Przegląd interpretacji


Drugi samochód w indywidualnej działalności

 • MF – Minister Finansów
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • Pp – Prawo przedsiębiorców

Updof nie ogranicza możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym samochodów osobowych, ani ich liczby. Warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku za koszt uzyskania przychodów jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności. Wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystywaniem samochodu a osiągniętym przychodem spoczywa na wnioskodawcy.

Nie ma przeszkód prawnych, aby podatnik używał kilku samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli zatem charakter tej działalności (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w niej dwóch samochodów, to (co do zasady) wydatki związane z tymi pojazdami – w ustawowych granicach – mogą stanowić koszty podatkowe.

Interpretacja KIS z 27.08.2019 (0112-KDIL3-3.4011.249.2019.2.TW).

9% stawka CIT – skutki przekroczenia limitu przychodów

Po przekroczeniu limitu 1,2 mln euro uprawniającego do stosowania obniżonej stawki CIT (9%) wnioskodawca ma obowiązek obliczania zaliczek według wyższej 19% stawki, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przekroczenia tej kwoty. W związku z przekroczeniem w 2019 tego progu nie będzie zobowiązany do korygowania ani „wyrównywania” zaliczek miesięcznych wpłaconych od początku 2019 do momentu przekroczenia limitu (ani też do zapłaty odsetek). Natomiast po jego przekroczeniu będzie mieć obowiązek naliczenia i wpłacenia zaliczek na CIT według 19% stawki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, które były ustalone jeszcze w wysokości 9%.

Interpretacja KIS z 8.07.2019 (0111-KDIB1-1.4010.194.2019.2.BS).

Strata a dokumentacja cen transferowych

Art. 11n pkt 1 updop zawierający przesłanki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jako warunek konieczny wskazuje m.in. brak poniesienia straty podatkowej. Pojęcie straty ustawodawca wiąże z konkretnym źródłem przychodów. Jeżeli zatem ww. przepis posługuje się pojęciem straty, to należy je rozumieć w znaczeniu, jakie nadaje mu art. 7 ust. 2 updop.

Skoro ustawodawca uzależnił zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych od nieponoszenia straty podatkowej, to gdy z jednego źródła dochodów jedna lub obie strony transakcji wykażą stratę, będą zobowiązane do sporządzenia takiej dokumentacji. Nie zmienia tego fakt, że w takim przypadku ogólną podstawę opodatkowania będzie stanowił dochód z drugiego źródła.

Interpretacja KIS z 13.08.2019 (0111-KDIB1-2.4010.187.2019.1.AK).

Badanie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych powinno następować w odniesieniu do tych podmiotów, które są stroną danej transakcji kontrolowanej. Gdy zatem stronami nie są wszystkie podmioty powiązane w grupie, spełnienie warunków do zwolnienia, o którym mowa w art. 11n pkt 1 updop (nieponiesienie straty), należy ustalać tylko w odniesieniu do podmiotów występujących jako strony transakcji.

Skoro limity i obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczą poszczególnych spółek, również warunki pozwalające na zwolnienie z tego obowiązku, wynikające z art. 11n pkt 1 updop, dotyczą tych poszczególnych spółek biorących udział w danej transakcji kontrolowanej.

Interpretacja KIS z 8.08.2019 (0111-KDIB1-3.4010.241.2019.1.MBD).

Zwrot nienależnie pobranego podatku u źródła

Wniosek o zwrot podatku u źródła na podstawie art. 28b updop może zostać złożony, gdy podatek ten był pobierany należnie, tj. gdy w danym przypadku nie miało zastosowania wyłączenie lub ograniczenie stosowania art. 26 ust. 2e updop, lub wobec niespełnienia wymagań przewidzianych w rozporządzeniu MF z 31.12.2018 (DzU poz. 2545) co do możliwości zastosowania ww. wyłączenia bądź ograniczenia.

