Przegląd interpretacji


Drugi samochód w indywidualnej działalności

 • MF – Minister Finansów
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • Pp – Prawo przedsiębiorców

Updof nie ogranicza możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym samochodów osobowych, ani ich liczby. Warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku za koszt uzyskania przychodów jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności. Wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystywaniem samochodu a osiągniętym przychodem spoczywa na wnioskodawcy.

Nie ma przeszkód prawnych, aby podatnik używał kilku samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli zatem charakter tej działalności (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w niej dwóch samochodów, to (co do zasady) wydatki związane z tymi pojazdami – w ustawowych granicach – mogą stanowić koszty podatkowe.

Interpretacja KIS z 27.08.2019 (0112-KDIL3-3.4011.249.2019.2.TW).

9% stawka CIT – skutki przekroczenia limitu przychodów

Po przekroczeniu limitu 1,2 mln euro uprawniającego do stosowania obniżonej stawki CIT (9%) wnioskodawca ma obowiązek obliczania zaliczek według wyższej 19% stawki, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przekroczenia tej kwoty. W związku z przekroczeniem w 2019 tego progu nie będzie zobowiązany do korygowania ani „wyrównywania” zaliczek miesięcznych wpłaconych od początku 2019 do momentu przekroczenia limitu (ani też do zapłaty odsetek). Natomiast po jego przekroczeniu będzie mieć obowiązek naliczenia i wpłacenia zaliczek na CIT według 19% stawki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, które były ustalone jeszcze w wysokości 9%.

Interpretacja KIS z 8.07.2019 (0111-KDIB1-1.4010.194.2019.2.BS).

Strata a dokumentacja cen transferowych

Art. 11n pkt 1 updop zawierający przesłanki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jako warunek konieczny wskazuje m.in. brak poniesienia straty podatkowej. Pojęcie straty ustawodawca wiąże z konkretnym źródłem przychodów. Jeżeli zatem ww. przepis posługuje się pojęciem straty, to należy je rozumieć w znaczeniu, jakie nadaje mu art. 7 ust. 2 updop.

Skoro ustawodawca uzależnił zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych od nieponoszenia straty podatkowej, to gdy z jednego źródła dochodów jedna lub obie strony transakcji wykażą stratę, będą zobowiązane do sporządzenia takiej dokumentacji. Nie zmienia tego fakt, że w takim przypadku ogólną podstawę opodatkowania będzie stanowił dochód z drugiego źródła.

Interpretacja KIS z 13.08.2019 (0111-KDIB1-2.4010.187.2019.1.AK).

Badanie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych powinno następować w odniesieniu do tych podmiotów, które są stroną danej transakcji kontrolowanej. Gdy zatem stronami nie są wszystkie podmioty powiązane w grupie, spełnienie warunków do zwolnienia, o którym mowa w art. 11n pkt 1 updop (nieponiesienie straty), należy ustalać tylko w odniesieniu do podmiotów występujących jako strony transakcji.

Skoro limity i obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczą poszczególnych spółek, również warunki pozwalające na zwolnienie z tego obowiązku, wynikające z art. 11n pkt 1 updop, dotyczą tych poszczególnych spółek biorących udział w danej transakcji kontrolowanej.

Interpretacja KIS z 8.08.2019 (0111-KDIB1-3.4010.241.2019.1.MBD).

Zwrot nienależnie pobranego podatku u źródła

Wniosek o zwrot podatku u źródła na podstawie art. 28b updop może zostać złożony, gdy podatek ten był pobierany należnie, tj. gdy w danym przypadku nie miało zastosowania wyłączenie lub ograniczenie stosowania art. 26 ust. 2e updop, lub wobec niespełnienia wymagań przewidzianych w rozporządzeniu MF z 31.12.2018 (DzU poz. 2545) co do możliwości zastosowania ww. wyłączenia bądź ograniczenia.

Natomiast w odniesieniu do podatku pobranego od wypłat należności w części poniżej 2 mln zł, a także należności powyżej 2 mln zł, do których ma zastosowanie rozporządzenie MF, wniosek powinien zostać złożony na podstawie przepisów Op, w trybie zwrotu nadpłaty podatku. 

Interpretacja KIS z 9.07.2019 (0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK).

Ewidencja na potrzeby ulgi IP Box

Odrębna od pkpir ewidencja – zgodnie z art. 30cb updof – ma na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych (B+R) z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kpwi), a także monitorowanie i śledzenie efektów prac B+R. Jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcia ww. celów spowoduje obowiązek zapłaty PIT na ogólnych zasadach.

Taka odrębna ewidencja oprócz dat dokumentów księgowych, ich numerów oraz kwot z nich wynikających powinna zawierać wszystkie elementy wskazane art. 30cb updof:

 • wyodrębniać każde kpwi, z których podatnik uzyskuje przychody z tytułu opłat licencyjnych (przede wszystkim: jaki to rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, na podstawie jakich przepisów te prawa podlegają ochronie),
 • wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kpwi,
 • wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4. 

Reasumując: szczegółowy rejestr przychodów i kosztów związanych z kpwi zawierający pozycje wskazane przez wnioskodawcę (data, numer dokumentu księgowego, opis zdarzenia księgowego, kwota przychodu/kosztu kwalifikowanego, wyszczególnienie kpwi, którego dotyczy dany przychód/koszt, kalkulacja przychodów i kosztów kwalifikowanych w rozbiciu na projekty wraz z kalkulacją podziału dochodowego) nie jest wystarczającą formą odrębnej ewidencji wymienionej w art. 30cb ust. 2 updof.

