aktualności
Koronawirus

Wpłata styczniowych zaliczek na PIT pracowników przesunięta na sierpień

Pracodawcy z branż dotkniętych pandemią mogą zapłacić do US pobrane w styczniu zaliczki na PIT i zryczałtowany podatek do 20 sierpnia zamiast do 22 lutego 2022.

Odroczenie terminu wpłaty wynika z rozporządzenia MFFiPR z 16.02.2021 w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (DzU poz. 318) i dotyczy zaliczek na PIT od dochodów z pracy (pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, a także zaliczek i zryczałtowanego podatku od dochodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście na podstawie umów zlecenia i o dzieło, art. 13 pkt 8 updof) oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Rozliczenia

Skutki reorganizacji urzędów skarbowych od 1.01.2021

Obsługą dużych przedsiębiorców zajmuje się obecnie 19 wyspecjalizowanych wojewódzkich US, z wyjątkiem podmiotów o największej skali działalności, które podlegają pod właściwość wyspecjalizowanego US o zasięgu krajowym.

Powstał on na bazie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i zajmuje się rozliczeniami firm – osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyłączeniem spółek cywilnych – których przychód/obrót netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, osiągnięty w roku podatkowym 2019 (a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym – w ostatnim roku podatkowym, który zakończył się nie później niż w 2019) przekracza 50 mln euro, a także:

Kontakty z urzędem

Mandat karny – kiedy może być uchylony

Czy możliwe jest uchylenie mandatu karnego?

Tak, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Przesłanki uchylenia prawomocnego mandatu karnego określa art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (DzU z 2020 poz. 729), dalej Kpw. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono:

wywiady

Samorząd biegłych rewidentów – szanse i wyzwania

Rozmowa z Barbarą Misterską-Dragan, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Barbara Misterska-Dragan - prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Redakcja: Jak Pani widzi sytuację biegłych rewidentów, którzy – w warunkach, gdy „nie ma mądrych” – mają się z dużą pewnością wypowiedzieć nt. zasadności przyjętego przez badaną jednostkę założenia kontynuacji działalności? Czy obawa biegłych przed ryzykiem optymizmu, usprawiedliwiona zawodowym sceptycyzmem, nie stanowi dla jednostek zagrożenia?

Barbara Misterska-Dragan: Biegli rewidenci mają jasne drogowskazy co do sposobu postępowania podczas badania. Kierują się nie tylko zawodowym sceptycyzmem, ale również swoją wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnym osądem...

Rachunkowość dziś i jutro

Rozmowa z Agnieszką Stachniak, zastępcą Dyrektora Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości.
Agnieszka Stachniak - zastępca Dyrektora Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów

Redakcja: Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii wirusa COVID-19, która miała wpływ na wszystkie dziedziny życia – również na pracę księgowych. W jaki sposób Ministerstwo Finansów odpowiedziało na związane z tym wyzwania?
Agnieszka Stachniak: Wprowadzenie w Polsce w marcu ubiegłego roku stanu epidemii przypadło na najgorętszy okres pracy osób zajmujących się rachunkowością, gdy większość jednostek wypełniała swoje obowiązki związane ze sporządzeniem różnego rodzaju sprawozdawczości...

podatki
Podatki 2021

Pakiet SLIM VAT – uproszczenia w rozliczaniu podatku od towarów i usług

Od 1.01.2021 r. na skutek nowelizacji ustawy o VAT obowiązują nowe zasady ujmowania korekt – zmniejszających i zwiększających sprzedaż. Wprowadzono też wiele innych zmian m.in. w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

Robocza nazwa ustawy nowelizującej, przyjęta przez Ministerstwo Finansów, SLIM VAT – to akronim utworzony ze słów simple, local i modern, a więc w założeniu rozliczenie VAT po zmianach powinno być proste, lepiej dostosowane do specyfiki polskiego rynku, a także nowoczesne. Rzeczywiście, większość wprowadzonych w ustawie o VAT zmian jest dla podatników korzystna, choć niektóre wywołują kontrowersje.

