Przejść od teorii do praktyki – rozmowa z Jerzym Konieckim, prezesem Zarządu Głównego SKwP


Redakcja: Prezesem Zarządu Głównego SKwP jest Pan od 25.06.2019 r., jednak przez ponad 5 lat był Pan jego wiceprezesem, a od 20 lat pełni funkcję prezesa zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie. Zna Pan organizację „od podszewki”. Od czego Pan zaczyna na nowym stanowisku?

Jerzy Koniecki - prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Jerzy Koniecki: Od szczegółowego zapoznania się z działalnością i strukturą Biura Zarządu Głównego (ZG) i Instytutu Certyfikacji Zawodu Księgowego, a także z dokumentacją zatrudnionych tam osób. To wiedza niezbędna do oceny stanu i wprowadzenia zmian, które umożliwią zwiększenie efektywności całej organizacji.

Jak wszędzie, ważne jest, by każdy dobrze wykonywał swoje zadania. Sytuacja ogólna i mikroekonomiczna wymaga zmiany filozofii i strategii działalności nie tylko tych dwóch jednostek, ale całego Stowarzyszenia. To oczywiście nie będą decyzje natychmiastowe, ale długofalowe działania, umożliwiające strukturalne reformy.

Według mnie zmiany te powinny jednak nastąpić możliwie wcześnie i być głębokie, wyłącznie kosmetyczne poprawki nie wystarczą. Zmieniły się uwarunkowania, w jakich działa organizacja, a reprezentując środowisko księgowych, powinniśmy zmiany inicjować, a nie tylko za nimi nadążać.

Jakie rozwiązania chciałby Pan wprowadzić w pierwszej kolejności?

Uważam, że powinniśmy zastanowić się nad liczbą i sposobem działania komisji oraz zespołów powoływanych przez ZG. Należy rozdzielić kierowanie komisją od członkostwa w prezydium ZG. Członkowie prezydium powinni sprawować opiekę nad działalnością Komisji. To dobre, już wypraktykowane rozwiązanie. Konieczne jest też zwrócenie jeszcze większej niż dotąd uwagi na koszty działania Komisji. Wprawdzie nie decydują one o powołaniu i działalności jakiegoś organu, ale są bardzo istotne i nie wolno o nich zapominać. Koszty nie powinny być większe od uzyskanych z nich korzyści.

Stowarzyszenie zostało powołane, by bronić, wspierać i reprezentować księgowych…

I to są nadal priorytetowe zadania naszej organizacji. Jednak księgowi, a właściwie osoby związane z rachunkowością nie działają w próżni – sami dla siebie. Musimy także wziąć pod uwagę interesy odbiorców usług świadczonych przez księgowych. To z nimi chcemy ściśle współpracować, aby wiedzieć, czego oczekują od reprezentowanej przez nas grupy zawodowej, z którą są tak bardzo związani, a także jaka postawa ma dla nich wymierne gospodarczo znaczenie. Dlatego w pierwszej kolejności postanowiliśmy zorganizować I Ogólnopolską Konferencję Przedsiębiorców i Księgowych „Poznajmy się”, przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach.

We współczesnym świecie zmieniła się rola księgowego i sposób prowadzenia księgowości. Oprócz wykonywania dotychczasowych zadań musi on sprostać wielu nowym obowiązkom, wynikającym m.in. ze sprawozdawczości finansowej, z systemu podatkowego, wymogów analizy, sposobu zarządzania jednostką i z rachunkowości zarządczej. Często pełni także – zwłaszcza w mniejszych firmach – rolę eksperta i doradcy. I to jest kierunek, w którym zawód księgowego powinien się rozwijać.

Musimy uświadamiać i utrwalać zmieniony wizerunek księgowego, nieustannie rozwijać się i dokształcać, nadążać za zmianami, jakie następują wokół nas. Technologia, zwłaszcza komunikacji i przetwarzania danych, rewolucjonizuje rzeczywistość gospodarczą, a księgowi są tego doskonałym przykładem – zmienia się nie tylko ich mentalność i umiejętności, ale przede wszystkim świadomość odbiorców ich usług.

