Przegląd orzeczeń i interpretacji


Odpowiedzialność członka zarządu

Odpowiedzialność osoby trzeciej, o której mowa w art. 116 § 2 Op, nie może być skierowana wobec osoby, która ani faktycznie nie pełniła obowiązków członka zarządu danej spółki, ani też nie miała możliwości pełnienia takich obowiązków w okresie, w którym powstały zaległości spółki.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Z dowodów wynika jedynie, że skarżąca do 20.03.2013 była wpisana do rejestru KRS, ale nie potwierdzają one, że tę funkcję faktycznie pełniła lub mogła pełnić.

Wyrok NSA z 14.02.2019 (I FSK 156/17).

Szkolenie wykonawcy dzieła jako koszt podatkowy

Skoro specjalistyczne szkolenie poza granicami kraju jest niezbędne, aby wykonawca dzieła mógł stworzyć aplikację, związane z nim wydatki (koszty szkolenia i pobytu) wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki na szkolenia zleceniobiorców nie zostały wymienione w negatywnym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe. Oznacza to, że przy ich kwalifikacji należy kierować się kryterium racjonalności poniesionego wydatku. Istotne jest, aby istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przychodami wnioskodawcy a wydatkami na dokształcanie, w szczególności gdy finansuje on koszt szkolenia osoby współpracującej (np. na podstawie umowy o dzieło). Zakres szkolenia powinien być ściśle związany w wykonywanymi na rzecz wnioskodawcy pracami.

Interpretacja KIS z 18.01.2019 (0114-KDIP3-1.4011.540.2018.2.ES).

Szczepienia przed chorobami tropikalnymi bez PIT

W myśl art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych. Koszty szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca.

Stąd w przypadku zakupu przez pracodawcę leków i szczepień w związku z planowanym wysłaniem pracowników w podróż służbową do Indii – kraju, w którym występuje ryzyko zakażeń i zachorowań na choroby tropikalne – gdy zakupione leki i szczepienia mają rzeczywiście im zapobiegać, wartość tego rodzaju świadczeń nie stanowi przychodu pracownika, nie podlega opodatkowaniu, a tym samym pracodawca nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na PIT.

Interpretacja KIS z 21.01.2019 (0115-KDIT2-2.4011.450.2018.1.MM).

Koszty pozyskania kredytu przez dewelopera

Spółka zamierzała sfinansować przedsięwzięcie deweloperskie z kredytu bankowego. Kredyt miał być zaciągnięty wyłącznie w celu finansowania budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Spółka poniosła koszty jego pozyskania, takie jak wymagane przez bank operat szacunkowy i ocena przedsięwzięcia deweloperskiego. Ostatecznie jednak nie doszło do podpisania umowy kredytowej. Tym samym ww. wydatki należy zakwalifikować jako koszty pośrednie, potrącalne na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d updop, bo w sposób pośredni będą wpływać na uzyskiwane przez spółkę przychody. 

Interpretacja KIS z 19.02.2019 (0111-KDIB1-2.4010.557.2018.1.MS).

Likwidacja środka trwałego w związku z budową nowego

Nieumorzoną podatkowo wartość początkową środków trwałych, likwidowanych w związku z nową inwestycją, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przy spełnieniu łącznie 2 warunków:

  • fizycznej likwidacji środków trwałych,
  • ujęciu tego zdarzenia w księgach.

Ujęcie w kosztach nie może jednak nastąpić wcześniej niż fizyczna likwidacja.

Ponieważ proces likwidacji środków trwałych będzie rozłożony w czasie i będzie postępować wraz z procesem wznoszenia nowych środków trwałych, ich niezamortyzowana wartość początkowa będzie każdorazowo kosztem podatkowym w momencie zakończenia faktycznej likwidacji, potwierdzonej protokołem, i ujęcia tego zdarzenia w księgach.

Gdy w miejscu dotychczasowych środków trwałych (budynku i budowli) planowane jest wybudowanie nowych, to koszty rozbiórki (jako koszty inwestycji) zwiększą wartość początkową nowo wzniesionych środków trwałych i będą zaliczane do kosztów podatkowych przez odpisy amortyzacyjne od nich.

Interpretacja KIS z 23.01.2019 (0114-KDIP3-1.4011.588.2018.1.IF).

