Przegląd orzeczeń i interpretacji


Kara umowna jako koszt

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • upol – ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Decyzja o rozwiązaniu umowy najmu lokalu handlowego była podyktowana względami ekonomicznymi – ograniczono w ten sposób powstanie straty finansowej, gdyż przewidywane nakłady na remont lokalu i zakup wyposażenia, powiększone o przewidywaną różnicę pomiędzy osiąganymi przychodami ze sprzedaży w lokalu a kosztami jego funkcjonowania wielokrotnie przewyższyłyby wartość naliczonej kary umownej.

Zapłata kary podzielonej na raty pozwoliła na uzyskiwanie dochodów i kontynuację działalności. W konsekwencji stanowi ona koszt uzyskania przychodów.

Wyrok NSA z 22.03.2019 (II FSK 896/17).

Strata w środkach pieniężnych

Wnioskodawca poniósł stratę w majątku obrotowym (środkach pieniężnych) w wyniku oszustwa (podszycie się innej osoby pod stronę umowy). Jednocześnie podjął starania w celu odnalezienia sprawcy zdarzenia – zgłosił sprawę na policję. Prawdziwych sprawców nie ustalono, skazano jedynie osoby, które założyły konta bankowe służące do popełnienia przestępstwa. Na konto wnioskodawcy została zwrócona tylko część wyłudzonej kwoty.

Jeżeli strata w środkach obrotowych jest następstwem prowadzonej działalności w danej branży, a podatnikowi nie można przypisać winy przy jej powstaniu i zachował on należną staranność, przeciwdziałając ew. wystąpieniu uszczerbku w swoim majątku, to może ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Niezbędne jest także spełnienie warunku formalnego, tj. właściwe udokumentowanie poniesionego kosztu. Zaistnienie szkody powinno być uprawdopodobnione przez właściwe organy, np. policję (umorzenie dochodzenia) czy komornika sądowego (postanowienie). 

To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że dochował należytej staranności, wybierając kontrahenta, i podjął wszelkie możliwe w określonych okolicznościach czynności w celu odzyskania utraconych pieniędzy.

Interpretacja KIS z 14.06.2019 (0115-KDIT3.4011.182.2019.1.AK).

Wydatki na odzież ochronną przedsiębiorcy

Wnioskodawca świadczy usługi geodezyjne. Pracuje w różnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr). Do pracy kupuje ochronną odzież, m.in. specjalne buty robocze, spodnie, polary, kurtki, skarpety termoaktywne – w sklepie z odzieżą roboczą. Odzież często ulega zniszczeniu, uszkodzeniu. Jest wykorzystywana wyłącznie w działalności gospodarczej.

Wydatki na zakup ochronnej odzieży roboczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jedynie w takim zakresie, w jakim jest to racjonalnie uzasadnione, służy bezpośrednio prawidłowemu wykonywaniu działalności i wyłącznie pod warunkiem ich należytego udokumentowania. Wydatki te nie mogą mieć charakteru osobistego.

Jeżeli zatem bezpośrednim celem ich poniesienia jest precyzyjne wykonywanie świadczonych usług także w trudnych warunkach atmosferycznych (co może istotnie wpływać na wysokość uzyskiwanych przychodów, bo dzięki dobrej opinii przedsiębiorca może utrzymać obecnych oraz uzyskać nowych klientów), to mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Interpretacja KIS z 15.07.2019 (0115-KDIT3.4011.226.2019.1.JŁ).

Przychody i koszty przy sprzedaży za złotówkę

Spółka organizuje akcję promocyjną, której uczestnicy – po spełnieniu określonych w regulaminie warunków – mogą kupić towary za symboliczną cenę 1 zł brutto.

Celem działalności gospodarczej jest dążenie do osiągnięcia zysku. Każdy przedsiębiorca ma jednak prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym planować zbycie towaru w ramach sprzedaży premiowej po promocyjnej cenie 1 zł, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Ustawodawca przewidział również, że podatnicy nie osiągną dochodu, lecz wygenerują straty (zob. art. 7 ust. 2 updop).

Zgodnie z zasadą swobody umów co do zasady przedsiębiorca sam decyduje, jakie ceny stosuje w obrocie gospodarczym. Ocena podania w umowie sprzedaży ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej może nastąpić tylko w toku postępowania podatkowego bądź kontrolnego.

Nie sposób zgodzić się ze spółką, że w ramach akcji promocyjnej zbycie towaru za 1 zł stanowi bonifikatę. Nie dochodzi tu do sytuacji, w której ustalona pierwotnie dla klientów wyższa cena ulega obniżeniu. Cena ta ustalona jest na poziomie 1 zł i nie ulega dalszej obniżce. Przychodem spółki będzie cena zbycia towarów w ramach akcji promocyjnej, tj. kwota faktycznie należna spółce, pomniejszona o należny VAT.

Jednocześnie spółka może zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych wydatki na nabycie tych towarów, pod warunkiem że jest w stanie wykazać, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Interpretacja KIS z 12.07.2019 (0111-KDIB1-1.4010.191.2019.3.MF).

