie warunki powinien spełniać certyfikat rezydencji pożyczkodawcy, by spółka mogła pobrać podatek u źródła wg obniżonej stawki, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Czy okres ważności certyfikatu powinien obejmować datę zaciągnięcia pożyczki?
Kiedy należy taki certyfikat uzyskać?
Czy spółka może się posługiwać certyfikatem w formacie PDF, pobranym ze strony internetowej pożyczkodawcy?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na artykuły spożywcze eksponowane podczas targów – czy są kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
2019-01-04
Spółka z o.o. jest producentem przemysłowych urządzeń chłodniczych (regały i szafy chłodnicze, wyspy mroźnicze, witryny do przechowywania ciast itp.). Prezentując swoje urządzenia podczas targów, dla uzyskania lepszego efektu wypełnia je produktami spożywczymi.
Czy wydatki na ich zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta przychodów po niekorzystnym wyroku sądowym

Marcin Szymankiewicz
2018-12-04
Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Sprzedaje wodę m.in. firmie X. W czerwcu 2015 r. doszło do dużego niekontrolowanego wycieku wody. W lipcu spółka wystawiła X fakturę zgodnie ze wskazaniem wodomierza na łączną kwotę 54 tys. zł (netto 50 tys. zł), w której zafakturowała także ten wyciek. Wykazała przychód z tego tytułu (50 tys. zł) w zeznaniu rocznym za 2015 r.
X uznała tę fakturę jedynie w niewielkiej części i zapłaciła 4320 zł. Spółka dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej. Niestety, wyrok okazał się dla niej niekorzystny – sąd uznał, że nie miała prawa żądać zapłaty za usługi, bo woda nie została dostarczona, tylko wyciekła w wyniku awarii. W listopadzie 2018 r. spółka wystawiła więc korektę spornej faktury, zmniejszając należność o 49 680 zł brutto (46 tys. zł netto).
Czy może na bieżąco skorygować przychód podatkowy?
Podatki i prawo gospodarcze

Gwarancje i poręczenia jako koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-12-04
Spółki należą do grupy kapitałowej. Jedną z jej zasad jest udzielanie sobie wzajemnych gwarancji i poręczeń. Ustalono, że świadczenia takie są odpłatne, a ich celem może być zabezpieczenie przez inny podmiot zarówno spłaty zobowiązania (np. kredytu lub pożyczki), jak i wykonania kontraktu handlowego.
Czy trzeba uwzględniać takie świadczenia w kosztach finansowania dłużnego, mając na uwadze, że ta sama spółka może ponosić z tego tytułu koszty, ale i osiągać przychody?
Podatki i prawo gospodarcze

Moment powstania przychodu ze sprzedaży voucherów

Marcin Szymankiewicz
2018-12-04
Spółka prowadzi sprzedaż on-line audiobooków i słuchowisk, umożliwia ich przechowywanie, odsłuchiwanie oraz pobieranie. Użytkownicy serwisu internetowego nabywają vouchery uprawniające do pobrania określonej liczby audiobooków. Potwierdzają one wyłącznie prawo użytkownika do nabycia audiobooków w serwisie, bez wskazania konkretnych audiobooków. W momencie sprzedaży voucherów spółka nie może określić, kiedy, na jaki audiobook i czy w ogóle zostaną one wymienione. Vouchery mają określony termin ważności. Zgodnie z regulaminem serwisu spółka nie zwraca użytkownikom pieniędzy za vouchery niezrealizowane w terminie.
Czy prawidłowo wykazuje przychód ze sprzedaży voucherów w momencie ich wykorzystania przez użytkownika lub upływu terminu ważności?
Rachunkowość

Zasada istotności a uproszczenia

2018-12-04
W jaki sposób stosować zasadę istotności wyrażoną w art. 4 ust. 4a uor? Przepis ten nie zawiera konkretnych wielkości. Stanowi jedynie, że nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne. Przecież o tym, czy wszystkie pojedynczo nieistotne zdarzenia są łącznie istotne, można się przekonać dopiero po zakończeniu roku.
Czy zatem czekać z odpisaniem danej grupy kosztów do końca roku? Na czym polega wtedy uproszczenie?
Jak zatem postąpić: czy określić roczny próg kwotowy, poniżej którego możliwe będzie stosowanie uproszczeń (w szczególności polegających na odpisywaniu w koszty wartości początkowej środków trwałych i wnip o niskiej cenie jednostkowej, a także takich wydatków, jak ubezpieczenia, prenumeraty, bez stosowania rozliczeń międzyokresowych kosztów)? W takiej sytuacji – po przekroczeniu progu – ewidencja zdarzeń gospodarczych będzie się odbywała bez stosowania uproszczeń.
A może po przekroczeniu progu trzeba korygować zapisy dotyczące objętych uproszczeniem zdarzeń, dokonane od początku roku?
Czy możliwe jest określenie progów dla poszczególnych grup tytułów kosztów, a nie jednego progu dla całej jednostki?
Czy do uproszczeń można przyjąć granicę określoną w przepisach podatkowych, które przewidują, że podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wnip, których wartość początkowa nie przekracza 10 tys. zł? Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania.
Podatki i prawo gospodarcze

Obowiązek korekty VAT w związku z umorzeniem zobowiązań

Marcin Szymankiewicz
2018-12-04
Czy jeżeli kontrahent umorzył w całości wierzytelność wynikającą z otrzymanej faktury, na nabywcy ciąży obowiązek korekty VAT naliczonego w trybie art. 89b ustawy o VAT? W dacie umorzenia nie upłynęło jeszcze 150 dni od terminu płatności wynikającego z umowy.
Rachunkowość

Dobrowolne badanie sprawozdania finansowego

2018-12-04
Jesteśmy spółką z o.o., której udziałowiec to państwowy instytut badawczy – prowadzimy bowiem prace rozwojowe i komercjalizujemy wyniki badań.
Jako nieduży podmiot spółka nie jest zobowiązana do poddania się ustawowemu badaniu sprawozdania finansowego (sf) w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, gdyż nie zachodzą przesłanki określone w art. 64 ustawy o rachunkowości. Zlecamy natomiast przeprowadzenie co kilka lat dobrowolnego badania sf przez biegłych rewidentów.
Czy wejście w życie uobr coś zmieniło w zakresie naszych obowiązków w kwestii badań sf? Czy nadal są one dla nas dobrowolne? Komu możemy je zlecać?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przejazdy pracownika między miejscem parkowania auta służbowego a miejscem pracy wolne od podatku dochodowego

Marcin Szymankiewicz
2018-12-04
Spółka powierza niektórym pracownikom samochody służbowe, na zasadach określonych w odrębnych umowach, celem umożliwienia im należytej i efektywnej realizacji zadań i obowiązków służbowych oraz spełnienia wymagań co do ich dyspozycyjności i mobilności. Pracownicy ci są zobowiązani m.in: dbać o powierzony pojazd, parkować go – po zakończeniu pracy – na parkingu obok siedziby spółki lub w miejscu parkowania wyznaczonym w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, zwrócić samochód wraz z wyposażeniem na rzecz spółki, na jej żądanie.
Czy przejazdy pracownika między miejscem parkowania samochodu służbowego a miejscem pracy/siedzibą spółki powodują powstanie u niego przychodu podatkowego, od którego spółka ma obowiązek odprowadzić zaliczki na PIT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Opodatkowanie PIT odszkodowania za utratę pracy

Marcin Szymankiewicz
2018-12-04
Na mocy zawartego ze związkami zawodowymi porozumienia ws. grupowego zwolnienia spółka z o.o. wypłaciła zwolnionym z pracy pracownikom odprawy w wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia oraz dodatkowe odszkodowanie w wysokości 60 tys. zł brutto.
Nie dano zatrudnionym wyboru między zwolnieniem z pracy a pozostaniem na stanowisku, gdyż stanowiska te zlikwidowano. Otrzymali oni propozycję rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron, na którą przystali.
Czy dodatkowe odszkodowanie za utratę pracy, wypłacone zwolnionym na podstawie porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi (stanowiącego normatywne źródło prawa pracy, o którym mowa w art. 9 § 1 Kp), korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapomoga losowa wypłacona emerytowi z zfśs – obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2018-12-04
Zgodnie z regulaminem wydatkowania środków z zfśs spółka może wykorzystać je na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów, których uprzednio łączył z nią stosunek pracy. Jednym z rodzajów pomocy socjalnej jest bezzwrotna pomoc rzeczowo-finansowa (zapomoga). Spółka w listopadzie 2018 r. przyznała emerytowi, ze środków zfśs, zapomogę pieniężną w wysokości 400 zł, w związku z jego trudną sytuacją materialną.
Emeryt we wniosku o jej przyznanie wskazywał na trudności materialne i zdrowotne, lecz na podstawie dołączonej dokumentacji i opisu sytuacji wniosek zakwalifikowano do zapomogi pieniężnej (nielosowej).
Czy wypłacając tę zapomogę, spółka powinna pobrać – jako płatnik – zryczałtowany 10% PIT, ew. wystawić informację PIT-8C?
Podatki i prawo gospodarcze

Odpisy amortyzacyjne a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-12-04
Nasza spółka z o.o. rozważa zakup kilku nowych środków trwałych. Ponieważ z bieżących środków finansowych musimy opłacić dostawy, na zakup składników majątku trwałego zapewne zaciągniemy kredyt w banku albo pożyczkę od innego podmiotu. Do tej pory tego rodzaju zakupów dokonywaliśmy z własnych pieniędzy.
Jakie szczególne skutki podatkowe będą się wiązały ze sfinansowaniem inwestycji środkami zewnętrznymi?
Rachunkowość

Należności z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu finansowym państwowej jednostki budżetowej

2018-12-04
Jak państwowa jednostka budżetowa powinna w bilansie prezentować należności z tytułu dostaw i usług, stanowiące dochody budżetowe, ujmowane na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nagroda jubileuszowa – wyłączenie z podstawy wymiaru składek

Andrzej Radzisław
2018-11-08
Pracownica nabyła prawo do nagrody jubileuszowej (25-lecie) w maju 2013 r. Nagroda nie została wypłacona w tym terminie, tylko w maju 2015 r. Została wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS. Zgodnie z datą nabycia prawa do nagrody (maj 2013 r.) kolejna nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona w maju 2018 r.
Czy od tej nagrody należało odprowadzić składki? Mamy wątpliwości, ponieważ od wypłaty nagrody jubileuszowej nie minęło 5 lat.
Jaka data jest w tym przypadku decydująca – nabycia przez pracownika prawa do nagrody, czy jej wypłaty? Skoro składki zostały opłacone, to czy należy złożyć korektę?
Podatki i prawo gospodarcze

Faktoring i ubezpieczenie należności a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-11-08
W związku z wprowadzeniem do updop przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego (KFD) mamy wątpliwości, jak potraktować koszty związane z zabezpieczaniem naszych należności. Zawieramy umowy ubezpieczenia, dzięki czemu w razie nieotrzymania zapłaty od kontrahenta dostaniemy odszkodowanie, odpowiadające całości lub części ubezpieczonej należności handlowej. W zamian za to uiszczamy wynagrodzenie (składki ubezpieczeniowe).
Zawarliśmy też z bankiem umowy faktoringowe, dotyczące naszych wierzytelności handlowych. Bank odkupuje od nas należności (bez regresu), wypłacając umówioną część wartości wierzytelności. Za wykonywaną usługę pobiera opłaty o charakterze prowizji (wynagrodzenie za czynności związane z nabyciem oraz administrowaniem należnościami) oraz tzw. odsetki dyskontowe za okres od momentu kupna wierzytelności do terminu jej zapłaty.
Czy opłaty związane z korzystaniem z faktoringu i ubezpieczeniem należności handlowych powinniśmy zaliczać do KFD?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy przeniesienie na wspólnika własności składników majątku likwidowanej spółki powoduje powstanie przychodu u spółki

Ryszard Kubacki
2018-11-08
Spółka z o.o., której prowadzę księgowość, jest w toku postępowania likwidacyjnego. Wygląda na to, że sprzedaż części składników jej majątku nie będzie możliwa. Zostaną więc one (po zakończeniu procesu likwidacji i zaspokojeniu wszystkich wierzycieli) przekazane jedynemu udziałowcowi. Przejmie on wyłącznie poszczególne elementy majątku rzeczowego (w tym nieruchomość), które nie stanowią przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Czy przekazanie majątku spółki jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym będzie się wiązać z powstaniem przychodu spółki podlegającego CIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Zmiana proporcji udziału w zysku spółki osobowej za dany rok – czy konieczna jest korekta zaliczek na PIT

Iwona Czauderna
2018-11-08
W umowie spółki osobowej udział wspólników w zys- ku został ustalony proporcjonalnie do wniesionych wkładów (tzw. tymczasowa proporcja). Ta proporcja może być, zgodnie z umową, zmieniona w ciągu roku w drodze uchwały (tzw. zmieniona proporcja). Po zakończeniu roku obrotowego/podatkowego walne zgromadzenie wspólników (osoby fizyczne) podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Tymczasowa i zmieniona proporcja mogą się różnić od ustalonej wówczas ostatecznej proporcji, w jakiej zostanie podzielony zysk. Udział w zysku przypisany na podstawie tymczasowej (zmienionej) proporcji może być niższy bądź wyższy niż ustalony na podstawie ostatecznej proporcji.
Czy zmiana proporcji udziału w zysku spółki osobowej w trakcie roku bądź po jego zakończeniu powoduje, że będzie konieczna korekta zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych przez wspólników w ciągu roku?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wypowiedzenie umowy okresowej, która przekształci się w stały angaż

Renata Majewska
2018-11-08
Pracownik jest zatrudniony na czas określony na umowę o pracę zawartą od 1.01.2016 do 31.12.2018 r. Zamierzamy się z nim rozstać. W sierpniu 2018 r. wręczyliśmy mu 3-miesięczne wypowiedzenie (jego okres upływa więc z końcem listopada 2018 r.). Nie podaliśmy w nim przyczyny naszej decyzji ani też nie doszło do konsultacji związkowej. Z uwagi na upływ limitu 33 mies. zatrudnienia okresowego wskazany angaż 21.11.2018 r. – a więc w trakcie biegnącego wymówienia – ulegnie przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony.
Czy w związku z tym musimy cofnąć wymówienie i ew. jeszcze raz złożyć, wpisując jego powód i poddając je konsultacji związkowej?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dodatek za rozłąkę dla pracownika w podróży służbowej – PIT i składki ZUS

Andrzej Radzisław
2018-11-08
Pracownikom, którzy wyjeżdżają w zagraniczną podróż służbową, chcemy wypłacać dodatek za rozłąkę.
Czy taki składnik wynagrodzeń może być zwolniony od składek społecznych i podatku dochodowego?
Rachunkowość

Zakup licencji w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

2018-11-08
Państwowa jednostka budżetowa prosi o wyjaśnienie, czy zakupione na okres roku licencje (np. na publikacje elektroniczne, programy antywirusowe) kwalifikować w księgach rachunkowych do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli w następnym roku, od tych samych kontrahentów, ponownie kupuje roczną licencję na aktualizację programów dotyczących publikacji i antywirusowych.
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty związane z korzystaniem z instrumentów finansowych – czy podlegają limitowaniu jako koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-11-08
Firma korzysta z kilku instrumentów finansowych. Niektóre z nich związane są z zaciągniętymi przez nas i spłacanymi kredytami w walucie obcej, a niektóre z bieżącą działalnością. Zabezpieczamy się w ten sposób przed ryzykiem kursowym w zakresie spłacanych rat kredytu oraz przychodów ze sprzedaży naszych towarów za granicę.
Czy te instrumenty finansowe powinniśmy uwzględniać w potencjalnie limitowanych kosztach finansowania dłużnego?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zleceniobiorcy z zagranicy – skutki przekroczenia 183 dni pobytu w Polsce

Piotr Kaim
2018-11-08
Spółka budowlana zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną, która jest obywatelem Białorusi. Osoba ta przyjechała do Polski na pobyt czasowy w celach zarobkowych. Nie przedstawiła spółce certyfikatu rezydencji, ale zadeklarowała, że ośrodek jej interesów życiowych jest ulokowany na Białorusi. Jej pobyt na terytorium Polski niebawem przekroczy 183 dni w roku kalendarzowym.
W jaki sposób spółka powinna wypełniać obowiązki płatnika PIT w związku z wypłatą wynagrodzeń na rzecz zleceniobiorcy? Czy od wynagrodzeń za pierwsze 183 dni należy pobierać 20% podatek zryczałtowany, a od wynagrodzeń za następne dni – zaliczkę na PIT na zasadach ogólnych? Jakie informacje i deklaracje należy wypełnić?
Rachunkowość

Zaliczki na poczet zakupu środków trwałych i innych usług w sprawozdaniu Rb-N

2018-11-08
Jak państwowa jednostka budżetowa powinna prezentować zaliczki przekazane kontrahentom na poczet dostaw i usług (np. konferencji, usługi hotelowej), a także zaliczki na poczet zakupu gruntów oraz środków trwałych w budowie w sprawozdaniu Rb-N?
Rachunkowość

Wartość netto zlikwidowanego środka trwałego wchodzącego w skład zbiorczego obiektu inwentarzowego

