Przegląd orzeczeń i interpretacji


Zbycie części wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi

 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Kc – Kodeks cywilny
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której uwzględniono tzw. ulgę na złe długi w VAT, należność została zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego VAT w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiło to zbycie – z uwzględnieniem proporcji, w jakiej otrzymana ze sprzedaży kwota pozostaje do kwoty dokonanej korekty.

Wyrok NSA z 26.02.2019 (I FSK 45/17).

Zapłata rolnikowi ryczałtowemu po terminie

Fakt uiszczenia należności rolnikowi ryczałtowego z opóźnieniem, tj. po 14-dniowym terminie wynikającym z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT lub umówionym terminie płatności wynikającym z umowy z rolnikiem, nie pozbawia spółki (nabywcy produktów rolnych) prawa do podwyższenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu VAT, wynikającą z faktury VAT-RR. Podwyższenie to może nastąpić w rozliczeniu na okres rozliczeniowy, w którym spółka dokonała zapłaty rolnikowi ryczałtowemu.

Interpretacja KIS z 11.05.2019 (0113-KDIPT1-3.4012.142.2019.1.MWJ).

Zwrócony podwójny zadatek bez VAT

W razie odstąpienia od zrealizowania transakcji, na poczet której uiszczono zadatek/zaliczkę, ostatecznie nie dochodzi do czynności opodatkowanej, na poczet której płatność została przyjęta. Nie zaistnieje więc przedmiot opodatkowania. W konsekwencji należy skorygować podatek należny od zadatku/zaliczki.

Podatnik, który otrzymał zadatek na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług, może być zobowiązany do jego zwrotu w podwójnej wysokości w razie niewykonania przez niego umowy (art. 394 § 1 Kc). Zwróconą kwotę, odpowiadającą 2-krotności otrzymanego zadatku, dzieli się na 2 części:

 • zwrot otrzymanego zadatku, który należy udokumentować fakturą korygującą,
 • nadwyżkę ponad kwotę otrzymanego zadatku, która jest odszkodowaniem niepodlegającym VAT, w celu naprawienia szkody poniesionej w następstwie niewykonania umowy.

Interpretacja KIS z 11.05.2019 (0112-KDIL2-1.4012.87.2019.1.AS).

Limit kosztów eksploatacji auta u podatnika zwolnionego z VAT

Szpital świadczący niemal wyłącznie (w 98%) usługi zwolnione przedmiotowo z VAT nie jest na podstawie art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy o VAT zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 tej ustawy, więc może zaliczyć 100% wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów.

Warunkiem jest wykorzystywanie samochodów wyłącznie w prowadzonej działalności, co może być poddane kontroli przez organy podatkowe na podstawie innych dokumentów będących w posiadaniu szpitala.

Interpretacja KIS z 30.04.2019 (0111-KDIB1-3.4010.17.2019.3.MBD).

Amortyzacja felg i opon zimowych

Wnioskodawca zawarł umowę leasingu samochodu osobowego, który użytkuje w samodzielnej działalności gospodarczej od 27.11.2018. W styczniu 2019 poniósł wydatki w kwocie 63 833,30 zł na dodatkowe wyposażenie auta (m.in. opony i felgi, czujnik ciśnienia w oponach) oraz wykonał zabezpieczenia szyb przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wydatki te zostały 1.02.2019 przyjęte do użytkowania jako środek trwały o nazwie „nadkłady na samochodzie osobowym”. Można je uznać z inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzować indywidualną stawką amortyzacyjną, zgodnie z art. 22j ust. 4 pkt 1 updof. Wnioskodawca ma więc prawo zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych naliczonych przez 44 mies., od wartości początkowej tego środka trwałego, wykorzystywanego wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Interpretacja KIS z 16.05.2019 (0113-KDIPT2-1.4011.137.2019.2.MM).

Koszty studiów doktoranckich prezesa

Wydatki związane ze skierowaniem prezesa zarządu na studia doktoranckie mają wpływ na poszerzenie zakresu wiedzy tego pracownika w dziedzinie, którą zajmuje się spółka, oraz na realizację zadań, które zostały przed nim postawione, a tym samym przyczynią się do zabezpieczenia źródła przychodów oraz jego zwiększenia i umożliwią dalszy rozwój spółki.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza oraz materiał merytoryczny zebrany do opracowania pracy doktorskiej będą pozostawać w ścisłym związku z przedmiotem działalności spółki, tj. budową regałów wykorzystywanych w wewnętrznej logistyce magazynowej.

