Przegląd orzeczeń i interpretacji


Zbycie części wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Kc – Kodeks cywilny
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której uwzględniono tzw. ulgę na złe długi w VAT, należność została zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego VAT w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiło to zbycie – z uwzględnieniem proporcji, w jakiej otrzymana ze sprzedaży kwota pozostaje do kwoty dokonanej korekty.

Wyrok NSA z 26.02.2019 (I FSK 45/17).

Zapłata rolnikowi ryczałtowemu po terminie

Fakt uiszczenia należności rolnikowi ryczałtowego z opóźnieniem, tj. po 14-dniowym terminie wynikającym z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT lub umówionym terminie płatności wynikającym z umowy z rolnikiem, nie pozbawia spółki (nabywcy produktów rolnych) prawa do podwyższenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu VAT, wynikającą z faktury VAT-RR. Podwyższenie to może nastąpić w rozliczeniu na okres rozliczeniowy, w którym spółka dokonała zapłaty rolnikowi ryczałtowemu.

Interpretacja KIS z 11.05.2019 (0113-KDIPT1-3.4012.142.2019.1.MWJ).

Zwrócony podwójny zadatek bez VAT

W razie odstąpienia od zrealizowania transakcji, na poczet której uiszczono zadatek/zaliczkę, ostatecznie nie dochodzi do czynności opodatkowanej, na poczet której płatność została przyjęta. Nie zaistnieje więc przedmiot opodatkowania. W konsekwencji należy skorygować podatek należny od zadatku/zaliczki.

Podatnik, który otrzymał zadatek na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług, może być zobowiązany do jego zwrotu w podwójnej wysokości w razie niewykonania przez niego umowy (art. 394 § 1 Kc). Zwróconą kwotę, odpowiadającą 2-krotności otrzymanego zadatku, dzieli się na 2 części:

  • zwrot otrzymanego zadatku, który należy udokumentować fakturą korygującą,
  • nadwyżkę ponad kwotę otrzymanego zadatku, która jest odszkodowaniem niepodlegającym VAT, w celu naprawienia szkody poniesionej w następstwie niewykonania umowy.

Interpretacja KIS z 11.05.2019 (0112-KDIL2-1.4012.87.2019.1.AS).

Limit kosztów eksploatacji auta u podatnika zwolnionego z VAT

Szpital świadczący niemal wyłącznie (w 98%) usługi zwolnione przedmiotowo z VAT nie jest na podstawie art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy o VAT zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 tej ustawy, więc może zaliczyć 100% wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów.

Warunkiem jest wykorzystywanie samochodów wyłącznie w prowadzonej działalności, co może być poddane kontroli przez organy podatkowe na podstawie innych dokumentów będących w posiadaniu szpitala.

Interpretacja KIS z 30.04.2019 (0111-KDIB1-3.4010.17.2019.3.MBD).

Amortyzacja felg i opon zimowych

Wnioskodawca zawarł umowę leasingu samochodu osobowego, który użytkuje w samodzielnej działalności gospodarczej od 27.11.2018. W styczniu 2019 poniósł wydatki w kwocie 63 833,30 zł na dodatkowe wyposażenie auta (m.in. opony i felgi, czujnik ciśnienia w oponach) oraz wykonał zabezpieczenia szyb przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wydatki te zostały 1.02.2019 przyjęte do użytkowania jako środek trwały o nazwie „nadkłady na samochodzie osobowym”. Można je uznać z inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzować indywidualną stawką amortyzacyjną, zgodnie z art. 22j ust. 4 pkt 1 updof. Wnioskodawca ma więc prawo zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych naliczonych przez 44 mies., od wartości początkowej tego środka trwałego, wykorzystywanego wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Interpretacja KIS z 16.05.2019 (0113-KDIPT2-1.4011.137.2019.2.MM).

Koszty studiów doktoranckich prezesa

Wydatki związane ze skierowaniem prezesa zarządu na studia doktoranckie mają wpływ na poszerzenie zakresu wiedzy tego pracownika w dziedzinie, którą zajmuje się spółka, oraz na realizację zadań, które zostały przed nim postawione, a tym samym przyczynią się do zabezpieczenia źródła przychodów oraz jego zwiększenia i umożliwią dalszy rozwój spółki.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza oraz materiał merytoryczny zebrany do opracowania pracy doktorskiej będą pozostawać w ścisłym związku z przedmiotem działalności spółki, tj. budową regałów wykorzystywanych w wewnętrznej logistyce magazynowej.

Co do zasady wydatki te można zatem uznać za ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Interpretacja KIS z 8.04.2019 (0111-KDIB2-1.4010.19.2019.4.AT).

Skutki w CIT zawarcia układu z dłużnikiem

Ta część wierzytelności, o jaką zgodnie z układem zawartym w postępowaniu układowym zostanie zmniejszona wierzytelność podlegająca spłacie na rzecz podatnika, może być potraktowana jako umorzona i zaliczona do jego kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 updop, gdyż przychód z tego tytułu został wykazany uprzednio jako przychód należny na podstawie wystawionych faktur.