Zamierzamy zacieśnić współpracę z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Konferencja „Poznajmy się” ma służyć uświadomieniu przedsiębiorcom, że jak najlepiej zaspokajająca potrzeby firm obsługa księgowa w połączeniu ze zrozumieniem wzajemnych potrzeb, budowaniem zaufania i współpracą opartą na partnerstwie to klucz do sukcesu.

A co dla księgowych?

Program konferencji został ułożony w taki sposób, aby obie grupy znalazły dla siebie coś interesującego. Konferencje organizowane przez Stowarzyszenie to dla księgowych szansa nie tylko na zdobycie niezbędnej w codziennej pracy wiedzy merytorycznej, ale również doskonała okazja do integracji. Natomiast w przypadku konferencji obejmującej swoim zasięgiem dwie grupy zawodowe ściśle ze sobą powiązane, element ten nabiera szczególnego znaczenia. Ułatwia podjęcie otwartego dialogu oraz umożliwia zbudowanie modelu współpracy przynoszącego obu grupom zarówno wymierne korzyści, jak i ograniczającego stres.

Konferencje to oczywiście nie wszystko, co mamy do zaproponowania księgowym w zakresie podnoszenia i aktualizowania wiedzy. Będziemy kontynuowali działania, doskonalące organizowane przez nas szkolenia i kursy, dostosowując naszą ofertę do zapotrzebowania rynku. Bardzo ważnym elementem utrzymania wysokiego poziomu szkolenia są spotkania prowadzących szkolenia w Stowarzyszeniu. Będziemy je organizować dla wykładowców na poszczególnych szczeblach certyfikacji, gdyż wówczas przyniosą uczestnikom większe korzyści. Ważne jest też, by koordynowała je jedna osoba.

Musimy intensywniej propagować system certyfikacji, a zwłaszcza jego czwarty stopień – „dyplomowanego księgowego” – który nadal nie jest wystarczająco popularny, choć gwarantuje posiadanie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie fachowym. Chcielibyśmy, by Polska Izba Biegłych Rewidentów, z którą od lat współpracujemy, umożliwiła posiadaczom tytułu „dyplomowanego księgowego SKwP” zwolnienie z części egzaminów na biegłego rewidenta (np. z rachunkowości, podatków).

Oznacza to chęć bliższej współpracy z PIBR?

Tak, ale nie tylko. Z PIBR łączą nas wspólne korzenie, dlatego chcielibyśmy, aby współpraca, zwłaszcza na polu szeroko rozumianej edukacji i reprezentacji interesów przedstawicieli zawodów związanych z rachunkowością, była zdecydowanie ściślejsza. Także z doradcami podatkowymi chcemy podtrzymywać i rozwijać więzi edukacyjne. Wielu z nich korzysta ze szkoleń SKwP, są naszymi członkami. Współdziałanie doradców podatkowych i księgowych jest nieuniknione – uzupełniają się wzajemnie.

Chcemy też ściśle współpracować z administracją państwową i skarbową – Ministerstwem Finansów, Krajową Administracją Skarbową. Wprowadzimy inną niż dotychczas procedurę opiniowania projektów aktów prawnych. To bardzo ważny obszar działalności Stowarzyszenia.

Strategiczny?

Prawie. W każdym razie zasługujący na bardzo uważne potraktowanie, dlatego ZG na swoim poziomie powoła specjalizowany zespół. To będzie jeden z najważniejszych zespołów, który zajmie się opiniowaniem aktów prawnych, angażując do tego członków Rady Naukowej i praktyków. Wśród komisji ważną rolę do odegrania ma komisja ds. szkoleń i wydawnictw. Pozostałe ­– takie jak organizacyjna, finansowa – pełnią rolę usługową.

Reorganizacja sposobu działania Stowarzyszenia jest niezbędna, aby lepiej wykonywać naszą misję i zadania służące jej realizacji. Zwłaszcza że czekają nas duże wyzwania związane z wejściem w zintegrowany system kwalifikacji (ZSK) i uzyskaniem uprawnień instytucji certyfikującej. Działania te zaczniemy w 2–3 dużych oddziałach, które poradzą sobie organizacyjnie i finansowo z tymi zadaniami. ZSK wymaga innej formuły i metod sprawdzania umiejętności oraz kwalifikacji, Stowarzyszenie musi zestandaryzować swoje egzaminy, by odpowiadały wymaganiom ZSK.

