Przegląd interpretacji


Wstępna opłata leasingowa jako koszt pośredni

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Kc – Kodeks cywilny
  • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Nie ulega wątpliwości, że opłata wstępna warunkująca zawarcie lub uruchomienie umowy leasingu, jako związana w sposób ogólny z działalnością gospodarczą prowadzoną przez wnioskodawcę, stanowi pośredni koszt uzyskania przychodów.

Koszty pośrednie potrąca się, co do zasady, w roku poniesienia. Jeżeli jednak dotyczą one okresu dłuższego niż rok, rozlicza się je proporcjonalnie (art. 15 ust. 4d updop). O tym jednak, czy w istocie dany wydatek z uwagi na swój charakter nie może zostać przyporządkowany do długości okresu, którego dotyczy, decydować będą przepisy prawa podatkowego, a nie sposób jego księgowania na potrzeby prawa bilansowego. Uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, należy stwierdzić, że art. 15 ust. 4e updop odnosi się do pojęcia kosztu, zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 updop, a więc kosztu w znaczeniu ustawy podatkowej.

Opłata wstępna dotyczy nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa skorzystania z niego. Opłatę wnosi leasingobiorca (korzystający), zanim jeszcze leasing zostanie uruchomiony.

Jeżeli w umowie leasingu nie określono, że opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy, w momencie poniesienia. Nie ma wówczas podstaw, by traktować ją jako koszt, który dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. Wobec powyższego wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia.

Interpretacja KIS z 29.07.2020 (0111-KDWB.4010.10.2020.1.APA).

Skutki odroczenia terminu płatności rat leasingowych

Spowodowana COVID-19 zmiana umowy leasingu zawartej w 2018, która nie wpłynie na wysokość możliwych do zaliczenia do kosztów podatkowych rat leasingowych, a jedynie na ich przesunięcie w czasie, nie powoduje konieczności stosowania do takiej umowy nowych regulacji podatkowych, obowiązujących od 1.01.2019.

Natomiast zmiana wartości rat miesięcznych jest istotną zmianą umowy i wpływa na wysokość rozliczanych kosztów uzyskania przychodów, nawet w przypadku gdy wartość wykupu samochodu osobowego oraz jego pierwotna wartość pozostają bez zmian. Zmieniając wysokość rat leasingowych, leasingobiorca zwiększy lub zmniejszy wysokość kosztów podatkowych w danym okresie.

Interpretacja KIS z 11.08.2020 (0111-KDIB1-1.4010.255.2020.2.BK).

Wydatki na remont – ujęcie w kosztach

Spółka, wprowadzając do ksiąg rachunkowych faktury za wykonaną usługą remontową, ujmuje je w całości jako koszty podatkowe pośrednio związane z uzyskanymi przychodami w rozliczeniu rocznym CIT-8.

Jeżeli podatnik poniósł dany wydatek (koszt), który został ujęty w księgach rachunkowych i zgodnie z updop można go uznać za koszt pośredni, ta data ujęcia w księgach rachunkowych tego wydatku będzie momentem poniesienia kosztu podatkowego. W takim przypadku rozliczenie kosztów remontu, dla celów rachunkowych, poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe przez okres 8 lat nie ma znaczenia dla celów podatkowych. Rozliczenie kosztów remontu powinno następować, na podstawie odpowiednio udokumentowanych wydatków, w dacie poniesienia kosztu, tj. w dniu, w którym ujęto koszt na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo w dniu, w którym ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) w księgach rachunkowych.

Interpretacja KIS z 7.08.2020 (0111-KDIB1-3.4010.248.2020.1.PC).

Koszty solidarnej odpowiedzialności inwestora

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy, wyrażona w art. 6471 Kc, nie może stanowić bezpośrednio o możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, które inwestor jest zobowiązany na podstawie tego przepisu ponieść na rzecz podwykonawcy.

W sytuacji gdy inwestor zawiera umowę z generalnym wykonawcą, a dopiero ten zawiera umowę z podwykonawcą (nawet za przyzwoleniem inwestora), dowodem mogącym stanowić podstawę do uwzględnienia poniesionego wydatku w kosztach podatnika może być faktura wystawiona przez kontrahenta wskazanego w umowie.

Uregulowanie należności podwykonawcom nie stanowi dla inwestora kosztów uzyskania przychodów. Wypłacane przez niego należności są związane z wykonaniem robót budowlanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy podwykonawcami a generalnym wykonawcą. Inwestora z podwykonawcami nie wiązała umowa.

