Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta


Przegląd śródrocznych informacji finansowych biegły rewident przeprowadza, kierując się postanowieniami Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 3 – „Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających”(KSRF 3). Odmiennie aniżeli KSRF 1 nie zawiera on rekomendacji, aby biegły rewident, w razie wątpliwości, kierował się postanowieniami międzynarodowych standardów usług przeglądu. Jednak zwięzłość i skrótowość sformułowań KSRF 3 powinna by skłaniać biegłego rewidenta do zapoznania się i – w miarę potrzeby – korzystania także z międzynarodowych standardów usług przeglądu.
Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających (IAASB) Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) opracowała i w czerwcu 2012 r. zatwierdziła nową wersję międzynarodowego standardu usług przeglądu (MSUP) 2400 „Usługi przeglądu historycznych sprawozdań finansowych”, który określa zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych – rocznych i śródrocznych – przez biegłego rewidenta, który nie jest biegłym rewidentem jednostki (nie bada jej sprawozdań finansowych). Wejdzie on w życie 31.12.2013 r. W punkcie 2. tego standardu stwierdza się, że biegły rewident, który jest biegłym rewidentem jednostki, przeprowadza przegląd śródrocznych informacji finansowych jednostki zgodnie z międzynarodowym standardem usług przeglądu (MSUP) 2410 „Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki”.
MSUP 2410 został wydany w 2006 r. i od tego czasu nie uległ zmianom. Plan prac IAASB na lata 2012/2014 nie przewiduje objęcia nim MSUP 2410, mimo że jego układ formalny odbiega od przyjętej obecnie postaci standardów.
Biorąc pod uwagę, że MSUP 2400 zawiera wiele stwierdzeń mających także zastosowanie do przeglądów śródrocznych informacji finansowych przeprowadzanych przez biegłego rewidenta jednostki i wzbogaca wskazówki, jak przeprowadzać przegląd, uznaliśmy za pożyteczne uwzględnić w niniejszym omówieniu postanowienia zawarte w obu standardach – MSUP 2400 i 2410, przedstawiając je zarazem w sposób możliwie komunikatywny. Mamy nadzieję, że omówienie będzie pomocne biegłym rewidentom przy przeglądzie sprawozdań finansowych przeprowadzanym zgodnie z KSRF 3.

Cel i przedmiot przeglądu

  • KSRF – Krajowe Standardy Rewizji Finansowej
  • MSRF – Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (w ich skład wchodzą MSB, MSUA i MSUP)

1. Biegły rewident wykonuje usługę przeglądu śródrocznych informacji finansowych, przez które rozumie się informacje finansowe za okres krótszy od roku obrotowego sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymagającymi zastosowania ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej w postaci pełnego lub skróconego zestawu sprawozdań finansowych.

Usługa przeglądu polega na kierowaniu zapytań – przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe i księgowe – oraz stosowaniu procedur analitycznych i innych procedur przeglądu oraz ocenie wystarczalności i odpowiedniości uzyskanych dowodów, aby obniżyć do umiarkowanego poziomu ryzyko sformułowania niewłaściwego wniosku, w przypadku gdy śródroczne informacje finansowe zostały istotnie zniekształcone.

2. Celem przeglądu jest umożliwienie biegłemu rewidentowi sformułowania wniosku, czy w wyniku przeglądu nie zauważył czegokolwiek, co kazałoby mu sądzić, że śródroczne informacje finansowe nie zostały we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej.

Przegląd – w przeciwieństwie do badania – nie służy uzyskaniu wystarczającej pewności, że informacje finansowe nie zawierają istotnych zniekształceń. Przegląd może zwrócić uwagę biegłego rewidenta na znaczące kwestie wpływające na śródroczne informacje finansowe, ale nie dostarcza wszystkich dowodów, które byłyby wymagane w razie badania.

3. Dzięki badaniu rocznych sprawozdań finansowych jednostki biegły rewident zdobywa wiedzę o niej i jej otoczeniu, w tym także kontroli wewnętrznej. Podczas przeprowadzania przeglądu biegły rewident korzysta z tej wiedzy, a jednocześnie aktualizuje ją przez zapytania; pomagają one w ukierunkowaniu zapytań oraz stosowanych procedur analitycznych i innych procedur przeglądu.

4. Omówione zasady stosuje się także wtedy, gdy biegły rewident jednostki wykonuje usługę przeglądu innych niż śródroczne informacje finansowe historycznych informacji finansowych jednostki.

Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu

5. Przeprowadzając przegląd, biegły rewident przestrzega wymogów etycznych wiążących przy badaniu rocznych sprawozdań finansowych jednostki. Dotyczą one niezależności, uczciwości, obiektywizmu, kompetencji zawodowych i należytej staranności, zachowania tajemnicy, profesjonalnej postawy i stosowania przez biegłego rewidenta standardów zawodowych.

Do przeglądu stosuje się odpowiednio procedury kontroli jakości usług atestacyjnych.

Wyświetlono 9% treści artykułu

MSSF a ustawa o rachunkowośći
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....