Momentem uznania wierzytelności za umorzoną nie jest jednak moment zawarcia układu, lecz moment jego wykonania. Do tego czasu odpis aktualizujący, odpowiadający wartości wierzytelności, o jaką zostanie zmniejszona kwota do spłaty, pozostaje w kosztach uzyskania przychodów. W momencie umorzenia wierzytelności w tej części (tj. w momencie wykonania układu) i zaliczenia jej do kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 updop należy jednocześnie wykazać przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4d.

Interpretacja KIS z 23.05.2019 (0114-KDIP2-3.4010.51.2018.2.MS).

Ryczałt od najmu a prawo do karty podatkowej

Wnioskodawczyni na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich wykorzystuje część budynku stanowiącego jej prywatną własność (niebędącego składnikiem majątku firmy). Drugą część wynajmuje w ramach najmu prywatnego, opodatkowując przychód ryczałtem.

Wynajem prywatnego składnika majątkowego (niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) nie powoduje, że zachodzi przesłanka negatywna, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 uzpd, wykluczająca możliwość opodatkowania usług fryzjerskich w formie karty podatkowej.

Interpretacja KIS z 14.05.2019 (0115-KDIT3.4011.90.2019.2.WM).

Podatek minimalny od budynków wynajętych na krótki termin

Ustawodawca nie wyłączył z zakresu opodatkowania przychodów z budynków, w których pomieszczenia wynajmowane są na godziny lub poszczególne dni w danym miesiącu.

Jeżeli budynek został oddany w najem (dzierżawę) w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni wynajętej (dzierżawionej) w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Proporcję ustala się na pierwszy dzień każdego miesiąca, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – na dzień jego wprowadzenia.

Czas, na jaki zawarto umowę najmu, nie ma znaczenia. W kalkulacji ujmuje się nawet powierzchnię wynajętą na kilka godzin lub dni w danym miesiącu, jeżeli objęta jest umową najmu (dzierżawy) na pierwszy dzień miesiąca.

Interpretacja KIS z 26.04.2019 (0111-KDIB1-2.4010.37.2019.1.MS).

Odsetki i dywidenda a limit przychodu małego podatnika

Spółka z o.o. uzyskuje przychody z wynajmu nieruchomości, a ponadto zawarła umowę pożyczki, z której uzyskuje przychody w postaci odsetek (niezaliczane do zysków kapitałowych). Przychody z tytułu otrzymanych odsetek od udzielonej pożyczki należy uwzględnić przy wyliczaniu wartości przychodu ze sprzedaży, decydującej o statusie małego podatnika dla celów CIT. Nie uwzględnia się natomiast wartości otrzymanej dywidendy, która nie jest przychodem ze sprzedaży.

Interpretacja KIS z 6.05.2019 (0111-KDIB1-2.4010.71.2019.2.BG).

Najem nieruchomości w Polsce i za granicą

Jeżeli podatnik osiąga dochody w Polsce z najmu opodatkowanego ryczałtem i jednocześnie uzyskuje dochody z najmu nieruchomości położonej za granicą, do których zgodnie z umową międzynarodową stosuje się metodę wyłączenia z progresją, to dochody uzyskane w tym drugim państwie nie mają wpływu na stawkę ryczałtu stosowaną do polskich dochodów.

Z konstrukcji zeznania PIT-28 ani z przepisów prawa podatkowego nie wynika obowiązek wykazania przychodów osiągniętych przez wnioskodawcę z najmu nieruchomości w Hiszpanii razem z przychodami osiągniętymi w Polsce. Nie ciąży też na nim obowiązek dołączania do zeznania zał. PIT/ZG – informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku.

Podsumowując: przychód z najmu nieruchomości położonej w Hiszpanii podlega tam opodatkowaniu. W Polsce jest wolny od PIT.

Interpretacja KIS z 8.04.2019 (0115-KDIT3.4011.77.2019.1.DP).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Z doświadczeń zagranicy

Technologia informatyczna dla mniejszych firm

Dorota Wyczółkowska
Właściwy wybór, wdrożenie i efektywne stosowanie technologii informatycznej (IT), a zarazem szkolenie pracowników, jak wykorzystywać rozwiązania oferowane przez programy komputerowe, ma podstawowe znaczenie dla sukcesu firmy.

Działalność mniejszych firm w dużym stopniu zależy od stosowanej przez nie technologii informatycznej, która umożliwia im świadczenie wysokiej jakości usług, kosztowo efektywnych i przynoszących zyski. Firmy te rzadko mają jednak wyspecjalizowane działy zajmujące się IT, choć muszą wykonywać takie same zadania jak duże organizacje. Powierzają więc ich wykonanie pracownikom lub zewnętrznym usługodawcom.


