Przegląd orzeczeń i interpretacji


Przychód wspólnika cichego – jak rozliczyć PIT

  • US – urząd skarbowy
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Organ błędnie potraktował wniesienie wkładu przez wspólnika cichego jako udzielenie pożyczki, a udział w zysku jako dochód z odsetek od pożyczki. Przychody wspólnika cichego należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 updof). Do opodatkowania dochodów wspólników spółki cichej powinien mieć również odpowiednie zastosowanie art. 8 ust. 1 updof, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Wspólnik cichy zobowiązany jest do samoobliczenia PIT bez pośrednictwa płatnika.

Wyrok WSA w Poznaniu z 11.10.2018 (I SA/Po 457/18).

Stawka VAT na dostawy dla niemieckiego kontrahenta

Spółka, dokonując dostaw na rzecz kontrahenta z Niemiec, miała od niego pisemną informację, z której jednoznacznie wynikało, że nie był zarejestrowany dla potrzeb wymiany wewnątrzwspólnotowej, a dostawy należy rozliczać wg zasad przewidzianych dla transakcji krajowych i opodatkowywać w Polsce. Ponadto spółka potwierdzała brak rejestracji kontrahenta w systemie VIES.

Prawidłowo więc opodatkowała te dostawy jako krajowe. W tym momencie bowiem nie została spełniona przesłanka wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

W sytuacji gdy spółka otrzymała informację, że 10.02.2018 administracja podatkowa Niemiec dokonała zmiany w systemie VIES, rejestrując kontrahenta niemieckiego jako podatnika podatku od wartości dodanej dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego z mocą wsteczną, tj. od 1.10.2017, oraz zostały spełnione pozostałe warunki z art. 13 i art. 42 ustawy o VAT, spółka powinna zastosować do nowych dostaw stawkę 0% oraz dokonać korekty stawki dla dostaw zrealizowanych od 1.10.2017.

Wprawdzie przepisy ustawy nie wskazują wprost na obowiązek korekty podatku należnego w przypadku, gdy nabywca towaru z kraju UE po dokonaniu dostawy (w wyniku „wstecznej” rejestracji) otrzymał właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrz-wspólnotowych, ale nie oznacza to, że WDT w tej sytuacji powinna być opodatkowana stawką inną niż 0%.

Interpretacja KIS z 30.11.2018 (0113-KDIPT1-2.4012.630.2018.2.AJB).

Odłączenie części składowej środka trwałego

W razie odłączenia części składowej lub peryferyjnej środka trwałego w ramach modernizacji i zastąpienia jej przez nową część (ulepszenie w inny sposób) korekta wartości początkowej środka trwałego powinna odbywać się poprzez pomniejszenie o wartość netto odłączanej części i następnie zwiększenie o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie, w tym m.in. cenę nabycia nowej części.

Wobec braku danych historycznych dotyczących wartości odłączanego urządzenia lub elementu stanowiącego część składową/peryferyjną spółka może ustalić ich wartość na podstawie wyceny dokonanej przez wyspecjalizowany personel techniczny spółki i/lub przez zewnętrznego rzeczoznawcę.

Interpretacja KIS z 24.10.2018 (0111-KDIB1-2.4010.375.2018.1.MM).

Dywidenda a klucz przychodowy

Art. 15 ust. 2 i 2a updop ustanawiają zasadę proporcjonalnego podziału pośrednich kosztów uzyskania przychodów, których nie można w sposób wyłączny przyporządkować do żadnego źródła. Alokacji dokonuje się wg tzw. klucza przychodowego polegającego na podziale kosztów w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Art. 15 ust. 2 ustanawia zasadę proporcjonalnego podziału kosztów pomiędzy przychody opodatkowane, nieopodatkowane i zwolnione z opodatkowania, a art. 15 ust. 2a reguluje sytuacje, w których w ramach jednego źródła część kosztów pośrednich alokowana jest do przychodów podlegających opodatkowaniu, a część – do nieopodatkowanych lub zwolnionych.

Zasady proporcjonalnego podziału kosztów odnoszą się wyłącznie do przychodów ze źródeł, z których przedmiotem opodatkowania jest dochód. Nie odnoszą się więc do przychodów opodatkowanych ryczałtowo. Przychodów z dywidend otrzymanych od podmiotów mających siedzibę na terytorium RP nie uwzględnia się w kalkulacji dla potrzeb proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich, tj. nie ujmuje się ich ani wśród „przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym” lub „przychodów ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym bądź są zwolnione z podatku dochodowego” (w liczniku proporcji), ani w „ogólnej kwocie przychodów” (w mianowniku proporcji).

Interpretacja KIS z 25.10.2018 (0111-KDIB1-3.4010.432.2018.1.PC).

