Przejść od teorii do praktyki – rozmowa z Jerzym Konieckim, prezesem Zarządu Głównego SKwP


Redakcja: Prezesem Zarządu Głównego SKwP jest Pan od 25.06.2019 r., jednak przez ponad 5 lat był Pan jego wiceprezesem, a od 20 lat pełni funkcję prezesa zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie. Zna Pan organizację „od podszewki”. Od czego Pan zaczyna na nowym stanowisku?

Jerzy Koniecki - prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Jerzy Koniecki: Od szczegółowego zapoznania się z działalnością i strukturą Biura Zarządu Głównego (ZG) i Instytutu Certyfikacji Zawodu Księgowego, a także z dokumentacją zatrudnionych tam osób. To wiedza niezbędna do oceny stanu i wprowadzenia zmian, które umożliwią zwiększenie efektywności całej organizacji.

Jak wszędzie, ważne jest, by każdy dobrze wykonywał swoje zadania. Sytuacja ogólna i mikroekonomiczna wymaga zmiany filozofii i strategii działalności nie tylko tych dwóch jednostek, ale całego Stowarzyszenia. To oczywiście nie będą decyzje natychmiastowe, ale długofalowe działania, umożliwiające strukturalne reformy.

Według mnie zmiany te powinny jednak nastąpić możliwie wcześnie i być głębokie, wyłącznie kosmetyczne poprawki nie wystarczą. Zmieniły się uwarunkowania, w jakich działa organizacja, a reprezentując środowisko księgowych, powinniśmy zmiany inicjować, a nie tylko za nimi nadążać.

Jakie rozwiązania chciałby Pan wprowadzić w pierwszej kolejności?

Uważam, że powinniśmy zastanowić się nad liczbą i sposobem działania komisji oraz zespołów powoływanych przez ZG. Należy rozdzielić kierowanie komisją od członkostwa w prezydium ZG. Członkowie prezydium powinni sprawować opiekę nad działalnością Komisji. To dobre, już wypraktykowane rozwiązanie. Konieczne jest też zwrócenie jeszcze większej niż dotąd uwagi na koszty działania Komisji. Wprawdzie nie decydują one o powołaniu i działalności jakiegoś organu, ale są bardzo istotne i nie wolno o nich zapominać. Koszty nie powinny być większe od uzyskanych z nich korzyści.

Stowarzyszenie zostało powołane, by bronić, wspierać i reprezentować księgowych…

I to są nadal priorytetowe zadania naszej organizacji. Jednak księgowi, a właściwie osoby związane z rachunkowością nie działają w próżni – sami dla siebie. Musimy także wziąć pod uwagę interesy odbiorców usług świadczonych przez księgowych. To z nimi chcemy ściśle współpracować, aby wiedzieć, czego oczekują od reprezentowanej przez nas grupy zawodowej, z którą są tak bardzo związani, a także jaka postawa ma dla nich wymierne gospodarczo znaczenie. Dlatego w pierwszej kolejności postanowiliśmy zorganizować I Ogólnopolską Konferencję Przedsiębiorców i Księgowych „Poznajmy się”, przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach.

We współczesnym świecie zmieniła się rola księgowego i sposób prowadzenia księgowości. Oprócz wykonywania dotychczasowych zadań musi on sprostać wielu nowym obowiązkom, wynikającym m.in. ze sprawozdawczości finansowej, z systemu podatkowego, wymogów analizy, sposobu zarządzania jednostką i z rachunkowości zarządczej. Często pełni także – zwłaszcza w mniejszych firmach – rolę eksperta i doradcy. I to jest kierunek, w którym zawód księgowego powinien się rozwijać.

Musimy uświadamiać i utrwalać zmieniony wizerunek księgowego, nieustannie rozwijać się i dokształcać, nadążać za zmianami, jakie następują wokół nas. Technologia, zwłaszcza komunikacji i przetwarzania danych, rewolucjonizuje rzeczywistość gospodarczą, a księgowi są tego doskonałym przykładem – zmienia się nie tylko ich mentalność i umiejętności, ale przede wszystkim świadomość odbiorców ich usług.