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Eliminacja transakcji zawieranych w ramach grupy kapitałowej

Artur Raciński
W artykule przedstawiono przykłady najczęstszych korekt wzajemnych transakcji w ramach grupy kapitałowej, wprowadzanych do skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat[1].

Biorąc pod uwagę, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe (dalej ssf) powinno przedstawiać sytuację finansową i wyniki działalności grupy tak, jakby stanowiła ona jedno przedsiębiorstwo, jednostka dominująca sporządzająca ssf jest zobligowana do wyeliminowania z sum jednostkowych sprawozdań finansowych (dalej sf) kwoty wszystkich istotnych transakcji, które nastąpiły w danym okresie i na dzień bilansowy między jednostkami objętymi konsolidacją.


Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


VAT

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

Przemysław Powierza
Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2.05.2019 r. wydał istotny nie tylko dla branży budowlanej wyrok w polskiej sprawie, rozstrzygając spór spółki Budimex S.A. z MF (C-224/18). Spółka zamierzała rozliczać VAT z tytułu wykonywanych usług budowlanych i budowlano-montażowych w dacie podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru prac. MF był tymczasem zdania[1], że data podpisania protokołu jest bez znaczenia, bo decyduje dzień rzeczywistego wykonania prac.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny w jednostce małej

Od 1.01.2019 r. zaliczamy się do małych jednostek – z uwagi na podniesienie tzw. progów (sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów). Uprawnia nas to m.in. do zastosowania podatkowej definicji leasingu finansowego. Chcemy skorzystać z tej możliwości. Jest oczywiste, że nowe umowy leasingu będziemy kwalifikować zgodnie z zasadami podatkowymi i odpowiednio do tego ujmować w księgach. Mamy jednak zawarte umowy leasingu samochodów ciężarowych, które dotychczas do celów rachunkowości były klasyfikowane oraz księgowane jako leasing finansowy, a zgodnie z przepisami o podatku dochodowym stanowią leasing operacyjny.
Jak postąpić w ich przypadku?
1. Czy zostawić dotychczasowy sposób ewidencji?
2. Jeżeli konieczne byłoby przeliczanie „starych” umów leasingu finansowego na „nowy” leasing operacyjny, to co zrobić z opłatami wstępnymi, stanowiącymi 30% wartości rynkowej pojazdów?

W rozpatrywanym przypadku – jak słusznie wskazuje Czytelnik – możliwe są 2 rozwiązania:

1) pozostawienie dotychczasowej kwalifikacji już zawartych umów leasingu finansowego aż do ich zakończenia i jednoczesne ewidencjonowanie nowo zawieranych umów leasingu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, tzn. jako leasing operacyjny,

2) przekształcenie umów leasingu finansowego w leasing operacyjny; skutki księgowe przekształcenia byłyby ujęte na niepodzielonym wyniku finansowym z lat ubiegłych; kwalifikacja i ujmowanie nowo zawieranych umów leasingu byłyby takie same jak w pierwszym rozwiązaniu.


Rachunkowość

Prezentacja powiązań z tytułu zaangażowania w kapitale

Czy informacje o stanach aktywów i zobowiązań, wynikających z zaangażowania w kapitale innej jednostki, powinny być prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu:
• dwustronnie, tj. zarówno przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie), jak i jednostkę, w której kapitale zaangażowanie to nastąpiło (jak w przypadku jednostek powiązanych),
• jednostronnie, tj. tylko przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie) w kapitale innej jednostki?

Uor definiuje „zaangażowanie w kapitale” (art. 3 ust. 1pkt 37d) jako jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki (bez określenia jego procentowej wartości), mający charakter trwałego powiązania. Mylące jest tu słowo „jakikolwiek”, może bowiem powstać wątpliwość, czy wyklucza to możliwość stosowania zasady istotności w przypadku posiadania udziałów o znikomej wartości. Naszym zdaniem nie wyklucza.


Rachunkowość

Czy rezerwa na zaległy podatek dochodowy może obciążyć lokatorów spółdzielni

Ewa Hrebin
Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczała do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących jej członkami, w tym z tytułu najmu garaży, i stosowała do nich zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że w myśl wyroku NSA (FSK 1025/13) wynajmowanie garaży na rzecz ww. podmiotów nie stanowi gzm i nie jest objęte wskazanym zwolnieniem. Spółdzielnia nie skorygowała zeznania CIT-8 za poprzednie lata.
Czy w związku z tym utworzyć rezerwę na podatek dochodowy i obciążyć nią lokatorów, czy też skorygować CIT-8 i odprowadzić podatek do US, obciążając nim lokatorów?

Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?

Niestety, nie. Duplikat podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ ma taką samą moc jak faktura pierwotna. Prawidłowo wystawiony duplikat zawiera słowo „duplikat” oraz datę jego wystawienia.


Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Renata Majewska
Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....