Przegląd interpretacji


Drugi samochód w indywidualnej działalności

 • MF – Minister Finansów
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • Pp – Prawo przedsiębiorców

Updof nie ogranicza możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym samochodów osobowych, ani ich liczby. Warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku za koszt uzyskania przychodów jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności. Wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystywaniem samochodu a osiągniętym przychodem spoczywa na wnioskodawcy.

Nie ma przeszkód prawnych, aby podatnik używał kilku samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli zatem charakter tej działalności (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w niej dwóch samochodów, to (co do zasady) wydatki związane z tymi pojazdami – w ustawowych granicach – mogą stanowić koszty podatkowe.

Interpretacja KIS z 27.08.2019 (0112-KDIL3-3.4011.249.2019.2.TW).

9% stawka CIT – skutki przekroczenia limitu przychodów

Po przekroczeniu limitu 1,2 mln euro uprawniającego do stosowania obniżonej stawki CIT (9%) wnioskodawca ma obowiązek obliczania zaliczek według wyższej 19% stawki, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przekroczenia tej kwoty. W związku z przekroczeniem w 2019 tego progu nie będzie zobowiązany do korygowania ani „wyrównywania” zaliczek miesięcznych wpłaconych od początku 2019 do momentu przekroczenia limitu (ani też do zapłaty odsetek). Natomiast po jego przekroczeniu będzie mieć obowiązek naliczenia i wpłacenia zaliczek na CIT według 19% stawki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, które były ustalone jeszcze w wysokości 9%.

Interpretacja KIS z 8.07.2019 (0111-KDIB1-1.4010.194.2019.2.BS).

Strata a dokumentacja cen transferowych

Art. 11n pkt 1 updop zawierający przesłanki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jako warunek konieczny wskazuje m.in. brak poniesienia straty podatkowej. Pojęcie straty ustawodawca wiąże z konkretnym źródłem przychodów. Jeżeli zatem ww. przepis posługuje się pojęciem straty, to należy je rozumieć w znaczeniu, jakie nadaje mu art. 7 ust. 2 updop.

Skoro ustawodawca uzależnił zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych od nieponoszenia straty podatkowej, to gdy z jednego źródła dochodów jedna lub obie strony transakcji wykażą stratę, będą zobowiązane do sporządzenia takiej dokumentacji. Nie zmienia tego fakt, że w takim przypadku ogólną podstawę opodatkowania będzie stanowił dochód z drugiego źródła.

Interpretacja KIS z 13.08.2019 (0111-KDIB1-2.4010.187.2019.1.AK).

Badanie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych powinno następować w odniesieniu do tych podmiotów, które są stroną danej transakcji kontrolowanej. Gdy zatem stronami nie są wszystkie podmioty powiązane w grupie, spełnienie warunków do zwolnienia, o którym mowa w art. 11n pkt 1 updop (nieponiesienie straty), należy ustalać tylko w odniesieniu do podmiotów występujących jako strony transakcji.

Skoro limity i obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczą poszczególnych spółek, również warunki pozwalające na zwolnienie z tego obowiązku, wynikające z art. 11n pkt 1 updop, dotyczą tych poszczególnych spółek biorących udział w danej transakcji kontrolowanej.

Interpretacja KIS z 8.08.2019 (0111-KDIB1-3.4010.241.2019.1.MBD).

Zwrot nienależnie pobranego podatku u źródła

Wniosek o zwrot podatku u źródła na podstawie art. 28b updop może zostać złożony, gdy podatek ten był pobierany należnie, tj. gdy w danym przypadku nie miało zastosowania wyłączenie lub ograniczenie stosowania art. 26 ust. 2e updop, lub wobec niespełnienia wymagań przewidzianych w rozporządzeniu MF z 31.12.2018 (DzU poz. 2545) co do możliwości zastosowania ww. wyłączenia bądź ograniczenia.

Natomiast w odniesieniu do podatku pobranego od wypłat należności w części poniżej 2 mln zł, a także należności powyżej 2 mln zł, do których ma zastosowanie rozporządzenie MF, wniosek powinien zostać złożony na podstawie przepisów Op, w trybie zwrotu nadpłaty podatku. 

Interpretacja KIS z 9.07.2019 (0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK).

