Rachunkowość - artykuły

Historia rachunkowości

Polskie przepisy o rachunkowości po transformacji – historia, stan obecny, kierunki rozwoju

Joanna Dadacz
2018-11-08
Rozpatrując – przy okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – ewolucję, jaką przechodziły przepisy normujące naszą rachunkowość, chciałabym podzielić się z Państwem moimi osobistymi doświadczeniami zawodowymi.
Historia rachunkowości

Sto lat polskiego prawa rachunkowości (cz. I)

Sławomir Sojak Aleksandra Banaszkiewicz
2018-11-08
Przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest sprzyjającą okazją do podsumowań, przeglądów i ocen rozwoju w różnych obszarach, w tym prawa gospodarczego.
Sukcesja biura rachunkowego

O sukcesji i zarządzie sukcesyjnym

Jacek Bajson Magdalena Standarska
2018-10-04
Sukcesja firmy, czyli przekazanie ogółu praw i obowiązków związanych z działalnoścą gospodarczą następcom, to ważny i aktualny temat dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli jej prowadzenie ponad 20 lat temu, w tym dla właścicieli biur rachunkowych.
CIT i PIT

Wsparcie dla nowych inwestycji na terenie całej Polski – zasady korzystania z ulgi w podatku dochodowym

Agata Dominowska
2018-10-04
Inwestorzy mogą uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego w odniesieniu do inwestycji zrealizowanych na terenie całego kraju, a nie jak dotychczas – tylko w 14 specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Ulgę wprowadziła obowiązująca od 30.06.2018 r.[1] ustawa o wspieraniu nowych inwestycji[2], jednak w praktyce ubieganie się o wsparcie stało się możliwe dopiero po wejściu w życie rozporządzeń wykonawczych do niej, co nastąpiło 5.09.2018 r.
E-sprawozdanie finansowe

Zasady sporządzania i przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych

Maria Borkowska Anna Gruszczyńska
2018-10-04
Od 1.10.2018 r. nastąpiła dalsza elektronizacja sprawozdania finansowego (sf). Ma być już nie tylko udostępniane drogą elektroniczną, ale też przygotowywane w e-postaci. Większość jednostek sporządzi je w ustrukturyzowanej formie, zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.
Inwentaryzacja

Jak zaprzyjaźnić się z inwentaryzacją

Stanisław Hońko Iwona Kowalczyk
2018-10-04
Autorzy podpowiadają, jak przeprowadzić coroczną inwentaryzację, aby zwiększyć jej przydatność dla jednostki, a zarazem złagodzić jej uciążliwość.
VAT

Sprzedaż o charakterze ciągłym – problemy z opodatkowaniem VAT

Przemysław Powierza
2018-09-03
Rozliczanie VAT od tzw. sprzedaży o charakterze ciągłym (dostaw towarów oraz usług ciągłych) już od dłuższego czasu budzi kontrowersje. Zarówno doktryna, organy podatkowe, jak i sądy administracyjne prezentują różne, niekoniecznie zbieżne koncepcje nt. tego, kiedy można mówić o świadczeniu ciągłym. Podejście podatników (sądząc np. po treści wniosków o interpretacje), organów podatkowych (sądząc po wydanych interpretacjach) oraz sądów (sądząc po wyrokach) ewoluuje – wciąż jednak trudno ustalić, w jakim kierunku.
Restrukturyzacja

Rozliczanie podatku dochodowego po podziale spółki kapitałowej

Jarosław Sekita
2018-09-03
Po zakończeniu procesu podziału spółki kapitałowej pojawiają się pytania o zasady rozliczania CIT przez spółki biorące w nim udział i powstałe w jego wyniku. Związanym z tym problemom poświęcony jest niniejszy artykuł[1].
O zawodzie księgowego

Kondycja finansowa księgowych w Polsce

Agnieszka Nóżka Małgorzata Kamieniecka
2018-09-03
Ile zarabiają osoby pracujące w służbie księgowej? Jaki wpływ na poziom ich wynagrodzenia wywiera zajmowane stanowisko, płeć, staż, region i miejsce pracy, wykształcenie i doświadczenie?
Ordynacja podatkowa

Blokowanie rachunków bankowych w ramach STIR

Karol Różycki
2018-09-03
Szef KAS może zablokować – nawet na 72 godz. – m.in. rachunek rozliczeniowy służący działalności gospodarczej przedsiębiorcy i jego rachunek VAT w razie podejrzenia wykorzystywania tych rachunków do wyłudzenia skarbowego. Od 22.08.2018 r. nie ma już możliwości zaskarżenia tej blokady. Może ona zostać przedłużona nawet na 3 mies. – dopiero na takie postanowienie Szefa KAS przysługuje zażalenie.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Porównywalność danych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych

Radosław Ignatowski
2018-08-06
Każde roczne sprawozdanie finansowe zawiera informacje charakteryzujące sytuację finansową i działalność jednostki sprawozdawczej za rok bieżący na tle danych za rok poprzedzający. Przytoczenie danych porównawczych zwiększa wartość poznawczą informacji i ułatwia analizę, pod warunkiem jednak, że treść rozpatrywanych danych jest porównywalna.
Dotyczy to także rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tj. sprawozdania grupy kapitałowej sporządzonego w taki sposób, jakby stanowiła ona jedną jednostkę. Szkopuł w tym, że w kolejnych latach skład grupy, a także skład jednostek objętych konsolidacją mogą się różnić. Poniżej opisano wynikające z tego problemy i sposoby ich rozwiązywania.
Restrukturyzacja

Podział spółki kapitałowej – skutki w podatku dochodowym

Jarosław Sekita
2018-08-06
Podziały spółek kapitałowych są częstą formą ich restrukturyzacji. W artykule przedstawiono zasady opodatkowania podziału[1] – skutki w CIT obejmujące spółkę dzieloną, spółki przejmujące jej majątek (powstałe w wyniku podziału) oraz wspólników spółki dzielonej[2], z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1.01.2018 r.
VAT

Moment odliczenia VAT

Tomasz Krywan
2018-07-02
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (prawo do odliczenia) jest kluczowym uprawnieniem czynnych podatników VAT, pozwalającym na całkowite uwolnienie podatnika od obciążeń z tytułu tego podatku i gwarantującym neutralność opodatkowania działalności gospodarczej. Z prawa tego nie można jednak korzystać w dowolnym momencie. Przepisy wyraźnie określają zasady, na jakich ono powstaje, a także terminy dokonywania odliczeń.
Organizacje pożytku publicznego

Rachunkowość pozarządowych organizacji pożytku publicznego

Ewa Stopczyńska
2018-07-02
Artykuł przedstawia wymogi, jakie powinna spełniać rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, żeby sprawnie pełnić funkcje ewidencyjną i kontrolną, przyczyniając się do przejrzystości działania organizacji pozarządowej.
Finanse

Skuteczny kredyt kupiecki

Monika Łada Małgorzata Wejer-Kudełko
2018-07-02
Udzielenie kredytu kupieckiego wiąże się z koniecznością ponoszenia przez sprzedawców dodatkowych kosztów finansowania go własnymi środkami oraz obsługi windykacji należności, jeżeli terminy zapłaty nie są dotrzymywane. Oferując odroczone terminy płatności, przedsiębiorcy najbardziej obawiają się jednak ryzyka, że niektórzy klienci mogą nie zapłacić za zakupione produkty lub towary.
Artykuł przedstawia zasady racjonalnego stosowania kredytu kupieckiego, które pomogą uzyskać korzyści i zmniejszyć ryzyko jego udzielenia.
Podatki

Wydatki na oprogramowanie – ujęcie w kosztach podatkowych

Mateusz Kaczmarek
2018-07-02
W interpretacjach organów podatkowych wyrażany jest pogląd, że licencja na program komputerowy, która nie przenosi na użytkownika praw autorskich, nie spełnia warunków uznania jej za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Wydatki na jej zakup stanowią bezpośrednio koszt uzyskania przychodu. Dla prowadzących księgi rachunkowe może to oznaczać mniej korzystny sposób rozliczenia.
Podatki

Opodatkowanie PCC czynności ustanowienia hipoteki

Piotr Kaim
2018-06-01
Czynność prawna ustanowienia hipoteki jest objęta PCC. Na skutek mało precyzyjnych przepisów ustanawiający ten rodzaj zabezpieczenia mogą się zetknąć z dwiema wątpliwościami interpretacyjnymi, utrudniającymi ustalenie ich obowiązków. Pierwsza dotyczy sposobu obliczania podatku przy tzw. hipotece łącznej, kiedy zabezpieczenie hipoteczne obejmuje co najmniej 2 nieruchomości; druga – poważniejsza – rozgraniczenia przypadków, w których stosuje się stawkę procentową (0,1% zabezpieczonej wierzytelności) i kwotową (19 zł).
Leasing

Leasing, najem i dzierżawa – aktualizacja KSR 5

Mikołaj Turzyński
2018-06-01
Komitet Standardów Rachunkowości zaktualizował KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa, który objaśnia przepisy uor poświęcone temu zagadnieniu, oparte na rozwiązaniach MSR 17 Leasing. W artykule przedstawiono główne zmiany merytoryczne wprowadzone w treści standardu.
VAT

Należyta staranność w VAT w świetle wytycznych Ministerstwa Finansów

Łukasz Chłond
2018-06-01
Resort finansów wydał długo oczekiwaną przez podatników instrukcję dotyczącą zasad dochowania należytej staranności przy doborze kontrahenta i współpracy z nim, co – w świetle orzecznictwa sądowego i stanowiska organów podatkowych – jest warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia VAT.
Podatki

Dochód z kapitałów osiągany przez podatników CIT i jego ujęcie w księgach rachunkowych

Ewa Hrebin
2018-05-07
Artykuł przedstawia podatkowe i ewidencyjne zasady oraz skutki wyodrębnienia przez podatników CIT dochodów z zysków kapitałowych.
Instrumenty finansowe

Księgowe ujęcie instrumentów finansowych i inwestycji finansowych – czy potrzebne są zmiany

Maciej Frendzel
2018-05-07
Identyfikacja, ujęcie i wycena instrumentów finansowych oraz powiązanych z nimi aktywów i zobowiązań finansowych rodzi wiele problemów. Artykuł przedstawia najistotniejsze z nich, których rozwiązanie wymagałoby – zdaniem autora – zmiany regulacji uor.
Ceny transferowe

Ustalenie progów sporządzenia dokumentacji podatkowej

Iwona Sawicka
2018-05-07
Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi i z tzw. rajów podatkowych mają obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej tych transakcji, jeżeli ich wartość przekracza ustalony przez ustawodawcę próg, uzależniony od wielkości osiąganych przez podatnika przychodów bądź kosztów.
Niestety, lakoniczne uregulowanie tej kwestii w przepisach sprawiło, że sposób ustalenia progów dokumentacyjnych budzi kontrowersje. W ostatnim czasie wiele wątpliwości zostało jednoznacznie rozstrzygniętych na korzyść podatników dzięki interpretacjom ogólnym MF.
Podatek dochodowy

Straty w towarach handlowych – koszty uzyskania przychodów i odliczenie VAT

Edyta Głębicka
2018-04-04
Zakup towarów handlowych z zamiarem ich odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej uprawnia podatnika do zaliczenia poniesionych na ten cel wydatków do kosztów podatkowych i odliczenia VAT. Co jednak w przypadku, gdy nabyte towary nie zostaną sprzedane ani w inny sposób wykorzystane do działalności opodatkowanej? Orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych wskazują warunki, jakie muszą być spełnione, aby można było uznać powstałe z tego tytułu straty za koszty uzyskania przychodów i zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Podatki

Opodatkowanie obrotu kryptowalutami

Mateusz Kaczmarek
2018-04-04
Transakcje kryptowalutami stały się elementem życia gospodarczego. Kryptowaluty to nie tylko metoda dokonywania/przyjmowania płatności[1]. Obrót nimi może być przedmiotem działalności gospodarczej. Z uwagi na ich charakter i brak prawnej regulacji powstały wątpliwości co do sposobu opodatkowania takiej działalności. W artykule omówiono aktualne poglądy organów podatkowych i orzecznictwa na ten temat.
Zasady rachunkowości

Ostrożny księgowy czy przezorny zarząd – zasada ostrożności w praktyce

Waldemar Gos Stanisław Hońko
2018-04-04
Co łączy zasadę ostrożności z „przezornością zapobiegliwego kupca”? Czy ostrożność w rachunkowości można oddzielić od polityki jednostki w zakresie ochrony przed skutkami ryzyka? Komu jest potrzebna ostrożność w rachunkowości? Czy wielkość i sytuacja finansowa jednostki wpływają na stosowanie zasady ostrożności? Odpowiadając na te pytania, autorzy przedstawiają genezę, istotę, sposoby i praktykę stosowania zasady ostrożności oraz jej związki z ryzykiem gospodarczym[1].
Podatki

Mechanizm podzielonej płatności w VAT

Łukasz Chłond
2018-03-05
1.07.2018 r. wejdą w życie przepisy[1] wprowadzające tzw. mechanizm podzielonej płatności w podatku VAT. Chociaż jego stosowanie nie będzie obowiązkowe, to w praktyce regulacje te dotkną wszystkich przedsiębiorców.
Uproszczenia w rachunkowości

„Niskocenność” w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych

Artur Hołda Anna Staszel
2018-03-05
Autorzy rozpatrują możliwości ujęcia „niskocennych” zdarzeń gospodarczych w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym w świetle wymogu rzetelnego przedstawienia sytuacji jednostki i prawa do uproszczeń, jeżeli nie zniekształcają one istotnie obrazu tej sytuacji.
Komitet audytu

Funkcje komitetu audytu

Piotr Rybicki
2018-03-05
Artykuł przedstawia rolę komitetu audytu, powoływanego w jednostkach zainteresowania publicznego, status i skład tego komitetu, sposoby realizacji zadań oraz związane z tym problemy.
Podatki

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 r.

