Przegląd orzeczeń i interpretacji


Przychód wspólnika cichego – jak rozliczyć PIT

  • US – urząd skarbowy
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Organ błędnie potraktował wniesienie wkładu przez wspólnika cichego jako udzielenie pożyczki, a udział w zysku jako dochód z odsetek od pożyczki. Przychody wspólnika cichego należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 updof). Do opodatkowania dochodów wspólników spółki cichej powinien mieć również odpowiednie zastosowanie art. 8 ust. 1 updof, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Wspólnik cichy zobowiązany jest do samoobliczenia PIT bez pośrednictwa płatnika.

Wyrok WSA w Poznaniu z 11.10.2018 (I SA/Po 457/18).

Stawka VAT na dostawy dla niemieckiego kontrahenta

Spółka, dokonując dostaw na rzecz kontrahenta z Niemiec, miała od niego pisemną informację, z której jednoznacznie wynikało, że nie był zarejestrowany dla potrzeb wymiany wewnątrzwspólnotowej, a dostawy należy rozliczać wg zasad przewidzianych dla transakcji krajowych i opodatkowywać w Polsce. Ponadto spółka potwierdzała brak rejestracji kontrahenta w systemie VIES.

Prawidłowo więc opodatkowała te dostawy jako krajowe. W tym momencie bowiem nie została spełniona przesłanka wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

W sytuacji gdy spółka otrzymała informację, że 10.02.2018 administracja podatkowa Niemiec dokonała zmiany w systemie VIES, rejestrując kontrahenta niemieckiego jako podatnika podatku od wartości dodanej dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego z mocą wsteczną, tj. od 1.10.2017, oraz zostały spełnione pozostałe warunki z art. 13 i art. 42 ustawy o VAT, spółka powinna zastosować do nowych dostaw stawkę 0% oraz dokonać korekty stawki dla dostaw zrealizowanych od 1.10.2017.

Wprawdzie przepisy ustawy nie wskazują wprost na obowiązek korekty podatku należnego w przypadku, gdy nabywca towaru z kraju UE po dokonaniu dostawy (w wyniku „wstecznej” rejestracji) otrzymał właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrz-wspólnotowych, ale nie oznacza to, że WDT w tej sytuacji powinna być opodatkowana stawką inną niż 0%.

Interpretacja KIS z 30.11.2018 (0113-KDIPT1-2.4012.630.2018.2.AJB).

Odłączenie części składowej środka trwałego

W razie odłączenia części składowej lub peryferyjnej środka trwałego w ramach modernizacji i zastąpienia jej przez nową część (ulepszenie w inny sposób) korekta wartości początkowej środka trwałego powinna odbywać się poprzez pomniejszenie o wartość netto odłączanej części i następnie zwiększenie o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie, w tym m.in. cenę nabycia nowej części.

Wobec braku danych historycznych dotyczących wartości odłączanego urządzenia lub elementu stanowiącego część składową/peryferyjną spółka może ustalić ich wartość na podstawie wyceny dokonanej przez wyspecjalizowany personel techniczny spółki i/lub przez zewnętrznego rzeczoznawcę.

Interpretacja KIS z 24.10.2018 (0111-KDIB1-2.4010.375.2018.1.MM).

Dywidenda a klucz przychodowy

Art. 15 ust. 2 i 2a updop ustanawiają zasadę proporcjonalnego podziału pośrednich kosztów uzyskania przychodów, których nie można w sposób wyłączny przyporządkować do żadnego źródła. Alokacji dokonuje się wg tzw. klucza przychodowego polegającego na podziale kosztów w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Art. 15 ust. 2 ustanawia zasadę proporcjonalnego podziału kosztów pomiędzy przychody opodatkowane, nieopodatkowane i zwolnione z opodatkowania, a art. 15 ust. 2a reguluje sytuacje, w których w ramach jednego źródła część kosztów pośrednich alokowana jest do przychodów podlegających opodatkowaniu, a część – do nieopodatkowanych lub zwolnionych.

