Przekształcenie zatrudnienia okresowego w stały angaż – po raz pierwszy w listopadzie 2018

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od 22.11.2018 umowy o pracę na czas określony, trwające łącznie 33 mies., automatycznie przekształcą się w umowy na czas nieokreślony.

To efekt modyfikacji ponad 2 lata temu sposobu reglamentowania okresowych umów o pracę. Otóż od 22.02.2016 pojedyncza umowa na czas określony lub łączny czas takiego zatrudnienia u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 33 mies., a w tym okresie strony mają prawo nawiązać najwyżej 3 takie umowy (art. 251 § 1 Kp).

 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Kp – Kodeks pracy

Do limitu 33 mies. wlicza się czas trwania okresowych umów o pracę zawartych przez strony, bez względu na przerwy między nimi. Jeśli umowa przewiduje termin rozpoczęcia pracy późniejszy niż data jej sporządzenia, w limicie 33 mies. uwzględnia się ją, począwszy od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy.

Nie oznacza to jednak, że dana osoba tylko raz w życiu pracuje okresowo maksymalnie przez 33 mies. Limitowany jest bowiem czas zatrudnienia okresowego u danego pracodawcy. Zatrudnienie w innym zakładzie pracy powoduje, że limit 33-miesięcy zacznie biec od nowa.

Od kiedy biegnie limit

Limit 33 mies. biegnie najwcześniej od 22.02.2016, co potwierdziło MPiPS w interpretacji z początku października 2015. Umowy okresowe zawarte przed 22.02.2016 i obowiązujące tego dnia podlegają limitowaniu na następujących zasadach:

 • jeśli była to pierwsza umowa okresowa podpisana między stronami zgodnie z poprzednimi przepisami, to 22.02.2016 stała się również pierwszą umową w rozumieniu nowych przepisów i w konsekwencji limit 33 mies. biegnie od 22.02.2016, a w tym czasie stronom wolno nawiązać jeszcze 2 takie umowy,
 • jeśli była to druga umowa okresowa podpisana między stronami zgodnie z poprzednimi przepisami (tzn. zawarta w ciągu 30 dni od daty rozwiązania bądź wygaśnięcia pierwszej umowy okresowej), to 22.02.2016 stała się również drugą umową okresową w rozumieniu obecnych przepisów i w konsekwencji limit 33 mies. biegnie od 22.02.2016, a w tym czasie stronom wolno jeszcze nawiązać jedną umowę okresową.

W obu przypadkach okresowe umowy o pracę zawarte przed 22.02.2016 i istniejące tego dnia są włączane do limitu 33 mies., począwszy od tej daty. Niebawem, bo 21.11.2018, upłynie okres 33 mies. obejmujący właśnie ww. opisane okresowe umowy „przejściowe” bądź umowy okresowe zawarte dokładnie 22.02.2016.

Pierwsza umowa okresowa łącząca spółkę z pracownikiem trwała od 31.10.2015 do 31.12.2015. Drugi taki angaż strony zawarły 15.02.2016 na 2 lata i w związku z tym 22.02.2016 stał się on pierwszą umową okresową w rozumieniu nowych przepisów, co do której limit 33 mies. maksymalnego zatrudnienia okresowego biegnie od 22.02.2016 i zakończy bieg 21.11.2018. W tym czasie strony mogły podpisać jeszcze 2 umowy okresowe.

Pierwsza umowa okresowa łącząca spółkę z pracownikiem trwała od 31.10.2015 do 31.01.2016. Drugą umowę okresową strony nawiązały 15.02.2016. Ze względu na krótszy niż 30 dni odstęp między umowami okresowymi drugi taki angaż stał się 22.02.2016 również drugim angażem w rozumieniu nowych przepisów. Do limitu 33-miesięcy przyjmuje się go od 22.02.2016. Okres ten upłynie 21.11.2018. W tym czasie strony mogły zawrzeć jeszcze jedną taką umowę.