2018-03-05
Przedsiębiorcy podejmujący innowacyjne prace, mające na celu stworzenie nowatorskich produktów lub technologii, mogą skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ta preferencja podatkowa została przewidziana zarówno w updop, jak i updof. Przepisy ją regulujące po raz kolejny uległy zmianie[1] – od 1.01.2018 r. W artykule opisano zakres wprowadzonych zmian.
VAT

Należyta staranność w VAT – podsumowanie aktualnych trendów w orzecznictwie

Łukasz Chłond
2018-03-05
Pojęcie „należytej staranności”, choć nie występuje w dyrektywie 112, a w ustawie o VAT mowa o nim w zaledwie jednym przepisie, jest bardzo istotne dla rozliczeń tego podatku. Od zachowania należytej staranności organy podatkowe uzależniają możliwość odliczenia VAT naliczonego, a także stosowania stawki 0% w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i eksportowych. W zdefiniowaniu tego pojęcia pomocne może być orzecznictwo TSUE oraz sądów administracyjnych.
Podatek dochodowy

Koszty związane z wniesieniem wkładu do spółki osobowej

Piotr Kaim
2018-02-05
Wniesienie wkładu do spółki osobowej pociąga za sobą wiele wydatków ponoszonych przez samą spółkę lub jej wspólników. Pojawia się pytanie o możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.
Podatki

Nowe zasady potrącania kosztów kredytów i pożyczek przez podatników CIT

Jarosław Sekita
2018-02-05
Przepisy updop o „cienkiej” kapitalizacji zostały od 1.01.2018 r. zastąpione regulacjami dotyczącymi tzw. kosztów finansowania dłużnego. Ograniczono możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkiego rodzaju wydatków związanych z zewnętrznym finansowaniem działalności. O ile jednak ograniczenia „cienkiej” kapitalizacji dotyczyły tylko finansowania przez podmioty powiązane, o tyle obecnie restrykcje obejmują również kredyty, pożyczki i inne sposoby zasilenia w środki pieniężne przez podmioty niepowiązane z podatnikiem.
Podatek dochodowy

Kto ma obowiązek składać informację CIT-ST

Mateusz Kaczmarek
2018-02-05
Obowiązek sporządzania i przesyłania do US informacji CIT-ST (CIT-ST/A) przez przedsiębiorstwa „wielooddziałowe” nie jest niczym nowym. Od lat budzi jednak spore wątpliwości.
Aporty - ujęcia księgowe

Zamiana niepieniężnych aktywów trwałych lub wniesienie ich aportem do innej spółki

Tomasz Konieczny
2018-02-05
Opracowanie – na tle ogólnych zasad księgowego ujęcia transakcji zamiany jednych aktywów niepieniężnych na inne – naświetla problematykę księgowego ujęcia skutków wniesienia do innej spółki, jako wkładu rzeczowego (aportu), składników aktywów niepieniężnych.
Podatki

Usługi niematerialne jako koszty uzyskania przychodów

2018-01-04
Od 1.01.2018 r. ograniczono możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT wydatków na nabycie niektórych usług niematerialnych od podmiotów powiązanych i z rajów podatkowych.
Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz fizycznych w 2018 r.

Jarosław Sekita
2018-01-04
1.01.2018 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustaw o podatku dochodowym[1], która wprowadziła wiele zmian w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, a także z innych źródeł – zysków kapitałowych i prywatnego najmu.
Środki trwałe

Środki trwałe w rachunkowości – omówienie KSR 11 (cz. III)

Ewa Walińska Marcin Michalak Przemysław Czajor Agnieszka Wencel
2018-01-04
Celem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe[1] jest zapewnienie stosowania jednolitych zasad uznawania środków trwałych, a także ich wyceny, ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Poniżej omawiamy postanowienia standardu dotyczące zasad amortyzacji oraz ujęcia ulepszeń i rozchodu środków trwałych[2].
Restrukturyzacja

Przystąpienie i wystąpienie wspólnika oraz zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej – skutki w podatku dochodowym

Jarosław Sekita
2017-12-05
Spółki osobowe są popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Chociaż gros problemów podatkowych ich wspólników dotyczy bieżącej działalności spółki, to czynności związane z uzyskiwaniem (utratą) statusu wspólnika oraz zmianą zakresu zaangażowania w spółkę również rodzą pytania o ich opodatkowanie.
VAT

Rozliczanie VAT przez spółdzielnie mieszkaniowe – wybrane zagadnienia

Ewa Hrebin
2017-12-05
Z uwagi na specyfikę spółdzielni mieszkaniowych pojawia się wiele wątpliwości związanych z rozliczaniem przez nie VAT. Dotyczą one korzystania ze zwolnień podatkowych, ustalania podstawy opodatkowania i właściwych stawek tego podatku. Niektóre z tych problemów są wspólne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także dla spółdzielni innych podmiotów zajmujących się wynajmem oraz obrotem nieruchomościami.
Informacje

Jak przygotować dobry raport na temat informacji niefinansowych

Teresa Aldea
2017-12-05
Powszechnie wiadomo, że ludzie coraz mniej czytają dla przyjemności i z chęci poszerzania wiedzy. Jak się ma do tego zobowiązanie firm do opracowywania nowych niefinansowych sprawozdań? Wywołuje to poruszenie zarówno wśród osób, na które spada obowiązek sporządzenia takiego sprawozdania, jak i tych, które mają być jego odbiorcami. Skąd ten pomysł? Jak sprostać nowym wymogom? Jakie będą tego korzyści? Na te i inne pytania odpowiada poniższy artykuł.
Środki trwałe

Środki trwałe w rachunkowości – omówienie KSR 11 (cz. II)

Ewa Walińska Marcin Michalak Przemysław Czajor Agnieszka Wencel
2017-12-05
Celem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe1 jest zapewnienie stosowania jednolitych zasad uznawania środków trwałych, a także ich wyceny, ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Poniżej omawiamy postanowienia standardu dotyczące wyceny i ujęcia środków trwałych.
Środki trwałe

Środki trwałe w rachunkowości – omówienie KSR 11 (cz. I)

Ewa Walińska Marcin Michalak Przemysław Czajor
2017-11-15
29.05.2017 r. został przyjęty Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 Środki trwałe1[1]. Jego celem jest zapewnienie stosowania jednolitych zasad uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych, a także prezentacji w sprawozdaniu finansowym środków trwałych.
Poniżej omawiamy jego postanowienia.
CIT i PIT

Wynagrodzenia pracownicze w kosztach uzyskania przychodów

Łukasz Chłond
2017-11-15
Ustawy o podatkach dochodowych zawierają szczególne uregulowania odnoszące się do kosztów wynagrodzeń wypłaconych pracownikom i obciążających je składek na ubezpieczenia społeczne. Regulacje te oraz ich interpretacja przysparzają problemów księgowym i właścicielom firm. Warto więc przyjrzeć się bliżej, jakie wątpliwości mogą się pojawić w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikowi.
rachunkowość zarządcza

Rachunek cyklu życia produktu jako narzędzie analizy rentowności

Monika Łada
2017-11-15
Artykuł przedstawia istotę rachunku cyklu życia produktu, omawia różne możliwości jego zastosowania i na przykładach pokazuje sposób jego wykorzystania do analizy rentowności produktu.
Sprawozdawczość

Czego oczekują czytelnicy sprawozdania finansowego

Magdalena Turulska Marek Żyliński Monika Wambier
2017-11-15
Sprawozdawczość finansowa zgodna z MSSF stanowi dla sporządzających sprawozdania finansowe podwójne wyzwanie – z jednej strony stawia przed nimi określone wymogi warunkujące jakość sprawozdań, z drugiej natomiast postać i treść sprawozdań (a w szczególności dobór odpowiednich informacji) powinny spełnić oczekiwania odbiorców.
Podatki

Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej prawa handlowego – skutki podatkowe

Piotr Kaim
2017-10-01
W 2016 r. pojawiła się kontrowersja co do skutków w CIT przeniesienia ogółu praw udziałowych przez wspólnika spółki osobowej prawa handlowego. Zdaniem organów podatkowych wspólnik, który ponosi stratę na takiej transakcji, nie może jej uwzględnić w swoim rachunku podatkowym.
W artykule przedstawiono szczegółową analizę tego problemu, a także informacje nt. skutków zbywania praw udziałowych w spółkach osobowych w PIT (w odniesieniu do wspólników będących osobami fizycznymi), VAT i PCC.
Amortyzacja podatkowa

Klasyfikacja środków trwałych – wybrane problemy podatkowe

Zbigniew Przybycień
2017-10-01
Wprowadzenie nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016), która zastąpiła KŚT 2010[1], to okazja sprzyjająca refleksji i wyrażeniu uwag krytycznych. Problemy poruszone w niniejszym artykule zostały dobrane z uwzględnieniem wątpliwości najczęściej zgłaszanych autorowi przez służby księgowe firm.
Zarządzanie

Jak zbudować skuteczną ochronę wewnętrzną – spojrzenie praktyka

Waldemar Lachowski
2017-10-01
W artykule przedstawiono ogólne przesłanki stosowania systemu ochrony (kontroli) wewnętrznej – zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach – celowość, opłacalność, obszary, warunki sprawnego działania i ograniczenia.
Restrukturyzacja

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

Mikołaj Przywara
2017-10-01
Przepisy Ksh pozwalają na przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe. Te pierwsze często nie prowadzą ksiąg rachunkowych i nie są podatnikami podatku dochodowego, te drugie – i owszem. Komplikuje to wiele kwestii związanych ze zmianą formy prawnej i ma wpływ na skutki podatkowe takich przekształceń.
Restrukturyzacja

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – problemy podatkowe

Michał Górniak
2017-09-01
Podejmując decyzję o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp), należy mieć świadomość ryzyka podatkowego związanego z taką transakcją. Wątpliwości i spory budzi już sama definicja zcp.
Od jej spełnienia zależy, czy będą mieć zastosowanie preferencje podatkowe przewidziane przepisami updop i ustawy o VAT.
VAT

Rejestracja do VAT nie przesądza, że cała działalność podlega temu podatkowi

Mateusz Kaczmarek
2017-09-01
Czy podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT jest takim podatnikiem z racji wszystkich wykonywanych czynności? Twierdząca odpowiedź na to pytanie jest uproszczeniem, choć w większości przypadków rzeczywiście się to potwierdza.
Podatek dochodowy

Wydatki inwestora na rzecz gminy lub „otoczenia” inwestycji jako koszty uzyskania przychodów

Jarosław Sekita
2017-09-01
Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje (np. budujący budynki biurowe, centra handlowe) są często zobowiązani do poniesienia wydatków na rzecz innych podmiotów (przeważnie jednostek samorządu terytorialnego). Wydatki te warunkują (będąc obowiązkiem prawnym) bądź faktycznie umożliwiają lub przyśpieszają budowę (są poniesione dobrowolnie). Pojawia się pytanie o możliwość i ew. zasady zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów inwestora.
Kontynuacja działalności

Założenie kontynuacji działalności przez jednostkę a realna ocena ryzyka braku takiej zdolności

Paweł Kopczyński
2017-09-01
W artykule podjęto próbę pokazania działań podejmowanych przez kierownictwo w celu ustalenia zdolności jednostki do kontynuacji działalności, w świetle wyników badań ankietowych poświęconych metodom prognozowania tej zdolności, stosowanym przez polskie przedsiębiorstwa.
Sprawozdawczość

Zintegrowane raportowanie

Andrzej Niemiec
2017-09-01
Zintegrowane raportowanie nabiera coraz większego znaczenia. W artykule przedstawiono założenia tej koncepcji i omówiono pierwsze rezultaty jej stosowania w naszej praktyce.
Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

Tadeusz Waślicki
2017-08-01
W wyniku zmian w ustawie o VAT zakres stosowania tzw. odwrotnego obciążenia od 1.01.2017 r. został rozszerzony o usługi budowlano-remontowe świadczone przez podwykonawców. Powodem tego było przeciwdziałanie nieprawidłowościom w rozliczeniach podatkowych w branży budowlanej. Jednak oprócz pewnych pozytywów związanych z uszczelnieniem systemu odwrotne obciążenie spowodowało problemy z płynnością finansową u niektórych podwykonawców robót budowlanych.
Artykuł szczegółowo omawia zasady rozliczania VAT w budownictwie w 2017 r. oraz konsekwencje stosowania odwrotnego obciążenia, m.in. w sferze fakturowania, korekt, podatku dochodowego i ewidencji zdarzeń w księgach rachunkowych.
CIT i PIT

Ulga w podatku dochodowym na badania naukowe i prace rozwojowe (cz. 2) – koszty kwalifikowane

Konrad Piłat
2017-08-01
Od 2016 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi w CIT i PIT na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Przez ponad rok obowiązywania przepisów ją regulujących – częściowo zmienionych od 1.01.2017 r. – pojawiło się wiele wątpliwości co do zakresu wydatków objętych ulgą (tzw. kosztów kwalifikowanych). Dotyczą one w głównej mierze wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R.
Inwentaryzacja

Inwentaryzacja w praktyce (z doświadczeń biegłego rewidenta)

Konrad Romanowski
2017-08-01
W artykule omówiono ‒ na tle przepisów uor ‒ trudności i niedociągnięcia obniżające przydatność inwentaryzacji.
rachunkowość zarządcza

System pomiaru dokonań proekologicznych w Växjö – „najbardziej zielonym miejscu Europy”

Jan Alpenberg Tomasz Wnuk-Pel
2017-08-01
Wiele jednostek samorządu podejmuje działania na rzecz polepszenia jakości życia lokalnych społeczności. Czynią to również przedsiębiorstwa, zwłaszcza zanieczyszczające środowisko. Duże przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe zobowiązane są do włączania tej tematyki do sprawozdań z działalności.
Sądzimy, że poniższy artykuł, opisujący doświadczenia w tej dziedzinie jednego ze szwedzkich miast, może być im pomocny.
CIT i PIT

Ulga w podatku dochodowym na badania naukowe i prace rozwojowe (cz. I) – zasady dokonywania odliczeń

Konrad Piłat
2017-07-03
W 2016 r. tzw. ulga na nowe technologie została zastąpiona ulgą na działalność badawczo-rozwojową. Od 2017 r. wprowadzono zmiany powodujące, że stała się ona bardziej opłacalna dla firm.
JPK

JPK Magazyn – wymogi a rzeczywistość

Józef Dudek
2017-07-03
Artykuł zawiera rozważania nt. zasadności wymogów JPK dotyczących modułu poświęconego gospodarce magazynowej.
Podatki

Likwidacja spółki kapitałowej i podział majątku w naturze

Piotr Kaim
2017-07-03
Na gruncie updop od wielu lat toczy się spór dotyczący skutków likwidacji spółki kapitałowej, zakończonej podziałem majątku w naturze. Jego istotą jest pytanie, czy likwidowana spółka powinna wykazać przychód z racji wydania takiego majątku. Organy podatkowe odpowiadają na nie twierdząco, a sądy są w tej sprawie podzielone. Rozbieżności w orzecznictwie miał usunąć art. 14a updop, który wszedł w życie 1.01.2015 r., jednak na razie nic takiego nie nastąpiło.
Ustawa o rachunkowości

Co dalej z ustawą o rachunkowości

Zdzisław Fedak
2017-06-01
Artykuł jest wprowadzeniem, a zarazem zaproszeniem do dyskusji nt. pożądanych kierunków modyfikacji ustawy o rachunkowości (dalej uor). Wdrożenie wypracowanych w toku dyskusji postulatów sprzyjałoby lepszej i sprawniejszej realizacji zadań stawianych rachunkowości jednostek[2].
O zawodzie księgowego

Jaka osobowość zawodowa jest potrzebna współczesnemu księgowemu

Przemysław Kabalski
2017-06-01
Aby z zadowoleniem i skutecznie wykonywać swoją pracę, trzeba mieć do niej inklinacje (dawniej mówiło się „smykałkę”). Wynikają one z pewnych cech, predyspozycji pozwalających dobrze się odnaleźć w danej pracy. Dotyczy to każdego zawodu, a więc i księgowych.
Rachunkowość

II Kongres Polskiej Rachunkowości

2017-06-01
Rachunkowość

Rachunkowość a geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego

Aldona Kamela-Sowińska
2017-06-01
110-lecie SKwP jest dobrą okazją, aby nie tylko wspominać przebytą przez polskich rachunkowców drogę, lecz także zastanowić się, jaka będzie przyszłość rachunkowości i ludzi, którzy się nią zajmują. Jakie kierunki rozwoju wcześniej czy później, bezpośrednio lub pośrednio wpłyną na kształt rachunkowości i sytuację osób, które się z nią związały.
Temu poświęcone są rozważania zawarte w poniższym artykule.
VAT

Klauzula nadużycia prawa w VAT

Mateusz Kaczmarek
2017-05-11
W ostatnim czasie ustawodawca podjął zdecydowane działania służące ograniczeniu nadużyć podatkowych, zwłaszcza w zakresie VAT. Są one wymierzone przeciwko nieuczciwym podatnikom i nie powinny być odbierane jako całkowite wyeliminowanie możliwości planowania podatkowego. Niemniej planowanie takie wiąże się obecnie ze sporym ryzykiem.
Restrukturyzacja

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową – aspekty podatkowe

Mikołaj Przywara
2017-05-11
W artykule omówiono podatkowe skutki przekształcenia spółek osobowych w inne spółki osobowe[1]. W kwestii podatku dochodowego czy VAT nie budzą one większych wątpliwości. Spory powstają na gruncie PCC.
Kontrole podatkowe

Jak prawidłowo przygotować JPK_VAT

Jarosław Oleśniewicz
2017-05-11
Od 1.07.2016 r. obowiązują nowe reguły udostępniania informacji podatkowych zawartych w księgach podatkowych i dowodach księgowych, zwane Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK).
Jedna z ksiąg podatkowych – ewidencja VAT – ze względu na jej zawartość stała się podstawą do budowania krajowego rejestru transakcji podlegających VAT[1]. Rejestr ten już w styczniu 2018 r. pozwoli na automatyczne rozliczanie VAT2. Korzyści z automatyzacji pojawią się jednak pod warunkiem, że ewidencja będzie przygotowana prawidłowo.