2018-11-08
Jak ustalić wartość netto zlikwidowanego składnika zbiorczego obiektu inwentarzowego, aby go wyksięgować z konta 01 „Środki trwałe” (Ma) na konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” (Wn)?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy zwrot naliczonego VAT uprzednio ujętego w kosztach stanowi przychód podatkowy

Iwona Czauderna
2018-11-08
Spółka na skutek niekorzystnej wykładni ustawy o VAT przyjetej przez organy podatkowe, dotyczącej odliczenia naliczonego VAT, nie korzystała w pełni z przysługującego jej prawa do odliczenia. Nieodliczony podatek zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Po pewnym czasie wykładnia przepisów została uznana za wadliwą – spółka skorygowała rozliczenie VAT.
Czy prawidłowo wykazała uzyskane przysporzenie w postaci zwrotu naliczonego VAT, uprzednio ujętego w kosztach uzyskania przychodów jako swój przychód?
Rachunkowość

Inwentaryzacja należności spornych i wątpliwych

2018-11-08
W art. 26 ust. 1 pkt 3 uor, poświęconym inwentaryzacji, wskazano, że należności sporne i wątpliwe inwentaryzuje się drogą porównania danych (weryfikacji). Uor nie wyjaśnia, co to są należności sporne i wątpliwe. W art. 35b uor, dotyczącym odpisów aktualizujących należności, jest mowa m.in. o odpisach na należności: kwestionowane przez dłużników, od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub układowe, od dłużników, których wniosek o ogłoszenie upadłości sąd oddalił z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a wg oceny jednostki ich spłata w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.
Z przepisów o podatku dochodowym wynika z kolei, że nieściągalność należności uznaje się w szczególności za uprawdopodobnioną, gdy:
dłużnik zmarł, został wykreślony z CEIDG, postawiony w stan likwidacji lub upadłości,
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, układowe lub ugodowe,
należność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
należność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego (art. 16 ust. 2 updop oraz art. 23 ust. 3 updof).
Co zatem rozumie się w uor przez należności sporne i wątpliwe? Czy dokonanie odpisu aktualizującego zwalnia od uzgodnienia należności z kontrahentami?
Podatki i prawo gospodarcze

Dokumentowanie fakturą VAT marża sprzedaży usługi hotelowej

Marcin Szymankiewicz
2018-11-08
Spółka zajmuje się organizacją imprez turystycznych, działa też jako agent innych organizatorów imprez (touroperatorów). Kupuje m.in. usługi hotelowe stanowiące składnik organizowanej imprezy turystycznej albo odsprzedawane jako samodzielna usługa. Nabywając te usługi, spółka działa na rzecz nabywcy (klienta) we własnym imieniu i na własny rachunek. W odsprzedawanej usłudze hotelowej zasadniczo nie ma innych świadczeń poza noclegiem i ew. śniadaniem. Świadcząc ww. usługi, spółka nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.
Czy prawidłowo opodatkowuje sprzedawaną klientom usługę hotelową na zasadach procedury marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT i dokumentuje fakturą z dopiskiem „procedura marży dla biur podróży”?
Rachunkowość

Skutki niezatwierdzenia sprawozdania z działalności

2018-11-08
Spółdzielnia odbyła pierwszą część walnego zgromadzenia członków (dalej wz) w czerwcu 2018 r. W jego trakcie zatwierdzono roczne sprawozdania finansowe (rsf) za rok 2017. Jednocześnie wz podjęło uchwałę o niezatwierdzaniu sprawozdania zarządu z działalności (szd).
Z tego względu spółdzielnia ma wątpliwość, czy faktycznie jej rsf zostało zatwierdzone.
Rachunkowość

Mechanizm podzielonej płatności w państwowej jednostce budżetowej

2018-10-04
Sposób ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP), przedstawiony w „Rachunkowości” nr 6/2018, jest oczywisty w przypadku jednostek gospodarczych, które nabywają materiały, towary lub usługi związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT.
Natomiast inna jest sytuacja w państwowych jednostkach budżetowych, w których zakupione materiały lub usługi przeznaczone są do działalności niezwiązanej ze sprzedażą opodatkowaną (tzn. na potrzeby własne). Jednostki takie rozliczają zakupione materiały (a także usługi) w kwocie brutto – łącznie z VAT.
W jednostkach tych konto 300 – „Rozliczenie zakupu” służy do rozliczenia zakupów w kwocie brutto, np.:
1. Otrzymano fakturę od dostawcy za materiały: 1000 zł (brutto)
Wn konto 300 – „Rozliczenie zakupu”
Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”
2. Przyjęto materiały do magazynu 1000 zł:
Wn konto 310 – „Materiały”
Ma konto 300 – „Rozliczenie zakupu”
3. Zapłacono fakturę 1000 zł:
Wn konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”
Ma konto 130 – „Rachunek bieżący”.
Biorąc pod uwagę, że dostawca stosuje MPP, sposób ewidencji zaprezentowany w „Rachunkowości” nie będzie możliwy do zastosowania w jednostkach będących nabywcami.
Proszę o wskazanie sposobu ewidencji księgowej w takim przypadku.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kiedy pracodawca ma obowiązek oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych osobowych

Renata Majewska
2018-10-04
Czy pracodawca zatrudniający 46 pracowników ma obowiązek dokonywania od 25.05.2018 r. oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych? Jeżeli tak, jakie operacje podlegają takiej ocenie?
Rachunkowość

Ewidencja cła

2018-10-04
Jak zaksięgować cło pobrane od importowanych materiałów? Materiały wyceniamy w cenach zakupu.
Czy cło wchodzi w zakres ceny zakupu, czy ceny nabycia?
Rachunkowość

Wycena niezakończonych usług wykonywanych przez agencję reklamową

2018-10-04
Jako agencja reklamowa wykonujemy różne usługi (zlecenia) dla naszych klientów. Czas ich wykonania nie przekracza 6 mies. Jak wyceniać niezakończone zlecenia na dzień bilansowy i w której pozycji bilansu je prezentować?
W myśl uor do aktywów obrotowych zalicza się aktywa rzeczowe (art. 3 ust. 1 pkt 18a), które są wyceniane wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy – tymczasem usługi reklamowe mają charakter niematerialny, a nie rzeczowy. W bilansie pojęcie rzeczowych aktywów obrotowych nie występuje, zamiast niego stosowana jest nazwa „zapasy”.
Czy usługi niematerialne w toku wyceniać jako zapasy, czy rozliczenia międzyokresowe?
Rachunkowość

Podział nadwyżki bilansowej w spółdzielni mieszkaniowej

2018-10-04
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej (dalej spółdzielnia) przygotował projekty uchwał ws. podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r. Projekty przewidują, że zostanie ona przeznaczona na pokrycie ujemnego wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz fundusz zasobowy w wysokości nie niższej niż 5% nadwyżki bilansowej.
Gdyby nadwyżka była wyższa od niepokrytych opłatami kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, to zostanie przeznaczona na fundusz remontowy nieruchomości.
Jest to zgodne ze statutem spółdzielni uchwalonym przez walne zgromadzenie (wz) w 2012 r., w myśl którego pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielni przeznacza się na pokrycie określonych wydatków, związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej. Cel lub cele zagospodarowania ww. pożytków i przychodów (nadwyżki bilansowej) określa uchwała walnego zgromadzenia (§ 90 ust. 2 statutu). W myśl zaś jego § 93 ust. 6 koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują w szczególności: koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anteny zbiorczej oraz odpisy na fundusz remontowy.
Z kolei członkowie spółdzielni zgłosili własny projekt podziału nadwyżki bilansowej, wnioskując jej przeznaczenie na fundusz remontowy i fundusz zasobowy oraz projekt uchwały w sprawie pokrycia z funduszu zasobowego nadwyżki kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości nad opłatami, przy czym mowa jest w nim o stratach z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
Czy uchwała wz w sprawie pokrycia z funduszu zasobowego nadwyżki kosztów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości nad przychodami jest zgodna z prawem i czy po jej podjęciu należy dokonać odpowiednich księgowań w księgach rachunkowych?
Nadmieniamy, że statut spółdzielni w § 90 ust. 3 stanowi, że stratę bilansową z działalności spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, zaś w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy, określają regulaminy uchwalane przez radę nadzorczą (§ 88 ust. 3).
Czy taka uchwała wymaga zakwestionowania przez biegłego rewidenta? Jaką opinię powinien on wydać?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dwie umowy zlecenia z jednym zleceniobiorcą

Andrzej Radzisław
2018-10-04
Zatrudniamy zleceniobiorcę i opłacamy za niego składki społeczne i zdrowotne. Od 1.10.2018 r. zamierzamy z nim zawrzeć drugą umowę zlecenia.
Czy składki społeczne będziemy wówczas płacić tylko od wynagrodzenia z pierwszej umowy, czy też od obu umów, bo to umowy z tą samą osobą?
Rachunkowość

Ewidencja „rabatu” z tytułu wcześniejszej zapłaty podatku od towarów i usług z rachunku VAT

2018-10-04
Stosując mechanizm podzielonej płatności (MPP), jednostka ma prawo skorzystać z „rabatu” za wcześniejszą zapłatę zobowiązań podatkowych z rachunku VAT, odprowadzając do US niższą kwotę VAT, niż wynika to z dokumentów źródłowych i deklaracji.
W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych kwotę pozostającą z tytułu tego „rabatu” na rachunku VAT podatnika?
Podatki i prawo gospodarcze

Modernizacja budynku – odliczenie i korekta naliczonego VAT

Piotr Kaim
2018-10-04
Spółka jest właścicielem budynku, w którym prowadzi hotel. Zgodnie z decyzją zarządu budynek zostanie zmodernizowany (ulepszony), m.in. będzie wymieniona winda. VAT naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z modernizacją wyniesie 50 tys. zł. W najbliższym czasie budynek ma być wykorzystywany wyłącznie do działalności hotelowej, opodatkowanej VAT. Być może jednak za kilka lat spółka zmieni profil działalności na długoterminowy najem lokatorski (zwolniony z VAT) albo sprzeda budynek i będzie to transakcja zwolniona z VAT.
Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT zapłaconego przy ulepszeniu budynku? Czy będzie zobowiązana do korekty odliczenia w przypadku sprzedaży budynku lub rozpoczęcia działalności zwolnionej z VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty związane z posiadanymi rachunkami bankowymi a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
2018-10-04
Jak każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadamy rachunki bankowe, z których regulujemy swoje zobowiązania oraz na które wpływają nasze należności, zakładamy także lokaty. Ponosimy w związku z tym opłaty za prowadzenie rachunków, realizację przelewów, dodatkowe usługi bankowe (np. opinia bankowa, list audytora), dostęp do bankowości elektronicznej (opłata za dostęp do systemu, wydanie tokenów).
Czy powinniśmy zaliczać je do kosztów finansowania dłużnego (KFD)?
Podatki i prawo gospodarcze

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie przed 2018 r.

Artur Kowalski Agnieszka Kowalska
2018-10-04
Czy – w związku ze zmianą przepisów updof i ograniczeniem możliwości amortyzacji – darowane środki trwałe wprowadzone do ewidencji przedsiębiorstwa osoby fizycznej przed 2018 r. należy amortyzować jak do tej pory, czy wg nowych zasad?
Podatki i prawo gospodarcze

Aport po założeniu spółki a prawo do obniżonego CIT

Aleksander Woźniak
2018-10-04
Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS i 30.06. 2018 r. rozpoczęła działalność. Pierwsze dwie zaliczki na CIT zapłaciła wg stawki 15%, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 updop. We wrześniu 2018 r. inna spółka, powiązana ze wspólnikami spółki z o.o., wniosła do niej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp), obejmując w zamian nowo utworzone udziały (nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego).
Czy z powodu tego aportu spółka z o.o. utraciła prawo do opodatkowania wg stawki 15%?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Abonament medyczny dla zleceniobiorcy – zwolnienie od składek

Andrzej Radzisław
2018-10-04
Zatrudniamy zleceniobiorców i chcemy zapewnić im prawo do korzystania z prywatnego leczenia. Do obowiązujących umów planujemy wprowadzić – w postaci aneksu – zapis, że zleceniobiorca będzie uprawniony do nabycia pakietu medycznego za 1 zł. Wartość abonamentu wyniesie 100 zł miesięcznie.
Czy kwota finansowana przez zleceniodawcę (99 zł) korzysta ze zwolnienia od składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 i § 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego oraz art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej?
Podatki i prawo gospodarcze

Dywidenda nieuwzględniana przy ustalaniu przychodowego klucza podziału kosztów wspólnych

Ewa Hrebin
2018-10-04
Spółka z o.o. otrzymała dywidendę od spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce.
Czy przychód z dywidendy należy uwzględnić w proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2–2b updop, w celu przypisania tzw. kosztów wspólnych do poszczególnych źródeł przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Przychody z praw wytworzonych we własnym zakresie – czy należą do zysków kapitałowych

Ewa Hrebin
2018-10-04
Od 1.01.2018 r. przychody z praw majątkowych są w updop zaliczane do zysków kapitałowych.
Czy dotyczy to tylko praw majątkowych kwalifikowanych – zgodnie z ustawą podatkową – do wartości niematerialnych i prawnych, czy także praw wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Uczniowie-stażyści nieobjęci ubezpieczeniem społecznym

Andrzej Radzisław
2018-10-04
Realizujemy wiele projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ich uczestnicy biorą udział w stażach zawodowych, obejmujących m.in. kształcenie zawodowe praktyczne we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami. Staże zawodowe, realizowane na podstawie wytycznych w obszarze edukacji na lata 2014–2020, są przeprowadzane w wyniku trójstronnych umów: beneficjent – uczestnik projektu – pracodawca. Stażyści to uczniowie i słuchacze szkół, w różnym wieku (niepełnoletni i pełnoletni).
Czy płatnik powinien naliczać i odprowadzać składki społeczne od wypłacanych im stypendiów?
Rachunkowość

Wartość początkowa środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez państwową jednostkę budżetową

2018-09-03
W myśl § 38 ust. 1 rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa[1] państwowa jednostka budżetowa (dalej pjb) może nieodpłatnie przekazać innej pjb lub jednostce samorządu terytorialnego (dalej jst) rzeczowe składniki majątku ruchomego.
W jakiej wartości jednostki te powinny przyjąć te składniki? Czy w wartości, w jakiej figurowały u przekazującego, wynikającej z dowodu PT, czy też w wartości rynkowej?
Na podstawie § 39 ust. 2 rozporządzenia z 4.04.2017 r. pjb może także darować składniki majątkowe.
W jakiej wartości jednostka otrzymująca darowiznę przyjmuje je do ksiąg?
W jakiej wartości pjb powinna przyjąć i ująć w ewidencji księgowej środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od samorządowej jednostki budżetowej: na podstawie dowodu PT, w którym podano wartość brutto i dotychczasowe umorzenie środka trwałego wynikające z ksiąg rachunkowych jednostki przekazującej, czy na podstawie umowy darowizny?
Rachunkowość

Wycena ulepszenia

2018-09-03
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Zmodernizowaliśmy budynek mieszkalny.
W jakiej wartości należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych modernizację – w wartości netto czy brutto?
Podatki i prawo gospodarcze

Dostęp do portalu rekrutacyjnego i baz danych w internecie a obowiązek poboru podatku u źródła

Edyta Głębicka
2018-09-03
Spółka korzysta z wielu baz danych, w których gromadzone są np. raporty o rynku różnych surowców i towarach, cenach, sytuacji na giełdach. W zamian płaci wynagrodzenie, często na rzecz podmiotów zagranicznych. Dane dostępne w bazach są identyczne dla różnych podmiotów, które wykupią dostęp. Informacje nie są tworzone na specjalne zamówienie spółki. Są przez nią wykorzystywane na własne potrzeby, do tworzenia wewnętrznych raportów, zestawień, analiz.
Spółka opłaca także subskrypcję za korzystanie z portalu rekrutacyjnego. Portal nie wykonuje na jej rzecz żadnych innych usług poza udostępnieniem „miejsca”. Spółka może tam zamieszczać własne materiały i ogłoszenia, zapoznawać się z materiałami/profilami zawodowymi innych użytkowników i ogłoszeniami osób poszukujących pracy, a także kontaktować się z nimi. Uzyskanie i utrzymywanie dostępu do portalu nie wiąże się z udzieleniem spółce przez właściciela serwisu jakiejkolwiek licencji.
Czy dokonując zapłaty za ww. usługi na rzecz podmiotów zagranicznych, spółka powinna pobrać podatek u źródła? Uzyskanie certyfikatów rezydencji podatkowej od wielu podmiotów jest właściwie niemożliwe, a zapłata z potrąceniem podatku nie wchodzi w rachubę.
Rachunkowość

Czy koszty przetargu zwiększają wartość początkową środka trwałego

2018-09-03
Czy wynagrodzenie (faktura) specjalizowanej jednostki, która w naszym imieniu przeprowadziła postępowanie przetargowe na budowę obiektu, zwiększa wartość początkową środków trwałych wchodzących w skład tego obiektu? Ani uor, ani KSR 11 Środki trwałe nic nie mówią o przetargach.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci pracowników w żłobkach i przedszkolach – zwolnienie od PIT i składek

