Przegląd interpretacji


ZAW-NR skierowane do niewłaściwego US

Sankcje, o których mowa w art. 15d ust. 1 pkt 2 i ust. 2 updop, nie będą stosowane, gdy spółka zgodnie z art. 117ba § 3 Op złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, do naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

  • MF – Minister Finansów
  • US – urząd skarbowy
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • Kp – Kodeks pracy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Jeśli naczelnik, który otrzyma takie zawiadomienie, nie będzie właściwy dla wystawcy faktury, przekaże je do właściwego naczelnika US. Organy podatkowe działają w takiej sytuacji na podstawie art. 170 § 1 Op, który stanowi, że jeżeli organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Jednocześnie § 3 stanowi, że podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu określonego przepisami prawa uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Interpretacja KIS z 21.01.2020 (0111-KDIB1-2.4010.418.2019.2.MS).

Koszt uzyskania przychodu ze zbycia aportowanych towarów

Skoro spółka nabyła wyroby gotowe oraz surowce i materiały do produkcji wyrobów gotowych w drodze aportu, wydając w zamian udziały o określonej wartości nominalnej, to właśnie wartość nominalna wydanych udziałów stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży tych wyrobów gotowych, a także towarów wyprodukowanych na bazie otrzymanych aportem surowców i materiałów.

Jest ona bowiem kosztem, jaki poniesie spółka za otrzymanie wkładu niepiężnego. Nie ma żadnych podstaw do przyjęcia, że do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wartość przedmiotu aportu (wartość poszczególnych wyrobów, surowców i materiałów).

Ustalając wysokość kosztów, spółka będzie zatem zobowiązana do zastosowania proporcji, w jakiej aport zostanie przydzielony na kapitał zakładowy oraz zapasowy (agio).

Interpretacja KIS z 28.01.2020 (0111-KDIB1-2.4010.414.2019.2.ANK).

Wynagrodzenie za pozostawanie bez pracy – czy jest kosztem

Należne pracownikowi wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie jest identyczne z odszkodowaniem. Stanowi ono, z mocy ustawy, szczególną odmianę wynagrodzenia za pracę, do którego pracownik ma prawo, ponieważ nie wykonał pracy z winy pracodawcy. Stąd użyte w art. 47 Kp określenie „wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy” należy rozumieć jako wynagrodzenie za czas niemożności świadczenia pracy u pracodawcy, który dokonał wypowiedzenia niezgodnego z prawem.

Ponadto w przypadku przywrócenia pracownika do pracy nadal wykonywał on pracę na rzecz pracodawcy. Występował zatem wkład w działalność spółki mający na celu zwiększanie jej przychodu.

Wypłata zasądzonej orzeczeniem sądowym należności z tytułu wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy stanowi więc dla spółki koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 57 updop, w dacie dokonania wypłaty.

Interpretacja KIS z 23.01.2020 (0114-KDIP2-2.4010.444.2019.3.RK).

Dojazdy służbowym autem do pracy – czy powstaje przychód

Oddanie dyrektorowi do dyspozycji samochodu służbowego i wyznaczenie miejsca garażowania w jego miejscu zamieszkania nie skutkuje powstaniem po stronie pracownika przysporzenia majątkowego, o ile przejazdy z/do tego miejsca odbywają się wyłącznie w celach służbowych. W konsekwencji dojazdy pracownika z miejsca zamieszkania, będącego jednocześnie miejscem garażowania samochodu, do miejsca realizacji obowiązków służbowych nie będą generowały przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof. Przejazdy te bowiem stanowią realizację celu służbowego, jakim jest zapewnienie właściwej ochrony majątku, a ponadto wobec wymaganej elastyczności, dyspozycyjności, mobilności, a tym samym stałej gotowości do pełnienia nałożonych obowiązków, również poza standardowymi godzinami pracy, służą należytemu wykonywaniu zadań służbowych.

Interpretacja KIS z 23.01.2020 (0115-KDIT2.4011.51.2019.1.MD).

Usługi serwisowe a MPP

Wnioskodawca świadczy m.in. usługi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. W ich skład wchodzą użyte materiały oraz robocizna. Materiały to części pojazdów samochodowych wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT (PKWiU 45.31.1, 45.32.1 i 45.32.2). Sprzedaż jest dokumentowana fakturami, na których w osobnych pozycjach wyszczególnione są koszty robocizny i materiałów.