Opisane zasady nie dotyczą jednak długich umów o pracę na czas określony, istniejących 22.02.2016, a podpisanych wcześniej, które mają ulec rozwiązaniu po 33 mies. liczonych od tej daty, jeśli przez cały okres reglamentacji (tj. 33 mies. – od 22.02.2016 do 21.11.2018) stosunek pracy podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. Takie umowy okresowe zakończą się w pierwotnie zaplanowanym terminie (art. 14 ust. 6 nowelizacji).

Strony podpisały 17.11.2015 drugą umowę o pracę na czas określony – 5 lat. Przez cały okres reglamentacji zatrudnienia okresowego, przypadający od 22.02.2016 do 21.11.2018, pracownik korzysta z ochrony przedemerytalnej. Umowa ta ulegnie zatem rozwiązaniu w zakładanym terminie, czyli 16.12.2020.

Automatyczne przekształcenie

Po przekroczeniu ustawowych limitów (czyli od 34. miesiąca zatrudnienia okresowego danej osoby albo od pierwszego dnia wykonywania 4. umowy okresowej podpisanej przed upływem tych 33 mies.) umowa na czas określony ulega przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony (art. 251 § 3 Kp). Przekształcenie to następuje z mocy prawa, niezależnie od tego, czy strony zdają sobie z niego sprawę, czy się na to zgadzają i czy dochowają jakichkolwiek formalności.

Ponadto uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu jej wykonywania uważa się za zwarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony – od następnego dnia po dniu, w którym miało pierwotnie nastąpić rozwiązanie pierwszej umowy (art. 251 § 2 Kp).

Kp nie nakłada na pracodawcę żadnych obowiązków biurokratycznych związanych z przekształceniem umowy okresowej w bezterminową po przekroczeniu wskazanych limitów. Jednak rekomendowanym rozwiązaniem jest sporządzenie nowej umowy o pracę na czas nieokreślony, z datą rozpoczęcia pracy najwcześniej od 34. miesiąca łącznego zatrudnienia okresowego w danej firmie, która może się zaczynać notką: W związku z upływem maksymalnego czasu trwania zatrudnienia okresowego w firmie, począwszy od … umowa o pracę na czas określony uległa przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony.

W umowie tej nie podaje się, że została zawarta przez strony, bo mamy tu do czynienia z powstaniem umowy bezterminowej z mocy prawa, a nie doprowadzenia do jej powstania przez strony.

Drugi egzemplarz takiej umowy należy wręczyć pracownikowi. Dopilnowanie tej formalności wyeliminuje „złe emocje” między stronami, w razie zaistnienia wątpliwości wyjaśni im ich sytuację prawną i zapewni porządek w teczkach personalnych.

Informacje o warunkach zatrudnienia

Istnieją kontrowersje, czy w konsekwencji przekształcenia umowy okresowej w stały angaż w związku z upływem limitu 33 mies. trzeba zatrudnionym wręczyć nowe informacje o warunkach zatrudnienia. Przepisy łączą bowiem ten obowiązek z faktem zawarcia umowy o pracę, a nie jej przekształceniem z mocy prawa. Jednak samo to, że istnieją takie wątpliwości, wskazuje, że pracodawcy tym bardziej powinni dopełnić tej formalności.

Informację o warunkach zatrudnienia należy zatem wręczyć każdemu pracownikowi w ciągu 7 dni, licząc od dnia przekształcenia umowy okresowej w bezterminową wskutek upływu limitu 33 mies., a więc do 29.11.2018. W informacji określa się:

 • obowiązującą pracownika dobową i tygodniową normę czasu pracy,
 • częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
 • wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego,
 • okres wypowiedzenia i ew. fakt objęcia układem zbiorowym pracy,

a mały pracodawca (niemający obowiązku ustalenia regulaminu płac) – jeszcze dodatkowo – określa porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia, a także przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia czy jej aktualizacja może mieć 2 formy:

 • opisową – określającą słownie konkretne długości wypowiedzenia,
 • blankietową – odsyłającą do konkretnego przepisu, regulującą długość wypowiedzenia właściwego dla pracownika.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Podpis elektroniczny

Jak podpisać elektroniczne nieustrukturyzowane sprawozdanie finansowe za pomocą podpisu zaufanego ePUAP

Mariusz Sobkowiak
Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które od tego roku będzie składać do US sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.
W jaki sposób podpisać sprawozdanie za pomocą bezpłatnego podpisu zaufanego zamiast płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Nasz zarząd liczy 5 osób i nie stać nas na wyrabianie kwalifikowanego podpisu każdemu członkowi zarządu. Na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie istnieje elektroniczna wersja sprawozdania, którą można by podpisać za pomocą podpisu zaufanego.
Czy do platformy ePUAP można wprowadzić własne zewnętrzne dokumenty i podpisać je podpisem zaufanym przez kilka osób (wiemy, że można dodawać załączniki, ale same załączniki nie zostają podpisane podpisem zaufanym, a jedynie wniosek, np. w przypadku pisma ogólnego)? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Wycena produktów

Wycena zapasu produktów
(cz. I)

Zdzisław Fedak
Artykuł wyjaśnia pojęcia „produkty” i „koszt wytworzenia” stosowane do wyceny ich zapasu na dzień bilansowy oraz wpływu wykorzystania zdolności produkcyjnych na wycenę produktów.
W drugiej części artykułu zostaną przedstawione różne metody ustalania kosztu wytworzenia, zależne od charakteru produkcji i sposobu prowadzenia ewidencji kosztów działalności operacyjnej[1].

W jednostkach zajmujących się produkcją, zwłaszcza przemysłową[2], ważnym zadaniem rachunkowości jest odzwierciedlenie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym (sf) skutków prowadzenia tej działalności. Następuje to drogą zgromadzenia kosztów działalności operacyjnej, wyodrębniania z nich kosztów sprzedaży, zarządu oraz wytworzenia, a także rozliczenia kosztów wytworzenia między produkty sprzedane oraz pozostające w zapasie.

Pozwala to ustalić wynik działalności ze sprzedaży oraz uzyskać dane do wyznaczenia cen produktów, a gdy nie jest to możliwe, gdyż ceny dyktuje rynek – dane do oceny opłacalności wytwarzania poszczególnych produktów lub ich grup.


e-sprawozdanie finansowe

e-sprawozdania – pierwsze doświadczenia

Marzena Błogosz Teresa Fołta Małgorzata Tadeusiak
1.10.2018 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o KRS[1], które przeniosły raportowanie finansowe i badanie sprawozdań finansowych z ery papierowej do cyfrowej. Przyjrzyjmy się praktycznym skutkom tej zmiany.

Nowelizacja wdrożyła do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132 z 14.06.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek[2]. Dyrektywa ta wprowadziła m.in. obowiązek przechowywania w formie elektronicznej dokumentów wymagających ujawnienia w rejestrze spółek oraz umożliwiła ich składanie do rejestru spółek i udostępnianie także w postaci elektronicznej. Uściślając: dyrektywa mówi o składaniu (przekazywaniu), a nie o sporządzaniu dokumentów w formie elektronicznej.


e-sprawozdania

Sporządzanie e-sprawozdań finansowych oraz e-sprawozdań biegłego rewidenta z badania – wybrane zagadnienia

Andrzej Netter
W artykule omówiono niektóre wymogi i wątpliwości wynikające z obowiązku sporządzania i podpisywania w postaci elektronicznej sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania.

Od 1.10.2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdania finansowego (sf)[1] w postaci elektronicznej oraz jego składania drogą elektroniczną do KRS. Zmianie uległa także uobr, obligując firmy audytorskie do wydawania sprawozdania z badania (szb) w postaci elektronicznej. Są to zmiany idące z duchem czasu, mogące się przyczynić do bardziej efektywnego wykorzystania sf i szb przez ich użytkowników. Jednak wiążą się z nimi nowe, niewystępujące dotychczas ryzyka.