Interpretacja KIS z 11.07.2019 (0114-KDIP3-1.4011.315.2019.1.ES).

Przechowywanie ksiąg przy działalności w SSE

Przepisy nakazują przedsiębiorcom korzystającym z pomocy, udzielonej zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), zobowiązanym do prowadzenia ksiąg podatkowych, przechowywać księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy. Wnioskodawca – jako spółka kapitałowa – ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, a te w myśl Op stanowią księgi podatkowe. Jednocześnie dowody księgowe oraz inna dokumentacja stanowią dokumenty związane z prowadzeniem tych ksiąg.

Ustawodawca w art. 12a ustawy o SSE nie ustanowił żadnych wyłączeń. Stąd przedsiębiorca korzystający z pomocy publicznej na podstawie tej ustawy ma obowiązek przechowywania ksiąg rachunkowych i związanej z nimi dokumentacji rozumianej jako całość rachunkowości przedsiębiorcy. Nie jest więc wystarczające przechowywanie przez spółkę jedynie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną. Obowiązkiem spółki jest przechowywanie ksiąg rachunkowych i wszystkich dowodów księgowych, a także innych dokumentów przewidzianych uor.

Interpretacja KIS z 27.08.2019 (ILPB2/4510-1-11/16/19-S/JG).

Składanie deklaracji VAT podczas zawieszenia działalności

Wnioskodawca od lutego 2019 zawiesił działalność w zakresie handlu, ale otrzymuje nadal faktury za wynajem lokalu i podtrzymywanie łącza energii elektrycznej, jednorazowo także roczną fakturę za opłatę programu komputerowego do wysyłania deklaracji VAT-7 i plików JPK.

Obowiązek składania deklaracji przez podatnika nie dotyczy okresu zawieszenia działalności gospodarczej, jednak w razie wykonania czynności opodatkowanych podatnik nie jest zwolniony z tego obowiązku. Odliczenie VAT jest prawem podatnika, a nie obowiązkiem. Może on złożyć deklarację w okresie zawieszenia i wykazać w niej kwotę podatku naliczonego do odliczenia. Wnioskodawca ma zatem prawo, w okresie zawieszenia działalności, do złożenia deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy, jeśli poniesie wydatki wykonując czynności niezbędne do utrzymania źródła przychodów w myśl art. 25 ust. 2 Pp.

Interpretacja KIS z 23.08.2019 (0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Wyższe limity podatkowe na 2020

Anna Koleśnik
Przedsiębiorcy, których sprzedaż z 2019 nie przekroczy 8 747 000 zł, mogą w przyszłym roku korzystać z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym będzie w 2020 podatnik o sprzedaży nieprzekraczającej 5 248 000 zł.

Małym podatnikiem w rozumieniu updof i updop oraz ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonego limitu. W 2019 limit był jeden i wynosił równowartość w złotych 1,2 mln euro. W tej wysokości obowiązuje również w 2020 – jednak tylko na gruncie VAT. Dla celów podatku dochodowego został on zwiększony do 2 mln euro (zmiana wprowadzona ustawą z 9.11.2018, DzU poz. 2244).


PIT

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Aleksander Woźniak
Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Zmiany mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.


Usługowe prowadzenie ksiąg

Certyfikacja osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe – czy jest potrzebna, a jeśli tak, jak ma wyglądać (artykuł dyskusyjny)

Teresa Cebrowska
Na tle oceny aktualnego stanu w artykule przedstawiono problemy, które wymagają rozwiązania w razie objęcia usług księgowych urzędowym poświadczeniem kwalifikacji (bez cofania deregulacji).

Temat kompetencji oraz odpowiedzialności księgowych za sprawozdania finansowe (sf), księgi rachunkowe i podatki co pewien czas wraca jak bumerang. W prasie i mediach społecznościowych szczególnie aktywni są ostatnio niektórzy doradcy podatkowi. Dbając o swój wizerunek, przedstawiają się jako „strażnicy budżetu” i sugerują, że korzystanie z ich wsparcia daje przedsiębiorcom dodatkowe preferencje ze strony organów skarbowych.


Sprawozdawczość

Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. II)

Radosław Ignatowski
Artykuł przedstawia cel, strukturę i składowe sprawozdania prezentującego szeroko rozumiany wynik (dochód), powstały w rezultacie działalności podmiotu w okresie, a także zasady jego sporządzania w myśl MSSF.

Zgodnie z przyjętym przez IASB podejściem – w zasadzie – wszystkie dochody i koszty powinny być prezentowane w sprawozdaniu z zysków i strat. Jeśli zatem jakiś zysk transakcyjny został pierwotnie zaliczony do całkowitego dochodu jako inny składnik całkowitego dochodu, to później (w okresach następnych lub nawet w tym samym okresie) powinien być zaliczony do wyniku okresu (i wykazany w sprawozdaniu z zysku lub straty).


Podatki

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja zapobiegająca unikaniu opodatkowania

Ryszard Kubacki
Od 1.01.2019 r. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” stało się pojęciem znanym nie tylko na gruncie VAT. Może ono obciążyć także podatników innych podatków, w tym m.in. podatników podatku dochodowego naruszających przepisy o cenach transferowych. Zasady wymierzania tej sankcji i jej wysokość regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Powoli, lecz konsekwentnie ustawodawca wzmaga represyjność systemu podatkowego. Jedną z najistotniejszych regulacji zmieniających w tym kierunku stan prawny w 2019 r. była ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....