Przegląd orzeczeń i interpretacji


Kara umowna jako koszt

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • upol – ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Decyzja o rozwiązaniu umowy najmu lokalu handlowego była podyktowana względami ekonomicznymi – ograniczono w ten sposób powstanie straty finansowej, gdyż przewidywane nakłady na remont lokalu i zakup wyposażenia, powiększone o przewidywaną różnicę pomiędzy osiąganymi przychodami ze sprzedaży w lokalu a kosztami jego funkcjonowania wielokrotnie przewyższyłyby wartość naliczonej kary umownej.

Zapłata kary podzielonej na raty pozwoliła na uzyskiwanie dochodów i kontynuację działalności. W konsekwencji stanowi ona koszt uzyskania przychodów.

Wyrok NSA z 22.03.2019 (II FSK 896/17).

Strata w środkach pieniężnych

Wnioskodawca poniósł stratę w majątku obrotowym (środkach pieniężnych) w wyniku oszustwa (podszycie się innej osoby pod stronę umowy). Jednocześnie podjął starania w celu odnalezienia sprawcy zdarzenia – zgłosił sprawę na policję. Prawdziwych sprawców nie ustalono, skazano jedynie osoby, które założyły konta bankowe służące do popełnienia przestępstwa. Na konto wnioskodawcy została zwrócona tylko część wyłudzonej kwoty.

Jeżeli strata w środkach obrotowych jest następstwem prowadzonej działalności w danej branży, a podatnikowi nie można przypisać winy przy jej powstaniu i zachował on należną staranność, przeciwdziałając ew. wystąpieniu uszczerbku w swoim majątku, to może ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Niezbędne jest także spełnienie warunku formalnego, tj. właściwe udokumentowanie poniesionego kosztu. Zaistnienie szkody powinno być uprawdopodobnione przez właściwe organy, np. policję (umorzenie dochodzenia) czy komornika sądowego (postanowienie). 

To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że dochował należytej staranności, wybierając kontrahenta, i podjął wszelkie możliwe w określonych okolicznościach czynności w celu odzyskania utraconych pieniędzy.

Interpretacja KIS z 14.06.2019 (0115-KDIT3.4011.182.2019.1.AK).

Wydatki na odzież ochronną przedsiębiorcy

Wnioskodawca świadczy usługi geodezyjne. Pracuje w różnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr). Do pracy kupuje ochronną odzież, m.in. specjalne buty robocze, spodnie, polary, kurtki, skarpety termoaktywne – w sklepie z odzieżą roboczą. Odzież często ulega zniszczeniu, uszkodzeniu. Jest wykorzystywana wyłącznie w działalności gospodarczej.

Wydatki na zakup ochronnej odzieży roboczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jedynie w takim zakresie, w jakim jest to racjonalnie uzasadnione, służy bezpośrednio prawidłowemu wykonywaniu działalności i wyłącznie pod warunkiem ich należytego udokumentowania. Wydatki te nie mogą mieć charakteru osobistego.

Jeżeli zatem bezpośrednim celem ich poniesienia jest precyzyjne wykonywanie świadczonych usług także w trudnych warunkach atmosferycznych (co może istotnie wpływać na wysokość uzyskiwanych przychodów, bo dzięki dobrej opinii przedsiębiorca może utrzymać obecnych oraz uzyskać nowych klientów), to mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Interpretacja KIS z 15.07.2019 (0115-KDIT3.4011.226.2019.1.JŁ).

Przychody i koszty przy sprzedaży za złotówkę

Spółka organizuje akcję promocyjną, której uczestnicy – po spełnieniu określonych w regulaminie warunków – mogą kupić towary za symboliczną cenę 1 zł brutto.

Celem działalności gospodarczej jest dążenie do osiągnięcia zysku. Każdy przedsiębiorca ma jednak prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym planować zbycie towaru w ramach sprzedaży premiowej po promocyjnej cenie 1 zł, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Ustawodawca przewidział również, że podatnicy nie osiągną dochodu, lecz wygenerują straty (zob. art. 7 ust. 2 updop).

Zgodnie z zasadą swobody umów co do zasady przedsiębiorca sam decyduje, jakie ceny stosuje w obrocie gospodarczym. Ocena podania w umowie sprzedaży ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej może nastąpić tylko w toku postępowania podatkowego bądź kontrolnego.

Nie sposób zgodzić się ze spółką, że w ramach akcji promocyjnej zbycie towaru za 1 zł stanowi bonifikatę. Nie dochodzi tu do sytuacji, w której ustalona pierwotnie dla klientów wyższa cena ulega obniżeniu. Cena ta ustalona jest na poziomie 1 zł i nie ulega dalszej obniżce. Przychodem spółki będzie cena zbycia towarów w ramach akcji promocyjnej, tj. kwota faktycznie należna spółce, pomniejszona o należny VAT.