Kurs językowy dla członka zarządu

Umowa o zarządzanie zobowiązuje członka zarządu do udziału w konferencjach, seminariach i spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności spółki. To zaś wymaga od niego biegłej znajomości języka angielskiego, w tym słownictwa specjalistycznego – w związku z udziałem w konferencjach międzynarodowych oraz podróżowaniem w celu realizacji obowiązków służbowych.

Opłacenie kursu języka angielskiego jest świadczeniem ponoszonym również w interesie spółki. Członek zarządu – gdyby nie został powołany do pełnienia swojej funkcji – zapewne nie byłby zainteresowany podnoszeniem swoich indywidualnych kwalifikacji językowych, bo nie byłoby mu to potrzebne w takim zakresie w jego codziennym życiu.

Sfinansowanie przez spółkę indywidualnego szkolenia członków zarządu – w postaci kursu języka angielskiego – nie powoduje powstania u nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 11 ust. 1 updof.

Interpretacja KIS z 11.07.2019 (0113-KDIPT2-3.4011.325.2019.3.IS).

Podatek minimalny – jak liczyć powierzchnię budynku

W myśl art. 24b ust. 6 updop, gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

Przez pojęcie „powierzchnia użytkowa oddana do używania” należy rozumieć sumę samych powierzchni pomieszczeń handlowych, stanowiącą w danym momencie przedmiot najmu na podstawie prawnie skutecznych umów najmu. Nie ma znaczenia, że spółka obciąża najemców opłatami serwisowymi, kalkulowanymi w oparciu o opłaty związane pośrednio z powierzchniami wspólnymi i technicznymi budynku centrum handlowego.

Skoro updop nie definiuje pojęcia „powierzchnia użytkowa budynku”, należy zaczerpnąć tę definicję z innego aktu prawnego. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 upol powierzchnia użytkowa budynku (lub jego części) to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Będzie to więc suma powierzchni pomieszczeń handlowych, wspólnych i technicznych budynku odpowiadająca co do zasady powierzchni stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

Interpretacja KIS z 16.07.2019 (0111-KDIB1-1.4010.170.2019.1.BS).

Podatek minimalny a przeznaczenie dochodu na cele statutowe

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Natomiast zgodnie z art. 24b ust. 1 updop podstawę opodatkowania stanowi przychód ze środka trwałego, a nie dochód.

Zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 nie ma charakteru podmiotowego, nie obejmuje wszystkich dochodów podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, lecz tylko dochody przeznaczone na działalność statutową. Zatem wolny od CIT jest wyłącznie dochód ustalony zgodnie z art. 7 updop, przeznaczony na działalność statutową, a nie przychód ustalony zgodnie z art. 24b. 

Skoro wnioskodawca wynajmuje osobom trzecim część budynku, której łączna wartość początkowa przekracza 10 mln zł, to ma obowiązek naliczenia i zapłaty podatku w sposób wskazany w art. 24b. 

Interpretacja KIS z 10.06.2019 (0111-KDIB2-1.4010.138.2019.2.AT).

Wynajem mieszkania dla pracowników – zwolnienie z VAT

Usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do jej podmiotu, przedmiotu i celu. Podatnik może skorzystać ze zwolnienia, jeśli umowa najmu zawiera postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

Dla zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia rodzaj i forma prawna podmiotu wynajmującego i najemcy. Istotny jest cel, na jaki lokal jest wynajmowany, a w rozpatrywanej sprawie z umów najmu wynika, że lokale przeznaczone są wyłącznie na cele mieszkaniowe oraz wynajmujący zgadzają się na podnajęcie mieszkań dla firm wyłącznie na cele mieszkaniowe, tj. zakwaterowanie pracowników. Nie ma znaczenia, że pracownicy firm nie są stroną wynajmu, bo w ich imieniu występuje pracodawca – sens wynajmu stanowi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników w czasie, gdy pełnią oni obowiązki służbowe. W razie wynajmu lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe należy zastosować zwolnienie z VAT, o ile w umowie najmu podnajemca zobowiąże się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na te cele.

Interpretacja KIS z 10.07.2019 (0112-KDIL2-2.4012.189.2019.1.GM).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Z doświadczeń zagranicy

Technologia informatyczna dla mniejszych firm

Dorota Wyczółkowska
Właściwy wybór, wdrożenie i efektywne stosowanie technologii informatycznej (IT), a zarazem szkolenie pracowników, jak wykorzystywać rozwiązania oferowane przez programy komputerowe, ma podstawowe znaczenie dla sukcesu firmy.

Działalność mniejszych firm w dużym stopniu zależy od stosowanej przez nie technologii informatycznej, która umożliwia im świadczenie wysokiej jakości usług, kosztowo efektywnych i przynoszących zyski. Firmy te rzadko mają jednak wyspecjalizowane działy zajmujące się IT, choć muszą wykonywać takie same zadania jak duże organizacje. Powierzają więc ich wykonanie pracownikom lub zewnętrznym usługodawcom.


