Przegląd orzeczeń i interpretacji


Przychód wspólnika cichego – jak rozliczyć PIT

  • US – urząd skarbowy
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Organ błędnie potraktował wniesienie wkładu przez wspólnika cichego jako udzielenie pożyczki, a udział w zysku jako dochód z odsetek od pożyczki. Przychody wspólnika cichego należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 updof). Do opodatkowania dochodów wspólników spółki cichej powinien mieć również odpowiednie zastosowanie art. 8 ust. 1 updof, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Wspólnik cichy zobowiązany jest do samoobliczenia PIT bez pośrednictwa płatnika.

Wyrok WSA w Poznaniu z 11.10.2018 (I SA/Po 457/18).

Stawka VAT na dostawy dla niemieckiego kontrahenta

Spółka, dokonując dostaw na rzecz kontrahenta z Niemiec, miała od niego pisemną informację, z której jednoznacznie wynikało, że nie był zarejestrowany dla potrzeb wymiany wewnątrzwspólnotowej, a dostawy należy rozliczać wg zasad przewidzianych dla transakcji krajowych i opodatkowywać w Polsce. Ponadto spółka potwierdzała brak rejestracji kontrahenta w systemie VIES.

Prawidłowo więc opodatkowała te dostawy jako krajowe. W tym momencie bowiem nie została spełniona przesłanka wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

W sytuacji gdy spółka otrzymała informację, że 10.02.2018 administracja podatkowa Niemiec dokonała zmiany w systemie VIES, rejestrując kontrahenta niemieckiego jako podatnika podatku od wartości dodanej dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego z mocą wsteczną, tj. od 1.10.2017, oraz zostały spełnione pozostałe warunki z art. 13 i art. 42 ustawy o VAT, spółka powinna zastosować do nowych dostaw stawkę 0% oraz dokonać korekty stawki dla dostaw zrealizowanych od 1.10.2017.

Wprawdzie przepisy ustawy nie wskazują wprost na obowiązek korekty podatku należnego w przypadku, gdy nabywca towaru z kraju UE po dokonaniu dostawy (w wyniku „wstecznej” rejestracji) otrzymał właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrz-wspólnotowych, ale nie oznacza to, że WDT w tej sytuacji powinna być opodatkowana stawką inną niż 0%.

Interpretacja KIS z 30.11.2018 (0113-KDIPT1-2.4012.630.2018.2.AJB).

Odłączenie części składowej środka trwałego

W razie odłączenia części składowej lub peryferyjnej środka trwałego w ramach modernizacji i zastąpienia jej przez nową część (ulepszenie w inny sposób) korekta wartości początkowej środka trwałego powinna odbywać się poprzez pomniejszenie o wartość netto odłączanej części i następnie zwiększenie o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie, w tym m.in. cenę nabycia nowej części.

Wobec braku danych historycznych dotyczących wartości odłączanego urządzenia lub elementu stanowiącego część składową/peryferyjną spółka może ustalić ich wartość na podstawie wyceny dokonanej przez wyspecjalizowany personel techniczny spółki i/lub przez zewnętrznego rzeczoznawcę.

Interpretacja KIS z 24.10.2018 (0111-KDIB1-2.4010.375.2018.1.MM).

Dywidenda a klucz przychodowy

Art. 15 ust. 2 i 2a updop ustanawiają zasadę proporcjonalnego podziału pośrednich kosztów uzyskania przychodów, których nie można w sposób wyłączny przyporządkować do żadnego źródła. Alokacji dokonuje się wg tzw. klucza przychodowego polegającego na podziale kosztów w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Art. 15 ust. 2 ustanawia zasadę proporcjonalnego podziału kosztów pomiędzy przychody opodatkowane, nieopodatkowane i zwolnione z opodatkowania, a art. 15 ust. 2a reguluje sytuacje, w których w ramach jednego źródła część kosztów pośrednich alokowana jest do przychodów podlegających opodatkowaniu, a część – do nieopodatkowanych lub zwolnionych.

Zasady proporcjonalnego podziału kosztów odnoszą się wyłącznie do przychodów ze źródeł, z których przedmiotem opodatkowania jest dochód. Nie odnoszą się więc do przychodów opodatkowanych ryczałtowo. Przychodów z dywidend otrzymanych od podmiotów mających siedzibę na terytorium RP nie uwzględnia się w kalkulacji dla potrzeb proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich, tj. nie ujmuje się ich ani wśród „przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym” lub „przychodów ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym bądź są zwolnione z podatku dochodowego” (w liczniku proporcji), ani w „ogólnej kwocie przychodów” (w mianowniku proporcji).

Interpretacja KIS z 25.10.2018 (0111-KDIB1-3.4010.432.2018.1.PC).