Co do zasady wydatki te można zatem uznać za ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Interpretacja KIS z 8.04.2019 (0111-KDIB2-1.4010.19.2019.4.AT).

Skutki w CIT zawarcia układu z dłużnikiem

Ta część wierzytelności, o jaką zgodnie z układem zawartym w postępowaniu układowym zostanie zmniejszona wierzytelność podlegająca spłacie na rzecz podatnika, może być potraktowana jako umorzona i zaliczona do jego kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 updop, gdyż przychód z tego tytułu został wykazany uprzednio jako przychód należny na podstawie wystawionych faktur.

Momentem uznania wierzytelności za umorzoną nie jest jednak moment zawarcia układu, lecz moment jego wykonania. Do tego czasu odpis aktualizujący, odpowiadający wartości wierzytelności, o jaką zostanie zmniejszona kwota do spłaty, pozostaje w kosztach uzyskania przychodów. W momencie umorzenia wierzytelności w tej części (tj. w momencie wykonania układu) i zaliczenia jej do kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 updop należy jednocześnie wykazać przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4d.

Interpretacja KIS z 23.05.2019 (0114-KDIP2-3.4010.51.2018.2.MS).

Ryczałt od najmu a prawo do karty podatkowej

Wnioskodawczyni na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich wykorzystuje część budynku stanowiącego jej prywatną własność (niebędącego składnikiem majątku firmy). Drugą część wynajmuje w ramach najmu prywatnego, opodatkowując przychód ryczałtem.

Wynajem prywatnego składnika majątkowego (niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) nie powoduje, że zachodzi przesłanka negatywna, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 uzpd, wykluczająca możliwość opodatkowania usług fryzjerskich w formie karty podatkowej.

Interpretacja KIS z 14.05.2019 (0115-KDIT3.4011.90.2019.2.WM).

Podatek minimalny od budynków wynajętych na krótki termin

Ustawodawca nie wyłączył z zakresu opodatkowania przychodów z budynków, w których pomieszczenia wynajmowane są na godziny lub poszczególne dni w danym miesiącu.

Jeżeli budynek został oddany w najem (dzierżawę) w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni wynajętej (dzierżawionej) w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Proporcję ustala się na pierwszy dzień każdego miesiąca, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – na dzień jego wprowadzenia.

Czas, na jaki zawarto umowę najmu, nie ma znaczenia. W kalkulacji ujmuje się nawet powierzchnię wynajętą na kilka godzin lub dni w danym miesiącu, jeżeli objęta jest umową najmu (dzierżawy) na pierwszy dzień miesiąca.

Interpretacja KIS z 26.04.2019 (0111-KDIB1-2.4010.37.2019.1.MS).

Odsetki i dywidenda a limit przychodu małego podatnika

Spółka z o.o. uzyskuje przychody z wynajmu nieruchomości, a ponadto zawarła umowę pożyczki, z której uzyskuje przychody w postaci odsetek (niezaliczane do zysków kapitałowych). Przychody z tytułu otrzymanych odsetek od udzielonej pożyczki należy uwzględnić przy wyliczaniu wartości przychodu ze sprzedaży, decydującej o statusie małego podatnika dla celów CIT. Nie uwzględnia się natomiast wartości otrzymanej dywidendy, która nie jest przychodem ze sprzedaży.

Interpretacja KIS z 6.05.2019 (0111-KDIB1-2.4010.71.2019.2.BG).

Najem nieruchomości w Polsce i za granicą

Jeżeli podatnik osiąga dochody w Polsce z najmu opodatkowanego ryczałtem i jednocześnie uzyskuje dochody z najmu nieruchomości położonej za granicą, do których zgodnie z umową międzynarodową stosuje się metodę wyłączenia z progresją, to dochody uzyskane w tym drugim państwie nie mają wpływu na stawkę ryczałtu stosowaną do polskich dochodów.

Z konstrukcji zeznania PIT-28 ani z przepisów prawa podatkowego nie wynika obowiązek wykazania przychodów osiągniętych przez wnioskodawcę z najmu nieruchomości w Hiszpanii razem z przychodami osiągniętymi w Polsce. Nie ciąży też na nim obowiązek dołączania do zeznania zał. PIT/ZG – informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku.