Koszty spółki komandytowej rozliczane wg klucza przychodowego

Przypisane wnioskodawcy na podstawie art. 5 ust. 2 updop koszty spółek komandytowych, w których jest wspólnikiem, a których nie można przypisać do danego źródła przychodu, uwzględnia się w proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2b updop, liczonej na poziomie wnioskodawcy z uwzględnieniem wszystkich jego kosztów (w tym również tych przypisanych mu na podstawie art. 5 ust. 2). Updop jednoznacznie wskazuje, że kategorie „przychodu” oraz „kosztu uzyskania przychodu” odnoszą się do podatników CIT. W przypadku spółek niebędących podatnikami nie można mówić o tych kategoriach. Jednocześnie art. 15 ust. 2 updop stanowi, że jeżeli „podatnik” ponosi „koszty uzyskania przychodów”, to koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Nie ma możliwości odniesienia tego przepisu do rozliczeń spółki komandytowej.

Interpretacja KIS z 19.11.2018 (0111-KDIB1-2.4010.470.2018.1.AW).

Kurs do przeliczenia przychodu po udzieleniu skonta

Rzeczywisty przychód wnioskodawcy powstaje w momencie uregulowania należności przez kontrahenta zagranicznego, ponieważ w tym momencie udziela on swojemu kontrahentowi 2% skonta – ze względu na fakt uregulowania należności wynikającej z faktury pierwotnej w terminie krótszym niż 60 dni od daty jej wystawienia. To wtedy zostaje określona rzeczywista wartość należności, jaką kontrahent jest zobowiązany uiścić na rzecz wnioskodawcy.

Powinien on przeliczyć przychód wynikający z faktury wystawionej w walucie obcej po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania rzeczywistego przychodu, tj. z dnia, w którym udzielono skonta. Błędne byłoby natomiast stosowanie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie zbiorczej faktury korygującej, bowiem nie wtedy powstaje rzeczywisty przychód wnioskodawcy.

Interpretacja KIS z 30.11.2018 (0112-KDIL3-1.4011.378.2018.4.AG).

Koszty wymiany przeterminowanych towarów w punktach handlowych

Spółka zajmująca się produkcją i dystrybucją artykułów spożywczych i słodyczy w celu wsparcia sprzedaży swoich towarów planuje dostarczać i wymieniać swoje produkty w punktach sprzedaży, w celu pokrycia strat, jakie powstały na skutek ich uszkodzenia czy zbliżającego się upływu terminu przydatności do spożycia. Ma to ograniczyć wprowadzanie na rynek przeterminowanych produktów.

Koszty z tym związane (potencjalnych nieodpłatnych dostaw lub wymian) będą uwzględniane przy kalkulacji marży handlowej. Wydatki poniesione przez spółkę na dostarczenie bezpośrednio do punktów sprzedaży detalicznej i wymianę towarów można uznać za koszty uzyskania przychodów. Spełniają bowiem przesłanki z art. 15 ust. 1 updop – pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami spółki i nie mieszczą się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Interpretacja KIS z 19.11.2018 (0111-KDIB1-2.4010.387.2018.2.DP).

Dochód z najmu lokalu rozliczany przez jednego ze współwłaścicieli

Współwłaścicielami lokalu mieszkalnego są wnioskodawczyni, jej mąż oraz ciotka. Wnioskodawczyni planuje zawrzeć z ciotką umowę, z której będzie wynikało, że ciotka nie będzie czerpać pożytków z najmu, a wnioskodawczyni na mocy tej umowy będzie uprawniona do korzystania z części rzeczy wspólnej, uzyskując przychód z wynajęcia tej części lokalu mieszkalnego.

Skoro wnioskodawczyni złożyła do US stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 3 updof lub art. 12 ust. 6 uzpd, to będzie mogła uiszczać podatek dochodowy – od całości dochodu (przychodu) uzyskiwanego z najmu lokalu mieszkalnego – w obowiązującej ją stawce, na zasadach odpowiednich dla wybranej formy opodatkowania dochodów (przychodów) z najmu.

Interpretacja KIS z 20.11.2018 (0115-KDIT3.4011.441.2018.1.DP).

PCC przy przekształceniu spółki jawnej w komandytową

Wydatek w postaci PCC poniosła spółka przekształcana (tj. spółka jawna). Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 9 ustawy o PCC obowiązek podatkowy w PCC ciąży na spółce. Związek przyczynowo-skutkowy między przychodami osiąganymi przez spółkę komandytową a poniesionym wydatkiem polega na tym, że poniesienie wydatku stanowiło warunek przekształcenia.

