Przekształcenie zatrudnienia okresowego w stały angaż – po raz pierwszy w listopadzie 2018

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od 22.11.2018 umowy o pracę na czas określony, trwające łącznie 33 mies., automatycznie przekształcą się w umowy na czas nieokreślony.

To efekt modyfikacji ponad 2 lata temu sposobu reglamentowania okresowych umów o pracę. Otóż od 22.02.2016 pojedyncza umowa na czas określony lub łączny czas takiego zatrudnienia u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 33 mies., a w tym okresie strony mają prawo nawiązać najwyżej 3 takie umowy (art. 251 § 1 Kp).

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Kp – Kodeks pracy

Do limitu 33 mies. wlicza się czas trwania okresowych umów o pracę zawartych przez strony, bez względu na przerwy między nimi. Jeśli umowa przewiduje termin rozpoczęcia pracy późniejszy niż data jej sporządzenia, w limicie 33 mies. uwzględnia się ją, począwszy od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy.

Nie oznacza to jednak, że dana osoba tylko raz w życiu pracuje okresowo maksymalnie przez 33 mies. Limitowany jest bowiem czas zatrudnienia okresowego u danego pracodawcy. Zatrudnienie w innym zakładzie pracy powoduje, że limit 33-miesięcy zacznie biec od nowa.

Od kiedy biegnie limit

Limit 33 mies. biegnie najwcześniej od 22.02.2016, co potwierdziło MPiPS w interpretacji z początku października 2015. Umowy okresowe zawarte przed 22.02.2016 i obowiązujące tego dnia podlegają limitowaniu na następujących zasadach:

  • jeśli była to pierwsza umowa okresowa podpisana między stronami zgodnie z poprzednimi przepisami, to 22.02.2016 stała się również pierwszą umową w rozumieniu nowych przepisów i w konsekwencji limit 33 mies. biegnie od 22.02.2016, a w tym czasie stronom wolno nawiązać jeszcze 2 takie umowy,
  • jeśli była to druga umowa okresowa podpisana między stronami zgodnie z poprzednimi przepisami (tzn. zawarta w ciągu 30 dni od daty rozwiązania bądź wygaśnięcia pierwszej umowy okresowej), to 22.02.2016 stała się również drugą umową okresową w rozumieniu obecnych przepisów i w konsekwencji limit 33 mies. biegnie od 22.02.2016, a w tym czasie stronom wolno jeszcze nawiązać jedną umowę okresową.

W obu przypadkach okresowe umowy o pracę zawarte przed 22.02.2016 i istniejące tego dnia są włączane do limitu 33 mies., począwszy od tej daty. Niebawem, bo 21.11.2018, upłynie okres 33 mies. obejmujący właśnie ww. opisane okresowe umowy „przejściowe” bądź umowy okresowe zawarte dokładnie 22.02.2016.

Pierwsza umowa okresowa łącząca spółkę z pracownikiem trwała od 31.10.2015 do 31.12.2015. Drugi taki angaż strony zawarły 15.02.2016 na 2 lata i w związku z tym 22.02.2016 stał się on pierwszą umową okresową w rozumieniu nowych przepisów, co do której limit 33 mies. maksymalnego zatrudnienia okresowego biegnie od 22.02.2016 i zakończy bieg 21.11.2018. W tym czasie strony mogły podpisać jeszcze 2 umowy okresowe.

Pierwsza umowa okresowa łącząca spółkę z pracownikiem trwała od 31.10.2015 do 31.01.2016. Drugą umowę okresową strony nawiązały 15.02.2016. Ze względu na krótszy niż 30 dni odstęp między umowami okresowymi drugi taki angaż stał się 22.02.2016 również drugim angażem w rozumieniu nowych przepisów. Do limitu 33-miesięcy przyjmuje się go od 22.02.2016. Okres ten upłynie 21.11.2018. W tym czasie strony mogły zawrzeć jeszcze jedną taką umowę.

Opisane zasady nie dotyczą jednak długich umów o pracę na czas określony, istniejących 22.02.2016, a podpisanych wcześniej, które mają ulec rozwiązaniu po 33 mies. liczonych od tej daty, jeśli przez cały okres reglamentacji (tj. 33 mies. – od 22.02.2016 do 21.11.2018) stosunek pracy podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. Takie umowy okresowe zakończą się w pierwotnie zaplanowanym terminie (art. 14 ust. 6 nowelizacji).