Jednocześnie spółka może zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych wydatki na nabycie tych towarów, pod warunkiem że jest w stanie wykazać, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Interpretacja KIS z 12.07.2019 (0111-KDIB1-1.4010.191.2019.3.MF).

Kurs językowy dla członka zarządu

Umowa o zarządzanie zobowiązuje członka zarządu do udziału w konferencjach, seminariach i spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności spółki. To zaś wymaga od niego biegłej znajomości języka angielskiego, w tym słownictwa specjalistycznego – w związku z udziałem w konferencjach międzynarodowych oraz podróżowaniem w celu realizacji obowiązków służbowych.

Opłacenie kursu języka angielskiego jest świadczeniem ponoszonym również w interesie spółki. Członek zarządu – gdyby nie został powołany do pełnienia swojej funkcji – zapewne nie byłby zainteresowany podnoszeniem swoich indywidualnych kwalifikacji językowych, bo nie byłoby mu to potrzebne w takim zakresie w jego codziennym życiu.

Sfinansowanie przez spółkę indywidualnego szkolenia członków zarządu – w postaci kursu języka angielskiego – nie powoduje powstania u nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 11 ust. 1 updof.

Interpretacja KIS z 11.07.2019 (0113-KDIPT2-3.4011.325.2019.3.IS).

Podatek minimalny – jak liczyć powierzchnię budynku

W myśl art. 24b ust. 6 updop, gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

Przez pojęcie „powierzchnia użytkowa oddana do używania” należy rozumieć sumę samych powierzchni pomieszczeń handlowych, stanowiącą w danym momencie przedmiot najmu na podstawie prawnie skutecznych umów najmu. Nie ma znaczenia, że spółka obciąża najemców opłatami serwisowymi, kalkulowanymi w oparciu o opłaty związane pośrednio z powierzchniami wspólnymi i technicznymi budynku centrum handlowego.

Skoro updop nie definiuje pojęcia „powierzchnia użytkowa budynku”, należy zaczerpnąć tę definicję z innego aktu prawnego. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 upol powierzchnia użytkowa budynku (lub jego części) to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Będzie to więc suma powierzchni pomieszczeń handlowych, wspólnych i technicznych budynku odpowiadająca co do zasady powierzchni stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

Interpretacja KIS z 16.07.2019 (0111-KDIB1-1.4010.170.2019.1.BS).

Podatek minimalny a przeznaczenie dochodu na cele statutowe

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Natomiast zgodnie z art. 24b ust. 1 updop podstawę opodatkowania stanowi przychód ze środka trwałego, a nie dochód.

Zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 nie ma charakteru podmiotowego, nie obejmuje wszystkich dochodów podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, lecz tylko dochody przeznaczone na działalność statutową. Zatem wolny od CIT jest wyłącznie dochód ustalony zgodnie z art. 7 updop, przeznaczony na działalność statutową, a nie przychód ustalony zgodnie z art. 24b. 

Skoro wnioskodawca wynajmuje osobom trzecim część budynku, której łączna wartość początkowa przekracza 10 mln zł, to ma obowiązek naliczenia i zapłaty podatku w sposób wskazany w art. 24b. 

Interpretacja KIS z 10.06.2019 (0111-KDIB2-1.4010.138.2019.2.AT).

Wynajem mieszkania dla pracowników – zwolnienie z VAT

Usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do jej podmiotu, przedmiotu i celu. Podatnik może skorzystać ze zwolnienia, jeśli umowa najmu zawiera postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

Dla zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia rodzaj i forma prawna podmiotu wynajmującego i najemcy. Istotny jest cel, na jaki lokal jest wynajmowany, a w rozpatrywanej sprawie z umów najmu wynika, że lokale przeznaczone są wyłącznie na cele mieszkaniowe oraz wynajmujący zgadzają się na podnajęcie mieszkań dla firm wyłącznie na cele mieszkaniowe, tj. zakwaterowanie pracowników. Nie ma znaczenia, że pracownicy firm nie są stroną wynajmu, bo w ich imieniu występuje pracodawca – sens wynajmu stanowi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników w czasie, gdy pełnią oni obowiązki służbowe. W razie wynajmu lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe należy zastosować zwolnienie z VAT, o ile w umowie najmu podnajemca zobowiąże się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na te cele.