Odpowiedzią biegłego rewidenta na te ryzyka powinno być m.in. odpowiednie dostosowanie do nich procedur badania, a także przygotowanie narzędzi pomocnych w pracach rewizyjnych w nowych warunkach. Może to być trudne, gdyż stosowanie nowo wprowadzonych regulacji budzi wątpliwości, powodujące dodatkowe ryzyko po stronie biegłego rewidenta badającego sf.


Temat miesiąca

Jak zelektronizować dokumentację pracowniczą

Renata Majewska
Od 1.01.2019 pracodawcy prowadzą i przechowują akta osobowe pracowników oraz dokumentację stosunku pracy w postaci papierowej albo w elektronicznej.
Obie postaci zostały zrównane pod względem prawnym.

Początkowo eksperci twierdzili, że oba człony dokumentacji pracowniczej (akta osobowe oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nazywana dokumentacją indywidualną) trzeba gromadzić w jednej postaci (tzn. całe akta osobowe elektroniczne i cała dokumentacja indywidualna elektroniczna, całe akta osobowe papierowe i cała dokumentacja indywidualna papierowa).

Jednak zdaniem resortu pracy pracodawcy mają więcej możliwości. Akta osobowe to integralny element dokumentacji pracowniczej i dlatego trzeba go sporządzać w pełni papierowo bądź w pełni elektronicznie. Jednak dla części zatrudnionych można je prowadzić w postaci papierowej, a dla pozostałych – zdigitalizować. Nie jest jednak dopuszczalne, by akta osobowe danego pracownika miały częściowo charakter papierowy i częściowo elektroniczny (stanowiska MRPiPS z 7.02.2019 i Głównego Inspektora Pracy z 17.01.2019, GIP-GPP.081.6.2019.2).


Badanie sprawozdania finansowego

Mechanizm podzielonej płatności a procedury badania sprawozdania finansowego

Agnieszka Baklarz
1.07.2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment). Przyjrzyjmy się, jak wpłynęło to na procedury badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

O samym MPP napisano już wiele, więc dla porządku przypomnę tylko, że polega on na podziale płatności za dostawy i usługi na 2 części – kwotę netto przelewaną na bieżący rachunek bankowy oraz kwotę VAT przelewaną na rachunek bankowy VAT.

Dokładne wskazania zawiera art. 108a ustawy o VAT, który brzmi następująco:

1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować MPP.


Podatki 2019

Dokumentacja cen transferowych – zmiany od 1.01.2019 r.

Magdalena Moczarska
Przepisy regulujące problematykę cen transferowych uległy znaczącym modyfikacjom. Określono nowe progi, których przekroczenie skutkuje powstaniem u przedsiębiorcy obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, wydłużono terminy na jej przygotowanie, a także uporządkowano wiele pojęć i definicji.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw[1] (dalej nowelizacja).

Nowe regulacje weszły w życie 1.01.2019 r. i mają zastosowanie do transakcji wewnątrzgrupowych zawieranych po 31.12.2018 r.


Podatki 2019

Nowe zasady poboru podatku dochodowego u źródła

Łukasz Chłond
W 2019 r. zaszły spore zmiany w zakresie poboru CIT i PIT u źródła. Firmy wypłacające na rzecz zagranicznych kontrahentów (nierezydentów) dywidendy, należności odsetkowe oraz licencyjne, a także z tytułu nabycia określonych usług niematerialnych, mogą się posługiwać kopiami certyfikatów rezydencji, jednak tylko przy niewielkich wypłatach. Zmienił się również sposób poboru podatku w odniesieniu do krajowych i zagranicznych kontrahentów otrzymujących należności przekraczające rocznie próg 2 mln zł.

Zmiany zostały wprowadzone dwiema ustawami nowelizującymi z 23.10.2018 r.:

 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....