100% wpłata na poczet usług jako przychód

Zapłata z góry za wykonanie usługi (reklama w telewizji) w następnych okresach sprawozdawczych, mająca ostateczny i definitywny charakter, związana z uregulowaniem należności przed wykonaniem usługi, nie może być potraktowana jako nieuznana za przychody podatkowe wpłata na poczet usług, które będą wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 12 ust. 4 pkt 1 updop). Możliwość ew. zwrotu klientowi otrzymanej kwoty, jeżeli spółka nie wykona usługi, tego nie zmienia.

W momencie wpłaty wnioskodawca uzyskuje przysporzenie, które nie ma charakteru zaliczki (przedpłaty) na poczet wykonanych w przyszłości usług. Jest to dla niego przysporzenie ostateczne, z góry określone, za wykonanie konkretnej usługi.

Odwołując się do językowego znaczenia słowa „zaliczka”, należy uznać, że jest to kwota pieniężna przyjmowana przez sprzedającego jako wyraz chęci zakupu i zazwyczaj wliczona później w płatność ostateczną. Natomiast w tym przypadku klient kupuje daną usługę w sposób ostateczny. Płatność następuje zatem jeszcze przed jej wykonaniem.

Otrzymana zapłata jest przychodem na podstawie art. 12 ust. 3a pkt 2 updop.

Interpretacja KIS z 24.01.2019 (0114-KDIP2-2.4010.612.2018.1.PP).

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej

Biorąc pod uwagę, że przepisy – co do zasady – wykluczają możliwość potwierdzania rezydencji podatkowej w innej formie niż urzędowy dokument wystawiony przez właściwe organy drugiego państwa, jego kopia (np. kserokopia, faks, skan, fotografia, kopia elektroniczna w formie plików PDF, JPG, PNG) nie może rodzić wątpliwości co do zachowania w niej integralności oryginału.

Takie obawy nie dotyczą oryginalnych dokumentów papierowych (lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione podmioty), dokumentów elektronicznych sporządzonych przez właściwe władze podatkowe (opatrzonych podpisem elektronicznym) i przekazanych podatnikom lub opublikowanych na oficjalnych stronach internetowych tych władz.

W pozostałych przypadkach, tj. pobrania pliku elektronicznego (w formacie PDF, JPG, PNG), ze strony podatnika (beneficjanta płatności) lub ze strony internetowej przez niego wskazanej, nie można wykluczyć ryzyka korzystania z danych, których oryginalna treść (także forma i format) została zmodyfikowana.

Certyfikat rezydencji pobrany ze strony internetowej kontrahenta nie stanowi certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 updop.

Interpretacja KIS z 7.01.2019 (0111-KDIB1-3.4010.603.2018.1.BM).

Udokumentowanie fakturą zaliczki na WDT

Wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na poczet WDT nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, chyba że przed tym dniem dostawca wystawił fakturę. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jednocześnie przepisy dotyczące obowiązku podatkowego w WDT nie opisują przypadku otrzymania zaliczki. Otrzymanie zapłaty w trybie zaliczkowym z tytułu WDT nie rodzi więc obowiązku podatkowego.

Wnioskodawca nie powinien jednak wystawiać faktur dokumentujących otrzymanie zaliczek na WDT, nawet jeśli kontrahent z innego kraju UE tego zażąda. Zakaz ten wynika wprost z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, w myśl którego na żądanie nabywcy towaru podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy WDT.

Interpretacja KIS z 20.02.2019 (0115-KDIT1-3.4012.880.2018.1.APR).

Błąd w zgłoszeniu celnym

Pomimo błędu polegającego na podwójnym wykazaniu w rejestrze odpraw uproszczonych odprawy celnej na podstawie tej samej faktury na spółce ciąży obowiązek rozliczenia VAT należnego z tytułu importowanych towarów, przy czym spółka jest zobowiązana do wykazania tego podatku w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zostało przyjęte zgłoszenie, tj. powstał dług celny z tytułu importu towarów.

Jeśli w okresie rozliczeniowym, w którym zostało przyjęte zgłoszenie celne, spółka nie uzyska decyzji unieważniającej omyłkowo złożone zgłoszenie celne, będzie zobowiązana do wykazania należnego VAT w rejestrze VAT oraz deklaracji VAT-7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Po uzyskaniu decyzji unieważniającej omyłkowo złożone zgłoszenie celne w następnym miesiącu (okresie rozliczeniowym) spółka będzie mieć prawo do korekty należnego VAT.