Wycena nieruchomości – artykuł dyskusyjny

Józef Dudek
2017-05-11
Rozdźwięk między wartością księgową a ceną rynkową nieruchomości powoduje, że w wielu przypadkach sprawozdania finansowe (sf) jednostek trudno jest uznać za wiarygodne.

MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego – zastosowanie w praktyce (z doświadczeń dużej grupy kapitałowej działającej w przemyśle wydobywczym i przetwórczym)

Lidia Kliszczak
2017-05-11
Co tak naprawdę oznacza dla jednostki zastosowanie MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, można się przekonać dopiero podczas stosowania tego standardu w praktyce. Proste z pozoru zasady mogą stanowić nie lada wyzwanie, jeśli pozyskano zróżnicowane finansowanie, a wysokość i różnorodność nakładów inwestycyjnych są duże.
Kontrole podatkowe

Jednolity Plik Kontrolny z perspektywy biura rachunkowego – kilka refleksji

Krzysztof Modzelewski Grzegorz Modzelewski
2017-04-19
Większość nałożonych na podatników obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK) będą de facto wykonywać w ich imieniu biura rachunkowe. W związku z tym będą się one musiały zmierzyć z wieloma problemami.
Restrukturyzacja

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową – aspekty podatkowe

Mikołaj Przywara
2017-04-19
W artykule omówiono podatkowe skutki przekształcenia spółek z o.o. w spółki akcyjne (i odwrotnie). Otwiera on cykl opracowań dotyczących zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych.
Kontrole podatkowe

Zmiany w procedurze kontroli przedsiębiorców na skutek utworzenia KAS

Aleksander Kliszewski
2017-04-19
Od 1.03.2017 r. zaczęła funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Oznacza to m.in. zmiany procedury kontroli prowadzonych dotąd przez urzędy celne i urzędy kontroli skarbowej.
Miejsce tych organów kontrolnych zajęły obecnie urzędy celno-skarbowe, uprawnione do wykonywania kontroli celno-skarbowej.
Sprawozdawczość finansowa

Rachunkowość organizacji pozarządowych od 2017 r.

Ewa Woźniak
2017-04-19
Na skutek zmiany uor organizacje pozarządowe prowadzące księgi rachunkowe będą, począwszy od 2017 r., sporządzać sprawozdanie finansowe (sf) według wzoru określanego w zał. nr 6 do uor. Jest ono lepiej dopasowane do specyfiki ich działalności.
Nadrzędne zasady rachunkowości

Ciągłość bilansowa i porównywalność danych sprawozdań finansowych

Radosław Ignatowski
2017-04-19
Zasada ciągłości bilansowej polega na stałym stosowaniu tych samych zasad (polityki) rachunkowości, co zapewnia zachowanie na przestrzeni lat porównywalności danych sprawozdań finansowych (sf) jednostki.
W artykule rozpatrzono przypadki, gdy z przyczyn niezależnych lub zależnych od jednostki dochodzi do złamania (naruszenia lub zakłócenia) zasady ciągłości bilansowej. Omówiono też reguły przywrócenia ciągłości, określone w regulacjach polskiej rachunkowości (uor, KSR) oraz MSSF.

Jak dobrać dane niefinansowe, aby prezentowały istotne cechy działalności

Andrzej Niemiec
2017-03-10
Prezentacja danych niefinansowych służy lepszemu zrozumieniu sprawozdań finansowych przez interesariuszy. Aby osiągnąć ten cel, niezbędny jest odpowiedni dobór mierników i/lub wskaźników odzwierciedlających te aspekty działalności przedsiębiorstwa, których nie oddaje w pełni sprawozdanie finansowe.
VAT

Opodatkowanie różnymi stawkami VAT tzw. towarów podobnych

Edyta Głębicka
2017-03-06
Wielu przedsiębiorców zajmuje się obrotem artykułami spożywczymi i napojami o bardzo szerokim asortymencie. Towary te są opodatkowane różnymi stawkami VAT (23, 8 i 5%). Część z nich ma podobny skład, zastosowanie, przeznaczenie, a mimo to są różnie opodatkowane.
Pojawiła się wątpliwość, czy stosowanie różnych stawek VAT do dostaw ewidentnie podobnych towarów ma uzasadnienie i oparcie w przepisach prawa, w szczególności czy jest to dopuszczalne w świetle regulacji unijnych.
Sprawozdawczość finansowa

Informacja dodatkowa szyta na miarę

Stanisław Hońko
2017-03-06
Integralną część każdego sprawozdania finansowego stanowi dzisiaj informacja dodatkowa. Niewiele jest jednak opracowań nt. jej roli, postaci czy treści. Lukę tę wypełnia niniejszy artykuł.
Procedury podatkowe

Zasady zaliczania nadpłat na poczet zaległości lub bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych

Aleksander Kliszewski
2017-03-06
Nadpłacony podatek z zasady podlega zwrotowi na rzecz podatnika. Oprócz zwrotu bezpośredniego na rachunek płatniczy możliwy jest też zwrot pośredni, czyli zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych lub bieżących/przyszłych zobowiązań podatkowych.
Pokrycie nadpłatą bieżącego/przyszłego podatku umożliwia niejednokrotnie szybsze odzyskanie znacznych środków pieniężnych. Poniżej opisano warunki korzystania z takiego rozwiązania. Analogiczne zasady mają zastosowanie do zwrotów VAT.

Nadużycia w dziale sprzedaży

Izabela Zimoch-Konopacka
2017-03-06
Chcąc skutecznie chronić firmę przed nadużyciami i zbudować odpowiedni system kontroli, trzeba wiedzieć, jakie są mechanizmy dokonywania nadużyć m.in. w dziale sprzedaży[1].

Specjalne strefy ekonomiczne – przegląd kwestii spornych

Ewelina Majewska-Howis
2017-03-06
Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych daje przedsiębiorcom korzyści podatkowe (przede wszystkim zwolnienie z podatku dochodowego), ale też jest obciążone dużym ryzykiem.
Poniżej przedstawiamy wybrane podatkowe problemy strefowe, które w ostatnim czasie były przedmiotem rozstrzygnięcia sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych.
Nadrzędne zasady rachunkowości

Rzetelny i jasny obraz – ideał czy mrzonka

Nelli Artienwicz
2017-02-05
Artykuł opisuje jedną z najważniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych zasad rachunkowości – true and fair view.
Prawo bilansowe

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Joanna Dadacz
2017-02-05
Pani Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, informuje o ostatnich zmianach ustawy o rachunkowości.
Podatek dochodowy

Zasady dokonywania przyspieszonej amortyzacji podatkowej

Jarosław Sekita
2017-02-05
Podstawową metodą amortyzowania środków trwałych jest tzw. amortyzacja liniowa przy zastosowaniu stawek z Wykazu stanowiącego załącznik do ustaw o podatkach dochodowych. Ustawodawca przewidział jednak od niej wyjątki, umożliwiając m.in. przyspieszoną amortyzację. Początek nowego roku to dobra okazja do zweryfikowania stosowanych stawek i przyjęcia – w przypadkach gdy umożliwiają to przepisy prawa – nowych, wyższych albo do ich obniżenia.
Sprawozdawczość finansowa

Dane porównawcze w sprawozdaniach finansowych za 2017 r.

Ewa Woźniak
2017-01-05
W wyniku nowelizacji uor[1] układ i treść pozycji sprawozdań finansowych za 2016 r. uległy licznym modyfikacjom w stosunku do uprzednio obowiązującej ich postaci. W artykule omówiono sposoby zapewnienia porównywalności danych sprawozdań za lata 2015 i 2016.
Podatki

Zmiany w VAT od 1.01.2017 r.

Tomasz Krywan
2017-01-05
Grudniowa nowelizacja ustawy o VAT[1] wprowadziła znaczne zmiany w zasadach rozliczania tego podatku. Dotyczą one m.in. stawek, zwolnień, deklaracji, rejestracji, odwrotnego obciążenia, sankcji. Kilka nowości wynika z innych aktów prawnych. Poniżej opisujemy te najważniejsze.
Sprawozdawczość finansowa

Trudne decyzje małych jednostek

Piotr Rybicki
2017-01-05
Czy i które z uproszczeń rachunkowości możliwych do zastosowania przez małe przedsiębiorstwa warto stosować, sporządzając sprawozdanie finansowe za 2016 r.? Poniższy artykuł daje odpowiedź na to pytanie.
CIT i PIT

Zmiany w podatkach dochodowych od 1.01.2017 r.

Ryszard Kubacki
2017-01-05
Z nowym rokiem weszły w życie liczne zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). W artykule opisano te, które zasługują na szczególną uwagę, zwłaszcza dotyczące przychodów i kosztów działalności gospodarczej.

Stereotyp księgowego w oczach księgowych oraz studentów rachunkowości

Nelli Artienwicz Izabela Wójtowicz
2016-12-05
Opracowanie przedstawia wyniki badań stereotypu księgowego, przeprowadzonych przez autorki w ramach prac Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego.
Sprawozdawczość finansowa

Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

Ewa Śnieżek
2016-12-05
Artykuł uzasadnia celowość sporządzania rachunku przepływów pieniężnych przez jednostki małe i przedstawia propozycję uproszczonego wzoru tego sprawozdania oraz wyjaśnia sposób jego sporządzania i wykorzystania.

Opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości od 2017 r. – zmiana czy kontynuacja

Maja Fabrowska
2016-12-05
16.07.2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych[1] (dalej uiew), która wywoła burzliwą dyskusję i ogromne zamieszanie w kwestii zasad opodatkowania takich elektrowni podatkiem od nieruchomości. Pytanie, na które szukają odpowiedzi spółki zajmujące się energetyką wiatrową, brzmi: czy od 1.01.2017 r. nastąpi zmiana dotychczas obowiązujących reguł?

Jednolity Plik Kontrolny w małych i średnich przedsiębiorstwach

Jadwiga Wojtas
2016-12-05
Duże firmy wywiązują się już z obowiązku obsługi tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obecnie ponad 6000 największych przedsiębiorstw w Polsce przesyła co miesiąc do Ministerstwa Finansów pliki VAT_JPK. Teraz przyszła kolej na następną, o wiele większą, ale i na ogół słabszą kadrowo grupę firm. Od 1.01.2017 r. obowiązek ten obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Podpowiadamy, jak się przygotować do jego wypełnienia.
CIT

Dokumentacja cen transferowych – nowe zasady

Joanna Pasymowska
2016-12-05
Od 1.01.2017 r. zmieni się szereg przepisów dotyczących cen transferowych, w szczególności w zakresie dokumentacji podatkowej. Poniżej przedstawiono regulacje odnoszące się do spółek należących do grup kapitałowych.

Faktoring w księgach – wybrane zagadnienia

Wojciech Baucz
2016-11-05
Faktoring stał się w ostatnich latach dość popularną formą finansowania działalności, gdyż poprawia płynność przedsiębiorstw. Firmom stosunkowo łatwo jest uzyskać dostęp do tego rodzaju finansowania, stąd staje się ono realną alternatywą wobec kredytu bankowego. Jednocześnie faktoring ze względu na różne jego odmiany rodzi nowe problemy w dziedzinie rachunkowości. Niektórym z tych zagadnień poświęcony jest niniejszy artykuł.
Podatek dochodowy

Skutki podatkowe konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy

Mikołaj Przywara
2016-11-05
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej lub ska nie generuje przychodu podatkowego – w przeciwieństwie do wniesienia aportu. Stąd popularność rozwiązania polegającego na uchwaleniu podwyższenia kapitału zakładowego wkładem pieniężnym i potrąceniu wzajemnych wierzytelności spółki i wspólnika na podstawie odrębnej umowy. Przez długi czas było ono akceptowane przez organy podatkowe. Niestety, w ostatnim czasie ich stanowisko – pod wpływem orzecznictwa NSA – uległo zmianie.
VAT

Centralizacja samorządowego VAT

Ryszard Kubacki
2016-11-05
Od 1.01.2017 r. VAT będzie rozliczany wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego (jst), a nie przez ich jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe czy zakłady budżetowe). W związku z tym w samorządach nastąpić ma centralizacja rozliczeń tego podatku. Jej zasady określa specjalna ustawa, która weszła w życie 1.10.2016 r.
Podatki

Aport z agio – skutki w podatku dochodowym

Piotr Kaim
2016-10-07
Kończy się spór dotyczący skutków wniesienia aportu do spółki kapitałowej i spółki komandytowo-akcyjnej w przypadku, gdy aport nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, a operacja wiąże się z powstaniem tzw. agio (wartość wkładu przewyższa wartość nominalną udziałów lub akcji, które zostały w zamian wydane).
Do niedawna było przedmiotem kontrowersji, czy organ podatkowy może – dla celów updop i updof – podwyższać przychód z tytułu wniesienia aportu do rynkowej wartości wkładu. Sądy administracyjne odpowiedziały na to pytanie przecząco, ale parlament uchwalił nowelizację, która zmienia stan prawny od 1.01.2017 r.