Podsumowując: przychód z najmu nieruchomości położonej w Hiszpanii podlega tam opodatkowaniu. W Polsce jest wolny od PIT.

Interpretacja KIS z 8.04.2019 (0115-KDIT3.4011.77.2019.1.DP).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Jednolity Plik Kontrolny

Zmiany w strukturach JPK_VAT i JPK_FA – jak wpłyną na organizację pracy działu księgowości i innych działów przedsiębiorstwa

Agnieszka Baklarz
Aby sprostać rosnącym wymaganiom ustawodawcy w zakresie dostarczania danych o transakcjach podlegających VAT, przedsiębiorstwa muszą zapewnić przepływ stosownych informacji do działu księgowości (bądź do obsługującego je biura rachunkowego). Wiążą się z tym zmiany w oprogramowaniu, a także konieczność przeszkolenia pracowników i wdrożenia odpowiednich procedur.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z dużym natężeniem zmian w obowiązkach informacyjnych, związanych z plikami JPK. Od 1.11.2019 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_FA, która wymaga m.in. podawania nowych danych dotyczących faktur zaliczkowych.


VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. II)

Mateusz Kaczmarek
W związku ze zmianą regulacji unijnych od 1.01.2020 r. zajdą zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji transgranicznych na terenie UE. Modyfikacji ulegną m.in. zasady dokumentowania przemieszczenia towarów w ramach WDT, które zostaną ujednolicone w ramach całej UE na mocy rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy 112[1].

W pierwszej części artykułu była mowa o tym, jakie transakcje stanowią WNT i WDT, a także o ustalaniu miejsca ich świadczenia (opodatkowania) – w tym o wynikających z dyrektywy nowych regułach dla transakcji łańcuchowych. W tej części przyjrzymy się zarówno zasadom rozliczania VAT od ww. dostaw i nabyć (szczególnie warunkom stosowania zerowej stawki do WDT), jak i opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT).


e-sprawozdanie finansowe

E-sprawozdawczość i zamknięcie ksiąg – okiem praktyka

Andrzej Netter
Zmiana formy rocznego sprawozdania finansowego (rsf) na elektroniczną oraz tegoroczne zmiany przepisów powodują, że planując zamknięcie ksiąg za 2019 r., należy uwzględnić nowe czynności, związane ze sporządzeniem e-sprawozdawczości.

Od 1.09.2019 r. obowiązują nowe struktury logiczne rsf (wersja 1-2). Zmiany dotyczą wszystkich struktur z wyjątkiem schemy dla jednostek sporządzających rsf zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.


Inwestycje

Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnienie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości

Po prawie dwudziestu latach doświadczeń warto się zastanowić, jak jednostki, sporządzając sprawozdanie finansowe, rozumieją istotę nieruchomości inwestycyjnych i stosują wymogi uor dotyczące ich kwalifikacji i ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania danych. W artykule odniesiono się do wybranych problemów, jakie rodzi ujmowanie i wycena nieruchomości, które mogą być uznane za nieruchomości inwestycyjne.

Od 2002 r. w dziale A bilansu, w ramach grupy IV „Inwestycje długoterminowe”, wyodrębniono poz. 1 „Nieruchomości”. Kolejna nowelizacja uor umożliwiła amortyzację tych obiektów, a więc usankcjonowała ich wycenę w cenie nabycia; następna zaś zmiana – która weszła w życie od 2009 r. – wprowadziła możliwość ich wyceny w wartości rynkowej bądź inaczej ustalonej wartości godziwej.


VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Zawód księgowego

Nie bójmy się robotów

Stanisław Hońko
Czy informacje prasowe przepowiadające schyłek profesji związanych z rachunkowością są oparte na wiarygodnych przesłankach? Czym są roboty księgowe i jakie funkcje wykonują obecnie? Czy automatyzacja rachunkowości spowoduje drastyczne zmniejszenie zatrudnienia? Artykuł daje odpowiedzi na te pytania, dowodząc, że przewidywania agonii zawodu księgowego są przedwczesne.

Co pewien czas pojawiają się pogłoski, że roboty zabiorą pracę księgowym. Roboty są nieomylne, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, pracują non stop i nigdy nie są w złym humorze. Mają wiele cech, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku pracy. Księgowych nie trzeba przekonywać, że te doniesienia nie są niczym więcej niż medialną sensacją, której życie jest krótkie.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....