Koszty spółki komandytowej rozliczane wg klucza przychodowego

Przypisane wnioskodawcy na podstawie art. 5 ust. 2 updop koszty spółek komandytowych, w których jest wspólnikiem, a których nie można przypisać do danego źródła przychodu, uwzględnia się w proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2b updop, liczonej na poziomie wnioskodawcy z uwzględnieniem wszystkich jego kosztów (w tym również tych przypisanych mu na podstawie art. 5 ust. 2). Updop jednoznacznie wskazuje, że kategorie „przychodu” oraz „kosztu uzyskania przychodu” odnoszą się do podatników CIT. W przypadku spółek niebędących podatnikami nie można mówić o tych kategoriach. Jednocześnie art. 15 ust. 2 updop stanowi, że jeżeli „podatnik” ponosi „koszty uzyskania przychodów”, to koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Nie ma możliwości odniesienia tego przepisu do rozliczeń spółki komandytowej.

Interpretacja KIS z 19.11.2018 (0111-KDIB1-2.4010.470.2018.1.AW).

Kurs do przeliczenia przychodu po udzieleniu skonta

Rzeczywisty przychód wnioskodawcy powstaje w momencie uregulowania należności przez kontrahenta zagranicznego, ponieważ w tym momencie udziela on swojemu kontrahentowi 2% skonta – ze względu na fakt uregulowania należności wynikającej z faktury pierwotnej w terminie krótszym niż 60 dni od daty jej wystawienia. To wtedy zostaje określona rzeczywista wartość należności, jaką kontrahent jest zobowiązany uiścić na rzecz wnioskodawcy.

Powinien on przeliczyć przychód wynikający z faktury wystawionej w walucie obcej po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania rzeczywistego przychodu, tj. z dnia, w którym udzielono skonta. Błędne byłoby natomiast stosowanie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie zbiorczej faktury korygującej, bowiem nie wtedy powstaje rzeczywisty przychód wnioskodawcy.

Interpretacja KIS z 30.11.2018 (0112-KDIL3-1.4011.378.2018.4.AG).

Koszty wymiany przeterminowanych towarów w punktach handlowych

Spółka zajmująca się produkcją i dystrybucją artykułów spożywczych i słodyczy w celu wsparcia sprzedaży swoich towarów planuje dostarczać i wymieniać swoje produkty w punktach sprzedaży, w celu pokrycia strat, jakie powstały na skutek ich uszkodzenia czy zbliżającego się upływu terminu przydatności do spożycia. Ma to ograniczyć wprowadzanie na rynek przeterminowanych produktów.

Koszty z tym związane (potencjalnych nieodpłatnych dostaw lub wymian) będą uwzględniane przy kalkulacji marży handlowej. Wydatki poniesione przez spółkę na dostarczenie bezpośrednio do punktów sprzedaży detalicznej i wymianę towarów można uznać za koszty uzyskania przychodów. Spełniają bowiem przesłanki z art. 15 ust. 1 updop – pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami spółki i nie mieszczą się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Interpretacja KIS z 19.11.2018 (0111-KDIB1-2.4010.387.2018.2.DP).

Dochód z najmu lokalu rozliczany przez jednego ze współwłaścicieli

Współwłaścicielami lokalu mieszkalnego są wnioskodawczyni, jej mąż oraz ciotka. Wnioskodawczyni planuje zawrzeć z ciotką umowę, z której będzie wynikało, że ciotka nie będzie czerpać pożytków z najmu, a wnioskodawczyni na mocy tej umowy będzie uprawniona do korzystania z części rzeczy wspólnej, uzyskując przychód z wynajęcia tej części lokalu mieszkalnego.

Skoro wnioskodawczyni złożyła do US stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 3 updof lub art. 12 ust. 6 uzpd, to będzie mogła uiszczać podatek dochodowy – od całości dochodu (przychodu) uzyskiwanego z najmu lokalu mieszkalnego – w obowiązującej ją stawce, na zasadach odpowiednich dla wybranej formy opodatkowania dochodów (przychodów) z najmu.

Interpretacja KIS z 20.11.2018 (0115-KDIT3.4011.441.2018.1.DP).

PCC przy przekształceniu spółki jawnej w komandytową

Wydatek w postaci PCC poniosła spółka przekształcana (tj. spółka jawna). Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 9 ustawy o PCC obowiązek podatkowy w PCC ciąży na spółce. Związek przyczynowo-skutkowy między przychodami osiąganymi przez spółkę komandytową a poniesionym wydatkiem polega na tym, że poniesienie wydatku stanowiło warunek przekształcenia.

Bez przekształcenia spółka przekształcona nie mogłaby generować przychodów dla wspólników w zmienionej formie prawnej. PCC należny w związku z przekształceniem spółki jawnej w komandytową stanowi dla wspólników, będących podatnikami PIT, koszt uzyskania przychodów pośrednio związany z uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej i powinien zostać ujęty jako koszt podatkowy w momencie jego poniesienia, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w spółce.

Interpretacja KIS z 19.11.2018 (0113-KDIPT2-1.4011.479.2018.3.BO).

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....