Siedem zasad planowania finansowego w małym i średnim przedsiębiorstwie

Monika Łada
2016-10-07
Jakie są cele planowania finansowego w MŚP? Czym się kierować, sporządzając plan, by przyniósł przedsiębiorstwu oczekiwane korzyści? Poniższy artykuł daje odpowiedź na te pytania.
Z doświadczeń zagranicy

Zmiany w unijnym i krajowym prawie celnym

Ryszard Kubacki
2016-10-07
Międzynarodowy towarowy obrót handlowy przedsiębiorców z krajów członkowskich UE jest od niedawna regulowany przez nowe unijne przepisy celne. W ślad za tym nastąpiła nowela prawa krajowego – celnego i podatkowego. Obszerne zmiany mają głównie charakter dostosowawczy do prawa unijnego.
Nadrzędne zasady rachunkowości

Zasada memoriału

Waldemar Gos
2016-10-07
Opracowanie omawia istotę zasady memoriału i kwestie związane z jej stosowaniem.

Oddelegowanie pracownika – skutki w zakresie składek ZUS

Konrad Piłat
2016-10-07
Jeśli pracownik został oddelegowany do pracy za granicą, to zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne są uregulowane w prawie wspólnotowym (gdy jest to kraj członkowski UE bądź EOG) lub w umowach międzynarodowych.
W wielu przypadkach składki nadal mogą być odprowadzane w Polsce, co zasadniczo jest rozwiązaniem korzystnym dla pracodawców. Pojawiają się wówczas problemy z ustaleniem podstawy ich wymiaru.

Bufor księgowań

Jadwiga Wojtas
2016-09-05
W czasach, kiedy księgi prowadzono ręcznie w formie papierowej, zapisy księgowe, które służyły wstępnemu zaewidencjonowaniu zdarzeń, wprowadzano ołówkiem, tak aby można je było później poprawić. Dziś funkcje te w systemach informatycznych przejął tzw. bufor księgowań.
Koszty

Nagrody z zysku jako koszty – artykuł dyskusyjny

Zbigniew Wilkosz
2016-09-05

Oddelegowanie pracownika – skutki podatkowe

Konrad Piłat
2016-09-05
Firma, która chce, aby jej pracownik wykonywał swoje obowiązki w innym miejscu niż wskazane w umowie o pracę, może go wysłać w podróż służbową albo oddelegować. Są to 2 różne zdarzenia. Ich konsekwencje podatkowe również są odmienne. Poniżej przeanalizujemy je w odniesieniu do pracowników oddelegowanych do pracy na terenie kraju oraz za granicą.
Inwentaryzacja

Spis z natury zapasów

Waldemar Gos Stanisław Hońko Przemysaw Mućko Teresa Kiziukiewicz
2016-09-05
Komitet Standardów Rachunkowości wydał stanowisko poświęcone inwentaryzacji zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów drogą spisu z natury[1]. Poniżej omówiono węzłowe kwestie zawarte w tym stanowisku.
Kontrole podatkowe

JPK – wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej

Jarosław Oleśniewicz
2016-08-16
1.07.2016 r. weszły w życie nowe przepisy Op wprowadzające do porządku prawnego reguły udostępniania organom podatkowym informacji wynikających z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Nowe obowiązki podatników oraz uprawnienia organów podatkowych, zwane potocznie Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK), są zarazem początkiem tworzenia nowych ram funkcjonowania środowiska rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce.
Nadrzędne zasady rachunkowości

Istotność w rachunkowości

Przemysław Kabalski
2016-08-16
Artykuł omawia problemy, jakie wiążą się ze stosowaniem zasady istotności (prawa do uproszczeń) w rachunkowości prowadzonej zgodnie z uor i MSSF.
Podatki

Opodatkowanie nagród wydawanych w związku z promocją i reklamą firmy

Ewelina Majewska-Howis
2016-08-16
Organizacja konkursów z nagrodami, wydawanie gadżetów reklamowych i prezentów to codzienność wielu przedsiębiorców. To także powód licznych wątpliwości i problemów podatkowych. Poniżej omawiamy te najczęściej spotykane.

Testy na utratę wartości aktywów

Piotr Rybicki
2016-07-05
Co tak naprawdę – w praktyce – oznaczają testy na utratę wartości aktywów i dokonane w ich wyniku odpisy? Jak je oceniać? Zrozumienie tego zagadnienia wymaga pewnego minimum wiedzy z dziedziny rachunkowości. Finansiści i księgowi taką wiedzę mają, często jednak problemem jest sposób jej przekazania. O tym, czemu służą „testy na utratę wartości” i nie tylko, traktuje niniejsze opracowanie.
Podatek dochodowy

Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych – aspekty podatkowe

Jan Szary
2016-07-05
Środki trwałe to jeden z podstawowych elementów zasobów majątkowych przedsiębiorstw. Wraz ze wzrostem ich udziału w aktywach firmy rośnie ranga prawidłowości ewidencji rachunkowej i rozliczeń podatkowych tych składników aktywów. Jednym z pojawiających się przy tym problemów jest rozliczenie ich finansowania z udziałem źródeł zewnętrznych (np. w postaci dotacji, dopłat, środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych[1]), zwłaszcza gdy jest to finansowanie bezzwrotne[2].

Nowy MSSF 16 Leasing i jego potencjalny wpływ na polskie prawo bilansowe

Mikołaj Turzyński
2016-07-05
Artykuł przedstawia nowe, istotnie zmienione zasady księgowego ujęcia leasingu w myśl MSR i jego możliwe skutki dla ustawy o rachunkowości oraz KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa.
Podatek dochodowy

Drzewo w przedsiębiorstwie

Beata Sadowska
2016-06-05
Na terenie wielu jednostek gospodarczych, w tym przedsiębiorstw nieprowadzących gospodarki rolnej ani leśnej, rosną drzewa. Są one trwale związane z gruntem będącym własnością jednostki gospodarczej lub oddanym jej w wieczyste użytkowanie. Drzewa nie są jednak ujmowane w ewidencji księgowej, co potwierdziły badania empiryczne. Zważywszy że stanowią niekiedy znaczne zasoby, powstaje pytanie: czy praktyka taka jest słuszna? Czy może należy drzewa jako składnik majątku jednostki wprowadzać do ksiąg, co wiązałoby się z ich wyceną i ew. inwentaryzacją? Jak je wtedy klasyfikować – do środków trwałych czy środków obrotowych?

System rachunkowości zarządczej przy szczupłym zarządzaniu

Tomasz Wnuk-Pel
2016-06-05
Na tle ogólnych zasad szczupłego zarządzania autor przedstawia opis zarządzania działającym w praktyce systemem usługowego przetwarzania danych.
Podatki

Przychody z udziału w zyskach osób prawnych – zasady opodatkowania (cz. 2)

Ewa Hrebin
2016-06-05
Przychody (dochody) z udziału w zyskach spółek kapitałowych, ska czy spółdzielni z siedzibą w Polsce podlegają zryczałtowanemu (19%) podatkowi dochodowemu.
Szczegółowe zasady opodatkowania różnią się w zależności od tego, czy wspólnikiem jest osoba prawna, czy fizyczna, a w przypadku ska – czy chodzi o akcjonariusza, czy komplementariusza.
Poniżej kontynuujemy[1] opis najistotniejszych związanych z tym kwestii i powstałych w praktyce wątpliwości.
Podatki

Opłaty produktowe i inne wydatki związane z wprowadzaniem na polski rynek niektórych towarów a koszty podatkowe

Jarosław Sekita
2016-06-05
Ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed współczesnymi państwami. Przekłada się to na liczne regulacje prawne dotyczące różnych sfer życia, także działalności gospodarczej. Przepisy te ustanawiają obowiązki warunkujące podejmowanie niektórych aktywności oraz sankcje za ich naruszenie. Wiążąc się z ponoszeniem wydatków, rodzą także pytania o możliwość zaliczenia ich do kosztów podatkowych.
CIT i PIT

Przychody z udziału w zyskach osób prawnych - zasady opodatkowania (cz. 1)

Ewa Hrebin
2016-05-10
Podatnicy CIT oraz osoby fizyczne mający udziały/akcje w spółkach kapitałowych, ska[1] czy spółdzielniach z siedzibą w Polsce[2], uzyskujący przychody z udziału w ich zyskach podlegają - co do zasady - zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu.
Szczegółowe zasady opodatkowania różnią się w zależności od tego, czy wspólnikiem jest osoba prawna, czy fizyczna, a w przypadku ska - czy chodzi o akcjonariusza, czy komplementariusza.Poniżej opisujemy najistotniejsze związane z tym kwestie i powstałe w praktyce wątpliwości.
Księgi rachunkowe

Dowody księgowe

Józef Dudek
2016-05-10
Kompletność i rzetelność dowodów księgowych warunkuje wiarygodność ksiąg rachunkowych i sporządzanych na ich podstawie sprawozdań finansowych. W praktyce wiążą się z tym pewne problemy.

Dlaczego i jak korzystać ze wskaźników sektorowych

Wanda Skoczylas
2016-05-10
Opracowanie przedstawia zalety i sposoby oceny wskaźników finansowych przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wskaźników sektorowych.

Podatkowe aspekty aportów do spółek osobowych

Łukasz Chłond
2016-05-10
Utworzenie nowej spółki osobowej lub przystąpienie do istniejącej wiąże się często z koniecznością wyposażenia jej w majątek niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Może to nastąpić w formie wniesienia wkładu pieniężnego lub niepieniężnego, czyli aportu dającego prawo do udziału w zyskach.
Artykuł przybliża podatkowe skutki wniesienia aportu do spółki osobowej, a także wskazuje na wątpliwości oraz problemy, które mogą wiązać się z takimi wkładami.

Wycena wartości firmy

Stanisław Hońko
2016-04-15
Dodatnia wartość firmy to składnik aktywów powstały na skutek nabycia (przejęcia) innego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części za cenę wyższą od wartości przejętych aktywów netto. Nadwyżka ta może stanowić zapłatę za przejęte zasoby przynoszące korzyści, ale niespełniające warunków zaliczenia ich do ściśle określonych aktywów, lub może być skutkiem zapłaty zbyt wysokiej ceny za przejęte przedsiębiorstwo.
Wartość firmy nie ma postaci rzeczowej ani nie jest prawem, nie może być przedmiotem samoistnej sprzedaży. Okoliczności te powodują, że realistyczna jej wycena na dzień bilansowy rodzi wiele problemów. Nabierają one coraz większego znaczenia wobec wyraźnej tendencji wzrostu liczby przejęć, jak i kwot wartości firmy powstających w ich wyniku.

Trudne słowa, wątpliwe tłumaczenia - głos w dyskusji

Nelli Artienwicz
2016-04-10
Kontynuujemy dyskusję nt. wiernego tłumaczenia na język polski angielskich terminów z dziedziny rachunkowości.
VAT

Samofakturowanie - zasady i problemy praktyczne

Marek Barowicz
2016-04-10
Regułą w obrocie gospodarczym jest wystawianie faktur przez sprzedawcę towarów/usług. Przepisy dopuszczają jednak, aby to kupujący lub nawet upoważniona przez dostawcę/usługodawcę osoba trzecia wystawiała faktury w jego imieniu i na jego rzecz.

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych (art. 79 pkt 1-5 uor)

Olaf Włodkowski
2016-04-10
Ustawa o rachunkowości zawiera m.in. przepisy wprowadzające odpowiedzialność karną za przestępstwa polegające na niedopełnieniu obowiązków w zakresie poddania sprawozdań finansowych (dalej sf) badaniu i ich ogłaszania. W artykule zwrócono uwagę nie tylko na konsekwencje karnoprawne, ale również na praktyczne problemy związane ze stosowaniem tych przepisów.
CIT i PIT

Powstanie przychodu z tytułu usług ciągłych

Emilia Wolnowska
2016-04-10
W "Rachunkowości" nr 12/2015 pisaliśmy o problemach z rozliczeniem VAT od tzw. usług ciągłych. Regulacje ustaw o podatkach dochodowych dotyczące sprzedaży rozliczanej w okresach rozliczeniowych budzą nie mniejsze kontrowersje.
W niniejszym artykule mowa jest o specyfice usług ciągłych, a także o tym, które usługi są kwalifikowane do tej kategorii przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne, na czym polega różnica między usługą ciągłą a wykonaną częściowo i jakie warunki powinny być spełnione, aby uznać usługę za rozliczaną w okresach rozliczeniowych.

Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Ewa Hrebin
2016-03-15
Specyfika spółdzielni mieszkaniowych wymaga uwzględnienia w ich rocznych sprawozdaniach finansowych. Sprawozdania te powinny zawierać wszystkie istotne informacje mogące interesować członków spółdzielni i innych lokatorów, wykazywane z dostosowaną do tego szczególnością.
CIT i PIT

Nowe regulacje dotyczące działalności socjalnej pracodawców - koszty i zwolnienia podatkowe

Jarosław Sekita
2016-03-10
Od 1.01.2016 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono przepisy[1], które miały zachęcać pracodawców do zapewnienia opieki nad dziećmi pracowników w wieku żłobkowym i przedszkolnym bądź dofinasowania takiej opieki. Tymczasem - zdaniem autora - w niektórych kwestiach nowe regulacje jedynie potwierdzają, a nawet ograniczają uprawnienia wynikające z poprzedniego stanu prawnego.

Co się zmienia w standardach o instrumentach finansowych

Natalia Krzyżanowska
2016-03-10
Artykuł porównuje wymogi nowego MSSF 9 Instrumenty finansowe z postanowieniami MSR 39 Instrumenty finansowe - ujmowanie i wycena, który zostanie uchylony w 2018 r.