Andrzej Radzisław
2018-09-03
Aby zachęcić do szybszego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, pracodawca zamierza finansować pracownikom koszty pobytu ich dzieci w żłobkach i przedszkolach.
Czy takie świadczenia – finansowane ze środków obrotowych – są zwolnione od składek ZUS? Czy gdyby były finansowe ze środków zfśs, to byłyby zwolnione od PIT i automatycznie od składek?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwolnienie z PIT świadczenia socjalnego z zfśs przyznanego emerytowi zatrudnionemu na pół etatu

Marcin Szymankiewicz
2018-09-03
Pracownik przeszedł na emeryturę 7.12.2017 r. Ma status emeryta od 8.12.2017 r. i jednocześnie od tego dnia został zatrudniony przez dotychczasowego pracodawcę w wymiarze pół etatu. Na 1.08.2018 r. został wykazany do naliczenia odpisu na zfśs – jako emeryt. Świadczenie socjalne (dofinansowanie do wypoczynku) na ten rok przyznano mu, jako emerytowi, w wysokości 1400 zł. Wynika ono ze stosunku pracy uprzednio łączącego emeryta ze spółką.
Czy spółka słusznie uważa, że świadczenie to korzysta ze zwolnienia od PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 38 updof?
Rachunkowość

Transakcje z jednostką powiązaną w sprawozdaniu finansowym

2018-09-03
Czy w opisanej niżej sytuacji transakcje lub salda rozrachunków między polską spółką a jej głównym zagranicznym udziałowcem należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym jako transakcje lub salda rozrachunków z jednostkami powiązanymi?
Zagraniczna spółka prawa handlowego nabyła udziały w polskiej spółce z o.o. od poprzednich udziałowców (osoby fizyczne). W wyniku tego udziałowiec zagraniczny objął 69,96% kapitału zakładowego spółki i posiada 69,96% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Polską spółką kieruje 3-osobowy zarząd w składzie:
• prezes zarządu – powołuje go i odwołuje udziałowiec mający udziały w wysokości 12,79% kapitału,
• wiceprezes – powołuje go i odwołuje zagraniczna spółka,
• trzeci członek zarządu – powołuje go i odwołuje zgromadzenie wspólników.
Transakcje i rozrachunki polskiej spółki z udziałowcem zagranicznym wynoszą:
• sprzedaż produktów na rzecz udziałowca – 0,62% przychodów netto ze sprzedaży produktów,
• zobowiązania z tytułu pożyczki otrzymanej od udziałowca – 6,7% ogólnej kwoty zobowiązań.
Nie ma dokumentów potwierdzających, że spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej.
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie VAT w międzynarodowym handlu specjalistycznymi maszynami

Mateusz Kaczmarek
2018-09-03
Mamy spółkę z o.o. w Polsce (Spółka PL) i spółkę akcyjną w Szwajcarii, zarejestrowaną do VAT zarówno w kraju siedziby, jak i w Niemczech (Spółka CH-De). Handlujemy bardzo zaawansowanymi technicznie maszynami, których transport do klienta rozpoczyna się z terytorium innego niż Polska kraju UE. Montaż, uruchomienie i serwisowanie wymaga specjalistycznej wiedzy, odpowiednich narzędzi i materiałów, a zasobami tymi dysponuje Spółka PL. Nasi polscy klienci chcieliby uniknąć zamrożenia gotówki w związku z koniecznością zapłaty od razu całej ceny (w tym VAT), przy możliwości odzyskania VAT z US dopiero po 2–3 mies.
Rozważamy więc sprzedaż im maszyn przez Spółkę CH-De i zlecanie organizacji transportu oraz wykonanie montażu Spółce PL. Czy to dobre rozwiązanie? Jak wyglądałyby rozliczenia, gdyby:
• Spółka CH-De kupowała maszynę w kraju UE, ale nie w Polsce ani Niemczech, i sprzedawała ją polskiemu klientowi z podaniem na fakturze swojego NIP z Niemiec (z przedrostkiem DE), gdzie jest zarejestrowana do VAT, w tym do transakcji wewnątrzwspólnotowych,
• klient podawałby do tej transakcji polski numer identyfikacyjny VAT z przedrostkiem PL,
• przewiezienie maszyny do klienta zlecałby firmie transportowej podmiot sprzedający maszynę Spółce CH-De lub ta spółka, a trasa przejazdu rozpoczynałaby się w kraju siedziby pierwotnego sprzedawcy i kończyła w Polsce,
• maszyna byłaby zainstalowana przez Spółkę PL na zlecenie klienta?
Ostatnie pytanie dotyczy sprzedaży maszyn klientom z siedzibą poza UE, np. w Uzbekistanie. Myślimy o tym, aby sprzedawcą była Spółka CH-De, aby eksport wykonywała Spółka CH-De lub Spółka PL (na zlecenie tej poprzedniej) i aby następował z terytorium Polski. Wcześniej spółka CH-De zakupi towar w innym kraju UE (np. w Belgii) i przewiezie go do Polski. Jak będą wyglądać rozliczenia w tym przypadku?
Podatki i prawo gospodarcze

Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin – czy są kosztem uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2018-09-03
Spółka z o.o. zamierza wykupić dla zainteresowanych pracowników oraz członków ich rodzin pakiety medyczne, w ramach których otrzymają świadczenia wykraczające poza zakres medycyny pracy. Osoby, które wyrażą chęć nabycia pakietu, złożą oświadczenia o zgodzie na potrącenie z ich wynagrodzenia ceny pakietu w części, jaką ma finansować pracownik (50% ceny wybranego przez niego pakietu). Wartość pakietów w części finansowanej przez spółkę będzie dla pracowników przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu updof.
Czy wydatki, jakie poniesie spółka z tytułu tego dofinansowania, będą dla niej kosztami uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Jak rozliczyć udzielone skonto w przypadku WNT

Edyta Głębicka
2018-09-03
Firma kupuje towary od zagranicznych kontrahentów. Niektórzy z nich zamieszczają na fakturach informację, że w razie zapłaty przed terminem płatności przysługuje skonto, najczęściej procentowe (tzn. dokonując płatności przed terminem, nabywca płaci za towar mniej, niż wynika z faktury).
W jaki sposób takie skonto uwzględnić w rozliczeniach WNT – jaką wartość WNT wykazać? Np. zagraniczny dostawca wystawia fakturę 25 sierpnia, nabywca ma możliwość skorzystania z 3% skonta w przypadku płatności w ciągu 15 dni i 5 września dokonuje przelewu z uwzględnieniem skonta.
Czy jako podstawę opodatkowania WNT w deklaracji VAT za sierpień należy wykazać wartość faktury z uwzględnieniem skonta (do dnia złożenia deklaracji VAT wiadomo, że z niego skorzystano)? Czy też za sierpień trzeba wykazać WNT w pierwotnej wysokości wynikającej z faktury, a dopiero w rozliczeniu za wrzesień (miesiąc płatności) obniżyć wartość WNT o wysokość zrealizowanego w tym miesiącu skonta? Zagraniczni kontrahenci nie wystawiają z tego tytułu faktur korygujących zakupy.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dowóz pracownika do i z miejsca pracy – czy powstaje przychód podatkowy

Marcin Szymankiewicz
2018-09-03
Ze względu na brak chętnych do pracy w pobliżu siedziby spółki zatrudnia ona pracowników zamieszkałych w dalszej odległości (do 60 km). Pracują w systemie zmianowym i mają utrudniony dojazd do pracy z uwagi na brak połączeń komunikacji publicznej. Spółka zdecydowała się więc zorganizować dla nich codzienny nieodpłatny transport autobusowy do i z miejsca pracy, o stałych porach, na ustalonych trasach. Mogą z niego korzystać wyłącznie pracownicy. Świadczenie jest dostępne dla wszystkich, na różnych – dłuższych lub krótszych – odcinkach. Pracownik może również dojechać do pracy we własnym zakresie.
Czy dowóz zapewniany przez pracodawcę stanowi dla pracowników przychód z pracy, od którego trzeba pobrać zaliczkę na PIT?
Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł

2018-09-03
Korzystając ze zmian ustawy o podatku dochodowym, chcielibyśmy zastosować poniższe rozwiązanie do środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł. Środki trwałe o wartości początkowej do 3500 zł byłyby jednorazowo odpisywane w koszty. Natomiast te o wartości pomiędzy 3500 a 10 000 zł byłyby objęte ewidencją środków trwałych i podlegałyby amortyzacji, ale przyspieszonej (stawki z wykazu pomnożone przez współczynnik 2). Nie chcielibyśmy dokonywać jednorazowych odpisów, gdyż miałoby to negatywny wpływ na sytuację finansową naszej jednostki. Naszym zdaniem zaproponowane rozwiązanie zapewni rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz jej wyniku finansowego.
Czy jest to prawidłowe w świetle uor? Czy będzie honorowane podatkowo?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Umowa zlecenia ze studentem studiów doktoranckich tytułem do ubezpieczeń społecznych

Andrzej Radzisław
2018-08-06
Od 1.06.2018 r. zawarliśmy umowę zlecenia ze studentem studiów doktoranckich, który ma 25 lat. W złożonym oświadczeniu wskazał, że jest studentem i że w innym zakładzie pracy jest zatrudniony na 1/4 etatu. W konsekwencji z umowy zlecenia nie został zgłoszony do żadnych ubezpieczeń.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?
Podatki i prawo gospodarcze

Usługi rekrutacji nabywane od podmiotów powiązanych

Marcin Szymankiewicz
2018-08-06
Spółka będzie kupować usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu od firmy X – podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 updop. Usługi te mają obejmować m.in. ustalenie niezbędnych kompetencji kandydatów, opracowanie ogłoszeń i organizację naboru pracowników, weryfikację ich CV i selekcję, znalezienie kandydatów spełniających określone kryteria, przedstawienie wybranych kandydatów i zorganizowanie rozmów kwalifikacyjnych, pomoc w wyborze między nimi, a także udział w negocjowaniu warunków zatrudnienia.
Czy do takich usług ma zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 pkt 1 updop?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Obowiązek sporządzenia deklaracji i informacji dla pracowników po przekształceniu indywidualnego przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

Marcin Szymankiewicz
2018-08-06
Jednoosobowa spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną (na podstawie art. 551 § 5 i art. 5841–13 Ksh). Spółka 2.08.2018 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS. Na mocy art. 5842 Ksh stała się stroną umów o pracę w dotychczasowych stosunkach pracy, które nie uległy rozwiązaniu ani przerwaniu w związku z przekształceniem.
Czy zarówno przekształcany przedsiębiorca, jak i spółka mają obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11, odpowiednio za okres przed przekształceniem i po nim?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Częściowe sfinansowanie przez pracodawcę szczepień ochronnych przeciwko grypie a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2018-08-06
Pracownicy szpitala przez bezpośredni kontakt z pacjentami są narażeni na zarażenie wirusami grypy. Chcąc ich przed tym zabezpieczyć, szpital zamierza zalecić szczepienia przeciwko grypie typu A, B i C. Szczepionki będą w części odpłatne (symboliczny koszt dla pracownika to 1 zł), a pozostałą część sfinansuje pracodawca.
Czy wartość szczepionek w części finansowanej przez szpital będzie dla pracowników (medycznych i administracyjno-biurowych) przychodem ze stosunku pracy, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT?
Rachunkowość

Zobowiązania z tytułu kredytu wykazywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

2018-08-06
Nasza spółka z o.o. ma zobowiązania z tytułu kredytu, na które składają się kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt inwestycyjny (w podziale na część długo- i krótkoterminową).
Czy w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, w objaśnieniach do bilansu (zał. nr 1 poz. 1.15), należy wykazać łączną kwotę kredytu inwestycyjnego i kredytu w rachunku bieżącym, czy też wyłącznie kredyt inwestycyjny w podziale na część długo- i krótkoterminową?
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych

2018-08-06
Uor wprowadziła od 2017 r. nowe wzory sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych, w tym fundacji i stowarzyszeń (zał. nr 6 do uor). Zakres działalności naszej organizacji mieści się wśród wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Dotychczas sporządziliśmy sprawozdanie finansowe wg zał. nr 1 do uor.
Czy w przypadku podjęcia przez organ zatwierdzający decyzji o sporządzaniu sprawozdania finansowego wg zał. nr 6 do uor możemy zastosować większą szczegółowość wzorów od przewidzianej w załącznikach oraz opracować zestaw dodatkowych informacji i objaśnień dostosowanych do specyfiki działalności naszej organizacji?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na stypendia dla przyszłych pracowników a koszty uzyskania przychodów

Marcin Sądej
2018-08-06
Spółka uruchomiła program stypendialny skierowany do uczniów szkół branżowych w celu zapewnienia sobie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Zgodnie z umową stypendyści – od podpisania umowy do zakończenia nauki – otrzymują stypendium w określonej wysokości. W zamian zobowiązują się do podjęcia pracy w spółce po ukończeniu nauki i przepracowania określonego okresu. Umowy o stypendia dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, jednak płatności dokonywane są co miesiąc.
Czy takie wydatki są kosztem uzyskania przychodów spółki?
Podatki i prawo gospodarcze

Ile wynosi limit kwotowy nadwyżki kosztów finansowania dłużnego dla celów CIT

Edyta Głębicka
2018-08-06
Jesteśmy polską spółką, podatnikiem CIT. Nasz rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu. Ponosimy koszty, które od 1.01.2018 r. są uznawane za tzw. koszty finansowania dłużnego (KFD) w rozumieniu art. 15c ust. 12 updop (odsetki płacone od kredytów bankowych zaciągniętych w 2018 r.).
Z uwagi na rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej i planowane rozszerzenie finansowania zewnętrznego nie wykluczamy, że wartość nadwyżki KFD w rozumieniu art. 15c ust. 3 updop poniesionych w poszczególnych latach podatkowych, poczynając od 2018 r., będzie wyższa niż 3 mln zł. Ponoszone przez nas KFD spełniają co do zasady warunek zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, tzn. są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie stanowią kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.
Czy powinniśmy wyłączyć w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów wartość nadwyżki KFD, która przekracza limit 3 mln zł plus 30% tzw. podatkowej EBITDA?
Podatki i prawo gospodarcze

Zakup usługi od kontrahenta z USA zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce

Edyta Głębicka
2018-08-06
Od kilku lat płacimy firmie z USA za uzyskanie dostępu on-line do serwisów informacyjnych i baz danych obejmujących światowe raporty handlowe i giełdowe. Wystawcą faktur jest ta firma. Faktury były wystawiane bez VAT. Uznaliśmy, że jest to import usług. Na ostatniej fakturze (także bez podatku) zauważyliśmy jednak, że firma podała numer NIP z prefiksem PL.
Mamy wątpliwość, jak dla celów VAT rozliczyć tę fakturę.
Rachunkowość

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i przeniesienie wyniku finansowego w państwowej jednostce budżetowej

2018-08-06
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Czy nasze sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu?
W jakim terminie powinniśmy przenieść wynik finansowy za rok ubiegły z konta 860 „Wynik finansowy” na konto 800 „Fundusz jednostki”?
Rachunkowość

Prezentacja wybranych zdarzeń w rachunku zysków i strat państwowej jednostki budżetowej

2018-08-06
Czy w rachunku zysków i strat państwowej jednostki budżetowej w wierszu A.IV. „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów” należy wykazywać przychody ze sprzedaży złomu i innych materiałów z odzysku, np. drewno? W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazuje się sprzedaż tych składników majątkowych?
Czy w rachunku zysków i strat w wierszu D.I. „Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych” należy w jednostkach budżetowych wykazywać przychody ze sprzedaży środków trwałych? Jeśli tak, to jak ustalić wynik na tej sprzedaży, skoro nieumorzoną wartość środków trwałych odnosi się na konto 800 „Fundusz jednostki”, a nie na konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”.
Podatki i prawo gospodarcze

Częściowa zapłata z rachunku VAT a prawo do „skonta” przy zapłacie podatku

Aleksander Kliszewski
2018-08-06
Czy możliwe jest obniżenie zobowiązania podatkowego VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w przypadku gdy przed terminem płatności zobowiązania zapłacono z rachunku VAT jedynie jego część, a nie całość?
Podatki i prawo gospodarcze

Warunki skutecznej zmiany roku podatkowego przez spółkę

2018-07-02
Rozważamy zmianę przez naszą spółkę roku podatkowego, tak aby nie był on rokiem kalendarzowym.
Jakich formalności trzeba będzie dopełnić, aby zmiana była skuteczna i nastąpiła dokładnie wtedy, kiedy byśmy tego chcieli?
Rachunkowość

Zaliczki na poczet zakupu środków trwałych i innych usług w ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej

2018-07-02
Prowadzimy działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.
Jak ująć w księgach oraz wykazać w sprawozdawczości finansowej i budżetowej zaliczki przekazane kontrahentom na poczet:
● zakupu gruntów oraz środków trwałych w budowie,
● planowanych dostaw i usług, np. udziału w konferencji, usługi hotelowej?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy udzielenie rabatu można udokumentować notą