Obowiązek bezwzględnego stosowania od 1.11.2019 mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dotyczy wyłącznie konkretnych towarów i usług enumeratywnie wymienionych w zał. nr 15 i powstaje przy regulowaniu należności z faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 tys. zł. W opisanym przypadku przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie usługa serwisowa (naprawa pojazdu). Takie usługi nie zostały wymienione w zał. nr 15, zatem nie są objęte obowiązkiem stosowania MPP.

Jednocześnie skoro przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie usługa, to tylko ona powinna być wskazana na fakturze jako przedmiot sprzedaży, natomiast ew. materiały czy wartość robocizny (tj. wartość poszczególnych składowych usługi) mogą być umieszczane poza elementami obowiązkowymi faktury, np. w jej części informacyjnej lub w osobnym dokumencie (np. kosztorysie).

Na fakturze dokumentującej świadczenie usług nie powinny figurować jako przedmiot sprzedaży towary zużyte przy jej świadczeniu, jeśli nie były one przedmiotem odrębnej sprzedaży, tylko elementem świadczenia kompleksowego.

Interpretacja KIS z 12.12.2019 (0112-KDIL2-1.4012.451.2019.1.MK).

VAT od dostawy budynku wzniesionego na cudzym gruncie

Z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady na nieruchomość (m.in. wybudowanie budynku lub budowli oraz ulepszenie istniejących budynków lub budowli) stają się częścią składową gruntu i tym samym własnością właściciela gruntu.

W świetle ustawy o VAT nakłady, które zostały poniesione na użytkowanym majątku, nie stanowią towaru. W sytuacji przenoszenia własności wzniesionego budynku na rzecz właścicieli dzierżawionego gruntu przedmiotem zbycia będą ww. nakłady stanowiące inwestycję na cudzym gruncie. Owe nakłady powodują powstanie po stronie podatnika roszczenia o zwrot poniesionych kosztów.

Roszczenie to nie jest prawem rzeczowym, a zobowiązaniem, dlatego w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel.

Odpłatne zbycie nakładów, jako sprzedaż za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie przysługuje tutaj zwolnienie od podatku przewidziane dla dostawy budynków, budowli lub ich części, ponieważ przedmiotem sprzedaży będzie prawo majątkowe stanowiące nakłady inwestycyjne na cudzym gruncie (budynek mieszkalny) traktowane jako odpłatne świadczenie usług, czyli czynność niepodlegająca zwolnieniu od VAT.

Interpretacja KIS z 6.12.2019 (0112-KDIL1-2.4012.530.2019.1.PM).

Błąd serwisanta kasy a obowiązek zapłaty VAT

W przypadku wystawienia paragonu fiskalnego, w którym – na skutek błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej przez serwisanta – wykazano kwotę podatku należnego, mimo że sprzedaż podlegała zwolnieniu od VAT, wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty wykazanej na paragonie kwoty VAT.

Zobowiązany jest jednak prowadzić ewidencję korekt, z której wynika kwota korekty sprzedaży i podatku należnego oraz wskazanie przyczyny zaistniałej korekty.

Interpretacja KIS z 16.12.2019 (0111-KDIB3-2.4012.626.2019.4.MN).

NIP nabywcy w stopce paragonu

Par. 25 ust. 1 rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących wymienia elementy, jakie powinien zawierać paragon fiskalny. W pkt 17 wskazano NIP nabywcy – na żądanie nabywcy, natomiast w pkt 18 – logo fiskalne i numer unikatowy. Par. 25 ust. 2 rozporządzenia wskazuje, że dane zawarte na paragonie powinny znajdować się w kolejności określonej w ust. 1 (z wyjątkiem danych o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży), a logo fiskalne i numer unikatowy powinny być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu.

Kolejność zamieszczania konkretnych danych na paragonie, w tym NIP nabywcy, nie jest więc przypadkowa. Pozycja ta musi znajdować się w części fiskalnej paragonu przed logo i numerem unikatowym, które powinny być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

Umieszczenie NIP nabywcy w tzw. stopce nie spełnia wymagań art. 106b ust. 5 ustawy o VAT (wystawienia faktury na rzecz podatnika, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku).