Wybrane problemy z ustalaniem podstawy wymiaru składek ZUS

Paweł Ziółkowski
2016-03-10
Składki na ubezpieczenia społeczne są dotkliwym obciążeniem pracy. Stąd płatnicy szukają oszczędności i starają się korzystać z różnego rodzaju wyłączeń z podstawy wymiaru składek. Są one jednak obwarowane wieloma warunkami, których spełnienie nie zawsze jest łatwe. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy najistotniejsze lub po prostu najciekawsze możliwości obniżenia składek ZUS.
Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdanie finansowe to także dane niefinansowe

Aldona Kamela-Sowińska
2016-02-10
UE - poprzez dyrektywy - rozszerzyła zakres tematyczny sprawozdawczości finansowej o nowe kwestie: istotne, choć tylko luźno związane z działalnością jednostek gospodarczych.Na razie dotyczy to jedynie dużych jednostek zainteresowania publicznego, trudno jednak wykluczyć, że nie ulegnie wydłużeniu lista informacji niefinansowych wymagających ujawnienia w sprawozdawczości finansowej, a do ich przedkładania zobowiązane zostaną także jednostki mniejsze.Dlatego warto się zastanowić, jaki wpływ mogą wywrzeć te tendencje na rozwój rachunkowości i rewizji finansowej oraz jakie będą ich skutki dla praktyki i nauki.
Podatek u źródła

Zasady ustalania prewspółczynnika odliczenia VAT

Łukasz Chłond
2016-02-10
Od 1.01.2016 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzające obowiązek stosowania przez podatników tzw. prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego. Była już o nich mowa w "Rachunkowości" nr 6/2015. Wracamy do tego tematu, wskazując, kto w praktyce jest obowiązany do ustalania tej wstępnej proporcji i co należy przy tym wziąć pod uwagę.
Sprawozdawczość finansowa

Nowe zasady sprawozdawczości skonsolidowanej

Radosław Ignatowski
2016-02-10
Artykuł omawia zmiany, jakie dla konsolidacji sprawozdań finansowych spowodowało włączenie do uor postanowień dyrektywy 2013/34/UE[1]. Dotyczą one głównie znamion jednostek, których dane obejmowane są konsolidacją. Niezmienione zostały metody i zasady konsolidacji.
Podatki

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatkach lokalnych

Grzegorz Gębka
2016-02-10
Od 01.01.2016 r. doprecyzowano i uszczelniono przepisy ustawy o PCC, a także upol, ograniczając tym samym możliwość obniżania ciężarów podatkowych przez przedsiębiorców. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany w obu ustawach.
Podatki

Nowa ulga w CIT i PIT na prace badawczo-rozwojowe

Mikołaj Przywara
2016-02-10
Polska ma być krajem innowacyjnym - tak w skrócie można by podsumować dotychczasowe działania rządu związane z wprowadzaniem ulgi na badania i rozwój. Przedsiębiorcy, którzy chcą z niej skorzystać, mają obowiązek wyodrębnienia kosztów prac badawczych i rozwojowych w ewidencji rachunkowej.
Rachunkowość

O ujmowaniu, ujawnianiu i prezentacji - głos w dyskusji

Agnieszka Tłaczała
2016-01-10
Polska rachunkowość - teoria, przepisy, praktyka - pozostaje pod znaczącym wpływem rozwiązań międzynarodowych, zarówno zawartych w dyrektywach i rozporządzeniach UE, jak i - zwłaszcza - Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Dotyczy to nie tylko rozwiązań merytorycznych (co i kiedy wprowadzać do ksiąg, w jakiej wartości wyceniać aktywa, pasywa, przychody czy koszty, jak je wykazywać w rocznym sprawozdaniu finansowym), ale i słownictwa stosowanego do opisu tych rozwiązań.
Jednoznaczne określenie właściwych pojęć jest ważne zarówno dla poprawności tłumaczenia tekstów prawnych z języka angielskiego na polski, jak i doboru słów stosowanych w polskich przepisach i literaturze przedmiotu. Zachęcamy do udziału w dyskusji, która ma w tym pomóc.
Podatki

Zmiany w zasadach opodatkowania przedsiębiorców CIT, PIT i VAT

Edward Kosakowski
2016-01-10
1.01.2016 r. weszły w życie dość liczne zmiany pojedynczych przepisów regulujących zasady opodatkowania przedsiębiorców. Zostały wprowadzone szeregiem ustaw, często niedotyczących bezpośrednio prawa podatkowego, uchwalanych przez Sejm w trakcie całego 2015 r.

Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią

Michał Wiatr Ewa Śnieżek
2016-01-10
Rachunek przepływów pieniężnych ma informować o rodzaju wpływów i celu wydatków, jakie nastąpiływ okresie sprawozdawczym. Informacje takie zwiększają wartość poznawczą sprawozdania finansowego i pozwalają lepiej ocenić przychody i koszty działalności, a także aktywa i zobowiązania obrotowe. Zadanie to nie jest jednak obecnie w pełni realizowane, gdyż w razie sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych głównej, tj. operacyjnej działalności jednostki tzw. metodą pośrednią (a ta na razie dominuje), informacji o operacyjnych wpływach i wydatkach brak. Ten istotny mankament może zostać usunięty w razie stosowania tzw. metody bezpośredniej. Warunkom stosowania tej metody poświęcone jest niniejsze opracowanie.
Podatki

Ograniczenie zwolnienia z CIT dla dywidend od 1.01.2016 r.

Łukasz Chłond
2016-01-10
Z nowym rokiem weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. klauzulę ograniczenia korzyści w stosunku do zwolnienia dla dywidend, przewidzianego w updop. Mają one uniemożliwić stosowanie zwolnienia tym podatnikom, którzy wykorzystują je do "agresywnego" planowania podatkowego.
Podatki

Refakturowanie usług - skutki podatkowe

Marek Barowicz
2016-01-10
W obrocie gospodarczym często dochodzi do tzw. refakturowania usług, którego istotą jest przeniesienie kosztów na faktycznego usługobiorcę. Wiąże się z tym wiele wątpliwości co do skutków podatkowych takiej operacji, zwłaszcza na gruncie VAT.

Skutki nieskładania sprawozdań finansowych a konieczność „odtworzenia” ksiąg rachunkowych

Krzysztof Ślebzak Małgorzta Ślebzak
2015-12-10
Wzmożone egzekwowanie przez sądy rejestrowe obowiązku terminowego składania sprawozdań finansowych wsparte dość dotkliwymi sankcjami powoduje, że wiele biur rachunkowych otrzymuje zlecenia wyprowadzenia ksiąg rachunkowych z zaległości. Czy przyjęcie takiego zlecenia naraża je na ryzyko i czy jest etyczne?
Podatki

Korekty kosztów uzyskania przychodu od 1.01.2016 r.

Aleksander Woźniak
2015-12-10
Nie będzie już uciążliwego obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatorów płatniczych. Określono za to zasady korekty kosztów (i przychodów) podatkowych w wyniku otrzymania faktury korygującej lub innego dokumentu potwierdzającego przyczyny korekty.
Generalnie rozwiązania te powinny ucieszyć przedsiębiorców, niemniej nowe przepisy mogą budzić wątpliwości co do tego, jaka jest ich relacja do regulacji określających moment potrącenia kosztów.  
Sprawozdawczość finansowa

Jakość sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF- krótka ocena

Mirosław Szmigielski
2015-12-10
Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) już od 2005 r. W roku bieżącym mija 10 lat zbierania doświadczeń, co jest dobrą okazją do ich podsumowania.
Nadrzędne zasady rachunkowości

Współmierność przychodów i kosztów

Waldemar Gos
2015-12-10
Jedną z zasad nadrzędnych wymienionych w ustawie o rachunkowości jest zasada współmierności[1]. Jednak ani dyrektywa UE, ani założenia koncepcyjne MSSF o niej nie wspominają. Czyżby przestała być potrzebna?
VAT

Rozliczenie VAT od usług ciągłych - uproszczenie czy komplikacja

Przemysław Powierza
2015-12-10
Uznanie usługi bądź dostawy za ciągłą umożliwia wykazanie obowiązku podatkowego w VAT w ustalonych terminach płatności. To jednak, czy mamy do czynienia z usługą/dostawą o charakterze ciągłym pozwalającą na zastosowanie takiego uproszczenia, nie zależy od woli stron. Decydują tu obiektywne cechy usługi/dostawy, takie jak niepodzielność i brak możliwości zastosowania innej miary niż upływ czasu.
Nowelizacja UOR

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - z dużej chmury mały deszcz

Józef Dudek
2015-11-10
Artykuł omawia ostatnie zmiany ustawy o rachunkowości wprowadzone nowelizacją z 23.07.2015 r.
Podatki

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Mikołaj Przywara
2015-11-10
W artykule przedstawiono subiektywny wybór najistotniejszych zmian w przepisach Ordynacji podatkowej[1] (Op), z których większość wejdzie w życie z początkiem 2016 r.
Rachunkowość

Rachunek pozornego postarzania produktów

Monika Łada
2015-11-10

Działy specjalne produkcji rolnej - zasady opodatkowania

Piotr Kaim
2015-11-10
Od 1.01.2016 r. niemała część podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (dspr) będzie się rozliczać z PIT na zasadach zbliżonych do tych, które obowiązują zwykłych przedsiębiorców oraz ustalać dochód na podstawie ksiąg rachunkowych. To dobra okazja, by przedstawić opodatkowanie dspr w sposób przekrojowy, także na gruncie updop[1] oraz ustawy o VAT[2].

Umowa leasingu operacyjnego - rachunkowość a podatki

Mikołaj Turzyński
2015-11-10
Ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości[1] rozszerza możliwość kwalifikowania przez jednostki małe (także te objęte obowiązkiem badania) leasingu do operacyjnego zgodnie z zasadami podatkowymi.
Uzasadnia to potrzebę bliższego przyjrzenia się zagadnieniom leasingu operacyjnego w aspekcie rachunkowości i podatków.
Podatki

Opodatkowanie konsorcjum

Paulina Bąk Marek Sporny Michał Górniak
2015-10-10
Mimo że instytucja konsorcjum nie doczekała się w przepisach prawa legalnej definicji, ma szerokie zastosowanie w niektórych branżach np. budowalnej czy finansowej. Także prawo podatkowe nie zawiera żadnych szczególnych regulacji odnoszących się wprost do konsorcjum. Stąd w praktyce rodzi się wiele wątpliwości co do zasad opodatkowania takich przedsięwzięć. Dotyczą one zwłaszcza VAT, a rozbieżne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych nie ułatwia poprawnego rozliczania się z tego podatku przez konsorcjantów.
Inwentaryzacja

Inwentaryzacja z perspektywy zarządu

Piotr Rybicki
2015-10-10
Termin kolejnej rocznej inwentaryzacji zbliża się nieubłaganie. Przed przystąpieniem do pierwszych czynności inwetaryzacyjnych warto zastanowić się, jakie korzyści może ona przynieść firmie.
Podatki

Aport komercjalizowanej własności intelektualnej - problemy praktyczne

Mikołaj Przywara
2015-10-10
Wprowadzone blisko rok temu przepisy updop2 dotyczące komercjalizacji własności intelektualnej (kwi) miały na celu ułatwienie placówkom naukowym (np. instytutom badawczym) czerpania zysków z prowadzonych przez nie prac badawczych. Stosowanie tych regulacji budzi jednak istotne wątpliwości dotyczące ustalenia kosztów uzyskania przychodu. 

Czy zasady (polityka) rachunkowości są potrzebne samorządowym jednostkom i zakładom budżetowym

Maria Borkowska
2015-10-10
Zasady rachunkowości, które wiążą jednostki i zakłady budżetowe, a wynikają ze specyfiki ich działalności, ograniczają swobodę tych jednostek w kształtowaniu polityki rachunkowości. Mimo to na pytanie postawione w tytule należy odpowiedzieć twierdząco.
Z doświadczeń zagranicy

Rozliczenia polskiej spółki z jej zagranicznym oddziałem

Bogdan Gajos
2015-10-10
Coraz więcej polskich firm nie tylko eksportuje swoje produkty, lecz także prowadzi część działalności produkcyjnej lub handlowej za granicą. Mogą one w tym celu założyć w innym państwie spółkę córkę albo utworzyć zagraniczny oddział.
Przyjrzymy się księgowym i podatkowym aspektom tego drugiego rozwiązania z punktu widzenia spółki kapitałowej mającej centralę w Polsce. 

Honorarium autorskie a wynagrodzenie minimalne

Paweł Ziółkowski
2015-10-10
Wielu pracowników wykonuje prace twórcze, a ich pracodawcy mają często problem z ustaleniem zawartości honorariów w pensji. Nie jest bowiem do końca jasne, jaka część wynagrodzenia dotyczy prac twórczych, a jaka pozostałych.

Co ogranicza upowszechnienie faktur elektronicznych

Tadeusz Waślicki
2015-09-10
Prawdziwą przyczyną zbyt powolnego upowszechniania się w Polsce e-faktur w transakcjach kupna/sprzedaży między przedsiębiorstwami jest brak standaryzacji układu faktur, a w następstwie brak programów obsługujących kompleksowo ogół czynności związanych z wystawianiem i otrzymywaniem e-faktur.
Rachunkowość

Budżet zadaniowy w praktyce samorządowej

Beata Sadowska
2015-09-10
Jak skonstruować plan wydatków budżetowych w układzie zadaniowym i włączyć go do planu finansowego jednostki samorządowej? O tym mówi poniższe opracowanie.
Rachunkowość

Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego

Maria Borkowska
2015-09-10
Ustawa z 23.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw[1] umożliwia samorządowym jednostkom organizacyjnym korzystanie ze wspólnej obsługi administracyjnej, finansoweji organizacyjnej.
Rodzi to wiele pytań, o czym świadczą otrzymane przez redakcję e-maile.
ZUS

Interpretacje wydawane przez ZUS - jak je uzyskać i jak się od nich odwołać

Magdalena Januszewska
2015-09-10
Zawiłe przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, sprzecznie interpretowane przez urzędników ZUS sprawiają, że nietrudno o błąd przy obliczaniu należnych składek. Przedsiębiorcy mogą się przed tym ratować, składając wnioski o interpretacje w sprawach składkowych. Stosując się do nich, są chronieni przed koniecznością zapłaty składek czy kar, gdy kontrolujący ich urzędnicy przyjmą inną wykładnię. Jeśli interpretację uznają za niekorzystną dla siebie, mają prawo ją zaskarżyć.
PIT

Nieujawnione dochody nowe reguły opodatkowania

Jarosław Sekita
2015-09-10
Od 1.01.2016 r. będą obowiązywać nowe zasady opodatkowania tzw. ukrytych przychodów osób fizycznych. Zostały one wprowadzone na skutek orzeczenia o niekonstytucyjności obecnych przepisów w tym zakresie.Korzystnym dla podatników rozwiązaniem jest to, że jeśli w postępowaniu zostanie ustalone źródło pochodzenia zgłoszonego wcześniej organom podatkowym dochodu, to będzie on opodatkowany na zasadachi według stawki właściwej dla tego źródła, a nie sankcyjnym 75% podatkiem.
Wątpliwości budzi przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika, od którego wymaga się wskazania źródeł pochodzenia majątku zgromadzonego w całym okresie pracy czy działalności zarobkowej.

Trudne słowa, czyli jak wytłumaczyć pojęcia stosowane w MSSF

Przemysław Kabalski
2015-09-10
Niniejszy artykuł ma za zadanie "wywołać wilka z lasu". Stanowi początek, mamy nadzieję, dyskusji prowadzącej do ujednolicenia słownictwa rachunkowości, a zwłaszcza terminów, które pojawiły się wraz z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej).
Jest wiele pojęć i terminów wymagających wyjaśnienia, które należy przemyśleć, a być może zmienić. Wystarczy wskazać, że występujący w określeniu "wartość godziwa" (fair value) przymiotnik odbiega od angielskiego oryginału: fair w tym przypadku oznacza "rynkowa" (notowana na targu), a nie "uczciwa" (godziwa). Zapraszamy do wymiany poglądów.
Restrukturyzacja

Nowe procedury restrukturyzacji przedsiębiorstw

Jerzy Pałys
2015-08-10
Prawo restrukturyzacyjne, które wejdzie w życie 1.01.2016 r., ustanawia nowe możliwości przeprowadzenia naprawy przedsiębiorstw, w celu zapobieżenia ich niewypłacalności i ratowania przed upadłością. Wprowadza też nową, bardziej liberalną definicję niewypłacalności, istotną dla określenia momentu, w którym dłużnik powinien (a wierzyciel ma prawo) złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.
Wywiad

Kontynuacja i rozwój

2015-08-10
Wywiad z Franciszkiem Walą, prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Rachunkowość

Efekty modernizacji technologicznej

Andrzej Bytniewski
2015-08-10
W technologii prowadzenia rachunkowości przez polskie przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 45 lat nastąpiły liczne, korzystne zmiany. Przedstawia je niniejsze opracowanie.

