Przegląd orzeczeń i interpretacji


Moment wykonania usługi

 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

O faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter, a ten zostaje określony poprzez umowne postanowienia stron. One bowiem decydują, z chwilą dokonania jakich czynności należy uznać daną umowę za wykonaną – chyba że chwila ta określana jest przez przepisy prawa regulujące dany rodzaj usługi.

Wyrok WSA w Gliwicach z 20.08.2019 (I SA/Gl 272/19).

Termin przechowywania ksiąg w razie rozliczania straty

Gdy strata podatkowa rozliczana jest przez 5 następujących po sobie lat podatkowych, księgi podatkowe i dokumenty należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upływał termin zapłaty podatku, na którego wielkość miała wpływ strata.

Termin przedawnienia powinien więc być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ustalonego na podstawie dochodu pomniejszonego o ostatnią część straty rozlicznej przez podatnika.

Zatem stanowisko wnioskodawcy – zgodnie z którym za lata podatkowe, w których spółka wykazywała stratę, jest zobowiązana do przechowywania dokumentów przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wykazana strata, przy czym nie ma znaczenia, czy ta strata zostanie rozliczona w następnych okresach rozliczeniowych i wpłynie na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu – jest nieprawidłowe.

Interpretacja KIS z 10.09.2019 (0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO).

Wkład pieniężny do konsorcjum – czy jest kosztem

W momencie przekazania przez podatnika środków pieniężnych w ramach wkładu na rzecz konsorcjum kwota ta nie będzie stanowić u niego kosztu uzyskania przychodów. Jest to wkład inwestycyjny we wspólne przedsięwzięcie. Kosztem mogą być natomiast poszczególne wydatki konsorcjum sfinansowane z tej kwoty w części przypadającej na podatnika (uczestnika konsorcjum), zgodnie z posiadanym udziałem w zysku ze wspólnego przedsięwzięcia, o ile będą one spełniały kryteria wymienione w art. 15 ust. 1 updop oraz przy założeniu, że nie będą podlegały wyłączeniu z art. 16 ust. 1. Natomiast o momencie potrącenia ww. wydatków będzie decydował charakter ponoszonych przez konsorcjum kosztów.

Interpretacja KIS z 3.09.2019 (0111-KDIB1-2.4010.286.2019.1.ANK).

Zysk ze wspólnego przedsięwzięcia

W związku z rozliczeniem zysków z umowy wspólnego przedsięwzięcia po stronie jej uczestników nie dochodzi do wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego czy wykonania usługi. Rozliczenie zysków jest jedynie umownym określeniem obowiązku rozdziału przychodów całego przedsięwzięcia. Polega ono na zwykłej alokacji środków finansowych pozyskanych w ramach realizacji umowy wspólnego przedsięwzięcia w sposób, który odzwierciedla udział każdej ze strony umowy w korzyściach przez nie osiągniętych. Zatem rozliczenie zysku, jakie będzie następowało po jego wypracowaniu za dany okres rozliczeniowy, nie jest w swej istocie zapłatą za jakąkolwiek czynność, o której mowa w art. 12 ust. 3a updop. W przypadku rozliczenia zysków ze wspólnego przedsięwzięcia w sposób określony umową przychód podatkowy otrzymującego środki finansowe w związku z rozliczeniem powstanie w dniu otrzymania zapłaty, tj. na zasadach kasowych.

Interpretacja KIS z 30.08.2019 (0111-KDIB2-1.4010.244.2019.3.AR).

Odzyski z likwidacji środków trwałych

Ponowne wykorzystanie elementów likwidowanych środków trwałych nie spowoduje żadnej zmiany w majątku spółki. Nie będzie podmiotu świadczącego oraz nie wystąpi żadna relacja statuująca możliwość powstania przysporzenia po stronie spółki poprzez otrzymanie świadczenia, zwłaszcza że wykorzystywane dotychczas środki trwałe będą w pełni umorzone.

Opisane działanie podatnika będzie w istocie polegać na swoistym „przesunięciu” składników majątkowych będących już w jego posiadaniu ze środków trwałych na środki obrotowe, które zostaną wykorzystane. Tym samym rolę podmiotu, na rzecz którego odzyskane elementy będą wykorzystywane, jak i podmiotu, który je wykorzysta, pełnić będzie sama spółka. Co za tym idzie, jakiekolwiek czynności związane z przyjęciem lub wydaniem elementów odzyskanych w wyniku likwidacji w pełni umorzonych środków trwałych nie będą uznawane za zdarzenia generujące przychody podatkowe.

Interpretacja KIS z 19.09.2019 (0111-KDIB1-2.4010.305.2019.1.AW).

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

W myśl art. 27 ust. 2 updop podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego (sf), przekazują do US [od 1.01.2020 do Szefa KAS – przyp. red.] sf wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sf, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sf. Konieczne jest ustalenie, czy dany podatnik jest zobowiązany do sporządzania sf, by móc od niego wymagać spełnienia tego obowiązku.

Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej określoną przez siebie ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Jest to minimalny wymóg ewidencyjno-rachunkowy nałożony przez ustawodawcę. Zatem jeżeli wspólnota podjęła uchwałę o prowadzeniu urządzeń księgowych na takim poziomie, który jest dopuszczalny, to nie ma podstaw, by wymagać od niej składania sf. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej (pozabilansowej) nie rodzi obowiązku sporządzania sf.