Edyta Głębicka
2018-07-02
Sprzedajemy surowce do produkcji wielu wyrobów. Mamy z tego tytułu duże obroty. Naszymi klientami są firmy polskie i zagraniczne. Zgodnie z polityką handlową klientom, którzy zrobią zakupy przekraczające w roku kalendarzowym określony tonaż, w kolejnym roku udzielamy rabatu potransakcyjnego, dotyczącego tych zakupów (procentowe zmniejszenie ceny). Dokumentujemy go fakturą korygującą, wymieniając w niej wszystkie wystawione w zeszłym roku faktury sprzedaży, z którymi wiąże się rabat (uproszczona zbiorcza faktura korygująca). Kwota rabatu jest następnie przelewana na konto klienta.
Jeden z naszych klientów – firma zagraniczna, która ma zarejestrowany w Polsce oddział z nadanym polskim numerem NIP – zasugerowała zmianę zasad i zaproponowała, że jej filia/oddział z siedzibą w Anglii wystawiałaby na nas notę na wartość rabatu, którą my byśmy płacili. Co istotne, faktury sprzedaży są wystawiane odrębnie na 2 fabryki kontrahenta w Polsce (ze wskazaniem ich lokalizacji), ale widnieje na nich ten sam nabywca, z tym samym numerem NIP (polski oddział firmy zagranicznej).
Czy możemy przyjąć takie rozwiązanie?
Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce dostawy towarów produkowanych na zamówienie kontrahentów z UE

Marcin Szymankiewicz
2018-07-02
Polska firma zajmuje się m.in. produkcją wyrobów wytłaczanych z kauczuku silikonowego. Znaczna ich część jest wytwarzana na indywidualne zamówienie klientów z innych krajów UE. W celu realizacji zamówień firma produkuje także formy do wtrysku ciekłego silikonu, umożliwiające wytworzenie produktów zgodnie z oczekiwaniami klienta. Po zakończeniu produkcji sprzedaje je kontrahentom, przy czym nie są one wysyłane do innego kraju UE, lecz pozostają w zakładzie produkcyjnym w Polsce, a kontrahenci mają zagwarantowane pełne prawo do dysponowania nimi.
Jak będzie opodatkowana sprzedaż takich form? Czy jest to dostawa krajowa, czy WDT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kiedy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie Rp-7

Andrzej Radzisław
2018-07-02
Nasza była pracownica wystąpiła o wystawienie jej zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) za okres, kiedy pracowała w firmie, tj. od 1.01.2000 do 31.12.2009 r.
Czy należy jej wystawić takie zaświadczenie, mimo że informacje za ten okres są w ZUS? Czy Rp-7 jest konieczne, aby obliczyć emeryturę?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Związkowiec powinien szkolić się poza czasem pracy

Renata Majewska
2018-07-02
Firma zatrudnia średnio 60 pracowników. Działa w niej zakładowa organizacja związkowa. Niedawno chroniony działacz zwrócił się do prezesa o odpłatne zwolnienie od pracy na 2-dniowe szkolenie z tytułu doraźnej czynności związkowej. Ten odmówił, argumentując, że związkowcy powinni się dokształcać poza czasem pracy.
Czy słusznie? Dodam, że związek organizuje co pewien czas takie szkolenia, a pracodawca jest o nich informowany z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
Rachunkowość

Wycena i ujęcie programów komputerowych

2018-07-02
Nasza firma w ramach unowocześniania systemu informatycznego wprowadza liczne zmiany w sposobie przetwarzania danych, a bazy danych będą przechowywane „w chmurze” (korzystamy z obcego serwera). W związku z tym konieczne jest przeniesienie (migracja) danych oraz zakup licencji na użytkowanie kilku nowych programów komputerowych, przy czym 2 programy mają być objęte jedną licencją.
Na tym tle zrodziły się następujące wątpliwości:
● czy przedmiotem ewidencji i amortyzacji jest program, czy licencja, jeżeli obejmuje ona kilka programów?
● czy cenę nabycia przedmiotu ewidencji zwiększają koszty prac wdrożeniowych i przeniesienia bazy danych?
● kiedy poszczególne przedmioty ewidencji uznać za zdatne do użytkowania – czy w momencie przyjęcia do użytku całego nowego systemu, czy też uznania poszczególnych programów za zdatne do użytkowania?
Rachunkowość

Ewidencja środków pieniężnych przekazanych przez podmiot tworzący na pokrycie straty SPZOZ

2018-07-02
Jako biegły rewident badam sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego (miasta na prawach powiatu).
Jak ująć w ewidencji miasta środki pieniężne przeznaczone na pokrycie straty netto SPZOZ, gdy z postanowień uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wynika, że środki te zostaną:
● ujęte w planie finansowym urzędu miasta i przekazane z jego rachunku bankowego lub
● przekazane bezpośrednio z budżetu tej jednostki.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Rabat na towary przyznany pracownikowi a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Marcin Sądej
2018-07-02
Spółka prowadząca sieć sklepów detalicznych chce przyznawać rabaty w wysokości 20% ceny towarów oferowanych do sprzedaży w swoich placówkach. Program rabatowy będzie kierowany do klientów indywidualnych, pracowników, ich rodzin i wybranych osób współpracujących ze spółką.
Czy pracownicy, którzy skorzystają z rabatów, uzyskają przychód z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń, od którego spółka powinna pobrać zaliczkę na PIT i składki ZUS?
Rachunkowość

Zaliczki dla komornika w sprawozdaniu Rb-N

2018-07-02
Czy w sprawozdaniu Rb-N należności z tytułu udzielonej komornikowi zaliczki należy wykazać w układzie podmiotowym? Jeżeli tak, to w jakiej grupie? Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kara za niepodanie danych osobowych byłych pracowników na żądanie US

Aleksander Kliszewski
2018-07-02
Czy w trakcie postępowania podatkowego US mógł zażądać od spółki danych adresowych byłych pracowników, grożąc – w razie niespełnienia żądania – karą pieniężną do 10 tys. zł?
Podatki i prawo gospodarcze

Co to są koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi

Aleksander Woźniak
2018-07-02
Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi umowy licencyjne, na podstawie których korzysta odpłatnie ze znaków towarowych. Koszty licencji są dla celów podatkowych kwalifikowane jako koszty pośrednio związane z przychodem (art. 15 ust. 4d updop).
Czy spółka nie będzie mogła odliczać ich od przychodu, gdy w roku podatkowym ich suma przekroczy 3 mln zł?
Podatki i prawo gospodarcze

Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej kompleksową usługę organizacji konferencji

Marcin Szymankiewicz
2018-06-01
Spółka – producent leków – promuje swoje produkty wśród lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów na tzw. eventach (kongresach, szkoleniach, konferencjach). W ich trakcie prezentowane są zasady prawidłowego stosowania produktów leczniczych, przeciwwskazania, zalecenia, informacje o chorobach i metodach leczenia. Promocja polega na umieszczaniu banerów reklamowych, informowaniu, że spółka jest sponsorem wydarzenia, rozdawaniu ulotek, broszur, drobnych gadżetów (np. długopisów, smyczy, pendrive’ów) itp.
Spotkania są organizowane w salach konferencyjnych i lokalach gastronomicznych przez niezależne od spółki podmioty. Odpowiadają one za kompleksową organizację – program, prelegentów, zapewnienie uczestnikom transportu, noclegu i wyżywienia.
Czy spółka ma prawo odliczyć VAT wykazany na fakturach dokumentujących te kompleksowe usługi?
Rachunkowość

Jakie informacje nt. zakładowego planu kont zamieścić w opisie zasad (polityki) rachunkowości

2018-06-01
Czy w opisie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zakładowego planu kont należy zamieścić również opis operacji gospodarczych, jakie na każdym koncie wykazu ksiąg księgi głównej występują lub wystąpią w przyszłości?
Rachunkowość

Fundusz statutowy fundacji – księgowania

2018-06-01
Jesteśmy fundacją (organizacją pozarządową) prowadzącą rachunkowość na podstawie uor. Prosimy o wyjaśnienie:
na jakiej podstawie w literaturze fachowej podaje się, że środki wniesione na pokrycie funduszu statutowego są wydawane za zgodą (na podstawie uchwały) zarządu lub innego uprawnionego do tego organu jednostki; ustawa o fundacjach nie zawiera takiego zapisu,
czy nadwyżkę przychodów nad kosztami fundacji (obecnie zysk netto) można przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego (ew. na jakiej podstawie prawnej)?
Skoro fundacje zostały wyłączone z jednostek mikro, nie mogą stosować art. 47 ust. 3a uor, zgodnie z którym ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki mikro (...) zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.
Rachunkowość

Badanie sprawozdania z działalności

2018-06-01
Jesteśmy zobowiązani do sporządzania sprawozdania z działalności.
Czy podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta (firmę audytorską)? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Nadmieniamy, że nie sporządzamy oświadczenia nt. informacji niefinansowych.
Podatki i prawo gospodarcze

Strata z tytułu likwidacji nie w pełni zamortyzowanego znaku towarowego

Aleksander Woźniak
2018-06-01
Spółka kupiła znak towarowy, wprowadziła go do ewidencji jako wartość niematerialną i prawną (wnip) oraz amortyzowała. Po roku przestała jednak wykorzystywać go w działalności gospodarczej. Wycofała więc znak z ewidencji wnip prowadzonej dla celów księgowych oraz podatkowych.
Czy niezamortyzowana część wartości początkowej znaku towarowego będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodu?
Rachunkowość

Ewidencja księgowa w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT

2018-06-01
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych operacje wynikające ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Stawka VAT przy sprzedaży budynku mieszkalnego z lokalami użytkowymi

Piotr Kaim
2018-06-01
Przedsiębiorca zamierza sprzedać wybudowany przez siebie budynek mieszkalny wraz z działką gruntu. Budynek ten wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) zaliczany jest do klasy 1122 („Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”). Znajdują się w nim lokale mieszkalne (ok. 60% powierzchni użytkowej) i użytkowe (ok. 40% powierzchni). Powierzchnia użytkowa niektórych lokali mieszkalnych przekracza 150 m2, a całego budynku znacząco przekracza 300 m2. Sprzedaż nie będzie objęta zwolnieniem z VAT, nie upłynęły bowiem jeszcze 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a przedsiębiorca miał prawo do odliczania VAT naliczonego przy budowie.
Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży budynku mieszkalnego, obejmującego także lokale użytkowe? Czy w stosunku do całości transakcji można przyjąć stawkę 8% właściwą dla dostawy obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT)?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

ABI nie ma gwarancji, że zostanie inspektorem ochrony danych osobowych

Renata Majewska
2018-06-01
Samorządowa jednostka budżetowa ma od 2 lat administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). W związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia RODO jest obowiązana powołać inspektora ochrony danych osobowych (IDO).
Czy może nim zostać działający już ABI?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot nienależnie pobranej odprawy a obowiązek korekty deklaracji przez płatnika

Marcin Sądej
2018-06-01
W 2017 r. pracodawca zwolnił pracownika, w związku z czym był zobowiązany do wypłacenia mu odprawy pieniężnej, która stanowiła przychód ze stosunku pracy. Jednak na skutek wyroku sądu pracownik został przywrócony do pracy, co spowodowało konieczność zwrotu nienależnie pobranej przez niego odprawy. Zwrot (w kwocie netto) nastąpił w maju 2018 r.
Czy w takim przypadku trzeba skorygować deklarację PIT-4R i informację PIT-11 za 2017 r., pomniejszając przychód pracownika o wysokość wypłaconej odprawy pieniężnej, zwróconej po upływie roku podatkowego?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przekazanie pracownikom kart przedpłaconych, sfinansowanych z zfśs – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Marcin Szymankiewicz
2018-06-01
Spółka z o.o., w ramach prowadzonej działalności socjalnej, z okazji Dnia Dziecka przekazała pracownikom – wybranym wg kryterium socjalnego – pochodzące z zfśs środki pieniężne w formie kart przedpłaconych. Pracownicy mogą nimi płacić za towary lub usługi dla dzieci (np. odzież i obuwie, książki, zabawki, parki rozrywki, kina).
Czy świadczenie w postaci tych kart jest objęte zwolnieniem z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, do wysokości 1000 zł w roku podatkowym, a tym samym na spółce nie ciążą obowiązki płatnika PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Ustalenie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wpłaconego w przetargu wadium

Iwona Czauderna
2018-06-01
Gmina zbywa, w drodze przetargu, niektóre nieruchomości ze swoich zasobów, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.
Kiedy po stronie gminy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wadium wpłaconego przez osobę ustaloną w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Funkcja inspektora ochrony danych osobowych raczej nie dla informatyka

Renata Majewska
2018-06-01
Kierownik państwowej jednostki budżetowej, w której nie działa administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), ustalił z zatrudnionym w niej informatykiem, że od 25.05.2018 r. zostanie on inspektorem ochrony danych osobowych (IDO).
Czy to dobra decyzja? Dodam, że chodzi o jedynego informatyka w podmiocie, który i tak ma dużo pracy.
Rachunkowość

Czy oświadczenie na temat informacji niefinansowych podlega zatwierdzeniu

2018-05-07
Jesteśmy dużą spółką akcyjną zaliczaną do jednostek zainteresowania publicznego. Mamy nowy obowiązek – sporządzanie oświadczenia nt. informacji niefinansowych (art. 49b uor). Podjęliśmy decyzję, że będziemy je prezentować wraz ze sprawozdaniem z działalności. Czy dokument ten podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający?
Rachunkowość

Udział państwowej jednostki budżetowej w kosztach realizacji inwestycji

2018-05-07
Jak ująć w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej udział (partycypację) naszej jednostki w kosztach inwestycji innej jednostki? Na jakich kontach księgowych ująć, w jakich paragrafach wykazać i z jakich środków (na wydatki bieżące czy majątkowe) sfinansować te koszty?
Rachunkowość

Odsetki od pożyczki na sfinansowanie zakupu inwestycji w nieruchomości

2018-05-07
Spółka z o.o. nabyła budynek biurowy z zamiarem wynajmu lokali jednostkom prowadzącym działalność gospodarczą. Zakwalifikowaliśmy tę nieruchomość – uwzględniając jej charakter – do inwestycji w nieruchomości. Konieczne było, z różnych względów, uruchomienie finansowania zewnętrznego tego zakupu drogą zaciągnięcia pożyczki. Zgodnie z umową pożyczkodawca uruchomił pożyczkę w kwocie netto, po potrąceniu z góry pobranych odsetek.
Czy potrącone z góry odsetki od pożyczki zwiększają cenę nabycia budynku (nieruchomości inwestycyjnej) w momencie przekazania go do użytkowania – jak w przypadku środków trwałych – czy też stanowią koszty okresu?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wykonywanie działalności nierejestrowanej na rzecz spółki

Anna Koleśnik
2018-05-07
Czy korzystając z usług osoby, która zadeklaruje prowadzenie działalności nierejestrowanej na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, spółka będzie mieć jakieś obowiązki wobec US?
Czy powinna pobrać zaliczkę na PIT albo wystawić PIT-8C?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot przez pracownika kosztów szkolenia – z VAT czy bez

Edyta Głębicka
2018-05-07
Wysyłając pracownika na kilkutygodniowe szkolenie, firma podpisała z nim umowę lojalnościową, w której zobowiązał się przepracować określony czas. Pracownik chce jednak odejść z pracy wcześniej, w związku z czym powinien zwrócić zainwestowane w niego środki (koszt szkolenia).
Czy można żądać od niego zwrotu kosztów razem z VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Ulga na zakup kas rejestrujących po podziale spółki

Iwona Czauderna
2018-05-07
Spółka powstała w wyniku podziału spółki kapitałowej A przez wydzielenie. W następstwie podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa A została wydzielona w nową spółkę. Przed wydzieleniem A miała sieć sklepów, w których odbywała się sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podlegająca ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skorzystała z ulgi na nabycie takich kas.
Czy w tej sytuacji spółce powstałej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh (podziału przez wydzielenie) również przysługuje prawo do odliczenia kwot wydatkowanych przez nią na zakup nowych kas rejestrujących?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty podróży służbowych – pobór podatku u źródła

Łukasz Chłond
2018-05-07
Nasza firma prowadzi sprzedaż produktów dla klientów polskich i zagranicznych. Część pracowników podróżuje służbowo do innych krajów m.in. po to, by serwisować sprzedane produkty. W związku z podróżami ponosimy koszty zapewnienia noclegu, biletów lotniczych, a czasami wynajmu samochodów na miejscu (pracownik wynajmuje samochód na lotnisku i tam go oddaje).
Czy płacąc za ww. usługi, jesteśmy zobowiązani pobierać podatek u źródła?
Podatki i prawo gospodarcze

Ujęcie nieistotnych kosztów pośrednich dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy

Marcin Szymankiewicz
2018-05-07
Spółka ponosi koszty pośrednie (np. prenumeraty, czynszu najmu, reklamy, ubezpieczeń: majątkowego, komunikacyjnego, należności), odnoszące się do okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego. Jednocześnie, z uwagi na ich wysokość, brak jest uzasadnienia do ich rozliczenia w czasie.
Zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości spółka stosuje uproszczenia, rozgraniczając koszty istotne i nieistotne (próg istotności ustalony jest na poziomie 0,4% przychodów ze sprzedaży, wykazanych w rachunku zysków i strat).
Nieistotne koszty pośrednie dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy potrąca w księgach jednorazowo w dacie ich poniesienia, gdyż nie wpłyną na zniekształcenie wyniku finansowego.
Czy także podatkowo mogą być one potrącane jednorazowo w dacie ich poniesienia, bez konieczności rozliczania międzyokresowego?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy umorzona pożyczka z zfśs jest przychodem spadkobiercy zmarłego pracownika

