Przegląd orzeczeń i interpretacji


Moment wykonania usługi

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

O faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter, a ten zostaje określony poprzez umowne postanowienia stron. One bowiem decydują, z chwilą dokonania jakich czynności należy uznać daną umowę za wykonaną – chyba że chwila ta określana jest przez przepisy prawa regulujące dany rodzaj usługi.

Wyrok WSA w Gliwicach z 20.08.2019 (I SA/Gl 272/19).

Termin przechowywania ksiąg w razie rozliczania straty

Gdy strata podatkowa rozliczana jest przez 5 następujących po sobie lat podatkowych, księgi podatkowe i dokumenty należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upływał termin zapłaty podatku, na którego wielkość miała wpływ strata.

Termin przedawnienia powinien więc być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ustalonego na podstawie dochodu pomniejszonego o ostatnią część straty rozlicznej przez podatnika.

Zatem stanowisko wnioskodawcy – zgodnie z którym za lata podatkowe, w których spółka wykazywała stratę, jest zobowiązana do przechowywania dokumentów przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wykazana strata, przy czym nie ma znaczenia, czy ta strata zostanie rozliczona w następnych okresach rozliczeniowych i wpłynie na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu – jest nieprawidłowe.

Interpretacja KIS z 10.09.2019 (0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO).

Wkład pieniężny do konsorcjum – czy jest kosztem

W momencie przekazania przez podatnika środków pieniężnych w ramach wkładu na rzecz konsorcjum kwota ta nie będzie stanowić u niego kosztu uzyskania przychodów. Jest to wkład inwestycyjny we wspólne przedsięwzięcie. Kosztem mogą być natomiast poszczególne wydatki konsorcjum sfinansowane z tej kwoty w części przypadającej na podatnika (uczestnika konsorcjum), zgodnie z posiadanym udziałem w zysku ze wspólnego przedsięwzięcia, o ile będą one spełniały kryteria wymienione w art. 15 ust. 1 updop oraz przy założeniu, że nie będą podlegały wyłączeniu z art. 16 ust. 1. Natomiast o momencie potrącenia ww. wydatków będzie decydował charakter ponoszonych przez konsorcjum kosztów.

Interpretacja KIS z 3.09.2019 (0111-KDIB1-2.4010.286.2019.1.ANK).

Zysk ze wspólnego przedsięwzięcia

W związku z rozliczeniem zysków z umowy wspólnego przedsięwzięcia po stronie jej uczestników nie dochodzi do wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego czy wykonania usługi. Rozliczenie zysków jest jedynie umownym określeniem obowiązku rozdziału przychodów całego przedsięwzięcia. Polega ono na zwykłej alokacji środków finansowych pozyskanych w ramach realizacji umowy wspólnego przedsięwzięcia w sposób, który odzwierciedla udział każdej ze strony umowy w korzyściach przez nie osiągniętych. Zatem rozliczenie zysku, jakie będzie następowało po jego wypracowaniu za dany okres rozliczeniowy, nie jest w swej istocie zapłatą za jakąkolwiek czynność, o której mowa w art. 12 ust. 3a updop. W przypadku rozliczenia zysków ze wspólnego przedsięwzięcia w sposób określony umową przychód podatkowy otrzymującego środki finansowe w związku z rozliczeniem powstanie w dniu otrzymania zapłaty, tj. na zasadach kasowych.

Interpretacja KIS z 30.08.2019 (0111-KDIB2-1.4010.244.2019.3.AR).

Odzyski z likwidacji środków trwałych

Ponowne wykorzystanie elementów likwidowanych środków trwałych nie spowoduje żadnej zmiany w majątku spółki. Nie będzie podmiotu świadczącego oraz nie wystąpi żadna relacja statuująca możliwość powstania przysporzenia po stronie spółki poprzez otrzymanie świadczenia, zwłaszcza że wykorzystywane dotychczas środki trwałe będą w pełni umorzone.

