Przegląd interpretacji


Odstąpienie gminy od pobierania czynszu najmu a VAT

  • MF – Minister Finansów
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • US – Urząd Skarbowy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Art. 15zzzg ust. 2 specustawy daje – wymienionym w nim podmiotom – możliwość odstąpienia dochodzenia od najemców/dzierżawców (których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą stosowny wniosek) należności pieniężnych z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, w okolicznościach wskazanych w tym przepisie.

Odstąpienie od dochodzenia należności nie oznacza, że świadczenie między jednostką samorządu terytorialnego a najemcą staje się nieodpłatne. Odpłatność z tytułu najmu/dzierżawy w postaci czynszu nadal istnieje – umowa najmu/dzierżawy w tym zakresie nie ulega zmianie, a jednostka samorządu terytorialnego jedynie odstępuje (rezygnuje) od dochodzenia należnej jej płatności. Nadal mamy zatem do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług podlegającym VAT. Usługi te powinny być udokumentowane fakturą stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja KIS z 1.09.2020 (0111-KDIB3-1.4012.336.2020.4.MP).

Zbycie przedsiębiorstwa spółki na rzecz wspólnika

Dwóch wspólników spółki jawnej zamierza podjąć jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania jej likwidacji oraz zawrzeć porozumienie co do sposobu rozliczenia się wspólników. Jeden z nich przejmie i poprowadzi w całości przedsiębiorstwo spółki w ramach dotychczas prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a drugi zostanie spłacony w pieniądzu.

Otrzymanie przez wspólnika pieniężnych i niepieniężnych składników majątku nie będzie skutkować na moment rozwiązania spółki powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Interpretacja KIS z 3.09.2020 (0113-KDWPT.4011.81.2020.3.ASZ).

Spłata wierzytelności przez ubezpieczyciela – czy powstaje przychód

Wnioskodawczyni – w celu zabezpieczenia należności handlowych – zawarła z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia kredytu kupieckiego. W 2019 za sprzedane towary wystawiła faktury sprzedaży. Kwotę należności wynikającą z faktur w wartości netto zaliczyła do przychodów należnych. 

W momencie wypłaty odszkodowania pokrywającego wierzytelność należności objęte tym odszkodowaniem wygasają. Taki sposób spełnienia świadczenia można uznać za częściową spłatę zobowiązania. Wypłata odszkodowania – w celu zaspokojenia wierzytelności wnioskodawczyni – powinna więc być traktowana jako zapłata należności.

Z tego względu, jeżeli kwotę należności wynikającą z danej transakcji wnioskodawczyni zaliczyła do przychodów należnych, to uregulowanie przez ubezpieczyciela określonej części tej należności (tytułem odszkodowania) – co do zasady – nie skutkuje koniecznością wykazania przychodu. Przychód będzie powstawać wyłącznie w przypadku, gdy otrzymane odszkodowanie przekroczy wartość należności zaliczonej uprzednio do przychodów należnych – część odszkodowania stanowiąca nadwyżkę nad wartością netto wierzytelności (której dotyczy) stanowi przychód w rozumieniu updof.

Interpretacja KIS z 22.09.2020 (0115-KDIT3.4011.428.2020.1.AWO).

Kiedy zapłata po terminie oznacza utratę prawa do ryczałtu

W przypadku osiągania przychodów z najmu prywatnego za równoznaczne z wyborem opodatkowania w formie ryczałtu na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu – złożenie zeznania.

Art. 9 ust. 4 ustawy o ryczałcie – w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 – nie uzależnia skuteczności wyboru ryczałtu od terminowej wpłaty tego podatku (tj. do 20. następnego miesiąca, za który ryczałt ma być opłacony), o ile wpłata następuje w roku podatkowym, na który wybierana jest forma opodatkowania.

Pierwszy przychód z najmu został osiągnięty w maju 2019, natomiast wpłata ryczałtu nastąpiła w marcu 2020 wraz ze złożeniem zeznania PIT-28 za 2019. Z przepisu wynika, że jedynie w sytuacji, gdy pierwszy przychód podatnik osiągnął w grudniu, wybór ryczałtu następuje poprzez złożenie zeznania. Dlatego dokonanie wpłaty na poczet ryczałtu w następnym roku podatkowym nie może zostać uznane za skuteczny wybór tej formy opodatkowania. Przychody z najmu za 2019 powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych.