Kilka lat temu powiedział Pan w wywiadzie, że jest zwolennikiem większych spotkań, promujących zawodowych księgowych, organizowanych wspólnie przez kilka oddziałów. To może wzmocnić mniejsze jednostki, może także stanowić wstęp do pewnych zmian strukturalnych.

Tak jak wtedy, tak i dzisiaj twierdzę, że nie działamy w odosobnieniu, a życie wymusza wiele zmian. Mówiliśmy wcześniej o rewolucji technologicznej i jej wpływie na życie gospodarcze, o postępie i rozwoju. Stowarzyszenie jako organizacja również się zmienia i powinno dostosować się do panujących realiów. Myślę, że nadszedł czas, by o tym częściej i bardziej szczegółowo rozmawiać, a następnie wdrażać nowe rozwiązania. Musimy brać pod uwagę nie tylko względy ogólne, ale też realia ekonomiczne. Nasza organizacja jest samofinansująca, co oznacza, że nie korzysta z żadnych dotacji. Sami wypracowujemy środki finansowe na godne funkcjonowanie.

Według mnie zarysowane zmiany powinny korzystnie wpłynąć na sytuację nie tylko poszczególnych oddziałów, ale też całego Stowarzyszenia i spotkać się z dobrym przyjęciem ze strony naszych członków.

Dziękujemy za rozmowę

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

  • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

CIT i PIT

Zbycie przedawnionych wierzytelności handlowych a przepisy o kosztach podatkowych

Piotr Kaim
W myśl regulacji ustaw o podatkach dochodowych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Znaczenie tego przepisu budzi wątpliwości, gdy wierzytelność ulega przedawnieniu, a następnie jest przedmiotem odpłatnego zbycia.
Pojawia się wówczas pytanie, czy nominalna wartość wierzytelności może być uwzględniona w kosztach transakcji dokonanej po przedawnieniu. Ostatnie orzeczenia sądowe sugerują odpowiedź przeczącą.

Przedmiotem niniejszego artykułu są skutki przedawnienia tzw. własnych wierzytelności handlowych, a więc takich, które znalazły się w majątku podatnika na skutek sprzedaży towarów lub usług.


Sprawozdawczość

Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. I)

Radosław Ignatowski
Artykuł przedstawia cel, strukturę i składowe sprawozdania prezentującego szeroko rozumiany wynik (dochód), powstały w rezultacie działalności podmiotu w okresie, a także zasady jego sporządzania w myśl MSSF[1].

Celem artykułu jest omówienie ogólnych zasad prezentacji wyników działalności podmiotów sprawozdawczych (dalej podmiotów) w sprawozdaniu z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu, sporządzanym zgodnie z MSSF. Na tym tle zostaną przedstawione zależności między powszechnie stosowanymi w MSSF pojęciami: dochodu, przychodu, zysku, całkowitego dochodu, kosztu i straty.


Temat miesiąca

Jak stosować kryteria „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia

Renata Majewska
Nowe zwolnienie podatkowe (wprowadzone od 1.08.2019) przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia limitów – wiekowego i kwotowego. Obowiązki płatników z tym związane są inne w ostatnich 5 mies. 2019 i inne w 2020.

Ulga nazywana „zerowym PIT” (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia i do kwoty 85 528 zł (w 2019 wyjątkowo 35 636,67 zł). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zwolnieniu podlegają przychody z racji wykonywania usług na podstawie takiej umowy otrzymane wyłącznie od:


Rachunkowość

Zasada istotności w jednostkach budżetowych

Czy państwowa jednostka budżetowa może w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości ustalić jeden wskaźnik istotności, czy też określić odrębne wskaźniki dla poszczególnych obszarów? Czy np. dla wyceny rzeczowych aktywów obrotowych w cenach zakupu, a nie nabycia, bądź niestosowania rozliczeń międzyokresowych powinna być ustalona istotność cząstkowa, która składa się na ogólny wskaźnik istotności?