Interpretacja KIS z 12.08.2020 (0111-KDIB1-3.4010.209.2020.2.IZ).

Zakup części zamiennych w celu realizacji kontraktu

Koszty zakupu przez spółkę części pod konkretny kontrakt są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami z tego kontraktu, które powinny być potrącane w okresach rozliczeniowych, w których powstaje przychód z tego kontraktu. Przykładowo gdy wynagrodzenie z danego kontraktu rozliczane jest przez spółkę w miesięcznych okresach rozliczeniowych, a kontrakt został zawarty na 12 mies., koszty zakupu początkowego magazynu części zakupionych pod ten kontrakt powinny być rozliczane współmiernie do przychodów w miesięcznych okresach rozliczeniowych kolejno przez 12 mies. Gdy przychód z danego kontraktu rozliczany jest z góry w całości, analogicznie w tym samym okresie w całości należy rozliczyć koszty zakupu części na magazyn danego kontraktu.

Gdyby części zakupione pod dany kontrakt nie zostały zużyte do tego kontraktu, tylko wykorzystane do innych kontraktów, to zważywszy na fakt, że są nabywane z intencją wykorzystania przy pierwszym kontrakcie i przy pierwszym kontrakcie zostaną rozliczone w całości jako koszty bezpośrednie, wspólnicy spółki nie będą uprawnieni do ponownego odliczenia kosztów tych części przy innym kontrakcie.

Interpretacja KIS z 30.07.2020 (0111-KDIB1-1.4010.203.2020.4.MF).

Różnice kursowe od dywidendy

Dywidenda nie jest kosztem podatkowym, a w konsekwencji różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania. Natomiast mogą powstać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych. Różnice te są rozpoznawalne, jeżeli wystąpi różnica pomiędzy wartością środków pieniężnych w dacie wpływu waluty obcej na konto a wartością tych środków w dniu ich wypływu (art. 15a ust. 2 pkt 3, art. 15a ust. 3 pkt 3 updop).

Wypłata udziałowcowi dywidendy w walu może więc skutkować powstaniem różnic kursowych, o których mowa, stanowiących odpowiednio przychody podatkowe (jako dodatnie różnice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ujemne różnice kursowe) spółki.

Interpretacja KIS z 12.08.2020 (0111-KDIB1-1.4010.240.2020.1.ŚS).

Nieodpłatne przeniesienie przez powiernika udziałów na powierzającego

Przeniesienie własności udziałów w spółce przez powiernika na rzecz powierzającego w wykonaniu zobowiązania powiernika wynikającego z umowy powierniczej należy uznać za neutralne podatkowo dla powierzającego z punktu widzenia PIT, ponieważ w ramach tego przeniesienia własności następuje de facto otrzymanie przez powierzającego swoich własnych aktywów, a powiernik nie otrzymuje z tego tytułu żadnej dodatkowej gratyfikacji. Przeniesienie z powiernika na powierzającego własności udziałów jest immanentną cechą łączącego ich stosunku prawnego, a nie niezależnym samoistnym świadczeniem, które skutkowałoby po stronie powierzającego przysporzeniem majątkowym objętym PIT.

Interpretacja KIS z 6.08.2020 (0115-KDIT3.4011.299.2020.3.AWO).

Dojazdy z pracy do domu taksówką finansowaną przez pracodawcę

Pracownik skorzysta z przejazdów taksówkami i samochodem służbowym celem dojazdów z miejsca zatrudnienia do miejsca zamieszkania w związku z brakiem możliwości skorzystania z komunikacji publicznej albo ograniczeniami w dostępie do takiej komunikacji (w godzinach nocnych). Ponadto miesięczny koszt z tytułu zorganizowania przez pracodawcę transportu opiewa na wartość ryczałtową wynikającą z umowy zawartej z dostawcą usług transportowych.

Wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez wnioskodawcę pracownikom kosztów transportu taksówkami i samochodami służbowymi w związku z pracą, nie generuje po ich stronie przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone będą bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie, pracownicy nie otrzymują od wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Świadczenia otrzymane od pracodawcy pozostają w związku z pracą w godzinach pracy, jak i poza godzinami pracy. W konsekwencji wnioskodawca nie będzie zobowiązany z tego tytułu do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na PIT.