Interpretacja KIS z 18.08.2020 (0113-KDIPT2-1.4011.483.2020.3.MM).

Strata z tytułu likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym

Spółka co prawda podniosła stratę w wysokości niezamortyzowanej części środków trwałych (inwestycji w obcych środkach trwałych), które zwróciła wynajmującemu, nie uzyskując w zamian zwrotu poniesionych nakładów, ale – zgodnie z umową najmu – nie miała obowiązku usunięcia poczynionych inwestycji i przywrócenia ich do stanu sprzed zawarcia umowy, co stanowiło dla niej rozwiązanie korzystne ekonomicznie (brak konieczności ponoszenia kosztów likwidacji) oraz racjonalne gospodarczo (przywrócenie stanu pierwotnego wiązałoby się z destrukcją zmodernizowanych obiektów i narażało spółkę na dodatkowe świadczenia odszkodowawcze).

Rezygnacja z dotychczas wynajmowanych nieruchomości podyktowana była gospodarczymi i ekonomicznymi względami mającymi na celu dalszy rozwój gospodarczy (wzrost przychodów) spółki z wykorzystaniem własnych składników majątkowych. Strata odpowiadająca wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne może zatem stanowić koszt uzyskania przychodów.

Interpretacja KIS z 22.09.2020 (0115-KDIT3.4011.522.2020.2.AD).

Limitowane koszty używania samochodu do celów mieszanych

Z objaśnień podatkowych MF z 9.04.2020 wynika, że do wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego objętych limitowaniem w związku z wykorzystywaniem samochodu do celów mieszanych zalicza się np. wydatki na: nabycie paliw silnikowych, serwis samochodu, wymianę opon, myjnię, naprawy i części zamienne, wymianę płynu hamulcowego oraz płynu do spryskiwaczy, opłaty za przejazd autostradą, badania diagnostyczne, abonament radiowy wyłącznie za radio wykorzystywane w samochodzie, czynsz najmu/dzierżawy garażu/miejsca postojowego/parkingu, remont powypadkowy samochodu.

Z tak sformułowanego objaśnienia wynika, że zawarty w nim katalog wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu osobowego do celów mieszanych nie ma charakteru wyczerpującego. Również opłaty za przeprawy promowe wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu (zostały poniesione w celu przetransportowania samochodu promem). Są to więc wydatki dotyczące eksploatacji samochodu osobowego, objęte limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 51 updop. 

Interpretacja KIS z 4.09.2020 (0111-KDIB1-1.4010.174.1.2020.NL).

Zapłacone za pracownika zaległe składki ZUS nie są kosztem

Wnioskodawca, po przeprowadzonej kontroli ZUS, opłaca zaległe składki społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez pracowników, aby zrealizować swoje obowiązki jako płatnik składek. Uiszczenie składek jest zatem konsekwencją błędnej kwalifikacji zawartych umów, a nie celowym działaniem nakierowanym na osiąganie przychodów. Ciążył na nim wyłącznie obowiązek ich pobrania z należności pracowników, a nie obowiązek sfinansowania z własnych środków. Trudno zatem uznać, że przyjęcie na siebie ciężaru finansowania tych składek – będące wynikiem wcześniejszych nieprawidłowości związanych z klasyfikacją zawartych umów – służy uzyskiwaniu przez wnioskodawcę jakichkolwiek przysporzeń, w tym mających charakter przychodów. Koszty te nie służą również zachowaniu ani zabezpieczeniu źródeł przychodów.

Wnioskodawca nie ma zatem prawnej możliwości ujęcia w kosztach podatkowych składek zapłaconych do ZUS w części, która zgodnie z odrębnymi przepisami obciąża pracownika.

Interpretacja KIS z 9.09.2020 (0111-KDIB1-3.4010.281.2020.2.MBD).

Zwrot kosztów zakupu biletów lotniczych po odwołaniu urlopu

Pracodawca – w związku ze swoimi szczególnymi potrzebami – odwołał pracownikowi zgodę na urlop, zwracając mu koszty zakupu biletów lotniczych (pracownika i osoby towarzyszącej). Zwrot wydatków dotyczących zaplanowanego wypoczynku, wskutek przesunięcia urlopu w związku z odwołaniem zgody przez pracodawcę, ma de facto charakter odszkodowawczy.

