Przegląd interpretacji


Umowa o świadczenie usług a „zerowy PIT”

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Kc – Kodeks cywilny
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

W myśl art. 750 Kc do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Przychody uzyskane z umowy o świadczenie usług należy zatem zakwalifikować do źródła przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście. Są to przychody określone w art. 13 pkt 8 lit. a updof. W konsekwencji osoba, która nie ukończyła 26. roku życia, zatrudniona na podstawie umowy o świadczenie usług, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.

Interpretacja KIS z 13.12.2019 (0115-KDIT2-2.4011.382.2019.1.ES).

Zwracany podatek od wartości dodanej nie jest przychodem

Updof wyklucza (z pewnymi wyjątkami) możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług oraz tożsamego z nim podatku od wartości dodanej nakładanego na terenie innych państw członkowskich UE. Jeśli więc spółka uzyska zwrot podatku od wartości dodanej od nabywanych na terytorium UE towarów i usług związanych z wykonywaną działalnością, który nie może być zaliczony do kosztów podatkowych, wówczas wnioskodawczyni zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a updof nie wykazuje z tego tytułu przychodu podatkowego.

Interpretacja KIS z 4.12.2019 (0115-KDWT.4011.12.2019.1.WM).

Zapłata na rzecz komornika a MPP

Zdarza się, że spółka jako nabywca otrzymuje od komornika sądowego lub skarbowego tytuł egzekucyjny, dotyczący zajęcia wierzytelności dostawcy, zobowiązujący do dokonania płatności wobec tego dostawcy na rachunek bankowy komornika. Należna zapłata (obejmująca kwotę netto oraz VAT) przelewana jest więc na rachunek danego komornika.

Obowiązek zapłaty w ramach MPP nie obejmuje płatności z tytułu zajętej przez komornika wierzytelności, nawet jeżeli wierzytelność ta dotyczy sprzedaży, do której zastosowanie ma obligatoryjna podzielona płatność. Dokonywana na rzecz komornika płatność nie stanowi zapłaty za nabyte towary lub usługi. W miejsce obowiązku zapłaty kontrahentowi za nabyte towary/usługi wstępuje nowy tytuł płatności, czyli realizacja egzekucji z zajętej wierzytelności. Mamy tu do czynienia ze szczególnym charakterem relacji prawnej, który decyduje o braku zastosowania MPP przez nabywcę, w płatnościach na rzecz komornika.

Interpretacja KIS z 17.12.2019 (0114-KDIP1-1.4012.592.2019.1.RR).

Powstanie obowiązku podatkowego po likwidacji działalności

W odniesieniu do świadczonej przez wnioskodawczynię usługi obowiązek podatkowy w VAT powstał po zakończeniu działalności gospodarczej i wykreśleniu z rejestru podatników. Nie jest już ona podatnikiem, była nim jednak w momencie świadczenia usługi, a zatem ma obowiązek ją opodatkować (rozliczyć).

Powinna więc zapłacić należny VAT na rachunek bankowy właściwego US, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstanie obowiązek podatkowy. Jednocześnie z uwagi na zakończenie działalności i utratę statusu podatnika nie ma obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym powstanie obowiązek podatkowy.

Interpretacja KIS z 3.12.2019 (0115-KDIT1-1.4012.604.2019.2.MN).

Zwrot kosztów zagranicznej podróży pracownikom

Pracownicy, rozliczając się z podróży zagranicznej do krajów UE, przedstawiają druk rozliczenia delegacji wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków. Wymienione dokumenty wystawione są imiennie na konkretnego pracownika lub – ze względu na specyfikę zagranicznych przepisów – nie zawierają danych nabywcy.

Skoro więc na żadnym dokumencie nie widnieją dane wnioskodawcy, który jako pracodawca dokonuje zwrotu kosztów, poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowych, to kwota tego zwrotu, w części przypadającej na kwotę podatku od wartości dodanej, nie stanowi dla wnioskodawcy podatku od wartości dodanej. Do kosztów uzyskania przychodów może on zatem zaliczyć koszty delegacji w wysokości zwróconej pracownikom (tj. w kwocie brutto).

Interpretacja KIS z 10.12.2019 (0111-KDIB1-2.4010.411.2019.2.MZA).

Kasa fiskalna w myjni samochodowej

Skoro wnioskodawca, mimo wpisu w CEIDG PKD 45.20.Z „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli”, faktycznie nie świadczy usług napraw pojazdów samochodowych, a jedynie prowadzi bezdotykową myjnię samochodową, to od 1.01.2020 nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej on-line. Wystarczy mu kasa „tradycyjna”.

Interpretacja KIS z 27.11.2019 (0112-KDIL2-2.4012.529.2019.1.EW).

Podział spółek a PCC

W ramach planowanego podziału, w związku z przeniesieniem do spółki części majątku spółki dzielonej, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Transakcja podziału przez wydzielenie nie jest objęta zakresem przedmiotowym ustawy o PCC, a zatem w związku z planowanym podziałem, w ramach którego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, po stronie tej spółki nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie PCC.

Interpretacja KIS z 29.11.2019 (0111-KDIB2-2.4014.216.2019.1.MZ).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....