Natomiast w odniesieniu do podatku pobranego od wypłat należności w części poniżej 2 mln zł, a także należności powyżej 2 mln zł, do których ma zastosowanie rozporządzenie MF, wniosek powinien zostać złożony na podstawie przepisów Op, w trybie zwrotu nadpłaty podatku. 

Interpretacja KIS z 9.07.2019 (0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK).

Ewidencja na potrzeby ulgi IP Box

Odrębna od pkpir ewidencja – zgodnie z art. 30cb updof – ma na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych (B+R) z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kpwi), a także monitorowanie i śledzenie efektów prac B+R. Jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcia ww. celów spowoduje obowiązek zapłaty PIT na ogólnych zasadach.

Taka odrębna ewidencja oprócz dat dokumentów księgowych, ich numerów oraz kwot z nich wynikających powinna zawierać wszystkie elementy wskazane art. 30cb updof:

 • wyodrębniać każde kpwi, z których podatnik uzyskuje przychody z tytułu opłat licencyjnych (przede wszystkim: jaki to rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, na podstawie jakich przepisów te prawa podlegają ochronie),
 • wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kpwi,
 • wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4. 

Reasumując: szczegółowy rejestr przychodów i kosztów związanych z kpwi zawierający pozycje wskazane przez wnioskodawcę (data, numer dokumentu księgowego, opis zdarzenia księgowego, kwota przychodu/kosztu kwalifikowanego, wyszczególnienie kpwi, którego dotyczy dany przychód/koszt, kalkulacja przychodów i kosztów kwalifikowanych w rozbiciu na projekty wraz z kalkulacją podziału dochodowego) nie jest wystarczającą formą odrębnej ewidencji wymienionej w art. 30cb ust. 2 updof.

Interpretacja KIS z 11.07.2019 (0114-KDIP3-1.4011.315.2019.1.ES).

Przechowywanie ksiąg przy działalności w SSE

Przepisy nakazują przedsiębiorcom korzystającym z pomocy, udzielonej zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), zobowiązanym do prowadzenia ksiąg podatkowych, przechowywać księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy. Wnioskodawca – jako spółka kapitałowa – ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, a te w myśl Op stanowią księgi podatkowe. Jednocześnie dowody księgowe oraz inna dokumentacja stanowią dokumenty związane z prowadzeniem tych ksiąg.

Ustawodawca w art. 12a ustawy o SSE nie ustanowił żadnych wyłączeń. Stąd przedsiębiorca korzystający z pomocy publicznej na podstawie tej ustawy ma obowiązek przechowywania ksiąg rachunkowych i związanej z nimi dokumentacji rozumianej jako całość rachunkowości przedsiębiorcy. Nie jest więc wystarczające przechowywanie przez spółkę jedynie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną. Obowiązkiem spółki jest przechowywanie ksiąg rachunkowych i wszystkich dowodów księgowych, a także innych dokumentów przewidzianych uor.

Interpretacja KIS z 27.08.2019 (ILPB2/4510-1-11/16/19-S/JG).

Składanie deklaracji VAT podczas zawieszenia działalności

Wnioskodawca od lutego 2019 zawiesił działalność w zakresie handlu, ale otrzymuje nadal faktury za wynajem lokalu i podtrzymywanie łącza energii elektrycznej, jednorazowo także roczną fakturę za opłatę programu komputerowego do wysyłania deklaracji VAT-7 i plików JPK.

Obowiązek składania deklaracji przez podatnika nie dotyczy okresu zawieszenia działalności gospodarczej, jednak w razie wykonania czynności opodatkowanych podatnik nie jest zwolniony z tego obowiązku. Odliczenie VAT jest prawem podatnika, a nie obowiązkiem. Może on złożyć deklarację w okresie zawieszenia i wykazać w niej kwotę podatku naliczonego do odliczenia. Wnioskodawca ma zatem prawo, w okresie zawieszenia działalności, do złożenia deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy, jeśli poniesie wydatki wykonując czynności niezbędne do utrzymania źródła przychodów w myśl art. 25 ust. 2 Pp.

Interpretacja KIS z 23.08.2019 (0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....