Jeżeli odszkodowanie jest przewidziane w sytuacji odwołania z urlopu, to tym bardziej dotyczy zaplanowanego urlopu i poniesionych w związku z tym konkretnych wydatków. Zwrot przez pracodawcę wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych nie mieści się zatem w otwartym katalogu przychodów, o którym mowa w art. 12 updof. Na pracodawcy nie ciąży więc obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na PIT.

Interpretacja KIS z 31.08.2020 (0115-KDIT2.4011.454.2020.2.KC).

Ubezpieczenie z OC biura rachunkowego – zwolnienie z PIT

Skoro świadczenia zostały wypłacone z ubezpieczenia OC biura rachunkowego, to zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 updof – kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych bądź osobowych objęte są dyspozycją tego przepisu. Zwolnienie dotyczy jednak wyłącznie kwoty głównej świadczenia bez odsetek. Nie można utożsamiać odsetek za zwłokę ze świadczeniem otrzymanym z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Nie można przyjąć, że odsetki są odszkodowaniem sensu stricto i objęte są zwolnieniem od PIT.

Zwolnienie przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy konkretnie odnosi się do odsetek. Stąd otrzymana przez wnioskodawczynię z ubezpieczenia OC biura rachunkowego kwota:

  • tytułem zwrotu utraconego umorzenia składek ZUS za marzec–maj 2020 – korzysta ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 updof,
  • odsetek od niezapłaconych w terminie ww. składek – stanowi opodatkowany przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof.

Interpretacja KIS z 21.09.2020 (0115-KDIT3.4011.485.2020.2.AD).

Zakup okularów korekcyjnych bez związku z przychodem

Wnioskodawczyni w ramach własnej działalności gospodarczej wykonuje zawód radcy prawnego. W związku z pogorszeniem wzroku kupiła okulary korekcyjne do pracy przy komputerze. Okulary będą wykorzystywane tylko do wykonywania obowiązków radcy prawnego (ma ona drugą parę, którą wykorzystuje do potrzeb prywatnych). Wskazała, że dzięki okularom ma możliwość zapoznania się z aktami spraw, orzecznictwem, przepisami prawa. To z kolei może przełożyć się na wzrost ilości i jakości świadczonych usług i uzyskanego przychodu.

Stwierdzić należy, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia wnioskodawczyni. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą są wydatkami o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku czy też jej pogłębiania się osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Bezpośrednim celem ponoszenia tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z działalności.

Interpretacja KIS z 24.09.2020 (0113-KDIPT2-1.4011.574.2020.2.MGR).

Białorusin na telepracy

W związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikowi mającemu miejsce zamieszkania na Białorusi (będącemu rezydentem podatkowym Białorusi) i wykonującemu tam na rzecz spółki, która ma siedzibę w Polsce, telepracę na podstawie umowy o pracę, spółka nie jest zobowiązana do potrącania i odprowadzania do właściwego US w Polsce zaliczek na PIT. Dochody te nie podlegają bowiem opodatkowaniu w Polsce. Spółka nie ma też obowiązku sporządzania i przekazywania informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11) ani informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R).

Interpretacja KIS z 24.09.2020 (0114-KDIP3-2.4011.490.2020.1.JM).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Oznaczenia stosowane w ewidencji VAT i nowym pliku JPK_VAT

Od 1.10.2020 r. obowiązują przepisy dotyczące tzw. nowego pliku JPK_VAT – z częścią ewidencyjną i deklaracyjną. Zanim jeszcze na dobre weszły w życie (pierwsze nowe pliki JPK będą przesyłane w listopadzie), już budzą wiele wątpliwości. Głównie dotyczą one wymogu stosowania specjalnych kodów grup towarów i świadczenia usług, oznaczenia transakcji (procedur) oraz dokumentów. Nowe oznaczenia powinny się znaleźć w październikowej ewidencji VAT.

Począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy obowiązani są przesyłać nowy dokument elektroniczny wspólny dla deklaracji VAT i ewidencji VAT – zmodyfikowany plik JPK_VAT.