Opisane działanie podatnika będzie w istocie polegać na swoistym „przesunięciu” składników majątkowych będących już w jego posiadaniu ze środków trwałych na środki obrotowe, które zostaną wykorzystane. Tym samym rolę podmiotu, na rzecz którego odzyskane elementy będą wykorzystywane, jak i podmiotu, który je wykorzysta, pełnić będzie sama spółka. Co za tym idzie, jakiekolwiek czynności związane z przyjęciem lub wydaniem elementów odzyskanych w wyniku likwidacji w pełni umorzonych środków trwałych nie będą uznawane za zdarzenia generujące przychody podatkowe.

Interpretacja KIS z 19.09.2019 (0111-KDIB1-2.4010.305.2019.1.AW).

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

W myśl art. 27 ust. 2 updop podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego (sf), przekazują do US [od 1.01.2020 do Szefa KAS – przyp. red.] sf wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sf, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sf. Konieczne jest ustalenie, czy dany podatnik jest zobowiązany do sporządzania sf, by móc od niego wymagać spełnienia tego obowiązku.

Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej określoną przez siebie ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Jest to minimalny wymóg ewidencyjno-rachunkowy nałożony przez ustawodawcę. Zatem jeżeli wspólnota podjęła uchwałę o prowadzeniu urządzeń księgowych na takim poziomie, który jest dopuszczalny, to nie ma podstaw, by wymagać od niej składania sf. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej (pozabilansowej) nie rodzi obowiązku sporządzania sf.

Interpretacja KIS z 10.09.2019 (0111-KDIB2-3.4010.249.2019.2.MK).

Nieodpłatne przekazanie budynku po zakończeniu dzierżawy

Spółka na dzierżawionym terenie na własny koszt wybudowała budynek biurowo-handlowy i przystosowała go do celów prowadzonego przedsiębiorstwa. Umowa dzierżawy zawarta na 30 lat wygasa w 2019. Wydzierżawiający nie jest zainteresowany zwrotem spółce poczynionych nakładów (wartości budynku).

Możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów wartości środka trwałego w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych należy oceniać przez pryzmat kryterium racjonalnego i ekonomicznego działania spółki oraz z punktu widzenia realizacji celów wskazanych w art. 15 ust. 1 updop, a więc osiągania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Stanowisko spółki, zgodnie z którym wskutek nieodpłatnego przekazania wydzierżawiającemu budynku po zakończeniu umowy dzierżawy gruntu będzie miała prawo do zaliczenia niezamortyzowanej części budynku do kosztów uzyskania przychodu, jest prawidłowe.

Interpretacja KIS z 27.09.2019 (0111-KDIB1-3.4010.245.2019.5.BM).

Koszty umorzenia udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia

Przekształcenie spółki cywilnej nie wiązało się z rzeczywistym ponoszeniem przez wnioskodawcę nowych wydatków na uzyskanie statusu wspólnika. Doszło jedynie do przekształcania jego uprawnień jako wspólnika w związku ze zmianą formy prawnej prowadzonej działalności.

Neutralność podatkowa transakcji przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. uzasadnia ustalenie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów według „kosztu historycznego”.

A zatem to „wydatki” poniesione w celu bycia wspólnikiem w spółce cywilnej (wartość wkładu albo nierozliczone podatkowo wydatki na objęcie/nabycie przedmiotu wkładu) wnioskodawca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu w razie umorzenia tych udziałów – stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 updof.

Interpretacja KIS z 2.10.2019 (0115-KDIT2-1.4011.289.2019.2.KK).

Śmierć wspólnika spółki jawnej a VAT

Jedną z przyczyn rozwiązania spółki jawnej może być śmierć wspólnika. Po wystąpieniu przesłanki powodującej rozwiązanie umowy spółki należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Do czasu zakończenia likwidacji spółka jawna jako spółka w likwidacji nadal zachowuje swój byt prawny. Dopiero z chwilą wykreślenia z rejestru straci podmiotowość prawną (ulegnie rozwiązaniu).

Spółka jawna postawiona w stan likwidacji i prowadzona przez likwidatora uważana jest za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z prowadzoną działalnością związaną z procesem likwidacyjnym.

Interpretacja KIS z 13.09.2019 (0112-KDIL2-1.4012.223.2019.2.MD).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....