Interpretacja KIS z 18.02.2019 (0111-KDIB3-3.4012.380.2018.1.MK).

Potwierdzenie otrzymania e-faktury korygującej

Skoro w przypadku korekt faktur dostarczanych tradycyjną pocztą akceptowalną formą udokumentowania dostarczenia przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, nie można odmówić takiej mocy dowodowej otrzymanej informacji o pobraniu przez kontrahenta faktury korekty drogą e-mailową (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy). Niezależnie od formy otrzymania potwierdzenia odbioru powinno ono dotyczyć konkretnej faktury/konkretnych faktur korygujących.

Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez klienta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna i uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Warunek ten spełnia również umieszczenie faktury na indywidualnym koncie klienta na specjalnym portalu internetowym wnioskodawcy, który jednocześnie otrzymuje informację o zamieszczeniu dokumentu na tym koncie, przez co jest spełniony wymóg posiadania przez wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez danego klienta.

Interpretacja KIS z 15.02.2019 (0114-KDIP1-3.4012.51.2019.1.JG).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

  • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Z działalności SKwP

Przejść od teorii do praktyki – rozmowa z Jerzym Konieckim, prezesem Zarządu Głównego SKwP

Redakcja: Prezesem Zarządu Głównego SKwP jest Pan od 25.06.2019 r., jednak przez ponad 5 lat był Pan jego wiceprezesem, a od 20 lat pełni funkcję prezesa zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie. Zna Pan organizację „od podszewki”. Od czego Pan zaczyna na nowym stanowisku?

Jerzy Koniecki: Od szczegółowego zapoznania się z działalnością i strukturą Biura Zarządu Głównego (ZG) i Instytutu Certyfikacji Zawodu Księgowego, a także z dokumentacją zatrudnionych tam osób. To wiedza niezbędna do oceny stanu i wprowadzenia zmian, które umożliwią zwiększenie efektywności całej organizacji.


CIT i PIT

Zbycie przedawnionych wierzytelności handlowych a przepisy o kosztach podatkowych

Piotr Kaim
W myśl regulacji ustaw o podatkach dochodowych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Znaczenie tego przepisu budzi wątpliwości, gdy wierzytelność ulega przedawnieniu, a następnie jest przedmiotem odpłatnego zbycia.
Pojawia się wówczas pytanie, czy nominalna wartość wierzytelności może być uwzględniona w kosztach transakcji dokonanej po przedawnieniu. Ostatnie orzeczenia sądowe sugerują odpowiedź przeczącą.

Przedmiotem niniejszego artykułu są skutki przedawnienia tzw. własnych wierzytelności handlowych, a więc takich, które znalazły się w majątku podatnika na skutek sprzedaży towarów lub usług.


Sprawozdawczość

Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. I)

Radosław Ignatowski
Artykuł przedstawia cel, strukturę i składowe sprawozdania prezentującego szeroko rozumiany wynik (dochód), powstały w rezultacie działalności podmiotu w okresie, a także zasady jego sporządzania w myśl MSSF[1].

Celem artykułu jest omówienie ogólnych zasad prezentacji wyników działalności podmiotów sprawozdawczych (dalej podmiotów) w sprawozdaniu z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu, sporządzanym zgodnie z MSSF. Na tym tle zostaną przedstawione zależności między powszechnie stosowanymi w MSSF pojęciami: dochodu, przychodu, zysku, całkowitego dochodu, kosztu i straty.


Temat miesiąca

Jak stosować kryteria „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia

Renata Majewska
Nowe zwolnienie podatkowe (wprowadzone od 1.08.2019) przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia limitów – wiekowego i kwotowego. Obowiązki płatników z tym związane są inne w ostatnich 5 mies. 2019 i inne w 2020.

Ulga nazywana „zerowym PIT” (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia i do kwoty 85 528 zł (w 2019 wyjątkowo 35 636,67 zł). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zwolnieniu podlegają przychody z racji wykonywania usług na podstawie takiej umowy otrzymane wyłącznie od:


Rachunkowość

Zasada istotności w jednostkach budżetowych

Czy państwowa jednostka budżetowa może w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości ustalić jeden wskaźnik istotności, czy też określić odrębne wskaźniki dla poszczególnych obszarów? Czy np. dla wyceny rzeczowych aktywów obrotowych w cenach zakupu, a nie nabycia, bądź niestosowania rozliczeń międzyokresowych powinna być ustalona istotność cząstkowa, która składa się na ogólny wskaźnik istotności?