Rachunkowość

Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej dowodów poniesienia wydatków przez pracowników

Nasza spółka z o.o. ponosi wydatki – m.in. na przejazdy taksówkami, bilety kolejowe i posiłki spożywane przez pracowników podczas podróży służbowych – które są pierwotnie opłacone przez nich z ich własnych środków. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, pracownik dostarcza spółce dowód poniesienia wydatku (fakturę lub rachunek wystawiony na spółkę). Dotychczas przechowywaliśmy te dokumenty w formie papierowej, jednak w celu ograniczenia kosztów i pracochłonnej archiwizacji chcemy przechowywać je w formie elektronicznej. Oryginały dowodów będą niszczone.
Czy tak przechowywane faktury/rachunki spełniają warunki zaliczenia do kosztów księgowych udokumentowanych nimi wydatków?

Rachunkowość

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Badamy skonsolidowane sprawozdanie finansowe (ssf) obejmujące m.in. jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych w Meksyku i Maroku. Sprawozdania te zostały zbadane przez lokalnych audytorów i uzyskaliśmy stosowne dane pozwalające na dokonanie konsolidacji.
Jak w ssf ma brzmieć pkt 3.5 informacji dodatkowej, dotyczący „rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto”?
Rzecz w tym, że:
• ssf nie stanowi podstawy ustalania wysokości podatku dochodowego,
• nie są nam znane systemy podatkowe zagranicznych jednostek zależnych objętych konsolidacją (ponadto, jak podzielić wynik na dotyczący operacji kapitałowych i pozostałej działalności, co przewiduje ustrukturyzowana nota?),
• ew. rozliczenie różnicy, o której mowa, nie jest informacją komukolwiek przydatną.

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Podatki i prawo gospodarcze

Do którego źródła przychodów zaliczyć wydatki pośrednio związane z zakupem akcji zagranicznej spółki

Edyta Głębicka
Jesteśmy – jako spółka z o.o. – zainteresowani zakupem akcji włoskiej spółki o profilu działalności podobnym do naszego. Pojawimy się dzięki temu na włoskim rynku, a być może zdobędziemy od niej bezcenną wiedzę produkcyjną i handlową. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zakupie, zamierzamy przeprowadzić różne konsultacje, analizy i badania dotyczące włoskiego podmiotu, zaangażować w to firmy doradcze (także zagraniczne), spotykać się z przedstawicielami drugiej strony w celu prowadzenia negocjacji.
Poniesiemy więc koszty m.in. doradztwa strategicznego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego, technicznego, badania włoskiej spółki pod kątem prawnym, podatkowym i finansowym (tzw. due diligence), tłumaczeń, podróży służbowych związanych z planowaną transakcją, inne opłaty, np. za notarialne poświadczenie dokumentów czy dotyczące pełnomocnictw. Jeżeli zakupimy akcje, to zapewne powstaną też różnice kursowe na cenie ich zakupu.
Jak podatkowo rozliczyć koszty związane z opisanym przedsięwzięciem?

Podatki i prawo gospodarcze

Podwójne limitowanie kosztów gwarancji i poręczeń

Edyta Głębicka
Inne spółki z grupy kapitałowej udzielają nam gwarancji i poręczeń spłaty zaciągniętych przez nas pożyczek. Płacimy im za to wynagrodzenie. Jak się domyślamy, tego rodzaju wydatek należy uznać za limitowany koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c updop. Równocześnie w art. 15e updop wprost wymieniono koszty gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty powiązane – jako tzw. koszty usług niematerialnych, również podlegające limitowaniu. Z żadnej regulacji updop nie wynika przy tym, że ten sam wydatek może podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tylko na podstawie jednego z ww. przepisów.
Co w przypadku, gdy na podstawie obu przepisów pojawi się u nas kwota, którą trzeba wyłączyć z kosztów podatkowych? Nie powinno chyba dochodzić do sytuacji, że ten sam wydatek w podwójnej wysokości nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jak z tego wybrnąć?

