Przekształcenie zatrudnienia okresowego w stały angaż – po raz pierwszy w listopadzie 2018

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od 22.11.2018 umowy o pracę na czas określony, trwające łącznie 33 mies., automatycznie przekształcą się w umowy na czas nieokreślony.

To efekt modyfikacji ponad 2 lata temu sposobu reglamentowania okresowych umów o pracę. Otóż od 22.02.2016 pojedyncza umowa na czas określony lub łączny czas takiego zatrudnienia u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 33 mies., a w tym okresie strony mają prawo nawiązać najwyżej 3 takie umowy (art. 251 § 1 Kp).

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Kp – Kodeks pracy

Do limitu 33 mies. wlicza się czas trwania okresowych umów o pracę zawartych przez strony, bez względu na przerwy między nimi. Jeśli umowa przewiduje termin rozpoczęcia pracy późniejszy niż data jej sporządzenia, w limicie 33 mies. uwzględnia się ją, począwszy od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy.

Nie oznacza to jednak, że dana osoba tylko raz w życiu pracuje okresowo maksymalnie przez 33 mies. Limitowany jest bowiem czas zatrudnienia okresowego u danego pracodawcy. Zatrudnienie w innym zakładzie pracy powoduje, że limit 33-miesięcy zacznie biec od nowa.

Od kiedy biegnie limit

Limit 33 mies. biegnie najwcześniej od 22.02.2016, co potwierdziło MPiPS w interpretacji z początku października 2015. Umowy okresowe zawarte przed 22.02.2016 i obowiązujące tego dnia podlegają limitowaniu na następujących zasadach:

  • jeśli była to pierwsza umowa okresowa podpisana między stronami zgodnie z poprzednimi przepisami, to 22.02.2016 stała się również pierwszą umową w rozumieniu nowych przepisów i w konsekwencji limit 33 mies. biegnie od 22.02.2016, a w tym czasie stronom wolno nawiązać jeszcze 2 takie umowy,
  • jeśli była to druga umowa okresowa podpisana między stronami zgodnie z poprzednimi przepisami (tzn. zawarta w ciągu 30 dni od daty rozwiązania bądź wygaśnięcia pierwszej umowy okresowej), to 22.02.2016 stała się również drugą umową okresową w rozumieniu obecnych przepisów i w konsekwencji limit 33 mies. biegnie od 22.02.2016, a w tym czasie stronom wolno jeszcze nawiązać jedną umowę okresową.

W obu przypadkach okresowe umowy o pracę zawarte przed 22.02.2016 i istniejące tego dnia są włączane do limitu 33 mies., począwszy od tej daty. Niebawem, bo 21.11.2018, upłynie okres 33 mies. obejmujący właśnie ww. opisane okresowe umowy „przejściowe” bądź umowy okresowe zawarte dokładnie 22.02.2016.

Pierwsza umowa okresowa łącząca spółkę z pracownikiem trwała od 31.10.2015 do 31.12.2015. Drugi taki angaż strony zawarły 15.02.2016 na 2 lata i w związku z tym 22.02.2016 stał się on pierwszą umową okresową w rozumieniu nowych przepisów, co do której limit 33 mies. maksymalnego zatrudnienia okresowego biegnie od 22.02.2016 i zakończy bieg 21.11.2018. W tym czasie strony mogły podpisać jeszcze 2 umowy okresowe.

Pierwsza umowa okresowa łącząca spółkę z pracownikiem trwała od 31.10.2015 do 31.01.2016. Drugą umowę okresową strony nawiązały 15.02.2016. Ze względu na krótszy niż 30 dni odstęp między umowami okresowymi drugi taki angaż stał się 22.02.2016 również drugim angażem w rozumieniu nowych przepisów. Do limitu 33-miesięcy przyjmuje się go od 22.02.2016. Okres ten upłynie 21.11.2018. W tym czasie strony mogły zawrzeć jeszcze jedną taką umowę.