Rachunkowość

Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej dowodów poniesienia wydatków przez pracowników

Nasza spółka z o.o. ponosi wydatki – m.in. na przejazdy taksówkami, bilety kolejowe i posiłki spożywane przez pracowników podczas podróży służbowych – które są pierwotnie opłacone przez nich z ich własnych środków. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, pracownik dostarcza spółce dowód poniesienia wydatku (fakturę lub rachunek wystawiony na spółkę). Dotychczas przechowywaliśmy te dokumenty w formie papierowej, jednak w celu ograniczenia kosztów i pracochłonnej archiwizacji chcemy przechowywać je w formie elektronicznej. Oryginały dowodów będą niszczone.
Czy tak przechowywane faktury/rachunki spełniają warunki zaliczenia do kosztów księgowych udokumentowanych nimi wydatków?

Rachunkowość

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Badamy skonsolidowane sprawozdanie finansowe (ssf) obejmujące m.in. jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych w Meksyku i Maroku. Sprawozdania te zostały zbadane przez lokalnych audytorów i uzyskaliśmy stosowne dane pozwalające na dokonanie konsolidacji.
Jak w ssf ma brzmieć pkt 3.5 informacji dodatkowej, dotyczący „rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto”?
Rzecz w tym, że:
• ssf nie stanowi podstawy ustalania wysokości podatku dochodowego,
• nie są nam znane systemy podatkowe zagranicznych jednostek zależnych objętych konsolidacją (ponadto, jak podzielić wynik na dotyczący operacji kapitałowych i pozostałej działalności, co przewiduje ustrukturyzowana nota?),
• ew. rozliczenie różnicy, o której mowa, nie jest informacją komukolwiek przydatną.

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Podatki i prawo gospodarcze

Do którego źródła przychodów zaliczyć wydatki pośrednio związane z zakupem akcji zagranicznej spółki

Edyta Głębicka
Jesteśmy – jako spółka z o.o. – zainteresowani zakupem akcji włoskiej spółki o profilu działalności podobnym do naszego. Pojawimy się dzięki temu na włoskim rynku, a być może zdobędziemy od niej bezcenną wiedzę produkcyjną i handlową. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zakupie, zamierzamy przeprowadzić różne konsultacje, analizy i badania dotyczące włoskiego podmiotu, zaangażować w to firmy doradcze (także zagraniczne), spotykać się z przedstawicielami drugiej strony w celu prowadzenia negocjacji.
Poniesiemy więc koszty m.in. doradztwa strategicznego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego, technicznego, badania włoskiej spółki pod kątem prawnym, podatkowym i finansowym (tzw. due diligence), tłumaczeń, podróży służbowych związanych z planowaną transakcją, inne opłaty, np. za notarialne poświadczenie dokumentów czy dotyczące pełnomocnictw. Jeżeli zakupimy akcje, to zapewne powstaną też różnice kursowe na cenie ich zakupu.
Jak podatkowo rozliczyć koszty związane z opisanym przedsięwzięciem?

Podatki i prawo gospodarcze

Podwójne limitowanie kosztów gwarancji i poręczeń

Edyta Głębicka
Inne spółki z grupy kapitałowej udzielają nam gwarancji i poręczeń spłaty zaciągniętych przez nas pożyczek. Płacimy im za to wynagrodzenie. Jak się domyślamy, tego rodzaju wydatek należy uznać za limitowany koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c updop. Równocześnie w art. 15e updop wprost wymieniono koszty gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty powiązane – jako tzw. koszty usług niematerialnych, również podlegające limitowaniu. Z żadnej regulacji updop nie wynika przy tym, że ten sam wydatek może podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tylko na podstawie jednego z ww. przepisów.
Co w przypadku, gdy na podstawie obu przepisów pojawi się u nas kwota, którą trzeba wyłączyć z kosztów podatkowych? Nie powinno chyba dochodzić do sytuacji, że ten sam wydatek w podwójnej wysokości nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jak z tego wybrnąć?