MSSF a ustawa o rachunkowości (17) - Reguły i uzupełnienia

Przemysław Kabalski
2015-08-10
Niniejsze opracowanie - kończące cykl artykułów poświęconych porównaniu ustawy o rachunkowości (dalej ustawa) z MSSF - mogłoby w zasadzie również otwierać cykl, dotyczy bowiem kwestii ogólnych, a nawet podstawowych. Zmiana kolejności treści cyklu jest uzasadniona tym, że na początku chcieliśmy przedstawić konkrety, czyli uregulowania poszczególnych problemów, z którymi Czytelnicy stykają się na co dzień, a dopiero na koniec - dla podsumowania - "filozofię" MSSF i ustawy. Uznaliśmy, że Czytelnikom zaznajomionym już ze szczegółami, łatwiej będzie przyswoić prezentację różnic w zakresie zasad nadrzędnych.
Artykuł uzupełnia to, co w poprzednich częściach pominięto ze względu na podobieństwo rozwiązań lub ogólny, a czasami mało praktyczny charakter standardu.

Praktyczne problemy wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wartości rynkowej

Konrad Romanowski
2015-07-15
Możliwość wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej rodzi liczne problemy zarówno dla sporządzających, jak i odbiorców (czytelników) sprawozdań finansowych, a także dla biegłych rewidentów, badających te sprawozdania

Niektóre aspekty prawne, podatkowe i księgowe płatności wirtualną walutą Bitcoin

Antoni Bubiel
2015-07-10
Przyjmowanie i dokonywanie płatności wirtualną walutą nie zostało w Polsce - ani w większości krajów na świecie - uregulowane prawnie. Rodzi to wiele problemów natury podatkowej i księgowej.

Część 16 - Sprawozdawczość skonsolidowana (dokończenie)

Radosław Ignatowski
2015-07-10
Regulacje ustawy o rachunkowości (dalej ustawa) oraz MSSF dotyczące skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnią się istotnie. O odmiennościach tych jest mowa w niniejszym artykule, którego pierwszą część publikowaliśmy w "Rachunkowości" nr 6/2015.

Egzamin jako usługa edukacyjna - wątpliwości dotyczące stosowania zwolnienia z VAT

Paweł Ziółkowski
2015-07-10
Od 2011 r. zasadą jest stosowanie stawki 23% VAT do usług edukacyjnych. Istnieje jednak szereg zwolnień pozwalających na niepłacenie podatku. Jako wyjątki od powszechności opodatkowania zostały one obwarowane szeregiem warunków - na ich tle rodzi się najwięcej problemów interpretacyjnych. Wątpliwości dotyczą m.in. egzaminów.

Franczyza - charakterystyka, ramy organizacyjne, prawne, aspekty podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
2015-07-10
Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ścisłej i ciągłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami.Jest uważana za bezpieczny pomysł na biznes, stąd cieszy się coraz większym zainteresowaniem także w Polsce. Poniżej omawiamy organizacyjne, prawne, podatkowe i księgowe aspekty funkcjonowania systemów franczyzowych.

Podatkowe i księgowe skutki wystawienia faktur korygujących

Tomasz Krywan
2015-06-10
Zasady korekty VAT należnego i naliczonego po wystawieniu faktur korygujących od lat budzą wątpliwości. Spowodowane jest to tym, że nie istnieje jeden sposób rozliczania takich faktur przez sprzedawców oraz nabywców. Sposób traktowania korekt na gruncie podatków dochodowych także rodzi kontrowersje, czego efektem jest planowana zmiana przepisów od 2016 r.

Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji

Halina Waniak-Michalak
2015-06-10
Rachunkowość i sprawozdawczość stowarzyszeń i fundacji - nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących ją - cechuje się znaczną specyfiką. Przyjrzyjmy się tej problematyce na tle obowiązujących przepisów i ich przewidywanych zmian.

Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości

Joanna Dadacz
2015-06-10
Najnowsza nowelizacja ustawy o rachunkowości wdraża przepisy unijnej dyrektywy dotyczące innych jednostek niż jednostki mikro (który to obowiązek państwa członkowskie powinny wykonać do 20.07.2015 r.) oraz wprowadza uproszczenia w rachunkowości, uwzględniające zmiany w otoczeniu gospodarczym.

Zmiany w VAT - prowizorka w walce z nadużyciami i naprawa starych błędów legislacji

Przemysław Powierza
2015-06-10
1.07.2015 r. dostawy kolejnych towarów, w tym artykułów elektronicznych, zostaną objęte mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia, korekcie ulegają przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej i kaucji gwarancyjnej, a także ulgi na złe długi.
1.01.2016 r. wejdą natomiast w życie nowe regulacje dotyczące stosowania proporcji przy odliczaniu podatku naliczonego. Poniżej opisujemy nowe rozwiązania w ustawie o VAT i ich skutki dla podatników.

Część 16 - Sprawozdawczość skonsolidowana

Radosław Ignatowski
2015-06-10
Ze względu na stale rosnący zakres różnych powiązań kapitałowych, a zarazem różną siłę wpływania - w ramach tych powiązań - jednych przedsiębiorstw na inne skonsolidowane sprawozdania finansowe nabierają coraz większego znaczenia. Dzięki stosowanym procedurom konsolidacji o wiele lepiej odzwierciedlają one stan rzeczywisty aniżeli sprawozdania finansowe pojedynczych przedsiębiorstw.
Podatki

Protokół nie zawsze wskaże moment wykonania usługi

Łukasz Chłond
2015-05-10
Ustawa o VAT i ustawy o podatkach dochodowych uzależniają zasadniczo moment opodatkowania świadczenia usług od ich wykonania. Problemy pojawiają się, gdy strony postanowią, że uznanie usługi (lub jej części) za wykonaną, a także rozliczenie wynagrodzenia, wymaga dopełnienia dodatkowych procedur weryfikujących efekt wykonanych prac, np. podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Sprawozdanie z działalności jednostki - dylematy członka zarządu (Artykuł dyskusyjny)

Piotr Rybicki
2015-05-10
Sprawozdanie z działalności (dalej SZD), zwane potocznie "sprawozdaniem zarządu", uzupełnia roczne sprawozdanie finansowe osób prawnych. Co do zasady podpisuje je kierownik jednostki. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych jest to zarząd.Czy zatem można mówić o tym, że członek zarządu może mieć dylematy przy składaniu swojego podpisu pod SZD? Dylematów jest cała masa.

Część 15 - Prezentacja wyników działalności

Radosław Ignatowski
2015-05-10
Artykuł omawia pojęcie i składowe szeroko rozumianego wyniku (dochodu), powstałego w rezultacie działalności w ciągu okresu, którego skutkiem jest wzrost lub obniżenie kapitału własnego z innych tytułów aniżeli wniesienie lub wycofanie środków przez właścicieli i zasady jego prezentacji w myśl MSSF oraz ustawy.

Na kim ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych

Hanna Janina Szarpak
2015-05-10
Od 1.01.2015 r. w obu ustawach o podatkach dochodowych zmieniły się przepisy o cenach transferowych w zakresie definicji podmiotów powiązanych i obowiązku sporządzania przez nie dokumentacji podatkowej przeprowadzanych transakcji. Poniżej przedstawiamy analizę nowych regulacji, która pomoże zorientować się, czy fiskus ma prawo oszacować warunki transakcji i czy na podatniku ciąży obowiązek dokumentacyjny.

Jak zarząd może korzystać z informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym

Andrzej Niemiec
2015-05-10
Celem artykułu jest próba przedstawienia narzędzi analitycznych pozwalających liczbowo określić kondycję przedsiębiorstwa, użytecznych dla zarządu, a zwłaszcza MŚP zarządzanego przez właścicieli.

Dowóz pracownika do pracy - skutki podatkowe i składki ZUS

Paweł Ziółkowski
2015-04-10
Pracownik jest obowiązany świadczyć pracę w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Obciąża go zatem koszt dojazdu i powrotu z pracy - jest to jego wydatek prywatny. Zapewnienie takich przejazdów przez pracodawcę zasadniczo powoduje więc powstanie przychodu u pracownika. Nie zawsze oznacza to jednak obowiązek naliczenia podatku i składek ZUS - spełniając odpowiednie warunki, można uniknąć obu danin.

Część 14 - Rozliczenia międzyokresowe

2015-04-10
Zbliżamy się do końca cyklu artykułów poświęconych porównaniu postanowień ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF, przeprowadzonemu według poszczególnych grup bilansu. Poczynając od "Rachunkowości" nr 3/2014, w kolejnych zeszytach omówiono: zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, aktywa i zobowiązania finansowe, rezerwy, rozrachunki oraz kapitał własny. Zostały jeszcze czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe, którym poświęcone jest poniższe opracowanie.Cykl zamknie artykuł na temat całkowitego dochodu z działalności i jego elementów.
Nadrzędne zasady rachunkowości

Zasada ostrożności

Waldemar Gos Stanisław Hońko
2015-04-10
Artykuł omawia historię oraz teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania zasady ostrożności w rachunkowości - w myśl dyrektywy UE - polskiej ustawy oraz MSR/MSSF.

Czas na obrachunek i programowanie przyszłych działań

Małgorzata Szczepańska
2015-04-10
Wywiad z Franciszkiem Walą, Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Wystawienie faktury przed sprzedażą towaru bądź wykonaniem usługi - skutki w VAT, podatku dochodowym i ujęcie w księgach rachunkowych

Krzysztof Woźniak Adam Kołodziejczyk
2015-04-10
Niejedna jednostka prowadząca działalność gospodarczą wystawiła fakturę przed datą sprzedaży lub taką fakturę otrzymała.
Przyjrzyjmy się, z jakimi konsekwencjami - na gruncie prawa bilansowego i podatkowego - może się to wiązać?

Część 13 - Kapitał własny i instrumenty kapitałowe

2015-03-10
Ujmowanie w księgach i wykazywanie w sprawozdaniach finansowych kapitału własnego (jego tworzenia i zmian), powstałego w wyniku objęcia podstawowych i pochodnych instrumentów kapitałowych, to stosunkowo mało znana problematyka. Przyjrzyjmy się, jakie rozwiązania w tym zakresie przyjęto w polskim prawie bilansowym, a jakie w standardach międzynarodowych.
VAT

Trudno udowodnić, że pojazd nie jest używany poza działalnością gospodarczą

Konrad Piłat
2015-03-10
Od 1.04.2014 r. samochody, których cechy zbliżone są do aut osobowych, objęto ograniczeniami w odliczaniu VAT. Pełne obniżenie podatku należnego o naliczony związany z ich nabyciem i eksploatacją wchodzi w grę jedynie po wykluczeniu możliwości użycia pojazdu do celów osobistych podatnika lub osób przez niego zatrudnionych. Przez niemal rok stosowania przepisów ustawy o VAT wprowadzających te ograniczenia podatnicy przekonali się, że bardzo trudno spełnić ten warunek.

Prostsza rejestracja spółek i nowe zasady wpisów do KRS

Michał Kosiarski
2015-03-10
Na przełomie roku zaczęło obowiązywać wiele istotnych zmian w Kodeksie spółek handlowych[1] oraz ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym[2], zmieniły się też wzory formularzy rejestrowych. Głównym celem jest uproszczenie i przyspieszenie rejestracji spółek. Przy okazji nałożono też na nie nowe wymogi informacyjne mające na celu wyegzekwowanie obowiązku składania sprawozdania finansowego.
Rachunkowość

Jaki rachunek kosztów w uczelniach

2015-03-10
Wprowadzając nowoczesny rachunek kosztów uczelni, trzeba mieć na uwadze, że poprawę jakości kształcenia - a ta zależy od poziomu kadry nauczającej i sposobu kształcenia - trudno wymierzyć, aby porównać z ewentualnym wzrostem lub obniżeniem kosztów. Także fakt, że duża część kosztów jest stała, stawia szczególne zadania przed rachunkiem kosztów uczelni i analizą jego rezultatów.

20 lat obowiązywania ustawy o rachunkowości

2015-02-10
Dwudziesta rocznica wejścia w życie ustawy o rachunkowości to okazja do przypomnienia przesłanek leżących u podstaw tej ustawy, problemów merytorycznych związanych z jej opracowaniem, a także głównych zmian przepisów ustawy i ich przyczyn. Warto też postawić pytanie - w jakim kierunku powinien następować rozwój polskich przepisów o rachunkowości?

Czy VAT zapłacony wnoszącemu aport jest przychodem podatkowym?

Mikołaj Przywara
2015-02-10
W ostatnim czasie pojawiły się negatywne dla podatników interpretacje dotyczące zasad opodatkowania podatkiem dochodowym wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych w sytuacji, gdy wkłady te podlegają VAT. Wynika z nich, że przychodem wnoszącego wkład jest dopłacony przez spółkę należny podatek od towarów i usług. Taka wykładnia narusza zasadę neutralności VAT i prowadzi do podwójnego opodatkowania dochodu.

Część 12 - Rozrachunki (dokończenie)

2015-02-10
Rozrachunki, mimo dużego znaczenia, nie zostały ani w MSSF, ani w ustawie o rachunkowości odrębnie omówione. Opracowanie przedstawia ogół zasad dotyczących ujęcia, wyceny i prezentacji należności i zobowiązań zarówno w myśl MSSF, jak i polskiego prawa bilansowego.