Strony podpisały 17.11.2015 drugą umowę o pracę na czas określony – 5 lat. Przez cały okres reglamentacji zatrudnienia okresowego, przypadający od 22.02.2016 do 21.11.2018, pracownik korzysta z ochrony przedemerytalnej. Umowa ta ulegnie zatem rozwiązaniu w zakładanym terminie, czyli 16.12.2020.

Automatyczne przekształcenie

Po przekroczeniu ustawowych limitów (czyli od 34. miesiąca zatrudnienia okresowego danej osoby albo od pierwszego dnia wykonywania 4. umowy okresowej podpisanej przed upływem tych 33 mies.) umowa na czas określony ulega przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony (art. 251 § 3 Kp). Przekształcenie to następuje z mocy prawa, niezależnie od tego, czy strony zdają sobie z niego sprawę, czy się na to zgadzają i czy dochowają jakichkolwiek formalności.

Ponadto uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu jej wykonywania uważa się za zwarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony – od następnego dnia po dniu, w którym miało pierwotnie nastąpić rozwiązanie pierwszej umowy (art. 251 § 2 Kp).

Kp nie nakłada na pracodawcę żadnych obowiązków biurokratycznych związanych z przekształceniem umowy okresowej w bezterminową po przekroczeniu wskazanych limitów. Jednak rekomendowanym rozwiązaniem jest sporządzenie nowej umowy o pracę na czas nieokreślony, z datą rozpoczęcia pracy najwcześniej od 34. miesiąca łącznego zatrudnienia okresowego w danej firmie, która może się zaczynać notką: W związku z upływem maksymalnego czasu trwania zatrudnienia okresowego w firmie, począwszy od … umowa o pracę na czas określony uległa przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony.

W umowie tej nie podaje się, że została zawarta przez strony, bo mamy tu do czynienia z powstaniem umowy bezterminowej z mocy prawa, a nie doprowadzenia do jej powstania przez strony.

Drugi egzemplarz takiej umowy należy wręczyć pracownikowi. Dopilnowanie tej formalności wyeliminuje „złe emocje” między stronami, w razie zaistnienia wątpliwości wyjaśni im ich sytuację prawną i zapewni porządek w teczkach personalnych.

Informacje o warunkach zatrudnienia

Istnieją kontrowersje, czy w konsekwencji przekształcenia umowy okresowej w stały angaż w związku z upływem limitu 33 mies. trzeba zatrudnionym wręczyć nowe informacje o warunkach zatrudnienia. Przepisy łączą bowiem ten obowiązek z faktem zawarcia umowy o pracę, a nie jej przekształceniem z mocy prawa. Jednak samo to, że istnieją takie wątpliwości, wskazuje, że pracodawcy tym bardziej powinni dopełnić tej formalności.

Informację o warunkach zatrudnienia należy zatem wręczyć każdemu pracownikowi w ciągu 7 dni, licząc od dnia przekształcenia umowy okresowej w bezterminową wskutek upływu limitu 33 mies., a więc do 29.11.2018. W informacji określa się:

  • obowiązującą pracownika dobową i tygodniową normę czasu pracy,
  • częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
  • wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego,
  • okres wypowiedzenia i ew. fakt objęcia układem zbiorowym pracy,

a mały pracodawca (niemający obowiązku ustalenia regulaminu płac) – jeszcze dodatkowo – określa porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia, a także przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia czy jej aktualizacja może mieć 2 formy:

  • opisową – określającą słownie konkretne długości wypowiedzenia,
  • blankietową – odsyłającą do konkretnego przepisu, regulującą długość wypowiedzenia właściwego dla pracownika.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Z doświadczeń zagranicy

Technologia informatyczna dla mniejszych firm

Dorota Wyczółkowska
Właściwy wybór, wdrożenie i efektywne stosowanie technologii informatycznej (IT), a zarazem szkolenie pracowników, jak wykorzystywać rozwiązania oferowane przez programy komputerowe, ma podstawowe znaczenie dla sukcesu firmy.

Działalność mniejszych firm w dużym stopniu zależy od stosowanej przez nie technologii informatycznej, która umożliwia im świadczenie wysokiej jakości usług, kosztowo efektywnych i przynoszących zyski. Firmy te rzadko mają jednak wyspecjalizowane działy zajmujące się IT, choć muszą wykonywać takie same zadania jak duże organizacje. Powierzają więc ich wykonanie pracownikom lub zewnętrznym usługodawcom.


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Eliminacja transakcji zawieranych w ramach grupy kapitałowej

Artur Raciński
W artykule przedstawiono przykłady najczęstszych korekt wzajemnych transakcji w ramach grupy kapitałowej, wprowadzanych do skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat[1].

