Przegląd interpretacji


Drugi samochód w indywidualnej działalności

 • MF – Minister Finansów
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • Pp – Prawo przedsiębiorców

Updof nie ogranicza możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym samochodów osobowych, ani ich liczby. Warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku za koszt uzyskania przychodów jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności. Wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystywaniem samochodu a osiągniętym przychodem spoczywa na wnioskodawcy.

Nie ma przeszkód prawnych, aby podatnik używał kilku samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli zatem charakter tej działalności (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w niej dwóch samochodów, to (co do zasady) wydatki związane z tymi pojazdami – w ustawowych granicach – mogą stanowić koszty podatkowe.

Interpretacja KIS z 27.08.2019 (0112-KDIL3-3.4011.249.2019.2.TW).

9% stawka CIT – skutki przekroczenia limitu przychodów

Po przekroczeniu limitu 1,2 mln euro uprawniającego do stosowania obniżonej stawki CIT (9%) wnioskodawca ma obowiązek obliczania zaliczek według wyższej 19% stawki, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przekroczenia tej kwoty. W związku z przekroczeniem w 2019 tego progu nie będzie zobowiązany do korygowania ani „wyrównywania” zaliczek miesięcznych wpłaconych od początku 2019 do momentu przekroczenia limitu (ani też do zapłaty odsetek). Natomiast po jego przekroczeniu będzie mieć obowiązek naliczenia i wpłacenia zaliczek na CIT według 19% stawki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, które były ustalone jeszcze w wysokości 9%.

Interpretacja KIS z 8.07.2019 (0111-KDIB1-1.4010.194.2019.2.BS).

Strata a dokumentacja cen transferowych

Art. 11n pkt 1 updop zawierający przesłanki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jako warunek konieczny wskazuje m.in. brak poniesienia straty podatkowej. Pojęcie straty ustawodawca wiąże z konkretnym źródłem przychodów. Jeżeli zatem ww. przepis posługuje się pojęciem straty, to należy je rozumieć w znaczeniu, jakie nadaje mu art. 7 ust. 2 updop.

Skoro ustawodawca uzależnił zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych od nieponoszenia straty podatkowej, to gdy z jednego źródła dochodów jedna lub obie strony transakcji wykażą stratę, będą zobowiązane do sporządzenia takiej dokumentacji. Nie zmienia tego fakt, że w takim przypadku ogólną podstawę opodatkowania będzie stanowił dochód z drugiego źródła.

Interpretacja KIS z 13.08.2019 (0111-KDIB1-2.4010.187.2019.1.AK).

Badanie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych powinno następować w odniesieniu do tych podmiotów, które są stroną danej transakcji kontrolowanej. Gdy zatem stronami nie są wszystkie podmioty powiązane w grupie, spełnienie warunków do zwolnienia, o którym mowa w art. 11n pkt 1 updop (nieponiesienie straty), należy ustalać tylko w odniesieniu do podmiotów występujących jako strony transakcji.

Skoro limity i obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczą poszczególnych spółek, również warunki pozwalające na zwolnienie z tego obowiązku, wynikające z art. 11n pkt 1 updop, dotyczą tych poszczególnych spółek biorących udział w danej transakcji kontrolowanej.

Interpretacja KIS z 8.08.2019 (0111-KDIB1-3.4010.241.2019.1.MBD).

Zwrot nienależnie pobranego podatku u źródła

Wniosek o zwrot podatku u źródła na podstawie art. 28b updop może zostać złożony, gdy podatek ten był pobierany należnie, tj. gdy w danym przypadku nie miało zastosowania wyłączenie lub ograniczenie stosowania art. 26 ust. 2e updop, lub wobec niespełnienia wymagań przewidzianych w rozporządzeniu MF z 31.12.2018 (DzU poz. 2545) co do możliwości zastosowania ww. wyłączenia bądź ograniczenia.