Renata Majewska
2018-05-07
Spółka zatrudniająca ponad 70 pracowników udzieliła pracownikowi pożyczki remontowej zgodnie z regulaminem socjalnym. Pracownik wkrótce po tym zmarł na skutek wypadku. Z powodu zaciągniętej pożyczki pozostawił dług w kwocie 12 tys. zł. Na mocy orzeczenia sądu spadek po nim przejęła żona, która złożyła wniosek o umorzenie tej zaległości.
Zgodnie z regulaminem socjalnym pracodawca ma prawo z ważnych powodów umorzyć po śmierci pracownika pożyczkę udzieloną na cele remontowe, zwłaszcza gdy rodzina znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej albo gdy zmarły był jej jedynym żywicielem. Zarówno w regulaminie socjalnym, jak i umowie pożyczki brak jednak postanowienia, że po śmierci zatrudnionego nieuregulowaną pożyczkę spłaca jego spadkobierca.
Prezes spółki jest skłonny rozpatrzyć podanie kobiety pozytywnie, ale nie wie, jaki byłby status umorzonej pożyczki i czy stanowiłaby ona przychód spadkobiercy. Jeśli tak, to jaki PIT należy wystawić?
Podatki i prawo gospodarcze

Refundacja wydatków na szkolenia pracowników – korekta kosztów

Edyta Głębicka
2018-05-07
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podpisała umowę ze Stowarzyszeniem X (w umowie zwanym Operatorem) o refundację kosztów usług szkolenia pracowników. W umowie jest informacja o projekcie współfinansowanym ze środków UE. Przedsiębiorca wybrał firmę, która przeprowadzi szkolenia, i otrzymał od niej w listopadzie 2017 r. rachunek za usługi szkoleniowe świadczone od grudnia 2017 do marca 2018 r. Przedsiębiorca pokrywa 20% wydatków, a pozostałe 80% zrefunduje Stowarzyszenie po zakończeniu szkoleń i spełnieniu wszystkich wymagań umowy (tj. w marcu/kwietniu 2018 r.).
Jak zaewidencjonować fakturę za szkolenie, otrzymaną w listopadzie 2017 r.? Czy usługa szkoleniowa będzie kosztem uzyskania przychodu w całości, czy tylko w 20%? Czy refundacja otrzymana w marcu/kwietniu 2018 r. będzie przychodem podatkowym?
Rachunkowość

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia otrzymanych środków unijnych

2018-04-04
Jesteśmy stowarzyszeniem, które prowadzi księgi rachunkowe. Otrzymujemy środki unijne na realizację naszych zadań.
Jak prawidłowo prezentować te środki w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z zał. nr 6 do uor?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nowa wysokość składki wypadkowej

Renata Majewska
2018-04-04
W okresie od 1.04.2018 do 31.03.2019 r. dla małych płatników wyniesie ona 1,67% podstawy wymiaru. Wielu większych płatników też zapłaci mniej.
Podatki i prawo gospodarcze

Przychody i koszty po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Piotr Kaim
2018-04-04
3.01.2018 r. doszło do przekształcenia spółki komandytowej (sp.k.) w spółkę z o.o. Przedtem spółka zajmowała się serwisem urządzeń mechanicznych i kontynuuje tę działalność także po przekształceniu. Niektóre z jej usług zostały rozliczone po przekształceniu, ale ich świadczenie rozpoczęto przed nim. Prace serwisowe wymagały nabywania usług innych podmiotów, a także części zamiennych do serwisowanych urządzeń. Koszty tych usług i części były ponoszone zarówno przed przekształceniem, jak i po nim.
W jaki sposób spółka powinna wykazywać przychody i koszty związane z usługami serwisowymi? Czy powinny być one dzielone na okresy sprzed przekształcenia (kiedy funkcjonowała sp.k.) i po nim? Czy takiemu podziałowi powinny podlegać koszty pośrednie, dotyczące miesiąca, w którym doszło do przekształcenia?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapomogi losowe z zfśs bez PIT

Renata Majewska
2018-04-04
Spółka zatrudniająca 1.01.2018 r. ponad 50 pracowników zmieniła od tego dnia regulamin socjalny, przeznaczając niemal 30% odpisów na zapomogi losowe.
Czy zwolnienie podatkowe dla takich zapomóg, wypłacanych z zfśs, w tym udzielanych emerytom, rencistom i członkom rodzin po zmarłym pracowniku, jest nielimitowane?
Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata za towary wrażliwe na tzw. rachunek collect a podatkowa odpowiedzialność solidarna

Edyta Głębicka
2018-04-04
Na potrzeby działalności kupujemy paliwa od różnych dostawców. Na fakturach sprzedaży niektórzy z nich wskazują rachunki bankowe niewidniejące w oficjalnych zestawieniach organów podatkowych. Mamy wątpliwości, czy możemy się czuć bezpiecznie w związku z przewidzianą w ustawie o VAT solidarną odpowiedzialnością nabywcy tzw. towarów wrażliwych za zobowiązania podatkowe sprzedawcy (art. 105a).
Dbamy, aby kupować paliwa od podmiotów pewnych, tzn. takich, które złożyły kaucje gwarancyjne, figurują w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS oraz upoważniły organy do wglądu w swoje rachunki bankowe, na które kontrahenci dokonują zapłaty za dostawy towarów wrażliwych. Kontrahenci przekazali nam wyjaśnienia, że korzystają ze specjalnej usługi bankowej. W jej ramach tworzone są pomocnicze wirtualne rachunki bankowe (tzw. rachunki collect) o samodzielnych numerach, których określone cyfry identyfikują poszczególnych kontrahentów danego klienta banku tylko w celach porządkujących i ułatwiających księgowania wpłat w powiązaniu z jego systemem księgowym i rozrachunkami.
Te spersonalizowane rachunki są swego rodzaju techniczną analityką do rzeczywistego rachunku bankowego. Pieniądze od kontrahentów faktycznie wpływają na jeden rachunek wskazany organom podatkowym przez sprzedawcę towarów wrażliwych jako ten, na który następuje zapłata za te towary. Nie mógł on podać organom numerów wirtualnych rachunków, ponieważ byłyby ich tysiące (tak jak kontrahentów).
Czy takie wyjaśnienia uchronią nas przed odpowiedzialnością solidarną?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga miesięczna pomniejsza zaliczkę na PIT potrącaną po ustaniu zatrudnienia

Renata Majewska
2018-04-04
Pracownikom, których stosunek pracy ulega rozwiązaniu w trakcie albo z końcem miesiąca, ostatnie wynagrodzenia wypłacamy do 10. dnia miesiąca następnego. Zdarza się, że niektóre świadczenia, np. kwartalne premie czy inne wyrównania, otrzymują oni już po zakończeniu współpracy.
Czy w odniesieniu do osób, które w trakcie zatrudnienia złożyły PIT-2, powinniśmy w takich przypadkach nadal stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT?
Rachunkowość

Podwyższona granica jednorazowego odpisu wartości początkowej środka trwałego

2018-04-04
Od 1.01.2018 r., w wyniku nowelizacji updop i updof, podatnicy mogą odpisywać w koszty środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł (wcześniej 3500 zł), jednorazowo, w miesiącu oddania ich do używania.
Czy dla ujednolicenia ewidencji można odnieść w koszty podatkowe i bilansowe wartość netto uprzednio nabytych środków trwałych o wartości początkowej poniżej 10 000 zł, figurujących w księgach rachunkowych i nie w pełni zamortyzowanych?
Rachunkowość

Ewidencja zaokrągleń kwot podatku należnego i naliczonego w deklaracji VAT

2018-04-04
Czy groszowe kwoty, powstające w państwowej jednostce budżetowej w wyniku zaokrągleń w deklaracji VAT kwot podatku należnego i naliczonego, księgować oddzielnymi kwotami – odpowiednio – na konto pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych, czy też jedną kwotą, powstałą ze skompensowania różnicy zaokrągleń VAT należnego i naliczonego?
Rachunkowość

Sposób przekazywania sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS i US

2018-04-04
W jaki sposób – w związku z nowelizacją ustawy o KRS przewidującą elektronizację rejestru sądowego – powinniśmy złożyć do KRS sprawozdanie finansowe spółki z o.o. sporządzone za rok obrotowy 2017? Czy powinniśmy je przekazać również do US, czy uczyni to za nas KRS? Jeśli tak, to w jakiej formie – papierowej czy elektronicznej?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty poniesione w związku z zamiarem zakupu zagranicznych spółek

Edyta Głębicka
2018-04-04
Byliśmy w zeszłym roku zainteresowani nabyciem grupy spółek zagranicznych z branży zbliżonej do tej, którą reprezentuje nasza grupa kapitałowa. Zanim podjęliśmy decyzję o złożeniu oferty zakupu akcji, przeprowadziliśmy analizę sytuacji prawnej, finansowej i biznesowej zagranicznych spółek oraz szans ich rozwoju. Zleciliśmy także opinie prawne dotyczące analizy procesu zakupu oraz związanych z tym kosztów i procedur. Przeprowadziliśmy liczne negocjacje ws. uzyskania finansowania od banków.
Ponieśliśmy na ten cel (jako spółka dominująca) wydatki o istotnej kwocie łącznej, m.in. na opinie, raporty firm konsultingowych (np. due diligence, doradztwo inwestycyjne, podatkowe), uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami właściciela spółek, doradcami i bankami, w tym koszty podróży służbowych i noclegów osób reprezentujących spółkę podczas negocjacji.
Ostatecznie do zakupu akcji nie doszło, ponieważ właściciel spółek wybrał innego oferenta.
Czy mimo to możemy uznać poniesione wydatki za koszty uzyskania przychodów? Uważamy, że złożyliśmy optymalną ofertę zakupu, poprzedzoną rzetelnymi analizami.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Elektroniczne przekazywanie i przechowywanie informacji PIT-11

Marcin Szymankiewicz
2018-04-04
W spółce funkcjonuje system kadrowo-płacowy (platforma internetowa), do którego ma dostęp każdy pracownik po zalogowaniu przy użyciu indywidualnego loginu i hasła. Spółka wykorzystuje tę platformę do udostępnienia pracownikom – za ich zgodą – informacji PIT-11 w formie elektronicznej. Informacje takie (sporządzone wg urzędowego wzoru) w formie pliku PDF, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, udostępniono przed końcem lutego do pobrania przez pracowników. Wiadomość o tym wysłano na służbowe adresy e-mail. Platforma wygenerowała raport z logowania i pobrania przez pracowników PIT-11.
Czy informacje te można uznać za prawidłowo przekazane? Czy ich kopie należy wydrukować i przechowywać w formie papierowej?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Oskładkowanie nagrody rocznej osoby będącej na urlopie rodzicielskim

Andrzej Radzisław
2018-03-05
Pracownicy, która od 1.12.2017 r. przebywa na urlopie rodzicielskim, w marcu zostanie wypłacona nagroda roczna.
Czy należy zapłacić od niej składki na ubezpieczenia społeczne i FP?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Gdy nie można pobrać zaliczki od bonu, w PIT-11 wpisuje się kwotę zero

Renata Majewska
2018-03-05
Zdarza się, że przekazujemy pracownikom świadczenia w naturze w miesiącu, w którym nie osiągają pieniężnego przychodu, albo już po sporządzeniu i realizacji listy płac za dany miesiąc (np. bony do supermarketu sfinansowane ze środków obrotowych firmy). Dotychczas albo zobowiązywaliśmy pracownika do wpłaty kwoty zaliczki, albo zakład pracy finansował zaliczkę i w następnym miesiącu ujmowaliśmy ją z wynagrodzenia pracownika, po uzyskaniu jego zgody na piśmie (w trybie dobrowolnego potrącenia z wynagrodzenia za pracę). Są to jednak rozwiązania czasochłonne, budzące sprzeciw części pracowników.
Czy istnieje inne rozwiązanie?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kogo należy zgłosić jako osobę odpowiedzialną za pobór podatku

Konrad Piłat
2018-03-05
Kto w spółce z o.o. powinien być zgłoszony w trybie art. 31 Op do US jako osoba, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków? Czy należy wskazać osobę fizycznie sporządzającą deklarację podatkową (księgowa, kadrowa)? Czy też osobą odpowiedzialną jest prezes zarządu jako zarządzający jednostką oraz odpowiedzialny za dobór kompetentnego zespołu pracowników?
Czy można nie zgłosić żadnej osoby w trybie tego artykułu lub zgłosić tylko do części deklaracji podatkowych? Jakie są konsekwencje niewykonania obowiązku wskazanego w art. 31 Op?
Rachunkowość

Zaliczki na zakup składnika majątku trwałego wyrażone w walucie obcej

2018-03-05
Część środków trwałych oraz praw i licencji zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych (wnip) kupujemy za granicą; płacimy za nie w walutach obcych. Dostawcy z reguły żądają od nas zaliczki, a następnie, po dostawie środka trwałego lub przekazaniu prawa, dopłacamy do ceny zakupu brakującą kwotę.
Jak ujmować, wyceniać i prezentować w bilansie zaliczki na środki trwałe/wnip wyrażone w walutach obcych?
Z KSR 11 Środki trwałe wynika, że zaliczki wpłacone na zakup środków trwałych wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote jedynie na moment ich wprowadzenia do ksiąg i przyjęcia do użytkowania środka trwałego, którego dotyczą.
Czy ta zasada dotyczy także zaliczek w walucie obcej, wpłaconych na poczet nabycia wnip? Co z zaliczkami na poczet bieżących dostaw i usług?
Podatki i prawo gospodarcze

Przepływy pieniężne między polską spółką a jej zagranicznym oddziałem

Edyta Głębicka
2018-03-05
Jesteśmy polską spółką, podatnikiem CIT. Mamy w innych krajach UE kilka oddziałów, które są w nich zarejestrowanymi prawnie podmiotami i naszymi zakładami w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeden z oddziałów posiada – w związku z prowadzoną działalnością – pewne nadwyżki pieniężne i chciałby je nam przekazać.
Czy będą się z tym wiązać skutki podatkowe w Polsce?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy minimalny podatek ciąży na właścicielach lokali w nieruchomości komercyjnej

Aleksander Kliszewski
2018-03-05
W budynku centrum handlowego znajdują się także wyodrębnione lokale należące do różnych właścicieli, każdy o wartości początkowej poniżej 10 mln zł. Pozostała część budynku stanowi odrębny od lokali środek trwały, który nie został wprowadzony do ewidencji. Kilku właścicieli (osoby fizyczne) ma po kilka lub kilkanaście wyodrębnionych lokali o łącznej wartości przekraczającej 10 mln zł, jednak każdy z nich jest odrębnym środkiem trwałym.
Które z tych środków trwałych podlegają opodatkowaniu tzw. minimalnym podatkiem dochodowym od przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych?
Rachunkowość

Co zalicza się do pozycji „świadczenia emerytalne” wyodrębnionej w porównawczym rachunku zysków i strat

2018-03-05
W porównawczym wariancie rachunku zysków i strat, wchodzącym w skład zarówno zał. nr 1 do uor (jzp i jednostki duże), jak i zał. nr 5 do uor (jednostki małe) z pozycji „Koszty działalności operacyjnej – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” (domyślnie na rzecz pracowników) wyodrębniono – wg zasady „w tym” – świadczenia emerytalne.
Jakie koszty wykazuje się w tej pozycji?
Rachunkowość

Jeszcze raz o podpisywaniu umowy o badanie

2018-03-05
Podatki i prawo gospodarcze

Ponowny wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT za ten sam okres

Piotr Kaim
2018-03-05
Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT za jeden z miesięcy 2017 r. Naczelnik US rozpatrzył go pozytywnie: wydał decyzję stwierdzającą nadpłatę i określił wysokość zobowiązania podatkowego za miesiąc objęty wnioskiem, pomniejszając kwotę zobowiązania, wykazaną w deklaracji VAT-7, o kwotę nadpłaty. Obecnie pracownicy spółki zauważyli, że w tym samym miesiącu doszło do zawyżenia VAT z innego powodu niż ten, który był przyczyną złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
Czy spółka ma prawo do ponownego złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty za ten sam miesiąc, mimo że – po rozpatrzeniu poprzedniego wniosku – naczelnik US wydał już decyzję określającą zobowiązanie podatkowe za ten miesiąc?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ryczałtowe opodatkowanie odszkodowania przyznanego na podstawie umowy o zakazie konkurencji

Marcin Sądej
2018-03-05
Czy wypłacone menedżerowi spółki Skarbu Państwa odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt menedżerski), podlega 70% zryczałtowanemu PIT?
Podatki i prawo gospodarcze

Straty ze sprzedaży wierzytelności jako koszt uzyskania przychodu – po zmianach od 1.01.2018 r.