Ewidencja na potrzeby ulgi IP Box

Odrębna od pkpir ewidencja – zgodnie z art. 30cb updof – ma na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych (B+R) z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kpwi), a także monitorowanie i śledzenie efektów prac B+R. Jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcia ww. celów spowoduje obowiązek zapłaty PIT na ogólnych zasadach.

Taka odrębna ewidencja oprócz dat dokumentów księgowych, ich numerów oraz kwot z nich wynikających powinna zawierać wszystkie elementy wskazane art. 30cb updof:

 • wyodrębniać każde kpwi, z których podatnik uzyskuje przychody z tytułu opłat licencyjnych (przede wszystkim: jaki to rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, na podstawie jakich przepisów te prawa podlegają ochronie),
 • wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kpwi,
 • wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4. 

Reasumując: szczegółowy rejestr przychodów i kosztów związanych z kpwi zawierający pozycje wskazane przez wnioskodawcę (data, numer dokumentu księgowego, opis zdarzenia księgowego, kwota przychodu/kosztu kwalifikowanego, wyszczególnienie kpwi, którego dotyczy dany przychód/koszt, kalkulacja przychodów i kosztów kwalifikowanych w rozbiciu na projekty wraz z kalkulacją podziału dochodowego) nie jest wystarczającą formą odrębnej ewidencji wymienionej w art. 30cb ust. 2 updof.

Interpretacja KIS z 11.07.2019 (0114-KDIP3-1.4011.315.2019.1.ES).

Przechowywanie ksiąg przy działalności w SSE

Przepisy nakazują przedsiębiorcom korzystającym z pomocy, udzielonej zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), zobowiązanym do prowadzenia ksiąg podatkowych, przechowywać księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy. Wnioskodawca – jako spółka kapitałowa – ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, a te w myśl Op stanowią księgi podatkowe. Jednocześnie dowody księgowe oraz inna dokumentacja stanowią dokumenty związane z prowadzeniem tych ksiąg.

Ustawodawca w art. 12a ustawy o SSE nie ustanowił żadnych wyłączeń. Stąd przedsiębiorca korzystający z pomocy publicznej na podstawie tej ustawy ma obowiązek przechowywania ksiąg rachunkowych i związanej z nimi dokumentacji rozumianej jako całość rachunkowości przedsiębiorcy. Nie jest więc wystarczające przechowywanie przez spółkę jedynie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną. Obowiązkiem spółki jest przechowywanie ksiąg rachunkowych i wszystkich dowodów księgowych, a także innych dokumentów przewidzianych uor.

Interpretacja KIS z 27.08.2019 (ILPB2/4510-1-11/16/19-S/JG).

Składanie deklaracji VAT podczas zawieszenia działalności

Wnioskodawca od lutego 2019 zawiesił działalność w zakresie handlu, ale otrzymuje nadal faktury za wynajem lokalu i podtrzymywanie łącza energii elektrycznej, jednorazowo także roczną fakturę za opłatę programu komputerowego do wysyłania deklaracji VAT-7 i plików JPK.

Obowiązek składania deklaracji przez podatnika nie dotyczy okresu zawieszenia działalności gospodarczej, jednak w razie wykonania czynności opodatkowanych podatnik nie jest zwolniony z tego obowiązku. Odliczenie VAT jest prawem podatnika, a nie obowiązkiem. Może on złożyć deklarację w okresie zawieszenia i wykazać w niej kwotę podatku naliczonego do odliczenia. Wnioskodawca ma zatem prawo, w okresie zawieszenia działalności, do złożenia deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy, jeśli poniesie wydatki wykonując czynności niezbędne do utrzymania źródła przychodów w myśl art. 25 ust. 2 Pp.

Interpretacja KIS z 23.08.2019 (0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Procedury

Jeden mikrorachunek, ale nie na całe życie

Anna Koleśnik
Numer indywidualnego rachunku podatkowego służącego do wpłaty CIT, PIT i VAT może ulegać zmianie w zależności od aktualnej sytuacji życiowej osoby fizycznej. Przez pewien okres może być ona zobowiązana do używania numeru wygenerowanego z użyciem swojego NIP, a w innym czasie – z użyciem PESEL.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Redakcji.

Nie wszystkie podatki

Indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek) służy od 1.01.2020 jedynie do wpłat podatków PIT, CIT i VAT, a także odsetek za zwłokę powstałych od zaległości z tytułu tych podatków i kosztów upomnienia.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 30.12.2019 wskazało, że pozostałe podatki (np. akcyzę, PCC) należy wpłacać – jak dotychczas – na rachunki podatkowe US. Dotychczasowy sposób zapłaty pozostaje aktualny także w przypadku karty podatkowej, VAT w imporcie oraz VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14).

