Przewłaszczenie na zabezpieczenie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz

Jednym z zabezpieczeń udzielanych pożyczek i kredytów jest instytucja przewłaszczenia (przelewu) na zabezpieczenie. Poniżej przedstawiamy jej skutki księgowe.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie należy do tzw. umów nienazwanych. Jest to powiernicze (fiducjarne) przeniesienie prawa własności określonej rzeczy ruchomej (także nieruchomości lub praw) na wierzyciela (fiducjariusza-powiernika, przewłaszczonego) w celu zabezpieczenia wierzytelności, z równoczesnym:

 • upoważnieniem dłużnika do korzystania z tej rzeczy przez czas spłaty wierzytelności w sposób oznaczony w umowie,
 • zobowiązaniem wierzyciela do zwrotnego przeniesienia własności rzeczy lub prawa na dłużnika (fiducjanta-powierzającego, przewłaszczającego), po zaspokojeniu zabezpieczonej wierzytelności (zob. interpretacja IS w Łodzi z 23.07.2014, IPTPB2/415-269/14-2/JR).

Jest to popularna forma zabezpieczenia, stosowana przez banki np. przy sprzedaży ratalnej, udzielaniu kredytów samochodowych czy na zakup maszyn produkcyjnych.

Rzecz/prawo będące przedmiotem zabezpieczenia (z reguły są to ruchomości o znacznej wartości, np. samochody, maszyny produkcyjne) pozostaje cały czas w faktycznym posiadaniu (władaniu) dłużnika i to on ma prawo do jej/jego używania w granicach ustalonych przez strony umowy.

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie może się opierać na warunku:

 • rozwiązującym ­– po spełnieniu którego własność automatycznie przechodzi z powrotem na dłużnika,
 • zawieszającym ­– kiedy to istnieje dopiero zobowiązanie do zwrotnego przeniesienia własności, rodzące obowiązek zawarcia oddzielnej umowy przenoszącej tę własność.

Przewłaszczenie pod warunkiem rozwiązującym

 • IS – izba skarbowa
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • Kc – Kodeks cywilny
 • SN – Sąd Najwyższy

Ten rodzaj przewłaszczenia jest stosunkiem obligacyjnym, na podstawie którego właściciel (dłużnik) przenosi własność rzeczy lub prawa na wierzyciela, pod warunkiem że w razie spłaty przez niego zobowiązania w terminie umowa o przewłaszczenie ulegnie rozwiązaniu i własność rzeczy przejdzie z mocy prawa z powrotem na dłużnika. Przewłaszczenie nie następuje więc z zamiarem trwałego wyzbycia się własności rzeczy. Ma ono charakter tymczasowy. W jego wyniku wierzyciel staje się właścicielem rzeczy należącej wcześniej do dłużnika, ale tylko czasowo, warunkowo – do momentu spłaty przez niego zobowiązania (wówczas własność rzeczy automatycznie przechodzi z powrotem na pierwotnego właściciela-dłużnika). W przypadku jednak niespłacenia długu w terminie (np. w wyniku utraty przez dłużnika płynności finansowej) własność rzeczy przechodzi ostatecznie, z mocy prawa, na wierzyciela. Wierzyciel – jako właściciel rzeczy – może wtedy podjąć czynności prowadzące do zaspokojenia się z tej rzeczy, w celu umorzenia w całości lub części zabezpieczonej wierzytelności (np. przez jej sprzedaż). Wierzyciel ma zatem obowiązek rozliczenia się z dłużnikiem z uzyskanej ceny, w szczególności zwrócenia mu nadwyżki pozostałej po zaspokojeniu wierzytelności (wyrok SA w Lublinie z 7.11.2013, I ACa 478/13).

W razie braku odpowiednich postanowień umownych wierzycielowi przysługuje prawo zaspokojenia swoich roszczeń z przewłaszczonej rzeczy wg swego wyboru, w każdy sposób, który nie jest sprzeczny z treścią stosunku prawnego łączącego strony, umową lub zasadami współżycia społecznego. Może on zatem taką rzecz również zatrzymać, wynająć bądź wydzierżawić.

Przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym

W tym przypadku wierzyciel staje się definitywnym właścicielem rzeczy/prawa już z chwilą zawarcia umowy przewłaszczenia, jednocześnie zobowiązując się do przeniesienia jej własności z powrotem na dłużnika, w razie spełnienia przez niego przyjętego zobowiązania. Do zwrotnego przeniesienia własności konieczne jest złożenie przez dłużnika oświadczenia woli o przeniesienie własności (postanowienie SN z 21.03.2013, II CSK 396/12).

Jeżeli dłużnik nie wywiąże się z obowiązku spłaty długu, to wygasa warunek złożenia oświadczenia co do zwrotnego przeniesienia na niego własności przedmiotu przewłaszczenia. Wierzyciel jako bezwarunkowy właściciel przewłaszczonej rzeczy przestaje być ograniczony w zakresie rozporządzania nią.