Przychody i koszty oraz rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych

Ewa Hrebin
2015-02-10
Rachunek zysków i strat, bez względu na jego postać, obejmuje ogół przychodów, jakie jednostka uzyskała i kosztów, jakie poniosła w toku rocznej działalności. Różnica między przychodami i kosztami, po jej opodatkowaniu, stanowi u osób prawnych wynik netto. Specyfika spółdzielni mieszkaniowych polega na tym, że prowadzą one nie jedną, lecz dwie odrębnie rozliczane działalności.
Pierwsza, działalność główna, polega na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości, przy czym koszty pokrywane są z opłat lokatorów; jest to działalność bezwynikowa, a różnica między przychodami a kosztami wpływa odpowiednio na wysokość opłat w następnym roku.
Druga, pozostała działalność obejmuje wszystkie inne aktywności spółdzielni, a uzyskany z nich zysk może zostać przeznaczony na ustawowo określone cele.
Na te, wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zasady nakładają się przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W ich myśl zysk (dochód) z gospodarki (pojęcie szersze aniżeli eksploatacja i utrzymanie) zasobami mieszkaniowymi (pojęcie węższe aniżeli nieruchomości, gdyż nie obejmuje lokali użytkowych) jest wolny od podatku, pod warunkiem przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (pojęcie węższe aniżeli gospodarka zasobami mieszkaniowymi i dodatkowo nie obejmuje eksploatacji zasobów mieszkaniowych).
Aby rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych zawierał informacje uwzględniające te okoliczności, konieczna jest modyfikacja przewidzianego w ustawie o rachunkowości wzoru, a zarazem wiedza o tym, co stanowi przychody i koszty pierwszej a co drugiej działalności, a dalej co składa się na przychody i koszty działalności, z której dochód jest wolny od podatku.
Mamy nadzieję, że poniższy artykuł będzie pomocą w uzyskaniu lub zaktualizowaniu tej wiedzy.
Redakcja

Konsekwencje przekroczenia rocznego okresu używania składników majątku niezaliczonych do środków trwałych

Jan Szary
2015-01-10
Kwalifikując dla celów CIT i PIT nabyte lub wytworzone składniki majątkowe do środków trwałych bądź wartości niematerialnych (wnip), podatnicy kierują się m.in. kryterium przewidywanego okresu używania. Na ogół, jeżeli nie przekracza on roku, wydatki na nabycie lub wytworzenie można uznać za koszty uzyskania przychodów z datą ich poniesienia. Zdarza się jednak, że okres używania jest dłuższy niż pierwotnie zakładany i przekracza rok. Przyjrzyjmy się, jakie są tego skutki dla podatnika.
Rachunkowość

Nowy MSSF 15 Przychody z umów z nabywcami

Natalia Krzyżanowska
2015-01-10
Przychód ze sprzedaży to jedna z najważniejszych kategorii ekonomicznych. Jego wysokość charakteryzuje aktywność przedsiębiorstwa, a zarazem stanowi punkt odniesienia przy ocenie wielkości zysku i zaangażowania zasobów.
Jeżeli przychód ze sprzedaży jest tak ważną kategorią, to przepisy o rachunkowości powinny precyzyjnie określać, co stanowi sprzedaż a co jedynie ruch pieniądza (np. zaliczka), co uszczupla przychód a co jest kosztem, w którym momencie powstaje itp.
Niestety, ustawa o rachunkowości, jak zresztą i dyrektywa UE na temat sprawozdawczości finansowej takich regulacji nie zawierają. Dlatego uważamy za celowe przedstawienie sposobu rozwiązania tej problematyki w nowym MSSF powstałym we współpracy z amerykańskim FASB, w wyniku wieloletniej dyskusji i krytycznej oceny praktyki.
Teoretycznie rozwiązania MSFF dotyczące przychodów ze sprzedaży, po ich przyjęciu przez UE, mogłyby stosować także jednostki pozostające pod rządami ustawy o rachunkowości, gdyż ustawa, jak wspomniano, nie reguluje zagadnień szczegółowych związanych z ujęciem przychodów ze sprzedaży, zaś Krajowego Standardu Rachunkowości na ten temat na razie brak. Nie radzilibyśmy jednak iść tą drogą. Prościej i bezpieczniej jest stosować w rachunkowości zasady przewidziane dla sprzedaży w przepisach o podatku dochodowym.
Nie przekreśla to jednak przydatności wiedzy o tym, jak to robią "w szerokim świecie".

Inwestycje w nieruchomości w polskim prawie bilansowym - dokończenie

Stanisław Hońko
2015-01-10
Od 13 lat, wzorem MSR, odmiennie niż w innych państwach Europy kontynentalnej, polskie prawo bilansowe wyodrębnia kategorię inwestycji w grunty oraz budynki. Można do nich stosować te same zasady co do środków trwałych, wtedy - pominąwszy wątpliwości co do ich zakresu - większe problemy nie powstają. Można też wyceniać je w cenach rynkowych lub innej ustalonej wartości godziwej. Wówczas wątpliwości jest wiele. Im poświęcone jest poniższe opracowanie.
Podatki

Co nowego w podatkach dochodowych i VAT od 1.01.2015 r.

Edward Kosakowski
2015-01-10
Zwalczanie nadużyć podatkowych, doprecyzowanie przepisów i dostosowanie do unijnych regulacji, to główne cele, jakie przyświecały ustawodawcy podczas nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, które weszły w życie w 2015 r. Ich efektem jest w wielu przypadkach zwiększenie obciążeń przedsiębiorców i nałożenie na nich nowych obowiązków.
Rachunkowość

Inwestycje w nieruchomości w polskim prawie bilansowym. Mało zobowiązań, dużo swobody

Stanisław Hońko
2014-12-10
Od 13 lat, wzorem MSR, odmiennie niż w innych państwach Europy kontynentalnej, polskie prawo bilansowe wyodrębnia kategorię inwestycji w grunty oraz budynki. Można do nich stosować te same zasady co do środków trwałych, wtedy – pominąwszy wątpliwości co do ich zakresu – większe problemy nie powstają. Można też wyceniać je w cenach rynkowych lub innej ustalonej wartości godziwej. Wówczas wątpliwości jest wiele. Im poświęcone jest poniższe opracowanie.

Część 10 - Rezerwy, zobowiązania warunkowe, bierne rozliczenia międzyokresowe

Przemysław Kabalski
2014-12-10
Artykuł konfrontuje współczesną koncepcję tworzenia rezerw i związane z nią zagadnienia szczegółowe zawartą w MSSF z przepisami ustawy o rachunkowości i jej interpretacją, wskazując na podobieństwa i różnice.

O czym informują sprawozdania organizacji pożytku publicznego

Halina Waniak-Michalak
2014-12-10
Sprawozdania sporządzane przez organizacje pożytku publicznego (opp) powinny jasno informować o tym, jak organizacje te wywiązują się z przyjętych na siebie zadań i umożliwiać społeczną kontrolę gospodarowania powierzonymi środkami. Warto więc rozważyć, czy nie ograniczyć zakresu obecnej sprawozdawczości opp do informacji najważniejszych z punktu widzenia użytkowników sprawozdań, a zestaw informacji uzależnić od wielkości opp.
Podatki

Zwolnienie z podatku dochodowego odszkodowań i zadośćuczynień wypłacanych pracownikom – od 4.10.2014 r.

Paweł Ziółkowski
2014-12-10
Zmieniając konstrukcję zwolnienia podatkowego dotyczącego odszkodowań pracowniczych, ustawodawca stworzył kolejną lukę prawną, pozwalającą na omijanie opodatkowania. Prawdopodobnie wkrótce stanie się to nowym źródłem sporów między podatnikami a organami podatkowymi.
Podatki

Niezapłacone faktury jako koszt podatkowy – wybrane problemy

Ryszard Kubacki
2014-12-10
Przepisy ustaw o podatkach dochodowych, wprowadzone w celu przeciwdziałania zjawisku tzw. zatorów płatniczych, obowiązują od blisko dwóch lat. Praktyka pokazała, że zarówno treść tych regulacji, jak i sposób ich interpretacji przez organy podatkowe niejednokrotnie wypaczają niewątpliwie słuszną ideę, jaka przyświecała ustawodawcy.
Podatki

Definicja przychodu należnego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – wątpliwości praktyczne (2)

Jarosław Sekita
2014-12-10
Ustalenie momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej rodzi liczne problemy. Wynikają one z ogólnikowości przepisów updop[1], a potęgowane są sprzecznymi tezami interpretacji organów podatkowych i wyrokami sądów administracyjnych. Wady regulacji updop widoczne są zwłaszcza na tle przepisów ustawy o VAT[2].
Rachunkowość

Rezerwy na świadczenia pracownicze

Tomasz Konieczny Magdalena Kufel
2014-11-10
Na początku marca 2014 r. Komitet Standardów Rachunkowości (Komitet) znowelizował Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" (KSR 6) w celu uściślenia sposobu ujęcia zysków i strat aktuarialnych. Przyjęte przez Komitet rozwiązanie różni się od przewidzianego w zmienionym MSR 19[1].
Przyjrzyjmy się zagadnieniu zysków i strat aktuarialnych, w tym nowemu sposobowi ich ustalania i rozliczania, na tle rezerw na świadczenia pracownicze tworzonych w księgach rachunkowych.

Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego – kluczowe problemy – dokończenie

Jacek Kalinowski
2014-11-10
Ewidencja, rozliczanie i prezentacja kosztów stwarza deweloperom niemałe trudności. Artykuł, którego pierwszą część opublikowaliśmy w poprzednim miesiącu, wskazuje sposób ich rozwiązania w zgodzie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska”.

Definicja przychodu należnego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – wątpliwości praktyczne (cz. 1)

Jarosław Sekita
2014-11-10
Przychody z działalności gospodarczej co do zasady są opodatkowane jako przychody należne, niezależnie od faktycznego ich otrzymania (uzyskania zapłaty).
Ustalenie momentu ich powstania rodzi liczne problemy. Wynikają one z ogólnikowości przepisów updop[1] a potęgowane są sprzecznymi tezami interpretacji organów podatkowych i wyrokami sądów administracyjnych. Wady regulacji updop widoczne są zwłaszcza na tle przepisów ustawy o VAT[2].

Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych opłaconych ze środków publicznych - część II

Paweł Ziółkowski
2014-11-10
Podwykonawca usług szkoleniowych ma prawo do zwolnienia od VAT, jeżeli jego wynagrodzenie pochodzi ze środków publicznych, nawet jeśli otrzymał je za pośrednictwem innego podmiotu – takie jest najnowsze stanowisko Ministra Finansów, wynikające z wydanej przez niego ogólnej interpretacji przepisów podatkowych.
Przez lata trwały co do tego spory i w efekcie, kierując się wyjaśnieniami organów podatkowych, wiele firm szkoleniowych wystawiało faktury z 23% stawką VAT, zamiast stosować zwolnienie.
VAT

Aporty do spółek – konsekwencje w VAT

Mikołaj Przywara
2014-11-10
Wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do nowo tworzonych i istniejących spółek kapitałowych oraz osobowych to częsta operacja gospodarcza, budząca wiele wątpliwości, jeśli chodzi o jej skutki podatkowe. Na gruncie VAT dotyczą one zwłaszcza ustalenia podstawy opodatkowania.

Część 9 - Inwestycje finansowe (dokończenie)

Maciej Frendzel
2014-11-10
Jednym z najtrudniejszych zagadnień współczesnej rachunkowości jest ujmowanie – wyłączanie z ksiąg oraz wycena i prezentacja instrumentów finansowych, w tym inwestycji finansowych. Kontynuujemy porównanie podobieństw i różnic między regulacjami MSSF a polskimi, dotyczącymi tej dziedziny, rozpoczęte w pierwszej części tego artykułu, opublikowanej w poprzednim miesiącu.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Artykuł dyskusyjny

Józef Dudek
2014-10-10
Gdy dojdzie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, powstaje problem wyceny gruntu nabywanego tą drogą i rozliczenia w związku z tym niezamortyzowanej wartości wygasłego prawa użytkowania.

Część 8 - Inwestycje finansowe

2014-10-10
Jednym z najtrudniejszych zagadnień współczesnej rachunkowości jest ujmowanie, wyłączanie z ksiąg oraz wycena i prezentacja instrumentów finansowych, w tym inwestycji finansowych. Jest to dziedzina nowa, wciąż rozwijająca się i to nie bez zakłóceń (świadczą o tym kryzysy finansowe w ostatnich latach), a regulacje rachunkowości często nie nadążają za praktyką.
MSSF, których przedmiotem są instrumenty finansowe, są nieustannie zmieniane, uzupełniane i aktualizowane. Z kolei ustawa i rozporządzenie o instrumentach finansowych od lat pozostają niezmienione. Dlatego ciekawe jest porównanie tych regulacji

Wycena rezerwy na świadczenia pracownicze

Witold Florczak
2014-10-10
Ustalenie wysokości rezerwy na świadczenia pracownicze wymaga specjalistycznej wiedzy. Zlecając taką usługę aktuariuszowi, jednostka powinna precyzyjnie określić swoje oczekiwania i przekazać informacje niezbędne do prawidłowej wyceny.
Podatki

VAT na usługi transportowe (2) Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, dokumentowanie

Zofia Ruwnicka
2014-10-10
Usługi przewozu rzeczy i osób wykonywane na rzecz podmiotów gospodarczych i indywidualnych klientów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) to jedne z najbardziej powszechnych usług. Od 1.01.2014 r. zmieniły się zasady ich opodatkowania VAT – w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, ustalania podstawy opodatkowania i dokumentowania sprzedaży.
Podatki

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sprzedaży praw i udzielania licencji od 1.01.2014 r.

Jarosław Włoch
2014-10-10
Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług udzielania licencji i sprzedaży praw ze szczególnego na ogólny spowodowała, że obecnie trudno ten moment określić.
Jest bowiem problem z ustaleniem, kiedy usługi te można uznać za wykonane.
Podatki

Wymiana udziałów – aspekty podatkowe

Ewa Hrebin
2014-10-10
Tworząc spółkę kapitałową lub powiększając jej kapitał zakładowy, wspólnicy obejmują udziały/akcje w zamian za wkład gotówkowy lub niepieniężny (aport).
Przedmiotem aportu mogą być m.in. udziały/akcje objęte lub nabyte w innej spółce kapitałowej. Wiążą się z tym obowiązki podatkowe. Przyjrzyjmy się skutkom takich transakcji w podatku dochodowym, VAT i PCC.

Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego – kluczowe problemy (cz. 1)

Jacek Kalinowski
2014-10-10
Ewidencja, rozliczanie i prezentacja kosztów stwarza deweloperom niemałe trudności. Artykuł wskazuje sposób ich rozwiązania w zgodzie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 8.
Krajowy Standard Rachunkowości

Czy nowy Krajowy Standard Rachunkowości „Sprawozdanie z działalności” może być pomocny w pracy biegłego rewidenta?

Tomasz Konieczny
2014-09-15
Opracowanie ogólnych reguł sporządzania sprawozdania zarządu przez większe i mniejsze firmy o różnorodnym profilu działalności było sporym wyzwaniem. Czas pokaże, czy nowy KSR nr 9 spełni oczekiwania.
Podatki

Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

Krzysztof Pysz
2014-09-15
Spotyka się różne formy rozporządzania udziałem w spółce z o.o., takie jak: wniesienie  aportem do innej spółki, przewłaszczenie  na zabezpieczenie wierzytelności, powiernicze przeniesienie, a także najczęstsza – sprzedaż.
Mimo że właśnie sprzedaż udziału występuje najczęściej, jej podatkowe skutki nie są dotąd przesądzone. Problem powstaje, gdy data sprzedaży rozmija się z terminem płatności wynagrodzenia za sprzedane udziały. Spory rodzi wówczas kwestia ustalenia momentu opodatkowania przychodu ze sprzedaży.
Krajowy Standard Rachunkowości

Likwidacja spółek handlowych - obowiązki wobec ZUS

Maria Brzezińska
2014-09-15
Likwidowana spółka prawa handlowego, która była płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, przed zakończeniem bytu prawnego przekazuje do ZUS stosowne dokumenty ubezpieczeniowe i ulega wyrejestrowaniu jako płatnik składek. Jeśli nie uregulowała wszystkich swoich zobowiązań z tytułu składek, to odpowiedzialnością za nie mogą zostać obciążeni odpowiednio byli wspólnicy lub członkowie zarządu.
Ustawa o rachunkowości

Spodziewane zmiany ustawy o rachunkowości a obligatoryjne badania sprawozdań finansowych

Małgorzta Ślebzak Krzysztof Ślebzak
2014-09-15
Autorzy uzasadniają tezę, że optymalne byłoby pozostawienie w mocy dotychczasowych progów, powodujących objęcie jednostki obowiązkiem badania sprawozdania finansowego.

