Przegląd orzeczeń i interpretacji


Odpowiedzialność członka zarządu

Odpowiedzialność osoby trzeciej, o której mowa w art. 116 § 2 Op, nie może być skierowana wobec osoby, która ani faktycznie nie pełniła obowiązków członka zarządu danej spółki, ani też nie miała możliwości pełnienia takich obowiązków w okresie, w którym powstały zaległości spółki.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Z dowodów wynika jedynie, że skarżąca do 20.03.2013 była wpisana do rejestru KRS, ale nie potwierdzają one, że tę funkcję faktycznie pełniła lub mogła pełnić.

Wyrok NSA z 14.02.2019 (I FSK 156/17).

Szkolenie wykonawcy dzieła jako koszt podatkowy

Skoro specjalistyczne szkolenie poza granicami kraju jest niezbędne, aby wykonawca dzieła mógł stworzyć aplikację, związane z nim wydatki (koszty szkolenia i pobytu) wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki na szkolenia zleceniobiorców nie zostały wymienione w negatywnym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe. Oznacza to, że przy ich kwalifikacji należy kierować się kryterium racjonalności poniesionego wydatku. Istotne jest, aby istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przychodami wnioskodawcy a wydatkami na dokształcanie, w szczególności gdy finansuje on koszt szkolenia osoby współpracującej (np. na podstawie umowy o dzieło). Zakres szkolenia powinien być ściśle związany w wykonywanymi na rzecz wnioskodawcy pracami.

Interpretacja KIS z 18.01.2019 (0114-KDIP3-1.4011.540.2018.2.ES).

Szczepienia przed chorobami tropikalnymi bez PIT

W myśl art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych. Koszty szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca.

Stąd w przypadku zakupu przez pracodawcę leków i szczepień w związku z planowanym wysłaniem pracowników w podróż służbową do Indii – kraju, w którym występuje ryzyko zakażeń i zachorowań na choroby tropikalne – gdy zakupione leki i szczepienia mają rzeczywiście im zapobiegać, wartość tego rodzaju świadczeń nie stanowi przychodu pracownika, nie podlega opodatkowaniu, a tym samym pracodawca nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na PIT.

Interpretacja KIS z 21.01.2019 (0115-KDIT2-2.4011.450.2018.1.MM).

Koszty pozyskania kredytu przez dewelopera

Spółka zamierzała sfinansować przedsięwzięcie deweloperskie z kredytu bankowego. Kredyt miał być zaciągnięty wyłącznie w celu finansowania budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Spółka poniosła koszty jego pozyskania, takie jak wymagane przez bank operat szacunkowy i ocena przedsięwzięcia deweloperskiego. Ostatecznie jednak nie doszło do podpisania umowy kredytowej. Tym samym ww. wydatki należy zakwalifikować jako koszty pośrednie, potrącalne na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d updop, bo w sposób pośredni będą wpływać na uzyskiwane przez spółkę przychody. 

Interpretacja KIS z 19.02.2019 (0111-KDIB1-2.4010.557.2018.1.MS).

Likwidacja środka trwałego w związku z budową nowego

Nieumorzoną podatkowo wartość początkową środków trwałych, likwidowanych w związku z nową inwestycją, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przy spełnieniu łącznie 2 warunków:

  • fizycznej likwidacji środków trwałych,
  • ujęciu tego zdarzenia w księgach.

Ujęcie w kosztach nie może jednak nastąpić wcześniej niż fizyczna likwidacja.

Ponieważ proces likwidacji środków trwałych będzie rozłożony w czasie i będzie postępować wraz z procesem wznoszenia nowych środków trwałych, ich niezamortyzowana wartość początkowa będzie każdorazowo kosztem podatkowym w momencie zakończenia faktycznej likwidacji, potwierdzonej protokołem, i ujęcia tego zdarzenia w księgach.

Gdy w miejscu dotychczasowych środków trwałych (budynku i budowli) planowane jest wybudowanie nowych, to koszty rozbiórki (jako koszty inwestycji) zwiększą wartość początkową nowo wzniesionych środków trwałych i będą zaliczane do kosztów podatkowych przez odpisy amortyzacyjne od nich.

Interpretacja KIS z 23.01.2019 (0114-KDIP3-1.4011.588.2018.1.IF).

100% wpłata na poczet usług jako przychód

Zapłata z góry za wykonanie usługi (reklama w telewizji) w następnych okresach sprawozdawczych, mająca ostateczny i definitywny charakter, związana z uregulowaniem należności przed wykonaniem usługi, nie może być potraktowana jako nieuznana za przychody podatkowe wpłata na poczet usług, które będą wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 12 ust. 4 pkt 1 updop). Możliwość ew. zwrotu klientowi otrzymanej kwoty, jeżeli spółka nie wykona usługi, tego nie zmienia.