Restrukturyzacja

Postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorców

Artykuł przedstawia możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstw zgodnie z polskim porządkiem prawnym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami antykryzysowymi, zagadnienia związane z odzwierciedleniem postępowań restrukturyzacyjnych w księgach rachunkowych dłużnika oraz konsekwencje podatkowe ich otwarcia.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa ma za zadanie wspomóc przezwyciężenie trudności, których skutkiem jest brak środków do zapłaty wymagalnych zobowiązań i deficytowość, poprzez zastosowanie rozwiązań dopuszczonych prawem. Mowa przede wszystkim o restrukturyzacji naprawczej, której przedmiotem są przedsiębiorstwa odnotowujące słabe wyniki ekonomiczne, często zagrożone utratą płynności finansowej, prowadzącą do bankructwa.

Rachunkowość fundacji i stowrzyszen

Ewidencja kosztów fundacji i stowarzyszeń

Przystępując do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności (tzw. merytorycznego) fundacje i stowarzyszenia muszą rozliczyć koszty między poszczególne działalności. Podział kosztów, zwłaszcza pośrednich, wpływa zarazem na kwalifikację działalności (statutowa odpłatna lub gospodarcza), z czym wiąże się opodatkowanie lub nieopodatkowanie jej wyniku.

W ciągu ostatnich 15 lat rachunkowość organizacji pozarządowych, którymi są głównie fundacje i stowarzyszenia, podlegała różnym regulacjom zawartym w uor, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej udpp) oraz w rozporządzeniu MF, które zostało uchylone.

CIT/PIT

Ulga IP Box w praktyce

Począwszy od 2019 r. kwalifikowane dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu CIT oraz PIT przy zastosowaniu obniżonej 5% stawki (tzw. ulga IP Box). Przepisy dotyczące ulgi, pomimo obszernych objaśnień MF, wciąż pozostawiają sporo wątpliwości. Budzi to obawy u przedsiębiorców, którzy mogliby korzystać z tej preferencji.
Artykuł przedstawia aktualne problemy stosowania ulgi IP Box oraz główne wątpliwości podatników.

Według najnowszych badań GUS dotyczących działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w latach 2016–2018 innowacyjność ta była na poziomie niemal 22%, co oznacza, że taki odsetek badanych firm wdrażał innowację.

Rachunkowość

Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału – ujęcie w księgach rachunkowych

Nasza spółka z o.o., ustalając za lipiec 2020 r. zaliczkę na poczet CIT, skorzystała z uprawnienia zawartego w art. 15cb updop i zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów oprocentowanie części zysku netto za 2019 r., który w myśl uchwały zgromadzenia wspólników zasilił kapitał rezerwowy.
Jak zaksięgować to oprocentowanie?

Zgodnie z art. 15cb updop spółki kapitałowe i ska mogą uznać za koszt uzyskania przychodów hipotetyczne oprocentowanie:

Rachunkowość

Moment zaliczenia drogi dojazdowej do środków trwałych

Czy ujęcie środka trwałego w księgach rachunkowych na podstawie dokumentu OT, a nawet rozpoczęcie amortyzacji może nastąpić przed otrzymaniem (faktycznym wpływem do firmy) faktury zakupu tego środka trwałego?
Nasza firmia zleciła wykonanie drogi dojazdowej. W czerwcu podpisano protokół odbioru i rozpoczęto jej użytkowanie. Faktura wykonawcy wpłynęła na początku kolejnego miesiąca i została ujęta w rejestrze zakupu w lipcu.
Czy w księgach czerwca można ująć przyjęcie środka trwałego? Czy można dokonać odpisu amortyzacyjnego już w czerwcu?