Interpretacja KIS z 20.07.2020 (0114-KDIP3-2.4011.339.2020.1.JK3).

Zagraniczna sprzedaż wysyłkowa poza kasą rejestrującą

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT, tj. sprzedaż towarów do innego kraju UE, w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą. Przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej z założenia dotyczą sprzedaży, która nie jest objęta żadną ewidencją. Natomiast w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, skoro ustawodawca zobowiązał sprzedawców do wystawienia faktur do każdej sprzedaży bez względu na to, kto jest nabywcą (tj. podatnik podatku od wartości dodanej niemający obowiązku rozliczenia WNT czy też inny podmiot niebędący tym podatnikiem), ewidencja sprzedaży jest prowadzona.

Zatem sprzedaż wysyłkowa dokonywana przez wnioskodawcę z terytorium Polski na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w innym kraju UE nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Interpretacja KIS z 30.07.2020 (0114-KDIP1-3.4012.288.2020.2.ISK).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Kasy fiskalne

MF wyjaśnił, jak skorygować błędny NIP na paragonie

Krzysztof Hałub
Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) wystawiony przez kasę rejestrującą z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. Brak jest uzasadnienia, aby w takim przypadku podatnik występował o potwierdzenie zakupu dodatkową fakturą.

Takich wyjaśnień udzielił MF w odpowiedzi z 22.08.2020 (PT7.8102.48.2020.HEBZ.665) na pytanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.


Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej pensji od 1.01.2021

Izabela Nowacka
W przyszłym roku pracownicy zarobią nie mniej niż 2800 zł/mies., a zleceniobiorcy co najmniej 18,30 zł/godz.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok kalendarzowy w rozporządzeniu RM.

rzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.


ZUS

Preferencyjne składki dla początkujących przedsiębiorców w 2021

Izabela Nowacka
Od nowego roku preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – wyniesie 840 zł.

Wydarzenie adresowane jest między innymi do właścicieli biur rachunkowych, księgowych i dostawców usług finansowych. Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych realizowany wspólnie przez Audyt Partner Sp. z o.o. i Targi Kielce jest konkretną odpowiedzią na zapotrzebowanie branży związanej z finansami i rachunkowością. To jedyne wydarzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.


VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


Wskaźniki sektorowe

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym

Andrzej Niemiec Wanda Skoczylas
Artykuł przedstawia sposób przeprowadzania analizy rozwoju sytuacji finansowej za dłuższy okres, a jednocześnie naświetla różne jej aspekty. Podstawę analizy stanowiły dane przedsiębiorstw z działów reprezentatywnych dla sektorów gospodarki.

Publikacja wskaźników sektorowych przedsiębiorstw za 2018 r. jest w normalnych warunkach – które miejmy nadzieję niebawem znów nastaną – dobrą okazją do oceny w dłuższej perspektywie sytuacji finansowej przedsiębiorstw i działów, do których one należą. Nie traci też na wartości poznawczej w obecnym, trudnym czasie. Jako analiza oparta na danych rzeczywistych, odpowiednio zweryfikowanych i przetworzonych, pozwala na zbadanie i ocenę siły oddziaływania sytuacji gospodarczej zarówno na przedsiębiorstwa ogółem, jak i na poszczególne, wyodrębnione – zgodnie z klasyfikacją PKD – działy.


Spółki osobowe

Rozliczenie wyniku spółki komandytowej u jej wspólników – aspekty podatkowe i księgowe

Katarzyna Trzpioła
W artykule przedstawiono zasady podziału wyniku spółki komandytowej, opodatkowania zysku i ujęcia go w księgach rachunkowych wspólników ze szczególnym uwzględnieniem wspólników będących osobami prawnymi.

Spółka komandytowa (dalej sp.k.) jest coraz bardziej popularną formą spółki osobowej prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania regulują art. 102–124 Ksh. W sp.k. musi występować co najmniej dwóch wspólników, w tym jeden o statusie komandytariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej zadeklarowanej w umowie sp.k. i mogący ją reprezentować tylko jako pełnomocnik, oraz drugi, mający status komplementariusza, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń i prowadzący jej sprawy.


