Przegląd orzeczeń i interpretacji


Odpowiedzialność członka zarządu

Odpowiedzialność osoby trzeciej, o której mowa w art. 116 § 2 Op, nie może być skierowana wobec osoby, która ani faktycznie nie pełniła obowiązków członka zarządu danej spółki, ani też nie miała możliwości pełnienia takich obowiązków w okresie, w którym powstały zaległości spółki.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Z dowodów wynika jedynie, że skarżąca do 20.03.2013 była wpisana do rejestru KRS, ale nie potwierdzają one, że tę funkcję faktycznie pełniła lub mogła pełnić.

Wyrok NSA z 14.02.2019 (I FSK 156/17).

Szkolenie wykonawcy dzieła jako koszt podatkowy

Skoro specjalistyczne szkolenie poza granicami kraju jest niezbędne, aby wykonawca dzieła mógł stworzyć aplikację, związane z nim wydatki (koszty szkolenia i pobytu) wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki na szkolenia zleceniobiorców nie zostały wymienione w negatywnym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe. Oznacza to, że przy ich kwalifikacji należy kierować się kryterium racjonalności poniesionego wydatku. Istotne jest, aby istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przychodami wnioskodawcy a wydatkami na dokształcanie, w szczególności gdy finansuje on koszt szkolenia osoby współpracującej (np. na podstawie umowy o dzieło). Zakres szkolenia powinien być ściśle związany w wykonywanymi na rzecz wnioskodawcy pracami.

Interpretacja KIS z 18.01.2019 (0114-KDIP3-1.4011.540.2018.2.ES).

Szczepienia przed chorobami tropikalnymi bez PIT

W myśl art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych. Koszty szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca.

Stąd w przypadku zakupu przez pracodawcę leków i szczepień w związku z planowanym wysłaniem pracowników w podróż służbową do Indii – kraju, w którym występuje ryzyko zakażeń i zachorowań na choroby tropikalne – gdy zakupione leki i szczepienia mają rzeczywiście im zapobiegać, wartość tego rodzaju świadczeń nie stanowi przychodu pracownika, nie podlega opodatkowaniu, a tym samym pracodawca nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na PIT.

Interpretacja KIS z 21.01.2019 (0115-KDIT2-2.4011.450.2018.1.MM).

Koszty pozyskania kredytu przez dewelopera

Spółka zamierzała sfinansować przedsięwzięcie deweloperskie z kredytu bankowego. Kredyt miał być zaciągnięty wyłącznie w celu finansowania budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Spółka poniosła koszty jego pozyskania, takie jak wymagane przez bank operat szacunkowy i ocena przedsięwzięcia deweloperskiego. Ostatecznie jednak nie doszło do podpisania umowy kredytowej. Tym samym ww. wydatki należy zakwalifikować jako koszty pośrednie, potrącalne na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d updop, bo w sposób pośredni będą wpływać na uzyskiwane przez spółkę przychody. 

Interpretacja KIS z 19.02.2019 (0111-KDIB1-2.4010.557.2018.1.MS).

Likwidacja środka trwałego w związku z budową nowego

Nieumorzoną podatkowo wartość początkową środków trwałych, likwidowanych w związku z nową inwestycją, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przy spełnieniu łącznie 2 warunków:

  • fizycznej likwidacji środków trwałych,
  • ujęciu tego zdarzenia w księgach.

Ujęcie w kosztach nie może jednak nastąpić wcześniej niż fizyczna likwidacja.

Ponieważ proces likwidacji środków trwałych będzie rozłożony w czasie i będzie postępować wraz z procesem wznoszenia nowych środków trwałych, ich niezamortyzowana wartość początkowa będzie każdorazowo kosztem podatkowym w momencie zakończenia faktycznej likwidacji, potwierdzonej protokołem, i ujęcia tego zdarzenia w księgach.

Gdy w miejscu dotychczasowych środków trwałych (budynku i budowli) planowane jest wybudowanie nowych, to koszty rozbiórki (jako koszty inwestycji) zwiększą wartość początkową nowo wzniesionych środków trwałych i będą zaliczane do kosztów podatkowych przez odpisy amortyzacyjne od nich.

Interpretacja KIS z 23.01.2019 (0114-KDIP3-1.4011.588.2018.1.IF).