Interpretacja KIS z 10.09.2019 (0111-KDIB2-3.4010.249.2019.2.MK).

Nieodpłatne przekazanie budynku po zakończeniu dzierżawy

Spółka na dzierżawionym terenie na własny koszt wybudowała budynek biurowo-handlowy i przystosowała go do celów prowadzonego przedsiębiorstwa. Umowa dzierżawy zawarta na 30 lat wygasa w 2019. Wydzierżawiający nie jest zainteresowany zwrotem spółce poczynionych nakładów (wartości budynku).

Możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów wartości środka trwałego w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych należy oceniać przez pryzmat kryterium racjonalnego i ekonomicznego działania spółki oraz z punktu widzenia realizacji celów wskazanych w art. 15 ust. 1 updop, a więc osiągania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Stanowisko spółki, zgodnie z którym wskutek nieodpłatnego przekazania wydzierżawiającemu budynku po zakończeniu umowy dzierżawy gruntu będzie miała prawo do zaliczenia niezamortyzowanej części budynku do kosztów uzyskania przychodu, jest prawidłowe.

Interpretacja KIS z 27.09.2019 (0111-KDIB1-3.4010.245.2019.5.BM).

Koszty umorzenia udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia

Przekształcenie spółki cywilnej nie wiązało się z rzeczywistym ponoszeniem przez wnioskodawcę nowych wydatków na uzyskanie statusu wspólnika. Doszło jedynie do przekształcania jego uprawnień jako wspólnika w związku ze zmianą formy prawnej prowadzonej działalności.

Neutralność podatkowa transakcji przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. uzasadnia ustalenie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów według „kosztu historycznego”.

A zatem to „wydatki” poniesione w celu bycia wspólnikiem w spółce cywilnej (wartość wkładu albo nierozliczone podatkowo wydatki na objęcie/nabycie przedmiotu wkładu) wnioskodawca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu w razie umorzenia tych udziałów – stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 updof.

Interpretacja KIS z 2.10.2019 (0115-KDIT2-1.4011.289.2019.2.KK).

Śmierć wspólnika spółki jawnej a VAT

Jedną z przyczyn rozwiązania spółki jawnej może być śmierć wspólnika. Po wystąpieniu przesłanki powodującej rozwiązanie umowy spółki należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Do czasu zakończenia likwidacji spółka jawna jako spółka w likwidacji nadal zachowuje swój byt prawny. Dopiero z chwilą wykreślenia z rejestru straci podmiotowość prawną (ulegnie rozwiązaniu).

Spółka jawna postawiona w stan likwidacji i prowadzona przez likwidatora uważana jest za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z prowadzoną działalnością związaną z procesem likwidacyjnym.

Interpretacja KIS z 13.09.2019 (0112-KDIL2-1.4012.223.2019.2.MD).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Zawód księgowego

Nie bójmy się robotów

Stanisław Hońko
Czy informacje prasowe przepowiadające schyłek profesji związanych z rachunkowością są oparte na wiarygodnych przesłankach? Czym są roboty księgowe i jakie funkcje wykonują obecnie? Czy automatyzacja rachunkowości spowoduje drastyczne zmniejszenie zatrudnienia? Artykuł daje odpowiedzi na te pytania, dowodząc, że przewidywania agonii zawodu księgowego są przedwczesne.

Co pewien czas pojawiają się pogłoski, że roboty zabiorą pracę księgowym. Roboty są nieomylne, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, pracują non stop i nigdy nie są w złym humorze. Mają wiele cech, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku pracy. Księgowych nie trzeba przekonywać, że te doniesienia nie są niczym więcej niż medialną sensacją, której życie jest krótkie.


Sprawozdanie finansowe

Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej

Artur Hołda Anna Staszel
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nt. zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uor.

Do jednostek małych zalicza się – począwszy od 1.01.2019 r. – jednostki, które w roku obrotowym i poprzedzającym nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 25,5 mln zł,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 51 mln zł,
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Audytor

Wybór pozycji do badania (cz. I)

Waldemar Lachowski
W artykule przedstawiono przesłanki ustalania liczby i wyboru pozycji do badania jako źródła dowodów rewizyjnych (celowość, zakres, poziom pewności wyników, powiązanie z modelem ryzyka i istotnością) ze szczególnym uwzględnieniem próbkowania.

Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe (sf), może stosować różne techniki i narzędzia. Część z nich ma zastosowanie do badania całych zbiorów danych, a część – do wybranej ze zbioru, bardziej lub mniej reprezentatywnej, próbki jednostek (pozycji) wchodzących w jego skład.


Audytor

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Maciej Chorostkowski
Opracowanie przedstawia nową – zawartą w znowelizowanej uobr – koncepcję nadzoru publicznego nad usługami audytorskimi i jej wpływ na rolę nowego organu nadzoru (PANA), PIBR, biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Po ponad półrocznym procesie legislacyjnym 5.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wynikające z niej zmiany w zdecydowanej większości obowiązują jednak dopiero od 1.01.2020 r.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....