Aleksander Kliszewski
2018-03-05
Czy kalkulując stratę ze sprzedaży wierzytelności, podatnik nadal ma prawo wziąć pod uwagę kwotę brutto wierzytelności, a sama wysokość tej straty została ograniczona do kwoty netto, czy też już przy kalkulacji straty należy uwzględnić wyłącznie kwotę netto?
Rachunkowość

Jak wykazać zaliczki na dostawy w sprawozdaniu finansowym jednostek małych i pozarządowych

2018-03-05
Zakres informacyjny sprawozdań finansowych jednostek małych i pozarządowych charakteryzuje syntetyczna prezentacja struktury pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. W jednej pozycji wykazuje się np. wartości niematerialne i prawne (wnip), środki trwałe czy zapasy, bez wyodrębniania ich składowych. W rezultacie w aktywach trwałych nie wyodrębnia się zaliczek na poczet zakupu wnip oraz środków trwałych w budowie, a w aktywach obrotowych – na poczet dostaw i usług.
Czy zatem zaliczki te prezentować w bilansie jednostek małych i pozarządowych w pozycjach „podstawowych”, których nabyciu zaliczki służą (wnip + rzeczowe aktywa trwałe oraz zapasy), czy też zaliczać je do rozrachunków jako należności krótkoterminowe?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zmiana umowy o pracę w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia

Renata Majewska
2018-02-05
Pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Kiedy go zatrudnialiśmy (1.01.2017 r.), w rubryce „wynagrodzenie” umowy o pracę wpisaliśmy kwotę 2000 zł brutto.
Jak należy zmienić angaż, aby nie podpisywać co roku aneksów w celu podnoszenia wynagrodzenia?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nowe limity PIT dla zapomóg, stosowane począwszy od styczniowego przychodu

Renata Majewska
2018-02-05
Na wniosek pracownicy, która walczy z ciężką odmianą cukrzycy, na początku grudnia 2017 r. przyznaliśmy jej z zfśs zapomogę w wysokości 5000 zł brutto, z tytułu długotrwałej choroby. Z powodu braku pieniędzy na koncie funduszu zapomoga nie została wypłacona w poprzednim roku kalendarzowym. Na przełomie roku pracodawca zasilił ten rachunek – w wyniku rocznego bilansu środków socjalnych – wg stanu na 31.12.2017 r. Kobieta otrzymała zatem zapomogę dopiero w styczniu. Od 1.01.2018 r. uległ podwyższeniu limit zwolnienia podatkowego dla zapomóg.
Które zwolnienie z PIT wchodzi tu zatem w grę – niższe (stare) czy wyższe (nowe)?
Podatki i prawo gospodarcze

Składki członkowskie na rzecz zagranicznych organizacji

Edyta Głębicka
2018-02-05
W związku z naszą działalnością gospodarczą, m.in. z uwagi na surowce, jakimi handlujemy, musimy być na rynku międzynarodowym wiarygodnym partnerem i przedsiębiorcą. Musimy też utrzymywać szerokie kontakty i być na bieżąco z informacjami nt. rynku. Z tym zaś wiąże się nasze członkostwo w wielu organizacjach i to, że opłacamy składki.
Jak w przypadku organizacji międzynarodowych rozstrzygnąć, czy możemy zaliczyć składki do kosztów podatkowych (mowa oczywiście o organizacjach, do których należymy dobrowolnie)?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Szkoła wyższa jako płatnik PIT – stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Piotr Kaim
2018-02-05
Szkoła wyższa zatrudnia m.in. 3 pracowników naukowych, którzy zostali laureatami konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Przyznano na 3 lata stypendia, które wyniosą 5390 zł miesięcznie. Wypłacać je będzie uczelnia – na podstawie umowy z naukowcami – ze środków przekazanych przez ministerstwo.
Czy podlegają one PIT? Czy uczelnia odpowiedzialna za ich wypłacanie powinna pobierać zaliczki na PIT albo wysyłać informacje PIT-8C do podatników i US?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na przeglądy pakietów konsolidacyjnych spółek zależnych

Edyta Głębicka
2018-02-05
Jako spółka dominująca grupy kapitałowej mamy wątpliwości, czy wydatki faktycznie dotyczące innych spółek kapitałowych z grupy, ale finalnie służące sporządzeniu przez nas, podmiot dominujący (właściciela), skonsolidowanego sprawozdania finansowego, mogą być ich kosztami podatkowymi.
Dotychczas spółki zależne same zamawiały na swoim terenie przeglądy i badania pakietów konsolidacyjnych. Spółki te są zobowiązane do przeprowadzania przeglądu pakietu konsolidacyjnego (badania nieobowiązkowych okresowych sprawozdań finansowych), którego celem jest weryfikacja zgodności danych zawartych w pakiecie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w grupie (w szczególności „przejście” na MSR), sprawdzenie rzetelności i jasności przedstawionej sytuacji finansowej, majątkowej oraz wyniku finansowego, a także porównywanie własnych wyników z wynikami prezentowanymi przez inne podmioty z grupy.
Podatki i prawo gospodarcze

Spółka z o.o. z udziałem gminy a zwolnienie z VAT usług szkoleniowych opłacanych ze środków publicznych

Tomasz Krywan
2018-02-05
Czy zwolnienie z VAT usług szkoleniowych opłaconych ze środków publicznych ma zastosowanie także wtedy, gdy firma jest spółką z o.o., w której 50% udziałów ma gmina (miasto), a 50% – firma prywatna?
Rachunkowość

Ewidencja pobieranej w handlu opłaty od sprzedaży „reklamówek”

2018-02-05
Od początku 2018 r. w handlu detalicznym i hurtowym obowiązuje odpłatność za przekazane klientom do zapakowania zakupów lekkie torby z tworzywa sztucznego, potocznie nazywane reklamówkami. Sprzedane torby obciąża opłata recyklingowa, stanowiąca dochód budżetu państwa.
Jak ująć w księgach rachunkowych kwoty pobrane od klientów z tytułu sprzedaży toreb? Jak i kiedy ustalać kwotę należnej budżetowi opłaty recyklingowej? Kiedy opłata recyklingowa wymaga przekazania do budżetu państwa?
Rachunkowość

Jak ująć w księgach środki trwałe o cenie niższej od 10 tys. zł

2018-02-05
W lutym 2018 r. kończy się umowa leasingu operacyjnego samochodu furgonetki. Zgodnie z nią nabędziemy ten pojazd na własność za kwotę poniżej 10 tys. zł. Zamierzamy go nadal użytkować na nasze potrzeby.
Jak ująć w ewidencji furgonetkę, skoro nie będzie zaliczana do aktywów?
Rachunkowość

Jednostki pozarządowe sporządzające sprawozdanie finansowe wg zał. nr 6 do uor

2018-02-05
Które organizacje pozarządowe sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w zał. nr 6 do uor?
Podatki i prawo gospodarcze

Organ właściwy do zaliczenia wpłaty VAT od importu

Aleksander Kliszewski
2018-02-05
Spółka otrzymała postanowienie naczelnika UCS o zaliczeniu wpłaty zaległego VAT z tytułu importu towarów na poczet należności głównej oraz na odsetki za zwłokę.
Czy naczelnik UCS jest właściwy do wydania takiego postanowienia?
Rachunkowość

Podatek dochodowy od wartości początkowej niektórych budynków – ujęcie księgowe

2018-02-05
Od 1.01.2018 r. obowiązuje podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności położonych w Polsce budynków handlowo-usługowych i biurowych, o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł.
Czy opodatkowaniu podlegają też budynki w pełni umorzone? Czy wartość początkowa budynku obejmuje nakłady poniesione na jego ulepszenie? Jak zaksięgować ten podatek?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Składki do ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy w innym kraju UE

Ewa Markiewicz
2018-01-04
Polska firma zamierza się wypromować na rynku europejskim. Właśnie podpisała kontrakt z włoskim kontrahentem, zobowiązując się do stałej współpracy. Niewykluczone, że wkrótce podobny kontrakt podpisze z firmą francuską. W celu realizacji tych umów oddeleguje do pracy we Włoszech i Francji kilku swoich pracowników. Być może będzie musiała zatrudnić nowych pracowników, aby zwiększyć personel pracujący za granicą.
Jakie warunki muszą być spełnione, aby za oddelegowanych pracowników mogła płacić składki do ZUS?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odprawa emerytalna po rozstaniu z pracownikiem

Renata Majewska
2018-01-04
Trzy lata temu rozstaliśmy się za wypowiedzeniem, z przyczyn niedotyczących pracownika (na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych), z pracownicą niebędącą jeszcze w wieku przedemerytalnym. Zwolniona oznajmiła nam na piśmie, że w związku ze skróceniem od 1.10.2017 r. wieku emerytalnego właśnie nabyła uprawnienia do emerytury i prosi o wypłatę odprawy w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Argumentowała, że gdyby spółka jej nie zwolniła, to teraz, składając wymówienie albo propozycję rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, uzyskałaby prawo do odprawy.
Czy musimy jej wypłacić świadczenie?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy przed wręczeniem wypowiedzenia trzeba ustalić przynależność związkową pracownika

Renata Majewska
2018-01-04
Spółka wręczyła wypowiedzenie pracownicy, zatrudnionej na stałe na stanowisku administratorki. Powodem była jej niska efektywność i wywoływanie konfliktów w pracy. Byliśmy pewni, że nie należy ona do żadnego związku zawodowego i dlatego nie skonsultowaliśmy zamiaru wymówienia. Kobieta zarzuciła nam, że z tego powodu pismo wypowiadające jest wadliwe, ponieważ poprosiła związek o ochronę.
Czy ma rację, a jeśli tak, co powinniśmy zrobić, by naprawić błąd?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Obowiązki płatnika w razie utraty przez pracownika uprawnienia do zasiłku chorobowego

Andrzej Radzisław
2018-01-04
Nasz pracownik podczas zwolnienia lekarskiego i otrzymywania zasiłku chorobowego wykonywał u innego płatnika umowę zlecenia. ZUS zobowiązał go do zwrotu zasiłku.
Czy w związku z tym musimy złożyć korektę dokumentów do ZUS?
Podatki i prawo gospodarcze

Prowadzenie kilku szkół – zwolnienie z CIT

Marcin Szymankiewicz
2018-01-04
Spółka z o.o. prowadzi kilka szkół (podstawową, gimnazjum, liceum) i wykonuje inne aktywności gospodarcze (m.in. prowadzi szkołę językową, wynajmuje powierzchnię). Osiąga przychody i ponosi koszty związane zarówno z prowadzeniem szkół, jak i pozostałą działalnością, przy czym:
• koszty i przychody dające się przypisać poszczególnym rodzajom działalności są księgowane na wyodrębnionych dla nich kontach księgowych,
• koszty niedające się przypisać bezpośrednio poszczególnym działalnościom (np. wydziałowe, ogólnozakładowe) są przypisywane poszczególnym rodzajom działalności, proporcjonalnie do wysokości uzyskiwanych z nich przychodów.
Czy spółka może skorzystać ze zwolnienia od CIT określonego w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, jeżeli dochód z prowadzenia jednej szkoły (np. podstawowej) zostanie przeznaczony na cele innej (np. liceum)?
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta faktury – jaki kurs waluty

Ryszard Kubacki
2018-01-04
Spółka sprzedaje towary kontrahentom z państw członkowskich UE, wystawiając faktury w euro. Czasami, z różnych przyczyn, wystawia faktury korygujące.
Jaki w takich przypadkach powinna stosować kurs euro – pierwotny czy aktualny?
Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od zaległości w VAT z tytułu importu towarów

Aleksander Kliszewski
2018-01-04
Obecnie w art. 37 ust. 1a ustawy o VAT nie ma już zapisu, że odsetek nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.
Czy w związku z brakiem przepisów przejściowych organ podatkowy może obecnie pobrać odsetki także za okres, w którym ten zapis obowiązywał?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie przez gminę VAT od wydatków na modernizację targowiska

Iwona Czauderna
2018-01-04
Gmina pobiera opłatę targową od handlujących na dzierżawionych stanowiskach, a także od pozostałych handlujących na targowisku. Na podstawie umów dzierżawy, dotyczących położonych na targowisku pawilonów trwale związanych z gruntem, otrzymuje czynsz dzierżawny.
Na tym targowisku gmina prowadzi inwestycję, polegającą na przebudowie przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnej, nawierzchni placu oraz chodników. Infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno przez handlujących, od których pobierana jest wyłącznie opłata targowa, jak i tych, którzy dzierżawią pawilony handlowe.
Czy gmina jest uprawniona do pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki na przebudowę i modernizację targowiska?
Rachunkowość

Kaucja z tytułu rękojmi i jej wykorzystanie

2018-01-04
Firma budowlana (wykonawca) wybudowała dla nas budynek biurowy. Przy ostatecznym rozliczeniu finansowym budowy z wykonawcą zatrzymaliśmy kaucję z tytułu rękojmi. Przed upływem terminu rękojmi, w toku użytkowania budynku, wykryliśmy pewne jego usterki. Zwróciliśmy się do wykonawcy o ich usunięcie, jednak odpowiedział nam, że mamy na ten cel środki z zatrzymanej kaucji i powinniśmy wykonać roboty we własnym zakresie, finansując je z kaucji.
Jak zaksięgować wykonanie robót poprawkowych opłaconych z zatrzymanej kaucji?
Rachunkowość

Zmiany wynikające z nowej Klasyfikacji Środków Trwałych

2018-01-04
Czy wejście w życie nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) powoduje zmiany w rachunkowości?
Rachunkowość

Wartość początkowa a wartość księgowa dla celów zagospodarowania niektórych składników majątku Skarbu Państwa

2018-01-04
Jak rozumieć pojęcia „wartości początkowej” oraz „wartości księgowej”, o których mowa – odpowiednio – w § 40 ust. 1 i § 40 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa?
Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Podatki i prawo gospodarcze

Czy przekazanie zamiast dywidendy wierzytelności własnych spółki podlega VAT

Tomasz Krywan
2018-01-04
Spółka z o.o., zamiast wypłacić wspólnikowi dywidendę, przekazała mu przysługujące jej wierzytelności za sprzedane towary.
Czy powinna była naliczyć w związku z tym VAT?
Rachunkowość

Zmiana roku obrotowego – warunek zawiadomienia US

2018-01-04
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o zmianie roku obrotowego. Uchwała została zgłoszona i wpisana do KRS. Spółka nie zawiadomiła jednak o tej zmianie – w wymaganym terminie – US.
Czy zmiana roku obrotowego spółki jest prawnie skuteczna? Zdaniem US – nie.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Składki ZUS za emeryta-zleceniobiorcę zatrudnionego w innej firmie

Andrzej Radzisław
2017-12-05
Zatrudniamy zleceniobiorców, którzy są emerytami. Niekiedy osoby te pracują równocześnie w innej firmie na umowy o pracę.
Czy gdy z umowy o pracę (na część etatu) uzyskują wynagrodzenie niższe od minimalnego, ze zlecenia powinny być za nich opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Oskładkowanie menedżera prowadzącego działalność gospodarczą

Andrzej Radzisław
2017-12-05
Spółka chce zatrudnić na kontrakt menedżerski osobę, która będzie świadczyła na jej rzecz usługi zarządzania przedsiębiorstwem w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.
Jakie będą tego skutki w zakresie składek ZUS?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kara porządkowa za spóźnienia do pracy

Renata Majewska
2017-12-05
W listopadzie 2017 r. nałożyliśmy na pracownicę karę porządkową za ustawiczne spóźnienia do pracy. Wysokość kary odpowiada wynagrodzeniu za 1 dzień. Pracownica otrzymuje pensję zasadniczą 1900 zł brutto miesięcznie, dodatek lojalnościowy 300 zł miesięcznie i zmienne premie kwartalne, wahające się od 5 do 40% pensji zasadniczej. Jest zatrudniona na 3/4 etatu.
Jak obliczyć dniówkę roboczą wynagrodzenia? Czy tylko na podstawie stawki zasadniczej? Przez co podzielić podstawę wymiaru – przez liczbę godzin przepracowanych czy dni kalendarzowych miesiąca?
Podatki i prawo gospodarcze

Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej faktur otrzymanych w postaci papierowej

Edyta Głębicka
2017-12-05
Czy można niszczyć papierowe faktury zakupu i przechowywać tylko ich skany?
Rachunkowość

Klasyfikacja budżetowa dla wydatków związanych z nadzorem inwestorskim

2017-12-05
Jak zakwalifikować wydatki poniesione przez jednostkę budżetową na nadzór inwestorski remontu dróg? Czy ująć je w § 427, do którego zakwalifikowano wydatki na remont, czy też w § 430?
Podatki i prawo gospodarcze

Certyfikat rezydencji w pliku PDF lub JPG

Marcin Szymankiewicz
2017-12-05
Spółka z o.o. kupuje usługi reklamy w internecie od firm z siedzibą za granicą (osoby prawne). Wypłacając za nie wynagrodzenie, co do zasady ma obowiązek pobrać podatek u źródła. Posiada certyfikaty rezydencji kontrahentów w formie plików PDF lub JPG, zamieszczane przez nich na ich stronach internetowych.
Czy uprawniają one do niepobrania podatku u źródła lub zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Rachunkowość

Obowiązek składania do US sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

2017-12-05
Czy jednostka – podatnik CIT – ma obowiązek, na podstawie art. 27 ust. 2 updop, złożyć do właściwego US wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w przypadku gdy – nie będąc jednostką zobowiązaną w myśl art. 64 uor do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu:
- ustala różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości, w związku z czym jej sprawozdanie finansowe wymaga badania (zgodnie z art. 9b updop),
- poddaje swoje sprawozdanie finansowe dobrowolnemu badaniu.
Rachunkowość

Zapomogi dla pracowników – ujęcie w księgach rachunkowych

2017-12-05
Nasza spółka nie tworzy zfśs. Od czasu do czasu, w przypadku ważnych wydarzeń (np. ślubu), wypadku losowego czy trudnej sytuacji życiowej, wypłacamy pracownikom zapomogi.
Jak kwalifikować w księgach rachunkowych te wydatki? Jako świadczenia socjalne zaliczane do kosztów działalności operacyjnej czy też jako darowizny zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych?
Rachunkowość