Interpretacja KIS z 3.01.2020 (0112-KDIL2-2.4012.523.2019.2.MŁ).

Paragon bez NIP generowany łącznie z fakturą

Wystawienie faktury łącznie z wydrukowaniem automatycznie generowanego (na skutek ograniczeń technicznych programu sprzedażowego) paragonu fiskalnego niezawierającego NIP nabywcy, nawet w przypadku gdy paragon ten nie zostaje następnie przekazany nabywcy, jest nieprawidłowe w świetle art. 106b ust. 5 i 6 ustawy o VAT, obowiązującego od 1.01.2020.

Rejestracja na kasie sprzedaży na rzecz przedsiębiorców jest dobrowolna, zasadniczo zaś podatnik nie powinien ewidencjonować tej sprzedaży w kasie, lecz wystawić wyłącznie fakturę.

Interpretacja KIS z 15.01.2020 (0111-KDIB3-2.4012.655.2019.1.SR).

Obsługa bankomatów – stawka VAT

Usługi w zakresie obsługi wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (cashprocessing, cashhandling), nie korzystają ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, bo nie spełniają warunków do uznania ich za transakcje tworzące odrębną całość, ocenianą w sposób ogólny, których skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu lub płatności.

Należy je uznać za zwykłe świadczenie rzeczowe lub techniczne, niepełniące szczególnych i istotnych funkcji transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych. A zatem usługi te podlegają opodatkowaniu stawką 23%.

Interpretacja ogólna MF z 2.01.2020 (PT6.8101.5.2019).

VAT na usługi przechowywania instrumentów finansowych

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT zwolnieniu od podatku podlegają usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Wynika z tego, że usługi przechowywania instrumentów finansowych zostały wyłączone ze zwolnienia od VAT. Podlegają zatem opodatkowaniu stawką 23%. Dla wysokości opodatkowania VAT nie ma znaczenia, czy usługi przechowywania dotyczą instrumentów finansowych występujących w formie materialnej, czy w zdematerializowanej. Ani prawodawca unijny, ani krajowy nie wprowadza w tym zakresie rozróżnienia.

Interpretacja ogólna MF z 20.01.2020 (PT6.8101.4.2019).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Ubezpieczenia społeczne

Warunki korzystania z „małego ZUS plus” od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Ze zmodyfikowanej wersji „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca (także prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), któremu działalność przyniosła w 2019 nie więcej niż 120 tys. zł przychodu. Składkę będzie naliczał od podstawy równej połowie ubiegłorocznego przeciętnego dochodu.

Tzw. mały ZUS plus to przyjaźniejsza wersja wprowadzonej od 1.01.2019 ulgi nazywanej mały ZUS. Prawie dwukrotnie zwiększono limit przychodu, który decyduje o możliwości skorzystania z tej ulgi. Prawo do małego ZUS w styczniu 2020 miał przedsiębiorca, który z działalności osiągnął w 2019 przychód w wysokości do 67 500 zł. Od lutego 2020 limit przychodu za 2019 wynosi zaś 120 000 zł.


Podatki 2020

Limit 15 tys. zł w odniesieniu do wartości transakcji i kwoty z faktury

Aleksander Woźniak
Od 1.01.2020 r. istotnego znaczenia w transakcjach między przedsiębiorcami nabrała kwota 15 tys. zł, wyznaczająca limit, po przekroczeniu którego trzeba dopilnować określonych obowiązków w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji (sankcji) podatkowych. W związku z tym aktualny stał się problem, co rozumieć przez „wartość transakcji”.

Wspomniane konsekwencje powstają w zakresie:

  • podatku dochodowego (brak u nabywcy kosztu uzyskania przychodów),
  • VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe u nabywcy i sprzedawcy),
  • podatkowej odpowiedzialności osób trzecich, przewidzianej w Op (solidarna odpowiedzialność nabywcy towaru/usługi za zaległości w VAT dostawcy lub usługodawcy).