Podobnie jak w przypadku przewłaszczenia pod warunkiem rozwiązującym wierzyciel może – w celu zaspokojenia swoich roszczeń – definitywnie zachować przewłaszczoną rzecz i zaliczyć jej wartość w całości na poczet zabezpieczonego roszczenia, sprzedać ją (przy równoczesnym zwrocie dłużnikowi ew. nadwyżki ponad wartość nieuregulowanej przez niego wierzytelności) lub też wynająć (oddać do odpłatnego użytkowania osobie trzeciej) i uzyskane pożytki, jakie ta rzecz wygeneruje, zaliczyć na poczet zabezpieczonego roszczenia (sposób rozliczenia stron w razie zaspokojenia się wierzyciela z przedmiotu przewłaszczenia powinna określać umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie).

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

W świetle orzecznictwa SN (por. wyroki z 29.05.2000, III CKN 246/00 i 8.03.2002, III CKN 748/00) dopuszczalne jest też przewłaszczanie nieruchomości na zabezpieczenie. Niemniej ze względu na obowiązujący w polskim prawie zakaz przenoszenia własności nieruchomości pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu (art. 157 § 1 Kc) umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie musi zakładać bezwarunkowe przeniesienie własności nieruchomości na wierzyciela. Wywiera ona specyficzne skutki prawne (por. postanowienie SN z 21.03.2013, II CSK 396/12).

Wierzyciel uzyskuje własność bezwarunkowo, stając się powiernikiem dłużnika co do jego nieruchomości (zob. interpretacja IS w Bydgoszczy z 29.07.2014, ITPB2/415-450/14/MK). Sama spłata długu nie stanowi natomiast warunku, lecz przesłankę, której powstanie uprawnia dłużnika do żądania od wierzyciela spełnienia obowiązku przeniesienia na niego z powrotem własności nieruchomości.

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, przenosząca własność na wierzyciela – co do zasady – może być zawarta w dowolnej formie, chyba że przepis prawa przewiduje dla ważności określonej czynności prawnej szczególną formę (np. w zw. z art. 158 Kc dla przeniesienia własności nieruchomości konieczne jest sporządzenie umowy przewłaszczenia w formie aktu notarialnego).

Skutki podatkowe

Dopóki dłużnik (pożyczkobiorca lub kredytobiorca) spłaca swój dług (pożyczkę lub kredyt) oraz korzysta z przedmiotu przewłaszczenia (np. z programu komputerowego lub maszyny produkcyjnej, których nabycie zostało sfinansowane pożyczką lub kredytem), dopóty może dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych na ogólnych zasadach, dotyczących wnip oraz środków trwałych (art. 22f ust. 5 updof, art. 16f ust. 4 updop).

Dla celów podatku dochodowego nie stanowi przychodu podatkowego odpłatne zbycie rzeczy/prawa na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności (w tym pożyczki lub kredytu) do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu tej umowy (art. 14 ust. 3 pkt 8 updof, art. 12 ust. 4 pkt 13 updop).

Organy podatkowe potwierdzają, że przepis ten ma zastosowanie także w odniesieniu do przewłaszczenia pod warunkiem zawieszającym, a więc mimo że w tym przypadku własność przedmiotu zabezpieczenia od razu przechodzi na pożyczkodawcę. Przychód podatkowy pojawi się dopiero wtedy, gdy podmiot zobowiązany do zwrotu zaciągniętej pożyczki (kredytu) nie wykona ciążącego na nim obowiązku (np. interpretacje IS w Poznaniu z 31.05.2012, ILPB2/415-218/12-2/WM i 24.01.2014, ILPP2/443-992/13-4/AK oraz Katowicach z 15.06.2015, IBPBII/2/4511-346/15/MM).

Dochodem (stratą) dla celów podatkowych będzie różnica między przychodem z tytułu przeniesienia własności przedmiotu przewłaszczenia na pożyczkodawcę (równym niespłaconej kwocie pożyczki powiększonej o ew. nadwyżkę zwróconą przez wierzyciela po zaspokojeniu się z przedmiotu zabezpieczenia) a wydatkami na nabycie (wytworzenie) przedmiotu przewłaszczenia pomniejszonymi o sumę dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych.

Samo zawarcie umowy przewłaszczenia nie jest czynnością opodatkowaną VAT (także przy przewłaszczeniu pod warunkiem zawieszającym – zob. np. interpretacja IS w Warszawie z 29.09.2014, IPPP2/443-580/14-7/MM). Jednak gdy dłużnik nie wywiązuje się ze spłaty długu, następuje wydanie rzeczy wierzycielowi, a u dłużnika powstaje obowiązek podatkowy w VAT (o ile jest on podatnikiem VAT, a przedmiot przewłaszczenia został nabyty w związku z działalnością gospodarczą). W takim przypadku dłużnik jest zobligowany udokumentować fakturą przekazanie wierzycielowi przedmiotu przewłaszczenia oraz odprowadzić podatek należny (jeżeli nie przysługuje zwolnienie od VAT na podstawie odrębnych przepisów, np. dotyczących sprzedaży towarów używanych).