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą inwestycją – rozliczenie PIT i VAT

Piotr Kaim
W 2009 r. wspólnicy spółki cywilnej (prowadzącej księgi rachunkowe) nabyli nieruchomość za łączną cenę 840 tys. zł (bez uwzględnienia VAT), na którą składała się cena budynku (700 tys. zł) oraz gruntu (140 tys. zł). Następnie nieruchomość była wykorzystywana do działalności gospodarczej spółki. Od 2017 r. spółka rozbudowuje budynek, a wydatki na ten cel (680 tys. zł netto, bez VAT) zostały zaksięgowane na koncie „Środki trwałe w budowie” (rozbudowa jeszcze trwa). W trakcie użytkowania budynku spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych, które łącznie wyniosły 150 tys. zł. Zarówno nabycie nieruchomości, jak i rozbudowa były finansowane kredytami we frankach szwajcarskich. Ostatnio wspólnicy podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem rozbudowy.
Jakie będą tego skutki w PIT i VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

VAT od odszkodowania za przedłużające się prace budowlane

Marcin Szymankiewicz
Spółka i deweloper zawarli umowę przedwstępną sprzedaży i wykończenia lokalu niemieszkalnego. Spółka zawarła jednocześnie z inną firmą przedwstępną umowę najmu tego lokalu.
Umowa z deweloperem, przenosząca własność, miała być zawarta do końca stycznia 2019 r.
Inwestycja nie została jednak zrealizowana w terminie. Termin wydania lokalu zmieniono aneksem na 31.08.2019 r. Analogicznie zmieniono umowę najmu. Strony ustaliły, że deweloper od lutego 2019 r. do końca miesiąca, w którym podpisze akt notarialny przenoszący własność lokalu, będzie comiesięcznie wypłacał spółce równowartość miesięcznego czynszu najmu, w celu wynagrodzenia jej utraconych korzyści na skutek przesunięcia terminu świadczenia usług najmu (w zamian nie skorzysta ona z prawa odstąpienia od umowy i nie będzie żądać zapłaty kary przewidzianej w umowie przedwstępnej). Czy od otrzymanego od dewelopera odszkodowania spółka powinna odprowadzić VAT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach zwolnienia z tytułu restrukturyzacji – czy jest opodatkowane PIT

Marcin Szymankiewicz
1.07.2019 r. spółka zawarła i podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie zbiorowe (o którym mowa w art. 9 § 1 Kp) w sprawie restrukturyzacji spółki w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 r. Restrukturyzacja będzie skutkowała zwolnieniami grupowymi. Zwalnianym pracownikom – z powodu likwidacji stanowiska – zgodnie z porozumieniem zbiorowym spółka wypłaca odprawę (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[1]) oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
Czy należy pobrać podatek dochodowy od tego dodatkowego odszkodowania wypłaconego z tytułu zwolnienia w ramach restrukturyzacji?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapewnienie wyżywienia w czasie podróży służbowej a przychody pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. nie wypłaca diet pracownikom odbywającym zagraniczne podróże służbowe, lecz zapewnia im na swój koszt całodzienne wyżywienie. Kupując posiłki za granicą, pracownicy biorą fakturę na pracodawcę. Zwracane im wydatki odpowiadają kwotom z przedstawionych faktur, jednak często przekraczają wartość diet określonych przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych.
Czy nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie ponad kwoty diet wynikających z powyższego rozporządzenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na PIT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odwołany urlop a wypłata dofinansowania do „wczasów pod gruszą”

Renata Majewska
Firma, zatrudniająca ponad 100 osób, prowadzi zfśs. Regulamin socjalny przewiduje wypłatę dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Mogą się o nie starać pracownicy, którzy złożą wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych. Zgodnie z tym regulaminem „gruszowe” wypłacamy w ciągu 14 dni po powrocie uprawnionego do pracy i przedstawieniu przez niego jakiegokolwiek rachunku potwierdzającego koszty takich wakacji, w kwocie od 800 do 1500 zł brutto na rodzinę – w zależności od progu dochodowego. Jeden z zatrudnionych zgłosił podanie o urlop odpowiedniej długości (od 12.08.2019 do 25.08.2019 r.), ale potem został z niego przez pracodawcę odwołany – od 19.08.2019 r. – z ważnych powodów.
Czy należy mu się to świadczenie?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....