Natomiast w odniesieniu do podatku pobranego od wypłat należności w części poniżej 2 mln zł, a także należności powyżej 2 mln zł, do których ma zastosowanie rozporządzenie MF, wniosek powinien zostać złożony na podstawie przepisów Op, w trybie zwrotu nadpłaty podatku. 

Interpretacja KIS z 9.07.2019 (0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK).

Ewidencja na potrzeby ulgi IP Box

Odrębna od pkpir ewidencja – zgodnie z art. 30cb updof – ma na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych (B+R) z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kpwi), a także monitorowanie i śledzenie efektów prac B+R. Jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcia ww. celów spowoduje obowiązek zapłaty PIT na ogólnych zasadach.

Taka odrębna ewidencja oprócz dat dokumentów księgowych, ich numerów oraz kwot z nich wynikających powinna zawierać wszystkie elementy wskazane art. 30cb updof:

 • wyodrębniać każde kpwi, z których podatnik uzyskuje przychody z tytułu opłat licencyjnych (przede wszystkim: jaki to rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, na podstawie jakich przepisów te prawa podlegają ochronie),
 • wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kpwi,
 • wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4. 

Reasumując: szczegółowy rejestr przychodów i kosztów związanych z kpwi zawierający pozycje wskazane przez wnioskodawcę (data, numer dokumentu księgowego, opis zdarzenia księgowego, kwota przychodu/kosztu kwalifikowanego, wyszczególnienie kpwi, którego dotyczy dany przychód/koszt, kalkulacja przychodów i kosztów kwalifikowanych w rozbiciu na projekty wraz z kalkulacją podziału dochodowego) nie jest wystarczającą formą odrębnej ewidencji wymienionej w art. 30cb ust. 2 updof.

Interpretacja KIS z 11.07.2019 (0114-KDIP3-1.4011.315.2019.1.ES).

Przechowywanie ksiąg przy działalności w SSE

Przepisy nakazują przedsiębiorcom korzystającym z pomocy, udzielonej zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), zobowiązanym do prowadzenia ksiąg podatkowych, przechowywać księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy. Wnioskodawca – jako spółka kapitałowa – ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, a te w myśl Op stanowią księgi podatkowe. Jednocześnie dowody księgowe oraz inna dokumentacja stanowią dokumenty związane z prowadzeniem tych ksiąg.

Ustawodawca w art. 12a ustawy o SSE nie ustanowił żadnych wyłączeń. Stąd przedsiębiorca korzystający z pomocy publicznej na podstawie tej ustawy ma obowiązek przechowywania ksiąg rachunkowych i związanej z nimi dokumentacji rozumianej jako całość rachunkowości przedsiębiorcy. Nie jest więc wystarczające przechowywanie przez spółkę jedynie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną. Obowiązkiem spółki jest przechowywanie ksiąg rachunkowych i wszystkich dowodów księgowych, a także innych dokumentów przewidzianych uor.

Interpretacja KIS z 27.08.2019 (ILPB2/4510-1-11/16/19-S/JG).

Składanie deklaracji VAT podczas zawieszenia działalności

Wnioskodawca od lutego 2019 zawiesił działalność w zakresie handlu, ale otrzymuje nadal faktury za wynajem lokalu i podtrzymywanie łącza energii elektrycznej, jednorazowo także roczną fakturę za opłatę programu komputerowego do wysyłania deklaracji VAT-7 i plików JPK.

Obowiązek składania deklaracji przez podatnika nie dotyczy okresu zawieszenia działalności gospodarczej, jednak w razie wykonania czynności opodatkowanych podatnik nie jest zwolniony z tego obowiązku. Odliczenie VAT jest prawem podatnika, a nie obowiązkiem. Może on złożyć deklarację w okresie zawieszenia i wykazać w niej kwotę podatku naliczonego do odliczenia. Wnioskodawca ma zatem prawo, w okresie zawieszenia działalności, do złożenia deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy, jeśli poniesie wydatki wykonując czynności niezbędne do utrzymania źródła przychodów w myśl art. 25 ust. 2 Pp.