Podatki 2021

Ograniczenie odliczania straty przez podatników CIT

Jarosław Sekita
Od 1.01.2021 r. wprowadzono dodatkowe ograniczenie w odliczaniu przez podatników CIT własnej straty – w przypadkach gdy doszło do połączenia podmiotów bądź nabycia przedsiębiorstwa.

księgi rachunkowe - ewidencje - sprawozdawczość
Rachunkowość

Odliczenie straty podatkowej za 2020 r. spowodowanej pandemią COVID-19 – ujęcie w księgach rachunkowych

Jesteśmy spółką z o.o., której w myśl art. 38f updop przysługuje jednorazowe obniżenie dochodu za 2019 r. o stratę poniesioną w 2020 r. na skutek epidemii COVID-19. Nie mamy żadnych zaległości podatkowych, podatek dochodowy za 2019 r. został zapłacony. Natomiast za 2020 r. ponieśliśmy stratę spowodowaną pandemią COVID-19 (przychody za ten rok stanowiły 42% przychodów z 2019 r.). Zamierzamy złożyć korektę zeznania podatkowego za 2019 r.
Jak ująć w księgach rachunkowych odliczenie od dochodu osiągniętego w 2019 r. straty podatkowej poniesionej w 2020 r.? Dotychczas strata podatkowa mogła być potrącana tylko od dochodu osiągniętego w latach następnych.

pracownicy i świadczenia społeczne
Temat miesiąca

Zasiłki chorobowe „ciążowe” i macierzyńskie – po zmianie specustawy

Od 16.12.2020 złagodzono zasady obliczania podstaw tych zasiłków w razie zmniejszenia wielkości etatu w związku z pandemią COVID-19. Wyjaśniamy, jak przeliczać podstawę ich wymiaru przy obniżonym etacie.

Na mocy specustawy podczas trwania stanu epidemii pracodawcy mogą – w drodze porozumienia z pracownikami – obniżać wymiar czasu pracy lub wprowadzać okresowo mniej korzystne warunki zatrudnienia. Wpływało to na obliczanie zasiłków chorobowego i opiekuńczego, w tym dodatkowego opiekuńczego oraz macierzyńskiego. Zastosowanie miał bowiem art. 40 ustawy zasiłkowej.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga „zerowy PIT” – decyduje data powstania przychodu z praktyki absolwenckiej, a nie zawarcia umowy

W ostatnich dniach grudnia spółka z o.o. podpisała z informatykiem (19-latkiem) umowę o praktykę absolwencką na I kwartał 2021 r., za wynagrodzeniem 3200 zł/mies. brutto.
Czy miała do tego prawo, skoro zatrudniany wylegitymował się dyplomem IB (International Baccalaureate) wystawionym w Szwajcarii?
Pierwszą pensję dostał pod koniec stycznia i spółka nie potrąciła z niej zaliczki na PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. Czy prawidłowo, skoro zwolnienie „zerowy PIT” zostało rozszerzone od 1.01.2021 r., a wskazaną umowę nawiązano jeszcze w grudniu?

Z osobą, która przedstawia dyplom IB, można zawrzeć umowę o praktykę absolwencką. Przychody z niej, otrzymane bądź postawione do dyspozycji praktykanta, od 1.01.2021 r. korzystają z „zerowego PIT” bez względu na datę zawarcia umowy.

audytor

Kontynuacja działalności w czasie kryzysu

W artykule zostały poruszone trzy tematy: warunki przyjęcia przez jednostkę założenia kontynuacji działalności, badanie zasadności tego założenia przez biegłego rewidenta, wykorzystanie do badania analizy ekonomicznej.

W celu zapewnienia obecnym i potencjalnym inwestorom oraz finansującym bezpieczeństwa ulokowanych w jednostce środków pieniężnych jej kierownik ma obowiązek zadeklarowania w rocznym sprawozdaniu finansowym (sf) chęci i możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

ludzie - wydzarzenia - książki
Podatki 2021 aktualne - tematy podatkowo-rachunkowe - XVII Doroczna Konferencja Podatkowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....