Również wpłaty za mandaty karne nadal trzeba regulować na rachunek wskazany na bloczku

mandatowym.


CIT

Tylko 3 miesiące na sporządzenie dokumentacji cen transferowych na starych zasadach

Krzysztof Hałub
Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2018, a zakończył po 30.09.2019 i którzy zdecydowali się na sporządzanie dokumentacji podatkowej według przepisów obowiązujących do końca 2018, muszą sporządzić ją w ciągu 3, a nie 9 mies.

Przypomnijmy, że 1.01.2019 weszły w życie nowe regulacje updop dotyczące cen transferowych, przewidujące m.in. 9-miesięczny termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Podatnikom dano jednak możliwość wyboru ich stosowania również do rozliczeń za rok podatkowy rozpoczęty przed tą datą. Ci, którzy z niej nie skorzystali, powinni za ten rok sporządzać dokumentację cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach 2017–2018.


„Mały ZUS plus” dopiero od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Rozszerzona wersja „małego ZUS” wchodzi w życie od 1.02.2020, a więc o miesiąc później niż zakładano. Aby zapłacić niższe składki za styczeń, przedsiębiorcy (osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych) powinni skorzystać z dotychczasowej ulgi, zgłaszając się w ZUS najpóźniej 8.01.2020.

Konieczność złożenia zgłoszenia dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie mieli prawa do „małego ZUS” w 2019, a nabyli je od stycznia 2020. W przypadku osób, które korzystały z „małego ZUS” w 2019, wystarczające będzie złożenie raportu miesięcznego lub deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2020 w terminie do 10.02.2020 lub do 17.02.2020.


Z działalności SKwP

Czas nowych wyzwań

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Jerzy Koniecki, pisze o priorytetowych zadaniach władz Stowarzyszenia obecnej kadencji.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Mija pół roku od zakończenia XXII Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP. Nadszedł czas, aby nowo wybrane władze Stowarzyszenia, pracujące nad wizją sposobu realizacji celów nakreślonych w uchwale programowej Zjazdu, podzieliły się z Państwem swoimi przemyśleniami i uzyskały aprobatę środowiska księgowych.


Prawo spółek handlowych

Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki kapitałowej

Anna Gruszczyńska
Od 1.03.2020 r. obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej pojawi się prosta spółka akcyjna. Artykuł przedstawia charakterystykę i specyfikę rachunkowości tej nowej spółki kapitałowej na tle dokonanych w związku z tym zmian w ustawie o rachunkowości.

Prosta spółka akcyjna (PSA) została wprowadzona do polskiego prawa ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ta zmiana jest uważana za rewolucyjną.


CIT/PIT

Jak zweryfikować zasadność wykazania kosztów podatkowych z uwagi na ryzyko płatności na rachunek spoza „białej listy”

Agnieszka Baklarz
Po zmianie od 1.01.2020 r. przepisów ustaw o podatku dochodowym i wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów płatności przelewem na rachunki bankowe niezgłoszone do wykazu podatników VAT nasuwa się pytanie, jak w praktyce dział księgowości przedsiębiorstwa może sprawdzić (najlepiej automatycznie), czy koszty związane z daną zapłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Od 1.01.2020 r. nie jest kosztem uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców (a więc transakcji między przedsiębiorcami, o wartości przekraczającej 15 tys. zł brutto) została dokonana przelewem na rachunek (bankowy lub w skok) inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (czyli na tzw. białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako czynny podatnik.


Zatory płatnicze

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych i przeciwdziałanie opóźnionym płatnościom

Paweł Ziółkowski
1.01.2020 r. weszły w życie istotne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące postępowania w przypadku nieterminowej zapłaty za zakupione towary bądź usługi.

Zmiany zaczynają się już na poziomie nazwy regulującego te kwestie aktu prawnego – ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniła nazwę na ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej upno).


CIT

Tylko 3 miesiące na sporządzenie dokumentacji cen transferowych na starych zasadach

Krzysztof Hałub
Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2018, a zakończył po 30.09.2019 i którzy zdecydowali się na sporządzanie dokumentacji podatkowej według przepisów obowiązujących do końca 2018, muszą sporządzić ją w ciągu 3, a nie 9 mies.