Interpretacja KIS z 23.08.2019 (0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Z działalności SKwP

Przejść od teorii do praktyki – rozmowa z Jerzym Konieckim, prezesem Zarządu Głównego SKwP

Redakcja: Prezesem Zarządu Głównego SKwP jest Pan od 25.06.2019 r., jednak przez ponad 5 lat był Pan jego wiceprezesem, a od 20 lat pełni funkcję prezesa zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie. Zna Pan organizację „od podszewki”. Od czego Pan zaczyna na nowym stanowisku?

Jerzy Koniecki: Od szczegółowego zapoznania się z działalnością i strukturą Biura Zarządu Głównego (ZG) i Instytutu Certyfikacji Zawodu Księgowego, a także z dokumentacją zatrudnionych tam osób. To wiedza niezbędna do oceny stanu i wprowadzenia zmian, które umożliwią zwiększenie efektywności całej organizacji.


CIT i PIT

Zbycie przedawnionych wierzytelności handlowych a przepisy o kosztach podatkowych

Piotr Kaim
W myśl regulacji ustaw o podatkach dochodowych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Znaczenie tego przepisu budzi wątpliwości, gdy wierzytelność ulega przedawnieniu, a następnie jest przedmiotem odpłatnego zbycia.
Pojawia się wówczas pytanie, czy nominalna wartość wierzytelności może być uwzględniona w kosztach transakcji dokonanej po przedawnieniu. Ostatnie orzeczenia sądowe sugerują odpowiedź przeczącą.

Przedmiotem niniejszego artykułu są skutki przedawnienia tzw. własnych wierzytelności handlowych, a więc takich, które znalazły się w majątku podatnika na skutek sprzedaży towarów lub usług.


Sprawozdawczość

Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. I)

Radosław Ignatowski
Artykuł przedstawia cel, strukturę i składowe sprawozdania prezentującego szeroko rozumiany wynik (dochód), powstały w rezultacie działalności podmiotu w okresie, a także zasady jego sporządzania w myśl MSSF[1].

Celem artykułu jest omówienie ogólnych zasad prezentacji wyników działalności podmiotów sprawozdawczych (dalej podmiotów) w sprawozdaniu z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu, sporządzanym zgodnie z MSSF. Na tym tle zostaną przedstawione zależności między powszechnie stosowanymi w MSSF pojęciami: dochodu, przychodu, zysku, całkowitego dochodu, kosztu i straty.


Temat miesiąca

Jak stosować kryteria „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia

Renata Majewska
Nowe zwolnienie podatkowe (wprowadzone od 1.08.2019) przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia limitów – wiekowego i kwotowego. Obowiązki płatników z tym związane są inne w ostatnich 5 mies. 2019 i inne w 2020.

Ulga nazywana „zerowym PIT” (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia i do kwoty 85 528 zł (w 2019 wyjątkowo 35 636,67 zł). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zwolnieniu podlegają przychody z racji wykonywania usług na podstawie takiej umowy otrzymane wyłącznie od:


Rachunkowość

Zasada istotności w jednostkach budżetowych

Czy państwowa jednostka budżetowa może w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości ustalić jeden wskaźnik istotności, czy też określić odrębne wskaźniki dla poszczególnych obszarów? Czy np. dla wyceny rzeczowych aktywów obrotowych w cenach zakupu, a nie nabycia, bądź niestosowania rozliczeń międzyokresowych powinna być ustalona istotność cząstkowa, która składa się na ogólny wskaźnik istotności?

Rachunkowość

Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej dowodów poniesienia wydatków przez pracowników

Nasza spółka z o.o. ponosi wydatki – m.in. na przejazdy taksówkami, bilety kolejowe i posiłki spożywane przez pracowników podczas podróży służbowych – które są pierwotnie opłacone przez nich z ich własnych środków. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, pracownik dostarcza spółce dowód poniesienia wydatku (fakturę lub rachunek wystawiony na spółkę). Dotychczas przechowywaliśmy te dokumenty w formie papierowej, jednak w celu ograniczenia kosztów i pracochłonnej archiwizacji chcemy przechowywać je w formie elektronicznej. Oryginały dowodów będą niszczone.
Czy tak przechowywane faktury/rachunki spełniają warunki zaliczenia do kosztów księgowych udokumentowanych nimi wydatków?

