Przychody z pracy i zlecenia ‒ razem w dokumentach ZUS, osobno na liście płac

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

W marcu 2015 r. spółka zawarła z własnym pracownikiem, zatrudnionym na ¼ etatu, umowę zlecenia na okres 1.03.2015‒31.05.2015 r. Ze stosunku pracy otrzymuje on stawkę minimalną (437,50 zł brutto miesięcznie), przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu, stawka podatkowa 18% oraz złożył PIT-2. Ze zlecenia dostaje 700 zł brutto wynagrodzenia miesięcznie i podlega 20% kosztom uzyskania przychodu. W marcu nie opuścił żadnego dnia pracy.
Jak go rozliczyć z PIT i ZUS? Dodam, że pracodawca sporządza listę płac do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.

Pracownik, zaangażowany dodatkowo w macierzystym zakładzie na zlecenie, pozostaje dla celów ubezpieczeń społecznych pracownikiem z obu tytułów (art. 8 ust. 2a usus). Płatnik nie ma zatem obowiązku zgłaszania go do ZUS na druku ZUS ZUA w związku z nawiązaniem umowy zlecenia. Łączny przychód z pracy i ze zlecenia wykazuje w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w jednej pozycji raportu ZUS RCA z kodem pracowniczym (01 10 xx) i od niego nalicza wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne. Osoba ta z obu tytułów podlega składkom na ubezpieczenia społeczne w pełnym wymiarze, w tym w części przypadającej na zlecenie.

Jednak w myśl updof wynagrodzenia z umowy o pracę i ze zlecenia są osobnymi źródłami przychodów, odpowiednio: ze stosunku pracy i z działalności wykonywanej osobiście, rozliczanymi osobno według odrębnych zasad:

 • US – urząd skarbowy
 • przychody ze stosunku pracy - zgodnie z art. 32 updof (w tym wypadku oznacza to zryczałtowane koszty 111,25 zł, stawkę podatkową 18% i pomniejszenie zaliczki podatkowej o ulgę miesięczną 46,33 zł),
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście - zgodnie z art. 41 updof (koszty w wysokości 20% przychodu pomniejszonego o składki, stawka podatkowa 18%, bez ulgi miesięcznej).

Rozliczenie na liście płac

W konsekwencji, począwszy od podstawy wymiaru składki zdrowotnej, daną osobę trzeba na liście płac oddzielnie rozliczać z umowy o pracę i oddzielnie - z umowy zlecenia. A to dlatego w świetle updof odrębnie ustalamy:

 • składki zdrowotne z obu tytułów - stąd podstawy wymiaru tych składek też kalkulujemy odrębnie, pomniejszając:
  • przychód z pracy - o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika pochodzące tylko z umowy o pracę,
  • przychód ze zlecenia - o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę pochodzące tylko ze zlecenia;
 • koszty uzyskania przychodu;
 • podstawę opodatkowania;
 • zaliczkę na PIT, w tym odprowadzaną do US.

Rozliczenie opisanego pracownika na zleceniu z US i ZUS za marzec (i kolejne miesiące) powinno wyglądać jak w tabeli.

Wykazanie pracownika na zleceniu w raporcie ZUS RCA

Następnie na podstawie listy płac za marzec 2015 r. pracodawca przenosi dane do jednej pozycji (str. 1 lub 2) dokumentu ubezpieczeniowego, jaki musi przekazać do ZUS za wskazaną osobę do 15.04.2015 r. (raport imienny ZUS RCA). A właściwie robi to za niego program kadrowo-płacowy, transportując dane do programu "Płatnik". Zakładając, że wskazaną osobę płatnik ujął na pierwszej stronie druku ZUS RCA, najważniejsze rubryki formularza trzeba wypełnić następująco:

Rubryki 04, 05 i 06 bloku III.B → umieszcza się tu podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obliczoną w poz. 2 listy płac,

Rubryki 07-14 bloku III.B → wpisuje się naliczone od podstawy wymiaru składki na poszczególne ubezpieczenia społeczne w podziale na finansowane przez płatnika i ubezpieczonego.

Rubryka 01 bloku III.C → podaje się zsumowane podstawy wymiaru składek zdrowotnych ze stosunku pracy i zlecenia, ustalone w poz. 7 listy płac: 430,02 zł + 604,03 zł = 1034,05 zł.