Bez przekształcenia spółka przekształcona nie mogłaby generować przychodów dla wspólników w zmienionej formie prawnej. PCC należny w związku z przekształceniem spółki jawnej w komandytową stanowi dla wspólników, będących podatnikami PIT, koszt uzyskania przychodów pośrednio związany z uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej i powinien zostać ujęty jako koszt podatkowy w momencie jego poniesienia, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w spółce.

Interpretacja KIS z 19.11.2018 (0113-KDIPT2-1.4011.479.2018.3.BO).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Aktualności

O czym informuje data sporządzenia sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do ustrukturyzowanego e-sprawozdania finansowego pozycji „data sporządzenia sprawozdania finansowego” wzbudziło wątpliwości, czy jest ona (i do czego) potrzebna oraz jaką datę należy tam wpisać. Poniżej zamieszczamy wyrażający te wątpliwości list Czytelnika i odpowiedź Redakcji.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Podpis księgowej wyznacza datę sporządzenia sprawozdania finansowego

Datą sporządzenia e-sprawozdania finansowego jest data ujęcia zdarzeń mających wpływ na kształt sprawozdania – znanych jednostce w tej właśnie dacie – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Sprawozdanie finansowe osoby fizycznej – jak sporządzić i przekazać do Szefa KAS

Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe w terminie złożenia zeznania rocznego za 2018 (który upływa 30.04.2018) mają obowiązek przesłać Szefowi KAS sprawozdanie finansowe w elektronicznej ustrukturyzowanej formie.

e-sprawozdania

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe także dla przedsiębiorców wpisanych do KS

Nie tylko osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe, ale także przedsiębiorcy wpisani do KRS, w tym osoby prawne (działające poza sektorem finansowym), mogą sporządzić swoje e-Sprawozdanie Finansowe za pomocą bezpłatnej aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Podpis elektroniczny

Jak podpisać elektroniczne nieustrukturyzowane sprawozdanie finansowe za pomocą podpisu zaufanego ePUAP

Mariusz Sobkowiak
Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które od tego roku będzie składać do US sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.
W jaki sposób podpisać sprawozdanie za pomocą bezpłatnego podpisu zaufanego zamiast płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Nasz zarząd liczy 5 osób i nie stać nas na wyrabianie kwalifikowanego podpisu każdemu członkowi zarządu. Na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie istnieje elektroniczna wersja sprawozdania, którą można by podpisać za pomocą podpisu zaufanego.
Czy do platformy ePUAP można wprowadzić własne zewnętrzne dokumenty i podpisać je podpisem zaufanym przez kilka osób (wiemy, że można dodawać załączniki, ale same załączniki nie zostają podpisane podpisem zaufanym, a jedynie wniosek, np. w przypadku pisma ogólnego)? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Wycena produktów

Wycena zapasu produktów
(cz. I)

Zdzisław Fedak
Artykuł wyjaśnia pojęcia „produkty” i „koszt wytworzenia” stosowane do wyceny ich zapasu na dzień bilansowy oraz wpływu wykorzystania zdolności produkcyjnych na wycenę produktów.
W drugiej części artykułu zostaną przedstawione różne metody ustalania kosztu wytworzenia, zależne od charakteru produkcji i sposobu prowadzenia ewidencji kosztów działalności operacyjnej[1].

W jednostkach zajmujących się produkcją, zwłaszcza przemysłową[2], ważnym zadaniem rachunkowości jest odzwierciedlenie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym (sf) skutków prowadzenia tej działalności. Następuje to drogą zgromadzenia kosztów działalności operacyjnej, wyodrębniania z nich kosztów sprzedaży, zarządu oraz wytworzenia, a także rozliczenia kosztów wytworzenia między produkty sprzedane oraz pozostające w zapasie.

Pozwala to ustalić wynik działalności ze sprzedaży oraz uzyskać dane do wyznaczenia cen produktów, a gdy nie jest to możliwe, gdyż ceny dyktuje rynek – dane do oceny opłacalności wytwarzania poszczególnych produktów lub ich grup.


e-sprawozdanie finansowe

e-sprawozdania – pierwsze doświadczenia

Marzena Błogosz Teresa Fołta Małgorzata Tadeusiak
1.10.2018 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o KRS[1], które przeniosły raportowanie finansowe i badanie sprawozdań finansowych z ery papierowej do cyfrowej. Przyjrzyjmy się praktycznym skutkom tej zmiany.