Rachunkowość

Ujęcie i prezentacja dodatkowych kosztów wywołanych pandemią

Jak ująć w księgach rachunkowych i wykazać w sprawozdaniu finansowym naszej jednostki dodatkowe koszty osobowe (np. wynagrodzeń pracowników w okresie kwarantanny lub przestoju) i rzeczowe (np. maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących) wywołane pandemią koronawirusa?
Jeszcze kilka lat temu nie miałabym wątpliwości, że są to straty nadzwyczajne spowodowane klęską żywiołową. Obecnie uor (art. 3 ust. 1 pkt 33) rezerwuje tę kategorię dla jednostek sektora finansowego (np. banków, zakładów ubezpieczeń), definiując ją jako „koszty spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia”. W innych jednostkach kategoria strat/zysków nadzwyczajnych nie jest stosowana.

Istotnie. Dyrektywa 2013/34/UE, której postanowienia wdraża do polskiego porządku prawnego uor, nie przewiduje wyodrębniania kategorii zysków (przychodów) i strat (kosztów) nadzwyczajnych. Podobnie zresztą jak MSR/MSSF.


Rachunkowość

Nieodpłatna naprawa samochodu w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

Będąc państwową jednostką budżetową, ubezpieczamy swoje samochody w firmie ubezpieczeniowej. W przypadku powstania szkody (np. na skutek wypadku drogowego) koszty jej usunięcia są pokrywane drogą bezgotówkowego rozliczenia. Firma świadcząca usługi serwisowe wycenia szkodę, uzyskuje akceptację ubezpieczyciela, naprawia samochód i przekazuje wycenę do ubezpieczyciela. Zgodnie z umową rozlicza się on bezpośrednio z firmą, która naprawia auto. Jednocześnie firma serwisowa przekazuje fakturę za naprawę do naszej jednostki. Ubezpieczyciel przekazuje nam decyzję o wysokości odszkodowania, a płatność odszkodowania równego wycenie wykonanej usługi przekazuje bezpośrednio do firmy serwisowej.
Czy bezgotówkowe rozliczenie (w ramach ubezpieczenia) ujmuje się analogicznie jak gotówkowe rozliczenie odszkodowania w naszych księgach, a równowartość odszkodowania powinna być przez naszą jednostkę przekazana na dochody budżetu państwa?

Jednostki budżetowe – na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (dalej ufp) – są zaliczane do sektora finansów publicznych. Nie posiadają one osobowości prawnej. Swoje wydatki pokrywają ze środków pieniężnych (tzw. zasilenia) otrzymywanych bezpośrednio z budżetu (w przypadku państwowej jednostki budżetowej z budżetu państwa), natomiast pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa (art. 11 ust. 1 ufp). Oznacza to, że państwowe jednostki budżetowe rozliczają z budżetem państwa odrębnie wydatki i odrębnie dochody, a zatem metodą brutto.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Podatki i prawo gospodarcze

Wypłata zysku w formie rzeczowej wspólnikowi spółki jawnej – skutki w PIT

Tomasz Krywan
Spółka jawna prowadząca działalność deweloperską i mająca trzech wspólników będących osobami fizycznymi chciałaby jednemu z nich zamiast wypłaty zysku przekazać lokal użytkowy (pozostali wspólnicy mają mieć zysk wypłacony w formie pieniężnej).
Czy z tego tytułu u któregokolwiek wspólnika powstanie przychód podlegający PIT?

Na podstawie art. 52 § 1 Ksh wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Dopuszczalne jest przy tym, aby spółka jawna oraz wspólnicy skorzystali z instytucji świadczenia w miejsce wykonania (zob. art. 453 Kc) i zamiast wypłaty zysku w pieniądzu uzgodnili przekazanie składników majątku spółki, np. lokalu użytkowego.


Podatki i prawo gospodarcze

Podatek u źródła od zagranicznego zakładu polskiego rezydenta

Aleksander Woźniak
Spółka ma w Niemczech zakład (w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), który na potrzeby swojej działalności kupuje tam usługi reklamowe i badania rynku. Płaci za nie spółka w Polsce, ale ostatecznie, wskutek rozrachunków wewnętrznych, wydatek ten obciąża koszty zakładu.
Czy mimo to należy przy przelewie potrącić w Polsce podatek u źródła? Jeśli tak, to czy wiadomo już, kiedy wejdą w życie zaostrzone przepisy o podatku u źródła, uchwalone w 2018 r.?

Jeżeli zakład wykonuje za granicą rzeczywistą działalność gospodarczą, a kupowane usługi służą tej działalności, to w Polsce nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła. Potwierdził to MF w interpretacji ogólnej z 15.04.2020 r. (SP4.8223.1.2020).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....