Przypomnijmy, że 1.01.2019 weszły w życie nowe regulacje updop dotyczące cen transferowych, przewidujące m.in. 9-miesięczny termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Podatnikom dano jednak możliwość wyboru ich stosowania również do rozliczeń za rok podatkowy rozpoczęty przed tą datą. Ci, którzy z niej nie skorzystali, powinni za ten rok sporządzać dokumentację cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach 2017–2018.


Raport

Rok funkcjonowania e-sprawozdawczości finansowej w opinii księgowych

Księgowi skutecznie stawili czoła wyzwaniu, jakim było sporządzenie pierwszego e-sprawozdania finansowego i opatrzenie go podpisem elektronicznym. Trudności pojawiały się głównie poza działami księgowości i biurami rachunkowymi, na etapie podpisywania sprawozdania przez członków zarządu oraz składania do KRS.

Takie wnioski wynikają z raportu przedstawionego przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zostały sformułowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 914 uczestników badania ankietowego, w tym 898 respondentów aktywnie uczestniczących w procesie e-sprawozdawczości.


Jednolity Plik Kontrolny

Zmiany w strukturach JPK_VAT i JPK_FA – jak wpłyną na organizację pracy działu księgowości i innych działów przedsiębiorstwa

Agnieszka Baklarz
Aby sprostać rosnącym wymaganiom ustawodawcy w zakresie dostarczania danych o transakcjach podlegających VAT, przedsiębiorstwa muszą zapewnić przepływ stosownych informacji do działu księgowości (bądź do obsługującego je biura rachunkowego). Wiążą się z tym zmiany w oprogramowaniu, a także konieczność przeszkolenia pracowników i wdrożenia odpowiednich procedur.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z dużym natężeniem zmian w obowiązkach informacyjnych, związanych z plikami JPK. Od 1.11.2019 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_FA, która wymaga m.in. podawania nowych danych dotyczących faktur zaliczkowych.


VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. II)

Mateusz Kaczmarek
W związku ze zmianą regulacji unijnych od 1.01.2020 r. zajdą zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji transgranicznych na terenie UE. Modyfikacji ulegną m.in. zasady dokumentowania przemieszczenia towarów w ramach WDT, które zostaną ujednolicone w ramach całej UE na mocy rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy 112[1].

W pierwszej części artykułu była mowa o tym, jakie transakcje stanowią WNT i WDT, a także o ustalaniu miejsca ich świadczenia (opodatkowania) – w tym o wynikających z dyrektywy nowych regułach dla transakcji łańcuchowych. W tej części przyjrzymy się zarówno zasadom rozliczania VAT od ww. dostaw i nabyć (szczególnie warunkom stosowania zerowej stawki do WDT), jak i opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT).


e-sprawozdanie finansowe

E-sprawozdawczość i zamknięcie ksiąg – okiem praktyka

Andrzej Netter
Zmiana formy rocznego sprawozdania finansowego (rsf) na elektroniczną oraz tegoroczne zmiany przepisów powodują, że planując zamknięcie ksiąg za 2019 r., należy uwzględnić nowe czynności, związane ze sporządzeniem e-sprawozdawczości.

Od 1.09.2019 r. obowiązują nowe struktury logiczne rsf (wersja 1-2). Zmiany dotyczą wszystkich struktur z wyjątkiem schemy dla jednostek sporządzających rsf zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.


Inwestycje

Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnienie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości

Katarzyna Trzpioła
Po prawie dwudziestu latach doświadczeń warto się zastanowić, jak jednostki, sporządzając sprawozdanie finansowe, rozumieją istotę nieruchomości inwestycyjnych i stosują wymogi uor dotyczące ich kwalifikacji i ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania danych. W artykule odniesiono się do wybranych problemów, jakie rodzi ujmowanie i wycena nieruchomości, które mogą być uznane za nieruchomości inwestycyjne.

Od 2002 r. w dziale A bilansu, w ramach grupy IV „Inwestycje długoterminowe”, wyodrębniono poz. 1 „Nieruchomości”. Kolejna nowelizacja uor umożliwiła amortyzację tych obiektów, a więc usankcjonowała ich wycenę w cenie nabycia; następna zaś zmiana – która weszła w życie od 2009 r. – wprowadziła możliwość ich wyceny w wartości rynkowej bądź inaczej ustalonej wartości godziwej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....