Przeniesienie działalności ze spółki z o.o. do sp.k. – czy jest schematem podatkowym i niedozwoloną optymalizacją

Mateusz Kaczmarek Doradca podatkowy prowadzący kancelarię Interpretacje, postępowania, analizy, doradztwo.

Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie reklamy i marketingu. Jest to działalność typowo usługowa. W firmie nie ma żadnych istotnych środków trwałych ani wnip. Właściciele są zatrudnieni na umowę o pracę, a dodatkowo regularnie wykonują dla spółki prace na umowy o dzieło. Spółka w znacznym stopniu korzysta z pracy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wspólnicy planują przeniesienie działalności do jeszcze nieistniejącej spółki z o.o. spółki komandytowej.
Czy istnieje ryzyko uznania tego przeniesienia za schemat podatkowy lub niedozwoloną optymalizację podatkową?

W rozumieniu zawartych w Op (Dział III, Rozdz. 11a) przepisów o schematach podatkowych (MDR) uzgodnieniem jest czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.

Planowane działania są więc niewątpliwie uzgodnieniem.

 • Op – Ordynacja podatkowa
 • wnip – wartości niematerialne i prawne
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Uzgodnienie jest schematem podatkowym, jeżeli:

 • spełnia kryterium głównej korzyści i ma tzw. ogólną cechę rozpoznawczą bądź
 • posiada tzw. szczególną cechę rozpoznawczą.

Kryterium głównej korzyści jest spełnione, w przypadku gdy na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną korzyścią lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.

Korzyść podatkowa jest oczywista i znacząca – sp. z o.o. płaci 9 lub 19% CIT, a następnie wspólnicy płacą kolejne 19% PIT pobranego przy wypłacie zysku ze spółki, tymczasem po zmianie formy prawnej spółki na sp.k. czy na inną osobową z ww. podatków zostanie tylko PIT. Zatem wykazanie niespełnienia kryterium głównej korzyści może być bardzo trudne, chociaż nie niemożliwe. Uzasadnieniem mogłyby być takie okoliczności jak:

 • uzyskanie elastyczności prawnej spółki osobowej, w tym niemal natychmiastowego dostępu do pieniędzy przez wspólników,
 • uzyskanie możliwości pozyskiwania kapitału bez konieczności jednoczesnego dopuszczania nowych osób do prowadzenia spraw spółki (komandytariusze),
 • poprawienie wyniku finansowego dzięki możliwości bezpośredniego prowadzenia spraw spółki przez wspólników (brak obciążenia wyniku finansowego kosztami tej pracy), co z kolei przełoży się na łatwiejsze pozyskiwanie finansowania od instytucji finansowych,
 • wprowadzenie nowego sposobu działania, nowego sposobu świadczenia usług bądź ich nowego zakresu, nowej grupy docelowej klientów, nowego sposobu pozyskiwania klientów itp., dla których wskazane było powołanie nowego podmiotu (przy założeniu pozostawienia dotychczasowych klientów w sp. z o.o.).

Ogólna cecha rozpoznawcza występuje m.in., gdy czynność przyjmuje znacznie ujednoliconą formę, która nie wymaga istotnych zmian w celu wdrożenia schematu u więcej niż jednego korzystającego albo gdy dochodzi do zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie.

W razie przejęcia przez sp.k. obecnego biznesu sp. z o.o. nie będzie wątpliwości co do zaistnienia ogólnej cechy rozpoznawczej.

Jeżeli jednak sp.k. nie przejmie biznesu sp. z o.o., lecz będzie samodzielnie budować swoją działalność, zwłaszcza w zakresie oferowania klientom innych usług lub pozyskania innych klientów niż obecni klienci sp. z o.o., to wówczas można by uznać, że ogólna cecha rozpoznawcza nie wystąpiła.

Szczególna cecha rozpoznawcza występuje m.in. wówczas, gdy między podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub aktywów, jeżeli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu przenoszącego lub podmiotów przenoszących przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w 3-letnim okresie po tym przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego EBIT, gdyby nie dokonano przeniesienia.

W razie przejęcia przez sp.k. obecnego biznesu sp. z o.o. dojdzie do spełnienia przesłanki szczególnej cechy rozpoznawczej.

Schematy podatkowe inne niż transgraniczne raportuje się Szefowi KAS, jeżeli:

 • przychody bądź koszty podatnika albo wartość jego aktywów przekroczyły – w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym – równowartość 10 mln euro bądź
 • podatnik jest podmiotem powiązanym z takim podmiotem,
 • schemat dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2,5 mln euro.

Jeśli więc wspólnicy i sp. z o.o. nie mają kosztów, przychodów ani aktywów o wartości większej niż 10 mln euro i nie są powiązani z podmiotem, który ma takie koszty/przychody/aktywa, a wartość spodziewanych przychodów z przenoszonych do nowej spółki klientów nie przekracza 2,5 mln euro, to nie ma obowiązku raportowania planowanego przedsięwzięcia, nawet jeśli ostatecznie okaże się ono schematem podatkowym.

Przejdźmy teraz do kwestii niedozwolonej optymalizacji podatkowej. Z unikaniem opodatkowania mamy do czynienia wówczas, gdy celem lub jednym z celów czynności było osiągnięcie korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z celem ustawy podatkowej, a jednocześnie działanie miało sztuczny charakter. Sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (innych niż korzyść podatkowa).