Likwidacja spółek handlowych (6) Rachunkowość w okresie likwidacji – dokończenie. Artykuł dyskusyjny

Zdzisław Fedak Elżbieta Pudło
2014-09-15
Zakończenie likwidacji spółki wiąże się z wieloma obowiązkami księgowymi. Ze względu na niezharmonizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustawy o rachunkowości powstają jednak wątpliwości, jak prawidłowo je wypełnić.
Podatki

Jak rozliczać VAT na usługi księgowe

Jarosław Włoch
2014-09-15
W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT dla usług rachunkowo-księgowych? Od lat pojawiają się co do tego wątpliwości. Tak jest także po tegorocznej zmianie przepisów.
Podatki

Konsekwencje podatkowe podwyższenia kapitału w spółce z o.o.

Ewelina Majewska-Howis
2014-09-15
Sposobem dokapitalizowania spółki przez jej udziałowców – obok dopłat i pożyczek wspólników[1] – może być podwyższenie kapitału zakładowego. W zależności od rodzaju podwyższenia i sposobu finansowania tej operacji różne będą jej skutki podatkowe.
Ustawa o rachunkowości

Uproszczenie rachunkowości jednostek „mikro”

Joanna Dadacz
2014-09-15
Podatki

VAT na usługi transportowe - miejsce świadczenia i stawki podatkowe

Zofia Ruwnicka
2014-09-15
Polscy przedsiębiorcy wykonują usługi transportu rzeczy i osób w kraju i poza jego granicami dla firm i indywidualnych klientów. W zależności od tego, kto jest usługobiorcą i z jakim rodzajem transportu mamy do czynienia, różne będą zasady opodatkowania takich usług. Kluczowe znaczenie mają tu reguły ustalania miejsca świadczenia określone w ustawie o VAT.
Sprawozdawczość

Raporty o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Mirosław Wasilewski
2014-07-15
Społeczne zainteresowanie szerszymi skutkami działalności przedsiębiorstw wymogło ujawnianie przez nie takich danych, jak np. wpływ na środowisko naturalne, poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych czy przeciwdziałanie korupcji. Wkrótce raporty takie zyskają prawne uregulowanie.
Podatki

Świadczenia wspólników na rzecz spółki kapitałowej – skutki podatkowe dopłat, pożyczek i usług

Ewelina Majewska-Howis
2014-07-15
Właściciele udziałów/akcji w spółce kapitałowej zapewniają jej dodatkowe źródła finansowania przez dopłaty do kapitału oraz pożyczki[1]. Wspólnicy świadczą też na rzecz spółki usługi niematerialne, pełniąc funkcje doradcze, kontrolne czy zarządcze.
Przedstawiamy konsekwencje podatkowe, jakie dla obu stron ma finansowanie spółki i dostarczanie jej usług przez wspólników.

Płynność finansowa warunkiem kontynuowania działalności

Witold Bień
2014-07-15
Na zdolność płatniczą wpływa wiele różnych czynników, często niezależnych od przedsiębiorstwa, jak: polityka kredytowa banków, wahania kursów walut, kondycja finansowa kontrahentów. Można jednak podjąć pewne działania, by skutecznie ją kształtować.

Wydatki na reprezentację – liberalizacja poglądów

Ryszard Kubacki
2014-06-15
To, jakie wydatki są tzw. kosztami reprezentacji nieuwzględnianymi przy obliczaniu dochodu podatkowego, od lat było przedmiotem sporów. Niedawno, za sprawą orzeczeń NSA i interpretacji ogólnej Ministra Finansów, nastąpił przełom w tym zakresie, co jednak nie oznacza, że kwestia ta przestała budzić jakiekolwiek wątpliwości.
Podatki

Działalność w specjalnej strefie ekonomicznej a związane z nią czynności wykonane poza strefą

Jan Szary
2014-05-15
Jednym z podstawowych problemów przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych jest określenie podatkowych skutków tzw. czynności pomocniczych wykonywanych poza strefą, w tym usług zakupionych od osób trzecich. Wciąż nierozstrzygnięty jest spór o to, w jaki sposób wpływają one na wysokość dochodu zwolnionego z CIT.

Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych opłaconych ze środków publicznych - część I

2014-05-15
Mimo upływu trzech lat od wejścia w życie nowych zasad opodatkowania VAT usług szkoleniowych wciąż budzą one wiele wątpliwości. Przepisy podatkowe są bowiem nieprecyzyjne, a ich interpretacje sprzeczne.
Jeden z problemów dotyczy źródła finansowania usługi edukacyjnej.

Wydatki na nabycie i eksploatację samochodów – skutki podatkowe od 1 kwietnia 2014 r.

Konrad Piłat
2014-04-10
Zasady odliczania VAT naliczonego związanego z nabyciem i eksploatacją samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony bardzo się skomplikowały. Zyskali podatnicy, którzy korzystają z aut w taki sposób, że wyklucza to ich użycie do celów prywatnych. Straciły firmy posiadające pojazdy z homologacją osobową.
W ślad za zmianami w VAT nastąpiła modyfikacja przepisów o podatkach dochodowych zawierających definicję samochodu osobowego. Wpływa to na rozliczenie kosztów związanych z samochodami.
Podatki

Jak dostosować systemy finansowo-księgowe do nowych zasad rozliczania VAT

Łukasz Chłond
2013-12-15
P rzygotowując się do wdrożenia zmian wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, przed nadejściem nowego roku firmy powinny odpowiednio zmodyfikować stosowane programy księgowe. Bez tego prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego i momentu nabycia prawa do odliczenia VAT może okazać się niemożliwe.
Podatki

Praktyczne aspekty wystawiania faktur od 1 stycznia 2014

Dorota Kosacka-Olszewska
2013-12-15
O d nowego roku radykalnie zmieniają się zasady dokumentowania sprzedaży dla celów VAT. Fakturę można będzie wystawić na długo przed dostawą towaru czy wykonaniem usługi. I nie dotyczy to jedynie wybranych transakcji, a wszystkich dostaw i usług. Po sprzedaży też będzie dużo więcej czasu na formalne jej potwierdzenie. Jednak późniejsze wystawienie faktury na ogół nie pozwoli odroczyć terminu zapłaty podatku. Będzie się za to wiązać z późniejszym odliczeniem VAT przez nabywcę.
Podatki

Jak będą opodatkowane zaliczki na poczet eksportu towarów

Mikołaj Przywara
2013-12-15
W przyszłym roku obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w odniesieniu do zaliczek na poczet eksportu powstawać będzie na zasadach ogólnych, czyli w dniu ich otrzymania. Pod pewnymi warunkami można zastosować do nich zerową stawkę VAT. Niestety lektura zmienionych przepisów rodzi wątpliwości.
Rachunkowość

Nowa dyrektywa UE o rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2013-11-15
Wiadomo już, że zapowiadana znaczna nowelizacja lub nawet nowa ustawa o rachunkowości powinna wejść w życie od 1.01.2016 r. U podstaw zmian ustawy leżą dwie przesłanki.
Z jednej strony konieczne jest uwzględnienie zmian, jakie nastąpiły w gospodarce, technologii informatycznej i MSSF od ostatniej znacznej nowelizacji ustawy (2002 r.), wykorzystanie zebranych doświadczeń i usunięcie ujawnionych słabości przepisów. Na ten temat opublikowaliśmy już kilka artykułów, a dalsze ukażą się w kolejnych numerach „Rachunkowości”. Zachęcamy Czytelników do zabierania głosu w tej sprawie na naszych łamach.
Z drugiej strony Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się stosować u siebie prawo unijne. Poniżej zamieszczony artykuł pióra p. A. Stachniak informuje o zmianach, jakie nastąpiły w dyrektywach regulujących sprawozdawczość finansową i jej badanie oraz wynikających stąd skutkach dla polskiego prawa bilansowego i niektórych grup jednostek pozostających pod rządami tego prawa. Szkoda tylko, że Komisja Europejska nie usunęła luk dyrektyw, które zmuszają do posiłkowania się MSSF, mimo że u ich podstawy leżą inne założenia niż te, które starają się realizować dyrektywy.
W związku z uproszczeniami przewidzianymi w dyrektywie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w Polsce – inaczej niż w wielu państwach członkowskich – materię sprawozdawczości spółek i jej zatwierdzania reguluje zarówno ustawa o rachunkowości, jak i Kodeks spółek handlowych (Ksh).
Dlatego wprowadzenie do ustawy przewidzianego w nowej dyrektywie o rachunkowości zwolnienia mikro i małych spółek kapitałowych ze sporządzania sprawozdania z działalności wymagałoby wiążącego stwierdzenia, że w przypadkach takich uchylony zostaje obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania przez zgromadzenie właścicieli, przewidziany w Ksh (art. 228 i 395 § 2).
Warto by też zbadać, czy Ksh wystarczająco chroni interesy akcjonariuszy, zwłaszcza mniejszościowych, małych spółek akcyjnych, jeżeli zostaną one zwolnione od obowiązku badania przez biegłego rewidenta. Czy w razie sporu rada nadzorcza lub akcjonariusze będą mogli skutecznie zażądać od zarządu przeprowadzenia badania ksiąg? (por. art. 212)
Rachunkowość

Rachunek kosztów intensywnej hodowli kur

2013-10-15
Rachunkowość

„Sprawozdanie z działalności” – raport z pogranicza rachunkowości

Przemysaw Mućko Stanisław Hońko
2013-10-15
Podatki

Sprzedaż – VAT należny od 1.01.2014 r.

Zofia Ruwnicka
2013-10-15
Rachunkowość zarządcza

Rachunki ekonomiczne wspomagające sprzedaż

Monika Łada
2013-09-15
Doświadczenia jednoznacznie wykazują, że jednym z najważniejszych czynników, od których zależą dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw, jest umiejętne spełnianie oczekiwań odbiorców. Sprzyja temu większe zainteresowanie się przedsiębiorstw nabywcami – wzmożenie marketingu, inwestowanie w rozwijanie długoterminowych, przyjaznych relacji z odbiorcami, dostosowywanie oferty sprzedażowej do ich zróżnicowanych wymagań.
Jednocześnie konieczne jest zachowanie reżimu finansowego, tak by wypracowana, dobra pozycja rynkowa prowadziła do poprawy wyników finansowych. Stosowanie takiego podejścia jest szczególnie istotne w średnich i małych przedsiębiorstwach, gdyż z uwagi na słabszą siłę przetargową muszą się one wykazywać większą sprawnością działania. W trudnych czasach, prorynkowa polityka handlowa, wsparta dużą elastycznością i dyscypliną wewnętrzną, warunkuje wręcz możliwość odniesienia sukcesu.
Opisana sytuacja stawia przed księgowymi nowe zadania – wspierania zarządzających w dążeniu do wypracowania takich relacji z odbiorcami, które są wzajemnie satysfakcjonujące, a dla przedsiębiorstwa opłacalne. Wymaga to od księgowych rozszerzenia wiedzy o znajomość nowych metod rachunkowości zarządczej i umiejętność sporządzania prorynkowych rachunków ekonomicznych. Kilku takim rachunkom poświęcone jest opracowanie.
Rachunkowość

Kształt sprawozdania finansowego – próba oceny

Zdzisław Fedak
2013-09-15
Podatki

Co nowego w podatku VAT od 1.01.2014 r.

Zofia Ruwnicka
2013-09-15
Prawo podatkowe

Przeniesienie praw autorskich

Paweł Ziółkowski
2013-07-15
Podatki

Odszkodowania a działalność gospodarcza

Marek Barowicz
2013-07-15
Rachunkowość

Czy potrzebny jest jednolity plan kont

Stanisław Koc
2013-07-15
Rachunkowość

Rachunkowość zabezpieczeń – zabezpieczanie przepływów pieniężnych

Natalia Krzyżanowska
2013-06-15
Z doświadczeń zagranicy

W gąszczu międzynarodowych zasad rachunkowości

2013-05-15
Rachunkowość

Zmiany ustawy o rachunkowości – cele, propozycje

Józef Dudek
2013-05-15
Podatki

Kasy rejestrujące od 1.04.2013 r.

Zofia Ruwnicka
2013-05-15
Z doświadczeń zagranicy

Rewizja finansowa i sprawozdania finansowe

Małgorzata Szewc
2013-05-15

Bezgotówkowe wypłaty wynagrodzeń

2013-04-15
W dobie stopniowego zastępowania obrotu gotówkowego zapłatą za pomocą kart płatniczych przedsiębiorstwa i instytucje coraz częściej dokonują wypłaty wynagrodzenia drogą przelewu na konto bankowe pracownika. Zapewnia to „samoczynne” pokrycie wydatków. Rozwiązanie takie ma wiele zalet, a m.in.:
– chroni pracownika przed narażeniem wynagrodzenia na kradzież lub jego pochopnym wydatkowaniem,
– zapewnia poufność danych na temat wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników; sprzyja to lepszemu klimatowi pracy,
– zbędny staje się odbiór gotówki w banku, jej przewóz, kopertowanie i wypłata, co jest pracochłonne i wymaga stosowania wielu środków zapewniających bezpieczeństwo.
Mimo tych walorów bezgotówkowe wypłaty wynagrodzeń nie są w Polsce rozpowszechnione, a wiedza na temat wiążących w ich przypadku przepisów jest mała. Dlatego poniżej zamieszczamy artykuł przybliżający przepisy wiążące przy wypłacie wynagrodzeń, zwłaszcza gdy następuje ona bezgotówkowo.
Rachunkowość

Nowa definicja zawodowego księgowego

Aldona Kamela-Sowińska
2013-04-15
Podatki

Faktury – „metoda kasowa”

Edward Kosakowski
2013-03-15

Sprawozdania finansowe banków są coraz trudniej porównywalne dla inwestorów

Małgorzata Szewc
2013-02-15
W czasie kryzysu rozluźniono zasady rachunkowości, tak że obecnie ryzyka zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych banków są trudne do oceny dla użytkowników tych sprawozdań – stwierdza krytycznie Claus-Peter Wagner, partner w Ernst&Young, odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych banków. Teraz oczekuje się od nadzoru (nad rynkami finansowymi) wprowadzenia „prawidłowych” zasad rachunkowości w odniesieniu do rosnących ryzyk kredytowych.

Kiedy można aktywować stratę podatkową

Stanisław Koc
2013-01-15

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....