Interpretacja KIS z 10.07.2019 (0112-KDIL2-2.4012.189.2019.1.GM).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Procedury

Jeden mikrorachunek, ale nie na całe życie

Anna Koleśnik
Numer indywidualnego rachunku podatkowego służącego do wpłaty CIT, PIT i VAT może ulegać zmianie w zależności od aktualnej sytuacji życiowej osoby fizycznej. Przez pewien okres może być ona zobowiązana do używania numeru wygenerowanego z użyciem swojego NIP, a w innym czasie – z użyciem PESEL.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Redakcji.

Nie wszystkie podatki

Indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek) służy od 1.01.2020 jedynie do wpłat podatków PIT, CIT i VAT, a także odsetek za zwłokę powstałych od zaległości z tytułu tych podatków i kosztów upomnienia.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 30.12.2019 wskazało, że pozostałe podatki (np. akcyzę, PCC) należy wpłacać – jak dotychczas – na rachunki podatkowe US. Dotychczasowy sposób zapłaty pozostaje aktualny także w przypadku karty podatkowej, VAT w imporcie oraz VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14).

Również wpłaty za mandaty karne nadal trzeba regulować na rachunek wskazany na bloczku

mandatowym.


CIT

Tylko 3 miesiące na sporządzenie dokumentacji cen transferowych na starych zasadach

Krzysztof Hałub
Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2018, a zakończył po 30.09.2019 i którzy zdecydowali się na sporządzanie dokumentacji podatkowej według przepisów obowiązujących do końca 2018, muszą sporządzić ją w ciągu 3, a nie 9 mies.

Przypomnijmy, że 1.01.2019 weszły w życie nowe regulacje updop dotyczące cen transferowych, przewidujące m.in. 9-miesięczny termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Podatnikom dano jednak możliwość wyboru ich stosowania również do rozliczeń za rok podatkowy rozpoczęty przed tą datą. Ci, którzy z niej nie skorzystali, powinni za ten rok sporządzać dokumentację cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach 2017–2018.


„Mały ZUS plus” dopiero od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Rozszerzona wersja „małego ZUS” wchodzi w życie od 1.02.2020, a więc o miesiąc później niż zakładano. Aby zapłacić niższe składki za styczeń, przedsiębiorcy (osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych) powinni skorzystać z dotychczasowej ulgi, zgłaszając się w ZUS najpóźniej 8.01.2020.

Konieczność złożenia zgłoszenia dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie mieli prawa do „małego ZUS” w 2019, a nabyli je od stycznia 2020. W przypadku osób, które korzystały z „małego ZUS” w 2019, wystarczające będzie złożenie raportu miesięcznego lub deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2020 w terminie do 10.02.2020 lub do 17.02.2020.


Z działalności SKwP

Czas nowych wyzwań

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Jerzy Koniecki, pisze o priorytetowych zadaniach władz Stowarzyszenia obecnej kadencji.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Mija pół roku od zakończenia XXII Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP. Nadszedł czas, aby nowo wybrane władze Stowarzyszenia, pracujące nad wizją sposobu realizacji celów nakreślonych w uchwale programowej Zjazdu, podzieliły się z Państwem swoimi przemyśleniami i uzyskały aprobatę środowiska księgowych.


Prawo spółek handlowych

Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki kapitałowej

Anna Gruszczyńska
Od 1.03.2020 r. obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej pojawi się prosta spółka akcyjna. Artykuł przedstawia charakterystykę i specyfikę rachunkowości tej nowej spółki kapitałowej na tle dokonanych w związku z tym zmian w ustawie o rachunkowości.

Prosta spółka akcyjna (PSA) została wprowadzona do polskiego prawa ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ta zmiana jest uważana za rewolucyjną.


CIT/PIT

Jak zweryfikować zasadność wykazania kosztów podatkowych z uwagi na ryzyko płatności na rachunek spoza „białej listy”

Agnieszka Baklarz
Po zmianie od 1.01.2020 r. przepisów ustaw o podatku dochodowym i wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów płatności przelewem na rachunki bankowe niezgłoszone do wykazu podatników VAT nasuwa się pytanie, jak w praktyce dział księgowości przedsiębiorstwa może sprawdzić (najlepiej automatycznie), czy koszty związane z daną zapłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Od 1.01.2020 r. nie jest kosztem uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców (a więc transakcji między przedsiębiorcami, o wartości przekraczającej 15 tys. zł brutto) została dokonana przelewem na rachunek (bankowy lub w skok) inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (czyli na tzw. białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako czynny podatnik.


Zatory płatnicze

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych i przeciwdziałanie opóźnionym płatnościom

Paweł Ziółkowski
1.01.2020 r. weszły w życie istotne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące postępowania w przypadku nieterminowej zapłaty za zakupione towary bądź usługi.

Zmiany zaczynają się już na poziomie nazwy regulującego te kwestie aktu prawnego – ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniła nazwę na ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej upno).