100% wpłata na poczet usług jako przychód

Zapłata z góry za wykonanie usługi (reklama w telewizji) w następnych okresach sprawozdawczych, mająca ostateczny i definitywny charakter, związana z uregulowaniem należności przed wykonaniem usługi, nie może być potraktowana jako nieuznana za przychody podatkowe wpłata na poczet usług, które będą wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 12 ust. 4 pkt 1 updop). Możliwość ew. zwrotu klientowi otrzymanej kwoty, jeżeli spółka nie wykona usługi, tego nie zmienia.

W momencie wpłaty wnioskodawca uzyskuje przysporzenie, które nie ma charakteru zaliczki (przedpłaty) na poczet wykonanych w przyszłości usług. Jest to dla niego przysporzenie ostateczne, z góry określone, za wykonanie konkretnej usługi.

Odwołując się do językowego znaczenia słowa „zaliczka”, należy uznać, że jest to kwota pieniężna przyjmowana przez sprzedającego jako wyraz chęci zakupu i zazwyczaj wliczona później w płatność ostateczną. Natomiast w tym przypadku klient kupuje daną usługę w sposób ostateczny. Płatność następuje zatem jeszcze przed jej wykonaniem.

Otrzymana zapłata jest przychodem na podstawie art. 12 ust. 3a pkt 2 updop.

Interpretacja KIS z 24.01.2019 (0114-KDIP2-2.4010.612.2018.1.PP).

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej

Biorąc pod uwagę, że przepisy – co do zasady – wykluczają możliwość potwierdzania rezydencji podatkowej w innej formie niż urzędowy dokument wystawiony przez właściwe organy drugiego państwa, jego kopia (np. kserokopia, faks, skan, fotografia, kopia elektroniczna w formie plików PDF, JPG, PNG) nie może rodzić wątpliwości co do zachowania w niej integralności oryginału.

Takie obawy nie dotyczą oryginalnych dokumentów papierowych (lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione podmioty), dokumentów elektronicznych sporządzonych przez właściwe władze podatkowe (opatrzonych podpisem elektronicznym) i przekazanych podatnikom lub opublikowanych na oficjalnych stronach internetowych tych władz.

W pozostałych przypadkach, tj. pobrania pliku elektronicznego (w formacie PDF, JPG, PNG), ze strony podatnika (beneficjanta płatności) lub ze strony internetowej przez niego wskazanej, nie można wykluczyć ryzyka korzystania z danych, których oryginalna treść (także forma i format) została zmodyfikowana.

Certyfikat rezydencji pobrany ze strony internetowej kontrahenta nie stanowi certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 updop.

Interpretacja KIS z 7.01.2019 (0111-KDIB1-3.4010.603.2018.1.BM).

Udokumentowanie fakturą zaliczki na WDT

Wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na poczet WDT nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, chyba że przed tym dniem dostawca wystawił fakturę. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jednocześnie przepisy dotyczące obowiązku podatkowego w WDT nie opisują przypadku otrzymania zaliczki. Otrzymanie zapłaty w trybie zaliczkowym z tytułu WDT nie rodzi więc obowiązku podatkowego.

Wnioskodawca nie powinien jednak wystawiać faktur dokumentujących otrzymanie zaliczek na WDT, nawet jeśli kontrahent z innego kraju UE tego zażąda. Zakaz ten wynika wprost z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, w myśl którego na żądanie nabywcy towaru podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy WDT.

Interpretacja KIS z 20.02.2019 (0115-KDIT1-3.4012.880.2018.1.APR).

Błąd w zgłoszeniu celnym

Pomimo błędu polegającego na podwójnym wykazaniu w rejestrze odpraw uproszczonych odprawy celnej na podstawie tej samej faktury na spółce ciąży obowiązek rozliczenia VAT należnego z tytułu importowanych towarów, przy czym spółka jest zobowiązana do wykazania tego podatku w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zostało przyjęte zgłoszenie, tj. powstał dług celny z tytułu importu towarów.

Jeśli w okresie rozliczeniowym, w którym zostało przyjęte zgłoszenie celne, spółka nie uzyska decyzji unieważniającej omyłkowo złożone zgłoszenie celne, będzie zobowiązana do wykazania należnego VAT w rejestrze VAT oraz deklaracji VAT-7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Po uzyskaniu decyzji unieważniającej omyłkowo złożone zgłoszenie celne w następnym miesiącu (okresie rozliczeniowym) spółka będzie mieć prawo do korekty należnego VAT.