Rachunkowość

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Badamy skonsolidowane sprawozdanie finansowe (ssf) obejmujące m.in. jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych w Meksyku i Maroku. Sprawozdania te zostały zbadane przez lokalnych audytorów i uzyskaliśmy stosowne dane pozwalające na dokonanie konsolidacji.
Jak w ssf ma brzmieć pkt 3.5 informacji dodatkowej, dotyczący „rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto”?
Rzecz w tym, że:
• ssf nie stanowi podstawy ustalania wysokości podatku dochodowego,
• nie są nam znane systemy podatkowe zagranicznych jednostek zależnych objętych konsolidacją (ponadto, jak podzielić wynik na dotyczący operacji kapitałowych i pozostałej działalności, co przewiduje ustrukturyzowana nota?),
• ew. rozliczenie różnicy, o której mowa, nie jest informacją komukolwiek przydatną.

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Podatki i prawo gospodarcze

Do którego źródła przychodów zaliczyć wydatki pośrednio związane z zakupem akcji zagranicznej spółki

Edyta Głębicka
Jesteśmy – jako spółka z o.o. – zainteresowani zakupem akcji włoskiej spółki o profilu działalności podobnym do naszego. Pojawimy się dzięki temu na włoskim rynku, a być może zdobędziemy od niej bezcenną wiedzę produkcyjną i handlową. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zakupie, zamierzamy przeprowadzić różne konsultacje, analizy i badania dotyczące włoskiego podmiotu, zaangażować w to firmy doradcze (także zagraniczne), spotykać się z przedstawicielami drugiej strony w celu prowadzenia negocjacji.
Poniesiemy więc koszty m.in. doradztwa strategicznego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego, technicznego, badania włoskiej spółki pod kątem prawnym, podatkowym i finansowym (tzw. due diligence), tłumaczeń, podróży służbowych związanych z planowaną transakcją, inne opłaty, np. za notarialne poświadczenie dokumentów czy dotyczące pełnomocnictw. Jeżeli zakupimy akcje, to zapewne powstaną też różnice kursowe na cenie ich zakupu.
Jak podatkowo rozliczyć koszty związane z opisanym przedsięwzięciem?

Podatki i prawo gospodarcze

Podwójne limitowanie kosztów gwarancji i poręczeń

Edyta Głębicka
Inne spółki z grupy kapitałowej udzielają nam gwarancji i poręczeń spłaty zaciągniętych przez nas pożyczek. Płacimy im za to wynagrodzenie. Jak się domyślamy, tego rodzaju wydatek należy uznać za limitowany koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c updop. Równocześnie w art. 15e updop wprost wymieniono koszty gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty powiązane – jako tzw. koszty usług niematerialnych, również podlegające limitowaniu. Z żadnej regulacji updop nie wynika przy tym, że ten sam wydatek może podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tylko na podstawie jednego z ww. przepisów.
Co w przypadku, gdy na podstawie obu przepisów pojawi się u nas kwota, którą trzeba wyłączyć z kosztów podatkowych? Nie powinno chyba dochodzić do sytuacji, że ten sam wydatek w podwójnej wysokości nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jak z tego wybrnąć?