Podatki

Ograniczanie zatorów płatniczych (cz. I) – ulga w podatku dochodowym dla wierzycieli i sankcja dla dłużników

Aneta Szwęch
Od 1.01.2020 r., jeżeli minie 90 dni od upływu terminu zapłaty za dostarczone towary lub wykonaną usługę, wierzyciel ma prawo, a dłużnik obowiązek skorygowania podstawy opodatkowania CIT bądź PIT. Przepisy wprowadzające tę ulgę i sankcję są dość skomplikowane, a ich właściwa interpretacja może sprawiać problem.

Sprzedaż bezgotówkowa z odroczonym terminem zapłaty jest niemal standardem wśród przedsiębiorców. Jednak brak zapłaty w uzgodnionym terminie może być przyczyną kłopotów finansowych w firmie wierzyciela, zwłaszcza jeżeli skala należności nieuregulowanych przez dłużników jest duża. Zaleganie z płatnościami działa jak zator lodowy na rzece, powodując piętrzenie się problemów płatniczych u kolejnych przedsiębiorców. Wierzyciel, który sam nie otrzymał zapłaty, nie ma środków na uregulowanie własnych zobowiązań.


Rachunkowość zarządcza

Analiza rentowności działalności handlowej (cz. I)

Monika Łada
Analiza rentowności jest podstawowym narzędziem oceny efektywności działalności podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową, gdyż ich dobry wynik finansowy zależy przede wszystkim od stosowania właściwych marż na sprzedaży towarów, dostarczanych im przez odpowiednie kanały dystrybucji.

W artykule przedstawiono metody przeprowadzania okresowych analiz rentowności działalności handlowej. Ilustruje je przykład zastosowania analizy rentowności w bardzo dynamicznie rozwijającym się polskim przedsiębiorstwie, dla którego działalność handlowa stanowi ważny element ekspansji rynkowej.


Rachunkowość

Nowe schemy e-sprawozdań finansowych – którą wybrać

Agnieszka Baklarz
Na stronie internetowej BIP Ministerstwa Finansów dostępne są następujące schemy rocznych sprawozdań finansowych (rsf):
• Jednostka Inna,
• Jednostka Mikro,
• Jednostka Mała,
• Jednostka Op (organizacja pozarządowa),
• ASI (alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 45 ust. 3b i 3c uor),
• Skonsolidowana Jednostka Inna.
Czym powinna się kierować jednostka sporządzająca rsf zgodnie z uor, wybierając jedną z tych schem?

Rachunkowość

Doprowadzenie stanu aktywów stwierdzonego drogą inwentaryzacji do stanu na dzień bilansowy

Na czym powinno polegać dopisanie lub odpisanie – od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury bądź potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia salda a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych?
Mowa o tym w art. 26 ust. 3 pkt 1 uor.

Rachunkowość

Uproszczenia księgowe dla małych jednostek

Które jednostki małe mogą korzystać z uproszczeń polegających na: • rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz odstąpieniu od dokonywania odpisów aktualizujących – art. 7 ust. 2b uor,
• możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w przepisach podatkowych – art. 32 ust. 7 uor,
• nietworzeniu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników – art. 39 ust. 6 uor?

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga IP Box w przypadku tworzenia programów komputerowych w ramach podwykonawstwa