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą inwestycją – rozliczenie PIT i VAT

Piotr Kaim
W 2009 r. wspólnicy spółki cywilnej (prowadzącej księgi rachunkowe) nabyli nieruchomość za łączną cenę 840 tys. zł (bez uwzględnienia VAT), na którą składała się cena budynku (700 tys. zł) oraz gruntu (140 tys. zł). Następnie nieruchomość była wykorzystywana do działalności gospodarczej spółki. Od 2017 r. spółka rozbudowuje budynek, a wydatki na ten cel (680 tys. zł netto, bez VAT) zostały zaksięgowane na koncie „Środki trwałe w budowie” (rozbudowa jeszcze trwa). W trakcie użytkowania budynku spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych, które łącznie wyniosły 150 tys. zł. Zarówno nabycie nieruchomości, jak i rozbudowa były finansowane kredytami we frankach szwajcarskich. Ostatnio wspólnicy podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem rozbudowy.
Jakie będą tego skutki w PIT i VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

VAT od odszkodowania za przedłużające się prace budowlane

Marcin Szymankiewicz
Spółka i deweloper zawarli umowę przedwstępną sprzedaży i wykończenia lokalu niemieszkalnego. Spółka zawarła jednocześnie z inną firmą przedwstępną umowę najmu tego lokalu.
Umowa z deweloperem, przenosząca własność, miała być zawarta do końca stycznia 2019 r.
Inwestycja nie została jednak zrealizowana w terminie. Termin wydania lokalu zmieniono aneksem na 31.08.2019 r. Analogicznie zmieniono umowę najmu. Strony ustaliły, że deweloper od lutego 2019 r. do końca miesiąca, w którym podpisze akt notarialny przenoszący własność lokalu, będzie comiesięcznie wypłacał spółce równowartość miesięcznego czynszu najmu, w celu wynagrodzenia jej utraconych korzyści na skutek przesunięcia terminu świadczenia usług najmu (w zamian nie skorzysta ona z prawa odstąpienia od umowy i nie będzie żądać zapłaty kary przewidzianej w umowie przedwstępnej). Czy od otrzymanego od dewelopera odszkodowania spółka powinna odprowadzić VAT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach zwolnienia z tytułu restrukturyzacji – czy jest opodatkowane PIT

Marcin Szymankiewicz
1.07.2019 r. spółka zawarła i podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie zbiorowe (o którym mowa w art. 9 § 1 Kp) w sprawie restrukturyzacji spółki w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 r. Restrukturyzacja będzie skutkowała zwolnieniami grupowymi. Zwalnianym pracownikom – z powodu likwidacji stanowiska – zgodnie z porozumieniem zbiorowym spółka wypłaca odprawę (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[1]) oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
Czy należy pobrać podatek dochodowy od tego dodatkowego odszkodowania wypłaconego z tytułu zwolnienia w ramach restrukturyzacji?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapewnienie wyżywienia w czasie podróży służbowej a przychody pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. nie wypłaca diet pracownikom odbywającym zagraniczne podróże służbowe, lecz zapewnia im na swój koszt całodzienne wyżywienie. Kupując posiłki za granicą, pracownicy biorą fakturę na pracodawcę. Zwracane im wydatki odpowiadają kwotom z przedstawionych faktur, jednak często przekraczają wartość diet określonych przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych.
Czy nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie ponad kwoty diet wynikających z powyższego rozporządzenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na PIT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odwołany urlop a wypłata dofinansowania do „wczasów pod gruszą”

Renata Majewska
Firma, zatrudniająca ponad 100 osób, prowadzi zfśs. Regulamin socjalny przewiduje wypłatę dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Mogą się o nie starać pracownicy, którzy złożą wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych. Zgodnie z tym regulaminem „gruszowe” wypłacamy w ciągu 14 dni po powrocie uprawnionego do pracy i przedstawieniu przez niego jakiegokolwiek rachunku potwierdzającego koszty takich wakacji, w kwocie od 800 do 1500 zł brutto na rodzinę – w zależności od progu dochodowego. Jeden z zatrudnionych zgłosił podanie o urlop odpowiedniej długości (od 12.08.2019 do 25.08.2019 r.), ale potem został z niego przez pracodawcę odwołany – od 19.08.2019 r. – z ważnych powodów.
Czy należy mu się to świadczenie?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....