Zasady proporcjonalnego podziału kosztów odnoszą się wyłącznie do przychodów ze źródeł, z których przedmiotem opodatkowania jest dochód. Nie odnoszą się więc do przychodów opodatkowanych ryczałtowo. Przychodów z dywidend otrzymanych od podmiotów mających siedzibę na terytorium RP nie uwzględnia się w kalkulacji dla potrzeb proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich, tj. nie ujmuje się ich ani wśród „przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym” lub „przychodów ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym bądź są zwolnione z podatku dochodowego” (w liczniku proporcji), ani w „ogólnej kwocie przychodów” (w mianowniku proporcji).

Interpretacja KIS z 25.10.2018 (0111-KDIB1-3.4010.432.2018.1.PC).

Koszty spółki komandytowej rozliczane wg klucza przychodowego

Przypisane wnioskodawcy na podstawie art. 5 ust. 2 updop koszty spółek komandytowych, w których jest wspólnikiem, a których nie można przypisać do danego źródła przychodu, uwzględnia się w proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2b updop, liczonej na poziomie wnioskodawcy z uwzględnieniem wszystkich jego kosztów (w tym również tych przypisanych mu na podstawie art. 5 ust. 2). Updop jednoznacznie wskazuje, że kategorie „przychodu” oraz „kosztu uzyskania przychodu” odnoszą się do podatników CIT. W przypadku spółek niebędących podatnikami nie można mówić o tych kategoriach. Jednocześnie art. 15 ust. 2 updop stanowi, że jeżeli „podatnik” ponosi „koszty uzyskania przychodów”, to koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Nie ma możliwości odniesienia tego przepisu do rozliczeń spółki komandytowej.

Interpretacja KIS z 19.11.2018 (0111-KDIB1-2.4010.470.2018.1.AW).

Kurs do przeliczenia przychodu po udzieleniu skonta

Rzeczywisty przychód wnioskodawcy powstaje w momencie uregulowania należności przez kontrahenta zagranicznego, ponieważ w tym momencie udziela on swojemu kontrahentowi 2% skonta – ze względu na fakt uregulowania należności wynikającej z faktury pierwotnej w terminie krótszym niż 60 dni od daty jej wystawienia. To wtedy zostaje określona rzeczywista wartość należności, jaką kontrahent jest zobowiązany uiścić na rzecz wnioskodawcy.

Powinien on przeliczyć przychód wynikający z faktury wystawionej w walucie obcej po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania rzeczywistego przychodu, tj. z dnia, w którym udzielono skonta. Błędne byłoby natomiast stosowanie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie zbiorczej faktury korygującej, bowiem nie wtedy powstaje rzeczywisty przychód wnioskodawcy.

Interpretacja KIS z 30.11.2018 (0112-KDIL3-1.4011.378.2018.4.AG).

Koszty wymiany przeterminowanych towarów w punktach handlowych

Spółka zajmująca się produkcją i dystrybucją artykułów spożywczych i słodyczy w celu wsparcia sprzedaży swoich towarów planuje dostarczać i wymieniać swoje produkty w punktach sprzedaży, w celu pokrycia strat, jakie powstały na skutek ich uszkodzenia czy zbliżającego się upływu terminu przydatności do spożycia. Ma to ograniczyć wprowadzanie na rynek przeterminowanych produktów.

Koszty z tym związane (potencjalnych nieodpłatnych dostaw lub wymian) będą uwzględniane przy kalkulacji marży handlowej. Wydatki poniesione przez spółkę na dostarczenie bezpośrednio do punktów sprzedaży detalicznej i wymianę towarów można uznać za koszty uzyskania przychodów. Spełniają bowiem przesłanki z art. 15 ust. 1 updop – pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami spółki i nie mieszczą się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Interpretacja KIS z 19.11.2018 (0111-KDIB1-2.4010.387.2018.2.DP).