Podstawę opodatkowania VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowi wszystko to, co jest zapłatą za przewłaszczenie rzeczy, czyli wartość długu plus ew. nadwyżka – jest to bowiem cena równa rzeczywiście uzyskanym korzyściom ekonomicznym z tej transakcji (interpretacja IS w Warszawie z 9.04.2014, IPPP1/443-165/14-3/MP).

Przewłaszczenie na zabezpieczenie a PCC

Przeniesienie własności przedmiotu przewłaszczenia na pożyczkodawcę celem zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz zwrotne przeniesienie jego własności na pożyczkobiorcę, po zwrocie pożyczki jako czynności niewymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC nie podlegają temu podatkowi (zob. interpretacje IS w Warszawie z 30.04.2015, IPPB2/4514-109/15-2/MZ i 8.08.2014, IPPB2/436-338/14-4/MZ).

Ewidencja księgowa

Ewidencja skutków zawarcia umowy przewłaszczenia w księgach rachunkowych dłużnika zależy od jej treści oraz sposobu zaspokojenia wierzyciela z przewłaszczonej rzeczy.

Ze względu na to, że przez czas spłaty kredytu lub pożyczki dłużnik sprawuje kontrolę nad przedmiotem lub prawem stanowiącym przedmiot przewłaszczenia i ew. czerpie korzyści z jego użytkowania, przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie ujmuje się w ewidencji pozabilansowej po stronie Ma pozabilansowego konta „Zobowiązania warunkowe” (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 uor przez zobowiązania warunkowe należy rozumieć obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń). Ewidencja rozliczenia należności z wierzycielem (np. bankiem) w przypadku gdy dłużnik nie spłaca długu, przebiega za pośrednictwem konta rozrachunków 24 „Pozostałe rozrachunki” zgodnie z zapisem:

1. Otrzymanie faktury z tytułu nabycia środka trwałego

Wn konto 08 „Środki trwałe w budowie”

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

2. Wpływ środków z tytułu zaciągniętego długu (kredyt bankowy) na rachunek bankowy

Wn konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” – „Rachunek bieżący” (kwota netto udzielonego kredytu po odliczeniu prowizji bankowej – wartość środków pieniężnych, które wpłynęły na rachunek)

Wn konto 08 „Środki trwałe w budowie” (potrącona prowizja bankowa zwiększająca wartość początkową środka trwałego)

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” – „Kredyty bankowe” (kwota brutto udzielonego kredytu)

3. Przyjęcie środka trwałego do używania

Wn konto 01 „Środki trwałe”

Ma konto 08 „Środki trwałe w budowie”

4. Wystawienie na rzecz wierzyciela faktury dokumentującej przeniesienie własności rzeczy lub prawa, np. środka trwałego, wobec zaprzestania spłaty kredytu

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (VAT)

5. Wycofanie z ewidencji bilansowej środka trwałego

Wn konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” (dotychczasowe odpisy amortyzacyjne)

Ma konto 01 „Środki trwałe” (wartość początkowa) oraz

Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” (niezamortyzowana wartość środka trwałego)

Ma konto 01 „Środki trwałe”

6. Dokument potwierdzający spłatę kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami

Wn konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” – „Kredyty bankowe”

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

7. Wpływ nadwyżki między wartością rynkową przejętych przedmiotów a faktyczną kwotą zadłużenia wobec wierzyciela

Wn konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” – „Rachunek bieżący”

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Wierzycielowi, który po spełnieniu swojego świadczenia nie otrzymał od dłużnika zapłaty w określonym umownie terminie, przysługuje, bez wezwania:

 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro,
 • zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających równowartość 40 euro – gdy faktycznie poniesione koszty odzyskiwania należności przekraczają tę kwotę.

Rachunkowość

Jak liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży

Mam wątpliwość, jak obliczyć jeden ze wskaźników finansowych stosowanych przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w corocznie zamieszczanych na łamach „Rachunkowości” wykazach sektorowych wskaźników finansowych.
Chodzi o wskaźnik rentowności sprzedaży. Komisja definiuje rentowność sprzedaży jako wynik ze sprzedaży × 100/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Jak dokładnie rozumieć termin „wynik ze sprzedaży”? Czy chodzi o pozycję „Zysk (strata) ze sprzedaży” z (poz. F) rachunku zysków i strat, czy też o inną wielkość?

Rachunkowość

Sprawdzanie dowodów księgowych

Jednostka budżetowa otrzymała jednocześnie pierwotny dowód księgowy z błędną kwotą i jego korektę.
Czy oba dowody księgowe powinna sprawdzić pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzić do wypłaty i ująć w księgach rachunkowych – wiedząc, że pierwotny dowód jest błędny? Czy też wystarczy wykonać te czynności tylko w odniesieniu do korekty dowodu księgowego?

Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?

Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?

Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.

Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....