CIT

Tylko 3 miesiące na sporządzenie dokumentacji cen transferowych na starych zasadach

Krzysztof Hałub
Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2018, a zakończył po 30.09.2019 i którzy zdecydowali się na sporządzanie dokumentacji podatkowej według przepisów obowiązujących do końca 2018, muszą sporządzić ją w ciągu 3, a nie 9 mies.

Przypomnijmy, że 1.01.2019 weszły w życie nowe regulacje updop dotyczące cen transferowych, przewidujące m.in. 9-miesięczny termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Podatnikom dano jednak możliwość wyboru ich stosowania również do rozliczeń za rok podatkowy rozpoczęty przed tą datą. Ci, którzy z niej nie skorzystali, powinni za ten rok sporządzać dokumentację cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach 2017–2018.


Raport

Rok funkcjonowania e-sprawozdawczości finansowej w opinii księgowych

Księgowi skutecznie stawili czoła wyzwaniu, jakim było sporządzenie pierwszego e-sprawozdania finansowego i opatrzenie go podpisem elektronicznym. Trudności pojawiały się głównie poza działami księgowości i biurami rachunkowymi, na etapie podpisywania sprawozdania przez członków zarządu oraz składania do KRS.

Takie wnioski wynikają z raportu przedstawionego przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zostały sformułowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 914 uczestników badania ankietowego, w tym 898 respondentów aktywnie uczestniczących w procesie e-sprawozdawczości.


Jednolity Plik Kontrolny

Zmiany w strukturach JPK_VAT i JPK_FA – jak wpłyną na organizację pracy działu księgowości i innych działów przedsiębiorstwa

Agnieszka Baklarz
Aby sprostać rosnącym wymaganiom ustawodawcy w zakresie dostarczania danych o transakcjach podlegających VAT, przedsiębiorstwa muszą zapewnić przepływ stosownych informacji do działu księgowości (bądź do obsługującego je biura rachunkowego). Wiążą się z tym zmiany w oprogramowaniu, a także konieczność przeszkolenia pracowników i wdrożenia odpowiednich procedur.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z dużym natężeniem zmian w obowiązkach informacyjnych, związanych z plikami JPK. Od 1.11.2019 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_FA, która wymaga m.in. podawania nowych danych dotyczących faktur zaliczkowych.


VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. II)

Mateusz Kaczmarek
W związku ze zmianą regulacji unijnych od 1.01.2020 r. zajdą zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji transgranicznych na terenie UE. Modyfikacji ulegną m.in. zasady dokumentowania przemieszczenia towarów w ramach WDT, które zostaną ujednolicone w ramach całej UE na mocy rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy 112[1].

W pierwszej części artykułu była mowa o tym, jakie transakcje stanowią WNT i WDT, a także o ustalaniu miejsca ich świadczenia (opodatkowania) – w tym o wynikających z dyrektywy nowych regułach dla transakcji łańcuchowych. W tej części przyjrzymy się zarówno zasadom rozliczania VAT od ww. dostaw i nabyć (szczególnie warunkom stosowania zerowej stawki do WDT), jak i opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT).


e-sprawozdanie finansowe

E-sprawozdawczość i zamknięcie ksiąg – okiem praktyka

Andrzej Netter
Zmiana formy rocznego sprawozdania finansowego (rsf) na elektroniczną oraz tegoroczne zmiany przepisów powodują, że planując zamknięcie ksiąg za 2019 r., należy uwzględnić nowe czynności, związane ze sporządzeniem e-sprawozdawczości.

Od 1.09.2019 r. obowiązują nowe struktury logiczne rsf (wersja 1-2). Zmiany dotyczą wszystkich struktur z wyjątkiem schemy dla jednostek sporządzających rsf zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.


Inwestycje

Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnienie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości

Katarzyna Trzpioła
Po prawie dwudziestu latach doświadczeń warto się zastanowić, jak jednostki, sporządzając sprawozdanie finansowe, rozumieją istotę nieruchomości inwestycyjnych i stosują wymogi uor dotyczące ich kwalifikacji i ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania danych. W artykule odniesiono się do wybranych problemów, jakie rodzi ujmowanie i wycena nieruchomości, które mogą być uznane za nieruchomości inwestycyjne.

Od 2002 r. w dziale A bilansu, w ramach grupy IV „Inwestycje długoterminowe”, wyodrębniono poz. 1 „Nieruchomości”. Kolejna nowelizacja uor umożliwiła amortyzację tych obiektów, a więc usankcjonowała ich wycenę w cenie nabycia; następna zaś zmiana – która weszła w życie od 2009 r. – wprowadziła możliwość ich wyceny w wartości rynkowej bądź inaczej ustalonej wartości godziwej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....