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą inwestycją – rozliczenie PIT i VAT

Piotr Kaim
W 2009 r. wspólnicy spółki cywilnej (prowadzącej księgi rachunkowe) nabyli nieruchomość za łączną cenę 840 tys. zł (bez uwzględnienia VAT), na którą składała się cena budynku (700 tys. zł) oraz gruntu (140 tys. zł). Następnie nieruchomość była wykorzystywana do działalności gospodarczej spółki. Od 2017 r. spółka rozbudowuje budynek, a wydatki na ten cel (680 tys. zł netto, bez VAT) zostały zaksięgowane na koncie „Środki trwałe w budowie” (rozbudowa jeszcze trwa). W trakcie użytkowania budynku spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych, które łącznie wyniosły 150 tys. zł. Zarówno nabycie nieruchomości, jak i rozbudowa były finansowane kredytami we frankach szwajcarskich. Ostatnio wspólnicy podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem rozbudowy.
Jakie będą tego skutki w PIT i VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

VAT od odszkodowania za przedłużające się prace budowlane

Marcin Szymankiewicz
Spółka i deweloper zawarli umowę przedwstępną sprzedaży i wykończenia lokalu niemieszkalnego. Spółka zawarła jednocześnie z inną firmą przedwstępną umowę najmu tego lokalu.
Umowa z deweloperem, przenosząca własność, miała być zawarta do końca stycznia 2019 r.
Inwestycja nie została jednak zrealizowana w terminie. Termin wydania lokalu zmieniono aneksem na 31.08.2019 r. Analogicznie zmieniono umowę najmu. Strony ustaliły, że deweloper od lutego 2019 r. do końca miesiąca, w którym podpisze akt notarialny przenoszący własność lokalu, będzie comiesięcznie wypłacał spółce równowartość miesięcznego czynszu najmu, w celu wynagrodzenia jej utraconych korzyści na skutek przesunięcia terminu świadczenia usług najmu (w zamian nie skorzysta ona z prawa odstąpienia od umowy i nie będzie żądać zapłaty kary przewidzianej w umowie przedwstępnej). Czy od otrzymanego od dewelopera odszkodowania spółka powinna odprowadzić VAT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach zwolnienia z tytułu restrukturyzacji – czy jest opodatkowane PIT

Marcin Szymankiewicz
1.07.2019 r. spółka zawarła i podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie zbiorowe (o którym mowa w art. 9 § 1 Kp) w sprawie restrukturyzacji spółki w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 r. Restrukturyzacja będzie skutkowała zwolnieniami grupowymi. Zwalnianym pracownikom – z powodu likwidacji stanowiska – zgodnie z porozumieniem zbiorowym spółka wypłaca odprawę (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[1]) oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
Czy należy pobrać podatek dochodowy od tego dodatkowego odszkodowania wypłaconego z tytułu zwolnienia w ramach restrukturyzacji?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapewnienie wyżywienia w czasie podróży służbowej a przychody pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. nie wypłaca diet pracownikom odbywającym zagraniczne podróże służbowe, lecz zapewnia im na swój koszt całodzienne wyżywienie. Kupując posiłki za granicą, pracownicy biorą fakturę na pracodawcę. Zwracane im wydatki odpowiadają kwotom z przedstawionych faktur, jednak często przekraczają wartość diet określonych przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych.
Czy nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie ponad kwoty diet wynikających z powyższego rozporządzenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na PIT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odwołany urlop a wypłata dofinansowania do „wczasów pod gruszą”

Renata Majewska
Firma, zatrudniająca ponad 100 osób, prowadzi zfśs. Regulamin socjalny przewiduje wypłatę dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Mogą się o nie starać pracownicy, którzy złożą wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych. Zgodnie z tym regulaminem „gruszowe” wypłacamy w ciągu 14 dni po powrocie uprawnionego do pracy i przedstawieniu przez niego jakiegokolwiek rachunku potwierdzającego koszty takich wakacji, w kwocie od 800 do 1500 zł brutto na rodzinę – w zależności od progu dochodowego. Jeden z zatrudnionych zgłosił podanie o urlop odpowiedniej długości (od 12.08.2019 do 25.08.2019 r.), ale potem został z niego przez pracodawcę odwołany – od 19.08.2019 r. – z ważnych powodów.
Czy należy mu się to świadczenie?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....