Bazująca na uor definicja środka trwałego zawarta w pkt 3.1 KSR 11 Środki trwałe brzmi w skrócie następująco:

Rachunkowość

Księgowe ujęcie kontraktu terminowego

Spółka z o.o. 26.09.2019 r. zawarła z bankiem kontrakt forward[1] opiewający na 100 tys. euro z terminem realizacji 7.01.2020 r. po kursie wymiany 4,4070 PLN/EUR (spółka ma zamiar sprzedać 100 tys. euro). Wyciąg bankowy z 26.09.2019 r. nie zawiera zapisów nt. tej transakcji. Spółka zamieniła jednak kontrakt forward na swap[2] (opisany w wyciągu jako transakcja swap) i 22.10.2019 r. rozliczyła 100 tys. euro po kursie 4,3762 PLN/EUR. Na wyciągu walutowym z 22.10.2019 r. widnieje operacja KW 100 tys. euro przeliczona po kursie 4,3762 PLN/EUR, a na wyciągu złotówkowym z tą samą datą – KP 437 620 zł.
7.01.2020 r., tj. pod datą pierwotnie umówionego rozliczenia kontraktu forward, na wyciągach bankowych widnieją operacje na rachunku:
- walutowym – KP 100 tys. euro z opisem „waluta sprzedana forward 20191022 kurs 4,4070” (w opisie numer swap z 22.10.2019 r.) i odpowiednio
- złotówkowym – KW 440 700 zł KW 100 tys. euro z opisem „waluta zakupiona forward 20191022 kurs 4,4070” (w opisie numer forward z 26.09.2019 r.).
Spółka stosuje podatkową metodę wyceny różnic kursowych.
Jak ująć te transakcje w księgach rachunkowych? W którym momencie powstał koszt/przychód z tych transakcji? Czy już w październiku 2019 r., na dzień bilansowy 2019 r., czy dopiero w styczniu 2020 r.? Jak ustalić wysokość tego kosztu/przychodu? Czy – wobec skrócenia terminu kontraktu forward i wymiany waluty w październiku – kontrakt powinien być wykazany i wyceniony na koniec 2019 r. w bilansie? Czy rozliczając różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, uwzględnić oba kontrakty? Jeśli tak, to po jakim kursie?

Jednym z ryzyk działalności gospodarczej są niekorzystne zmiany kursu walutowego, co dotyczy np. spłaty zobowiązań wyrażonych w walucie obcej. Sposobem na neutralizację ryzyka może być zawarcie kontraktów terminowych zaliczanych do instrumentów finansowych. Szczegółowe zasady ewidencji instrumentów finansowych określa rozporządzenie MF. Jednostki małe niewymienione w art. 3 ust. 1e pkt 1–6 uor nie muszą jednak stosować jego przepisów.

Podatki i prawo gospodarcze

Stosowanie stawki VAT wynikającej z WIS otrzymanej przez kontrahenta

Jesteśmy dystrybutorem towarów produkowanych przez spółkę X. Wystąpiła ona o wiążące informacje stawkowe (WIS) dotyczące produkowanych towarów i po ich otrzymaniu przedstawiła nam te decyzje.
Czy w tej sytuacji możemy mieć pewność co do stawki VAT stosowanej przy sprzedaży przez nas towarów, których dotyczą WIS? Czy raczej powinniśmy wystąpić o własne WIS?

Podatnicy chcący ustalić stawkę VAT dla danego towaru lub usługi (bądź upewnić się co do prawidłowości stosowanej stawki) mogą występować o wydanie WIS (na podstawie art. 42a i nast. ustawy o VAT). Jest to najpewniejszy i najbezpieczniejszy sposób ustalenia stawki VAT, gdyż podatnikom, którzy uzyskali WIS, przysługuje ochrona podobna do przysługującej podmiotom, które uzyskały interpretację indywidualną (art. 42c ust. 1 ustawy o VAT).

Podatki i prawo gospodarcze

Nieodpłatne udostępnienie maszyn kontrahentowi do wykonania usług – skutki w CIT

Spółka z o.o. Y zamówiła usługi w spółce z o.o. X. Udostępniła nieodpłatnie maszyny (środki trwałe) niezbędne do wykonania tych usług. Zgodnie z umową użyczenia usługodawca (X) może wykorzystywać je wyłącznie do świadczenia usług na rzecz usługobiorcy (Y). Dzięki użyczeniu maszyn cena za usługę może być niższa. Świadczenie to, mimo braku przepływu gotówkowego, będzie wzajemne i ekwiwalentne.
Czy w wyniku używania przekazanych maszyn usługodawca uzyska przychód z nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego świadczenia?
Czy pomimo oddania maszyn do korzystania usługodawcy usługobiorca zachowuje prawo do ich amortyzacji?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....