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

2017-12-05
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. wybrało firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego (sf). W następnej kolejności jednostka powinna podpisać odpowiednią umowę z tą firmą. Spółka ma wieloosobowy zarząd, który podpisuje sf.
Czy umowę o badanie sf z firmą audytorską musi podpisać cały zarząd, czy też – jak w przypadku pozostałych umów – może to zrobić 2 członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik ustanowiony w spółce (art. 205 ust. 1 Ksh)?
Podatki i prawo gospodarcze

Przeznaczenie dochodu na cele statutowe organizacji pożytku publicznego jako warunek zwolnienia z CIT

Piotr Kaim
2017-12-05
Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (opp), jej cele statutowe obejmują zaś zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Do niedawna działalność fundacji polegała wyłącznie na wykonywaniu nieodpłatnych badań diagnostycznych, finansowanych z funduszu założycielskiego oraz dotacji i innych wpłat zwolnionych od CIT. W związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi fundacji, w 2017 r. jej zarząd podjął decyzję, że część badań będzie wykonywana odpłatnie. Dochód z działalności odpłatnej zostanie przeznaczony na statutową działalność nieodpłatną.
W jakim terminie należy wydatkować dochód z działalności odpłatnej na nieodpłatną działalność statutową, by fundacja mogła skorzystać ze zwolnienia z CIT, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 6c updop? Jaką formę powinno mieć „przeznaczenie” tego dochodu na działalność statutową?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z przedsiębiorcą

Artur Kowalski
2017-11-15
Spółka z o.o. zamierza zawrzeć umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (umowa nie dotyczyłaby przedmiotu tej działalności i zostanie zawarta poza nią).
Czy będzie oskładkowana?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy pracownicy zwolnionej dyscyplinarnie przysługuje zasiłek macierzyński

Ewa Markiewicz
2017-11-15
Pracodawca chce zwolnić dyscyplinarnie ciężarną pracownicę, która jest zatrudniona na czas nieokreślony na pełnym etacie.
Czy jest to w ogóle możliwe? Pracownica jest w 4. miesiącu ciąży, a w firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa (zoz).
Czy kobiecie po urodzeniu dziecka będzie przysługiwał zasiłek macierzyński?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kłamstwo w kwestii kwalifikacji zawodowych uzasadnia wypowiedzenie

Renata Majewska
2017-11-15
Kandydaci do pracy na niemal wszystkie stanowiska w samorządowych jednostkach budżetowych muszą wykazać się stosownym stażem i kwalifikacjami, określonymi w rozporządzeniu RM. Zgodnie z przepisami swój dorobek zawodowy opisują w pisemnych oświadczeniach, a przyszły pracodawca może od nich żądać jedynie świadectwa pracy potwierdzającego okresy zatrudnienia przypadające w roku kalendarzowym, w którym ubiegają się o posadę. Problem polega na tym, że zainteresowani w oświadczeniu podają informacje niezgodne z prawdą. Ostatnio wybraliśmy „najlepszego” kandydata na podstawie oświadczenia, a potem przy podpisywaniu angażu okazało się, że nie ma on stażu pracy wymaganego przez rozporządzenie.
Czy można zwolnić taką osobę za kłamstwo w oświadczeniu? Jak na przyszłość zapobiec takim sytuacjom?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Oskładkowanie umowy wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy

Andrzej Radzisław
2017-11-15
Szpital zatrudnia lekarzy i pielęgniarki na umowy o pracę i zlecenia. Niekiedy zleca świadczenie usług podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (firmom zewnętrznym). Realizując określone usługi na rzecz szpitala, zawierają one umowy zlecenia z zatrudnionymi przez szpital pracownikami czy zleceniobiorcami. Zdarza się też, że osoba, która w szpitalu jest pracownikiem, prowadzi równocześnie działalność gospodarczą i z firmą zewnętrzną współpracuje w ramach tej działalności.
Jakie obowiązki w zakresie opłacania składek ZUS ma wtedy szpital?
Podatki i prawo gospodarcze

Powtarzające się świadczenia wspólnika na rzecz spółki a PIT-8C

Marcin Szymankiewicz
2017-11-15
Jeden ze wspólników spółki z o.o. (osoba fizyczna zamieszkała w Polsce) na podstawie art. 176 Ksh zobowiązany jest do powtarzających się – w każdym miesiącu kalendarzowym – świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, polegających na wykonywaniu określonych w umowie usług (m.in. administracyjnych i informatycznych). Za wykonane świadczenia spółka wypłaci mu wynagrodzenie. Czy stanowi ono dla wspólnika przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof i w związ- ku z tym spółka powinna wystawić PIT-8C?
Podatki i prawo gospodarcze

Opodatkowanie dochodów z likwidacji spółek kapitałowych

Edyta Głębicka
2017-11-15
Nasza spółka z o.o. jest wspólnikiem kilku spółek kapitałowych, w tym polskich i jednej z Austrii. Niektóre z tych spółek są w trakcie likwidacji, w odniesieniu do innych jest to planowane. W 2015 r. rozpoczął się proces likwidacyjny polskiej spółki (od 2010 r. zależnej od nas w 100%) i wypłacono nam środki pieniężne w ramach majątku z likwidacji. Ponieważ nie zostały one wówczas prawidłowo opisane, a poza tym spółka nie została wtedy wykreślona z KRS (doszło do tego dopiero w 2016 r.), otrzymane środki zostały doliczone do naszych bieżących przychodów i opodatkowane. Nie uwzględniliśmy żadnych kosztów. Co teraz powinniśmy zrobić?
Jak postąpić, gdy otrzymamy świadczenia w związku z likwidacją spółek zagranicznych?
Podatki i prawo gospodarcze

Gromadzenie przychodów zwolnionych od CIT na odrębnym rachunku bankowym

Aleksander Kliszewski
2017-11-15
Czy spółka ma obowiązek gromadzenia przychodów zwolnionych od CIT na odrębnym rachunku bankowym dla udowodnienia, że nie służyły one bezpośredniemu sfinansowaniu wydatków i kosztów mających stanowić koszty uzyskania przychodów, czy też tę okoliczność można udowodnić w inny sposób?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy wspólnicy przekształcanej spółki mogą wystąpić o interpretację podatkową

Ryszard Kubacki
2017-11-15
Wspólnicy spółki cywilnej rozważają przekształcenie jej w spółkę z o.o. na podstawie art. 551 § 1 Ksh.
Czy mogą wystąpić do KIS o indywidualną interpretację dotyczącą spraw podatkowych nowej spółki?
Rachunkowość

Jaką postać powinno mieć sprawozdanie finansowe jednostki małej

2017-11-15
Badam jednostki zaliczane do jednostek małych i mam kłopot z ustaleniem, jak ma wyglądać ich roczne sprawozdanie finansowe, o którym powinienem wyrazić opinię.
Czy ma to być sprawozdanie sporządzone zgodnie z zał. nr 1 do uor, czy nr 5 do uor? Czy ma obejmować także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie z działalności, czy nie?
Rachunkowość

Niezakończone usługi o nieistotnym stopniu wykonania

2017-11-15
Art. 34a ust. 1 uor dotyczący usług, w tym budowlanych, o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, stanowi, że przychody z wykonania tego rodzaju niezakończonej usługi ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania, pod warunkiem że:
● jest ona na dzień bilansowy wykonana w istotnym stopniu,
● stopień zaawansowania został wiarygodnie określony,
● istnieje wiarygodny preliminarz przewidywanych, całkowitych kosztów (domyślnie – wytworzenia) usługi (umowy).
Jak rozumieć pierwszy warunek? Gdzie przebiega granica między istotnym a nieistotnym stopniem wykonania usługi? Jak wycenić i wykazać w bilansie niezakończoną usługę o nieistotnym stopniu zaawansowania?
Rachunkowość

Umowy o badanie

2017-11-15
Po zmianie wprowadzonej ustawą z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej uobr) art. 67 ust. 5 uor brzmi: w przypadku badania ustawowego pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej 2-letnie okresy.
Na tym tle rodzą się następujące pytania:
1. Co rozumie się przez badania ustawowe? Uor ich nie definiuje. Czy dotyczą wszystkich jednostek podlegających obowiązkowi badania, czy tylko jednostek zainteresowania publicznego (jzp)?
Czy obejmują także badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (sf)?
2. Co rozumie się przez pierwszą umowę o badanie, jeżeli jednostka jest od lat corocznie badana?
3. Jeżeli w odniesieniu do jzp obowiązuje wymóg rotacji firmy audytorskiej po przeprowadzeniu przez nią ustawowego badania przez kolejnych 5 lat, to jaki jest cel przedłużania – po 4 latach współpracy z nią – umowy o 2 lata?
4. Od kiedy przepis ten wchodzi w życie? Czy powoduje zmianę już zawartych umów o badanie sf za 2017 r.?
5. Czy badanie przeprowadzone na podstawie umowy niespełniającej warunków art. 67 ust. 5 uor jest ważne?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie konsumentowi faktury bez żądania jej wystawienia

Marcin Szymankiewicz
2017-11-15
Czy wystawianie faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, gdy nie żądają one ich wystawienia, nie narusza przepisów ustawy o VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wydanie kurtek z logo firmy uczestnikom konferencji – skutki w CIT i VAT

Edyta Głębicka
2017-10-01
Spółka zorganizowała konferencję dla „najcenniejszych” podwykonawców. Uczestniczyli w niej także jej pracownicy. Zamówiła pamiątkowe kurtki z logo swojej firmy (o wartości brutto 150 zł/szt.), które wręczano uczestnikom spotkania. Faktura zakupu kurtek została wystawiona w miesiącu wcześniejszym niż miesiąc konferencji.
Jakie skutki podatkowe ma wydanie tych prezentów?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy zapłata za towar może potwierdzać jego wywóz do innego państwa UE

Edyta Głębicka
2017-10-01
Jednym z klientów naszej spółki jest duża firma (z siedzibą w UE), na rzecz której wykonujemy stałe dostawy. Towary, w dużych ilościach, są wysyłane do innych krajów członkowskich. Kontrahent zgodnie z ustaleniami sporządza dla nas potwierdzone zestawienia, z których wynika, jakie towary i w jakich ilościach dotarły do niego w poprzednim miesiącu. Zestawienia są przesyłane do połowy miesiąca. Z uwagi na trudności organizacyjno-techniczne zdarza się jednak, że jakiejś partii towarów brakuje w zestawieniu bieżącym, co jest „korygowane” w kolejnym, ze wskazaniem, że towary zostały odebrane w jeszcze poprzednim miesiącu. Kontrahent dokonuje płatności za towary dopiero po tym, jak je odbierze w miejscu przeznaczenia.
Czy gdy w danym zestawieniu nie będą widniały określone towary, co do których nie ma wątpliwości, że zostały wysłane, opuściły Polskę i dotarły do miejsca przeznaczenia (spółka otrzymała za nie zapłatę), można zastosować do nich stawkę 0% VAT właściwą dla WDT, nie czekając na kolejne zestawienie od kontrahenta, w którym z opóźnieniem te towary się znajdą?
Podatki i prawo gospodarcze

Odpowiedzialność gminy jako nabywcy spadku za zaległości podatkowe zmarłego przedsiębiorcy

Aleksander Kliszewski
2017-10-01
Gmina nabyła w całości spadek po zmarłym przedsiębiorcy mającym zaległości w VAT.
Czy US może orzec o odpowiedzialności gminy za zaległości zmarłego, pomimo że zobowiązanie wygasło na mocy art. 59 § 1 pkt 11 Op?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Upominki dla pracowników i współpracowników – skutki w PIT

Edyta Głębicka
2017-10-01
Czy przekazanie pamiątkowych kurtek z logo naszej firmy (o wartości brutto 150 zł/szt.) uczestnikom konferencji (pracownikom i współpracownikom) powoduje powstanie u nich przychodu do opodatkowania?
Rachunkowość

Ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-10-01
Urząd miasta prosi o wskazanie sposobu ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez mieszkańców zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Czy przypis tych opłat następuje na początku roku budżetowego, czy też za poszczególne miesiące?
Rachunkowość

Czy spółka cywilna może być jednostką mikro

2017-10-01
Spółka cywilna osób fizycznych zajmuje się handlem internetowym. Ze względu na dość wysokie przychody (ponad 10 mln zł rocznie) prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z uor. Zatrudnia 4 osoby, a suma aktywów nie przekracza 1 mln zł.
Czy może stosować uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro?
Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od zaległej dotacji przychodem wolnym od CIT

Ryszard Kubacki
2017-10-01
Stowarzyszenie (zajmujące się edukacją) utrzymuje się z dotacji wypłacanej przez gminę. Podpisało z nią ugodę pozasądową, na mocy której ta zobowiązała się wypłacić mu w ratach zaległą dotację za ostatnie 3 lata wraz z odsetkami za nieterminową wypłatę. Cały dochód (zarówno zaległa dotacja, jak i odsetki) zostanie przeznaczony na działalność statutową.
Czy odsetki podlegają opodatkowaniu?
Podatki i prawo gospodarcze

Roboty spawalnicze, wynajmu dźwigu i przestawianie ścian a mechanizm odwrotnego obciążenia VAT

Tomasz Krywan
2017-10-01
Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji wytwornic pary wraz z montażem. Otrzymało zlecenie na prefabrykację elementów ekranów ścian szczelnych wraz z montażem w elektrociepłowni. W celu wykonania zadania podzleciliśmy podwykonawcom roboty spawalnicze i wynajem dźwigu. Czy roboty wykonane przez podwykonawców podlegają odwrotnemu obciążeniu?
Otrzymaliśmy też zlecenie na budowę nowego kotła w istniejącej kotłowni. Do wykonania tego zadania również zatrudniamy podwykonawców, tym razem także firmy budowlane do wyburzania ścian i stawiania nowych. Czy nasi podwykonawcy podlegają odwrotnemu obciążeniu?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Opodatkowanie odprawy dla członka zarządu spółki kapitałowej

Ryszard Kubacki
2017-10-01
Na mocy wyroku SO byłemu członkowi zarządu spółka przyznała świadczenie z tytułu pozbawienia go tej funkcji. Rozwiązana umowa o pracę stanowiła, że w przypadku odwołania członka zarządu ze sprawowanej funkcji przed upływem kadencji, niezależnie od wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę, przysługuje mu odprawa w wysokości 6 miesięcznych wypłat, liczonych jak za urlop wypoczynkowy.
Czy spółka miała obowiązek pobrać zaliczkę na PIT?
Rachunkowość

Ewidencja amortyzacji i zaliczek na poczet zakupu środków trwałych jednorazowo odpisywanych w koszty podatkowe

2017-10-01
Do ustaw podatkowych wprowadzono – obok dotychczasowych udogodnień w amortyzacji dla podatników małych i rozpoczynających działalność – kolejne udogodnienia dotyczące wszystkich jednostek. Polegają one na możliwości dokonania jednorazowego odpisu wartości początkowej nabytych w danym roku, fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 KŚT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 tys. zł. Podatnicy mogą również uznać za koszt podatkowy zaliczki na poczet zakupu takich środków trwałych (w ramach limitu 100 tys. zł), ale wtedy pomniejszają o nie jednorazowy odpis.
Czy taki jednorazowy odpis może być również stosowany dla celów bilansowych? Jak ująć w księgach rachunkowych uznane za koszt podatkowy zaliczki na poczet zakupu środka trwałego?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy za praktykanta trzeba płacić składki ZUS

Andrzej Radzisław
2017-10-01
Czy za osobę, która w naszej firmie będzie odbywała praktykę absolwencką, należy opłacać składki społeczne i zdrowotne?
Podatki i prawo gospodarcze

VAT od opłat na rzecz spółdzielni mieszkaniowej

Edyta Głębicka
2017-10-01
Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej podjęło uchwałę, że jej członkowie będą płacili 1 zł miesięcznie na działalność społeczną, kulturalną i oświatową, którą ma ona prowadzić (m.in. udostępnianie pomieszczeń na działalność klubu seniora i prowadzenie kółka zainteresowań). Powstanie regulamin funduszu, na który będą przekazywane wpłaty i z którego będą finansowane różne zakupy i działania.
Jakie skutki w VAT ma ta dodatkowa działalność spółdzielni?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

„Dyscyplinarka” za pracę podczas choroby

Renata Majewska
2017-10-01
Handlowiec zatrudniony w dziale sprzedaży spółki (zatrudniającej ponad 50 osób) na umowę o pracę jest na zwolnieniu lekarskim. Firma wdraża nowy program weryfikujący pracę i wyniki przedstawicieli handlowych. Chory jako jeden z pierwszych poznał sposób jego działania i biegle się nim posługuje. Na prośbę kolegi z pracy przyszedł do biura podczas choroby, aby pomóc mu w obsłudze systemu (trwało to kilka godzin). Bezpośredni przełożony, który jest z nim skonfliktowany, chce w związku z tym wręczyć mu dyscyplinarne zwolnienie z pracy z powodu naruszenia przepisów o zakazie pracy podczas niedyspozycji zdrowotnej.
Czy byłoby to zgodne z prawem?
Rachunkowość