W momencie wpłaty wnioskodawca uzyskuje przysporzenie, które nie ma charakteru zaliczki (przedpłaty) na poczet wykonanych w przyszłości usług. Jest to dla niego przysporzenie ostateczne, z góry określone, za wykonanie konkretnej usługi.

Odwołując się do językowego znaczenia słowa „zaliczka”, należy uznać, że jest to kwota pieniężna przyjmowana przez sprzedającego jako wyraz chęci zakupu i zazwyczaj wliczona później w płatność ostateczną. Natomiast w tym przypadku klient kupuje daną usługę w sposób ostateczny. Płatność następuje zatem jeszcze przed jej wykonaniem.

Otrzymana zapłata jest przychodem na podstawie art. 12 ust. 3a pkt 2 updop.

Interpretacja KIS z 24.01.2019 (0114-KDIP2-2.4010.612.2018.1.PP).

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej

Biorąc pod uwagę, że przepisy – co do zasady – wykluczają możliwość potwierdzania rezydencji podatkowej w innej formie niż urzędowy dokument wystawiony przez właściwe organy drugiego państwa, jego kopia (np. kserokopia, faks, skan, fotografia, kopia elektroniczna w formie plików PDF, JPG, PNG) nie może rodzić wątpliwości co do zachowania w niej integralności oryginału.

Takie obawy nie dotyczą oryginalnych dokumentów papierowych (lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione podmioty), dokumentów elektronicznych sporządzonych przez właściwe władze podatkowe (opatrzonych podpisem elektronicznym) i przekazanych podatnikom lub opublikowanych na oficjalnych stronach internetowych tych władz.

W pozostałych przypadkach, tj. pobrania pliku elektronicznego (w formacie PDF, JPG, PNG), ze strony podatnika (beneficjanta płatności) lub ze strony internetowej przez niego wskazanej, nie można wykluczyć ryzyka korzystania z danych, których oryginalna treść (także forma i format) została zmodyfikowana.

Certyfikat rezydencji pobrany ze strony internetowej kontrahenta nie stanowi certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 updop.

Interpretacja KIS z 7.01.2019 (0111-KDIB1-3.4010.603.2018.1.BM).

Udokumentowanie fakturą zaliczki na WDT

Wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na poczet WDT nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, chyba że przed tym dniem dostawca wystawił fakturę. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jednocześnie przepisy dotyczące obowiązku podatkowego w WDT nie opisują przypadku otrzymania zaliczki. Otrzymanie zapłaty w trybie zaliczkowym z tytułu WDT nie rodzi więc obowiązku podatkowego.

Wnioskodawca nie powinien jednak wystawiać faktur dokumentujących otrzymanie zaliczek na WDT, nawet jeśli kontrahent z innego kraju UE tego zażąda. Zakaz ten wynika wprost z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, w myśl którego na żądanie nabywcy towaru podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy WDT.

Interpretacja KIS z 20.02.2019 (0115-KDIT1-3.4012.880.2018.1.APR).

Błąd w zgłoszeniu celnym

Pomimo błędu polegającego na podwójnym wykazaniu w rejestrze odpraw uproszczonych odprawy celnej na podstawie tej samej faktury na spółce ciąży obowiązek rozliczenia VAT należnego z tytułu importowanych towarów, przy czym spółka jest zobowiązana do wykazania tego podatku w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zostało przyjęte zgłoszenie, tj. powstał dług celny z tytułu importu towarów.

Jeśli w okresie rozliczeniowym, w którym zostało przyjęte zgłoszenie celne, spółka nie uzyska decyzji unieważniającej omyłkowo złożone zgłoszenie celne, będzie zobowiązana do wykazania należnego VAT w rejestrze VAT oraz deklaracji VAT-7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Po uzyskaniu decyzji unieważniającej omyłkowo złożone zgłoszenie celne w następnym miesiącu (okresie rozliczeniowym) spółka będzie mieć prawo do korekty należnego VAT.

Interpretacja KIS z 18.02.2019 (0111-KDIB3-3.4012.380.2018.1.MK).

Potwierdzenie otrzymania e-faktury korygującej

Skoro w przypadku korekt faktur dostarczanych tradycyjną pocztą akceptowalną formą udokumentowania dostarczenia przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, nie można odmówić takiej mocy dowodowej otrzymanej informacji o pobraniu przez kontrahenta faktury korekty drogą e-mailową (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy). Niezależnie od formy otrzymania potwierdzenia odbioru powinno ono dotyczyć konkretnej faktury/konkretnych faktur korygujących.

Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez klienta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna i uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Warunek ten spełnia również umieszczenie faktury na indywidualnym koncie klienta na specjalnym portalu internetowym wnioskodawcy, który jednocześnie otrzymuje informację o zamieszczeniu dokumentu na tym koncie, przez co jest spełniony wymóg posiadania przez wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez danego klienta.

Interpretacja KIS z 15.02.2019 (0114-KDIP1-3.4012.51.2019.1.JG).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Raport zintegrowany

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Mateusz Kaczmarek
1.01.2019 r. wszedł w życie obowiązek informowania Szefa KAS o tzw. schematach podatkowych. Może on dotyczyć m.in. doradców podatkowych czy biegłych rewidentów opracowujących rozwiązania optymalizacyjne, korzystających z tych rozwiązań przedsiębiorców, a w niektórych przypadkach także biur rachunkowych.

Tytułowe zagadnienie, odnoszące się do obowiązku przekazywania administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych (dalej sp), zostało całościowo uregulowane w Op (Dział III, rozdz. 11a).

Omawiane przepisy stanowią – według deklaracji prawodawcy – wdrożenie wymogów dyrektywy Rady 2011/16/UE (tzw. dyrektywa MDR). Polskie regulacje są jednak znacznie bardziej restrykcyjne, chociażby z tego powodu, że dotyczą nie tylko sp transgranicznych, ale także krajowych, których wspomniane dyrektywy unijne nie objęły.


Raport zintegrowany

Raport zintegrowany – istota i cele

Katarzyna Kobiela-Pionnier
Raport zintegrowany sporządzony zgodnie z Założeniami koncepcyjnymi Międzynarodowej Rady Sprawozdawczości Zintegrowanej[1](IIRC[2]) służy przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb informacyjnych dawców kapitału. Warunkiem użyteczności takiego raportu jest jednak właściwe jego sporządzenie.

W ostatnich kilku latach obserwujemy systema‑ tyczny wzrost zainteresowania raportowaniem zintegrowanym – nową, innowacyjną postacią rocznych sprawozdań (raportów) spółek giełdowych. Wg najnowszych informacji IIRC raporty zintegrowane publikuje już ponad 1600 organizacji z 65 krajów. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią spółki notowane na giełdzie w Johannesburgu, gdyż dla tych (blisko 400) organizacji raportowanie zintegrowane jest obligatoryjne, zgodnie z zasadą comply or explain (dostosuj się lub wyjaśnij).


e-sprawozdawczość

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej – porównanie formatów XML i InLine XBRL

Agnieszka Baklarz
E-sprawozdania finansowe jednostek sporządzających je według MSR będą wkrótce przygotowywane w formacie Inline XBRL. Czym on się różni od formatu XML, który już teraz stosują pozostałe jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS?

Obowiązujące obecnie przepisy uor (art. 45 ust. 1f) nakazują wszystkim jednostkom sporządzanie sprawozdań finansowych (sf) w postaci elektronicznej oraz ich elektroniczne podpisanie przez określone w uor osoby za pomocą potwierdzonego podpisu zaufanego lub kwalifikowanego. W szczególności sf jednostek.


Wycena produktów

Wycena zapasu produktów (cz. III) – księgowa ewidencja kosztów

Zdzisław Fedak
Artykuł przedstawia omówione w poprzednich częściach opracowania[1] sposoby wyceny zapasu produktów przy stosowaniu różnych modeli księgowej ewidencji kosztów działalności operacyjnej.

Z analizy przepisów uor (por. rozważania w cz. I opracowania) wypływa też wniosek, że wykazywany w aktywach obrotowych bilansu koszt wytworzenia zapasu produktów gotowych i niezakończonych wymaga ustalenia na dzień bilansowy wg poszczególnych produktów, składających się na ten zapas – zarówno materialnych (rzeczowych), jak i niematerialnych.

Co do zasady, od której dopuszcza się wyjątki, koszt wytworzenia zapasu produktów nie powinien zawierać kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. W jaki sposób je ustalić i wyłączyć, była mowa w cz. II opracowania.


Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


Podatki i prawo gospodarcze

Skutki wystawienia duplikatu po upływie 90 dni od określonego na pierwotnej fakturze terminu płatności

Ewelina Majewska-Howis
W kwietniu otrzymaliśmy duplikat faktury z 2018 r. Kontrahent nie zmienił pierwotnego terminu płatności, który wynosił 7 dni od daty wystawienia tamtej faktury. Niestety, w lutym 2019 r. minął termin 90 dni od daty płatności. Faktura z oczywistych względów nie została wtedy zapłacona (nie dotarła do nas), natomiast płatność uregulowaliśmy drugiego dnia roboczego po otrzymaniu duplikatu.
Czy – z uwagi na przepisy o VAT dotyczące tzw. ulgi na złe długi – mamy obowiązek skorygować VAT naliczony w deklaracji za luty (in minus), a następnie za kwiecień (in plus)? VAT z duplikatu faktury odliczyliśmy w tej deklaracji.

Podatki i prawo gospodarcze

Skutki przedwczesnego wystawienia faktur zaliczkowych

Tomasz Krywan
Spółka wystawia faktury zaliczkowe przed otrzymaniem zaliczek. Najczęściej pieniądze wpływają w ciągu 30 dni od daty wystawienia takiej faktury, zdarza się jednak, że później.
Czy konieczne jest wówczas korygowanie wystawionych faktur zaliczkowych?

Podatki i prawo gospodarcze

Import usług montażu maszyn i linii produkcyjnych – rozliczenie VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi montażu, instalowania linii i ciągów technologicznych w różnych krajach UE, często korzystając z usług miejscowych podwykonawców. Montowane linie produkcyjne są trwale związane z podłożem budynku, poprzez kotwienie i przykręcanie ich za pomocą śrub do posadzki lub fundamentów. Istnieje możliwość zdemontowania elementów linii, jednak część z nich ulegnie uszkodzeniu i nie będzie się nadawała do powtórnego montażu. Demontaż może naruszyć konstrukcję fundamentu lub budynku. Każda linia produkcyjna jest opisana w indywidualnej dokumentacji projektowej.
Czy miejscem świadczenia usług przez spółkę i jej podwykonawców jest miejsce położenia nieruchomości? Czy spółka powinna wykazać import usług z tytułu zakupu usług montażu od unijnych podwykonawców?

VAT

Kasy fiskalne on-line – dla kogo i od kiedy

Krzysztof Hałub
Tradycyjne kasy rejestrujące zostaną zastąpione przez kasy on-line. Nie nastąpi to jednak od razu, lecz stopniowo, w ciągu kilku lat.

Interpretacja MF

Komornik sądowy nie jest już podatnikiem VAT

Krzysztof Hałub
W świetle przepisów obowiązujących od 1.01.2019 komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, a więc nie są podatnikami tego podatku.

Samochód osobowy

Dwa limity kosztów po 150 tys. zł dla auta w leasingu i po leasingu

Anna Koleśnik
Przedsiębiorca, który używa leasingowany samochód osobowy, może zaliczyć do kosztów podatkowych raty leasingu do limitu 150 tys. zł. Gdy wykupi samochód po zakończeniu umowy, ten sam limit przysługuje mu ponownie – tym razem dla kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Potwierdza to interpretacja KIS z 15.04.2019 (0111-KDIB1-3.4010.1.2019.2.MO). W tym samym piśmie KIS wypowiedziała się również nt. sposobu rozliczenia kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych w świetle przepisów obowiązujących od 1.01.2019.


Obowiązki płatników

Czas podsumować dodatkowe zarobki przy świadczeniu przedemerytalnym

Krzysztof Tandecki
Do 31.05.2019 firmy muszą wydać swoim pracownikom i zleceniobiorcom, uprawnionym do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, zaświadczenia o przychodzie osiągniętym od 1.03.2018 do 28.02.2019. Przedsiębiorcy wykazują go we własnym oświadczeniu.

Fundusz socjalny

Do 31 maja trzeba wpłacić pierwszą ratę na zfśs

Krzysztof Tandecki
Transzę w wysokości co najmniej 75% odpisów podstawowych należy przelać na zfśs do końca maja. Oblicza się ją, szacując średnioroczne zatrudnienie w 2019.

Obowiązek przelania pierwszej raty na zfśs w tym terminie mają pracodawcy, którzy muszą tworzyć ten fundusz, tj. firmy zatrudniające:

  • co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • mniej niż 50, ale co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – jeżeli z wnioskiem o utworzenie zfśs wystąpiła zakładowa organizacja związkowa,

a także jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników).


Zeznanie roczne

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w I połowie br., mają czas na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) do końca października 2019.

e-sprawozdawczość

Dalsze wyjaśnienia fiskusa w sprawie daty sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

Krzysztof Hałub
Nie tylko osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe (sf), ale też kierownik jednostki powinien je podpisać do końca marca. Gdy ostatni dzień marca przypada w niedzielę (jak w 2019) albo inny dzień wolny od pracy, termin na sporządzenie i podpisanie sf nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....