Biorąc pod uwagę, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe (dalej ssf) powinno przedstawiać sytuację finansową i wyniki działalności grupy tak, jakby stanowiła ona jedno przedsiębiorstwo, jednostka dominująca sporządzająca ssf jest zobligowana do wyeliminowania z sum jednostkowych sprawozdań finansowych (dalej sf) kwoty wszystkich istotnych transakcji, które nastąpiły w danym okresie i na dzień bilansowy między jednostkami objętymi konsolidacją.


Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


VAT

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

Przemysław Powierza
Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2.05.2019 r. wydał istotny nie tylko dla branży budowlanej wyrok w polskiej sprawie, rozstrzygając spór spółki Budimex S.A. z MF (C-224/18). Spółka zamierzała rozliczać VAT z tytułu wykonywanych usług budowlanych i budowlano-montażowych w dacie podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru prac. MF był tymczasem zdania[1], że data podpisania protokołu jest bez znaczenia, bo decyduje dzień rzeczywistego wykonania prac.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny w jednostce małej

Od 1.01.2019 r. zaliczamy się do małych jednostek – z uwagi na podniesienie tzw. progów (sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów). Uprawnia nas to m.in. do zastosowania podatkowej definicji leasingu finansowego. Chcemy skorzystać z tej możliwości. Jest oczywiste, że nowe umowy leasingu będziemy kwalifikować zgodnie z zasadami podatkowymi i odpowiednio do tego ujmować w księgach. Mamy jednak zawarte umowy leasingu samochodów ciężarowych, które dotychczas do celów rachunkowości były klasyfikowane oraz księgowane jako leasing finansowy, a zgodnie z przepisami o podatku dochodowym stanowią leasing operacyjny.
Jak postąpić w ich przypadku?
1. Czy zostawić dotychczasowy sposób ewidencji?
2. Jeżeli konieczne byłoby przeliczanie „starych” umów leasingu finansowego na „nowy” leasing operacyjny, to co zrobić z opłatami wstępnymi, stanowiącymi 30% wartości rynkowej pojazdów?

W rozpatrywanym przypadku – jak słusznie wskazuje Czytelnik – możliwe są 2 rozwiązania:

1) pozostawienie dotychczasowej kwalifikacji już zawartych umów leasingu finansowego aż do ich zakończenia i jednoczesne ewidencjonowanie nowo zawieranych umów leasingu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, tzn. jako leasing operacyjny,

2) przekształcenie umów leasingu finansowego w leasing operacyjny; skutki księgowe przekształcenia byłyby ujęte na niepodzielonym wyniku finansowym z lat ubiegłych; kwalifikacja i ujmowanie nowo zawieranych umów leasingu byłyby takie same jak w pierwszym rozwiązaniu.


Rachunkowość

Prezentacja powiązań z tytułu zaangażowania w kapitale

Czy informacje o stanach aktywów i zobowiązań, wynikających z zaangażowania w kapitale innej jednostki, powinny być prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu:
• dwustronnie, tj. zarówno przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie), jak i jednostkę, w której kapitale zaangażowanie to nastąpiło (jak w przypadku jednostek powiązanych),
• jednostronnie, tj. tylko przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie) w kapitale innej jednostki?

Uor definiuje „zaangażowanie w kapitale” (art. 3 ust. 1pkt 37d) jako jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki (bez określenia jego procentowej wartości), mający charakter trwałego powiązania. Mylące jest tu słowo „jakikolwiek”, może bowiem powstać wątpliwość, czy wyklucza to możliwość stosowania zasady istotności w przypadku posiadania udziałów o znikomej wartości. Naszym zdaniem nie wyklucza.


Rachunkowość

Czy rezerwa na zaległy podatek dochodowy może obciążyć lokatorów spółdzielni

Ewa Hrebin
Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczała do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących jej członkami, w tym z tytułu najmu garaży, i stosowała do nich zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że w myśl wyroku NSA (FSK 1025/13) wynajmowanie garaży na rzecz ww. podmiotów nie stanowi gzm i nie jest objęte wskazanym zwolnieniem. Spółdzielnia nie skorygowała zeznania CIT-8 za poprzednie lata.
Czy w związku z tym utworzyć rezerwę na podatek dochodowy i obciążyć nią lokatorów, czy też skorygować CIT-8 i odprowadzić podatek do US, obciążając nim lokatorów?

Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?

Niestety, nie. Duplikat podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ ma taką samą moc jak faktura pierwotna. Prawidłowo wystawiony duplikat zawiera słowo „duplikat” oraz datę jego wystawienia.


Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Renata Majewska
Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....