Ewidencja prowizji

2017-09-01
Jak ujmuje się w księgach rachunkowych prowizje?
Rachunkowość

Uproszczenia księgowe i sprawozdawcze w małej jednostce wchodzącej na giełdę

2017-09-01
Spółka akcyjna ze względu na rozmiary działalności przyjęła dla celów rachunkowości status jednostki małej. Korzysta ze wszystkich uproszczeń przewidzianych w uor dla jednostek małych. W tym roku walne zgromadzenie zdecydowało, że wejdzie na giełdę. Ma to nastąpić pod koniec 2017 r. Nadal będzie stosować uor.
Czy spółka do końca 2017 r. może być jednostką małą, stosować dotychczasowe uproszczenia i sporządzić sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor?
Rachunkowość

Jak rozumieć pojęcie „kapitał” w przypadku transakcji z jednostkami, w których jednostka sprawozdawcza posiada zaangażowanie w kapitale

2017-09-01
W myśl zał. nr 1 do uor niektóre pozycje sprawozdania finansowego, np. należności, mają być prezentowane w podziale m.in. na należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.
Czy w pozycjach tych prezentować także należności od spółdzielni, której jesteśmy członkiem (spółdzielnie posiadają fundusze, a nie kapitały), oraz od spółki komandytowej, której jesteśmy komandytariuszem (Ksh mówi jedynie o wkładach do spółki osobowej prawa handlowego)?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pokrycie kosztów szkolenia zleceniobiorcy – czy trzeba naliczyć składki ZUS

Andrzej Radzisław
2017-09-01
Osoba zatrudniona w spółce na umowę zlecenia ma być skierowana na szkolenie bezpośrednio związane z obowiązkami, które wykonuje. Koszt szkolenia zostanie w całości pokryty przez zleceniodawcę.
Czy osoba biorąca udział w szkoleniu uzyskuje przychód, od którego powinny być naliczone składki społeczne i zdrowotne?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wyprawkę szkolną można pokryć z zfśs

Renata Majewska
2017-09-01
Firma zatrudniająca 47 pracowników prowadzi zfśs. W tym roku chce zmienić regulamin socjalny i finansować z zfśs wyprawkę szkolną dla dzieci osób uprawnionych. Byłyby to różne kwoty (200–500 zł) w zależności od progu dochodowego, do którego kwalifikuje się dana rodzina.
Czy można ustanowić taką pomoc w regulaminie socjalnym?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot należności za dojazdy na posiedzenie rady nadzorczej – oskładkowanie

Andrzej Radzisław
2017-09-01
Członkowie rady nadzorczej (RN) oprócz stałego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu RN otrzymują zwrot należności za przyjazdy na posiedzenia. Dotyczy to osób mieszkających poza miejscem siedziby spółki.
Czy ten zwrot (wypłacany na podstawie biletów albo tzw. kilometrówki) może być potraktowany jako należność z tytułu podróży służbowej i wyłączony ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne? Naliczaliśmy od tego składki, ale niektórzy członkowie RN nie zgadzają się z tym, argumentując, że są to podróże służbowe i składki nie powinny być naliczane.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wyprawka szkolna dla dziecka pracownika – zwolnienie od składek i PIT

Andrzej Radzisław
2017-09-01
Pod koniec sierpnia i na początku września pracownikom, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, spółka wypłaci wyprawki szkolne, sfinansowane ze środków zfśs.
Czy od takich świadczeń powinny być naliczane składki ZUS?
Część pracowników otrzyma wyprawki ze środków obrotowych pracodawcy. Czy będą one oskładkowane?
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki zapłaty z opóźnieniem należności z faktur VAT RR

Ryszard Kubacki
2017-09-01
Spółka zawiera transakcje z licznymi rolnikami. W wystawionych fakturach data płatności jest ustalana zwykle na konkretny dzień. Zapłata za nabyte produkty rolne następuje na wskazany przez sprzedającego numer rachunku bankowego, w tytule przelewu wpisywane są numer faktury VAT RR oraz data jej wystawienia. Zapłaty należności rolnika dokonuje się w kwocie brutto, tj. zawierającej kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, wynikającą z faktury VAT RR. Spółka zazwyczaj terminowo płaci całą należność, jednak niekiedy zdarza się, że czyni to z opóźnieniem.
Czy ma prawo podwyższyć VAT naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu zapłaty, mimo że nastąpiła ona po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?
Podatki i prawo gospodarcze

Refakturowanie kosztów tzw. martwego frachtu

Edyta Głębicka
2017-09-01
Nasza spółka występuje jako pośrednik handlowy, tzn. kupujący (także z innych krajów UE) zamawiają u nas towary, a my zamawiamy je u producenta. Sprzedajemy je, dodając swoją marżę. Transport towarów organizują kupujący. Często jest to transport morski. Nabywca z innego kraju UE zgłasza wówczas u armatora zapotrzebowanie na statek o określonym tonażu, mając na uwadze złożone u nas zamówienie.
Zdarza się, że realizowane zamówienie jest mniejsze niż zakładane, z winy producenta, który w umówionym terminie nie mógł dostarczyć wystarczającej ilości towarów i statek nie został załadowany w całości. Armator obciąża wówczas nabywcę za cały zamówiony tonaż statku, wystawiając fakturę, w której wykazuje wynagrodzenie za swoją usługę (fracht), składające się z 2 pozycji – fracht zależny od ilości faktycznie przewiezionych towarów oraz tzw. martwy fracht (powierzchnia ostatecznie niewykorzystana). Nabywca towarów opłaca fakturę armatora, ale obciąża nas kosztami martwego frachtu, którymi obciążył go armator. Wystawia na nie fakturę bez swojego krajowego VAT. Koszty te nie powstały jednak z naszej winy, tylko producenta. Dlatego chcemy przenieść je na niego.
Czy powinniśmy przy tym naliczyć VAT?
Jak należałoby rozliczyć fakturę od nabywcy towarów?
Rachunkowość

Udostępnianie sprawozdań finansowych jednostek wpisanych do CEIDG

2017-09-01
Czy sprawozdania finansowe (sf) jednostek objętych CEIDG podlegają obowiązkowemu udostępnianiu? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?
Podatki i prawo gospodarcze

Zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego

Aleksander Woźniak
2017-09-01
Spółka dostała w 2017 r. od zagranicznej spółki matki zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Czy powinna potraktować go jako przychód bieżący? Czy może trzeba skorygować moment zaliczenia wydatku na badanie do kosztów podatkowych?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na wynajęcie samolotu dla zagranicznych gości spółki

Marcin Szymankiewicz
2017-09-01
Spółka z o.o. organizuje spotkania biznesowe w celu nawiązania i podtrzymania współpracy z klientami. Są na nich omawiane propozycje współpracy i negocjowane warunki projektów i transakcji. Spotkania odbywają się zazwyczaj w siedzibie spółki. Na jedno z nich zaproszono gości z Kanady. Warunkiem ich przybycia było zapewnienie im przez spółkę szybkiego powrotu do Kanady tak, by mogli zdążyć na zaplanowane tam spotkania. Rejsowe loty nie pozwalały na spełnienie tego wymogu, więc spółka poniosła wydatki na wynajęcie samolotu.
Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też są to wydatki na reprezentację wyłączone z kosztów podatkowych?
Podatki i prawo gospodarcze

Odliczenie przez gminę VAT z faktur za usługi doradcze

Ryszard Kubacki
2017-09-01
Gmina współpracuje z kancelarią doradztwa podatkowego, której usługi polegają na zastępstwie procesowym i uczestnictwie w postępowaniach o zwrot nadpłaty VAT i innych postępowaniach związanych z rozliczeniem VAT. Sprawy te dotyczą odmowy uznania przez US pełnego odliczenia VAT od inwestycji prowadzonych przez gminę (mających służyć działalności opodatkowanej). Wynagrodzenie kancelarii jest uzależnione od kwoty VAT odzyskanej przez gminę z uwagi na powiązanie inwestycji z czynnościami opodatkowanymi.
Czy gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT wykazanego na fakturach za czynności doradcze?
Rachunkowość

Przekroczenie wyznaczonych wielkości progowych przez jednostkę małą

2017-08-01
Spółka z o.o. podlegająca obowiązkowi badania przyjęła status jednostki małej od momentu wejścia w życie odpowiednich przepisów uor. Sprawozdanie finansowe (sf) za 2016 r. sporządziła zgodnie z zał. nr 5 do uor. Skorzystała też z uproszczeń dla jednostek małych, rezygnując ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu), rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności. W 2017 r. połączyła się z inną spółką z o.o. Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia. Jak sądzimy, na koniec 2017 r. przekroczymy 2 graniczne wielkości określone dla jednostek małych w art. 3 ust. 1c uor (suma bilansowa, wielkość przychodów).
Czy spółka może nadal sporządzać uproszczone sf dla jednostek małych? Jeżeli nie, to od kiedy należy sporządzić sf zgodnie z zał. nr 1 do uor? Czy przejście na ten załącznik wymaga decyzji organu zatwierdzającego, czy wystarczająca jest decyzja kierownika jednostki?
Rachunkowość

Likwidacja gimnazjów a obowiązki wynikające z przepisów o rachunkowości

2017-08-01
Czy postanowienie ustawy z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wpływa na zakres obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, a w szczególności dotyczących inwentaryzacji, zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych przez szkoły podstawowe, gimnazja, licea i technika działające w formie samorządowych jednostek budżetowych?
Rachunkowość

Wymiana środka trwałego

2017-08-01
Jak ująć w księgach rachunkowych wymianę przez dostawcę zepsutego sprzętu (środka trwałego), którego okres gwarancyjny upłynął, na nowy za dopłatą?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłata licencyjna przychodem wspólnika spółki osobowej – czy potrącić podatek u źródła

Edyta Głębicka
2017-08-01
Naszym kontrahentem jest niemiecka spółka będąca odpowiednikiem spółki komandytowej. Wynajmujemy od niej lokomotywy. Spółka jest członkiem rozbudowanej międzynarodowej grupy kapitałowej. Jej wspólnikiem jest inna spółka niemiecka, także o charakterze spółki osobowej. Z kolei jedynym wspólnikiem tej spółki jest spółka z Luksemburga, będąca osobą prawną.
Podmiotowi zagranicznemu z Niemiec wypłacaliśmy wynagrodzenie za korzystanie z urządzenia przemysłowego, wobec czego pojawiła się kwestia poboru podatku u źródła (art. 21 ust. 1 pkt 1 updop). Zgodnie z polsko- -niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania tytułem podatku potrącaliśmy z wynagrodzenia 5% i odprowadzaliśmy do US.
Niedawno kontrahent przedstawił nam interpretację indywidualną, którą w 2016 r. otrzymała w Polsce spółka z Luksemburga. Wynika z niej, że jedynym podmiotem, który może uzyskiwać przychody z tytułu działalności wykonywanej przez grupę na terytorium Polski, jest spółka z Luksemburga, która jako jedyna ma osobowość prawną. Tym samym za pośrednictwem transparentnych podatkowo spółek osobowych dochody z Polski są alokowane do dochodów spółki dominującej z Luksemburga i mogą być opodatkowane dopiero na jej poziomie.
Jak powinniśmy się zachować w tej sytuacji?
Rachunkowość

Nabycie programu komputerowego na podstawie umowy o dzieło

2017-08-01
Spółka z o.o. zleciła (na podstawie umowy o dzieło) opracowanie specjalistycznego programu komputerowego 2 informatykom – osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, za kwotę 5000 zł. Informatycy nie są pracownikami spółki.
Czy program ten zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych (wnip) i amortyzować wg zasad ogólnych, czy też odnieść jego wartość bezpośrednio w koszty?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Usprawiedliwiona absencja przesuwa wypoczynek

Renata Majewska
2017-08-01
W lipcu 2017 r. pracownik wypowiedział umowę o pracę. Miesięczny okres wypowiedzenia upłynie 31.08.2017 r. Nie chcieliśmy wysyłać go na przymusowy urlop, bo był potrzebny w firmie. Niestety, pracownik „kombinuje”: najpierw wziął zwolnienie lekarskie, a teraz zasiłek opiekuńczy na dziecko.
Czy podczas jego pobytu na zasiłku opiekuńczym można mu wysłać (listem poleconym) zobowiązanie do wykorzystania urlopu do końca okresu wypowiedzenia?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Napoje udostępniane pracownikom i gościom a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2017-08-01
W trakcie spotkań biznesowych organizowanych w swojej siedzibie spółka z o.o. zapewnia nieodpłatnie pracownikom i zaproszonym gościom kawę, herbatę i wodę.
Czy skutkuje to powstaniem u tych osób przychodu z nieodpłatnych świadczeń?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Sądowa ugoda z pracownikiem – czy wypłacone odszkodowanie jest objęte PIT

Edyta Głębicka
2017-08-01
Wypowiedzieliśmy naszemu pracownikowi umowę o pracę z powodu utraty do niego zaufania. Zachowany został okres wypowiedzenia, ale zwolniliśmy go z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik odwołał się od wypowiedzenia do sądu pracy. Zawarliśmy z nim ostatecznie ugodę przed sądem i zgodziliśmy się na wypłatę odszkodowania. Zaznaczamy, że nie stwierdzono, abyśmy naruszyli określone przepisy Kp, z którymi wiąże się obowiązek wypłaty odszkodowania.
Czy pieniądze wypłacane byłemu pracownikowi będą zwolnione od PIT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Urlop wychowawczy nie zawsze pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego

Renata Majewska
2017-08-01
Od połowy 2016 r. pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, który skończy się w połowie sierpnia 2017 r. Bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego chce wykorzystać cały urlop wypoczynkowy (zaległy i bieżący).
Czy za 2017 r. należy jej się urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze 26 dni roboczych, czy też odpowiednio obniżony za miesiące pobytu na urlopie wychowawczym?
Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie w razie nabycia usług budowlanych u podatnika stosującego metodę kasową

Edyta Głębicka
2017-08-01
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Kupuje usługi budowlane od podwykonawców. Jeden z nich stosuje kasową metodę rozliczeń. Usługi zostały wykonane w czerwcu 2017 r., w tym też miesiącu podwykonawca wystawił fakturę z adnotacją „metoda kasowa”, ale z terminem płatności w sierpniu.
Kiedy spółka powinna rozliczyć VAT należny?
Podatki i prawo gospodarcze

Moment wykonania dostawy kompleksu towarów i opodatkowania VAT

Marcin Szymankiewicz
2017-08-01
Spółka z o.o. podpisała z krajowymi odbiorcami umowy, w których zobowiązała się do wytworzenia i dostarczenia klientowi kompletu towarów stanowiącego (z jego punktu widzenia) jednolitą, funkcjonalną całość (kompleks). Kompleksem mogą być różne skomplikowane (także wielkogabarytowe) urządzenia (np. orurowanie wykorzystywane w instalacjach przemysłowych klienta). Do momentu, w którym klient nie otrzyma kompletu elementów, nie nastąpi ostateczny odbiór kompleksu. Z uwagi na złożony charakter i gabaryty przedmiotu dostawy (poszczególne elementy będą transportowane do nabywcy w odstępie czasowym) może to trwać nawet kilka miesięcy.
W przypadku tego typu dostaw:
- na spółce będzie ciążyła odpowiedzialność gwarancyjna za cały wydany kompleks,
- z dokumentów potwierdzających dostawę i wydanie kompleksu będzie wynikać, że przedmiotem dostawy jest kompleks,
- prawo do rozporządzania kompleksem towarów jak właściciel przejdzie na klienta dopiero w momencie przetransportowania ostatniego elementu.
Niewykluczone, że spółka będzie pobierać zaliczki na poczet tych dostaw. Ostateczne rozliczenie dostawy nastąpi po wydaniu klientowi kompleksu wraz z dokumentacją techniczną, a także po odbiorze całości przez klienta. Ustalona w umowie cena za dostawę kompleksu odnosi się do całości, a nie do poszczególnych części.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy?
Podatki i prawo gospodarcze

VAT od posiłków nieodpłatnie przekazanych pracownikom

Marcin Szymankiewicz
2017-07-03
Spółka zapewnia pracownikom gotowe posiłki w celu poprawy efektywności ich pracy (pracują w ruchu ciągłym, w systemie zmianowym, na terenie zamkniętego zakładu produkcyjnego). Posiłki te nabywa od firmy zewnętrznej, która dowozi je i wydaje pracownikom. Dzięki temu nie opuszczają oni miejsc pracy w celu np. udania się do stołówki na zewnątrz, nie decydują też o czasie konsumpcji. Miejsce i czas posiłku ustala pracodawca, dostosowując je do specyfiki organizacji pracy.
Spółka nie jest zobligowana przepisami prawa pracy (także wewnętrznymi) do zakupu takich posiłków, nie przekazuje ich do konsumpcji podczas narad, szkoleń, spotkań służbowych ani dla pracujących w nadgodzinach.
Czy może odliczyć VAT z faktur dokumentujących ich zakup? Czy ma obowiązek wykazania VAT należnego od nieodpłatnego przekazania posiłków pracownikom?
Podatki i prawo gospodarcze

Spłata wartości udziału ustępującemu wspólnikowi – czy podlega VAT

Ryszard Kubacki
2017-07-03
Czy wypłata wartości udziału wspólnikowi występującemu ze spółki komandytowej jest opodatkowana VAT?
Wysokość spłaty na rzecz wspólnika jest ustalana na podstawie bilansu.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....