Opisane zasady nie dotyczą jednak długich umów o pracę na czas określony, istniejących 22.02.2016, a podpisanych wcześniej, które mają ulec rozwiązaniu po 33 mies. liczonych od tej daty, jeśli przez cały okres reglamentacji (tj. 33 mies. – od 22.02.2016 do 21.11.2018) stosunek pracy podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. Takie umowy okresowe zakończą się w pierwotnie zaplanowanym terminie (art. 14 ust. 6 nowelizacji).

Strony podpisały 17.11.2015 drugą umowę o pracę na czas określony – 5 lat. Przez cały okres reglamentacji zatrudnienia okresowego, przypadający od 22.02.2016 do 21.11.2018, pracownik korzysta z ochrony przedemerytalnej. Umowa ta ulegnie zatem rozwiązaniu w zakładanym terminie, czyli 16.12.2020.

Automatyczne przekształcenie

Po przekroczeniu ustawowych limitów (czyli od 34. miesiąca zatrudnienia okresowego danej osoby albo od pierwszego dnia wykonywania 4. umowy okresowej podpisanej przed upływem tych 33 mies.) umowa na czas określony ulega przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony (art. 251 § 3 Kp). Przekształcenie to następuje z mocy prawa, niezależnie od tego, czy strony zdają sobie z niego sprawę, czy się na to zgadzają i czy dochowają jakichkolwiek formalności.

Ponadto uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu jej wykonywania uważa się za zwarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony – od następnego dnia po dniu, w którym miało pierwotnie nastąpić rozwiązanie pierwszej umowy (art. 251 § 2 Kp).

Kp nie nakłada na pracodawcę żadnych obowiązków biurokratycznych związanych z przekształceniem umowy okresowej w bezterminową po przekroczeniu wskazanych limitów. Jednak rekomendowanym rozwiązaniem jest sporządzenie nowej umowy o pracę na czas nieokreślony, z datą rozpoczęcia pracy najwcześniej od 34. miesiąca łącznego zatrudnienia okresowego w danej firmie, która może się zaczynać notką: W związku z upływem maksymalnego czasu trwania zatrudnienia okresowego w firmie, począwszy od … umowa o pracę na czas określony uległa przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony.

W umowie tej nie podaje się, że została zawarta przez strony, bo mamy tu do czynienia z powstaniem umowy bezterminowej z mocy prawa, a nie doprowadzenia do jej powstania przez strony.

Drugi egzemplarz takiej umowy należy wręczyć pracownikowi. Dopilnowanie tej formalności wyeliminuje „złe emocje” między stronami, w razie zaistnienia wątpliwości wyjaśni im ich sytuację prawną i zapewni porządek w teczkach personalnych.

Informacje o warunkach zatrudnienia

Istnieją kontrowersje, czy w konsekwencji przekształcenia umowy okresowej w stały angaż w związku z upływem limitu 33 mies. trzeba zatrudnionym wręczyć nowe informacje o warunkach zatrudnienia. Przepisy łączą bowiem ten obowiązek z faktem zawarcia umowy o pracę, a nie jej przekształceniem z mocy prawa. Jednak samo to, że istnieją takie wątpliwości, wskazuje, że pracodawcy tym bardziej powinni dopełnić tej formalności.

Informację o warunkach zatrudnienia należy zatem wręczyć każdemu pracownikowi w ciągu 7 dni, licząc od dnia przekształcenia umowy okresowej w bezterminową wskutek upływu limitu 33 mies., a więc do 29.11.2018. W informacji określa się:

  • obowiązującą pracownika dobową i tygodniową normę czasu pracy,
  • częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
  • wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego,
  • okres wypowiedzenia i ew. fakt objęcia układem zbiorowym pracy,

a mały pracodawca (niemający obowiązku ustalenia regulaminu płac) – jeszcze dodatkowo – określa porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia, a także przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia czy jej aktualizacja może mieć 2 formy:

  • opisową – określającą słownie konkretne długości wypowiedzenia,
  • blankietową – odsyłającą do konkretnego przepisu, regulującą długość wypowiedzenia właściwego dla pracownika.

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....