Mateusz Kaczmarek
Nasza spółka świadczy usługi programistyczne. Systematycznie działamy jako podwykonawca firmy X z siedzibą w Polsce, będącej generalnym wykonawcą usług informatycznych świadczonych firmie Y z siedzibą w innym kraju UE. Ta ostatnia specjalizuje się w rozwijaniu i tworzeniu modułów oprogramowania typu Business Intelligence dla firm z sektora bankowego.
Spółka projektuje algorytmy (modele), a następnie tworzy program komputerowy do ich realizacji. Są to odpowiednio niżej opisane algorytmy (programy) predykcyjne, dotyczące danych rejestru kredytowego oraz danych finansowych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy:
• moduł Kreditprocess to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek i kredytów; algorytmy pomogą w wyszukiwaniu klientów (i żyrantów), którzy w przyszłości mogą mieć problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań (lub wypełnieniem gwarancji),
• moduł Kreditregister to kluczowy element tworzonego przez firmę Y scentralizowanego rejestru kredytów i kredytobiorców, którego celem jest ukrócenie nadużyć polegających na zaciąganiu zobowiązań przekraczających zdolność kredytową kredytobiorców; tworzenie modułu polega na wykonywaniu prac analitycznych i programistycznych mających na celu znalezienie optymalnych algorytmów przesyłania, przetwarzania i analizy wielkiej ilości danych do/w centralnym rejestrze,
• moduł Anti-Money Laundry ma służyć wczesnemu wykrywaniu i zapobieganiu wykorzystywania systemu bankowego do prania brudnych pieniędzy oraz wykonywania nielegalnych transferów finansowych; jego tworzenie wymaga opracowania metody ładowania do tworzonego systemu ogromnej ilości danych o bardzo złożonych strukturach, a także stworzenia algorytmów analizujących dane w czasie rzeczywistym, wykrywających podejrzane operacje finansowe.
Oczywiście nad tymi samymi projektami pracuje wiele innych firm i osób, a każda z nich, tak jak nasza spółka, odpowiada jedynie za pewną ich część, którą projektuje (tworzy algorytmy) i oprogramowuje (tworzy program komputerowy wykonujący algorytm).
Efektem pracy spółki są więc algorytmy (modele) oraz stworzone do nich oprogramowanie, sprzedawane firmie X. Ta integruje je z efektami pracy innych podwykonawców i sprzedaje firmie Y, która wbudowuje je w jeszcze większy system informatyczny.
Czy spółka ma w związku z tym prawo do korzystania z ulgi IP Box?

Ulga IP Box polega na tym, że podatek dochodowy (PIT lub CIT) od osiągniętego przez podatnika w ramach działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw, o ile przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej[1].


Podatki i prawo gospodarcze

Nieodliczony VAT od raty leasingu samochodu osobowego – czy jest kosztem

Marcin Szymankiewicz
W styczniu 2020 r. spółka z o.o. zawarła na 48 mies. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości brutto 246 000 zł. Raty leasingowe to łącznie 5289 zł (4300 zł netto i 989 zł VAT), w tym rata kapitałowa: 4200 zł netto i 966 zł VAT, oraz rata odsetkowa: 100 zł netto i 23 zł VAT.
Spółka zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT, jednak samochód ma służyć w tzw. działalności mieszanej (dozwolony jest – w zakresie określonym w regulaminie użytkowania samochodów firmowych – użytek na potrzeby osobiste pracownika, prezesa spółki). Z tego względu spółka odlicza jedynie 50% VAT (tj. 494,50 zł od każdej raty). Rata leasingu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Ponieważ wartość samochodu przekracza 150 tys. zł, spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów ratę kapitałową zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a updop (150 000/246 000, czyli 60,9756%). Rata odsetkowa w całości jest kosztem uzyskania przychodów.
Czy nieodliczony VAT od raty kapitałowej podlega limitowi, o którym mowa w ww. przepisie updop, czy też w całości może być uznany za koszt podatkowy?

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 49a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 updop, umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.


Podatki i prawo gospodarcze

Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych związanych z dostawą urządzeń

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zamierza złożyć ofertę – w ramach zamówień publicznych – na dostawę specjalistycznych urządzeń. W jej zakres wchodzi również przeprowadzenie dla personelu klienta szkoleń z zakresu eksploatacji i obsługi urządzeń. Spółka wystawi certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Nie jest jednostką oświatową ani uczelnią, nie ma też akredytacji w zakresie organizacji szkoleń.
Umowa w całości będzie finansowana ze środków publicznych. Dostawa urządzeń i szkolenia zostaną objęte jedną umową (dominującym świadczeniem, m.in. z uwagi na wartość, będzie dostawa urządzeń). Świadczenia te są ze sobą powiązane, gdyż łącznie realizują cel planowanej umowy. Program szkoleń oraz ich cel odnoszą się do urządzeń będących przedmiotem dostawy. Zamawiający nie nabywałby usług szkoleniowych, gdyby nie kupował urządzeń. Przeprowadzenie szkoleń stanowi warunek dostawy urządzeń. Celem i świadczeniem głównym umowy jest zapewnienie zamawiającemu możliwości nieprzerwanego i bezpiecznego korzystania z dostarczonych urządzeń.
Czy usługi szkoleniowe związane z dostawą urządzeń mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT? Same urządzenia są opodatkowane stawką VAT 23%.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....