Rubryka 04 bloku III.C → wykazuje się zsumowane kwoty pełnych składek zdrowotnych z obu tytułów (w tym ze stosunku pracy obniżoną do wysokości zaliczki na PIT) ujęte w poz. 8 listy płac PIT: 1,55 zł + 54,36 zł = 55,91 zł.

Przekazanie zaliczek na konto US

Na końcu, do 20.05.2015 r., płatnik przekazuje zaliczkę na PIT ze zlecenia (40 zł) na konto US (zaliczka na PIT ze stosunku pracy nie wystąpiła).

Mimo że umowa o pracę i zlecenie stanowią źródła osobnych przychodów podatkowych, pracodawca, niedokonujący rocznego obliczenia podatku za pracownika, wykazuje je w jednej informacji podatkowej o dochodach PIT-11.

Lp. Opis etapu rozliczeń Umowa o pracę Umowa zlecenia
1 Przychód 437,50 brutto 700 brutto
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 437,50 + 700 = 1137,50
3 Składka emerytalna finansowana przez ubezpieczonego (poz. 2 × 9,76%) 111,02
4 Składka rentowa finansowana przez ubezpieczonego (poz. 2 × 1,5%) 17,06
5 Składka chorobowa finansowana przez ubezpieczonego (poz. 2 × 2,45%) 27,87
6 Łącznie składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 155,95
7 Podstawa wymiaru składek zdrowotnych (poz. 1 – poz. 1 × 13,71%) 377,52 604,03
8 Pełne składki zdrowotne (poz. 7 × 9%) 33,98 (1,55) 54,36
9 Składki zdrowotne odliczane z zaliczki (poz. 7 × 7,75%) 29,26 (1,55) 46,81
10 Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł (700 – (700 × 13,71%)) × 20% = 120,81
11 Podstawy opodatkowania (poz. 1 – poz. 1 × 13,71% – poz. 10) 437,50 – 437,50 × 13,71% – 111,25 = 266,27 ≈ 266 700 – 700 × 13,71% – 120,81 = 483,22 ≈ 483
12 Pełne zaliczki na PIT (poz. 11 × 18% – ew. 46,33) 266 × 18% – 46,33 = 1,55 483 × 18% = 86,94
13 Zaliczka do urzędu skarbowego (poz. 12 – poz. 9) 1,55 – 1,55 = 0 86,94 – 46,81 = 40,13 ≈ 40
14 Kwota do wypłaty (netto) 437,50 + 700 – 155,95 – 1,55 – 54,36 – 0 – 40 = 885,64

Objaśnienia do sposobu rozliczeń na liście płac:

Poz. 2‒6 → Przyjmuje się, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zsumowany przychód (wynagrodzenia) ze stosunku pracy i ze zlecenia. Od łącznej kwoty nalicza się poszczególne składki na te ubezpieczenia.

Poz. 7 → Podstawy wymiaru składek zdrowotnych ustalamy odrębnie z obu tytułów. W tym celu wynagrodzenie ze stosunku pracy pomniejszamy o łączną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika wyłącznie z tego wynagrodzenia (13,71%), a wynagrodzenie ze zlecenia - o łączną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez zleceniobiorcę wyłącznie z wynagrodzenia za zlecenie (13,71%).

Poz. 8 → Pełne składki zdrowotne (9%) obliczamy odrębnie z obu tytułów od podstaw wymiaru określonych w poz. 7. Następnie w związku z tym, że zaliczka na PIT ze stosunku pracy okazała się mniejsza od pełnej składki zdrowotnej (9%), pełna składka zdrowotna ze stosunku pracy została zmniejszona do poziomu tej zaliczki - kwota w nawiasie - 1,55 zł (art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Poz. 9 → Analogicznie składki zdrowotne ujmowane z zaliczki PIT (7,75%) kalkulujemy odrębnie z obu tytułów, od podstaw wymiaru określonych w poz. 7. Następnie, ponieważ zaliczka na PIT ze stosunku pracy okazała się mniejsza również od składki zdrowotnej ujmowanej z tej zaliczki ze stosunku pracy, składkę tę pomniejszamy do poziomu zaliczki - do kwoty 1,55 zł.

Poz. 10 → Do przychodów ze stosunku pracy i ze zlecenia stosujemy inne koszty uzyskania (czytaj wyżej).

Poz. 11 → Osobno określamy podstawy opodatkowania dla obu źródeł przychodów.