Interpretacja KIS z 18.02.2019 (0111-KDIB3-3.4012.380.2018.1.MK).

Potwierdzenie otrzymania e-faktury korygującej

Skoro w przypadku korekt faktur dostarczanych tradycyjną pocztą akceptowalną formą udokumentowania dostarczenia przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, nie można odmówić takiej mocy dowodowej otrzymanej informacji o pobraniu przez kontrahenta faktury korekty drogą e-mailową (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy). Niezależnie od formy otrzymania potwierdzenia odbioru powinno ono dotyczyć konkretnej faktury/konkretnych faktur korygujących.

Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez klienta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna i uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Warunek ten spełnia również umieszczenie faktury na indywidualnym koncie klienta na specjalnym portalu internetowym wnioskodawcy, który jednocześnie otrzymuje informację o zamieszczeniu dokumentu na tym koncie, przez co jest spełniony wymóg posiadania przez wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez danego klienta.

Interpretacja KIS z 15.02.2019 (0114-KDIP1-3.4012.51.2019.1.JG).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Podpis elektroniczny

Jak podpisać elektroniczne nieustrukturyzowane sprawozdanie finansowe za pomocą podpisu zaufanego ePUAP

Mariusz Sobkowiak
Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które od tego roku będzie składać do US sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.
W jaki sposób podpisać sprawozdanie za pomocą bezpłatnego podpisu zaufanego zamiast płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Nasz zarząd liczy 5 osób i nie stać nas na wyrabianie kwalifikowanego podpisu każdemu członkowi zarządu. Na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie istnieje elektroniczna wersja sprawozdania, którą można by podpisać za pomocą podpisu zaufanego.
Czy do platformy ePUAP można wprowadzić własne zewnętrzne dokumenty i podpisać je podpisem zaufanym przez kilka osób (wiemy, że można dodawać załączniki, ale same załączniki nie zostają podpisane podpisem zaufanym, a jedynie wniosek, np. w przypadku pisma ogólnego)? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Wycena produktów

Wycena zapasu produktów
(cz. I)

Zdzisław Fedak
Artykuł wyjaśnia pojęcia „produkty” i „koszt wytworzenia” stosowane do wyceny ich zapasu na dzień bilansowy oraz wpływu wykorzystania zdolności produkcyjnych na wycenę produktów.
W drugiej części artykułu zostaną przedstawione różne metody ustalania kosztu wytworzenia, zależne od charakteru produkcji i sposobu prowadzenia ewidencji kosztów działalności operacyjnej[1].

W jednostkach zajmujących się produkcją, zwłaszcza przemysłową[2], ważnym zadaniem rachunkowości jest odzwierciedlenie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym (sf) skutków prowadzenia tej działalności. Następuje to drogą zgromadzenia kosztów działalności operacyjnej, wyodrębniania z nich kosztów sprzedaży, zarządu oraz wytworzenia, a także rozliczenia kosztów wytworzenia między produkty sprzedane oraz pozostające w zapasie.

Pozwala to ustalić wynik działalności ze sprzedaży oraz uzyskać dane do wyznaczenia cen produktów, a gdy nie jest to możliwe, gdyż ceny dyktuje rynek – dane do oceny opłacalności wytwarzania poszczególnych produktów lub ich grup.


e-sprawozdanie finansowe

e-sprawozdania – pierwsze doświadczenia

Marzena Błogosz Teresa Fołta Małgorzata Tadeusiak
1.10.2018 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o KRS[1], które przeniosły raportowanie finansowe i badanie sprawozdań finansowych z ery papierowej do cyfrowej. Przyjrzyjmy się praktycznym skutkom tej zmiany.

Nowelizacja wdrożyła do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132 z 14.06.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek[2]. Dyrektywa ta wprowadziła m.in. obowiązek przechowywania w formie elektronicznej dokumentów wymagających ujawnienia w rejestrze spółek oraz umożliwiła ich składanie do rejestru spółek i udostępnianie także w postaci elektronicznej. Uściślając: dyrektywa mówi o składaniu (przekazywaniu), a nie o sporządzaniu dokumentów w formie elektronicznej.


e-sprawozdania

Sporządzanie e-sprawozdań finansowych oraz e-sprawozdań biegłego rewidenta z badania – wybrane zagadnienia

Andrzej Netter
W artykule omówiono niektóre wymogi i wątpliwości wynikające z obowiązku sporządzania i podpisywania w postaci elektronicznej sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania.