Dochód z najmu lokalu rozliczany przez jednego ze współwłaścicieli

Współwłaścicielami lokalu mieszkalnego są wnioskodawczyni, jej mąż oraz ciotka. Wnioskodawczyni planuje zawrzeć z ciotką umowę, z której będzie wynikało, że ciotka nie będzie czerpać pożytków z najmu, a wnioskodawczyni na mocy tej umowy będzie uprawniona do korzystania z części rzeczy wspólnej, uzyskując przychód z wynajęcia tej części lokalu mieszkalnego.

Skoro wnioskodawczyni złożyła do US stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 3 updof lub art. 12 ust. 6 uzpd, to będzie mogła uiszczać podatek dochodowy – od całości dochodu (przychodu) uzyskiwanego z najmu lokalu mieszkalnego – w obowiązującej ją stawce, na zasadach odpowiednich dla wybranej formy opodatkowania dochodów (przychodów) z najmu.

Interpretacja KIS z 20.11.2018 (0115-KDIT3.4011.441.2018.1.DP).

PCC przy przekształceniu spółki jawnej w komandytową

Wydatek w postaci PCC poniosła spółka przekształcana (tj. spółka jawna). Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 9 ustawy o PCC obowiązek podatkowy w PCC ciąży na spółce. Związek przyczynowo-skutkowy między przychodami osiąganymi przez spółkę komandytową a poniesionym wydatkiem polega na tym, że poniesienie wydatku stanowiło warunek przekształcenia.

Bez przekształcenia spółka przekształcona nie mogłaby generować przychodów dla wspólników w zmienionej formie prawnej. PCC należny w związku z przekształceniem spółki jawnej w komandytową stanowi dla wspólników, będących podatnikami PIT, koszt uzyskania przychodów pośrednio związany z uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej i powinien zostać ujęty jako koszt podatkowy w momencie jego poniesienia, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w spółce.

Interpretacja KIS z 19.11.2018 (0113-KDIPT2-1.4011.479.2018.3.BO).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Z doświadczeń zagranicy

Technologia informatyczna dla mniejszych firm

Dorota Wyczółkowska
Właściwy wybór, wdrożenie i efektywne stosowanie technologii informatycznej (IT), a zarazem szkolenie pracowników, jak wykorzystywać rozwiązania oferowane przez programy komputerowe, ma podstawowe znaczenie dla sukcesu firmy.

Działalność mniejszych firm w dużym stopniu zależy od stosowanej przez nie technologii informatycznej, która umożliwia im świadczenie wysokiej jakości usług, kosztowo efektywnych i przynoszących zyski. Firmy te rzadko mają jednak wyspecjalizowane działy zajmujące się IT, choć muszą wykonywać takie same zadania jak duże organizacje. Powierzają więc ich wykonanie pracownikom lub zewnętrznym usługodawcom.


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Eliminacja transakcji zawieranych w ramach grupy kapitałowej

Artur Raciński
W artykule przedstawiono przykłady najczęstszych korekt wzajemnych transakcji w ramach grupy kapitałowej, wprowadzanych do skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat[1].

Biorąc pod uwagę, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe (dalej ssf) powinno przedstawiać sytuację finansową i wyniki działalności grupy tak, jakby stanowiła ona jedno przedsiębiorstwo, jednostka dominująca sporządzająca ssf jest zobligowana do wyeliminowania z sum jednostkowych sprawozdań finansowych (dalej sf) kwoty wszystkich istotnych transakcji, które nastąpiły w danym okresie i na dzień bilansowy między jednostkami objętymi konsolidacją.


Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


VAT

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

Przemysław Powierza
Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2.05.2019 r. wydał istotny nie tylko dla branży budowlanej wyrok w polskiej sprawie, rozstrzygając spór spółki Budimex S.A. z MF (C-224/18). Spółka zamierzała rozliczać VAT z tytułu wykonywanych usług budowlanych i budowlano-montażowych w dacie podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru prac. MF był tymczasem zdania[1], że data podpisania protokołu jest bez znaczenia, bo decyduje dzień rzeczywistego wykonania prac.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny w jednostce małej

Od 1.01.2019 r. zaliczamy się do małych jednostek – z uwagi na podniesienie tzw. progów (sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów). Uprawnia nas to m.in. do zastosowania podatkowej definicji leasingu finansowego. Chcemy skorzystać z tej możliwości. Jest oczywiste, że nowe umowy leasingu będziemy kwalifikować zgodnie z zasadami podatkowymi i odpowiednio do tego ujmować w księgach. Mamy jednak zawarte umowy leasingu samochodów ciężarowych, które dotychczas do celów rachunkowości były klasyfikowane oraz księgowane jako leasing finansowy, a zgodnie z przepisami o podatku dochodowym stanowią leasing operacyjny.
Jak postąpić w ich przypadku?
1. Czy zostawić dotychczasowy sposób ewidencji?
2. Jeżeli konieczne byłoby przeliczanie „starych” umów leasingu finansowego na „nowy” leasing operacyjny, to co zrobić z opłatami wstępnymi, stanowiącymi 30% wartości rynkowej pojazdów?

W rozpatrywanym przypadku – jak słusznie wskazuje Czytelnik – możliwe są 2 rozwiązania:

1) pozostawienie dotychczasowej kwalifikacji już zawartych umów leasingu finansowego aż do ich zakończenia i jednoczesne ewidencjonowanie nowo zawieranych umów leasingu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, tzn. jako leasing operacyjny,

2) przekształcenie umów leasingu finansowego w leasing operacyjny; skutki księgowe przekształcenia byłyby ujęte na niepodzielonym wyniku finansowym z lat ubiegłych; kwalifikacja i ujmowanie nowo zawieranych umów leasingu byłyby takie same jak w pierwszym rozwiązaniu.


Rachunkowość

Prezentacja powiązań z tytułu zaangażowania w kapitale

Czy informacje o stanach aktywów i zobowiązań, wynikających z zaangażowania w kapitale innej jednostki, powinny być prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu:
• dwustronnie, tj. zarówno przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie), jak i jednostkę, w której kapitale zaangażowanie to nastąpiło (jak w przypadku jednostek powiązanych),
• jednostronnie, tj. tylko przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie) w kapitale innej jednostki?

Uor definiuje „zaangażowanie w kapitale” (art. 3 ust. 1pkt 37d) jako jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki (bez określenia jego procentowej wartości), mający charakter trwałego powiązania. Mylące jest tu słowo „jakikolwiek”, może bowiem powstać wątpliwość, czy wyklucza to możliwość stosowania zasady istotności w przypadku posiadania udziałów o znikomej wartości. Naszym zdaniem nie wyklucza.


Rachunkowość

Czy rezerwa na zaległy podatek dochodowy może obciążyć lokatorów spółdzielni

Ewa Hrebin
Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczała do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących jej członkami, w tym z tytułu najmu garaży, i stosowała do nich zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że w myśl wyroku NSA (FSK 1025/13) wynajmowanie garaży na rzecz ww. podmiotów nie stanowi gzm i nie jest objęte wskazanym zwolnieniem. Spółdzielnia nie skorygowała zeznania CIT-8 za poprzednie lata.
Czy w związku z tym utworzyć rezerwę na podatek dochodowy i obciążyć nią lokatorów, czy też skorygować CIT-8 i odprowadzić podatek do US, obciążając nim lokatorów?

Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?

Niestety, nie. Duplikat podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ ma taką samą moc jak faktura pierwotna. Prawidłowo wystawiony duplikat zawiera słowo „duplikat” oraz datę jego wystawienia.


Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Renata Majewska
Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....