Dla stosunku pracy podstawą opodatkowania jest wynagrodzenie ze stosunku pracy (poz. 1) pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika tylko z tego wynagrodzenia i o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy (poz. 10). Wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

Podstawa opodatkowania dla zlecenia to wynagrodzenie z umowy zlecenia (poz. 1) obniżone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę tylko z wynagrodzenia za zlecenie i o 20% koszty uzyskania przychodu ze zlecenia (poz. 10). Wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

Poz. 12 → Odrębnie ustalamy pełne zaliczki na PIT od obu źródeł przychodów.

Pełną zaliczkę na PIT ze stosunku pracy obliczamy, mnożąc podstawę opodatkowania ze stosunku pracy (poz. 11) przez 18% , odejmując ulgę miesięczną 46,33 zł. Ponieważ pełna zaliczka na PIT ze stosunku pracy (1,55 zł) okazała się mniejsza od składek zdrowotnych ze stosunku pracy (9% i 7,75%), te ostatnie redukujemy do kwoty zaliczki (1,55 zł) w sposób opisany w objaśnieniach do poz. 8 i 9.

Pełną zaliczkę na PIT dla zlecenia ustalamy, mnożąc podstawę opodatkowania ze zlecenia (poz. 11) przez 18% (nie stosujemy ulgi miesięcznej).

Poz. 13 → Od pełnej zaliczki na PIT ze stosunku pracy (1,55 zł) odejmujemy składkę zdrowotną ze stosunku pracy odliczaną z tej zaliczki (poz. 9), która została zredukowana do wysokości zaliczki. Zaliczka na PIT ze stosunku pracy równa się 0 zł.

Od pełnej zaliczki na PIT ze zlecenia odejmujemy składkę zdrowotną ze zlecenia odliczaną z tej zaliczki. Wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

Poz. 14 → Kwotę do wypłaty możemy już obliczyć łącznie dla obu tytułów.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Dokumentacja pracownicza

Minimalna pensja w 2020

Najniższe wynagrodzenie za pracę osoby zatrudnionej na pełnym etacie wyniesie w przyszłym roku 2600 zł, czyli o 350 zł więcej niż w 2019. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa osób świadczących pracę na umowy cywilnoprawne – z 14,70 do 17 zł.


Temat miesiąca

Koszty pracownicze w górę, stawka PIT w dół

Renata Majewska
Od 1.10.2019 przy obliczaniu zaliczek na PIT od osób zatrudnionych trzeba uwzględnić zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją updof. Kolejne modyfikacje listy płac nastąpią od 1.01.2020, po zakończeniu 3-miesięcznego okresu przejściowego obowiązującego do końca 2019.

Wynikają one z ustawy z 30.08.2019 nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja).

Docelowo (począwszy od dochodów uzyskanych od 1.01.2020) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej wzrastają do (zmieniony art. 22 ust. 2 updof):


Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Bony i talony pomniejszają limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 120 pracowników, posiada zfśs. Regulamin funduszu pozwala zleceniobiorcom na występowanie o pomoc z tego źródła. We wrześniu komisja socjalna przyznała kilkudziesięciu pracownikom i zleceniobiorcom (wśród tych ostatnich nie ma uczniów ani studentów) bony do supermarketu – po 500 zł. Niektórzy beneficjenci mają poniżej 26 lat i złożyli w sierpniu oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca roku.
Czy wartość bonów pomniejsza limit tego zwolnienia?

Zamówienia publiczne

Skutki wyłączenia dodatku za staż z minimalnej pensji

Renata Majewska
W konsekwencji wyłączenia od 1.01.2020 dodatku stażowego z minimalnej płacy wykonawcy zamówienia publicznego lub innej umowy mogą – już od września 2019 – wnioskować o podniesie zapłaty za usługi.

Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń przy „zerowym PIT”

Renata Majewska
Pracownikom korzystającym z nowego zwolnienia podatkowego w trakcie 2019 ustala się inne kwoty wolne od potrąceń z ich pensji.