W mojej ocenie planowane przedsięwzięcie nie spełnia definicji unikania opodatkowania i to nawet wówczas, jeśli całe przedsiębiorstwo sp. z o.o. zostanie przeniesione do sp.k., a oszczędność podatkowa stanowi jedyny cel operacji. Nawet bowiem w takich okolicznościach nie będzie można powiedzieć, że mamy do czynienia z czynnościami sprzecznymi z celem ustawy podatkowej. Ustawodawca wprowadził różne sposoby opodatkowania dochodów i różne formy prawne prowadzenia działalności, a wybór tych ostatnich pozostawiono swobodnej decyzji podatników. Podatnik zmieniający formę prowadzenia działalności, choćby i robił to wyłącznie w celu zmiany sposobu opodatkowania, nie postępuje wbrew celowi ustawy podatkowej. Jej celem jest bowiem opodatkowanie w określony sposób dochodów uzyskanych poprzez działalność prowadzoną w określonej formie.

Dochody sp. z o.o. są opodatkowane w sposób właściwy dla sp. z o.o., a kiedy będą osiągane przez sp.k., to będą opodatkowane w sposób przewidziany dla sp.k. Nie ma więc sprzeczności z celem ustawy podatkowej. Sprzeczność taka wystąpiłaby, gdyby celem operacji było przeniesienie do sp.k. niepodzielonych zysków sp. z o.o. lub przedmiotów majątkowych w celu przekazania ich wspólnikom bez podatku albo z podatkiem niższym niż pobierany od dywidendy.

Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z planowaniem formy prawnej dla przyszłych i niepewnych dochodów, więc w gruncie rzeczy sytuacja nie różni się istotnie od tej, w której podatnik dopiero planuje rozpoczęcie działalności. Trudno byłoby zgodzić się ze stwierdzeniem, że wybór innej formy niż najbardziej korzystna dla fiskusa stanowi unikanie opodatkowania.

Zobacz tematy:

Temat: „Schematy podatkowe”
MDR

Odroczone raportowanie schematów podatkowych

Przesunięto termin odwieszenia obowiązku zgłaszania schematów podatkowych Szefowi KAS.

Został on zawieszony tarczą 1.0. Zawieszenie miało obowiązywać od 31.03.2020 do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, lecz nie dłużej niż do 30.06.2020.

Kontakty z urzędem

Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.

Od 1.01.2019 niektóre podmioty (tzw. promotorzy, wspomagający i korzystający), wśród których są doradcy podatkowi, biura rachunkowe, a także przedsiębiorcy korzystający z szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, zostały zobowiązane do przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Niestety, przepisy Op regulujące tę kwestię nie należą do prostych i zrozumiałych, o czym świadczy choćby wydanie przez MF ponad 100-stronicowych objaśnień do nich (objaśnienia podatkowe z 31.01.2019). Stąd wiele podmiotów stanęło przed problemem, czy zawierane przez nie transakcje podlegają raportowaniu.

Podatki 2019

Od 1.01.2019 r. wprowadzony został obowiązek informowania Szefa KAS o tzw. schematach podatkowych. Może on dotyczyć wielu podmiotów: przedsiębiorców korzystających z rozwiązań zmniejszających wysokość obciążeń podatkowych, proponujących te rozwiązania doradców podatkowych czy biegłych rewidentów, a także biur rachunkowych współpracujących przy ich wdrażaniu.

Kontakty z urzędem

Umowa dzierżawy poprzedzająca umowę sprzedaży – czy to schemat podatkowy

Zajmujemy się sprzedażą nowych maszyn o znacznej wartości. Normatywny okres ich amortyzacji to nieco ponad 7 lat (14%). Z klientem, który przed podjęciem decyzji o zakupie chce wypróbować maszynę, podpisujemy umowę dzierżawy na rok, a po jej zakończeniu przysługuje mu prawo jej pierwokupu za zwykle stosowaną przez nas cenę, pomniejszoną o kwoty zapłacone tytułem czynszu dzierżawnego. Niektórzy klienci faktycznie kupują maszynę, a inni nie. Czynsz dzierżawny odpowiada zwykle wysokości rynkowej, ale bywa też znacząco wyższy, nawet do kilkudziesięciu procent wartości maszyny.
Czy stosując takie umowy, spółka wdraża schemat podatkowy?
Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?
Procedury

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

1.01.2019 r. wszedł w życie obowiązek informowania Szefa KAS o tzw. schematach podatkowych. Może on dotyczyć m.in. doradców podatkowych czy biegłych rewidentów opracowujących rozwiązania optymalizacyjne, korzystających z tych rozwiązań przedsiębiorców, a w niektórych przypadkach także biur rachunkowych.

Tytułowe zagadnienie, odnoszące się do obowiązku przekazywania administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych (dalej sp), zostało całościowo uregulowane w Op (Dział III, rozdz. 11a).

Omawiane przepisy stanowią – według deklaracji prawodawcy – wdrożenie wymogów dyrektywy Rady 2011/16/UE (tzw. dyrektywa MDR). Polskie regulacje są jednak znacznie bardziej restrykcyjne, chociażby z tego powodu, że dotyczą nie tylko sp transgranicznych, ale także krajowych, których wspomniane dyrektywy unijne nie objęły.

Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....