Od 1.10.2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdania finansowego (sf)[1] w postaci elektronicznej oraz jego składania drogą elektroniczną do KRS. Zmianie uległa także uobr, obligując firmy audytorskie do wydawania sprawozdania z badania (szb) w postaci elektronicznej. Są to zmiany idące z duchem czasu, mogące się przyczynić do bardziej efektywnego wykorzystania sf i szb przez ich użytkowników. Jednak wiążą się z nimi nowe, niewystępujące dotychczas ryzyka.

Odpowiedzią biegłego rewidenta na te ryzyka powinno być m.in. odpowiednie dostosowanie do nich procedur badania, a także przygotowanie narzędzi pomocnych w pracach rewizyjnych w nowych warunkach. Może to być trudne, gdyż stosowanie nowo wprowadzonych regulacji budzi wątpliwości, powodujące dodatkowe ryzyko po stronie biegłego rewidenta badającego sf.


Temat miesiąca

Jak zelektronizować dokumentację pracowniczą

Renata Majewska
Od 1.01.2019 pracodawcy prowadzą i przechowują akta osobowe pracowników oraz dokumentację stosunku pracy w postaci papierowej albo w elektronicznej.
Obie postaci zostały zrównane pod względem prawnym.

Początkowo eksperci twierdzili, że oba człony dokumentacji pracowniczej (akta osobowe oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nazywana dokumentacją indywidualną) trzeba gromadzić w jednej postaci (tzn. całe akta osobowe elektroniczne i cała dokumentacja indywidualna elektroniczna, całe akta osobowe papierowe i cała dokumentacja indywidualna papierowa).

Jednak zdaniem resortu pracy pracodawcy mają więcej możliwości. Akta osobowe to integralny element dokumentacji pracowniczej i dlatego trzeba go sporządzać w pełni papierowo bądź w pełni elektronicznie. Jednak dla części zatrudnionych można je prowadzić w postaci papierowej, a dla pozostałych – zdigitalizować. Nie jest jednak dopuszczalne, by akta osobowe danego pracownika miały częściowo charakter papierowy i częściowo elektroniczny (stanowiska MRPiPS z 7.02.2019 i Głównego Inspektora Pracy z 17.01.2019, GIP-GPP.081.6.2019.2).


Badanie sprawozdania finansowego

Mechanizm podzielonej płatności a procedury badania sprawozdania finansowego

Agnieszka Baklarz
1.07.2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment). Przyjrzyjmy się, jak wpłynęło to na procedury badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

O samym MPP napisano już wiele, więc dla porządku przypomnę tylko, że polega on na podziale płatności za dostawy i usługi na 2 części – kwotę netto przelewaną na bieżący rachunek bankowy oraz kwotę VAT przelewaną na rachunek bankowy VAT.

Dokładne wskazania zawiera art. 108a ustawy o VAT, który brzmi następująco:

1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować MPP.


Podatki 2019

Dokumentacja cen transferowych – zmiany od 1.01.2019 r.

Magdalena Moczarska
Przepisy regulujące problematykę cen transferowych uległy znaczącym modyfikacjom. Określono nowe progi, których przekroczenie skutkuje powstaniem u przedsiębiorcy obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, wydłużono terminy na jej przygotowanie, a także uporządkowano wiele pojęć i definicji.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw[1] (dalej nowelizacja).

Nowe regulacje weszły w życie 1.01.2019 r. i mają zastosowanie do transakcji wewnątrzgrupowych zawieranych po 31.12.2018 r.


Podatki 2019

Nowe zasady poboru podatku dochodowego u źródła

Łukasz Chłond
W 2019 r. zaszły spore zmiany w zakresie poboru CIT i PIT u źródła. Firmy wypłacające na rzecz zagranicznych kontrahentów (nierezydentów) dywidendy, należności odsetkowe oraz licencyjne, a także z tytułu nabycia określonych usług niematerialnych, mogą się posługiwać kopiami certyfikatów rezydencji, jednak tylko przy niewielkich wypłatach. Zmienił się również sposób poboru podatku w odniesieniu do krajowych i zagranicznych kontrahentów otrzymujących należności przekraczające rocznie próg 2 mln zł.

Zmiany zostały wprowadzone dwiema ustawami nowelizującymi z 23.10.2018 r.:

  • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
  • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....