Zamierzamy zacieśnić współpracę z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Konferencja „Poznajmy się” ma służyć uświadomieniu przedsiębiorcom, że jak najlepiej zaspokajająca potrzeby firm obsługa księgowa w połączeniu ze zrozumieniem wzajemnych potrzeb, budowaniem zaufania i współpracą opartą na partnerstwie to klucz do sukcesu.

A co dla księgowych?

Program konferencji został ułożony w taki sposób, aby obie grupy znalazły dla siebie coś interesującego. Konferencje organizowane przez Stowarzyszenie to dla księgowych szansa nie tylko na zdobycie niezbędnej w codziennej pracy wiedzy merytorycznej, ale również doskonała okazja do integracji. Natomiast w przypadku konferencji obejmującej swoim zasięgiem dwie grupy zawodowe ściśle ze sobą powiązane, element ten nabiera szczególnego znaczenia. Ułatwia podjęcie otwartego dialogu oraz umożliwia zbudowanie modelu współpracy przynoszącego obu grupom zarówno wymierne korzyści, jak i ograniczającego stres.

Konferencje to oczywiście nie wszystko, co mamy do zaproponowania księgowym w zakresie podnoszenia i aktualizowania wiedzy. Będziemy kontynuowali działania, doskonalące organizowane przez nas szkolenia i kursy, dostosowując naszą ofertę do zapotrzebowania rynku. Bardzo ważnym elementem utrzymania wysokiego poziomu szkolenia są spotkania prowadzących szkolenia w Stowarzyszeniu. Będziemy je organizować dla wykładowców na poszczególnych szczeblach certyfikacji, gdyż wówczas przyniosą uczestnikom większe korzyści. Ważne jest też, by koordynowała je jedna osoba.

Musimy intensywniej propagować system certyfikacji, a zwłaszcza jego czwarty stopień – „dyplomowanego księgowego” – który nadal nie jest wystarczająco popularny, choć gwarantuje posiadanie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie fachowym. Chcielibyśmy, by Polska Izba Biegłych Rewidentów, z którą od lat współpracujemy, umożliwiła posiadaczom tytułu „dyplomowanego księgowego SKwP” zwolnienie z części egzaminów na biegłego rewidenta (np. z rachunkowości, podatków).

Oznacza to chęć bliższej współpracy z PIBR?

Tak, ale nie tylko. Z PIBR łączą nas wspólne korzenie, dlatego chcielibyśmy, aby współpraca, zwłaszcza na polu szeroko rozumianej edukacji i reprezentacji interesów przedstawicieli zawodów związanych z rachunkowością, była zdecydowanie ściślejsza. Także z doradcami podatkowymi chcemy podtrzymywać i rozwijać więzi edukacyjne. Wielu z nich korzysta ze szkoleń SKwP, są naszymi członkami. Współdziałanie doradców podatkowych i księgowych jest nieuniknione – uzupełniają się wzajemnie.

Chcemy też ściśle współpracować z administracją państwową i skarbową – Ministerstwem Finansów, Krajową Administracją Skarbową. Wprowadzimy inną niż dotychczas procedurę opiniowania projektów aktów prawnych. To bardzo ważny obszar działalności Stowarzyszenia.

Strategiczny?

Prawie. W każdym razie zasługujący na bardzo uważne potraktowanie, dlatego ZG na swoim poziomie powoła specjalizowany zespół. To będzie jeden z najważniejszych zespołów, który zajmie się opiniowaniem aktów prawnych, angażując do tego członków Rady Naukowej i praktyków. Wśród komisji ważną rolę do odegrania ma komisja ds. szkoleń i wydawnictw. Pozostałe ­– takie jak organizacyjna, finansowa – pełnią rolę usługową.