Zatrudnienie

Wyższe stawki i refundacje minimalnych wynagrodzeń młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2019 zakłady pracy muszą więcej płacić młodocianym pracownikom, ale też zyskały – już od 1.08.2019 – możliwość podwyższania, co kwartał, refundacji z tytułu ich zatrudniania.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach zwolnienia z tytułu restrukturyzacji – czy jest opodatkowane PIT

Marcin Szymankiewicz
1.07.2019 r. spółka zawarła i podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie zbiorowe (o którym mowa w art. 9 § 1 Kp) w sprawie restrukturyzacji spółki w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 r. Restrukturyzacja będzie skutkowała zwolnieniami grupowymi. Zwalnianym pracownikom – z powodu likwidacji stanowiska – zgodnie z porozumieniem zbiorowym spółka wypłaca odprawę (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[1]) oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
Czy należy pobrać podatek dochodowy od tego dodatkowego odszkodowania wypłaconego z tytułu zwolnienia w ramach restrukturyzacji?

Temat miesiąca

Jak stosować kryteria „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia

Renata Majewska
Nowe zwolnienie podatkowe (wprowadzone od 1.08.2019) przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia limitów – wiekowego i kwotowego. Obowiązki płatników z tym związane są inne w ostatnich 5 mies. 2019 i inne w 2020.

Ulga nazywana „zerowym PIT” (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia i do kwoty 85 528 zł (w 2019 wyjątkowo 35 636,67 zł). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zwolnieniu podlegają przychody z racji wykonywania usług na podstawie takiej umowy otrzymane wyłącznie od:


Ulga w podatku dochodowym

Dochód podatników do 26. roku życia wolny od PIT

Aleksander Woźniak Krzysztof Hałub
Od 1.08.2019 osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów z pracy i umów zlecenia mieszczących się w ustawowym rocznym limicie. Po jego przekroczeniu podatek jest pobierany tylko od nadwyżki przychodów, pomniejszonej o koszty uzyskania.

Wynagrodzenia

Koszty pracownicze przy dwóch listach płac

Renata Majewska
Pracodawca chce, aby co miesiąc dla pracownika sporządzać dwie listy płac – z rozliczeniem wynagrodzenia zasadniczego oraz premii za dobre wyniki.
Czy na obu listach należy odliczyć koszty uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł i ulgę miesięczną 46,33 zł? A co z zatrudnionym na dwóch umowach o pracę, w dwóch różnych firmach – czy obaj pracodawcy mogą stosować zryczałtowane koszty i ulgę miesięczną?

W ramach jednego stosunku pracy można potrącać zryczałtowane koszty ze stosunku pracy do miesięcznego limitu. Zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę – bez względu na to, czy u tego samego pracodawcy, czy u różnych  – potrącane są podwójne koszty. Tzw. ulgę miesięczną stosuje ten pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie PIT-2.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Wynagrodzenia

W jaki sposób potwierdzać liczbę godzin pracy zleconej

Renata Majewska
Mam wątpliwości co do obowiązującego od stycznia 2017 wymogu potwierdzania godzin wykonywania zleconych czynności na potrzeby minimalnej stawki godzinowej.
Czy wystarczy oświadczenie zleceniobiorcy, że w danym miesiącu przepracował 15 godz. (bez rozbicia na poszczególne dni), czy jednak trzeba sporządzać tzw. listy obecności, na których wykonawca na bieżąco wpisuje liczbę godzin? Czy dobrym rozwiązaniem jest zastrzeżenie w treści umowy zlecenia, że zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zadania (np. sprzątanie pomieszczeń handlowych) przez 15 godz. w miesiącu?

Wynagrodzenia

Czy należy się pensja, gdy chory nie przepracował ani dnia, a „chorobowe” dostał tylko za część miesiąca

Renata Majewska
Nowo zatrudnionemu pracownikowi (w pełnym wymiarze czasu pracy), wynagradzanemu wyłącznie minimalną stawką zasadniczą (2250 zł brutto), 1.02.2019 i 2.02.2019 przypadły ostatnie dni tzw. okresu wyczekiwania, a za okres od 3.02.2019 do 28.02.2019 pobierał on wynagrodzenie chorobowe (80% pensji).
Czy przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w lutym? Program kadrowy wyliczył ponad 70 zł.

Wynagrodzenia

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop przy długiej chorobie

Renata Majewska
Pracownik zatrudniony na pełnym etacie 1.02.2019 był na urlopie wypoczynkowym, a od 2.02.2019 do 28.02.2019 – na zwolnieniu lekarskim (pobierał wynagrodzenie chorobowe). Otrzymuje tylko pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej 3200 brutto. Program płacowy obliczył, że za jeden dzień urlopu w lutym należy mu się ponad 300 zł. To chyba pomyłka?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....