Nowelizacja wdrożyła do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132 z 14.06.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek[2]. Dyrektywa ta wprowadziła m.in. obowiązek przechowywania w formie elektronicznej dokumentów wymagających ujawnienia w rejestrze spółek oraz umożliwiła ich składanie do rejestru spółek i udostępnianie także w postaci elektronicznej. Uściślając: dyrektywa mówi o składaniu (przekazywaniu), a nie o sporządzaniu dokumentów w formie elektronicznej.


e-sprawozdania

Sporządzanie e-sprawozdań finansowych oraz e-sprawozdań biegłego rewidenta z badania – wybrane zagadnienia

Andrzej Netter
W artykule omówiono niektóre wymogi i wątpliwości wynikające z obowiązku sporządzania i podpisywania w postaci elektronicznej sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania.

Od 1.10.2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdania finansowego (sf)[1] w postaci elektronicznej oraz jego składania drogą elektroniczną do KRS. Zmianie uległa także uobr, obligując firmy audytorskie do wydawania sprawozdania z badania (szb) w postaci elektronicznej. Są to zmiany idące z duchem czasu, mogące się przyczynić do bardziej efektywnego wykorzystania sf i szb przez ich użytkowników. Jednak wiążą się z nimi nowe, niewystępujące dotychczas ryzyka.

Odpowiedzią biegłego rewidenta na te ryzyka powinno być m.in. odpowiednie dostosowanie do nich procedur badania, a także przygotowanie narzędzi pomocnych w pracach rewizyjnych w nowych warunkach. Może to być trudne, gdyż stosowanie nowo wprowadzonych regulacji budzi wątpliwości, powodujące dodatkowe ryzyko po stronie biegłego rewidenta badającego sf.


Temat miesiąca

Jak zelektronizować dokumentację pracowniczą

Renata Majewska
Od 1.01.2019 pracodawcy prowadzą i przechowują akta osobowe pracowników oraz dokumentację stosunku pracy w postaci papierowej albo w elektronicznej.
Obie postaci zostały zrównane pod względem prawnym.

Początkowo eksperci twierdzili, że oba człony dokumentacji pracowniczej (akta osobowe oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nazywana dokumentacją indywidualną) trzeba gromadzić w jednej postaci (tzn. całe akta osobowe elektroniczne i cała dokumentacja indywidualna elektroniczna, całe akta osobowe papierowe i cała dokumentacja indywidualna papierowa).

Jednak zdaniem resortu pracy pracodawcy mają więcej możliwości. Akta osobowe to integralny element dokumentacji pracowniczej i dlatego trzeba go sporządzać w pełni papierowo bądź w pełni elektronicznie. Jednak dla części zatrudnionych można je prowadzić w postaci papierowej, a dla pozostałych – zdigitalizować. Nie jest jednak dopuszczalne, by akta osobowe danego pracownika miały częściowo charakter papierowy i częściowo elektroniczny (stanowiska MRPiPS z 7.02.2019 i Głównego Inspektora Pracy z 17.01.2019, GIP-GPP.081.6.2019.2).


Badanie sprawozdania finansowego

Mechanizm podzielonej płatności a procedury badania sprawozdania finansowego

Agnieszka Baklarz
1.07.2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment). Przyjrzyjmy się, jak wpłynęło to na procedury badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

O samym MPP napisano już wiele, więc dla porządku przypomnę tylko, że polega on na podziale płatności za dostawy i usługi na 2 części – kwotę netto przelewaną na bieżący rachunek bankowy oraz kwotę VAT przelewaną na rachunek bankowy VAT.

Dokładne wskazania zawiera art. 108a ustawy o VAT, który brzmi następująco:

1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować MPP.


Podatki 2019

Dokumentacja cen transferowych – zmiany od 1.01.2019 r.

Magdalena Moczarska
Przepisy regulujące problematykę cen transferowych uległy znaczącym modyfikacjom. Określono nowe progi, których przekroczenie skutkuje powstaniem u przedsiębiorcy obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, wydłużono terminy na jej przygotowanie, a także uporządkowano wiele pojęć i definicji.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw[1] (dalej nowelizacja).

Nowe regulacje weszły w życie 1.01.2019 r. i mają zastosowanie do transakcji wewnątrzgrupowych zawieranych po 31.12.2018 r.


Podatki 2019

Nowe zasady poboru podatku dochodowego u źródła

Łukasz Chłond
W 2019 r. zaszły spore zmiany w zakresie poboru CIT i PIT u źródła. Firmy wypłacające na rzecz zagranicznych kontrahentów (nierezydentów) dywidendy, należności odsetkowe oraz licencyjne, a także z tytułu nabycia określonych usług niematerialnych, mogą się posługiwać kopiami certyfikatów rezydencji, jednak tylko przy niewielkich wypłatach. Zmienił się również sposób poboru podatku w odniesieniu do krajowych i zagranicznych kontrahentów otrzymujących należności przekraczające rocznie próg 2 mln zł.

Zmiany zostały wprowadzone dwiema ustawami nowelizującymi z 23.10.2018 r.:

  • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
  • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....