Reorganizacja sposobu działania Stowarzyszenia jest niezbędna, aby lepiej wykonywać naszą misję i zadania służące jej realizacji. Zwłaszcza że czekają nas duże wyzwania związane z wejściem w zintegrowany system kwalifikacji (ZSK) i uzyskaniem uprawnień instytucji certyfikującej. Działania te zaczniemy w 2–3 dużych oddziałach, które poradzą sobie organizacyjnie i finansowo z tymi zadaniami. ZSK wymaga innej formuły i metod sprawdzania umiejętności oraz kwalifikacji, Stowarzyszenie musi zestandaryzować swoje egzaminy, by odpowiadały wymaganiom ZSK.

Kilka lat temu powiedział Pan w wywiadzie, że jest zwolennikiem większych spotkań, promujących zawodowych księgowych, organizowanych wspólnie przez kilka oddziałów. To może wzmocnić mniejsze jednostki, może także stanowić wstęp do pewnych zmian strukturalnych.

Tak jak wtedy, tak i dzisiaj twierdzę, że nie działamy w odosobnieniu, a życie wymusza wiele zmian. Mówiliśmy wcześniej o rewolucji technologicznej i jej wpływie na życie gospodarcze, o postępie i rozwoju. Stowarzyszenie jako organizacja również się zmienia i powinno dostosować się do panujących realiów. Myślę, że nadszedł czas, by o tym częściej i bardziej szczegółowo rozmawiać, a następnie wdrażać nowe rozwiązania. Musimy brać pod uwagę nie tylko względy ogólne, ale też realia ekonomiczne. Nasza organizacja jest samofinansująca, co oznacza, że nie korzysta z żadnych dotacji. Sami wypracowujemy środki finansowe na godne funkcjonowanie.

Według mnie zarysowane zmiany powinny korzystnie wpłynąć na sytuację nie tylko poszczególnych oddziałów, ale też całego Stowarzyszenia i spotkać się z dobrym przyjęciem ze strony naszych członków.

Dziękujemy za rozmowę

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Zawód księgowego

Nie bójmy się robotów

Stanisław Hońko
Czy informacje prasowe przepowiadające schyłek profesji związanych z rachunkowością są oparte na wiarygodnych przesłankach? Czym są roboty księgowe i jakie funkcje wykonują obecnie? Czy automatyzacja rachunkowości spowoduje drastyczne zmniejszenie zatrudnienia? Artykuł daje odpowiedzi na te pytania, dowodząc, że przewidywania agonii zawodu księgowego są przedwczesne.

Co pewien czas pojawiają się pogłoski, że roboty zabiorą pracę księgowym. Roboty są nieomylne, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, pracują non stop i nigdy nie są w złym humorze. Mają wiele cech, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku pracy. Księgowych nie trzeba przekonywać, że te doniesienia nie są niczym więcej niż medialną sensacją, której życie jest krótkie.


Sprawozdanie finansowe

Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej

Artur Hołda Anna Staszel
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nt. zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uor.

Do jednostek małych zalicza się – począwszy od 1.01.2019 r. – jednostki, które w roku obrotowym i poprzedzającym nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 25,5 mln zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 51 mln zł,
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Audytor

Wybór pozycji do badania (cz. I)

Waldemar Lachowski
W artykule przedstawiono przesłanki ustalania liczby i wyboru pozycji do badania jako źródła dowodów rewizyjnych (celowość, zakres, poziom pewności wyników, powiązanie z modelem ryzyka i istotnością) ze szczególnym uwzględnieniem próbkowania.

Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe (sf), może stosować różne techniki i narzędzia. Część z nich ma zastosowanie do badania całych zbiorów danych, a część – do wybranej ze zbioru, bardziej lub mniej reprezentatywnej, próbki jednostek (pozycji) wchodzących w jego skład.


Audytor

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Maciej Chorostkowski Adam Kęsik
Opracowanie przedstawia nową – zawartą w znowelizowanej uobr – koncepcję nadzoru publicznego nad usługami audytorskimi i jej wpływ na rolę nowego organu nadzoru (PANA), PIBR, biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Po ponad półrocznym procesie legislacyjnym 5.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wynikające z niej zmiany w zdecydowanej większości obowiązują jednak dopiero od 1.01.2020 r.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

  • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

  • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....