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Eliminacja transakcji zawieranych w ramach grupy kapitałowej

Artur Raciński
W artykule przedstawiono przykłady najczęstszych korekt wzajemnych transakcji w ramach grupy kapitałowej, wprowadzanych do skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat[1].

Biorąc pod uwagę, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe (dalej ssf) powinno przedstawiać sytuację finansową i wyniki działalności grupy tak, jakby stanowiła ona jedno przedsiębiorstwo, jednostka dominująca sporządzająca ssf jest zobligowana do wyeliminowania z sum jednostkowych sprawozdań finansowych (dalej sf) kwoty wszystkich istotnych transakcji, które nastąpiły w danym okresie i na dzień bilansowy między jednostkami objętymi konsolidacją.


Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


VAT

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

Przemysław Powierza
Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2.05.2019 r. wydał istotny nie tylko dla branży budowlanej wyrok w polskiej sprawie, rozstrzygając spór spółki Budimex S.A. z MF (C-224/18). Spółka zamierzała rozliczać VAT z tytułu wykonywanych usług budowlanych i budowlano-montażowych w dacie podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru prac. MF był tymczasem zdania[1], że data podpisania protokołu jest bez znaczenia, bo decyduje dzień rzeczywistego wykonania prac.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny w jednostce małej

Od 1.01.2019 r. zaliczamy się do małych jednostek – z uwagi na podniesienie tzw. progów (sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów). Uprawnia nas to m.in. do zastosowania podatkowej definicji leasingu finansowego. Chcemy skorzystać z tej możliwości. Jest oczywiste, że nowe umowy leasingu będziemy kwalifikować zgodnie z zasadami podatkowymi i odpowiednio do tego ujmować w księgach. Mamy jednak zawarte umowy leasingu samochodów ciężarowych, które dotychczas do celów rachunkowości były klasyfikowane oraz księgowane jako leasing finansowy, a zgodnie z przepisami o podatku dochodowym stanowią leasing operacyjny.
Jak postąpić w ich przypadku?
1. Czy zostawić dotychczasowy sposób ewidencji?
2. Jeżeli konieczne byłoby przeliczanie „starych” umów leasingu finansowego na „nowy” leasing operacyjny, to co zrobić z opłatami wstępnymi, stanowiącymi 30% wartości rynkowej pojazdów?

W rozpatrywanym przypadku – jak słusznie wskazuje Czytelnik – możliwe są 2 rozwiązania:

1) pozostawienie dotychczasowej kwalifikacji już zawartych umów leasingu finansowego aż do ich zakończenia i jednoczesne ewidencjonowanie nowo zawieranych umów leasingu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, tzn. jako leasing operacyjny,

2) przekształcenie umów leasingu finansowego w leasing operacyjny; skutki księgowe przekształcenia byłyby ujęte na niepodzielonym wyniku finansowym z lat ubiegłych; kwalifikacja i ujmowanie nowo zawieranych umów leasingu byłyby takie same jak w pierwszym rozwiązaniu.


Rachunkowość

Prezentacja powiązań z tytułu zaangażowania w kapitale

Czy informacje o stanach aktywów i zobowiązań, wynikających z zaangażowania w kapitale innej jednostki, powinny być prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu:
• dwustronnie, tj. zarówno przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie), jak i jednostkę, w której kapitale zaangażowanie to nastąpiło (jak w przypadku jednostek powiązanych),
• jednostronnie, tj. tylko przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie) w kapitale innej jednostki?

Uor definiuje „zaangażowanie w kapitale” (art. 3 ust. 1pkt 37d) jako jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki (bez określenia jego procentowej wartości), mający charakter trwałego powiązania. Mylące jest tu słowo „jakikolwiek”, może bowiem powstać wątpliwość, czy wyklucza to możliwość stosowania zasady istotności w przypadku posiadania udziałów o znikomej wartości. Naszym zdaniem nie wyklucza.


Rachunkowość

Czy rezerwa na zaległy podatek dochodowy może obciążyć lokatorów spółdzielni

Ewa Hrebin
Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczała do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących jej członkami, w tym z tytułu najmu garaży, i stosowała do nich zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że w myśl wyroku NSA (FSK 1025/13) wynajmowanie garaży na rzecz ww. podmiotów nie stanowi gzm i nie jest objęte wskazanym zwolnieniem. Spółdzielnia nie skorygowała zeznania CIT-8 za poprzednie lata.
Czy w związku z tym utworzyć rezerwę na podatek dochodowy i obciążyć nią lokatorów, czy też skorygować CIT-8 i odprowadzić podatek do US, obciążając nim lokatorów?

Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?

Niestety, nie. Duplikat podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ ma taką samą moc jak faktura pierwotna. Prawidłowo wystawiony duplikat zawiera słowo „duplikat” oraz datę jego wystawienia.


Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Renata Majewska
Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....